VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen"

Transkript

1 VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen REG ID Reguleringsføresegner, jf. plan- og bygningslova (pbl) Dato: Siste revisjon GENERELT Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for etablering av nytt skulesenter for vidaregåande utdanning på Skulehaugen. Det regulerte området er synt med stipla grense på kart i målestokk 1:1000. Arealbruken i planområdet er delt i følgjande reguleringsformål med underformål (jf. plan- og bygningslova 12-5). 1. Bygningar og anlegg Bustader Undervisning Idrettsanlegg Forretning/kontor/industri Sentrumsformål 2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur Køyreveg Gang-/sykkelveg Annan veggrunn - grøntareal Energinett 3. Grønstruktur Grønstruktur 4. Bruk og vern av sjø og vassdrag Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone 5. Omsynssoner i reguleringsplanen Omsyn landskap Flomfare 1.1 Rekkjefølgjekrav Det må gjennomførast oppmåling av gesims- og mønehøgde på eksisterande skulebygg som skal bevarast før søknad om tiltak Alle kommunaltekniske anlegg som renovasjonsanlegg, energianlegg, avlaupsanlegg og nettstasjon skal vere ferdig opparbeida før det kan gjevast ferdigattest for nye tiltak innanfor område U og SF. Reguleringsføresegn Skulehaugen 1

2 1.1.3 Før det kan gjevast ferdigattest for område U og SF, må gang-/sykkelveg GS1, GS2, GS3, parkeringsanlegg og tilrettelegging av uteopphaldsareal, vere ferdig opparbeida i samsvar med godkjent situasjonsplan (jf. 2.1) Det skal parallelt med planane for skulesenter utarbeidast planar for bygging av nytt parkeringshus i grushaugen under Vangen skule. Det skal samstundes utarbeidast planar for nytt trafikkmønster frå Uttrågata og til/frå Skulehaugen. Nytt trafikkmønster skal bygge på konklusjonane i - trafikkanalysen utarbeidd av Sivilingeniør Helge Hopen AS, dagsett prosjekt "Frå veg til gate" i regi av Vossapakko og Statens vegvesen. - prosjekt "Sykkelplan for Voss sentrum" i regi av Statens vegvesen og Voss kommune. Ny videregåande skule kan ikkje takast i bruk før ny tilkomst og ny løysing av trafikksituasjonen i Uttrågata/Lekvemogata er ferdigstilt. Dersom arbeid med ferdigstilling av endra trafikkmønster vert forsinka må det etablerast mellombelse løysingar som sikrar trygg trafikkavvikling til nytt skulesenter med særskild fokus på mjuke trafikantar. Ei eventuell mellombels løysing skal godkjennast av Statens vegvesen og Voss kommune Plan for trafikkavvikling under byggeprosessen må leggast ved søknad om tiltak. Planen må sendast Statens vegvesen til godkjenning Plan for trafikk i området med inn-/utkøyring, parkering og avkøyring skal leverast til kommunen samtidig som søknad om tiltak Før det kan gjevast ferdigattest må det gjennomførast ein detaljert ROS-analyse med kost/nyttevurderingar knytta opp til nærvarmeanlegget. 2 FELLESFØRESEGNER 2.0 Forhold til overordna planar Føresegnene gjeld i tillegg til og foran føresegn til reguleringsplan for Vossevangen (plan-id 98001), reguleringsplan for Tunshovden gravplass (plan-id 05004), reguleringsplan for Haugamoen endring, bustadfortetting (plan-id 00004), og reguleringsplan for Voss kyrkjegard, alternativ A. 2.1 Plankrav og krav til søknad om tiltak Søknad om løyve til tiltak skal innehalde ein detaljert, kotesett situasjonsplan i målestokk 1:200, inkludert skriftleg utgreiing og illustrasjonar, som gjer greie for korleis krava i føresegnene er tenkt oppfylt. Situasjonsplanen, plan, snitt og fasadar skal vise: Bygningsvolum Bygning i samanheng med omgjevnader Handsaming av terreng Parkeringsplassar Gjerder Reguleringsføresegn Skulehaugen 2

3 Interne gangvegar Møblering av opphaldsareal Belysning Renovasjonsanlegg Energianlegg Eksisterande og ny vegetasjon VA og overvatn Varelevering Utgreiingar: Nær og fjernverknad Estetisk utgreiing Materialbruk Energirekneskap Universell utforming Støy Nærliggjande kyrkjegard Illustrasjonar: Sol/skugge studie Fotomontasje/ 3D-modell For bygningar i planområdet, skal det ved søknad om tiltak leverast fasadeteikning med fargesetting. Eksisterande nabobygg skal takast med for å visa heilskapen. Det skal også leggast fram teikningar som syner snitt gjennom nye bygg og tilhøyrande areal, fotomontasje eller perspektivteikningar. Ved endring av fasade skal ny fasade visast med fasadeoppriss Plassering av nye bygg må vurderast nærare i prosjekteringsfasen med omsyn til lokale forhold som klima, sol og støy, og plasseringa til nærliggjande kyrkjegard For område U og SF skal detaljerte fasadeteikningar sendast på høyring til fylkeskonservatoren før tiltak kan godkjennast i områda Det må utførast geoteknisk vurdering av grunnen under område U og SF før det kan gjevast rammeløyve. Vurderinga skal gjerast av sentralgodkjent føretak innan geologi. 2.2 Renovasjonsanlegg Renovasjonsanlegg skal løysast og plasserast innvendig i bygg i område U og SF. 2.3 Avlaupsanlegg/overvatn Eksisterande slamavskiller må settes ut av drift. VA-utbygging må planleggjast/koordinerast med omsyn til det Det må sikrast forsvarleg tilkomst til slukkevatn for skuleområdet Det skal leggjast opp til separat overvasshandtering for heile skuleområdet. Reguleringsføresegn Skulehaugen 3

4 2.4 Bygg, kulturminner, mm. som skal bevarast Eksisterande bygning som skal bevarast skal haldast i stand og byggearbeid skal utførast slik at bygningen sin målestokk, takform, fasade, vindusdeling, dør- og vindusutforming og materialval vert oppretthald eller tilbakeført. I prosjektfasen vil bygget bli opprusta, og fasadar (vindauge) vil verte tilbakeført til opphavleg stil. 2.5 Parkering All bakkeparkering skal plasserast innanfor område U. Parkering for rørslehemma inngår i bakkeparkeringa, og må vere plassert nært bygg. Annan parkering skal dekkast i parkeringsanlegg utanfor planområdet Parkeringsplassar for skulesenteret skal vere minst 130 plassar for bil, og 250 plassar for moped og sykkel. 50 av parkeringsplassane for bil kan vere bakkeparkering, og resterande må dekkast i parkeringsanlegg. Minst 5 % av plassane skal vere tilrettelagt for rørslehemma. Frittståande moped- og sykkelparkering under tak kan plasserast utanom byggegrensa. Dei ulike faktorane for parkering: 0,2 parkeringsplass per elev (182 elevar) = 36 plassar 0,5 parkeringsplass per tilsett (150 tilsette) = 75 plassar 15 besøksplassar Til saman: 126 runda opp til 130 parkeringsplassar Av 50 parkeringsplassar på bakkenivå for bil er 20 berekna som besøksparkering (inkl. parkering for rørslehemma), og 30 plassar reservert for særskilt løyve i skuletida (oblat el. lignande), og skiltast Av 130 parkeringsplassar kan 50 plassar vere bakkeparkering på eigen tomt, og 80 plassar i fellesanlegg/frikjøp (parkeringshus el. liknande) Parkering for område SF skal dekkast i parkeringsanlegg utanfor planområdet, med unntak av parkering for rørslehemma og korttidsparkering for varelevering Faktor for bustadparkering i område SF skal vere 1,5 parkeringsplass pr. husvære. For bustader til spesielle grupper kan kommunen fastsetja eit anna tal For bygningar til ulike føremål i område SF vert parkeringsdekninga fastsett av kommunen etter framlegging av dokumentasjon frå tiltakshavar. 2.6 Terrenginngrep Alle terrenginngrep skal skje mest mogleg skånsamt. Ved ferdigstilling av eit terrengarbeid skal terrenget sjå ferdig ut, med ei overflate som er lett å vedlikehalde og med planta vegetasjon. I samband med søknad om tiltak skal det følgja med dokumentasjon på planting/ erosjonssikring av skråning brattare enn 1: Planting skal gjerast slik at den ikkje er til hinder eller ulempe for offentlig ferdsel eller vedlikehald Eksisterande vegetasjon skal så langt det lar seg gjere takast vare på. Reguleringsføresegn Skulehaugen 4

5 2.7 Automatisk freda kulturminne Dersom det i samband med gravearbeida vert gjort funn av gjenstandar eller konstruksjonar, skal arbeidet stogga snarast og fylkeskonservatoren underrettast, (jf Kulturminneloven ledd.) 2.8 Estetikk Det skal leggast stor vekt på estetisk god tilpassing og utforming i alle byggjesaker i områda, og bygg skal ha eit uttrykk som vidarefører kvalitetane i eksisterande bygningsmiljø. For utomhusanlegga skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar ved utforming, val av materialar, vegetasjon og lyssetting. 2.9 Støy Støyreduserande tiltak skal setjast i verk dersom krav gjeve i rundskriv T-1442 frå Miljøverndepartementet, ikkje er tilfredsstilt. I og utanfor rom som er særskilt utsett for støy utandørs, skal ikkje overstige 55dbA Lden. Maks lydnivå om natta (mellom kl.23 og 07) skal ikkje overstige 70dBA utandørs. For innandørs støynivå er kravet 30dBa Lden Universell utforming Bygg i områda U og SF skal ha tilkomst for alle. Universell utforming skal også gjelde for uteopphaldsareal og gang-/sykkelvegar så langt det lar seg gjere Anna All distribusjon av strøm, telefon, kabel TV o.l. skal skje via nedgravne kabelanlegg. Luftstrekk vert ikkje tillate. 3 BYGNINGAR OG ANLEGG 3.0 Utnytting og byggjehøgder Byggjeområda kan maksimalt tillates bygd med den utnyttingsgrad og byggjehøgde som er vist på plankartet. Byggjehøgde i område U er delt inn i tre forskjellige sonar (sone 1-3). Sone 1: kote +74 Sone 2: kote +66,5 Sone 3. kote +75,5 Angitt utnyttingsgrad for område U tek utgangspunkt i full utnytting innanfor byggjegrense vist i kart, eksisterande skulebygg og 50 parkeringsplassar på bakkeplan (berekna 25m2 per oppstillingsplass). Tekniske rom på tak kan strekkje seg over desse høgdene med maks. 2 meter og for maksimalt 10% av den samla takflata. 3.1 Undervisning Nye bygg for skulesenteret må følgje byggjegrense vist i plankartet. Nyare bygningar kan vurderast rivast ved behov. Tillate utnyttingsgrad er %BYA=68% Reguleringsføresegn Skulehaugen 5

6 3.2 Idrettsanlegg Området skal nyttast til idrettsbaner for fotball og friidrett. Tilhøyrande konstruksjonar som reiskapsskur, leskur, tribunar eller liknande kan godkjennast av kommunen. 3.3 Forretning/kontor/industri Første høgda kan innreiast til forretningar, mindre verkstader eller rom for almennyttige føremål dersom aktivitetane etter det faste planutvalet sitt skjønn ikkje er til ulempe for omgjevnadene. Kommune kan etter søknad, også godkjenna bruk av første høgda til kontorfunksjonar. Der første høgda i dag er innreidd til butikk, lager og utstilling, verkstad eller tilsvarande, vert det ikkje tillete omdisponering til reine bustadfunksjonar. Andre høgda kan innreiast til forretning eller kontor. Kommunen kan etter søknad også godkjenna bruk av andre høgda til bustadføremål. Innan området vert det ikkje tillate ført opp reine lagerbygg. Eksisterande verksemder inngår i planen. Dersom nye aktivitetar skal etablerast, skal desse godkjennast av kommunen. 3.4 Sentrumsføremål Bygg for sentrumsområdet må følgje byggjegrense vist i plankartet. Tillate utnyttingsgrad er %BYA=87%. Maks kotehøgde +66, Bygg kan innreiast til næring/kontor, kultur (evt. utstilling/museum), idrett, klubblokalefunksjon, kiosk, husvære/hyblar. Husvære/hyblar kan ikkje etablerast på bakkeplan. 3.5 Bustader Område B er privat, og inneheld to eigedomar med bustader som inngår i planen (gnr.47 bnr.183 og gnr.47 bnr. 212) Området kan nyttast til einebustader, med 2 bueiningar på bnr. 183 og 1 bueining på bnr 212. Det er ikkje tillate med ei auke i bueiningar. Det er ikkje tillate å seksjonere eller endra bruk av bustadene. Mindre på- og ombyggingar kan tillatast for å tilfredsstilla dagens krav til standard. Det er ikkje tillate med tiltak som vil medføre auking i infrastrukturen for bustadene. Byggegrensa er 4,0 meter frå eigedomsgrensa for bustad og 1,0 meter frå eigedomsgrensa for uthus/garasje. Tillate utnyttingsgrad for gnr. 47 bnr. 183 er % BYA=22%* Det er tillate å føre opp ny garasje innanfor byggegrensa. Tillate mønehøgd er maks kote +65,0 Tillate gesimshøgd er maks kote +61,0 Tillate utnyttingsgrad for gnr. 47 bnr. 212 er % BYA=14%.* Tillate mønehøgd er maks kote +65,5 Tillate gesimshøgd er maks kote +61,0 *Se planomtale for utrekning av % BYA Reguleringsføresegn Skulehaugen 6

7 4 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Køyreveg Område KV1 og KV2 er offentlege. 4.2 Gang-/sykkelveg GS1 GS3 er offentlege gang-/sykkelvegar. Ålmenta skal ha rett til å nytta gang- /sykkelvegane heile året og heile døgnet I område GS3 er det tillate med køyretrafikk til private eigedommar som har gang- /sykkelvegen som adkomst til tomtene sine. Servicetrafikk som søppelbil etc. får løyve til å køyre på same gang-/sykkelveg. GS3 skal vere universell tilpassa så langt det lar seg gjere. Vegen skal opparbeidast med køyresterkt materiale, og vere utstyrt med gatebelysning Det skal utarbeidast skiltplan for området Offentleg gang-/sykkelveg GS1 og GS2 skal ha universell utforming så langt det lar seg gjere, og skal opparbeidast som køyresterkt gangareal med bredde 3m. Materialval skal vere eintydig og robust. 4.3 Annan veggrunn - grøntareal Område AVG1 AVG4 skal nyttast til annen veggrunn (grøft, skjering og fylling). Innanfor områda er det ikkje tillate med andre anlegg eller innretningar enn dei som er nødvendige for anlegg, drift og vedlikehald av veganlegga. 4.4 Energi Skorstein for nærvarmeanlegget er tillate å overstige maks byggjehøgde Det skal vere mogleg for trailer eller stor lastebil med tilhenger å levere forsyning til nærvarmeanlegget utan å måtte ryggje. (jf. illustrasjonsplan) 5 GRØNSTRUKTUR 5.1 Grønstruktur Områda G1-G4 er offentlege. Områda skal ha tilgjenge for ålmenta, skal ikkje gjerast inn og det kan ikkje oppførast nye konstruksjonar eller bygg i områda. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone Regulert område av Vosso ligg innanfor verna område som er omfatta av Rikspolitiske retningsliner (RPR) for verna vassdrag, og det vert vist til denne. Reguleringsføresegn Skulehaugen 7

8 7 OMSYNSSONER 7.1 Omsyn landskap I omsynssona markert i plan skal det takast omsyn til vegetasjon og strandsone. Skilt må fylgje skiltplan. 7.2 Flomfare I faresona markert i plan er det fare for flaum ved 10- og 200 års flaum. Reguleringsføresegn Skulehaugen 8

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Føresegner Plan og næring, Sogndal kommune 29.05.2015 Innleiing Arealføremål (PBL 12-5 og 12-6) I arealdelen til gjeldande kommuneplan for Sogndal

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert 05.12.2008 Revidert 04.02.2009 og 26.01.2010 Sist revidert 07.04.2010 1 GENERELT 1.1 Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Områderegulering gnr/bnr 23/1 m.fl. Sævarhagen Haga Nedre Økland, Stord kommune Plan ID: 201308 1 REGULERINGSFØREMÅL Arealet innafor plangrensa er regulert til følgjande føremål:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5.

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5. 1 Planføresegner I medhald av plan- og bygningslova 12-14, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for del av Gnr. 9, Bnr. 5, på Sinnes i Sirdal kommune, planid 2013008, der reguleringa gjeld deling av

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde Eigengodkjent i sak KS 48/10, endra i sak 60/10 i planutvalet den 7. okt. 2010 Reguleringsføremål: Reguleringsføresegner Det regulerte

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl.

Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Planprogram Detaljreguleringsplan med KU for Snikkersvingen gnr. 57 bnr 555 m.fl. Dato: 26.11.2013 Prosjekt nr. 11819 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Snikkersvingen AS å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer