Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/ /2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/ /2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning /12 Komite for drift /12 Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet 64/12 Formannskapet Kommuneplanen sin handlingsdel 2013, Årsbudsjett Økonomiplan og Planstrategi Samandrag av saka: Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og Planstrategi Saka skal til parallell handsaming i komité for drift og komité for finans og forvaltning Formannskapet handsamar saka i møte og sender dokumenta på offentleg høyring. Komité for finans og forvaltning handsamar budsjettinnspela i møte før endeleg handsaming i KS Budsjettet for 2013 er basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået i 2012 med innarbeidde politiske vedtak og heilårsverknad av lønsoppgjeret i Skatteanslaget er strekt maksimalt og basert på god skatteinngang gjennom heile Budsjettet for 2013 er gjort opp i balanse med førebels bruk av disposisjonsfond på 10,8 mill. Det er knytt risiko til både utgiftspostar og inntektspostar i 2013 budsjettet, til dømes frie inntekter, renteutgifter og utgifter knytt til barnehageområdet og samhandlingsreforma. I budsjettet er det lagt inn auke i eigenbetalingar og gebyr for å styrke inntektssida. Hovudtyngda av allereie vedtekne budsjettinnsparingar er vidareført i 2013 budsjettet. Det er gjort stillingsnedtrekk på 23,7 årsverk og vidareført vakansar på 4,5 årsverk, til saman 28,2 årsverk. I investeringsbudsjettet er det lagt vekt på å redusere låneopptaket gjennom å auke graden av eigenfinansiering. Målsetjinga over tid er å få redusert dei årlege låneopptaka ned til nivået for betaling av avdrag. Ut frå den totale økonomiske stoda bør Fjell kommune budsjettere i balanse eller pluss for å betre eigenkapitalsituasjonen og likviditet. Hovudfokuset må vera å sikra stabilitet og kvalitet i det eksisterande tenestetilbodet over tid, og gjennom strukturelle grep gjere organisasjonen budd på å møte dei store økonomiske utfordringane, særleg knytt til tenesteområda omsorg og helse.

2 Innstilling: Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Handsama i Komite for finans og forvaltning : Britt Svendsen FrP kom til sak 97/12 (siste sak før ymseposten). Årsbudsjett og økonomiplan vart drøfta i komiteen. Ulike spørsmål frå medlemmene vart svara på av rådmannen. Rådmannen vart særskilt beden om ei juridisk vurdering av spørsmål om gebyrauke sett i forhold til fondsmidlar. Framlegg frå H, KrF og FrP v/tom Georg Indrevik H: 1. Aktivitetsnivået frå 2012 skal oppretthaldast i Midlar til trafikksikring skal aukast og samlast i ein pott 3. Auke ressursar til vedlikehald av kommunale bygg- 1 mill 4. Starte planlegginga av nytt bu tilbod til rusavhengige 5. Avsetting av investeringsfond til Sotra Brannvern Starte et prosjekt for å sondere moglegheitene for ein kommunesamanslåing i samband med valet ,5 mill til planlegging 7. Base Camp og Homestart skal oppretthaldast og vidareutviklast 8. Avgiftene vert auka med 4 % SFO, Mat, Feiing, Inst. Opphald, heimehjelp 2,035 mill 9. Redusere bruken av fondsavkasting frå 14 til 10 mill. 10. Fjerne bruken av disposisjonsfond på 11 mill. 11. Det skal gjennomføres tiltak innan strukturendringar, omstilling og konkurranseutsetting som til saman utgjør 20 mill. KFF skal ha månadleg orientering om framdrifta i dette prosjektet. 12. I forkant av endeleg budsjettbehandling skal investeringssøknaden frå Soknerådet vurderast vidare. Det må opnast for moglegheitene for andre aktørar å drive SFO. Desse må gjevast kompenasjons på linje med det kommunale tilbod. Framlegg frå SL v/tove Iren Vindenes Endringar/tillegg til årsbudsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Fjell kommune har framleis ein solid økonomi til å ta hand om finansielle dårlege tider, men fonda bør ikkje nyttast til å auka drifta. Den langsiktige strategien må framleis vera å oppretthalde driftsnivå også i dårlege tider. SL er framleis bekymra for bruken av fonda.

3 1. Kommunestyret føreset at gjeldande økonomske aktivitetsnivået i 2012 vert framskrevet til nivå for 2013 med budsjettframlegg i balanse. 2. Kommunestyret vil ha en oversikt over prioritert tiltak/investeringar som er naudsynt i ein kortsiktig og ein langsiktig strategi for å imøtekoma aukande behov for tenester. 3. Kommunestyret ynskjer å få belyst følgjande tiltak for å sikra framtidig tenestebehov: 1. Konkurranseutsetjing 2. Oversikt over ikkje pålagt kommunale oppgåver som kommunen i dag driftar eller bidreg økonomisk 3. Syne til regionalt samarbeid som kan gje effektiviserinsgevinst. 4. Inntekspotensiale ved sal av kommunale eigedomar 5. Oppretting av eit eigedomselskap for helse og sosialbygg 6. Oppretta eit kommunalt eigdomsselskap for strategisk oppkjøp med tanke på framtidig investeringar 7. Alternativ finansforvaltning av kommunal kapital 8. Oppkjøp i kraftselskap med tanke på langsiktig avkastning. 9. Konsekvenser ved viderefør minimumsavdrag 10. Potensiale ved gebyrauking 11. Oversikt over tenestebehov i eit 4 års perspektiv. 12. Konsekvenser ved endra skulestruktur 13. Konsekvansene av å nytta fond til drift og investringar. 14. Finansiering av samhandlingsreformen. 15. Oppretting av eit bomselskap/driftselskap for å avvikle køane. 16. Potensiale ved eventuell nedbemanning av administrasjonen i kommunen. 17. Kommunal aktivitet/forretningsvirksomhet som generer inntekter. 4. Kommunestyret vedtek å starte opp arbeidet med eit lokal medisinsk senter på Straume. 5. Det vert innført 24-timers omsorgsgaranti i Fjell kommune. Alle med omsorgbehov skal få vurdert behovet for omsorg same dag. 6. Kommunestyret opprettar eit beredskapskontor som skal formidle alle former for omsorgstenester. De vert fremma eiga sak. 7. Det vert oppretta ei utviklingsavdeling innan helse- om omsorgstenester. Det vert fremma eiga sak. 8. Kommunestyret vil be om ein sak angåande samordning av tildeling av kommunale bustader, eventuelt å opprett eiga tildelingskontor. 9. Ordet sjukeheim vert avvikla. Sjukeheim vert erstatta med heildøgns tenester i omsorgsbustadar. 10. Kommunestyret vedtek å opprette ein regional barnevernsvakt. Det vert fremja eiga sak. 11. Fjell kommune har framleis store trafikale utfordringar før eit nytt Sotrasamband er på plass. Det må satsast på kollektive løysingar gjennom ein strakspakke med fokus på Parker og køyr og betre rutetilbod. Fjell kommune stiller 30 mill kroner til rådvelde til strakstiltak over ein fire års periode. 12. Starte reguleringsarbeid i 2013 for følgjande prioriterte tiltak:

4 1. Kolltveit/Straume (Park&ride) 2. Skålevika - Møvika (Fv 210) 13. Starte arbeidet med å planlegge nytt regionalt kulturhus. KD set ned eit utval kor bl.a næringslivet, kulturinstitusjonar og administrasjonen er representert. 14. Starte et forprosjekt for eit nytt kystkultursenter i Innføre fleksibel bruk av barnehageplassane i Gjennomføre prosjekt i vedtatt VA-planen som ikkje er starta opp: 1. Møvik - Åse 2. Landro - Solsvik 3. Apelvågen - Eide 17. Kommunestyret vedtek å opprette eit kommunalt eigedomsselskap som skal forvalte alle kommunale eigedomar. Fjell budstadstifting vert vurdert avvikla. Eigedomane i Fjell bustadstifting vert overført til det nye eigdomsselskapet. 18. Trafikksikring vert auka med 10 mill. kroner. Øremerka til tiltak på Store-Sotra. 19. Vedlikehaldsbudsjettet vert auka med 10 mill. kroner. 20. Kommunestyre ynskjer å delta i budsjettprosessen straks årsbudsjettet er vedtatt etter følgjande oppsett: 1. Januar: Gjennomgang av budsjettvedtaket og strategisk planlegging Gjennomgang av handlingsplanen 2. Mai: Tertialrapport om rikets tilstand 3. Juni: Handsaming og godkjenning av revidert budsjett 4. September: Tertialrapport om rikets tilstand Drøfting av budsjettrammen for neste budsjettår. 5. Oktober: Budsjettseminar med politiske føringer for neste årsbudsjett 6. Desember: Budsjettmøte Komite for finans og forvaltning skal førebu møta. Formannskapet som skal formelt oversende årsbudsjett til Kommunestyret Investeringsbudsjettet og saldering vert å koma attende til. Komiteen realitetsbehandla ikkje framlegga frå H/KrF/FrP og SL, men var samd i å la framlegga følgje saka vidare til behandling i formannskapet og så vidare ut på høyring. Tilråding i Komite for finans og forvaltning : Saka vert vidaresendt til formannskapet med dei innspel som kjem fram i behandlinga. Handsama i Komite for drift : Det kom følgjande innspel frå Eva Vik (AP):

5 I Handlingsprogrammet , under avsnittet Politiske fellesprioriteringar rus, vil AP endre ordlyden til Det skal skaffast fleire bustader til vanskelegstilte AP er ikkje positiv til at Konkurranseutsetting av inntil 6 skulefritidsordningar skal utredast innan 2013, jf. avsnittet om skulefritidsordninga (SFO) i handlingsprogrammet Komiteen var samd i å sende innspelet frå AP vidare til behandling i formannskapet, og tok deretter saka til orientering. Vedtak i Komite for drift : Saka vert teken til orientering. Handsama i Administrasjonsutvalet : To representantar frå arbeidstakarorganisasjonane orienterte om deira syn på årsbudsjett Det var semje i administrasjonsutvalet om å ta saka til orientering med ein uttale frå arbeidstakarorganisasjonane som føljer: Arbeidstakarorganisasjonane meiner at det begynner å bli for mange vakansar og begynner å sjå at smertegrensene er nådd. Vedlikehald på bygg og anlegg må takast inn igjen i budsjettet. At ein sparar i eit par år går nok greitt, men over tid blir forfallet for stort. I utgangspunktet er organisasjonane skeptiske til kostnadseffektiv drift fordi det då dannar eit lavt grunnlag for utbetaling av kommunalt tilskot til private barnehagar. Organisasjonane er redde for at det kan bli ei belastning på dei tilsette og vaksentettleiken vert for lav pr barn. Konkurranseutsetjing må unngåast. Kommunen må sjå på Agenda Kaupang sin rapport som seier at det ikkje er noko å hente i økonomisk vinning. Det vil bare skape usikkerheit blant dei tilsette og skape stor uro. Det vert vist til bussbransjen som eksempel. Der er sjukefråværet kjempehøgt og sjåførar og andre sluttar. Det vert ein ond sirkel pga. anbod i høve til konkurranseutsetjing. Vedtak i Administrasjonsutvalet : Administrasjonsutvalet tek saka til orientering og legg ved ei uttale frå arbeidstakarorganisasjonane slik det går fram av handsaminga. Handsama i Formannskapet : Saka vart drøfta og det vart fremja endringsforslag. Forslaga vart ikkje stemt over, men føl saka vidare ut på høyring. Framlegg frå AP v/marianne S. Bjorøy BUDSJETT 2013 FJELL ARBEIDERPARTI Fjell kommune har gjennom mange år hatt en stabil langsiktig økonomisk strategi som har sikret forutsigbar drift både i gode og dårlige tider. Dette har gitt innbyggerne i Fjell forutsigbare kommunale tjenester med god kvalitet. De siste 5 årene har økonomien i Fjell endret seg fra å være langsiktig og forutsigbar til å bli kortsiktig og uforutsigbar. Dette vil gå ut over tjenestene Fjell kommune skal tilby innbyggerne. Fjell Arbeiderparti er bekymret for denne utviklingen.

6 Rådmannens har lagt frem forslag til budsjett for 2013 basert på videreføring av dagens driftsnivå fra Det innbærer at budsjettet for 2013 bygger på bruk av fond på 14 mill og saldering ved bruk av driftsfond på 10,8 mill, og med fortsatt 28,2 ubesatte stillinger. For å sikre stabil drift i fremtiden må finansavkastning trekkes ut av driftsbudsjettet og bruk av fond til drift skal kun benyttes for å sikre stabile tjenester i vanskelige økonomiske tider. Med solide driftsfond og god forvaltning av våre kapitalfond, vil Fjell kommune sikre seg et unikt handlingsrom for å imøtekomme fremtidens utfordringer med en sunn og god økonomi. Forslag: 1. Fjell Arbeiderparti slutter seg til kommuneplanens handlingsdel og handlingsprogram som betyr prioritering av strakstiltak for trafikkavvikling, etablering av lokalmedisinsk senter, satsing på sosial boligbygging og boliger til vanskeligstilte og ellers de prioriteringer som fremgår av programmet. 2. For å imøtekomme formannskapets tilslutning til utredning av kommunesammenslåing, foreslås det innføring av eiendomsskatt på verk og bruk fra Eiendomsskatt på verk og bruk skal i årene benyttes til å fase ut finansavkastning og bruk av driftsfond i driften, samt å bidra til medfinansiering av tiltak som fører til en mer smidig trafikkavvikling til nytt Sotrasamband står ferdig. Kortsiktige strukturelle grep: 4. Komité for finans og forvaltning og Komité for drift slås sammen til en komite. 5. Avvikle ordningen med kommunal kontantsstøtte fra Redusere komitlederhonoraret til kr ,- pr. leder, fra SFO-prisen for 2013 skal økes på lik linje med andre gebyr. 8. Etablere nytt botilbud for mennesker med rusproblemer. Framlegg frå H, KrF og FrP v/tom Georg Indrevik H: Opprettheld framlegget i KFF. 1. Aktivitetsnivået frå 2012 skal oppretthaldast i Midlar til trafikksikring skal aukast og samlast i ein pott 3. Auke ressursar til vedlikehald av kommunale bygg- 1 mill 4. Starte planlegginga av nytt bu tilbod til rusavhengige 5. Avsetting av investeringsfond til Sotra Brannvern Starte et prosjekt for å sondere moglegheitene for ein kommunesamanslåing i samband med valet ,5 mill til planlegging 7. Base Camp og Homestart skal oppretthaldast og vidareutviklast 8. Avgiftene vert auka med 4 % SFO, Mat, Feiing, Inst. Opphald, heimehjelp 2,035 mill 9. Redusere bruken av fondsavkasting frå 14 til 10 mill. 10. Fjerne bruken av disposisjonsfond på 11 mill. 11. Det skal gjennomføres tiltak innan strukturendringar, omstilling og konkurranseutsetting som til saman utgjør 20 mill. KFF skal ha månadleg orientering om framdrifta i dette prosjektet. 12. I forkant av endeleg budsjettbehandling skal investeringssøknaden frå Soknerådet vurderast vidare. Det må opnast for moglegheitene for andre aktørar å drive SFO. Desse må gjevast kompenasjons på linje med det kommunale tilbod.

7 Framlegg frå SL v/jan Utkilen Framlegget frå SL i KFF vert oppretthalde med nokre få justeringar. Endringar/tillegg til årsbudsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Fjell kommune har framleis ein solid økonomi til å ta hand om finansielle dårlege tider, men fonda bør ikkje nyttast til å auka drifta. Den langsiktige strategien skal framleis væra å oppretthalde driftsnivå også i dårlege tider. SL er bekymra for bruken av fonda. 1. Kommunestyret føreset at gjeldande økonomiske aktivitetsnivået i 2012 vert framskrevet til nivå for 2013 med budsjettframlegg i balanse ved å auka skatteanslaget med 12. mill kronar. 2. Kommunestyret vil ha ein oversikt over prioritert tiltak/investeringar som er naudsynt i ein kortsiktig og ein langsiktig strategi for å imøtekoma aukande behov for tenester (planstrategi) i byrjinga av budsjettåret. 3. Kommunestyret ynskjer å få belyst følgjande tiltak for å sikra framtidig tenestebehov: 1. Konkurranseutsetjing 2. Oversikt over ikkje pålagt kommunale oppgåver som kommunen i dag driftar eller bidreg økonomisk 3. Syne til regionalt samarbeid som kan gje effektiviseringsgevinst. 4. Inntektspotensiale ved sal av kommunale eigedomar 5. Oppretting av eit eigedomsselskap for helse og sosialbygg 6. Oppretta eit kommunalt eigedomsselskap for strategisk oppkjøp med tanke på framtidig investeringar 7. Alternativ finansforvaltning av kommunal kapital 8. Oppkjøp i kraftselskap med tanke på langsiktig avkastning. 9. Konsekvensar ved vidarefør minimumsavdrag 10. Potensiale ved gebyrauking 11. Oversikt over tenestebehov i eit 4 års perspektiv. 12. Konsekvensar ved endra skulestruktur 13. Konsekvensane av å nytta fond til drift og investeringar. 14. Finansiering av samhandlingsreformen. 15. Oppretting av eit bomselskap/driftselskap for å avvikle køane. 16. Potensiale ved eventuell nedbemanning av administrasjonen i kommunen. 17. Kommunal aktivitet/forretningsverksemd som generer inntekter. 4. Kommunestyret vedtek å starte opp arbeidet med eit lokal medisinsk senter på Straume i Jf. handlingsprogrammet. Det vert fremma eiga sak om finansiering. 5. Det vert innført 24-timers omsorgsgaranti i Fjell kommune. Alle med omsorgbehov skal få vurdert behovet for omsorg same dag. 6. Kommunestyret opprettar eit beredskapskontor som skal formidle alle former for omsorgstenester. Jf. handlingsprogrammet. De vert fremma eiga sak. 7. Det vert opprette ein utviklingsavdeling innan helse- om omsorgstenester. Jf. handlingsprogrammet. Det vert fremma eiga sak.

8 8. Kommunestyret vil be om ein sak angåande samordning av tildeling av kommunale bustader, eventuelt å opprett eiga tildelingskontor. 9. Ordet sjukeheim vert avvikla. Sjukeheim vert erstatta med heldøgns tenester i omsorgsbustader. 10. Kommunestyret vedtek å opprette ein regional barnevernvakt. De vert fremme eiga sak. 11. Fjell kommune har framleis store trafikale utfordringar før eit nytt Sotrasamband er på plass. Det må satsast på kollektive løysingar gjennom ein strakspakke med fokus på Parker og køyr og betre rutetilbod. Fjell kommunen stiller 30 mill kroner til rådvelde til strakstiltak over ein to års periode. Tiltaket vert finansiert med 5 mill kronar i auka låneopptak. Det vert søkt om bompengefinansiering 12. Starte reguleringsarbeid i 2013 for følgjande prioriterte tiltak: 1. Kolltveit/Straume (Park&ride) 2. Skålevika - Møvika (Fv 210) 13. Starte arbeidet med å planlegge eit regionalt kulturhus. KD set ned eit utval kor bl. a næringslivet, kulturinstitusjonar og administrasjonen er representert. 14. Starte et forprosjekt for eit nytt kystkultursenter i Innføre fleksibel bruk av barnehageplassane i Gjennomføre prosjekt i vedtatt VA-planen som ikkje er starta opp: 1. Møvik - Åse 2. Landro - Solsvik 3. Apelvågen - Eide 17. Kommunestyret vedtek å opprette eit kommunalt eigedomselskap som skal forvalte alle kommunale eigedomar. Fjell budstadskifting vert vurdert avvikla. Eigedomane i Fjell bustadstiftinga vert overført til det nye eigedomselskapet. 18. Trafikksikring vert auka med 10 mill. kronar. Øyremerka til tiltak på Store-Sotra. Tiltaket vert finansiert med 10 mill kronar i auka låneopptak. 19. Vedlikehaldsbudsjettet vert auka med 10 mill. kronar. Tiltaket vert finansiert med 10 mill kronar i auka låneopptak. 20. Kommunestyre ynskjer å medvirke i budsjettprosessen etter følgjande oppsett: 1. Februar: Gjennomgang av budsjettvedtaket, planstrategi og planprogram 2. Mai: Årsmelding og handlingsprogram. 3. Juni: Handsaming av revidert budsjett 4. September: Tertialrapport om rikets tilstand Drøfting av budsjettrammen for neste budsjettår. 5. Oktober: Budsjettseminar med politiske føringar for neste års budsjett 6. Desember: Budsjettmøte

9 Komité for finans og forvaltning skal førebu møta. Framlegg frå Venstre v/tore Turøy Med tanke på dei store utfordringane som vi ser for oss at kommunen vil få dei komande åra, er det særs viktig at kommunestyret gjer vedtak om tiltak som sikrar god økonomisk handlefridom. 1. Kommunestyret vil vidareføra aktivitetsnivået frå 2012 til driftsåret 2013 med budsjett i balanse utan bruk av fondsmidlar. 2. For å styrke økonomien til kommunen og sikre at kommunen har god økonomi til å møte framtidige utfordringar, vedtek kommunestyret å innføra eigedomsskatt på verk og bruk. 3. Kommunestyret ber om at rådmannen utgreier tiltak innan strukturendringar og omstilling i kommunen som kan gje innsparingar utan at det går ut over tenestene til innbyggjarane. Formannskapet var samrøystes i at rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan , med dei endringsforslag lagt fram av partia, vert lagt ut på høyring i 14 dagar, jf. Kommunelova. Vedtak i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan , med partia sine endringsforslag som vist under handsaminga, vert lagt ut på høyring i 14 dagar, jf. Kommunelova 44 og 45. Dokument vedlagt saka: - Kommuneplanen sin handlingsdel, årsbudsjett, økonomiplan og handlingsstrategi - Innsparingstiltak Budsjettsøknad frå Fjell sokneråd - Budsjettsøknad frå Sotra brannvern - Notat frå FjellVar AS med vedlegg - Notat frå gebyrutvalet - Gebyrreglement 2013 for saksfelta areal og regulering, byggesak og kart og oppmåling. Saksopplysningar: Kommuneplanen sin handlingsdel 2013 er avstemt med fellespolitiske drøftingar i strategiog budsjettseminar på Solstrand oktober Det er i årsbudsjettet for 2013 lagt til grunn ei vidareføring av aktivitetsnivået etter budsjettrevideringa i 2012, tidlegare vedtekne budsjettinnsparingar og stillingsnedtrekk. Utgiftene til pensjon er venta å auka ytterlegare frå og med 2012.

10 Veksten i dei frie inntektene i 2013 er åleine ikkje stor nok til fullt ut å vidareføre aktivitetsnivået frå 2012, sjølv om anslaget for skatteinntekter er strekt maksimalt og difor inneheld risiko. I budsjettet er det og innarbeid auke i gebyr og brukarbetalingar for å kompensere for deler av utgiftsveksten som til dømes løns- og pris vekst. Det er desse satsane som det er mogleg å påverke lokalt. Satsane som er lagt inn i framlegget varierer frå 6-15%. Total inntektsauke som er innarbeid i budsjettet utgjer om lag 4,5 mill. Over tid bør gebyr og brukarbetalingar gradvis ha betre samsvar med kostnaden ved å framstille tenestene. Tenester som allereie nyttar sjølvkost er feiing, plansak, byggesak og kart og oppmåling. I 2013 er det lagt opp til ei investeringsramme på 148,9 mill og eit låneopptak på 84,2 mill eks. formidlingslån. I heile økonomiplanperioden er det lagt opp til ei investeringsramme på 524,3 mill med eit låneopptak på 287,7 mill. Målsetjinga over tid er å få redusert dei årlege låneopptaka ned til nivået for betaling av avdrag. Rådmannen har utarbeidd grunnlagsmateriell for kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og planstrategien til behandling i komiteane, formannskapet og kommunestyret. Dokumentet føl saka som vedlegg. Etter at kommunestyret har gjort vedtak i saka, vert dokumentet omarbeidd i tråd med endeleg vedtak. Det same vil gjelda for innspel til investeringar. Planstrategien vert lagt fram til handsaming for fyrste gong etter ny plan- og bygningslov, og vil får ei utvida høring i høve dei andre dokumenta i denne saka. I Gebyrreglement 2013 for saksfelta areal og regulering, byggesak og kart og oppmåling er det i tillegg til justeringa av gebyr gjort tekstmessige endringar. Desse går fram av notat frå gebyrutvalet. Vurdering: I dei siste 5-6 åra har Fjell kommune hatt ein høg investeringstakt knytt til skular, helsebygg og no sist fleirbrukshall. Lånegjelda har meir enn dobla seg sidan 2006, og har i 2011 passert 1,3 mrd. Investeringane fører med seg auke i finansutgifter, som renter og avdrag og ordinære driftsutgifter. Desse utgiftene har ført til merkbart kostnadspress i driftsrekneskapen. Driftsrekneskapen for 2011 viste eit underskot på 29,3 mill. Den globale økonomiske situasjonen har vore krevjande sidan 2008, noko som truleg vil vara ved i dei komande åra. Dette vil få økonomiske konsekvensar både for Noreg og Fjell kommune, til dømes gjennom strammare statsbudsjett. I 1. tertialrapport 2011 vart det gjort vedtak om ei rekkje innsparingstiltak for alle sektorar, gjeldande frå sommaren Dei fleste av desse tiltaka er vidareført med økonomisk verknad inn i 2012 og 2013 budsjettet. Det har lenge vore varsla strammare økonomiske tider og att det er avgjerande å vinne attende budsjettbalansen i driftsbudsjettet mellom inntekter og utgifter frå Tilsvarande vert det viktig å få ned investeringstakten, og endå raskare opplåningstakten, mellom anna gjennom auka eigenfinansiering som til dømes ved sal av eigedom. Siktemålet er å redusere låneopptaka slik at veksten i lånegjelda vert redusert.

11 Det er viktig å utnytte inntektspotensiale knytt til gebyr og eigenbetaling. Fjell kommune ligg i så måte lågt samanlikna med mange andre kommunar. I framlegget til budsjett for 2013 er det difor føreslege ein auke på mellom 6-15% auke på dei fleste gebyr og eigenbetalingar. Framlegget til budsjett for 2013 balanserer med bruk av disposisjonsfond på 10,8 mill med 1,381 mrd på inntekts- og utgiftssida. For å oppnå dette er inntektsanslaga på dei frie inntektene (skatt og rammetilskot) strekt så langt som mogleg, og utgiftssida redusert med inndraging av stillingar og vakansar. Prioritering både i drifts- og investeringsrekneskapen vert enda meir sentralt for å sikre økonomisk handlefridom og berekraftig vekst for å møte dei store utfordringane som kjem særleg innanfor omsorg og helsesektoren i åra som kjem. Det er venta lågare realvekst i dei frie inntektene i dei førstkomande åra og det vert difor naudsynt å vurdera strukturendringar for å sikre framtidig økonomisk kapasitet. Andre økonomiske målsetjingar vil vere å sikre soliditet, likviditet og bevaring av formuen. Etter rådmannen sin vurdering er 2013 budsjettet relativt stramt og innehar risiko, men er i hovudsak tilpassa dei økonomiske realitetane. Saka vert lagt fram utan innstilling, men rådmannen har nedanfor skissert eit forslag til innstilling: Komité for drift og komité for finans og forvaltning skal handsama kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og planstrategien i møte 6. november Komiteane kan til dømes gjere følgjande vedtak: Komité for drift/komitè for finans og forvaltning vedtek: 1. Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at kommuneplanen sin handlingsdel 2013 vert godkjent med følgjande endringar Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at årsbudsjett for drift og investering for 2013 vert godkjent med følgjande endringar Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar Planstrategien vert godkjent med følgjande endringar..., og vert lagt inn som ein del av den årlege revisjonen av kommuneplanen sin handlingsdel. Formannskapet legg dokumenta formelt ut på høyring Komitè for finans og forvaltning handsamar høyringsinnspela i møte og gjer deretter innstilling til kommunestyret

12 Fjell kommunestyre vedtek: 1. Ved utskriving av kommuneskatt for inntektsåret 2013 vert det nytta høgaste skattøyre. Det er framlegg om 11,6% for Driftsutgiftene er på kr og driftsinntektene er på , inkludert avskrivingar. Budsjettet balanserer med bruk av disposisjonsfond på Auke i gebyr og betalingssatsar er lagt inn i budsjettet slik: Eigenbetaling %-vis auke Barnehagar (satsar pr. månad) 41 timar og meir ,00 % Maks 33 timar ,00 % Maks 25 timar ,00 % Maks 17 timar ,00 % Maks 9 timar ,00 % Skulefritidsordinga (satsar pr. månad) Heil plass, frå og med 12 timar pr veke ,00 % Delt plass. Til og med 11 timer pr veke ,33 % Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev ,07 % Søsken ,97 % Instrumentleige pr år ,49 % Heimehjelp (satsar pr. månad) Under 2 G 2 til 3 G ,00 % 3 til 4 G ,94 % 4 til 5 G ,96 % Over 5 G ,97 % Max timesats ,56 % Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe/dessert ,33 % Frossen middag pr. porsjon ,00 % Varm middag pr. porsjon ,00 % Institusjonsopphald (satsar pr. dag, jfr statens satsar) Korttidsopphald ,00 % Dagsopphald ,00 % Frokost ,00 % Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm lav sats ,00 % Trygleiksalarm høg sats ,00 % Husleige Bu & Servicesenter 40 m2 - pr.mnd ,95 % 45 m2 - pr mnd ,98 % 55 m2 - pr mnd ,00 % Mat Bu & Servicesenter Full pakke ,07 % Feiing og tilsyn Vanleg hus ,12 % Industripipe ,48 % Feiing etter oppdrag ,19 %

13 I tillegg er gebyra knytt til plansakbehandling auka med 15% og byggesak og kart og oppmåling med 6%. Desse gebyra vil gå fram av Lokale forskrifter om kommunale gebyr. Økonomisk sosialhjelp vert regulert med auke i grunnbeløpet i folketrygda. Alle andre eigenbetalingssatsar vert auka med 6%. 4. VAR gebyra vert fastsett som følgjer: Vassavgift (årsavgift) auke med 6% Kloakkavgift (årsavgift) auke med 10% Renovasjonsavgifter auke med 0% Tømming av private slamavskiljarar auke med 10% Tilknytingsgebyr Vatn auke med 0% Avlaup auke med 0% Gebyr gjenbruksstasjon inga endring Personbil kr 50 pr. lass Personbil med tilhengjar kr 100 pr. lass Liten varebil kr 150 pr. lass Meir enn 2m 3 uavhengig av kjøretøy kr 150 pr. lass Satsane ovanfor er i tråd med gjeldande forskrift og gebyrreglement i Fjell kommune. I sak om ny forskrift om vass- og avlausgebyr i Fjell kommune følgjer framlegg til nytt gebyrreglement. Dersom ny forskrift vert vedteken av kommunestyret vil det nye gebyrreglementet vere gjeldande. FjellVar har mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon. Innkrevjing av gebyr skjer 4 gonger pr år. 5. Forslag til tilskotssatsar til ordinære private barnehagar vert fastsett slik: - Driftstilskot små born: kr Driftstilskot store born: kr Kapitaltilskot: kr (nasjonal sats) Familiebarnehagar får tilskot etter nasjonale satsar. Endeleg tilskotssatsar vert kunngjort innan 1. februar Kommunestyret sluttar seg til kommuneplanen sin handlingsdel Kommunestyret sluttar seg til årsbudsjettet for Kommunestyret sluttar seg til Økonomiplan Kommunestyret sluttar seg til Planstrategien og at Planstrategien vert lagt inn som ein del av den årlege revisjonen av kommuneplanen sin handlingsdel. 10. Kommunestyret gjer vedtak om eit låneopptak for 2013 på kr til ordinære investeringar og kr til vidare utlån (Etableringslån).

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer