Energi og miljø Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi og miljø Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad"

Transkript

1 Energi og miljø Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad 1

2 Nøkkelinformasjon Kvernhuset ungdomsskole er planlagt for elever. Den skal etter planen tas i bruk høsten Skolens bruttoareal er m 2. Idrettshallens bruttoareal er m 2. En stor del av arealet forventes å få brukstid utover ordinær skoletid. Skolen inngår i kommunens program for Lokal Agenda 21. FoU-prosjekt Det er knyttet et forsknings- og utviklingsprosjekt til planleggingen av Kvernhuset ungdomsskole. FoUprosjektet er delvis finansiert av programmet ØkoBygg. Målet er at flere fagmiljøer skal få bygge opp kompetanse på ressurs- og miljøvennlige skoleanlegg, og at temaet settes på dagsordenen for den oppvoksende slekt. I FoU-prosjektet fokuseres det på funksjonalitet med tanke på pedagogisk virksomhet og på tiltak for å gjøre skoleanlegget miljøvennlig, med et sunt inneklima og lav energibruk. nord Lys Store vinduer mot nord og overlyskupler gir høyt dagslysnivå i hjemmebasene. Luft sør Årstidstilpasset ventilasjonsanlegg der naturlige oppdriftskrefter utnyttes i kombinasjon med hjelpevifter. Kulverter bidrar til temperering av ventilasjonsluft. Strategier for energi- og ressurssparing Dagslys utnyttes for å redusere forbruk av elektrisk energi til kunstlys. Dagslys-sensorer skal styre bruk av kunstlys. Noen rom utstyres med sonedelt styring av kunstlys. Naturlige drivkrefter som oppdrift og vind, utnyttes for å redusere forbruk av elektrisk energi til ventilasjonsvifter. Luftmengder kontrolleres ved hjelp av følere for temperaturnivå, relativ fuktighet og CO 2 -nivå. Lavemitterende materialer bidrar til energi-effektivitet. Bergvarme utnyttes ved hjelp av varmepumpe til romoppvarming, forvarming av ventilasjonsluft og varmtvann. Både gråvann og svartvann blir renset på stedet. Arealeffektivitet og bygningsfleksibilitet er faktorer som bidrar til lavt ressursforbruk til bygging og drift. Trevirke og stein fra tomta brukes som bygningsmaterialer. 2

3 \6.ë&^W &^W \6.ë&^W ^A^Hÿ &^W &^W Nøkkelinformasjon forts. Adresse til skolen: Kvernhusveien, Fredrikstad Kontaktpersoner Fredrikstad kommune: Prosjektleder Terje Heen Adresse: Plan- og miljøseksjonen, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Tel: Fax: E-post: Arkitekter: PIR II Arkitektkontor as og Duncan Lewis et Associés Kontaktpersoner: Mette Melandsø og Ogmund Sørli Adresse: PIR II 13 B, 7010 Trondheim Tel: Fax: E-post: Konsulenter VVS: Dagfinn H. Jørgensen AS Adresse: Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen Tel: Fax: Avløpshåndtering: NAVA (Naturbasert Avløpsteknologi as). Kontaktperson: Nils Erik Pedersen. Adresse: Saghellinga A, 1432 Ås Tel: Fax: E-post: 6 Plan 1 1: Håndverk, 2: Personal, 3: Administrasjon, 4: Hovedinngang, 5: Skolekjøkken, 6: Musikk, 7: Kantine, 8: Skolekjøkken, 9: Vestibyle, 10: Allmenning, 11: Tekniske rom Plan 2 1: Forming, 2: Kjemi, 3: Baseareal, 4: Bibliotek, 5: Personal, 6: Biologi Planter: Fjeld Consulting AS. Kontaktperson: Tove Fjeld Adresse: Nordbyveien 38, 1406 Ski Tel: Fax: E-post: Forsker-team fra SINTEF og NTNU: Kontaktperson: Karin Buvik, Adresse: SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trondheim Tel: Fax: E-post: Tegning fra fellesarealet i avdeling GRØNN Snitt gjennom baseareal/allmenning Snitt gjennom vestibylen, sett mot vest 3

4 Mål og tiltak Bygningsmessige miljøtiltak Tiltak som planlegges gjennomført er markert med X Rom-oppvarming og kjøling Lufttetting, ekstra tiltak... Ekstra isolasjon... Lavenergi-vinduer... X Super-lavenergi-vinduer... X Design for passiv bruk av solenergi... Passiv kjøling... X Avanserte kontrollsystemer. SD anlegg... X Ventilasjon Utnyttelse av naturlige drivkrefter etasje Årstidstilpasning... X Varmegjenvinning fra avtrekksluft... fra mekanisk anlegg i 1. etg. Behovsstyrte luftmengder... X Forvarming av ventilasjonsluft... X Lavemitterende bygningsmaterialer... X Målet med FoU-prosjektet er at flere fagmiljøer skal få bygge opp kompetanse på ressurs- og miljøvennlige skoleanlegg, og at temaet settes på dagsordenen for den oppvoksende slekt. Delmål for FoU-prosjektet 1. I henhold til vurderingsmetoden Økoprofil eller tilsvarende skal skolebygningen oppnå høyeste kvalitetsklasse for hvert av de tre hovedområdene: Ytre miljø, Ressurser og Inneklima. 2. I forhold til standardløsninger skal skolebygningen være arealeffektiv og tilpasningsdyktig mht. ulike arbeidsformer. Bygningen skal ha lav energibruk til romoppvarming og lavt elektrisitetsforbruk til kunstlys og ventilasjon. Nye fornybare energikilder skal tas i bruk. 3. Skoleanlegget skal tas i bruk som læremiddel til støtte for miljø- og naturfagundervisningen. Belysning Høy utnyttelse av dagslys... X Dagslyssystemer... demo Transparent isolasjon... X Energieffektivt kunstlys... inne Automatisk kontroll med bruk av kunstlys... X Manuell overstyring av automatisk kontroll... X Solavskjerming, fast... nisjer, planter Solavskjerming, bevegelig (utvendig)... X Nye fornybare energikilder Bergvarme (varmepumpe)... X Soloppvarming av varmtvann... Vann Vannsparende toaletter... demo Temperaturregulering av varmtvann... elkabler Rør-i-rør... X Rengjøringsvennlige løsninger Rent bygg prosedyre... X Veggmonterte toaletter... X Inntrukne sokler... lite belistning Lav hyllefaktor... X Lav loddenhetsfaktor... X Resirkulering og avfallshåndtering Gjenbruk av bygningskomponenter... Gjenbruk av materialer (tegl,stein,treverk)... X Avfallssortering inne, fire fraksjoner... X Avfallssortering ute, miljøstasjon... X 4

5 Energianalyse Hensikten med en energianalyse er å få oversikt over årlig energibruk til drift av bygget, fordelt på ulike energibærere og ulike formål. Resultatene gir en indikasjon på hvor energieffektivt bygget er i forhold til andre sammenlignbare skolebygg i Norge. Energiberegninger Energibehovet er simulert ved hjelp av dataprogrammet Energi i Bygninger, Versjon 3.0, ProgramByggerne ANS, Programmet er basert på en dynamisk beregningsmodell som tar hensyn til byggets termiske treghet (varmekapasitet) og varmetilskuddenes samtidighet. Det er også tatt hensyn til styringssystemer for lys, oppvarming og ventilasjon. Det totale energibehovet er sammensatt av energibehov til oppvarming, kjøling, ventilasjon, lys og utstyr. Det er tatt hensyn til systemenes virkningsgrad og ulike energibærere. Det er benyttet klimadata for nærmeste meteorologiske stasjon, som er Halden. I beregningene inngår klimadata som middeltemperaturer, solinnstråling, luftfuktighet og vindhastighet. Resultater fra energianalyse Det er gjort beregninger med simuleringsprogrammet Energi i bygninger. Resultatene er sammenlignet med Enøk-normtall og erfaringstall fra NVE for tilsvarende bygg. Resultatene viser bl.a. et brutto (kjøpt) energibehov på 120 kwh/m 2 oppvarmet gulvareal, hvorav 100 kwh/m 2 er elektrisitet og det resterende olje. Dette ligger godt under erfaringstall for tilsvarende bygg som har et brutto energibehov på 200 kwh/m 2 /år. ENØK-normtall (fra NVE/ ENSI) for energieffektive nye skoler i samme klimasone, ligger på 116 kwh/m 2 /år. temperatur, C kwh/m2 oppvarmet areal 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, før Etter 1987 Figuren viser spesifikk energibruk for skolebygg etter byggeår. Kilde: NVE s bygningsnettverk, årsrapport jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Temperatur C Strålingsflux W/m² Figuren viser månedsmiddeltemperatur og solinnstråling (midlere for hele døgnet) på horisontal flate for et normalår i Halden (NS 3031). Referanse Andresen, I og Dokka, T.H. (juni 2001) Energianalyse av Kvernhuset ungdomsskole, SINTEF rapport strålingsflux, W/m²K 5

6 Dagslys Dagslys har stor betydning for helse, trivsel, konsentrasjonsevne og visuelt inntrykk av rom. I dagslysdominerte rom med lysstyringsanlegg kan man også oppnå betydelig energisparing. Analyse av dagslysforhold Dagslyssimuleringer er utført ved hjelp av dataprogrammet Leso-Dial. I rapporten fra arbeidet vektlegges betydningen av dagslys i skolebygg. Rapporten inneholder kravspesifikasjoner til dagslysutnyttelse i Kvernhuset ungdomsskole og forslag til løsninger som forbedrer dagslysnivå og dagslysfordeling i hjemmebaser og spesialrom, kontorer og lærernes arbeidsplasser. Under utarbeidelse av alternative løsninger er det tatt utgangspunkt i tegninger fra konkuranseprosjektet. Dagslys-faktorer i et 10 m dypt rom med et sørvent vindu i veggen mellom basearealer og birom, plassert over birommet. Utskrift fra programmet LesoDial. Utredningen viser at det enkleste og mest effektive alternativet for hjemmebasene er overlyskupler i bakre del av arealet. I administrasjon og personalavdeling er det anbefalt å utforme veggen med store vertikale smyg på begge sider av vinduene og å bruke glassvegger mot en godt belyst allmenning. Rapporten inkluderer til en viss grad økonomiske aspekter knyttet til utvidet bruk av dagslys i hjemmebasene. Referanse Matusiak, B. (april 2001) Dagslys i Kvernhuset ungdomsskole, SINTEF rapport. nord sør Lys Store vinduer mot nord og overlyskupler gir høyt dagslysnivå i hjemmebasene. Dagslys-faktorer i et 10 m dypt rom med et sørvent vindu i veggen mellom basearealer og birom, plassert over birommet. I tillegg er to kvadratiske overlyskupler plassert i bakre del av basearealene. 6

7 Ventilasjon Mål: Innemiljøet i skolen skal være tilfredstillende og gi en god basis for læring. Luftbehandlingsanlegget og varmeanlegget skal sikre tilfredstillende inneklima og gi best mulig energiutnyttelse. De tekniske anleggene i bygningen skal kunne nyttes i undervisningen. Det er prosjektert et årstidstilpasset, ventilasjonsanlegg basert på kulvertløsning. Plan 1 har mekanisk ventilasjon. I Plan 2 utnyttes naturlige oppdriftskrefter. Noen kravspesifikasjoner til ventilasjon Luftmengder Dimensjonerende luftmengder: 7 l/s p + 0,7 l/s m 2. I enkelte rom med prosessventilasjon (kjøkken og verksteder) vil luftmengden kunne øke langt over denne verdien. Krav til temperatur og fuktighet settes overordnet krav til luftmengder. Dette medfører at luftmengden aksepteres redusert om vinteren. Inneluftkvalitet Ved å prioritere en konstant romtemperatur rundt C og en relativ fuktighet mellom 30 og 55 % foran krav til maks. konsentrasjon av CO 2 på ppm, vil CO 2 nivået i perioder om vinteren overstige denne grenseverdien. CO 2 nivået aksepteres over ppm i opptil 25 % av brukstiden. CO 2 nivået skal være mindre enn ppm i pustesonen i 90 % av brukstiden. Kondensasjon skal ikke forekomme på flater i rommene. Snitt gjennom hjemmebase, plan 2 Tilluft ledes fra kulvert via sjakt til distribusjonskammer over birommene. Tilluften er noen grader kjøligere enn romluften og vil derfor synke ned. Avtrekksluften evakueres via takoppbygg for overlyskuplene. Plan 0 Mellomplan 7

8 Miljøvurderinger Det er gjennomført en forenklet miljøvurdering av skolebygget under prosjektering. Vurderingen er basert på Økoprofil, den eneste norske metoden vi har for miljøvurderinger av bygg. Metoden er beregnet for miljøklassifisering av eksisterende bygninger, og det er gjort noen justeringer av metoden for å tilpasse den til et skolebygg under prosjektering. Miljøvurderingen viser at prosjektet Kvernhuset ungdomsskole stort sett tar meget godt hånd om alle miljøforhold. Utfordringen nå blir å gjennomføre byggeprosjektet slik at alle kravene som er stilt i prosjekteringsgrunnlaget, blir oppfylt. 3,0 2,0 1,0 0,0 Ytre miljø Ressurser Inneklima Resultater av Økoprofil-vurderingen Stolpediagrammet viser resultatene av Økoprofilvurderingen. Prosjektet blir klassifisert i beste kategori, mindre miljøbelastning, for alle hovedområdene. Man kan gå nærmere inn på de enkelte parametrene ved å se på rosediagrammene. Sjekkliste Metoden Økoprofil fungerer bra som en sjekkliste for hvilke forhold man bør ta hensyn til for å oppnå en lavest mulig miljøbelastning. Kommentarer til bruk av metoden Økoprofil Ved Økoprofil-vurderingen av Kvernhuset skole er det tatt utgangspunkt i Økoprofil for næringsbygg. Klassifisering og vekting I Økoprofil klassifiseres et bygningsanlegg ut fra tre hovedområder: Ytre miljø, Ressurser og Inneklima. Hovedområdene er delt opp i under-områder som igjen består av mange parametere. Alle parametrene vurderes i tre klasser, der klasse 1 betegnes mindre miljøbelastning, klasse 2 betegnes middels miljøbelastning og klasse 3 betegnes større miljøbelastning. For hver parameter som vurderes får man således tildelt 1, 2 eller 3 poeng etter hvorledes den valgte løsningen samsvarer med de ulike klassene. Vektene er i stor grad satt på grunnlag av skjønn. Generelt sett er vektingsproblematikken et av de mest omdiskuterte og kontroversielle områdene ved miljøvurderinger. Vurderingen av Kvernhuset ungdomsskole har gitt en viss indikasjon på skoleanleggets potensielle miljøbelastning i et livsløpsperspektiv, og har samtidig satt fokus på behov for utvikling av bedre metoder for å gjøre forenklede miljøvurderinger i prosjekteringen. Den eksisterende metoden er unødvendig detaljert på noen områder, og den har for liten vekt på andre områder. Ukonvensjonelle løsninger som naturlig/hybrid ventilasjon lar seg vanskelig vurdere ved bruk av metoden. Samvirke mellom ulike systemer oppfanges kun i liten grad; til dette kreves et mer dynamisk simuleringsverktøy. 8

9 Miljøvurderinger forts. Økoprofil-rose for hovedområdet Ressurser Gjenbruk Drift Bygging Bygningsegenskaper Land Beregnet energibruk Vannforbruk 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fleksibilitet Oppvarming Drift Ventilasjon Kjøling Belysning Utendørs energibruk Rosen for hovedområdet Ressurser viser at gjenbruk, bygging, utendørs energibruk og vannforbruk får score over 1,5. For gjenbruk skyldes det at store deler av råbygget og innerveggene ikke er egnet for ombruk eller material-/energigjenvinning. Det er riktignok mulig å male opp betongmassene for å få grusmasse til bruk i veifyllinger, etc., og på denne måten få skilt ut jernet, men dette regnes ikke som tilstrekkelig for å oppnå god score i Økoprofil. For bygging skyldes avvik fra beste score at man har middels andel gjenbrukte materialer (klasse 2) og at man har miljødeklarerte og ikke miljømerkede materialer (klasse 2). Når det gjelder utendørs energibruk, så får prosjektet ikke beste score fordi man ikke har lavenergibelysning. Årsaken til at vannforbruk får score opp mot 2,0 er at det er antatt at det kun er i avdeling Blå man har vannbesparende utstyr, slik at bygget total sett plasseres i klasse 2 for denne parameteren. Referanse Andresen, I. (februar 2001) Miljøvurdering av Kvernhuset ungdomsskole, SINTEF rapport. Miljømerking av materialer og komponenter I motsetning til et miljømerke, sier en miljødeklarasjon ikke noe om hvor miljømessig godt eller dårlig et produkt er, men den gir viktige miljødata for produktet. Det kan bemerkes at det pr. dags dato er umulig å bruke bare miljømerkede materialer fordi det kun er et fåtall materialer som har denne sertifiseringen. Tverrgående fakt. Økoprofil-rose for hovedområdet Ytre miljø Transport Utearealer Mekanisk klima Utslipp til luft 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Avfallshåndtering Termisk klima 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Aktinisk klima Utslipp til grunn Utslipp til vann Rosen for hovedområdet Ytre miljø viser at det kun er for utslipp til luft at man har et lite avvik fra beste scor. Dette skyldes at det valgte kjølemediet R134a i varmepumpa, plasseres i klasse 2. Økoprofil-rose for hovedområdet Inneklima Atmosfærisk klima Akustisk klima Rosen for hovedområdet Inneklima, viser at det kun er atmosfærisk klima som får score over 1. Dette skyldes at himling og golv har overflater som plasseres i klasse 2. 9

10 Skoleanlegget som læremiddel Målet er å synliggjøre tiltak som bidrar til mer bærekraftig bygging, slik at tiltakene får en demonstrasjons- og opplæringseffekt. Tre nivåer Med tanke på synliggjøring, eller med tanke på skoleanlegget som læremiddel, er det definert tre nivåer: 1 Eksponering av miljøtiltak i skoleanlegget 2 Bygningsintegrerte demonstrasjonstiltak 3 Forskningsstasjoner og kunstnerisk utsmykking Første nivå er å synliggjøre de løsningene som er valgt for hele bygningskomplekset. Inne: Sprengstein og trevirke fra tomta brukes til konstruksjoner og kledninger Vinduer inn til tekniske rom Vindfangstunnel i glass gjennom inntakstårn for ventilasjonsluft Vinduer i konstruksjoner for å vise oppbyggingen Registreringer fra SD-anlegget (Sentral Driftskontroll) Ute: Målestasjoner for vannkvalitet i renseanlegget Takvann føres til bekken i rør, via pumpe Elever planter trær som stimulerer fuglelivet Nyttevekster i skolehage på bakkeplan og tak Skjerming av naturområder med stier og beplantning Gangbro av lerk eller malmfuru Trevirke fra tomta til konstruksjoner, skulpturer og benker Sprengstein fra tomta brukes til røyser og veifyllinger Kunstnerisk utsmykning: Steiner fra hele Norge er innfelt i gulvet. Steinene er geografisk ordnet. Avløpsvann Slamavskiller Pumpekum Sikkerhetsoverløp Andre nivå handler om tiltak som vi gjerne vil demonstrere, men som er for kostbare eller på annen måte lite egnet til å bli valgt som løsning for hele bygningskomplekset. Elevenes hjemmebaser deles i tre avdelinger som skal ha demonstrasjonstiltak på hvert sitt spesielle område: Avdeling GUL fokuserer på solenergi. Aktiv og passiv bruk av solenergi. Solfangere og solceller. Avdeling GRØNN fokuserer på vekst og gjenbruk av materialer. Planter innendørs og utendørs. Kretsløp. Avdeling BLÅ fokuserer på vann. Samle vann. Rense vann. Bruk av gråvann. Kretsløp. Tredje nivå er utplassering av «forskningsstasjoner» i fellesarealene. Skoleanlegget er ment å øke bevisstheten om økologi, og elementene jord, ild, vann og luft er planlagt å få en dominerende rolle i forbindelse med kunstnerisk utsmykning. Overbygg med spredesystem Biofilter Biofilterhus Fosforfilter Nivåkum Nivåslange For å rense avløpsvannet fra Kvernhuset ungdomskole er det valgt et NAVA Bed renseanlegg. I anlegget benyttes naturens egne prinsipper. Organisk stoff i avløpsvannet brytes ned av mikroorganismer i et biofilter og fosforet bindes til spesielle Leca kuler i fosforfilteret. Når kulene er mettet med fosfor byttes de ut med nye. De brukte kulene, som inneholder mye kalk i tillegg til fosforet de har suget til seg, brukes som jordforbedringsmiddel. På denne måten bringes fosforet til det naturlige kretsløpet. 10

11 Solceller på avdeling GUL Elektrisiteten som produseres i solcelle-panelene kan sendes til: - batteri - el-nettet - utstyr, f.eks. lys eller vifte På grunn av høye trær er det best å plassere solceller på det sør-vestlige hjørnet. Modulene plasseres på øverste del av to glassfelt. Solhøyder kl. 12:00 for breddegrad 59 Vurdering av skyggeforhold er gjort ved hjelp av et solkart for breddegrad 60 N. Et gitt punkt på solcelle-panelet er merket av på kartet. Det viser hvilke timer i løpet av året punktet får skygge fra gitte bygninger og trær /- 23,5 Sommersolverv: 54,5 Høst- / vårjevndøgn: 31,0 Vintersolverv: 7,5 GUL BLÅ 14 Sørvendt fasade på avdeling GUL Referanse Lien, A. G. (januar 2001) Demonstrasjonsanlegg med solceller på Kvernhuset ungdomsskole, SINTEF rapport. 11

12 Planløsning av hjemmebaser Rominndeling og møblering kan være med å tilrettelegge for ulike pedagogiske metoder og arbeidsformer. Målet med utformingen av hjemmebasene har vært å skape en fleksibel plan som kan tilpasses ulike bruksmåter. Skolen skal ha mulighet til å prøve ut ulike pedagogiske modeller. Hjemmebasene består av tre langsgående soner; klasseareal, ryggrad og allmenning. Det er mulig å sette opp tette (lyd)vegger i hovedakser og ellers der rommet har kontakt med til- og fra-luft. Dette betyr at et avdelt rom må grense til ryggraden for å få til-luft, og samtidig ha tilgang til evakueringsluke for fraluft i taket. Større rom kan deles i soner med lettvegger, reoler, skjermer, plantekasser, akvarium og trær. En slik løsning gjør det mulig å foreta en del endringer uten store bygningsmessige konsekvenser. Elever og lærere kan selv delta i planlegging og bygging av de fysiske avgrensningene av sine hjemmearealer. Storklasserom. 2 Moduler. 2 x 25 elever Klasseareal Ryggrad Allmenning Klassearealet er i utgangspunktet ett sammenhengende areal som kan rominndeles på mange ulike måter: - Tradisjonelle klassrom, 1 modul - Storklasserom, 2 moduler - Storklasserom, 3 moduler - Landskap med auditorium - Elev-kontorer med auditorium - Kombinasjon av 2 moduler + 1 modul + 3 moduler Landskap og auditorium. 3 Moduler. 3 x 30 elever og 3 x 24 elever Elev-kontorer og auditorium. 3 Moduler. 6 x 30 elever Alle rom med faste installasjoner er samlet i en ryggrad, som også tjener som skille mellom klasseareal og allmenning. Allmenningen inneholder i tillegg til garderobeskap, en sone langs ytterveggen med stålbenker, vaskekummer, akvarium, plantekasser etc. Allmenningen kan fungere som et røffere supplement til klassearealet. Referanse PIR II Arkitektkontor (september 2001) Planløsning av hjemmebaser. Utredning om rominndeling og møblering. 12

13 Referanse: Informasjonsark utarbeidet i 2001 av Karin Buvik, SINTEF 13

Borgen nærmiljøsenter i Asker. Energi og miljø

Borgen nærmiljøsenter i Asker. Energi og miljø Borgen nærmiljøsenter i Asker Energi og miljø 1 Borgen nærmiljøsenter Byggeier... Asker kommune Prosjektledelse byggeadministrasjon... Sohlberg & Toftenes AS Prosjekteringsledelse... Åke Larson Construction

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

FORFATTER(E) Inger Andresen, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Fredrikstad Kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Inger Andresen, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Fredrikstad Kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE

EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE PLAN FOR ETTERPRØVING KVERNHUSET UNGDOMSSKOLE SOM EKSEMPEL Innhold ENGANGSTESTER... 2 KONTINUERLIGE MÅLINGER... 2 STIKKPRØVER... 2 BASIS FOR DESIGN... 3 EVALUERING AV

Detaljer

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Kap. VIII Miljø og helse

Kap. VIII Miljø og helse Kap. VIII Miljø og helse 8-1 Miljø og helse Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks energieffektivitet, innemiljø, lydforhold, ytre miljø, drift, vedlikehold og renhold. Kravene

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

Evaluering av hybrid ventilasjon Casestudie Nordlåna Røstad Hovedrapport

Evaluering av hybrid ventilasjon Casestudie Nordlåna Røstad Hovedrapport Evaluering av hybrid ventilasjon Casestudie Nordlåna Røstad Hovedrapport Hans Martin Mathisen Oktober 2004 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...5 2 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...7 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Eneboliger ligger i Husarveien 26 på Billingstad (Asker kommune).

Eneboliger ligger i Husarveien 26 på Billingstad (Asker kommune). SINTEF SINTEF Byggforsk Oslo Trondheim Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 7465 Trondheim Telefon: 22 96 55 55 Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 22 69 94 38 Telefaks:

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Magne Våge, Harald Marrable, Jan Burgold, Henrik Kofoed Nielsen Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN TILBAKEBLIKK I HISTORIEN Prosjektet Smia, - En del av gamle FMV og Fredrikstad sin historie Plankebyen kaller vi fortsatt Fredrikstad, selv om det til tider sikkert kan være vanskelig på se hvorfor. Historien

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer