EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE"

Transkript

1 EVALUERING AV INNEKLIMAPARAMETERE PLAN FOR ETTERPRØVING KVERNHUSET UNGDOMSSKOLE SOM EKSEMPEL Innhold ENGANGSTESTER... 2 KONTINUERLIGE MÅLINGER... 2 STIKKPRØVER... 2 BASIS FOR DESIGN... 3 EVALUERING AV KULVERTER... 3 KRAVSPESIFIKASJONER... 4 GENERELLE KRAV TIL DAGSLYS... 4 Byggeforskrift MÅLSETTINGER FOR BRUK AV DAGSLYS PÅ KVERNHUSET SKOLE... 5 Dagslysnivå... 5 Blending... 5 Luminansfordeling / kontrast... 5 Modellering... 5 Lysfarge... 5 Belysningsnivå/Kontroll av elektrisk lys... 5 TERMISK INNEMILJØ OG LUFTKVALITET... 6 Lufttemperatur... 6 Gulvtemperatur... 6 Vertikal temperaturdifferanse... 6 Lufthastighet... 6 Strålingsassymmetri... 6 Luftfuktighet... 7 Luftmengder... 7 Inneluftkvalitet... 7 LYDNIVÅ FRA TEKNISKE INSTALLASJONER... 8 REFERANSER

2 ENGANGSTESTER Kontroll av varme- og ventilasjonsanleggenes funksjon og kapasitet inngår i prosedyren rundt overtakelsen av bygget. Det bør være minst et års garantitid etter overtakelse, med overvåking og feilretting. Det bør gjøres målinger av: Ventilasjonseffektivitet Virkningsgrad av spesielle komponenter, f.eks. varmepumpe og varmevekslere Lufttetting i omhyllningsflater Svevestøv I tillegg bør det gjøres målinger av: Dagslysfaktorer Luminansverdier (kontrastforhold) Engangstestene skal sammenlignes med kravspesifikasjonene. Kontinuerlige målinger Overvåkningssystemet bør integreres i SD-anlegget (Sentral Driftskontroll). Det bør gjøres kontinuerlige målinger av: Elektrisitetsforbruk til varmepumpe Varmemengde hentet fra og avgitt til grunnen Elektrisitetsforbruk til ventilasjonsvifter Elektrisitetsforbruk til kunstlys Elektrisitetstilskudd fra demonstrasjonsanlegget med solceller Energi til varmtvann Olje til oppvarming I tillegg til energibruk, måles: CO 2 nivå inne Luftfuktighet inne Lufttrykk inne Lufttemperatur inne og ute De kontinuerlige målingene skal sammenlignes med energikalkylene. Det bør regnes med en overvåkningsperiode på 12 måneder før varme- og ventilasjonsanleggene fungerer optimalt. Stikkprøver I overvåkningsfasen bør det tas stikkprøver av: Støvpartikler, fukt, sopp, mugg Luftbevegelse (sporgass) Lydnivå 2

3 Basis for design Ikke alltid blir byggene brukt slik en antok i planleggings- og prosjekteringsfasen. Når måling og etterprøving skal sammenlignes med kravspesifikasjoner og prediksjon, må en ha i mente de forutsetninger som ble gjort i designfasen: Bruk av ulike romtyper (aktivitetsbeskrivelse, tidsrom i bruk, avgivelse av forurensing og varme) Aktivitetsnivå (stillesittende, ) Bekledning (ulike funksjoner, sommer/vinter) Brukernes kjennskap til bygget og medvirkning i forbindelse med styring av inneklimaet Evaluering av kulverter Sentrale spørsmål ved valg av kulverter som luftføringsveier er: Hvor stor oppvarmingseffekt (vinter) og kjøleffekt (sommer) har en kulvert, dvs. hvor mange grader kan den heve/senke temperaturen ved gitte tidspunkter? Hvor stor oppvarmings-/kjøleeffekt kan man spare på varme- og kjølebatterier? Hvor mye energi kan man spare årlig ved bruk av kulvert? Hvilken filtreringseffekt (sedimentering) har kulverten på partikulære forurensninger? Hva er optimal lengde og tverrsnitt for en kulvert, for et gitt bygg og for en gitt luftmengde, dvs. hvordan skal man dimensjonere en kulvert? Hvordan er kostnader til investering og drift for kulvertløsninger sammenlignet med alternative og konvensjonelle løsninger. Er kulverter lønnsomme? For Kvernhuset ungdomsskole vil vi anbefale å undersøke følgende : Måling av temperaturheving/senking i kulvert ved ulike årstider, og på ulike tider av døgnet. Måling av partikkelinnhold (i ulike fraksjoner) i uteluft, etter kulvert og i rom, for å se på sedimenteringsvirkningen. Disse målingene kan danne grunnlaget for videre fysiske (særlig termiske) og økonomiske analyser. 3

4 KRAVSPESIFIKASJONER Generelle krav til dagslys Den positive effekten som dagslys har for helse, velvære og produktivitet, er grunnen til at alle undervisningsarealer foreslås definert som dagslys-dominerte arealer. Målet er å minimalisere bruk av elektrisk lys og å skape gode lysforhold for elever, lærere og alle ansatte. Den britiske CIBSE Code for interior lighting (1984) gir en klar definisjon av dagslysdominert areal: If electric lighting is not normally to be used during daytime hours, the average daylight factor should not be less than 5%. It is important that the distribution of the light is even in the room or supplementary electric lighting may be required. If electric lighting is to be used during the daytime the average daylight factor should not be less than 2%, if it is then the general appearance of the room will be of an electrically lit interior. Byggeforskrift 1997 Utdrag fra Lyskultur s Dagslys i bygninger/prosjekteringsveiledning Veiledningen til Byggeforskrift 1997 viser til alternative kriterier for å tilfredsstille forskriftskravet som sier: Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Alternativ 1 Dagslysfaktoren skal være minst 1% i et punkt 1,0 m fra sidevegg, i en høyde på 0,8 m over gulv og halvveis inn fra vindusfasaden. Alternativ 2 Vinduets lysareal skal tilfredsstille svensk standard SIS Standarden setter minimum dagslysareal i forhold til gulvarealet. Forutsatt ingen skjerming er forholdet 7,5%. Det gis en kurve for faktoren for dagslysareal/gulvareal, som funksjon av skjermingsandelen. Alternativ 3 Vinduets lysareal skal utgjøre minst 10 % av gulvarealet. Dersom skjermingen utgjør mer enn 20%, målt fra vinduets midthøyde, må glassarealet økes. (Henvisning til svensk standard) 4

5 Målsettinger for bruk av dagslys på Kvernhuset skole Dagslysnivå Tabellen viser dagslys-faktorer som en bør sikte på å oppnå Gjennomsnittlig dagslys faktor Minimum dagslys faktor Undervisningsarealer 5 % 2 % Gymnastikksaler 5 % 2 % Arbeidsplasser for lærere 3 % 1 % Kontorer 3 % 1 % Underordnete rom (2 %) - Blending Dagslys-åpningene og eventuelle reflekterende flater bør ikke gi sjenerende blending. Blending fra direkte eller reflektert sollys er spesielt viktig å unngå i undervisningsarealer og ved faste arbeidsplasser. Luminansfordeling / kontrast Arbeidsobjektet bør ha høyre luminans enn synsfeltet for øvrig, fordi oppmerksomheten lettest retter seg mot de høyeste luminansene. Men for store forskjeller i luminans gjør at øye må foreta kontinuerlige, raske adaptasjoner, noe som reduserer synskomforten betraktelig. Maksimale luminansforskjeller er satt i henhold til IESNA RP-1 VDT Lighting Standard. Synsfelt/arbeidsfelt 3 : 1 Synsobjekt/dataskjerm 3 : 1 Synsobjekt/omgivelser 10 : 1 Maksimum kontrast 40 : 1 Modellering Lyset bør ha en slik retningsfordeling at tredimensjonale objekters form og tekstur blir avdekket. Lysets modelleringsevne er spesielt viktig der lærestoffet blir formidlet og presentert. Lysfarge Lysets spektralfordeling bør gi tilstrekkelig god fargegjengivelse. Spesielt i rom der det foregår matlaging og aktiviteter med form og farge, bør det være tilstrekkelig dagslys og kunstlys med høy fargegjengivelses-indeks. Belysningsnivå/Kontroll av elektrisk lys Elektrisk belysning bør styres ved hjelp av dagslyssensorer slik at summen av elektrisk belysning og dagslys gir minimum 300 lux i undervisningsrom. Lyskultur anbefaler 300 lux i undervisningsrom og 500 lux på tavle. 5

6 Termisk innemiljø og luftkvalitet Anbefalinger fra VVS konsulenten. Kravene til termiske forhold gjelder i oppholdssonen, i brukstiden. Lufttemperatur Romtype Sommer Vinter Normal temp. Maks. temp. Normal temp. Min. temp. Undervisningsrom Grupperom Arbeidsplasser for lærere Kontorer Møterom Bibliotek Kantine Garderober, toaletter Starttemperatur på morgen bør settes til 19 C. Sensor plasseres på adekvat sted. Temperaturen måles 1,1 m over gulvnivå. Overskridelse av de høyste temperaturgrensene kan aksepteres i varme sommerperioder, men ikke med mer enn tre timer per dag. Gulvtemperatur Gulvets overflatetemperatur bør normalt ligge mellom 19 og 25 C. Vertikal temperaturdifferanse Forskjell i lufttemperatur i 1,1 m og 0,1 m høyde over gulv (hode og ankelhøyde) bør være mindre enn 2 3 C. Lufthastighet Luftens middelhastighet skal normalt ikke overstige følgende verdier: Sommer: 0,20 m/s Vinter: 0,15 m/s Ved utetemperaturer som i gjennomsnitt ikke overskrider med mer enn 50 timer i året, kan lufthastigheten økes til maks. 0,25 m/s. Strålingsassymmetri < 10 o C for kald vegg < 23 o C for varm vegg < 14 o C for kaldt tak < 5 o C for varmt tak PPD < 5 % mht.: kald vegg, varm vegg, kaldt tak, varmt tak PPD = Percentage of Persons being Dissatisfied 6

7 Luftfuktighet Det anbefales følgende min/maks verdier for relativ fuktighet: Romtype Minimum Maksimum %RH %RH Undervisningsrom* Grupperom Arbeidsplasser for lærere Kontorer Møterom Bibliotek Kantine Personalrom * I undervisningsrom med punktavsug settes RH til minimum 20%. Luftmengder Dimensjonerende luftmengder: 7 l/s p + 0,7 l/s m 2. I enkelte rom med prosessventilasjon (kjøkken, verksteder, mm.) vil luftmengden kunne øke langt over denne verdien. Krav til temperatur og fuktighet settes overordnet krav til luftmengder. Dette medfører at luftmengden aksepteres redusert om vinteren. Inneluftkvalitet Ved å prioritere en konstant romtemperatur rundt C og en relativ fuktighet mellom 30 og 55 % foran krav til maks. konsentrasjon av CO 2 på ppm, vil CO 2 nivået i perioder om vinteren overstige denne grenseverdien. Ved måling av CO 2 nivået skal sensoren plasseres i pustesonen. CO 2 nivået aksepteres over ppm i opptil 25 % av brukstiden. CO 2 nivået skal være mindre enn ppm i 90 % av brukstiden. Kondensasjon skal ikke forekomme på flater i rommene. Lukt fra personer og materialer Olf- beregning: Oppfattet luftkvalitet < 1.4 dp Svevepartikler (støv) < 20 µg/m 3 for PM 2.5 Statens institutt for folkehelse: Anbefalte faglige normer for inneklima Side 81 < 40 µg/m 3 (d < 0.05 µm) Helsedirektoratet, Retningslinjer for inneluftkvalitet, Helsedirektoratets utredningsserie nr. 6/1990 < 90 µg/m 3 (alle d) 7

8 Helsefarlige gasser Radon: < 200 Bq/m 3 TVOC: < 400 µg/m 3 Andre stoffer: Arbeidstilsynets normer Statens institutt for folkehelse: Anbefalte faglige normer for inneklima Side 54. Statens arbeidstilsyn, Normer for forurensninger i industrielt arbeidsmiljø Mikroorganismer Nivået må holdes så lavt som mulig. Ingen patogene mikroorganismer bør forekomme. Lydnivå fra tekniske installasjoner Som krav til lydnivå innendørs fra bygningenes tekniske installasjoner anbefales normalt lavere verdier enn krav i Teknisk forskrift, TEK 97 som er vist i tabellen. Romtype Lydtrykknivå db A Undervisningsrom** 25 32* Grupperom 25 32* Arbeidsplasser for lærere 25 32* Kontorer 25 32* Møterom 25 35* Bibliotek 25 32* Kantine 25 35* Personalrom 25 35* Vestibyle/Korridorer 25 35* * De høyere lydtrykknivåene gjelder for kortere perioder når ventilasjonsanlegget går med maksimale luftmengder for å opprettholde romtemperaturen. ** I enkelte rom med prosessventilasjon (kjøkken, verksteder, mm.) vil lydtrykknivået overskride disse grenseverdiene. REFERANSE Andresen, Inger Miljøvurdering av Kvernhuset ungdomsskole. SINTEF Andresen, Inger og Tor Helge Dokka Energianalyse av Kvernhuset ungdomsskole. SINTEF Buvik, Karin og Tjelflaat, Per Olaf Plan for evaluering av inneklima og energibruk i Kvernhuset ungdomsskole. SINTEF Matusiak, Barbara Dagslys i Kvernhuset ungdomsskole. SINTEF 8

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Lucy Kongevold Fjermeros Master i energi og miljø Innlevert: September 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA

Passiv klimatisering FORFATTER(E) Tor Helge Dokka, Marit Thyholt OPPDRAGSGIVER(E) Avantor ASA TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Kap. VIII Miljø og helse

Kap. VIII Miljø og helse Kap. VIII Miljø og helse 8-1 Miljø og helse Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks energieffektivitet, innemiljø, lydforhold, ytre miljø, drift, vedlikehold og renhold. Kravene

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14

Bygninger og inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Bygninger og inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2011-11-14 Agenda Definisjon inneklima Krav og anbefalinger Bygg- og installasjonstekniske løsninger Erfaringer Definisjon inneklima Termisk miljø Atmosfærisk

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN

HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN AGENDA 08:45 Registrering / kaffe 09:00 Innledning og presentasjon av Lyskultur 09:15 Tema 1: Offentlige rammebetingelser for helse miljø og sikkerhet 09.45 Tema 2:

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG PA 6 ENERGIROBUSTHET I BYGG REV.17.05.2011 Side 1 av 12 INNHOLD INNHOLD... 2 1 Sammendrag... 4 1.2 Konsekvenser ved mangelfull etterlevelse av kravene...

Detaljer