1. Akershus fylkeskommune Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Akershus fylkeskommune. 1993. Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat."

Transkript

1 10. Litteraturliste 1. Akershus fylkeskommune Kongsradtjernområdet i Skedsmo kommune. Forslag til vern etter naturvernloven. Notat. 2. Andersen, K.G. 1985: To ravinområder i Indre Østfold. Naturgrunnlag, områdebruk og verneverdi. Hovedoppgave, Inst. For naturforvaltning, NLH Ås. 3. Barskogutvalget Forslag til retningslinjer for barskogvernet. DN-rapport nr s 4. Bendiksen, E Biologiske verneverdier i Gullenhaugen-Vestre Sandbotnhaugen, Gran østås, med forslag til reservat. Rapport. Upublisert. 12 s. + vedlegg. 5. Bendiksen, E. og Svalastog, D Barskogundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. Rapport fra NINA. 6. Berg, R. Y Bekkekløftfloraen i Gudbrandsdalen. Blyttia 41, 5-14 og Bjørndalen, J. E., Brandrud, T.E Verneverdige kalkfuruskoger. Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge II. Lokaliteter på Østlandet og Sørlandet. DN rapport. 8. Bjørndalen, J. E., Brandrud, T. E Verneverdige kalkfuruskoger. Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og beslektede skogtyper i Norge. Generell del. DN-rapport nr Bjørnstad, A Rønnomdalen i Drangedal - Registrering av biologiske verdier. Foreløpig rapport høsten Blindheim, T. og Røsok, Nøkkelbiotopregistreringer i forsøksfelt på Oppkuven, Geitaknottane, Gartlandsdalen, Sollia, Havsåsen og Gudbrandseterfjell. Siste Sjanse-rapport Brandrud, T.E Biologisk mangfold, verneverdi og forekomster av sjeldne/truede sopparter og orkideer i Gullerudtjern-Grunntjern-området, Åsa, Ringerike. NIVA rapport LNR Brandrud, T.E Soppfloraen, biologisk mangfold og truede arter i kalkfuraskogreservater i Hoie og Ringerike kommuner. NIVA rapport LNR Brandrud, T.E Tillegsarter av sopp som tidligere ikke er registrert innenfor foreslått verneområde Gullerudtjern. Notat. 14. Bratli, H. og Timdal, E. Lavfloraen på Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 02/ Bredesen, B Naturverdier og anbefalte tiltak for Nysætervatnet-Åsen-Botn, Skjåk kommune, Oppland fylke. Siste sjanse. Brev og notat. Upublisert. 5 s. + kart. 16. Bredesen, B Skotjernfjell, Nannestad og Lunner kommuner. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte hensyn. Siste sjanse - notat s. + kart. 17. Bredesen, B. udatert. Liaskogen, Sør- og Nord-Aurdal, Oppland fylke. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte tiltak. Revidert utgave. Notat. 13 s. + kart. 18. Dahl, E., Elven, R., Moen, A., Skogen, A., Vegetasjonsregionkart over Norge 1: Nasjonalatlas for Norge. Statens Kartverk. 19. Direktoratet for naturforvaltning Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. DN-rapport nr s. 202

2 20. Direktoratet for naturforvaltning Nasjonal rødliste for truede arter i Norge Norwegian red list DN-rapport 3: Dolmen, Dag, Arve Fossen og Leif Åge Strand Dammer på Romerike En registrering og inventering av dammer i kulturlandskapet, med hovedvekt på amfibier. Rapport nr. 2/1991. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 22. Dolmen, Dag Befaringsrapport fra Kongsrudtjernområdet , med vurdering av ulike alternativer for avgrensning av verneområdet i nord. Notat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. Eek, J. O. og Hanssen, E.W. Plantelivets sårbarhet ved vegutbygging i Ryghåsen/Dahleråsen. Rapport til Nedre Eiker kommune. 24. Eriksen, J. E Botaniske registreringer på kulturmark i Buskerud, Universitet i Oslo, Botanisk museum. 25. Erikstad, L. 1994: Kvartægeologisk verneverdige områder i Norge. Evaluering av et landsomfattende registreringsmateriale. NINA Utredning 57:1-49. (Mona-ryggen m/raviner sør for, s31-33). 26. Fjeldstad, H. & Gaarder G.1995: E 18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema naturområder, plante- og dyreliv. Miljøfaglig utredning rapp. 1995, nr.!7:l-34. (lok.13: Ravineområder sør for Monaryggen, s.23-24). Miljøfaglig utredning, Tingvoll. 27. Fjellbakk, Å., Strandli, B.,Schmedling, T., Bjar, G. & Krohn, O.1991: Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport nr.3, 1991: vedl. 28. Framstad, E. Bendiksen, E. Korsmo, H Evaluering av verneplanene for barskog. NINA Fagrapport Fylkesmannen i Buskerud Utkast til verneplan for edelløvskog i Buskerud fylke. Rapport. 30. Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavd. 1999: Botaniske registreringer langs kysten av Buskerud. "Oslofjord - verneplanen» Rapport nr. 4, s 31. Fylkesmannen i Buskerud. Naturbasen. Kvartærgeologi. 32. Fylkesmannen i Buskerud. Viltkartlegging i Rollag. Kart og rapport. 33. Fylkesmannen i Buskerud. Viltkartlegging i Sigdal. Kart og rapport. 35. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. 1999: Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus "Oslofjord - verneplanen». Rapport nr. 2, 1999: 132s 36. Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavd. 1998: Botaniske undersøkelser i Telemark. "Oslofjord - verneplanen». Fagrapport 04/98:93s 37. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernadvd. 1989: Botaniske verneverdier på Nordre Jeløy, Moss. Rapport nr. 6, 1989: Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd : Søndre Jeløy og Galleri F 15. Natur og kultur i Søndre Jeløy landskapsvernområde. 45s. (Vegetasjonskart s ). 39. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen 1996: Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Rapport nr. 9, 1996: Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. 1997: Botaniske registreringer i Østfold. «Oslofjord - verneplanen» Naturfaglige undersøkelser i Østfold. III. Rapport nr. 4, 1997:

3 41. Gauslaa, Y. 1996: Botaniske registreringer av verneverdig skog på Buråsen og Havsåsen, Kristiansand 10 s 42. Gauslaa, Y., og Solhaug, K. A Botaniske registreringer av verneverdig skog på Jomåsknutene i Froland, Aust-Agder. 43. Gaarder, G Undersøkelse av et skogområde langs Vinstra i Gololia. Notat. Upublisert. 2 s. 44. Gaarder, G Inventering av barskog i Midt-Norge og Buskerud i Miljøfaglig Utredning, rapport 1998:1.80 s. 45. Gaarder, G Biologiske undersøkelser av to barskogområder i Oppland. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999:3. 23 s. 46. Gaarder, G. og Aas, Ø Rødvann skogreservat. Hovedoppgave ved NLH. Områdeavgrensning av gammelskogområde. 47. Gaarder, G., Larsen, B.H. og Østbye, T Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapport 1/91: vedlegg 48. Gjerde, L Hekkeundersøkelser på Kongsrudmyra. Rapport, Meddelelse nr. 8. Kongsrudtj erngruppa 49. Gjerde, L. og Gjerde, H Vernekriterier for Kongsrudmyra. Meddelelse 28. Kongsrudtjerngruppa 50. Gjerde, L Field study on bird breeding performed at Kongsrudmyra, Akershus. Publikasjon no. 15, Kongsrudtjerngruppa 51. Gjerde, L Vernekriterier for Kongsrudmyra Meddelelse nr. 25, Kongsrudtjerngruppa 52. Grinna, S : Nøkkelbiotoper i Askim kommune. Hovedoppgave, Inst. for naturforvaltning, NLH, Ås s.+kart (inkl. CD m/ foto, nr ). Åsermarka (Vardåsen N s Holmen s.361). 53. Halvorsen, R. Attfunn av systermarihand Dactylorhiza sambucina på den gamle lokaliteten på Grønnåsen i Kragerø, Telemark. Blyttia 56(4), Hansen, L. O. Entomologiske verneverdier ved Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 03/ Hanssen, O. & Hansen, L.O : Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding 546: l Hanssen, E. W Blant orkideer og furutrær. Opplevelser i Nedre Eikers flora. Nedre Eiker kommune 57. Haugan, R Botanisk inventering av to lokaliteter for småblæreglye (Collema curtisporum) i Hol kommune, Buskerud. Botanisk hage og museum, Oslo. 58. Haugan, R., Bratli, H. og Gaarder, G Mjuktjafs, Evernia divaricata, og andre sjeldne og truede lav- og sopparter i Liaskogen og Skamåni i Aurdal, Oppland. Blyttia 52: Haugset, T 1996: Korngsrudtjernområdet, Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Verneverdier i aktuelt barskogvernområde. Siste Sjanse-notat Haugset T. og Whist C. M. 1997: Verneverdig barskog i Vestfold og Vest-Agder. Registreringer for utvidet verneplan for barskog. Siste sjanse. NOA-rapp s. 204

4 61. Haugset, T. 1997: Nøkkelbiotopbeskrivelse Grønehaugen, gammel furuskog, Siste sjanse 21. April 1997,6 s. 62. Haugset, T. 1997: Tilleggsregistreringer til verneplan for barskog i Vest-Agder, Siste sjanse, 5 s. 63. Haugset, T., Kauserud, H. og Whist, C.M Verneverdig barskog i Telemark og Aust-Agder. Registreringer til utvidet verneplan for barskog. Siste Sjanse. NOA-Rapport s. 64. Heibo, V., m.fl. Fuglelivet på Tangen. Årsrapport Hjeltnes, A. Vegetasjonskart Håøya - Beskrivelse av vegetasjonstypene. Telemarksforskning. Rapport Holten, J.I Barskogsundersøkelser i Kløvstadhøgda og Rotlia i Hedmark sommeren 1998, TerM Høiland, K Botaniske forhold på Håøya, Frogn (Akershus), og tilgrensende områder. NINA Oppdragsmelding 35: Høitomt, G a. Notat frå tur ved Store Svartvatn, Styggsvartvatn, Rosentjern i Nordre Land og Sør-Aurdal kommuner. Notat. Upublisert. l s. + kart. 69. Høitomt, G. 1995b. Notat frå tur nord for Bergevatnet. Notat. Upublisert. l s. + kart. 70. Høitomt, G. 1995c. Notat frå tur ved Borkevatna sør for Vesle Skjellingshovde. Notat. Upublisert. l s. + kart. 71. Ingeløg, T, 1981 Floravård i skogsbruket. Allmen del. Skogstyrelsen. 153 s. 72. Johannsen, Nilsen, M.Nunez, I.-J.Seem, L.Winter 1998 : (Soppliste SletnerJlarter registrert ). 73. Johannsen, Nilsen, M.Nunez, I.-J.Seem, T.Pousi, Smith, L.Winter 1998 : (Soppliste Store Hiesten. 111 arter registrert ). 74. Korsmo H., Moe, B. og Svalastog, D Verneplan for barskog. Regionrapport for Øst-Norge. NINA Utredning 025: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Oslo og Akershus. NINA Oppdragsmelding 227: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Østfold. NINA Oppdragsmelding 117: Korsmo, H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262: Korsmo, H Naturvernrådets landsplan for edelløvskogsreservater i Norge. l. Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 79. Korsmo, H Befaringsrapport fra Østmarka 9. november Notat datert Korsmo, H Status over vernet barskog i Norge. Økoforsk utredning 1987:5, 41 s. 81. Korsmo, H. og Larsen, H.E Inventering av verneverdig barskog i Hedmark. NINA oppdragsmelding 261: Korsmo,H. og Svalastog, D Inventering av verneverdig barskog i Vestfold. NTNA oppdragsmelding 369:

5 83. Landbrukskontoret i Røyken og Hurum Rapport fra foreslått barskogvernområde., utvidelse av Tofteskogen, Hurum kommune. Skrevet av Hans Aamodt. 84. Langdalen,E. og Stav,O.1975: Jeløya. Analyse av verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap. Inst.for jordskifte og eiendomsutforming, NLH, Ås. 84s.+karter 85. Lindblad, I og Kauserud, H Rinilhaugen og Skotjernfjell. En inventeringsrapport. Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen, seksjon skog. 34 s. 86. Lindblad, I Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste sjanse. NOA-rapport 1/ s. 87. Lundberg, A. og Rydgren, K Havstrand på Sørøstlandet. Regionale trekk og botaniske verdier. NINA forskningsrapport Lykke, J. m.fl Skogen. Gyldendal Norsk Forlag. 160 s. 89. Løfall, B. P. & Timdal, E. 1997: Lavtur til Store Hiesten, Rakkestad lørdag 14.september (1996). Natur i Østfold 16(l-2): Løfall, B. P. 1999: Junkerbregne Polystichum braunii ny for Østfold i verneverdig ravineskog. Natur i Østfold 18(l): Marker, E Landsoversikt over verneverdige naturområder og forekomster. Grønåsen Marker, E Landsoversikt over verneverdige naturområder og forekomster. Hestekloven på Langesundtangen. 93. Miljøverndepartementet. Utkast til verneplan for fossilforekomster i Oslofeltet. T-597, Moe, B Inventering av verneverdig barskog i Agder. NINA Oppdragsmedling 306: 99 s. 95. Moe, B Botanisk vurdering av kommuneskogen i Tokke, foreslått som naturreservat. Notat Moe, B. 199: Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog, Telemark. Rapport Moe, B. 1995: Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog; utvikling i vegetasjonen og foryngelse av furu i perioden Rapport Moe, B Statusrapport fra Suksesjonsstudier etter skogbrannen i Tokke kommuneskog, Telemark. Rapport Norges offentlige utredninger 1989:10 Flersidig skogbruk Often, A Botanisk undersøkelse av sørberg i Østerdalene, Hedmark, FMVA-rapport nr. 10/ Often, A. og Stabbetorp, O.E Botaniske undersøkelser i forbindelse med Verneplan for Oslofjorden, Buskerud. Notat. Inngår i rapport om naturverdier langs kysten av Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud Often, A., Berg, T. og Bjørndalen, J.E. Karplantefloraen på Langesundtangen - Bamble kommune. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 01/ Pedersen, A.1980: (Botanisk ekskursjon til Rødsåsen). Blyttia 38: Rydgren, K. og Often, A Botanisk undersøkelse av Kongsrudtjernområdet i Skedsmo og Fet kommuner, Akershus. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo 206

6 105. Røsok, Ø., Bredesen, B. og Gaarder, G Søre Imssjøen, Ringebu kommune. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte hensyn. Siste sjanse - notat. 13 s. + kart Sandlund, O.T. Biologsik mangfold i Norge. En landstudie. DN-rapport nr Sa Sigmond, E.M.O., Gustavsen, M. og Roberts, D Berggrunnskart over Norge. M=l:l million. Norges Geologiske Undersøkelse Solheim, R Barskogøkologi og Zoologiske verneinteresser, tilpasninger og habitatkrav hos insekter, fugler og pattedyr i et dynamisk økosystem. Økoforsk Utredning 1987: s 109. Solås, A., Røsok, Ø., Aaderaa, R. og Bredesen, B Nord-Europas største kjente forekomst av ulvelav, Letharia vulpina, finnes i Skjåk i Oppland. Blyttia 55: Stabbetorp, O. E. (red), Auestad, L, Berg, T., Bratli, H. og Often. A Botaniske undersøkelser i Telemark - Verneplan for Oslofjorden. Fylkesmannen i Telemark, Fagrapport 04/ Statistisk Sentralbyrå Skogstatistikk Statistisk Sentralbyrå Naturmiljøet i tall Statistisk Sentralbyrå. Landbrukstellingen frå Stortingsmelding nr 13 ( ) FN-konferansen om miljø og utvikling Stortingsmelding nr 17 ( ) Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren Stortingsmelding nr 18 ( ) Næringspolitikken i skogbruket Stortingsmelding nr 40 ( ) Opptrapping av barskogvernet fram mot år Stortingsmelding nr 46 ( ) Miljø og Utvikling Stortingsmelding nr 62 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder Stortingsmelding nr 68 ( ) Vern av norsk natur.st-prp. nr 8 ( ) Landbruk i utvikling Størkersen, Ø.R. Truete arter i Norge. DN-rapport nr Svalastog, D Kartlegging av Stryksåsen/Dahleråsen. Notat frå NINA Svalastog, D. og Høiland, K Verneverdige lokaliteter for barlind og kristorn på Østlandet vest t.o.m. Aust-Agder. NINA oppdragsmelding Svalastog, D. og Korsmo, H Inventering av verneverdig barskog i Buskerud. NINA oppdragsmelding Svalastog, Dag, 1996 Kongsrudtjernområdet. Internt notat. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 125. Troscher Hovedoppgave ved NLH med funn av arter Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling Vår felles framtid. Tiden Norsk Forlag Wergeland Krog, O. & Løfall, B.P. 1996: Gammelskogsområde - Vardåsen nord, Askim. Notat botanisk befaring. 2s (Statistisk sentralbyrås hjemmeside, Statisktisk årbok 1999) 207

7 129. (Norsk institutt for jord og skogkartleggings hjemmeside) 130. (Landbruksdepartementets hjemmeside) 131. Østfold Botaniske Forening 1996: Verneforslag på området omkring Store Hiesten og Hvalpetjernhøgda Notat til fylkesmannen i Østfold, miljøvemavd. 3s. 208

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal)

Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 626 Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) Supplerende naturtypekartlegging Egil Bendiksen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

4.3. Tørrenger, berg, kystkratt, lynghei s. 178

4.3. Tørrenger, berg, kystkratt, lynghei s. 178 edlegg: Naturfaglige forhold. Naturgrunnlag.. Klima s. 45.. Berggrunn s. 46 l.. Løsavsetninger s. 49 l.4. Marin grense s. l.5. Topografi og strandlinje s. l.6. Oslofjorden. Naturrgeografisk regioninndeling

Detaljer

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 0 Stiftelsen Norske Naturveiledere Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 Undersøkelse av tidligere kjente ynglelokaliteter av Leif Gjerde Naturveiledernes Oppdragsrapport

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet

Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune; konsekvenser for dyre og fuglelivet SteinØ.Nilsen Karl-Birger Strann NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 1-2014 Et magasin fra Naturvernforbundet 100 år for naturen Faksimile av hilsningsbrev

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER!

BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER! 3-2008 årg. 27 GREVLINGEN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Samferdsel og kollektivtrafikk Der ingen skulle tru at nokon kunne bu! BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER!

Detaljer

Myrområdet ved Tvinna, Stryn

Myrområdet ved Tvinna, Stryn Norges teknisknaturvitenskapelige Vitenskapsmuseet universitet R a p p o r t b o t a n i s k s e r i e 2 0 0 1-3 Myrområdet ved Tvinna, Stryn Trond Arnesen og Dag-Inge Øien "Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging

Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging Fremmede bartrær i norsk natur hvordan sprer de seg? Behov for kartlegging 1 Del III (siste del): hemlokk Tsuga, douglasgran Pseudotsuga og edelgranartene Abies Even Woldstad Hanssen SABIMA, PB 6784 St.

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen 1006 Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold

Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold RAPPORT L.NR. 6572-2013 Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold Rett fra nettet «Texturisert» Paint brush Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

BioFokus-notat 2013-4

BioFokus-notat 2013-4 Kartlegging av insekterr knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 0 Stefan Olberg, Kjell Magne Olsen, Olee J. Lønnve, Arne E. Laugsand og Øivind Gammelmoo BioFokus-notat 0-4 Ekstrakt BioFokus

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer