SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14"

Transkript

1 SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14 Skape økt tilflytting og bolyst ved satsing på inkludering og trivsel.

2 INNEHOLDSFORTEGNELSE: Innledning / Mål s. 2 Stedsutvikling og møteplasser s. 4 Kunst og utsmykning s. 5 Jobb og aktivitet for tilflyttere s. 6 Omdømmeprosjektet s. 9 Sluttord s. 11 Prosjektleder s Innledning 1.1. Mål Hovedmål for bolystprosjektet: Skape økt tilflytting og bolyst gjennom satsing på inkludering og trivsel. Delmål: 1. Skape nye møteplasser gjennom utviklingsprosesser sammen med innflyttere, ungdom og flyktninger. 2. Det skal bli synlig i Grong at vi er en internasjonal kommune gjennom bruk av kunst og utsmykning. Innbyggerne i Grong skal føle stolthet ved å bo i en internasjonal kommune. 3. Flere av flyktningene skal finne seg en jobb i Grong eller i nærområdet, samt at alle nye innbyggere i større grad skal delta i lag og foreninger samt i utvikling av lokale arrangementer Bakgrunn for søknaden. Grong kommune har drevet et aktivt utviklingsarbeid og hatt stor fokus på tettstedsutvikling i mange år. Omlegging av E6 utenom sentrum i 1994 satte veldig fokus på hvordan en kunne øke attraktiviteten i sentrumsområdene slik at turister og andre reisende fortsatt ville komme på besøk. Det ble gjennomført en rekke ulike utviklingsprosesser sammen med innbyggere og næringsliv som munnet ut i en rekke tiltak som ble gjennomført. I tillegg til å legge til rette for trivsel for besøkende, hadde tiltakene enda større virkning for innbyggerne, som fikk økt stolthet og trivsel hele året. Ved senere stedsutviklingsrunder har bolyst og universell tilgjengelighet hatt hovedfokus. Siste runde av stedsutviklingsarbeidet var i gjennom det nasjonale stedsutviklingsprogrammet Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene i regi av kommunal- og miljøverndepartementet. Gjennom dette prosjektet fikk sentrumsområdet et nytt løft med miljøgata i Grong sentrum som hovedfokus. Her ble det også gjennomført prosesser for å involvere innbyggere og næringsliv noe som gjorde at mange føler et eierskap, delaktighet og stolthet av resultatet. 2

3 1.3. Organisering og bemanning Prosjekteier Grong kommune ved kommunestyret. Oppdragsgiver: Grong kommune ved Formannskapet. Prosjektansvarlig: Asle Hasselvold og Håkon Kolstrøm. Prosjektleder: Erik Seem Prosjektet ble organiser med fem arbeidsgrupper: 1. Stedsutvikling og møteplasser knyttet til delmål 1 2. Kunst og utsmykning knyttet til delmål 2 3. Jobb og aktivitet for tilflyttere knyttet til delmål 3 4. Rønningentunet knyttet til delmål 1 5. Omdømmeprosjektet 3

4 2. Delmål 1: Stedsutvikling og møteplasser 2.1. deltakere i arbeidsgruppe 1: Svein Helland, Grong kommune Morten Bøhle Langen, nyinnflyttet Oddny Lysberg, Næringsforeninga Tonje Hermanstad, Grong Mottak Ungdomsrådet Anders Romstad, Grong Eldreråd 2.2. Arbeidet i arbeidsgruppe 1 startet og ble avsluttet Arbeidsgruppa valgte å samarbeide med Arkideco AS som arkitekter. Et samarbeid som fungerte svært godt. Det ble laget en fyldig sluttrapport som finnes i papirutgave og på denne lenken: Les rapporten her Det nevnes spesielt at samarbeidet med barne og ungdomsskolen, ungdomsklubben og flyktningmottaket hadde mye å si for det endelige resultatet. Det vises ellers til rapporten. I tillegg til arbeidet med rapporten Grong sentrum- et møtested for alle ble Arkodeco også leid inn for å komme med et forslag til uteområdet ved Grong omsorgstun som ligger i tilknytning til området som var omfattet av prosjektrapporten politisk behandling Rapporten ble behandlet i kommunestyret og det ble fattet følgende vedtak i sak 92/13: Kommunestyrets vedtak: Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten fra bolystprosjektet vedr. delprosjektet Grong sentrum et møtested for alle til orientering. 2. Tiltakene som er skissert og kostnadsberegnet forsøkes realisert i et partnerskap mellom kommunen og ulike aktører. 3. Prioritering og finansiering av tiltakene fra kommunens behandles i forbindelse med de årlige rulleringer av økonomiplan samt behandlingen av årsbudsjettet oppfølging etter prosjektslutt Slik det står i vedtaket fra kommunestyret blir konklusjonene i prosjektrapporten fulgt opp i økonomiplan og budsjett i årene som kommer. Det ligger også mye materiale i sluttrapporten fra skolen, mottaket og ungdomsklubben som kan brukes i profilering av Grong og i andre sammenheng der det er naturlig Oppsummering Arbeidet i denne arbeidsgruppa ble vellykket med et godt resultat. Involveringa fra flyktninger og unge fungerte godt og fikk mye å si for resultatet. For Grong sentrum vil dette få mye å si i framtida Rønningentunet. Under delmål 1 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med uteområdet ved Rønningentunet. Disse var: Audun Fiskum, Boenheten for enslige mindreårige flykninger Bente Fiskum, Avdeling for funksjonshemmede Asle Hasselvold/Svein Helland, Grong kommune 4

5 Rønningentunet er et bofellesskap med beboere fra avdeling for funksjonshemmede og for enslige mindreårige flyktninger. Her er sluttrapporten fra arbeidsgruppa: Les rapporten her Arbeidet med uteområdet er sluttført og må kunne sies å være et direkte og synlig resultat av bolystprosjektet. Det må også nevnes at det ble arrangert en vellykket åpningsfest med deltakere fra nabolaget og mange ulike nasjonaliteter. 3. Delmål 2: Kunst og utsmykning 3.1. Deltakere i arbeidsgruppa: Jorunn Lilleslett, Grong Kommune Øystein Viem, Grong Næringsforening Habtom Abay Bahatta, bosatte flyktninger Anneli Sund, ungdomsrådet Inger Seem 3.2. Rapporten og evalueringsrapporten er fullt ut dekkende for arbeidet med dette delmålet: 3.3. Kunstprosjektet Måltidet : Les rapporten her 5

6 3.4. Cross-Over Ein kunstnerkritisk rapport: Les rapporten her 3.5. Rapporten ble behandlet i kommunestyret i sak 67/13 og følgende vedtak ble gjort: 1. Kommunestyret tar rapporten fra omdømmegruppa i bolystprosjektet til orientering. 2. Det opprettes en egen nyhetsgruppe i Grong bestående av deltakere fra politisk ledelse og administrativ ledelse i kommunen samt lederen i næringsforeningen. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne deltakere til denne gruppen. Arbeidet evalueres etter ett år. 3. Det oppnevnes en egen arbeidsgruppe for å lage et felles arrangement for skoleelever i Grong. Arbeidsgruppen bør bestå av deltaker fra Grong videregående skole, Namdals Folkehøgskole og ungdomsrådet. Sekretær er prosjektleder for bolystprosjektet. Administrasjonen tar initiativet til det første møtet. 4. Profilering av Grong som bosted og regionsenter slik det er beskrevet i punkt 8 i handlingsplanen i gangsettes høsten Grong næringsforening blir utfordret på å starte en tenketank for gale ideer i Grong i samarbeid andre gode krefter i bygda. Sekretær for bolystprosjektet deltar i startfasen av arbeidet. Resultatene fra dette arbeidet presenteres i Mininytt fortløpende. 4. Delmål 3: Jobb og aktivitet for tilflyttere 4.1. Deltakere i arbeidsgruppa: Kristian Nesser - Grong Fritid Anne Dordi Krystad, Grong Næringsforening Monica Jamt - flyktningetjenesten Hanne Sagmo - Grongsamfunnet Otto Finvik - NAV Erik Baruti Kaganza, bosatte flyktninger 6

7 4.2. Alt i alt har dette kanskje vært det mest utfordrende delmålet å jobbe med. Arbeidsgruppa har jobbet godt og det må sies at det har kommet mange positive resultat av arbeidet. Arbeidsgruppa reiste på en svært nyttig studietur til Tynset kommune som har gjort mye godt arbeid med integrering og språkopplæring. Voksenopplæringa i Grong var med på turen. Rapport fra turen finnes her: Les rapporten her Det har under dette delmålet blitt etablert et samarbeid med Grong Frivilligsentral om en ordning kalt Grong- vert. Formålet med Grong- Vert ordningen: Grong Frivilligsentral og bolystprosjektet i Grong kommune ønsker at nyinnflyttede til Grong skal bli boende i kommunen. Det vil vi oppnå ved at alle føler seg velkommen og blir godt introdusert for alle typer tilbud i Grong. Alle er fullverdige grongninger fra den dagen de kommer til kommunen. Det er et mål for oss at alle som kommer til Grong skal føle seg inkludert og trives. De som kommer til Grong får tilbud om en egen Grong- Vert som skal være en døråpner til Grong- samfunnet. Grong- Verten skal ikke overta det offentliges sitt ansvar og oppgaver men skal hjelpe til med å finne fram til riktig instans. Retningslinjer for Grong- Vert ordningen. 1. Grong Frivilligsentral (GFS) ved leder deltar på kommunens velkomstmøter. Der skal lederen for GFS orientere om ordningen og gjøre avtale med den enkelte som ønsker å ha en Grong- Vert. GFS har ansvar for at opplegget gjennomføres. 2. Arbeidsgruppa i bolystprosjektet fungerer som referansegruppa for Grong- Vert ordningen. GFS kaller inn gruppa til et samrådningsmøte hvert halvår i forsøksperioden. 3. GFS avklarer med den enkelte hva som er ønsket hovedaktivitet(er) 4. Grong- Vert ordningen varer maksimalt i 6 måneder. 5. GFS har ansvar for opplæring og oppfølging av Grong- Vertene. Det skal gjennomføres minst to oppfølgingsmøter i året. 6. Som Grong- Vert skal du: foreta omvisning i Grong sentrum, Harran og Bergsmo gi en kort innføring i Grong sin historie det skal gjennomføres minst en Grong- tur, gjerne også en skitur det skal gjennomgås hvor en skaffer seg informasjon, eksempelvis Grong- nytt og grong.no den enkelte skal introduseres for ønsket aktivitet(er) og delta på det første møtet med aktiviteten den enkelte skal vite om: bibliotek, kino, svømmehall, idrettshall, sports og fritidsparken, kommunehuset, politi, apotek og bankene Utfordringen med denne ordningen har vært at den ikke ble etterspurt i særlig grad og at det er vanskelig å skaffe oversikt over hvem som flytter inn i kommunen. Det er også etablert en avtale med posten Bring om å sende et velkomstbrev/mail til alle som flytter til Grong. 7

8 Les Velkomstbrev her Les Evalueringsrap. her Prosjektlederen har vært med i et forprosjekt sammen med voksenopplæringa, NAV flyktningtjenesten, og næringskonsulenten med tittelen kvalifisering av bosatte flyktninger. Dette arbeidet er støttet av IMDI. Forprosjektgruppa har jobbet fram et hovedprosjekt med titellen: Næringsliv og arbeidsrettede løp i introduksjonsprogram Søknaden er behandlet i formannskapet i sak 43/14 med en positiv innstilling til å søke IMDI om midler til et prosjekt rettet mot bosatte flyktninger. Som en følge av dette prosjektet ble det dannet en arbeidsgruppe som har jobbet med internasjonale møteplasser i Grong. Gruppa har funnet at det eksisterer mange slike møteplasser i Grong og at det handler mer om å sikre eksistensen til de vi har enn om skape flere nye. Les møtereferatene her Innenfor dette delmålet er det gitt støtte til integrering fra flere instanser både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Støtten er gitt på bakgrunn av en enkel søknad og det er levert en rapport fra hvert enkelt tiltak. Disse tiltakene har vært: Et leksehjelp prosjekt regi av Grong videregående skole og Grong kommune. Fjelltur med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og ernæring/kosthold Konsert med unge verdensmusikere (Bengalo) Vårfest på Rønningentunet nmed deltakere fra avdeling for fuknksjonshemmede, enslige mindreårige flyktninger og naboer Busstur i regi av voksenopplæringa til Egge museum og Bølareinen for å lære om norsk historie Busstur til Trondheim i regi av ungdomsklubben med fokus på integrering Støtte til et identitetsprosjekt i regi av ungdomsklubben med bruk av grafittimaling på veggene i ungdomsklubben Totalt ble det bevilget kr ,- til disse prosjektene. Les sluttrapportene her 8

9 4.3. Under dette delmålet er det viktig at kunnskapen, erfaringene og de konkrete tiltakene blir videreført etter prosjektperioden er slutt. Konkret vil velkomstbrev fra Bring bli videreført. Så er det å håpe at prosjektet med kvalifisering av flyktninger får økonomisk støtte slik at dette arbeidet fortsetter. Arbeidet med å videreutvikle våre internasjonale møteplasser fortsetter i regi av mottaket og Grong kommune. 5. Omdømmeprosjektet 5.1. Deltakere i arbeidsgruppa: Linda Linmo Grong kommune Jon Håvard Solum, Grong Sparebank/Grong Næringsforening Kari Engen, representant for lag og foreninger. Bjørn Olav Nicolaisen, Namdals Folkehøgskole Anders Berg, Grong videregående skole Aud Solrun Bergin Grong Mottak 5.2. Sluttrapport fra arbeidsgruppa: Les rapporten her 9

10 5.3. Politiske vedtak: Sluttrapporten ble politisk behandlet i kommunestyret i sak 67/13: Kommunestyrets vedtak: Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten fra omdømmegruppa i bolystprosjektet til orientering. 2. Det opprettes en egen nyhetsgruppe i Grong bestående av deltakere fra politisk ledelse og administrativ ledelse i kommunen samt lederen i næringsforeningen. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne deltakere til denne gruppen. Arbeidet evalueres etter ett år. 3. Det oppnevnes en egen arbeidsgruppe for å lage et felles arrangement for skoleelever i Grong. Arbeidsgruppen bør bestå av deltaker fra Grong videregående skole, Namdals Folkehøgskole og ungdomsrådet. Sekretær er prosjektleder for bolystprosjektet. Administrasjonen tar initiativet til det første møtet. 4. Profilering av Grong som bosted og regionsenter slik det er beskrevet i punkt 8 i handlingsplanen i gangsettes høsten Grong næringsforening blir utfordret på å starte en tenketank for gale ideer i Grong i samarbeid andre gode krefter i bygda. Sekretær for bolystprosjektet deltar i startfasen av arbeidet. Resultatene fra dette arbeidet presenteres i Mininytt fortløpende. 6. Regnskap 7. Timeregnskap Egeninnsats: 954,5 timer som utgjør en egeninnsats på kr ,- Det er ført timeregnskap i arbeidsgruppene fra alle møtene. Noe for og etterarbeid som er gjort er stipulert. Videre er det ført regnskap over de timene som er utført av personer utenfor arbeidsgruppene. Det er både kommunalt ansatte og andre. 10

11 Sluttord Som prosjektleder for bolystprosjektet Inkludering og trivsel i Grong har jeg opplevd dette som en fantastisk reise. Jeg har møtt stor velvilje overalt. Både innenfor og utenfor kommuneorganisasjonen. Mange har bidratt underveis og vi har hatt mange nyttige og gode møter i de ulike arbeidsgruppene og med folk i Grong. Prosjektet er etter hvert blitt godt kjent og det er kommet mange innspill. Det har kommet mye ros, men også ris for at prosjektet skulle ha favnet bredere. Mange har etterspurt fokus på arbeidsplasser for eksempel. Det foregår svært mye positivt arbeid med inkludering i Grong. Det er mange solskinnshistorier å fortelle: Les brosjyren her Her kan jeg fullføre mine drømmer, derfor kjøpte jeg hus for å leve resten av livet mitt her Irfan fra Afghanistan. Det er viktig å dra med seg erfaringene som ligger igjen i rapportene i bolystprosjektet. Spesielt innen flyktninggruppa som er viet stor oppmerksomhet i prosjektet mangler det mye før vi kan si vi gjør nok. For framtida er det viktig at vi løfter også denne gruppa inn i arbeidslivet og inn i det sosiale livet i bygda. Bare slik finner de selv det gode liv i Grong og vil utgjøre en enda større ressurs for samfunnet vårt. Det er mange som trives i Grong. Det viser undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med omdømmeprosjektet. Også nabokommunene er positive til Grong som regionsenter. Befolkningsutviklingen er også positiv i Grong. Hovedmålet har vært: Skape økt tilflytting og bolyst er gjennom satsing på inkludering og trivsel. Tilflyttinga til Grong er stor men folketallsutviklinga er fortsatt en utfordring selv om trenden har vært positiv i de siste årene. Delmålene har vært: 1. Skape nye møteplasser gjennom utviklingsprosesser sammen med innflyttere, ungdom og flyktninger. 2. Det skal bli synlig i Grong at vi er en internasjonal kommune gjennom bruk av kunst og utsmykning. Innbyggerne i Grong skal føle stolthet ved å bo i en internasjonal kommune. 3. Flere av flyktningene skal finne seg en jobb i Grong eller i nærområdet, samt at alle nye innbyggere i større grad skal delta i lag og foreninger samt i utvikling av lokale arrangementer. Bolystprosjektet har lagt grunnlaget for en forsterket innsats på alle disse områdene. Arbeidet med videreføring av arbeidet som er beskrevet i delmålene er langsiktige og det blir viktig å ha dette fokuset i mange år framover. Særlig vil jeg fremheve arbeidet med å skape gode møte plasser og å skaffe varige arbeidsplasser for flyktninger som viktig. Grong e ein fantastisk plass. Æ kain møt vænna å ha det artig! Det e ein bra idrættshall å brae kunstgressbana. Grong e itj så stort men de e den bæste plassen i verden! Grong 1. mai 2014 Erik Seem Prosjektleder Elev i 8. klasse fra Grong

12 Bolystprosjektet - en reise i mulighetenes verden. Jeg tiltrådte rollen som prosjektansvarlig våren 2013 etter at tidligere prosjektansvarlig Asle Hasselvold valgte å slutte i Grong kommune. Det er alltid utfordrende å overta prosjekter som andre har igangsatt. Noen av suksesskriteriene for å kunne dra prosjektet videre er at det er gjort et solid grunnarbeid i oppbyggingen og oppstart av prosjektet, at de som er involvert er engasjerte, at det finnes muligheter for å kunne eksperimentere litt med forskjellige tiltak, og sist, men ikke minst at prosjektlederen holder stø kurs mot de mål som prosjektet skal oppnå. Disse faktorene var absolutt tilstede da jeg overtok som prosjektansvarlig. Resultatet av bolystprosjektet viser oss hvilke retninger og tiltak vi som kommune kan velge for å øke lysten til å flytte til og bli boende i Grong kommune. Vi har sikkert hatt mange tanker om dette tidligere, men nå er mye av dette systematisert og kvalitetssikret gjennom et grundig prosjektarbeid. Noen av de tiltakene som foreslås iverksatt av prosjektet er allerede under planlegging. Men her er avdekket mange muligheter for flere tiltak som er rettet mot prosjektets hovedmål; å øke tilflytting og bolyst. I prosjektperioden har det vært et utstrakt samarbeid mellom prosjektledelsen og et utall av offentlige etater, personer, lag og foreninger. Et slikt samarbeid gir prosjektet en god forankring i lokalsamfunnet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle sammen for innsatsen og fremheve betydningen av de innspill og forslag til løsninger prosjektet har mottatt. Til slutt vil jeg takke prosjektleder Erik Seem for hans engasjement i prosjektet. For at et slikt prosjekt, som berører så store deler av Grong samfunnet, skal bli vellykket er valget av prosjektleder en vesentlig suksessfaktor. Med den bakgrunn og kjennskap til Grong samfunnet som ligger hos prosjektlederen har prosjektet hatt legitimitet og fått nødvendig oppmerksomhet både fra samarbeidspartnere, befolkningen og media. Hilsen Håkon Nervik Kolstrøm Prosjektansvarlig Vi har samlet alle dokumenter og rapporter vi linker til i sluttrapporten her: GRONG 30. APRIL

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014 Prosjektrapport BrubyggerBygda Bjoneroa 2008 2013 8. januar 2014 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Bakgrunn... 5 2.1 Initiativ... 5 2.2 Visjon og verdier... 6 2.3 Målsetninger... 7 2.4 Rammer... 7 3 Organisering...

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger PLAN FOR FRI VI LLI GHETSPOLI TI KK 2012-2016 Vedtattikommunest yret 23. 11. 2011 LevangerKommune Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Bakgrunn 3.0 Frivillighetspolitikk 3.1 Nasjonale føringer 3.2 Lokale føringer

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer