KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:"

Transkript

1 KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert Revidert og Sist revidert GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 5/ Planområdet skal nyttast til følgjande formål: 1 Byggjeområde/kombinerte føremål - hotell/seksjonerte fritidsbustader 3 Offentlege trafikkområde - køyreveg - gang- og sykkelveg - anna vegareal 4. Offentlege friområde - Friområde generelt 5 Fareområde - høgspentline 6 Spesialområde - frisiktsone ved veg - friluftsområde på land - friluftsområde i sjø - privat småbåtanlegg i sjø 7 Fellesområde - felles avkjørsle - felles gangareal - anna fellesareal 1.3 Etter at denne planen med tilhøyrande føresegner er stadfesta kan det ikkje gjerast gjeldande privatrettslege avtaler som er i strid med planen og føresegnene. 1.4 Innanfor ramma av plan- og bygningslova med forskrifter kan kommunen gjera mindre vesentlege unntak frå reguleringsføresegnene når særlege grunnar taler for det. 1.5 Ved sidan av desse reguleringsføresegnene gjeld plan- og bygningslova, kommunen sine vedtekter til denne lova og departementet sine byggeforskrifter. Side 1 av 5

2 2 FELLES FØRESEGNER 2.1. Situasjonsplan Saman med søknad om byggjeløyve skal det sendast inn ei situasjonsplan som bl.a. skal syne korleis krava i føresegnene er tenkt oppfylt. Planen skal mellom anna syne plassering og storleik på leikeareala på AKOMBI Rekkefølgjekrav Før det kan gjevast byggjeløyve, må området vere tilknytt godkjent vass- og avlaupsanlegg Følgjande tiltak må vere utført før det kan gjevast midlertidig bruksløyve eller ferdigattest etter pbl 99 innafor planområdet: A. Veg1 skal vere opparbeidd med fortau frå avkjørsle til hotell frem til kryss med riksveg. B. Kryssområde og busslommar skal vere ferdig opparbeidd. C. Naudsynt leikeareal i samsvar med pkt 3.4 D. Støyreduserande tiltak i samsvar med pkt 2.6 E. Vassleidning skal vere lagt frem til eigedomsgrensa til Gnr 81, bnr 65 F. Strandpromenade langs sjøområdet på FO1 skal vere opparbeidd. G. Luktreduserande tiltak med omsyn på lukt frå produksjonslokaler i området skal vere gjennomført. H. Ei utgreiing av ureining i grunn og sediment skal ligge føre. 2.3 Felles krav til parkering Parkeringsplassar for seksjonerte bueiningar skal vere opparbeidd i høve til talet på husvære med faktor 1, Terrenghandsaming Alle terrenginngrep skal skje mest mogeleg skånsamt. Større trær og annan verdifull vegetasjon skal i størst mogeleg grad takast vare på. 2.5 Universell utforming Bygg, anlegg og uteområde skal vera utforma slik at alle skal kunne nytta dei på ein likestilt måte så langt råd er utan spesiell tilpassing eller hjelpemiddel. Det skal vere heis i alle bygg, også til parkeringskjellar. Det skal setjast av tilstrekkeleg antall parkeringsplasser for funksjonhemma i nærleiken av hovudinngang. Temaveiledningen til Statens Tekniske Etat og Husbanken, Bygg for alle, skal leggjast til grunn ved planleggjing av universell utforming. 2.6 Tiltak mot støy For vurdering av tiltak mot støy innafor planområdet gjeld byggeforskriftene og retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging, fastsett av Miljøverndepartementet. Ved søknad om løyve etter plan- og bygningslova, skal ein gjere greie for støyreduserande tiltak som skal gjennomførast for å oppnå tilfredsstillande støyforhold etter byggeforskriftene og retningslinene. Nødvendige støyreduserande tiltak skal være ferdige før midlertidig bruksløyve eller ferdigattest vert gitt. 2.7 Estetisk kvalitet på bygg og utomhusareal Planområdet skal gis ei heilskapeleg utforming med omsyn til landskapsverdiane i området og utformast med ei god landskapstilpasning, men med eit moderne preg. Ubygde område skal gis Side 2 av 5

3 ei estetisk tiltalande form og handtering. Handtering av overflatevatn skal inngå som ein kvalitet i området Dei einskilde bygg skal om mogeleg ha variasjon i gesimshøgd av omsyn til sol- og vindtilhøve og det estetiske uttrykk For bygg skal piper, ventilasjonskanalar mv. i størst mogeleg grad samlast og ordnast på ein estetisk tilfredsstillande måte. For bygg med flatt tak tillet ein tilbaketrekte takoppbygg for tekniske installasjoner mv. med høgde inntil 3 m over tillete gesimshøgde Støttemurar og andre tiltak utomhus skal utformast med god kvalitet og utforming, t.d. med natursteinsmurar Det skal sytas for at skuggeverknader og vindpåkjenning vert redusert mest mogeleg gjennom utforming av bygg. 2.8 Energi Ved utforming av bygg innafor planen skal det i tillegg til elektrisk energi leggjast til rette for alternativ energi, så som varmepumpe, naturgass eller solenergi. 2.9 Tiltak i sjø Tiltak som kjem inn under havne- og farmannslovens føresegner skal godkjennast av havnestyremakter. 3 KOMBINERTE FØREMÅL (pbl 25, 2. ledd) 3.1 Hotell/Fritidsføremål. Fritidshusvære til seksjonering (AKOMB1) I område for kombinert føremål hotell/fritidshusvære vert det tillete oppført bygg med inntil slik max T-BRA og gesimshøgd: T-BRA= m2 Maksimal gesimshøgd = kote +27 moh Hovedføremålet er hotellføremål med kommersiell drift av Spa-avdling, konferanseavdling, restaurant og utleige av hotellrom Inntil maks 50% av bruksarealet kan seksjonerast som privateigde fritidseiningar. 3.2 Uteoppholdsarealer Minste felles uteoppholdsareal (MUA) pr. bueining = 30 m2. Minimum 10 m2 av dette bør vere på terreng. Minste andel MUA som privat uteoppholdsareal over terreng pr. bueining = 4 m Areala skal ha følgjande kvalitetar: - Vere egna for opphald og ha god tilgjenge frå husværa - Vere skjerma frå støy og forureining, jf Ha gode sol- og lystilhøve med sol på min. halvparten av arealet ved jevndøgn kl Ikkje vere brattare enn 1:3 3.3 Plassering av bygg Plasseringa på illustrasjonsplanen er illustrerande. Endeleg plassering vert godkjent ved byggesakshandsaminga. Side 3 av 5

4 Bygga skal plasserast innafor byggegrensene der dette er angitt på plankartet. 3.4 Leikeareal På AKOMB1 skal det opparbeidast leikeplassar med god kvalitet som kan nyttast av busettarane på fritidshusværa og hotellets gjester. Det skal vere god tilkomst frå bueiningane til leikeområda. Storleiken skal vere 100 m2 per 25 husvære. Kvaliteten skal vere i samsvar med Pkt Areal for ballspill kan telles med i arealet. 4 SPESIALOMRÅDE (pbl 25, 1. ledd nr. 6) 4,1 Friluftsområde på land (FO1) I området kan det ikkje førast opp bygg eller konstruksjonar som er til hinder for å nytta området som friluftsområde Så langt råd er skal eksisterande terrengform og vegetasjon takast vare på På området kan det gjerast terrenginngrep for å leggja til rette for sandstrand, gangvegar, trapper og ramper med universell utforming Gangsti/strandpromenade skal opparbeidast i ei standard som gjer det mogeleg unntaksvis å køyre med bil fram til grensa mot Gnr 81, Bnr 65. Promenaden skal normalt vere stengt for køyretøy, men med unntak for køyring fram til Bnr 65, for eigarane av Bnr 65, for brøyting og for båtopptrekk. 4.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FOSV) Området FOSV1 kan nyttast til bading, surfing m.m På FOSV1 kan det ikkje nyttast motorisert båttrafikk. Det kan leggjast ut sand for å leggja til rette for bading, 4.3 Privat småbåthamn i sjø (PSBHS) På område PSBHS1 kan det leggjast ut flytebryggjer og bølgjebrytar i betong.. Flytebryggjar må ikkje plasserast slik at dei er til hinder for båtrafikk til og frå eksisterande bryggjar og naust. 4.2 Frisiktsone I frisiktsonene skal det til vere fri sikt 0.5 m over plan for tilstøytande veger. 5 FELLESOMRÅDE (pbl 25, 1. ledd nr. 7) 5.1 Felles avkjørsle/ køyreveg Felles avkjørsle for AKOMBI1 skal vere felles for busettarar i fritidseiningane og øvrige verksemder i samband med hotelldrifta. Side 4 av 5

5 5.2 Felles gangareal Felles gangareal for AKOMBI1 skal vere felles for busettarar i fritidseiningane og øvrige verksemder i samband med hotelldrifta Anna Fellesareal FA1 kan nyttast til ny trafostasjon og /eller Miljøstasjon 6 FAREOMRÅDE (pbl 25, 1. ledd nr. 7) 6.1 Høgspenningsanlegg luftline Område er avsett som sikringssone langs eksisterande kraftline. 7 OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE (pbl 25, 1. ledd nr. 3) 7.1 Køyreveg Veg1 opparbeidast som kommunal offentleg veg med 2 køyrefelt på 3m og 0,25m skulder mot fortau. Siktliner i kryss med riksvegen skal vere 10x 120 meter. Høge skråningar/murar skal sikrast med rekkverk På riksvegen skal det opparbeidast nye busslommar på kvar side av vegen som synt på planen. 7.2 Fortau/gang- og sykkelveg Det skal opparbeidast fortau med min.bredde 3m som synt på planen. På området kan det etablerast miljøstasjonar. Det skal nyttast nedsenka kantstein ved fotgjengarfelt for å gi god tilgjenge for funksjonshemma. 7.3 Annan veggrunn Området langs Veg1 kan nyttast av kommunen til vegutviding, grøftar, skråningar og skjæringar. Området langs riksvegen disponerast av Statens Vegvesen. 7.4 Miljøstasjonar Miljøstasjonar skal nyttast som returpunkt for avfall og kildesortering frå næringsverksemder og fritidseiningar innafor planområdet Endelig plassering og utforming av miljøstasjonane skal gjerast i samråd med kommunen. Side 5 av 5

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT

8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT OS - HALHJEMSMARKA HALHJEM 3, TRINN 3 8 flotte BYGGEKLARE eneboligtomter med UTSIKT TOMT FRA 623M² PRISANTYDNING fra 1 450 000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 1512065 AVD. OS KONTAKT DANIEL RØKSUND MOB. 93 82

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer