9. Forklaring av ord og uttrykk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9. Forklaring av ord og uttrykk"

Transkript

1 9. Forklaring av ord og uttrykk Bonitet: Boreal: Eksposison: Epifytt: Fellskog: Frede: Gen: Gen-bank: Hogstklasse: Hogstmodenhet: mpediment: Klimaks: Kontinuitet: Kryptogam: Pionertrær: Plantesamfunn: Produktiv skog: Skogkultur: Et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke. Nordlig. Brukes i forbindelse med forekomst og utbredelse av dyre- og plantelivet. Boreal region dekker en bred sone på den nordlige halvkule. Denne sonen deles videre inn i sørboreal, ellomboreal og nordboreal region. Beskrivelse av terrengets hellningsretning (nordvent osv.). Planter som vokser på andre planter uten å snylte (f.eks. lav og mose som vokser på trær). Høytliggende skog der klimaforholdene sterkt begrenser trærnes muligheter for vekst og foryngelse. Er identisk med nordboreal region. naturvernloven blir begrepet frede brukt ved opprettelse av naturreservat og naturminner. Vern er et videre begrep som blir brukt mer generelt om arbeidet med naturvernloven. Arveanlegg Et areal som er avsatt med det formål å bevare planter og dyrs naturlige arvelige variason og utvikling av dette. Uttrykk for et skogbestands utviklingstrinn mhp. alder og tetthet. : Hogstflate før foryngelse. l: Foryngelse/ung skog. ll: Yngre produksonsskog. V: Eldre produksonsskog. V: Hogstmoden skog. Et begrep som sier at skogen (bestandet)på grunn av alder eller tilstand ikke lenger gir den nødvendige økonomiske avkastning. Skogmark med lavere tømmerprodukson enn 0,1 m3 (100 l) pr. dekar og år. Den vegetasonstilstand som blir resultatet av lang tids naturlig utvikling. En uavbrutt sammenheng. Skog som har vært bevokst i flere tregenerasoner uten fysiske inngrep av mennesker. Fellesbetegnelse på moser, lav, sopp og alger. De trearter som først naturlig inntar et leveområde (f.eks etter en skogbrann, vindfelling). En gruppe plantearter med stort sett samme struktur og artssammensetning. Skog der marka produserer over 0,1 m3 pr. dekar og år. Tiltak med sikte på å dyrke fram ny skog f.eks. planting, rydding, grøfting, markberedning. 207

2 Skogfaser: Sukseson: Økosystem: Utviklingsfaser i en urskog. Ungdomsfase: Ung skog under foryngelse (varierende trehøyder); Optimalfase: "Voksen" vital skog (like trehøyder), Aldersfase: Eldre skog som begynner å brytes opp (mindre åpninger, ulike trehøyder), Oppløsningsfase: Gammel skog "på retur" (store åpninger med foryngelse, ulike trehøyder), Bledningsfase: Uevnaldret skog (foryngelse på mindre flater). En serie vegetasonsendringer som finner sted etter en brann, vindfellinger, hogst m.m.). Alle plante- og dyresamfunn med tilhørende milø innen et avgrenset område. 208

3 10. Litteraturliste Barskogutvalget Forslag til retningsliner for barskogvernet. DN-rapport nr s BØrndalen, J.E., Branderud, T.E Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge. Generell del. DN-rapport nr Dahl, E., Elven, R., Moen, A., Skogen, A., Vegetasonsregionkart over Norge 1: Nasonalatlas for Norge. Statens Kartverk. Holien, H. & TØnsberg, T Boreal regnskog i Norge - habitatet for trøndelagselementets lavarter. Blyttia 54: ngeløg, T., 1981 Floravård skogsbruket. Allmen del. Skogstyrelsen. 153 s. Korsmo, H Status over vernet barskog i Norge. 0koforsk utredning 1987:5,41 s. Landbruksdepartementet Årsmeldinger fra skogavdelingen. Lykke, J. m.fl Skogen. Gyldendal Norsk Forlag. 160 s. Norges offentlige utredninger 1989:10 Flersidig skogbruk. Norsk nstitutt for ord- og skogkartlegging Landsskogtakseringene. Sandlund, O.T. Biologsik mangfold i Norge. En landstudie. DN-rapport nr 5a Solheim, R Barskogøkologi og Zoologiske verneinteresser, tilpasninger og habitatkrav hos insekter, fugler og pattedyr i et dynamisk økosystem. 0koforsk Utredning 1987: s Statistisk Sentralbyrå Skogstatistikk. Statistisk Sentralbyrå. Landbrukstellingen fra Statistisk Sentralbyrå Naturmiløet i tall. Storaunet, K.O. Rolstad, J., Gerde,. & Rolstad, E Nyere skoghistorie og forekomst av utvalgte lav-arter i kystgranskog i Namdalen. Rapport fra skogforskningen. Supplement 4, Stortingsmelding nr 68 ( ) Vern av norsk natur. Stortingsmelding nr 18 ( ) Næringspolitikken i skogbruket. Stortingsmelding nr 46 ( ) Milø og Utvikling. Stortingsmelding nr 62 ( ) Ny landsplan for nasonalparker og andre større verneområder. Stortingsmelding nr 13 ( ) FN-konferansen om milø og utvikling. Stortingsmelding nr 40 ( ) Opptrapping av barskogvernet fram mot år St-prp. nr 8 ( ) Landbruk i utvikling. 209

4 Størkersen, ø.r. Truete arter i Norge. DN-rapport nr Verdenskommisonen for Milø og Utvikling Vår felles framtid. Tiden Norsk Forlag. Registreringsrapporter: DN-rapport Se Gaarder et al Gaarder, G., Holien, H. Håpnes, A. & Tønsberg, T Borea1 regnskog i Midt-Norge. Direktoratet for naturforvaltning. DN-rapport 1997:2. Gaarder, G nventering av barskog i Midt-Norge i Miløfaglig Utredning, rapport 1997:4. Gaarder, G nventering av barskog i Midt-Norge og Buskerud i Miløfaglig Utredning, rapport 1998:1. Korsmo, H., Angell-Petersen, L, Bergmann, H.H. & Moe, B Vernrplan for barskog. Regionrapport for Midt-Norge. -NNA Utredning 6:1.99 Korsmo, H. Edenius, L. Moe, B. & Svalastog, D nventering av verneverdig barskog i sørlige del av Nordland. NNA Oppdragsmelding 228: Svalastog, D Tilleggsinventering av verneverdig barskog i Midt-Norge. NNA Oppdragsmelding 394:

5 1 ll l l Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale fagorganet for naturforvaltning i Norge. DN ble opprettet i 1985 og er underlagt Miløverndepartementet. Myndigheten til å forvalte naturressurser er gitt gennom ulike lover og forskrifter. Utover lovbestemte oppgaver har direktoratet også ansvar for å identifisere, forebygge og løse miløproblemer ved samarbeid, rådgivning og informason overfor andre myndigheter og grupper i befolkningen. DNs publikasonsserier Direktoratet for naturforvaltning utgir fire publikasonsserier: DN-rapport er resutatet av et utredningsarbeid som er gennomført av DN, og gir uttrykk for direktoratets forslag eller standpunkter. DN notat er enklere oversikter, sammenstillinger, referater o.l. DN-håndbok gir veiledning, konkrete råd og eventuelt direktiver i spørsmål om forvaltning av naturen, som regel til bruk for lokale forvaltningsorganer. Utredning for DN er utarbeidet av andre på oppdrag fra DN. nnholdet har karakter av råd til DN, og vil være med på å danne grunnlaget for at DN seinere kan innta standpunkter eller treffe beslutninger.

6 1995-1: : : : : : : : Oversikt over DN-rapporter 1995 Forvaltning av hortevilt mot år Handlingsplan.50,- Handlingsplan for kalkingsvirksomheten i Norge mot år Forkortet utgave 50,- Naturvernområder i Norge ,- Wilderness Quality Mapping in the Euro-Arctic Barents Region Utgått Virkninger av økt stormaktivitet på økosystemer 50,- nngrepsfrie naturområder i Norge. Registrert med bakgrunn i avstand fra tyngre tekniske inngrep 50,- Strategi for overvåking av biologisk mangfold 50,- Handlingsplan for kalkingsvirksomheten i Norge mot år , : : : : :, : : Status for verneområde der verneverdiane er trua.50,- Handlingsplan for forvaltning av gess 50,- Forvaltning av nasonalparker 50,- Plan for tiltak i verneområde ,- Forslag til revidert handlingsplan for friluftsliv mot år ,- Plan for tiltak i nasonalparker ,- Barskog i Nord-Norge. Utkast til verneplan 50, l; J! : : ] " : : : nnlandsfiskeprogrammet ,- Boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringer 50, Plan for overvåking av biologisk mangfold 100,- Conservation and Management Plan for the Svalbard Population of the Bamacle Goose 100,- Barskog i Midt-Norge. Utkast til verneplan 50,-

7 l i Kr. 50,- DREKTORATET FOR NATURFORVALTNNG 7005 Trondheim. Tlf Faks: Ol. TE 794 SBN SSN

1. Akershus fylkeskommune. 1993. Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat.

1. Akershus fylkeskommune. 1993. Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat. 10. Litteraturliste 1. Akershus fylkeskommune. 1993. Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat. 2. Andersen, K.G. 1985: To ravinområder i Indre Østfold. Naturgrunnlag,

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

regnskog i Midt-Norge Registreringer

regnskog i Midt-Norge Registreringer regnskog i Midt-Norge Registreringer Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning 1997: Boreal regnskog i Midt-Norge. DN-rapport 1997:2. Forsidebilde: Boreal regnskog, Dølaelva naturreservat Foto:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner

PEFC N 05 Ordliste og definisjoner PEFC N 05 Ordliste og definisjoner Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 06 Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifisingssystem Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

Høring Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark. www.fylkesmannen.no/ytrehvaler www.ytrehvaler.no

Høring Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark. www.fylkesmannen.no/ytrehvaler www.ytrehvaler.no Høring Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark www.fylkesmannen.no/ytrehvaler www.ytrehvaler.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNNEN FOR VERNET... 2 1.2 HENSIKTEN MED FORVALTNINGSPLANEN.

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Biologisk mangfold i Hurdal kommune

Biologisk mangfold i Hurdal kommune Biologisk mangfold i Hurdal kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 69 Miljøfaglig Utredning AS Rapport 2004: 69 Utførende institusjon: Kontaktperson: ISBN-nummer: Miljøfaglig Utredning AS og Stiftelsen

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

Forvaltningsplan for Haugene naturreservat

Forvaltningsplan for Haugene naturreservat Forvaltningsplan for Haugene naturreservat Fylkesmannen i Buskerud Forvaltningsplan for Haugene naturreservat 2 Forord Haugene naturreservat ble vernet i 1992 for å bevare et meget velutviklet kalkfuruskogområde

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog Miljøverndepartementet Statsråd: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog 1. FORSLAG Miljøverndepartementet tilrår opprettelse av 21

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK

ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK ØKOLOGISERTIFISERING REGLER FOR ØKOLOGISK SKOGBRUK Innhold A. INNLEDNING.. 4 B. DEFINISJONER 6 Sertifiseringsterminologi 6 Annen terminologi 7 C. SERTIFISERINGS- OG MERKEORDNING.. 11 Regelverk 11 Kvalitetssystem

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-3

Siste Sjanse rapport 2005-3 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Engerdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels i

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet

Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet Naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets fonds eiendommer i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet Registrering og vurdering av verneverdier for utvidet skogvern Rapport nr. 2/2007 ISBN:

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE Oppdragsrapport 15/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV

Detaljer

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad og KU for Namsos - Roan

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad og KU for Namsos - Roan Natur og Ungdom Torggata 34 Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO Norges vassdrags- og energidirektorat v/ Siv Sannem Inderberg Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 15.02.08 Høringsuttalelse til konsesjonssøknad

Detaljer

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS Ressursoversikt fra Skog og landskap 02/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER

Detaljer

Levende skoger... naturarv for framtida

Levende skoger... naturarv for framtida Levende skoger... naturarv for framtida 1 Levende skoger... - naturarv for framtida Gamle kragg-furuer blir sjeldnere og sjeldnere å se i våre skoger. Frodig edellauvskog er Norges mest artsrike naturtype.

Detaljer

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004)

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) 44 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) Årsrapport for registreringer utført i 2004 Arne Heggland (red.) Siste Sjanse -Stiftelse for bevaring

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer