1. Akershus fylkeskommune Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Akershus fylkeskommune. 1993. Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat."

Transkript

1 10. Litteraturliste 1. Akershus fylkeskommune Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat. 2. Andersen, K.G. 1985: To ravinområder i Indre Østfold. Naturgrunnlag, områdebruk og verneverdi. Hovedoppgave, Inst. For naturforvaltning, NLH Ås. 3. Barskogutvalget Forslag til retningslinjer for barskogvernet. DN-rapport nr s 4. Bendiksen, E Biologiske verneverdier i Gullenhaugen-Vestre Sandbotnhaugen, Gran østås, med forslag til reservat. Rapport. Upublisert. 12 s. + vedlegg. 5. Bendiksen, E. og Svalastog, D Barskogundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. Rapport fra NINA. 6. Berg, R. Y Bekkekløftfloraen i Gudbrandsdalen. Blyttia 41, 5-14 og Bjørndalen, J. E., Brandrud, T.E Verneverdige kalkfuruskoger. Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge II. Lokaliteter på Østlandet og Sørlandet. DN rapport. 8. Bjørndalen, J. E., Brandrud, T. E Verneverdige kalkfuruskoger. Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge. Generell del. DN-rapport nr Bjørnstad, A Rønnomdalen i Drangedal - Registrering av biologiske verdier. Foreløpig rapport høsten Blindheim, T. og Røsok, Nøkkelbiotopregistreringer i forsøksfelt på Oppkuven, Geitaknottane, Gartlandsdalen, Sollia, Havsåsen og Gudbrandseterfjell. Siste Sjanse-rapport Brandrud, T.E Biologisk mangfold, verneverdi og forekomster av sjeldne/truede sopparter og orkideer i Gullerudtjern-Grunntjern-området, Åsa, Ringerike. NIVA rapport LNR Brandrud, T.E Soppfloraen, biologisk mangfold og truede arter i kalkfuraskogreservater i Hoie og Ringerike kommuner. NIVA rapport LNR Brandrud, T.E Tillegsarter av sopp som tidligere ikke er registrert innenfor foreslått verneområde Gullerudtjern. Notat. 14. Bratli, H. og Timdal, E. Lavfloraen på Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 02/ Bredesen, B Naturverdier og anbefalte tiltak for Nysætervatnet-Åsen-Botn, Skjåk kommune, Oppland fylke. Siste sjanse. Brev og notat. Upublisert. 5 s. + kart. 16. Bredesen, B Skotjernfjell, Nannestad og Lunner kommuner. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte hensyn. Siste sjanse - notat s. + kart. 17. Bredesen, B. udatert. Liaskogen, Sør- og Nord-Aurdal, Oppland fylke. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte tiltak. Revidert utgave. Notat. 13 s. + kart. 18. Dahl, E., Elven, R., Moen, A., Skogen, A., Vegetasjonsregionkart over Norge 1: Nasjonalatlas for Norge. Statens Kartverk. 19. Direktoratet for naturforvaltning Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. DN-rapport nr s. 202

2 20. Direktoratet for naturforvaltning Nasjonal rødliste for truede arter i Norge Norwegian red list DN-rapport 3: Dolmen, Dag, Arve Fossen og Leif Åge Strand Dammer på Romerike En registrering og inventering av dammer i kulturlandskapet, med hovedvekt på amfibier. Rapport nr. 2/1991. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 22. Dolmen, Dag Befaringsrapport fra Kongsrudtjernområdet , med vurdering av ulike alternativer for avgrensning av verneområdet i nord. Notat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. Eek, J. O. og Hanssen, E.W. Plantelivets sårbarhet ved vegutbygging i Ryghåsen/Dahleråsen. Rapport til Nedre Eiker kommune. 24. Eriksen, J. E Botaniske registreringer på kulturmark i Buskerud, Universitet i Oslo, Botanisk museum. 25. Erikstad, L. 1994: Kvartægeologisk verneverdige områder i Norge. Evaluering av et landsomfattende registreringsmateriale. NINA Utredning 57:1-49. (Mona-ryggen m/raviner sør for, s31-33). 26. Fjeldstad, H. & Gaarder G.1995: E 18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema naturområder, plante- og dyreliv. Miljøfaglig utredning rapp. 1995, nr.!7:l-34. (lok.13: Ravineområder sør for Monaryggen, s.23-24). Miljøfaglig utredning, Tingvoll. 27. Fjellbakk, Å., Strandli, B.,Schmedling, T., Bjar, G. & Krohn, O.1991: Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport nr.3, 1991: vedl. 28. Framstad, E. Bendiksen, E. Korsmo, H Evaluering av verneplanene for barskog. NINA Fagrapport Fylkesmannen i Buskerud Utkast til verneplan for edelløvskog i Buskerud fylke. Rapport. 30. Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavd. 1999: Botaniske registreringer langs kysten av Buskerud. "Oslofjord - verneplanen» Rapport nr. 4, s 31. Fylkesmannen i Buskerud. Naturbasen. Kvartærgeologi. 32. Fylkesmannen i Buskerud. Viltkartlegging i Rollag. Kart og rapport. 33. Fylkesmannen i Buskerud. Viltkartlegging i Sigdal. Kart og rapport. 35. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. 1999: Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus "Oslofjord - verneplanen». Rapport nr. 2, 1999: 132s 36. Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavd. 1998: Botaniske undersøkelser i Telemark. "Oslofjord - verneplanen». Fagrapport 04/98:93s 37. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernadvd. 1989: Botaniske verneverdier på Nordre Jeløy, Moss. Rapport nr. 6, 1989: Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd : Søndre Jeløy og Galleri F 15. Natur og kultur i Søndre Jeløy landskapsvernområde. 45s. (Vegetasjonskart s ). 39. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen 1996: Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Rapport nr. 9, 1996: Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. 1997: Botaniske registreringer i Østfold. «Oslofjord - verneplanen» Naturfaglige undersøkelser i Østfold. III. Rapport nr. 4, 1997:

3 41. Gauslaa, Y. 1996: Botaniske registreringer av verneverdig skog på Buråsen og Havsåsen, Kristiansand 10 s 42. Gauslaa, Y., og Solhaug, K. A Botaniske registreringer av verneverdig skog på Jomåsknutene i Froland, Aust-Agder. 43. Gaarder, G Undersøkelse av et skogområde langs Vinstra i Gololia. Notat. Upublisert. 2 s. 44. Gaarder, G Inventering av barskog i Midt-Norge og Buskerud i Miljøfaglig Utredning, rapport 1998:1.80 s. 45. Gaarder, G Biologiske undersøkelser av to barskogområder i Oppland. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999:3. 23 s. 46. Gaarder, G. og Aas, Ø Rødvann skogreservat. Hovedoppgave ved NLH. Områdeavgrensning av gammelskogområde. 47. Gaarder, G., Larsen, B.H. og Østbye, T Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapport 1/91: vedlegg 48. Gjerde, L Hekkeundersøkelser på Kongsrudmyra. Rapport, Meddelelse nr. 8. Kongsrudtj erngruppa 49. Gjerde, L. og Gjerde, H Vernekriterier for Kongsrudmyra. Meddelelse 28. Kongsrudtjerngruppa 50. Gjerde, L Field study on bird breeding performed at Kongsrudmyra, Akershus. Publikasjon no. 15, Kongsrudtjerngruppa 51. Gjerde, L Vernekriterier for Kongsrudmyra Meddelelse nr. 25, Kongsrudtjerngruppa 52. Grinna, S : Nøkkelbiotoper i Askim kommune. Hovedoppgave, Inst. for naturforvaltning, NLH, Ås s.+kart (inkl. CD m/ foto, nr ). Åsermarka (Vardåsen N s Holmen s.361). 53. Halvorsen, R. Attfunn av systermarihand Dactylorhiza sambucina på den gamle lokaliteten på Grønnåsen i Kragerø, Telemark. Blyttia 56(4), Hansen, L. O. Entomologiske verneverdier ved Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 03/ Hanssen, O. & Hansen, L.O : Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding 546: l Hanssen, E. W Blant orkideer og furutrær. Opplevelser i Nedre Eikers flora. Nedre Eiker kommune 57. Haugan, R Botanisk inventering av to lokaliteter for småblæreglye (Collema curtisporum) i Hol kommune, Buskerud. Botanisk hage og museum, Oslo. 58. Haugan, R., Bratli, H. og Gaarder, G Mjuktjafs, Evernia divaricata, og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen og Skamåni i Aurdal, Oppland. Blyttia 52: Haugset, T 1996: Korngsrudtjernområdet, Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Verneverdier i aktuelt barskogvernområde. Siste Sjanse-notat Haugset T. og Whist C. M. 1997: Verneverdig barskog i Vestfold og Vest-Agder. Registreringer for utvidet verneplan for barskog. Siste sjanse. NOA-rapp s. 204

4 61. Haugset, T. 1997: Nøkkelbiotopbeskrivelse Grønehaugen, gammel furuskog, Siste sjanse 21. April 1997,6 s. 62. Haugset, T. 1997: Tilleggsregistreringer til verneplan for barskog i Vest-Agder, Siste sjanse, 5 s. 63. Haugset, T., Kauserud, H. og Whist, C.M Verneverdig barskog i Telemark og Aust-Agder. Registreringer til utvidet verneplan for barskog. Siste Sjanse. NOA-Rapport s. 64. Heibo, V., m.fl. Fuglelivet på Tangen. Årsrapport Hjeltnes, A. Vegetasjonskart Håøya - Beskrivelse av vegetasjonstypene. Telemarksforskning. Rapport Holten, J.I Barskogsundersøkelser i Kløvstadhøgda og Rotlia i Hedmark sommeren 1998, TerM Høiland, K Botaniske forhold på Håøya, Frogn (Akershus), og tilgrensende områder. NINA Oppdragsmelding 35: Høitomt, G a. Notat frå tur ved Store Svartvatn, Styggsvartvatn, Rosentjern i Nordre Land og Sør-Aurdal kommuner. Notat. Upublisert. l s. + kart. 69. Høitomt, G. 1995b. Notat frå tur nord for Bergevatnet. Notat. Upublisert. l s. + kart. 70. Høitomt, G. 1995c. Notat frå tur ved Borkevatna sør for Vesle Skjellingshovde. Notat. Upublisert. l s. + kart. 71. Ingeløg, T, 1981 Floravård i skogsbruket. Allmen del. Skogstyrelsen. 153 s. 72. Johannsen, Nilsen, M.Nunez, I.-J.Seem, L.Winter 1998 : (Soppliste SletnerJlarter registrert ). 73. Johannsen, Nilsen, M.Nunez, I.-J.Seem, T.Pousi, Smith, L.Winter 1998 : (Soppliste Store Hiesten. 111 arter registrert ). 74. Korsmo H., Moe, B. og Svalastog, D Verneplan for barskog. Regionrapport for Øst-Norge. NINA Utredning 025: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Oslo og Akershus. NINA Oppdragsmelding 227: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Østfold. NINA Oppdragsmelding 117: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262: Korsmo, H Naturvernrådets landsplan for edelløvskogsreservater i Norge. l. Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 79. Korsmo, H Befaringsrapport fra Østmarka 9. november Notat datert Korsmo, H Status over vernet barskog i Norge. Økoforsk utredning 1987:5, 41 s. 81. Korsmo, H. og Larsen, H.E Inventering av verneverdig barskog i Hedmark. NINA oppdragsmelding 261: Korsmo,H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Vestfold. NTNA oppdragsmelding 369:

5 83. Landbrukskontoret i Røyken og Hurum Rapport fra foreslått barskogvernområde., utvidelse av Tofteskogen, Hurum kommune. Skrevet av Hans Aamodt. 84. Langdalen,E. og Stav,O.1975: Jeløya. Analyse av verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap. Inst.for jordskifte og eiendomsutforming, NLH, Ås. 84s.+karter 85. Lindblad, I og Kauserud, H Rinilhaugen og Skotjernfjell. En inventeringsrapport. Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen, seksjon skog. 34 s. 86. Lindblad, I Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste sjanse. NOA-rapport 1/ s. 87. Lundberg, A. og Rydgren, K Havstrand på Sørøstlandet. Regionale trekk og botaniske verdier. NINA forskningsrapport Lykke, J. m.fl Skogen. Gyldendal Norsk Forlag. 160 s. 89. Løfall, B. P. & Timdal, E. 1997: Lavtur til Store Hiesten, Rakkestad lørdag 14.september (1996). Natur i Østfold 16(l-2): Løfall, B. P. 1999: Junkerbregne Polystichum braunii ny for Østfold i verneverdig ravineskog. Natur i Østfold 18(l): Marker, E Landsoversikt over verneverdige naturområder og forekomster. Grønåsen Marker, E Landsoversikt over verneverdige naturområder og forekomster. Hestekloven på Langesundtangen. 93. Miljøverndepartementet. Utkast til verneplan for fossilforekomster i Oslofeltet. T-597, Moe, B Inventering av verneverdig barskog i Agder. NINA Oppdragsmedling 306: 99 s. 95. Moe, B Botanisk vurdering av kommuneskogen i Tokke, foreslått som naturreservat. Notat Moe, B. 199: Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog, Telemark. Rapport Moe, B. 1995: Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog; utvikling i vegetasjonen og foryngelse av furu i perioden Rapport Moe, B Statusrapport fra Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog, Telemark. Rapport Norges offentlige utredninger 1989:10 Flersidig skogbruk Often, A Botanisk undersøkelse av sørberg i Østerdalene, Hedmark, FMVA-rapport nr. 10/ Often, A. og Stabbetorp, O.E Botaniske undersøkelser i forbindelse med Verneplan for Oslofjorden, Buskerud. Notat. Inngår i rapport om naturverdier langs kysten av Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud Often, A., Berg, T. og Bjørndalen, J.E. Karplantefloraen på Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 01/ Pedersen, A.1980: (Botanisk ekskursjon til Rødsåsen). Blyttia 38: Rydgren, K. og Often, A Botanisk undersøkelse av Kongsrudtjernområdet i Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo 206

6 105. Røsok, Ø., Bredesen, B. og Gaarder, G Søre Imssjøen, Ringebu kommune. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte hensyn. Siste sjanse - notat. 13 s. + kart Sandlund, O.T. Biologsik mangfold i Norge. En landstudie. DN-rapport nr Sa Sigmond, E.M.O., Gustavsen, M. og Roberts, D Berggrunnskart over Norge. M=l:l million. Norges Geologiske Undersøkelse Solheim, R Barskogøkologi og Zoologiske verneinteresser, tilpasninger og habitatkrav hos insekter, fugler og pattedyr i et dynamisk økosystem. Økoforsk Utredning 1987: s 109. Solås, A., Røsok, Ø., Aaderaa, R. og Bredesen, B Nord-Europas største kjente forekomst av ulvelav, Letharia vulpina, finnes i Skjåk i Oppland. Blyttia 55: Stabbetorp, O. E. (red), Auestad, L, Berg, T., Bratli, H. og Often. A Botaniske undersøkelser i Telemark - Verneplan for Oslofjorden. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 04/ Statistisk Sentralbyrå Skogstatistikk Statistisk Sentralbyrå Naturmiljøet i tall Statistisk Sentralbyrå. Landbrukstellingen frå Stortingsmelding nr 13 ( ) FN-konferansen om miljø og utvikling Stortingsmelding nr 17 ( ) Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren Stortingsmelding nr 18 ( ) Næringspolitikken i skogbruket Stortingsmelding nr 40 ( ) Opptrapping av barskogvernet fram mot år Stortingsmelding nr 46 ( ) Miljø og Utvikling Stortingsmelding nr 62 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder Stortingsmelding nr 68 ( ) Vern av norsk natur.st-prp. nr 8 ( ) Landbruk i utvikling Størkersen, Ø.R. Truete arter i Norge. DN-rapport nr Svalastog, D Kartlegging av Stryksåsen/Dahleråsen. Notat frå NINA Svalastog, D. og Høiland, K Verneverdige lokaliteter for barlind og kristorn på Østlandet vest t.o.m. Aust-Agder. NINA oppdragsmelding Svalastog, D. og Korsmo, H Inventering av verneverdig barskog i Buskerud. NINA oppdragsmelding Svalastog, Dag, 1996 Kongsrudtjernområdet. Internt notat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 125. Troscher Hovedoppgave ved NLH med funn av arter Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling Vår felles framtid. Tiden Norsk Forlag Wergeland Krog, O. & Løfall, B.P. 1996: Gammelskogsområde - Vardåsen nord, Askim. Notat botanisk befaring. 2s (Statistisk sentralbyrås hjemmeside, Statisktisk årbok 1999) 207

7 129. (Norsk institutt for jord og skogkartleggings hjemmeside) 130. (Landbruksdepartementets hjemmeside) 131. Østfold Botaniske Forening 1996: Verneforslag på området omkring Store Hiesten og Hvalpetjernhøgda Notat til fylkesmannen i Østfold, miljøvemavd. 3s. 208

9. Forklaring av ord og uttrykk

9. Forklaring av ord og uttrykk 9. Forklaring av ord og uttrykk Bonitet: Boreal: Eksposison: Epifytt: Fellskog: Frede: Gen: Gen-bank: Hogstklasse: Hogstmodenhet: mpediment: Klimaks: Kontinuitet: Kryptogam: Pionertrær: Plantesamfunn:

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge Region Øst-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud,, Akershus, og Østfold. Det regionale

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Vedlegg II. Registreringsoversikt

Vedlegg II. Registreringsoversikt Vedlegg II. Registreringsoversikt Dette vedlegget inneholder en oversikt over registreringer som er foretatt i områdene i som omtales i denne rapporten. Oversikten er ikke komplett, men de viktigste registreringene

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2014 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 02.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9766 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog.

Tilrådingen omfatter ca 105 km 2 ny tt verneareal, hvorav ca 43,7 km 2 er produktiv skog. Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5915 ARE - VE - AT 16.05.2011 Arkivkode: Dire k toratet for naturforvaltnings 2011 tilråding om

Detaljer

Oversikt over aktuell litteratur i utvalgte verneområder i Buskerud med tanke på utredning for Emerald network Drammen,

Oversikt over aktuell litteratur i utvalgte verneområder i Buskerud med tanke på utredning for Emerald network Drammen, Oversikt over aktuell litteratur i utvalgte verneområder i Buskerud med tanke på utredning for Emerald network Drammen, 10.1.2012 VV00000561, Vassfaret og Naturreservat, Sør-Aurdal, Huldregras,Næringsfatti

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF

RAPPORT. Fagtema Naturmiljø. 420 kv Namsos Roan. Tilleggsutredning. Statnett SF RAPPORT 420 kv Namsos Roan Statnett SF Tilleggsutredning Fagtema Naturmiljø September 2008 RAPPORT POSTADRESSE: TELEFON: 970 82 742 TELEFAKS: E-POST: askrad@askradgivning.no ASK RÅDGIVNING AS Postboks

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

3. Områdevern. Buskerud 2 1

3. Områdevern. Buskerud 2 1 3. Områdevern 3.1. Status områdevern 3.1.. Innledning Områder vernet etter naturvernloven i RPR-O-sonen er listet kommunevis s.88 (areal, naturtyper / vernemotiv, naturgeografisk region). Eldste fredning

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Siste Sjanse notat 2003-14

Siste Sjanse notat 2003-14 Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Leikvin Golfpark oppsummert de naturkvaliteter som er kjent gjennom naturtypekartleggingen i Fet kommune. Tilleggsundersøkelser vil bli gjort i felt før 1. juni

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet

Liste over prioriterte mangler ved skogvernet NINA Norsk institutt for naturforskning Liste over prioriterte mangler ved skogvernet Erik Framstad Bjørn Økland Egil Bendiksen Vegar Bakkestuen Hans Blom Tor Erik Brandrud NINA Oppdragsmelding 769 NINA

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Bevaringstanken har tidligere medført

Bevaringstanken har tidligere medført 21/94 Oslo skog 12-10-94 12:25 Side 1 (Svart plate) Nr. 21 1994 Flerbrukshensyn avgjørende for barskogenes biologiske mangfold Bevaringstanken har tidligere medført at enkelte reservater er opprettet frivillig,

Detaljer

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Utbredelse Sørlige del av Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Vestfold Buskerud Akershus Oslo

Detaljer

5. Utvalget skal vurdere eventuelle revisjoner (vernebestemmelser, grenseendringer) for tidligere opprettede verneområder i planområdet ".

5. Utvalget skal vurdere eventuelle revisjoner (vernebestemmelser, grenseendringer) for tidligere opprettede verneområder i planområdet . 1.1. Innledning "Det er fortsatt tid til å redde arter og deres økosystemer. Dette er en ufravikelig forutsetning for en bærekraftig utvikling. Hvis vi unnlater å gjøre dette, vil kommende generasjoner

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn.

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. Miljøvernavdelingen Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. RPR for verna vassdrag hva er forskjell på

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 SABIMA kartleggingsnotat 6-2013 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Arne Elvestad Side 1 av 10 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog

Detaljer

Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan Fase II. DN-rapport

Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan Fase II. DN-rapport Barskog i Øst-Norge Utkast til verneplan Fase II DN-rapport 1999-4 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning 1999. Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. Fase II. DN-rapport 1999-4. Forsidebilder:

Detaljer

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2013:9 24. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 9 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Barskogvernets historie i Norge. Del 2. Barskogutvalgets arbeide

Barskogvernets historie i Norge. Del 2. Barskogutvalgets arbeide Barskogvernets historie i Norge Del 2. Barskogutvalgets arbeide 1986-88 I forrige artikkel tok vi for oss pionérfredningene, og den økte forståelsen på 1970- og 80-tallet for at også barskogen måtte få

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen NAKHOLMEN VEL NAKHOLMEN 0150 OSLO Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen Dato: 26.04.2010 Deres ref: Varref (saksnr): 05/02505-414 Oppgis ved alle henvendelser Saksbeh: Kjell Isaksen, 97625764

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer Mis-registreringer i Stryn kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1267 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Mis-registreringer i Stryn

Detaljer

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag

Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Biologisk mangfold Kommunedelplan Myra- Bråstad Arendal kommune Temautredning: naturtyper/vanndrag Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage Oktober 2007 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud Rapport, november 2007 Oversikt over Vestre Spone Utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Vegetasjonsrådgiver

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli.

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Erfaringer med fremmede arter i Oslo og Akershus Foto: Bård Bredesen Foto: Fetsund Lenser Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Kort fortalt om fylkene 2 fylker 1,6 prosent av landets

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke Miljøverndepartementet Postboks 0813 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: Arkivkode: 2010/8185 ARE-NP-EN 14.07.2010 Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Dragehode. - en prioritert art - 1

Miljøvernavdelingen. Dragehode. - en prioritert art - 1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Dragehode - en prioritert art - 1 Dragehode (Dracocephalum ruyschiana). De store fargede blomstene pollineres av insekter, og dragehode besøkes særlig

Detaljer

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER (Se tabell i Vedlegg I)

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER (Se tabell i Vedlegg I) LOKALITET 41: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Strykenåsen Nedre Eiker Buskerud 1814 m Drammen NM 60 23 (NM 59 23-62

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO)

NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO) NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO) Postboks 291, 1411 Kolbotn Oppegård kommune Seksjon for samfunnsutvikling Kolbotn 14.november2006 Kommentarer til høringsutkastet for Kommuneplan 2007-2019 Naturvernforbundet

Detaljer

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk Tabell 3. Beskytta områder i Vansjø- / Hobølvassdraget (MORSA) Navn Kommune Lovverk / Verneform Verneformål Områder vernet i medhold av Naturvernloven Stenerudmyra Hobøl, Spydeberg Naturreservat Myr Limnogen

Detaljer

-Benkert, D. & Kristiansen, R. 1999 : Moravecia hvaleri und Kotlabaea trondii - zwei neue Pezizales-Artsn aus Norwegen. Zeitschrift flir Mykologie

-Benkert, D. & Kristiansen, R. 1999 : Moravecia hvaleri und Kotlabaea trondii - zwei neue Pezizales-Artsn aus Norwegen. Zeitschrift flir Mykologie Vedlegg Litteratur På s.54-58, henvises til en del litteratur tematisk og fylkesvis. Kap. "Biologisk mangfold og truete arter", s. 174-214, innehar også mange referanser. -Afzelius, L. 1979 : Utvikling

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN

EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Kopi: asbjorn.tingstad@dirnat.no Oslo, 29.05. 2008 EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN Vi viser til invitasjon til høring om evaluering av Frivillig

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Navn Kommune Lovverk/ Verneform Områder beskyttet i medhold av Lov om naturvern Femundsmarka Engerdal, nasjonalpark Røros Verneformål Kommentarer Berører

Detaljer