Prospekt Bygg B Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Bygg B Del 2"

Transkript

1 B Prospekt Bygg B Del

2 Illustrasjon: Mir. llustrasjonen er av illustrativ art og kan/vil avvike fra ferdig leveranse - både for bygg og utomhus.

3 Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å Romskjema Leveransebeskrivelse Utomhusplan m/snitt Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud Prisliste Salgstegninger

4 Eiendommen fra A til Å BOLIG UDER OPPØRIG Ansvarlig megler Thor-Kristian Johannessen Prosjektmegler & Daglig leder DB Eiendom AS Bryggesporen 0 Bergen Org.nr. ullmektige Dag Tore Raknes Prosjektmegler Therese imland 0 Prosjektmegler Mai Svelund Prosjektmegler Selger/utbygger Åsane Bolig AS c/o Profier AS Erteløkka ASKER Org.nr.: prenør avn: Consto AS Adresse: Minde allè Org.nr.: 0 Hovedoppdragsnummer LOVVERKET Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). juni nr., i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. EIERORHOLD Selveier EIEDOMMES REGISTERBETEGELSE, ADRESSE OG GRUAREAL Bergen kommune gnr. bnr.,,,, og. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets totale tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 0 da. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Sameiet vil bestå av parkeringsseksjoner, næringsseksjoner og boligseksjoner. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesareal innenfor eiendommen. ordeling av felleskostnader mellom næring og bolig ivaretas i sameiets vedtekter. BEBYGGELSES AREALER Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

5 BYGGEMÅTE / STADARD Byggetrinn omfatter «hus B», en sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen leiligheter. Boligene er plassert i plan - i bygget, hvor plan og er kjøpesenter. All parkering er plassert i et underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet bygges iht. gjeldende tekniske forskrift (TEK ) og vil leveres med et moderne, men bestandig ytre som krever minimalt med vedlikehold. Innvendig leveres gjennomgående gode kvaliteter. Se Leveransebeskrivelse og Romskjema fra utbygger for detaljert beskrivelse. BODER OG PARKERIGSPLASSER or hver boenhet medfølger en stk. bod i parkeringskjeller. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Parkeringsplass i garasjeanlegg selges separat. Samtlige leiligheter har mulighet til å kjøpe garasjeplass. Pris pr plass er lik kr ,- + omk. TILVALG OG EDRIGER Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn % jf. Bustadoppføringslova. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. STIPULERT OVERTAGELSE Boligene planlegges ferdigstilt i perioden. kvartal 0. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil senest måneder før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil måneder tidligere enn forventet. ERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtakelse utsettes og at kjøper ikke overtar. EVETUELL ADGAG TIL UTLEIE AV EIEDOMME ELLER DELER AV DEE TIL BOLIGORMÅL Boligene har ingen egen utleieenhet, men hver boenhet kan fritt leies ut til boligformål. HETELSER Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. TIGLYSTE ORPLIKTELSER OG RETTIGHETER Deler av fellesareal i bygget vil være knyttet kun mot boligdelen og deler av fellesarealet vil være knyttet mot næringsdelen. or boligdelen gjelder det egne inngangsparti fra bakkeplan. Det vil også bli fordelt uteareal som kun er knyttet til boligdelen og fordelt uteareal som kun vil bli knyttet til næringsdelen. LIKIGSVERDI Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 0 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på EIEDOMMES ASTE, LØPEDE KOSTADER ) ellesutgifter ellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr,- pr kvm BRA pr måned

6 første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer og vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Utgifter til nærvarme til egen leilighet, som er nærmere beskrevet senere i dette prospektet, kommer i tillegg. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. ordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Vedtekter for sameiet vil først foreligge i forbindelse med søknad om seksjoneringsbegjæring for eiendommen. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 0,- pr måned pr plass første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. ) Kommunal eiendomsskatt Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. ORHOLDET TIL EDELIGE OETLIGE PLAER Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og næringsformål. Det er gitt tillatelse til grunnarbeid som omsøkt høsten 0. OPPLYSIGER OM KJØPESUM OG TOTALKOSTAD SOM OMATTER ALLE GEBYR, AVGITER OG ØVRIGE KOSTADER Se vedlagte prisliste. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglers vederlag er avtalt til kr.0,- pr enhet. Markedsføring iht. egen avtale. UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt. forretningsfører mv.: Ca. kr..00,- Selgers tinglysingskostnader: Kr.,- Oppgjørstjenester: Kr..000,- pr enhet Grunnboksutskrift kr,- pr utskrift irmaattest kr,- pr utskrift ORMIDLIG DB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert til kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DBs lånekonsulenter. SALGSPRISER & OMKOSTIGER Se vedlagte prisliste. BETALIGSPLA % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova. 0 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en / R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova. KOSTADER VED AVBESTILLIGER Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. or avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. EERGIMERKIG Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

7 SELGERS ORBEHOLD Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser/ romskjema, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Transportgebyr kr ,- Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. SAMEIET Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet i hus B består av totalt stk. boligseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av. mai, nr., eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel. Dette er kjøpers ansvar og risiko. ÆRVARMEALEGG Som det er nærmere beskrevet senere i dette prospektet, vil det etableres en felles energisentral på eiendommen. Sameiet vil inngå avtale med selskapet som eier/driver energisentralen, og fakturere den enkelte boligeier a-konto for deres andel og bruk av slik energi, med etterfølgende avregning. Det vil på eiendommen/seksjonen bli tinglyst en avtale som nærmere regulerer plikten til å levere og plikten til å anvende nærvarme. MEGLERS RETT TIL Å STASE GJEOMØRIGE AV E TRASAKSJO I henhold til Lov av. mars 00 nr. om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven a, b eller c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. SALGSVILKÅR Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: Prisliste datert 0.0. Leveransebeskrivelse datert 0.0. Romskjema datert 0.0. Plantegning vedlagt i Prospekt, del Selgers Prospekt, del og Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. ORBRUKERIORMASJO VED IGIVELSE AV KJØPETILBUD: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. ormalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling - vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Dette dokumentet er sist revidert dato: 0.0.

8 Romskjema Åsane S-S Horisont boliger, bygg B Rom Gulv Vegg Himling Elektro Stue mm -stavs eikeparkett - valgmuligheter Malte flater - standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg Gang/ mm -stavs eikeparkett - valgmuligheter Malte flater - standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg Kjøkken mm -stavs eikeparkett - valgmuligheter Malte flater - standard farger Sparklet og malt gipshimling Dobbelt stikk på vegg over benkeplate C-rom Keramiske fliser 0 x 0 rettlagt, med sokkelflis - valgmuligheter Malte flater - standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg erom (alle) mm -stavs eikeparkett - valgmuligheter Malte flater - standard farger Sparklet og malt gipshimling Takpunkt som stikk i topp av vegg - se utarbeidet elektrotegning Keramiske fliser 0 x 0 rettlagt, med sokkelflis - valgmuligheter Keramiske fliser, hvite glatte blanke 0 x 0 rettsatt Sparklet og malt gipshimling Downlights i tak, dobbelt stikk for vaskemaskin og tørketrommel (kondenstørk) i leilighet mm -stavs eikeparkett - valgmuligheter Malte flater - standard farger Malt betong* (synlige tekniske føringer uten nedforet himling) Takpunkt som stikk i topp av vegg Sportsbod (innvendig i kjeller) Asfalt / betong Ubehandlet Støvbundet Ikke eget stikk eller lys i bod, lys til bod fra taklys korridor Generelt Kan forekomme malt gips ved innkassing av rør. * Unntak er øverste etasje hvor malt betong kan bli malt gipshimling Det leveres et stk TV/ radiouttak, klargjort for ett bredbånd/ telefonuttak. Utbygger har inngått avtale med Canal Digital. Det leveres porttelefon.

9 Rom Sanitær Varme Ventilasjon Annet Stue Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad med hvit skapdør foran plasseres i vegg mot bad, i stue eller gang/entré se salgstegning Kjøkken Opplegg for oppvaskemaskin Vannbåren gulvvarme som dekker totalt oppvarmingsbehov unntatt bad erom (alle) Det leveres Sigdal kjøkken type Uno og Uno Palett med valgfrie fronter, og Siemens hvitevarer - platetopp, stekeovn og integrert oppvaskmaskin. Det leveres meter skap pr sengeplass, som hvite skap med fronter i hvit glatt utførelse Klosett med synlig cisterne i hvit porselen, ett greps servantbatteri til vask, ett-greps dusjbatteri med dusjgarnityr. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørk. Vannbåren gulvvarme som dekker komfort- og oppvarmingsbehov på bad Innredning m/ underskap, hvite glatte dører, toppplate med heldekkende servant, speil og lyslist med stikk og standard dusjvegger i glass og profiler Generelt Sentraloppvarming med varmtvann, inkl tappevann basert på varmepumpe med kjel for spisslast Det leveres eget balansert ventilasjonsanlegg til hver leilighet, med luftfiltrering, ettervarming og varmegjenvinning Boligsprinkling Gang/ med hvit skapdør foran plasseres i vegg mot bad, i stue eller gang/entré se salgstegning Listverk / foringer innv. dører Alle gerikter rundt dører leveres i hvit fabrikkmalt utførelse med synlige stifter. Listverk / foringer yttervegg Vinduer og balkongdører leveres med sparklet og malte gipssmyg uten listverk og uten foringer. Listverk / foringer tak Overgang tak/vegg leveres med takmatt hvit malerstripe øverst på vegg, og uten taklist, listløs sparklet, fuget og malt overgang. Vinduer og balkongdører Leveres ferdig malt tre innvendig og pulverlakkert aluminium utvendig, lags energiglass med Argon gassfylling. Inngangsdør Leveres i malt utførelse fra fabrikk med dørkikkert og G godkjent låskasse med systemsylinder. Innerdører Leveres som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer og dørvridere og med lås. Innvendige skyvedører Leveres som hvite glatt formpressede med hvitmalte karmer, innfelte håndtaksskåler og uten lås. Sanitær Det er automatisk brannslukningsanlegg i form av bolig-sprinkling i alle leilighetene. El-anlegg Leveres i hovedsak som skjult anlegg. Ventilasjon Leveres med eget aggregat i hver leilighet plassert i bod eller på bad utifra hva som er mulig og hensiktsmessig. Balansert ventilasjon med ettervarming av tilluft, luftfiltrering og varmgjennvinning på avluft. Kjøkken Hvitevarer er inkludert i prisen, bortsett fra kjøleskap (evt. kombi kjøl-/fryseskap) som er tilvalg. Utomhus Utomhusanlegg i henhold til krav i prosjektet. Diverse Selger tar et generelt forbehold om mindre endringer i beskrivelsen, men da uten at dette skal forringe den forutsatte standard og kvalitet. Leilighetene blir overlevert grovvasket innvendig (byggrengjøring).

10 Leveransebeskrivelse for Sameiet Horisont - Bygg B GEERELT Sameiet Horisont består av bygg A, B, C og D med totalt 0 leiligheter samt parkerings- og bodanlegg i underetg. Leilighetene er plassert fra plan til plan i bygget. Plan og er forretningssenter. Tomten vil få innkjøring fra Myrdalsveien i Åsane. Hus B er det siste bygget som legges ut for salg, og omfatter leiligheter med BRA fra, m til, m. Det vil være mulighet for alle til å kjøpe parkeringsplass i underetasje. Prosjektet organiseres som sameie. Energiberegning av byggene er ikke klar ved salgsstart. Arbeidene utføres i samsvar med plan- og bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da det ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. Arbeidene utføres videre i samsvar med S 0 og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av myndighetene. UTOMHUSARBEIDER Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarbeider er sesongavhengig, og kan gjerne ikke ferdigstilles før våren 0. Deler av utomhusanlegget overleveres til interimstyret eller styret for sameiet når styret er etablert. or øvrig er utomhusplanen veiledende for utforming av utearealene. Drenering og ivaretakelse av overflatevann skjer i hovedsak til system for overvann. Utvendig belysning vil bli etablert ved en kombinasjon av lysarmaturer plassert på bygninger og frittstående utebelysning. Beplantning og lekeapparater vil bli levert som illustrert på utomhusplan/ beplantningsplan, dog slik at omfang og plassering vil kunne bli justert i tilknytning til utførelse som ansees naturlig og praktisk ved sluttføring av arbeidene. GARASJE P-plass i felles garasje selges separat. Garasjegulv leveres med asfalt med mulige innslag av betong. Parkeringsanlegg for boligene vil være i samme garasjeanlegg som parkering for senteret, men på et eget, avgrenset del av området. Gjesteparkering kan bli avgiftsbelagt og anlagt i garasjeanlegg. Utbygger og senere styret har anledning til å omfordele parkeringsplasser/hcparkeringsplasser til dem som kan dokumentere behov for dette. Dette innebærer at boliger kan få allokert ny parkeringsplass dersom man er tildelt HCparkeringsplass boligeier ikke kan dokumentere behov for. Se for øvrig siste punkt i leveransebeskrivelse vedr. parkering. SYKKELPARKERIG Det blir avsatt plass til sykkelparkering. HEIS Det leveres stk personheiser i bygg B plassert som vist på tegninger. abrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen. SAMEIETS PLIKTER Sameiet ved styret skal stå for driften av fellesanlegget og har

11 mandat til å kreve dekket sine driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/eierbrøk. elleskostnadene skal dekke alle felles driftskostnader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr til vask av faste vinduer som ikke trygt kan vaskes fra innside eller balkong. Stipulerte månedlige fellesutgifter pr m² som følger av salgsmaterialet er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. Det vil bli inngått en kollektiv avtale med Canal Digital, eller annen leverandør, for levering av kabel TV og høyhastighetsinternett. Det vil bli mulig å tilleggsbestille IP-telefon via brebåndsleverandør. Avtalen vil bli inngått av utbygger på vegne av sameiet. BETOG- OG STÅLARBEIDER Som bærende konstruksjon består boligene i hovedsak av vegger, søyler og dekker i betong osv. Boligene avstives for vind og jordskjelv med veggskiver og sjakter i betong. Tak som danner grunnlag for takterrasser utføres med bæring i betong, øvrige tak kan bli utført med lett-takselementer eller isolerte bærende korrugerte stålplater. I forbindelse med etablering av gesimser vil det blir brukt noe bærende trevirke kombinert med stålkonstruksjoner. Innvendige hovedtrapper utføres som elementtrapp i betong. Rømmingstrapper og bitrapper utføres som selvbærende spiraltrapper i stål. I hovedtrapper er det medtatt keramisk flis i inntrinn, rømnings trapper utføres som svingtrapp i stål. Det er medtatt støpt gulv på grunn (isolert) på dekke over næringsarealer. Videre er det medtatt påstøp i nedsenkede partier for baderom. Øvrige dekker sum-avrettes som grunnlag for parkett/belegg. Balkonger utføres med selvbærende dekkeelementer i stål, alternativt betongdekke. Overflate av trykkimpregnerte standard terrassebord med åpne spalter og underliggende utdrenering. er utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. Hovedbæring av stål/korrugert plate, det legges en konstruktiv på støp som avrettes/overflatebehandles for å danne en ferdig gangbane. Terrasser på bakkeplan på stueside leveres med tregulv uten rekkverk. Alternativt benyttes betongelement som dekke i balkongen. Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres med overflate i betong og/eller asfalt. MUR- OG LISARBEIDER Gulv i baderom leveres med keramiske gulvfliser type Marazzi, serie Easy 0x0 cm, eller tilsvarende. Veggflis til bad/c er type Marazzi Revigres champagne/branco 0x0 cm, eller tilsvarende. elles innvendige trapper (inntrinn) og reposer flislegges. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. TØMMERARBEIDER Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi. Yttervegger utføres som tømrer klimavegger med luftet kledning i kombinasjon av lys platekledning og alucobest fasade eller tilsvarende. Der betong danner yttervegger som krever isolering (fullt oppvarmet rom) er det medtatt isolerte tømrer påforingsvegger med kledning. Veggtykkelser, isolasjon og klimavegger for øvrig iht. TEK 0. Utvendig platekledning komplett med beslag, avslutninger, omramminger. abrikkmalt med grunning + strøk. Utvending PVD lakkert aluminium mm sandwich fasadeplate kledning type alucobest fasade eller tilsvarende. Der betongvegger danner utvendige vegger eller andre bygningsdeler mot det fri hvor det ikke er påkrevd med isolasjon, er det ikke medtatt isolering / påforingsvegger og heller ikke kledning eller overflatebehandling. Ved behov for luker i himling, vegger, sjaktvegger etc. er det forutsatt utført som Hila luker eller tilsvarende. Luke for rør i rør skap på bad er forutsatt som synlig skapfront med standard hvit utførelse iht. leverandørens standard. Dette gjelder også el.skap og eventuelt signalskap. Innvendige vegger i leiligheter utføres av gips inkl. gipshjørner. Innv. påforingsvegger på betong, kjøkken/bad samt på delevegger der påkrevet. Innvendige vegger i fellesarealer, utføres som innvendige vegger i leiligheter. Innvendige vegger forøvrig i betongvegger der det er behov pga. bæring, brann eller annet. Romhøyde i stue/kjøkken blir minimum, m. På bad, wc-rom og i gang blir det minimum, m. Der det må kasses ned eller delhimles blir det minimum, m. Generelt gjelder for både inn- og utvendige vegger og etasjeskillere at de oppfyller TEK 0 krav til varmeisolasjon, brannklasse og lydisolering. Vertikale og horisontale innkassinger og delhimlinger der påkrevd for ventilasjon/sanitær/ elektro/sprinkler og eventuelle innvendige stålsøyler utføres av 0x0 mm stålvinkler / 0 mm stål bindingsverk (eller tre) samt mm gipsplater inkl. gipshjørner. Isolasjon der påkrevet pga. brann, lyd og/eller u-verdi. Gerikt og tilsetninger er medtatt for alle innvendige dører og innside entrédører til leilighetene. abrikkmalt standard hvit og med synlig stift uten stedlig overmaling. Det er ikke medtatt taklister. Det leveres som listløs fuget og malt overgang iht. beskrivelsen. orbehold om normale riss i den forbindelse, samt generelt i overganger. Vinduer og balkongdører utføres uten gerikt, men med

12 stedmalte gipsede smyg med hjørneforsterket overgang til vegg-gips. Himlinger der påkrevd i innendørs fellesarealer av gipshimling 00x00 T profil Ecophon Venus plater eller tilsvarende. Himlinger, delhimlinger, innkassinger og nedkassinger i GK profiler eller tilsvarende med standard gipsplater i leilighetene i gang og på bad (og ev. wc-rom hvis nødvendig for å skjule rør). or å skjule rørføring fra luftinntakventilasjon samt for spredenettventilasjon må det påregnes ned- og innkassinger samt ev. delhimlinger, spesielt i kjøkkensonen og langs en stuevegg ut til yttervegg. Luftavkast forutsettes ført til gavl gjennom korridor i hver etasje eller i sjakt rett opp over tak. Postkasser er medtatt som systempostkasse i rack fra DinBox, Sandbergs, orgeskassen eller tilsvarende. GULV Parkett i alle leilighetsrom unntatt baderom og wc-rom hvor det er flis. -stavs parkett oljet eller mattlakkert, natur eller select, lagt på etafoam eller ullpapp. Det er medtatt summing og trinnlyddempende underlag. Oppbyggingen tilfredsstiller krav til demping av trinnlyd og luftlyd. Gulvlister på parkett er av mattlakkert eik uavhengig av om eikeparketten er oljet eller lakkert. I baderom støpes betongdekket med nedsenking. Det legges trinnlydplate mm Silencio eller tilsvarende og støpes badegulv med falloppbygging mot sluk. På gulv i baderom og wc-rom benyttes smøremembran og keramisk flis. På vegger baderom benyttes smøremembran (i våtsoner) og keramisk flis. Sokkelflis og malte vegger på wc-rom. liser på vegg er hvite glatte blanke prosjektfliser 0x0 cm rettlagt. liser på gulv er valg blant forskjellige gulvfliser grå/brun/beige matte eller halvblanke prosjektfliser 0x0 cm rettlagt. Silikonfuget overgang mellom veggfliser og malt gipshimling baderom, uten taklist. Silikonfugede overganger mellom flis og flis i vegghjørner og mot gulv samt rundt gjennomføringer. Standard synlig rør i rør hvitlakkert skapluke. er utføres med støvbundet stålglattet betongoverflate. I hovedtrapper er det medtatt keramisk flis på repos og inntrinn. VIDUER/ ALTADØRER Det er medtatt DVK kontrollerte aluminiumsbeslåtte vinduer og balkongdører av tre fra ordan, Magnor eller tilsvarende med -lags klart superenergiglass med Argon gassfylling. Alle balkongdører er beregnet som standard aluminiumsbeslåtte skyvedører i henhold til dør- og vindusskjema. Der det er balkonginnglassing er det beregnet rene malte trevinduer uten aluminiumskledning innsatt i ytterveggen innenfor balkonginnglassingen. Vinduer og balkongdører er ferdig malt både på inn- og utside. Samme farge inne og ute. Krav i TEK 0 til U-verdi, personsikkerhet, barnesikring etc er oppfylt. Vinduene leveres uten ventil (pga. balansert ventilasjon). Vinduer og terrassedører er i innbruddshemmende utførelse, sikret mot enkel demontering av glasslister og glass fra utsiden. Vinduene leveres ikke med soldempende egenskaper ut over det vanlige -lags superenergiglass med argongass gir. erom som vender mot svalgang kan kun ha luftevindu i øvre del. UTVEDIGE OG IVEDIGE DØRER Utvendige fellesdører er medtatt i alu/glassisolerte profiler i pulverlakkert aluminium for hovedinnganger og der det er hensiktsmessig (uten brannkrav). Øvrige fellesdører utføres som lakkerte stål platedører, laminat kompaktdører eller tilsvarende ut i fra hva som er hensiktsmessig og hensyntatt brannkrav. Det er ikke medtatt glassfelter i slike fellesdører, spesielt ikke de som har brannkrav. dører til leiligheter som innvendige entrédører med kikkhull. Der entrédører er mot det fri eller mot svalgang, er det beregnet svalgangsdører (klimakrav) med kikkhull. Standard glatte inngangsdører av god kvalitet fra Swedoor, ordic Door eller tilsvarende. argevalg blant fabrikkens standardfarger. Innvendige dører leveres som lette hvite standard formpressede innerdører med spalte under dørblad for gjennomstrømning av luft (balansert ventilasjon). MALERARBEIDER Gipsoverflater: Vegger i tørre rom, himlinger, innkassinger og skjørt, strimling, ganger flekksparkling, ganger skjøtsparkling, grunning, mellomflekking, strøk maling. Strimling og sparkling av overgang mellom vegg med gipsplater og himling, strimling, ganger sparkling, før maling. Behandling på utv. trepanel er grunning + fabrikkmalt strøk. Betonghimlinger i leiligheter og trappehus/fellesrom og vegger av betong, ganger helsparkling, mellomflekking, strøk maling. Betonghimling i stue, kjøkken og soverom. Unntak i øverste etasje der det kan bli nedforet gipshimling i alle rom (som del av lettak eller nedforet under q-dekk). Sparkling av metallbeslag rundt vinduer og balkongdører, ganger helsparkling, mellomflekking og strøk maling. Ifylling med fugemasse, overganger betong/gips, fuging, tetting overganger -m, med akryl fugemasse. Behandling innvendig gipsforing (foring vinduer/balk.dører, listløst overgang), grunning, ganger helsparkling, strøk maling. Vegger og tak av betong i boder, sportsboder og tekniske rom støvbindes. Vegger, tak og søyler i garasjer sprøytemales ett strøk uten forbehandling. Trapperom leveres med malte overflater.

13 KJØKKE, BAD OG GARDEROBER Kjøkken Detalj Beskrivelse arge : Detalj Beskrivelse arge ront Uno Hvitmalt MD SPESIIKASJO AV HVITEVARE: Hvitevarer Pos Kode Beskrivelse ront Uno Palett / Uno ulike fronter og farger å velge i Benkeplate 0 mm laminat Ca 0 ulike overflater å velge i Grep mm Hekken Rustfritt stål Beslag (vask) Intra Universo 0 med stor og liten kum Vask Heldekkende Hvit servant Grep Knott Rustfritt stål eromsmøbler er medtatt i utførelse Sigdal servantmøbel type Uno i hvitmalt MD med heldekkende servant samt klart speil med lysarmatur med stikk over speilet. Speil og lysarmatur i samme bredde som baderomsmøbelet. SIHB0ES Stekeovn, stål, prosjekt SIETEEX Platetopp, el. 0 cm, rammeløs SISE00EU Helintegrert oppvaskmaskin Kjøleskap eller kombi kjøl-/fryseskap leveres som tilvalg. Avsatt plass mellom overskap til ventilasjon. Det er medtatt ventilasjon type lexit Brasserie - E Hvit eller tilsvarende som er integrert i lexit kjøkkenhette i hvit utførelse (sølv som tilvalg). Over kjøkkenoverskapene er det åpent til tak. Takhøye skap som tilvalg. Over kjøkkenhette er det innkassede ventilasjonsrør. Garderobe: Detalj Beskrivelse arge Bredde 0 cm kombi med stang og hyller Hvit glatt, melamin Barløsning er priset som 0 cm benkeplate med stålbein. Høyde 0 cm Grep mm Hekken Rustfritt stål Det er medtatt meter kombi klesskap pr. sengeplass. Det er ikke medtatt skap ut over dette. Det er ikke medtatt garderobeskap i gang/entré.

14 VABÅRET VARMEALEGG Det er forutsatt tilkobling til felles energisentral med kjøpesenteret. Oppvarmingssystem i leilighetene er vannbåren gulvvarme i badegulvet (men ikke i eventuelt wc-rom) for komfort og romoppvarmingsbehov. Vannbåren gulvvarme lagt i stue/kjøkken med det antall kvadratmeter som er nødvendig for å varme opp leiligheten. Det er elektrisk oppvarmet ettervarming av ventilasjonsluft som tilføres stue, kjøkken, soverom, gang og eventuell innvendig bod. Energisentralen i kjøpesenteret leverer også varmt tappevann til leilighetene. Det er medtatt energi/vannvarmemåler i alle leilighetene, plassert i rør-i-rørskapet. SAITÆR or leiligheter skal det installeres følgende utstyr: Servant og toalett med synlig cisterne i separate C-rom (i leiligheter som har C-rom) Toalett med synlig cisterne i baderom Dusjbatteri og sluk i baderom (hjelpesluk i rom hvor det er tenkt vaskemaskin, dersom ikke løst på annen måte med tilbakerenning/dusjdører uten terskel eller sikkerhetskobling vaskemaskin) Blandebatteri, vann og avløp for baderomsmøbler Kjøkkenbatteri, vann og avløp til kjøkkenvask Vaskemaskinkran og avløp på bad (det forutsettes kondenstørketrommel) Opplegg for oppvaskmaskin inkl. tilkobling Energimåler for varmt forbruksvann og vannbåren varme Rør i rør skap og drens fra dette med skapdør forann plasseres i vegg mot bad i stue eller gang/entré - se salgstegning Løsning med vannkurser (+ sprinkler) til hver leilighet (kaldt vann tur, varmt vann tur og varmt vann retur) velges av Consto hvis hensiktsmessig. Vannvarme til oppvarming og til tappevann varmeveksles da i kombiskap i hver leilighet. SPRIKLERALEGG Sprinkleranlegg i boligetasjene. Sprinkling av svalganger, lukkede forrom til trapperom og balkonger med og uten innglassing er medtatt i nødvendig omfang iht. endelig brannkonsept. ødvendig antall sentraler, delsentraler og strømningsvakter, tilpasset elektronisk overvåking. Det er ikke medtatt fasadesprinkling. Innglassede balkonger og forrom til trapperom er forutsatt med tørre frostfrie sprinklerhoder. Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres iht. ormalreglementet (eller Sanitærbestemmelser for Bergen ) samt Plan- og Bygningsloven. Vannledninger utføres med rør-i-rør-system avgrenet fra fordelerskap plassert i vegg som vist på tegning. VETILASJOSALEGG Det er medtatt selvstendige balanserte ventilasjonsaggregat med kanalføring og dyser i leilighetene. Det er lagt til grunn type lexit eller tilsvarende som plasseres i innvendig bod eller på bad / wc. I leiligheter hvor dette aggregatet er for lite er det beregnet større aggregat fra lexit eller tilsvarende plassert i innvendig bod. Trapperom er beregnet uten mekanisk ventilasjon. Røykventilering iht. brannkonsept. Heissjakt er beregnet naturlig ventilert med øcm åpning med rist foran i topp heissjakter. ELEKTRISKE ISTALLASJOER Elektroanlegg lavspent og signalanlegg Det er lagt til grunn EK 00:0 norm. Det er medtatt nødlysog brannalarmanlegg i henhold til brannkonsept. ormalt grensesnitt mot Canal Digital, eller tilsvarende leverandør, er lagt til grunn. TV/bredbånd uttak pr. leilighet. or leiligheter med mer enn soverom er det medtatt signalskap under el.skapet hvor CD modem og bredbånd router plasseres. Dette leder til ett uttak i stue. lere uttak som tilvalg. Det leveres porttelefon til alle leiligheter, skjerm er tilvalg. Måler for elektrisitet er plassert samlet i fordelingsskap(ene) for alle leilighetene. Sameiet er ansvarlig for drift, vedlikehold og strøm til alle felles tekniske installasjoner. SPORTSBOD/GARASJER Det leveres sportsbod til hver leilighet. Sportsboden må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og annet som tåler slik oppbevaring. Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. BOSSUG Det er medtatt et stasjonert system for å kunne håndtere fraksjonene restavfall og papir. B! Løsningen forutsetter aksept/godkjenning fra BIR. Planlagt med nedkastpunkt, hver med fraksjon for restavfall og papir. SEKSJOERIG Hver leilighet blir seksjonert som en boligseksjon. Bergen, 0.0.0

15 BYGG D BYGG C BYGG A BYGG B Gamle IKEA

16 Leilighetstype O: B-0 Leilighetstype G: B-0 (B-0, B-0, B-)

17 Leilighetstype M: B- Illustrasjon: Mir og Maestro Media. llustrasjoner er av illustrativ art og kan/vil avvike fra ferdig leveranse - både for bygg og utomhus.

18 , m² Utenomhusplan m/snitt D, m², m² BRA er utregnet iht S 0 og basert på tegninger, avvik etter ferdigstillelse kan forekomme. :000 Oversiktsplan målestokk :0 0 Leilighetstype -roms BRA:,m P-rom:,m Balkong:,m rokostbalkong:,m Sportsbod:.0.0 Horisont Byggetrinn B

19 Prinsippsnitt AA Prinsippsnitt BB

20 , m², m²,0 m², m², m², m² D, m², m²,0 m²,0 m²,0 m²,0 m², m², m², m², m², m² 0,0 m D D D D D D D D, m²,0 m², m² Gang, m² -wc, m² Stue-kjøkken, m² Gang, m² -wc, m² Stue-kjøkken, m², m², m², m² D D, m², m², m², m², m², m², m², m², m², m² x = 00 Etasjeplan Ikke i målestokk, m² D, m² Transparent trappehus, m² Strømmålere Transparent trappehus, m², m² x = 00, m², m², m², m² D, m²,0 m², m², m², m² rokostbalkong,0 m² Stue,0, m² m² Kjøkken, m², m², m², m², m², m² D D rokostbalkong, m² Kjøkken, m², m², m², m² D Stue, m² D D Transparent trappehus, m², m² x = 00 Strømmålere D D, m² D, m², m², m², m², m² D, m², m², m², m², m² x = 00, m², m² Transparent trappehus, m², m², m², m² x = 00, m² x = 00, m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m² rokostbalkong, m², m² rokostbalkong, m², m², m², m², m², m², m², m², m² Målestokk :0, m², m², m², m², m², m², m², m², m² Målestokk 0

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3 BYGGETRI 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIADER B3 09. MARS 2015 KORIADER B3 / SIDE 2 KORIADER B3 / SIDE 3 IHOLDFORTEGELSE Side 7 Side 13 Side 27 Side 61 Side 69 Side 75 Krydderhagen grøntplan /uteområde

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE 66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE FRA EPLEHAGE TIL URBANE LEILIGHETER HT55.no SALG VED: DNB Eiendom Nybygg 4 5 PROSJEKTET NABOLAGET INTERIØRENE Om prosjektet side 6 Hva finnes i området side 10

Detaljer

12 leiligheter i nytt byggetrinn

12 leiligheter i nytt byggetrinn 12 leiligheter i nytt byggetrinn 1 Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 80 arter er viltvoksende i vestre og midtre Asia og i

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer