FORFATTER(E) Inger Andresen, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Fredrikstad Kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) Inger Andresen, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Fredrikstad Kommune GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Energianalyse av Kvernhuset Ungdomsskole FORFATTER(E) Inger Andresen, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Fredrikstad Kommune RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF22 A01504 Åpen Terje Heen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen H ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Energianalyse2.doc Karin Buvik Anne Grete Hestnes ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Dag Kittang, forskningssjef Rapporten beskriver resultatene av en energianalyse av byggeprosjektet for Kvernhuset Ungdomsskole i Fredrikstad. Det er gjort beregninger med simuleringsprogrammet Energi i bygninger. Resultatene er sammenlignet med normtall og erfaringstall fra tilsvarende bygg. Resultatene viser bl.a. et brutto (kjøpt) energibehov på 120 kwh/m 2 oppvarmet gulvareal, hvorav 100 kwh/m 2 er elektrisitet og det resterende olje. Dette ligger godt under erfaringstall for tilsvarende bygg som har et brutto energibehov på 200 kwh/m 2 /år. ENØK-normtall (fra NVE/ENSI) for energieffektive nye skoler i samme klimasone, ligger på 116 kwh/m 2 /år. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Energi Energy GRUPPE 2 Bygninger Buildings EGENVALGTE Energisimuleringer Energy simulations Skoler Schools

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Energiberegninger metode og parametre...3 Arealer...4 Bygningskonstruksjoner...4 Driftstider...5 Lys og utstyr...6 Hybrid ventilasjon av 2. etasje...6 Mekanisk ventilasjon av 1. etasje...6 Varmeanlegg...7 Kjøling Resultater av energiberegningene Diskusjon og oppsummering Referanser...11

3 3 1 Innledning Målet med energianalysen er å få en oversikt over årlig energibruk til drift av bygget, fordelt på ulike energibærere og ulike formål. Resultatene gir en indikasjon på hvor energieffektivt bygget er i forhold til andre sammenlignbare skolebygg i Norge. Byggets totale årlige energibehov er beregnet ved hjelp av et dynamisk simuleringsprogram. Det er benyttet utetemperaturer og solinnstråling basert på data fra nærmeste vær-målestasjon. Det er tatt hensyn til varmelagring i bygningskonstruksjoner, samt styringssystemer for lys, oppvarming og ventilasjon. Det totale energibehovet er sammensatt av energibehov til oppvarming, kjøling, ventilasjon, lys, og annet utstyr og det er tatt hensyn til systemenes virkningsgrad og ulike energibærere. 2 Energiberegninger metode og parametre Om beregningene Energibehovet er simulert ved hjelp av dataprogrammet Energi i Bygninger (Versjon 3.0, ProgramByggerne ANS, 2001). Programmet er basert på en dynamisk beregningsmodell som tar hensyn til byggets termiske treghet (varmekapasitet) og varmetilskuddenes samtidighet. Dette kapitlet beskriver input-data til programmet som er brukt til simuleringene. Det er benyttet klimadata for nærmeste meteorologiske stasjon, som er Halden. Figur 1 viser middeltemperaturer og solinnstråling pr. måned for et normalår for denne målestasjonen (i beregningene er det også benyttet andre klimadata, som luftfuktighet og vindhastighet). 20,0 250 temperatur, C 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Solinnstråling, W/m² Temperatur C Solinnstråling W/m² Figur 1. Månedsmiddeltemperatur og solinnstråling (midlere for hele døgnet) på horisontal flate for et normalår, Halden (NS 3031).

4 4 Arealer Tabellen under viser de tallene som er benyttet for oppvarmet gulvareal som forutsetning for energiberegningene. Tallene er hentet fra Beskrivelse rammesøknad. Varme-, sanitær- og luftbehandlingsanlegg, Oppvarmet gulvareal (m 2 ) Avdeling Gul 920 Avdeling Blå 1340 Avdeling Grønn 1220 Administrasjonsdel 2200 Totalt 5700 Ytterveggsarealer og vindusarealer er målt etter tegninger datert , og fremgår av tabell 2. Bygningskonstruksjoner Tabell 2 og 3 viser antatte data for bygningskonstruksjoner med U-verdier, soltransmittans og solavskjerming. Det er ikke tatt hensyn til avskjerming fra vegetasjon. På den annen side er soltilskuddet regnet lavt ved å benytte for en relativt liten glass/rammefaktor. I beregningene er det satt at ramme utgjør 10% av vindusareal for vinduer og 20% for isoflex-elementer. Av fløyene med hjemmebasene (plan 2) er det kun avdeling Gul som er simulert, fordi det antas at fløyene er så like at man kan arealvekte resultatene for avdeling Gul for å få energiforbruket for alle fløyene. Ettersom fløyene på plan 2 har relativt store vindusarealer (ca. 40% av gulvarealet), bør man legge spesiell vekt på å oppnå gode varmeisolasjonsverdier for vinduene. I entreprisedokumentene K204 datert , var det beskrevet to lags energiglass med aluminiumsrammer. Aluminiumsrammer har en høy U-verdi, selv med kuldebrobryter - ca. 3,7 W/m 2 K. Vi vil anbefale å bruke gode trerammer og to lags glass med et godt LE-belegg (lavemisjonsbelegg) og argongassfylling. Man vil da få en U-verdi på ca. 1,4 W/m 2 K, se tabell 1. Eventuelt kan man undersøke om det finnes nyere, spesielt gode, aluminiumsrammer på markedet. I beregningene er det benyttet en U-verdi for vinduene på 1,3 W/m 2 K. For isoflex-elementene stiller vi spørsmålstegn om man vil oppnå kravet i ARK/RIB-beskrivelsen på 0,5 W/m 2 K, med den konstruksjonen som er spesifisert i entreprisedokumentene (2 lags energiglass, 60 mm isoflex, 1 lag glass). I dr.ingeniøravhandlingen til A.G. Lien, (Lien 1995) oppgis senter U-verdien for 40 mm isoflex mellom 2 lag glass til 1,2 W/m 2 K. Nye typer isoflexelementer kan ha lavere U-verdi, men dette bør undersøkes nærmere. Tabell 1. Totale U-verdier (W/m 2 K) for vinduskonstruksjoner med tre- og aluminiumsrammer. Rammen utgjør 10% av vindusarealet, og det er regnet med et gjennomstittlig vindusareal på 1x1 m. Rutekonstruksjon Treramme U=1,5 W/m 2 K Aluminiumsramme med kuldebrobryter U=3,7 W/m 2 K 2 lags energiglass med luftfylling, 1,5 1,9 U-verdi i senter er 1,4 W/m 2 K 2 lags energiglass med argongass, 1,4 1,6 U-verdi i senter er 1,1 W/m 2 K 2 lags energiglass med kryptongass, U-verdi i senter er 1,0 W/m 2 K 1,3 1,5 Tabell 2. Data for vinduer, yttervegger, tak og gulv i avdeling GUL. τ sol er solenergi-transmisjon

5 5 Vinduer mot sør Vinduer mot øst Vinduer mot vest Vinduer mot nord Oppbygging 2 lag energiglass med varmereflekterende LE-belegg og argongass. Karm og ramme i tre. 2 lag energiglass med varmereflekterende LE-belegg og argongass. Karm og ramme i tre. 2 lag energiglass med varmereflekterende LE-belegg og argongass. Karm og ramme i tre. 2 lag energiglass med LE-belegg og argongass. Karm og ramme i tre. 1 lag glass + 60 mm isoflex + 2 lags energiglass. Karm og ramme i tre. 1 lag glass + 60 mm isoflex + 2 lags energiglass. Karm og ramme i tre. 1 lag glass + 60 mm isoflex + 2 lags energiglass. Karm og ramme i tre. 1 lag glass + 60 mm isoflex + 2 lags energiglass. Karm og ramme i tre. Bindingsverk m/ mm mineralull Areal m 2 U-verdi W/m 2 K τ sol 120 1,3 0,35 9 1,3 0, ,3 0, ,3 0, ,5 0,3 4 0,5 0,3 11 0,5 0,3 50 0,5 0, ,2 0 Tak Huldekke, 300 mm mineralull 943 0,12 0 Avskjerming Glass/rammefaktor: 0,9 Noe skygge fra nabobygg mot sør (avdeling Blå). Utvendige automatiske persienner. Glass/rammefaktor: 0,9 Utvendige automatiske persienner. Glass/rammefaktor: 0,9 Utvendige automatiske persienner. Glass/rammefaktor: 0,9 Glass/rammefaktor: 0,8 Noe skygge fra nabobygg mot sør (avdeling Blå). Glass/rammefaktor: 0,8 Glass/rammefaktor: 0,8 Glass/rammefaktor: 0,8 Akrylbelagte polykarbonatkupler 32 1,8 0,65 Glass/rammefaktor: 0,9 Ingen skygge 120 mm betong, 150 mm 975 0,15 0 polystyren Tabell 3. Data for vinduer, yttervegger, tak, og gulv i administrasjonsdel. τ sol er solenergi-transmisjon Vinduer mot sør Oppbygging 2 lags energiglass med LE-belegg og varmereflekterende, argongass. Karm og ramme i tre. Areal m 2 U-verdi W/m 2 K τ sol 43 1,3 0,35 Avskjerming Glass/rammefaktor: 0,8 Noe skygge fra nabobygg mot sør. Utvendige automatiske persienner. Vinduer mot 2 lags energiglass med LE-belegg, 86 1,3 0,59 Glass/rammefaktor: 0,8 nord argongass. Karm og ramme i tre. Ytterdører Diverse typer, med glassfelt 37 1,6 0 Yttervegger, spesialrom og adm. 200 mm betong, 200 mm ekstrudert polystyren, gabion- eller murforblending ,20 0 Yttervegger, fellesareal Yttervegger mot fjell Tak Isoflexelementer mot sør Isoflexelementer mot øst Isoflexelementer mot vest Isoflexelementer mot nord Yttervegger Overlysvinduer Gulv mot grunn Overlysvinduer Gulv mot grunn 200 mm betong, 150 mm mineralull, GU-plate, luftet kledning , mm betong sparemur, 50 mm mineralull 360 0,78 0 Plasstøpt betong eller huldekker, , mm mineralull + tekking. Akrylbelagte polykarbonatkupler. 23 3,0 0,65 Glass/rammefaktor: 0,9 Ingen skygge 120 mm betong, 150 mm ,15 0 polystyren Driftstider Driftstid for de tekniske anleggene er satt til 5 dager i uka hele året bortsett fra 7 ukers sommerferie for skoledelen og 4 uker for administrasjondelen.

6 6 Lys og utstyr Som hovedlyskilde benyttes T5-lysrør. Det antas 10 W/m 2 installert effekt for både undervisningsfløyene og administrasjonsdelen. Armaturene i undervisningsrommene styres automatisk med hensyn til solinnfall og tilstedeværelse. Det anslås en gjenomsnittlig effekt i brukstida på 5 W/m 2. Det antas videre at 5% av lysene er på utenom brukstida. Det antas installert effekt på teknisk utstyr som PC er, kopimaskiner, etc., på 4 W/m 2 for undervisningsfløyene og 7 W/m 2 for administrasjonsdelen. Gjennomsnittlig effekt i driftstiden er satt til 2 W/m 2 for undervisningsdelen og 5 W/m 2 for administrasjonsdelen. Det antas videre at gjennomsnittlig effekt utenfor driftstiden er halvparten av effekten i driftstiden. Hybrid ventilasjon av 2. etasje Skolen ventileres med et årtidstilpasset, behovsstyrt ventilasjonsjonsanlegg. Hjemmebasene (plan 2) har et hybrid ventilasjonsanlegg med følgende karakteristika: Ventilasjonsluften tas inn via et luftinntakstårn og trekkes videre inn via en støpt kulvert under bygningene. Luften tilføres rommene via kanaler i tunge veggkonstruksjoner og høytsittende tilluftskanaler og blir evakuert gjennom åpninger i taket (overlyskupler). Ventilasjonsluftmengden i rommet bestemmes av åpningsarealet i overlyskuplene. Det er forutsatt følgende luftmengder (totalt for alle tre fløyene): Tabell 4. Ventilasjonsluftmengder for undervisningsfløyer. Kilde: Dagfinn Jørgensen AS, Middeltemperatur ute, C Luftmengde, m 3 /h I beregningsprogrammet simuleres energibruk til ventilasjon ved at man legger inn en konstant luftmengde for hver måned basert på månedsmiddeltemperaturen. På denne måten kan man regne med reduserte luftmengder i de kalde månedene, basert på verdiene i tabell 4. Det antas et temperaturløft på 0-2 grader i vintermånedene (mest i kalde måneder) som følge av kulverten. Dette er sannsynligvis lavt regnet. For beregning av energi til vifter er det tatt utgangspunkt i totalt energibehov til drift av vifter gitt i dokumentet Beregning av årlig energiforbruk for Kvernhuset skole. Ventilasjon skoledel (D H Jørgensen AS, ) 6531 kwh/år. Dette er dividert med antall driftstimer i året, og man får en gjennomsnittlig vifteeffekt pr. måned. Tilluftstemperatur er satt til 18 C hele året, og dette ser ut til å gi tilstrekkelig kjøling. Mekanisk ventilasjon av 1. etasje Kunst- og håndverksavdelingen, administrasjonsdelen, samt heimkunnskap har konvensjonelt mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Disse avdelingene er i denne rapporten kalt administrasjonsdelen. Temperaturvirkningsgraden til varmegjenvinneren er satt til 0,55 ( heat pipe ). Luftmengden er satt til 10 m 3 /m 2 h i driftstida. Gjennomsnittlig SFP-faktor (Specific Fan Power) er satt til 3 kw/m 3 /s i driftstida. Det er regnet med variabel tilluftstemperatur mellom 16 og 20 C avhengig av utetemperaturen (0 og 20 C).

7 7 Driftstid for ventilasjonsanlegget er satt til 06:00-22:00, mandag til fredag. I beregningene er det videre antatt at ventilasjonen slås av om natta, samt i helger og sommerferie. Det er imidlertid ikke tilrådelig å slå ventilasjonen helt av. Bygget antas å tilfredsstille byggeforskriftenes krav til tetthet på 4 luftskifter pr. time ved 50 Pa, og det vurderes at bygget ligger moderat skjermet i terrenget. Varmeanlegg Byggene oppvarmes primært med en varmepumpe med bergvarmekollektor. I tillegg skal det installeres en tradisjonell varmesentral med basert på elektrisitet og olje. Undervisningsrom og administrasjonsfløyer oppvarmes ved hjelp av vannbårent anlegg basert hovedsakelig på radiatorer. Allrom, gangarealer, vrimlearealer, o.l. oppvarmes med gulvvarme. Det er forutsatt en varmepumpe på 390 kw for hele anlegget (også inklusiv idrettshall), og det er antatt en konstant varmefaktor (COP Coefficient Of Performance) på 3 for hele året. En ny beregning bør gjøres når nærmere spesifikasjoner av varmepumpeanlegget foreligger. Gjennomsnittlig effekt for sirkulasjonspumper er anslagsmessig satt til 1500 W for undervisningsdelen og 1000 W for administrasjonsdelen. Det er forutsatt at også varmebatterier i ventilasjonsanlegget betjenes av varmepumpa. Termostattemperatur for romluft er satt til 20 C i driftstida. Det er regnet med nattsenking til C i vintermånedene og 16 C i sommermånedene (mars-august). Det er også regnet med senking av temperatur i helger og sommerferie, til 18 C i desember og januar og 16 C i resten av året. Kjøling Det er kjølebatteri i ventilasjonsanlegget. Det er antatt en kjølefaktor på 2, og virkningsgrad på kjøleflater lik 0,85 (BPF, By-Pass Factor = 0.15) for både 1. og 2 etasje.

8 8 3 Resultater av energiberegningene Tabell 5. Energibudsjett: Netto årlig energibehov 1 i kwh/m 2 oppvarmet gulvareal. Undervisningsfløyer Plan 2 (3480 m 2 ) Administrasjonsdel Plan 1 (2200 m 2 ) Totalt (5680 m 2 ) Romoppvarming Forvarming av ventilasjonsluft Vannoppvarming Vifter og pumper 5* 35* 17 Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Kjøling, ventilasjonsluft Sum * Pumper står for 3 kwh/m 2 av denne posten Tabell 6. Brutto årlig energibehov 2 (energiforsyning) i kwh/m 2 oppvarmet gulvareal. Undervisningsfløyer Plan 2 (3480 m 2 ) Administrasjonsdel Plan 1 (2200 m 2 ) Totalt (5680 m 2 ) Elektrisitet Olje Sum Netto energibehov er byggets nettobehov for energi, der det ikke tas hensyn til de ulike energikildenes virkningsgrad. For kjølebatterier og eventuell romkjøling er kjølefaktoren regnet inn, det vil si at verdien i tabellen er det elektriske energibehovet til kjøleanlegget. For romoppvarming, varmebatterier og vannoppvarming regnes overføringstapet i et eventuelt distribusjonssystem med. 2 Brutto energibehov viser hvor mye energi som må tilføres byggets yttergrense for å dekke byggets indre energibehov (kjøpt energi). Det tas hensyn til virkningsgraden for de ulike energikildene.

9 9 4 Diskusjon og oppsummering Når man skal vurdere energibruken for et bygg, er det alltid et spørsmål hva man sammenligner med. Det er vanlig å sammenligne totalt energibruk per m 2 oppvarmet golvareal. Men siden ethvert bygg brukes på forskjellige måter, f.eks. har ulike driftstider og antall personer, vil ikke dette nødvendigvis gi et godt sammenligningsgrunnlag. Derfor bør man i prinsippet ta hensyn til forhold som person-brukstimer, funksjoner, lokale klimaforhold, etc. når man skal vurdere hvor energieffektivt et bygg er. For Kvernhuset Ungdomsskole bør man derfor sammenligne energibruken med tilsvarende skolebygg i området. En slik statistikk har vi imidlertid ikke tilgjengelig. Vi har derfor valgt å sette opp to ulike sammenligninger. Den ene er en sammenligning av netto energibehov i forhold til gjennomsnittlige verdier for nye skolebygg ved kysten i Sør-Norge beregnet med gitte standardverdier ( defaults ) i ENØK-normtall fra ENSI (http://www.ensi.no/no/software/- software.html). Resultatene er vist i tabell 7. Tallene fra ENØK-normtall er lavere; det skyldes bl.a. at de er basert på kortere driftstid (55 timer/uke), en mer kompakt bygningsform med høyere varmeisolasjon, og 75% varmegjenvinning på ventilasjon. Tabell 7. Beregnet netto årlig energibehov i kwh/m 2 oppvarmet gulvareal sammenlignet med standardverdier i Enøk-normtall fra ENSI. Beregnet for Beregnet for Enøk-normtall undervisningsfløyer administrasjonsdel Romoppvarming Forvarming av ventilasjonsluft Vannoppvarming Vifter og pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Kjøling av ventilasjonsluft Sum Tallene fra ENØK-normtall er basert på forenklede beregninger, og ikke erfaringsverdier. Det burde likevel være mulig å oppnå disse normtallene i praksis. Statistikken over erfaringsverdier er som sagt begrenset, men man begynner nå å få et godt grunnlag gjennom energistatistikken til NVEs byggoperatør. I årsrapporten for 1999 finner man et gjennomsnittlig brutto energibruk for nye skolebygg til 200 kwh/m 2 oppvarmet areal, se figur 2. Dette tallet er fremkommet ved å måle energibruken til 356 skolebygg rundt om i landet. Det er så foretatt en graddagskorrigering av tallene, samt fordeling med hensyn til byggeår. Det beregnede tallet for brutto energibruk for Kvernhuset skole ligger på 120 kwh/m 2, altså godt under gjennomsnittet for byggene i energistatistikken.

10 kwh/m2 oppvarmet areal før Etter 1987 Figur 2. Spesifikk energibruk for skolebygg etter byggeår, kilde: NVE s bygningsnettverk, årsrapport I det videre arbeidet omkring vurdering av energibruken i Kvernhuset skole, bør man fokusere på følgende forhold: Vindusarealet for undervisningsfløyene er forholdsvis stort. Man bør derfor forsøke å få en så lav U-verdi som mulig for vinduskonstruksjonene. Man bør minst bruke vinduer med 2 lag glass med LE-belegg og argongass. Man bør også passe på at isoflex-konstruksjonene får god varmeisolasjon (U-verdi maks 0,5 W/m 2 K). I tillegg bør karm/rammekonstruksjonene ha lav U-verdi. Vi anbefaler å bruke tre-rammer. Ved bruk av 2 lags glass og hvis det er fare for perioder med stillestående luft på innsiden av vinduet, bør man vurdere å bruke spesielle godt isolerende avstandslister ( spacere ) for å hindre kondens i randsonen. Det finnes lite erfaring med naturlige ventilasjonsanlegg av denne typen i Norge. Effekten av kulverten på oppvarmings- og kjølebehovet er derfor vanskelig å anslå. I beregningene har vi ikke regnet med noen kjøleeffekt fordi dette vanskelig lar seg simulere i programmet, og kun 2 C oppvarmings-effekt. I virkeligheten vil man sannsynligvis kunne få mer tilskudd fra kulverten, spesielt med hensyn til kjøleeffekt. Det er behov for mer kunnskap omkring utforming av kulvertløsninger, og dette prosjektet kan gi verdifulle erfaringer i denne sammenheng. Energibehov til kjøling kan bli mindre enn det som er beregnet, både på grunn av kulverten og at man kan bruke varmepumpen til kjøling. I tillegg kan man kjøre med frikjøling om natten. Til sammen vil dette sannsynligvis kunne redusere energi- og effektbehovet til kjøling ned mot 0. Temperaturvirkningsgraden til varmegjenvinneren i det mekaniske ventilasjonsanlegget er satt til 55%. Det bør vurderes om det kan benyttes en varmegjenvinner med høyere virkningsgrad for å redusere energibehovet til varmebatteriene. Brutto energibehov er selvsagt sterkt avhengig av effektiviteten til varmepumpeanlegget. I beregningene er det forutsatt en COP på 3,0 i gjennomsnitt over året. Det bør være mulig å oppnå en slik virkningsgrad for det anlegget som planlegges ved Kvernhuset skole.

11 5 Referanser Lien, A. G. (1995). Transparent Insulation Materials for Low Energy Dwellings in a Cold Climate. Dr. ingeniøravhandling, Institutt for bygningsteknologi, NTH, Trondheim. 11

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Brukerveiledning Energi i Bygninger

Brukerveiledning Energi i Bygninger Brukerveiledning Energi i Bygninger Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 KAPITTEL 1: INSTALLERING OG OPPSTART 6 1.1 Installering 6 1.2 Oppstart av program 6 1.3 Registrering og opplåsing

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Energieffektivisering ved bruk av Total Concept metoden Oppdragsgiver: Prosjekt utført av: Resty Garcia, Statsbygg SINTEF Byggforsk Anna Svensson Anders-Johan Almås

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år Adresse Parkveien 5 B Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 5 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 154972013, 1et-FORRETNING Bolignr. Merkenr. A2011-58023 Dato 20.01.2011 Ansvarlig Utført av ANNA

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

N o t a t 03 09 M U L T I C O N S U L T. Sammendrag:

N o t a t 03 09 M U L T I C O N S U L T. Sammendrag: N o t a t 03 09 Oppdrag: Biblioteker til energimerkeordningen Dato: 14. oktober 2009 Emne: Oppdr.nr.: 117914 Versjon: Revisjon 1.3 Til: Olav Isachsen, NVE Kopi: Knut Egil Bøhagen, NVE Utarbeidet av: Linn

Detaljer