Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/ /2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/ /2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning /12 Komite for drift /12 Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet 64/12 Formannskapet Kommuneplanen sin handlingsdel 2013, Årsbudsjett Økonomiplan og Planstrategi Samandrag av saka: Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og Planstrategi Saka skal til parallell handsaming i komité for drift og komité for finans og forvaltning Formannskapet handsamar saka i møte og sender dokumenta på offentleg høyring. Komité for finans og forvaltning handsamar budsjettinnspela i møte før endeleg handsaming i KS Budsjettet for 2013 er basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået i 2012 med innarbeidde politiske vedtak og heilårsverknad av lønsoppgjeret i Skatteanslaget er strekt maksimalt og basert på god skatteinngang gjennom heile Budsjettet for 2013 er gjort opp i balanse med førebels bruk av disposisjonsfond på 10,8 mill. Det er knytt risiko til både utgiftspostar og inntektspostar i 2013 budsjettet, til dømes frie inntekter, renteutgifter og utgifter knytt til barnehageområdet og samhandlingsreforma. I budsjettet er det lagt inn auke i eigenbetalingar og gebyr for å styrke inntektssida. Hovudtyngda av allereie vedtekne budsjettinnsparingar er vidareført i 2013 budsjettet. Det er gjort stillingsnedtrekk på 23,7 årsverk og vidareført vakansar på 4,5 årsverk, til saman 28,2 årsverk. I investeringsbudsjettet er det lagt vekt på å redusere låneopptaket gjennom å auke graden av eigenfinansiering. Målsetjinga over tid er å få redusert dei årlege låneopptaka ned til nivået for betaling av avdrag. Ut frå den totale økonomiske stoda bør Fjell kommune budsjettere i balanse eller pluss for å betre eigenkapitalsituasjonen og likviditet. Hovudfokuset må vera å sikra stabilitet og kvalitet i det eksisterande tenestetilbodet over tid, og gjennom strukturelle grep gjere organisasjonen budd på å møte dei store økonomiske utfordringane, særleg knytt til tenesteområda omsorg og helse.

2 Innstilling: Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Handsama i Komite for finans og forvaltning : Britt Svendsen FrP kom til sak 97/12 (siste sak før ymseposten). Årsbudsjett og økonomiplan vart drøfta i komiteen. Ulike spørsmål frå medlemmene vart svara på av rådmannen. Rådmannen vart særskilt beden om ei juridisk vurdering av spørsmål om gebyrauke sett i forhold til fondsmidlar. Framlegg frå H, KrF og FrP v/tom Georg Indrevik H: 1. Aktivitetsnivået frå 2012 skal oppretthaldast i Midlar til trafikksikring skal aukast og samlast i ein pott 3. Auke ressursar til vedlikehald av kommunale bygg- 1 mill 4. Starte planlegginga av nytt bu tilbod til rusavhengige 5. Avsetting av investeringsfond til Sotra Brannvern Starte et prosjekt for å sondere moglegheitene for ein kommunesamanslåing i samband med valet ,5 mill til planlegging 7. Base Camp og Homestart skal oppretthaldast og vidareutviklast 8. Avgiftene vert auka med 4 % SFO, Mat, Feiing, Inst. Opphald, heimehjelp 2,035 mill 9. Redusere bruken av fondsavkasting frå 14 til 10 mill. 10. Fjerne bruken av disposisjonsfond på 11 mill. 11. Det skal gjennomføres tiltak innan strukturendringar, omstilling og konkurranseutsetting som til saman utgjør 20 mill. KFF skal ha månadleg orientering om framdrifta i dette prosjektet. 12. I forkant av endeleg budsjettbehandling skal investeringssøknaden frå Soknerådet vurderast vidare. Det må opnast for moglegheitene for andre aktørar å drive SFO. Desse må gjevast kompenasjons på linje med det kommunale tilbod. Framlegg frå SL v/tove Iren Vindenes Endringar/tillegg til årsbudsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Fjell kommune har framleis ein solid økonomi til å ta hand om finansielle dårlege tider, men fonda bør ikkje nyttast til å auka drifta. Den langsiktige strategien må framleis vera å oppretthalde driftsnivå også i dårlege tider. SL er framleis bekymra for bruken av fonda.

3 1. Kommunestyret føreset at gjeldande økonomske aktivitetsnivået i 2012 vert framskrevet til nivå for 2013 med budsjettframlegg i balanse. 2. Kommunestyret vil ha en oversikt over prioritert tiltak/investeringar som er naudsynt i ein kortsiktig og ein langsiktig strategi for å imøtekoma aukande behov for tenester. 3. Kommunestyret ynskjer å få belyst følgjande tiltak for å sikra framtidig tenestebehov: 1. Konkurranseutsetjing 2. Oversikt over ikkje pålagt kommunale oppgåver som kommunen i dag driftar eller bidreg økonomisk 3. Syne til regionalt samarbeid som kan gje effektiviserinsgevinst. 4. Inntekspotensiale ved sal av kommunale eigedomar 5. Oppretting av eit eigedomselskap for helse og sosialbygg 6. Oppretta eit kommunalt eigdomsselskap for strategisk oppkjøp med tanke på framtidig investeringar 7. Alternativ finansforvaltning av kommunal kapital 8. Oppkjøp i kraftselskap med tanke på langsiktig avkastning. 9. Konsekvenser ved viderefør minimumsavdrag 10. Potensiale ved gebyrauking 11. Oversikt over tenestebehov i eit 4 års perspektiv. 12. Konsekvenser ved endra skulestruktur 13. Konsekvansene av å nytta fond til drift og investringar. 14. Finansiering av samhandlingsreformen. 15. Oppretting av eit bomselskap/driftselskap for å avvikle køane. 16. Potensiale ved eventuell nedbemanning av administrasjonen i kommunen. 17. Kommunal aktivitet/forretningsvirksomhet som generer inntekter. 4. Kommunestyret vedtek å starte opp arbeidet med eit lokal medisinsk senter på Straume. 5. Det vert innført 24-timers omsorgsgaranti i Fjell kommune. Alle med omsorgbehov skal få vurdert behovet for omsorg same dag. 6. Kommunestyret opprettar eit beredskapskontor som skal formidle alle former for omsorgstenester. De vert fremma eiga sak. 7. Det vert oppretta ei utviklingsavdeling innan helse- om omsorgstenester. Det vert fremma eiga sak. 8. Kommunestyret vil be om ein sak angåande samordning av tildeling av kommunale bustader, eventuelt å opprett eiga tildelingskontor. 9. Ordet sjukeheim vert avvikla. Sjukeheim vert erstatta med heildøgns tenester i omsorgsbustadar. 10. Kommunestyret vedtek å opprette ein regional barnevernsvakt. Det vert fremja eiga sak. 11. Fjell kommune har framleis store trafikale utfordringar før eit nytt Sotrasamband er på plass. Det må satsast på kollektive løysingar gjennom ein strakspakke med fokus på Parker og køyr og betre rutetilbod. Fjell kommune stiller 30 mill kroner til rådvelde til strakstiltak over ein fire års periode. 12. Starte reguleringsarbeid i 2013 for følgjande prioriterte tiltak:

4 1. Kolltveit/Straume (Park&ride) 2. Skålevika - Møvika (Fv 210) 13. Starte arbeidet med å planlegge nytt regionalt kulturhus. KD set ned eit utval kor bl.a næringslivet, kulturinstitusjonar og administrasjonen er representert. 14. Starte et forprosjekt for eit nytt kystkultursenter i Innføre fleksibel bruk av barnehageplassane i Gjennomføre prosjekt i vedtatt VA-planen som ikkje er starta opp: 1. Møvik - Åse 2. Landro - Solsvik 3. Apelvågen - Eide 17. Kommunestyret vedtek å opprette eit kommunalt eigedomsselskap som skal forvalte alle kommunale eigedomar. Fjell budstadstifting vert vurdert avvikla. Eigedomane i Fjell bustadstifting vert overført til det nye eigdomsselskapet. 18. Trafikksikring vert auka med 10 mill. kroner. Øremerka til tiltak på Store-Sotra. 19. Vedlikehaldsbudsjettet vert auka med 10 mill. kroner. 20. Kommunestyre ynskjer å delta i budsjettprosessen straks årsbudsjettet er vedtatt etter følgjande oppsett: 1. Januar: Gjennomgang av budsjettvedtaket og strategisk planlegging Gjennomgang av handlingsplanen 2. Mai: Tertialrapport om rikets tilstand 3. Juni: Handsaming og godkjenning av revidert budsjett 4. September: Tertialrapport om rikets tilstand Drøfting av budsjettrammen for neste budsjettår. 5. Oktober: Budsjettseminar med politiske føringer for neste årsbudsjett 6. Desember: Budsjettmøte Komite for finans og forvaltning skal førebu møta. Formannskapet som skal formelt oversende årsbudsjett til Kommunestyret Investeringsbudsjettet og saldering vert å koma attende til. Komiteen realitetsbehandla ikkje framlegga frå H/KrF/FrP og SL, men var samd i å la framlegga følgje saka vidare til behandling i formannskapet og så vidare ut på høyring. Tilråding i Komite for finans og forvaltning : Saka vert vidaresendt til formannskapet med dei innspel som kjem fram i behandlinga. Handsama i Komite for drift : Det kom følgjande innspel frå Eva Vik (AP):

5 I Handlingsprogrammet , under avsnittet Politiske fellesprioriteringar rus, vil AP endre ordlyden til Det skal skaffast fleire bustader til vanskelegstilte AP er ikkje positiv til at Konkurranseutsetting av inntil 6 skulefritidsordningar skal utredast innan 2013, jf. avsnittet om skulefritidsordninga (SFO) i handlingsprogrammet Komiteen var samd i å sende innspelet frå AP vidare til behandling i formannskapet, og tok deretter saka til orientering. Vedtak i Komite for drift : Saka vert teken til orientering. Handsama i Administrasjonsutvalet : To representantar frå arbeidstakarorganisasjonane orienterte om deira syn på årsbudsjett Det var semje i administrasjonsutvalet om å ta saka til orientering med ein uttale frå arbeidstakarorganisasjonane som føljer: Arbeidstakarorganisasjonane meiner at det begynner å bli for mange vakansar og begynner å sjå at smertegrensene er nådd. Vedlikehald på bygg og anlegg må takast inn igjen i budsjettet. At ein sparar i eit par år går nok greitt, men over tid blir forfallet for stort. I utgangspunktet er organisasjonane skeptiske til kostnadseffektiv drift fordi det då dannar eit lavt grunnlag for utbetaling av kommunalt tilskot til private barnehagar. Organisasjonane er redde for at det kan bli ei belastning på dei tilsette og vaksentettleiken vert for lav pr barn. Konkurranseutsetjing må unngåast. Kommunen må sjå på Agenda Kaupang sin rapport som seier at det ikkje er noko å hente i økonomisk vinning. Det vil bare skape usikkerheit blant dei tilsette og skape stor uro. Det vert vist til bussbransjen som eksempel. Der er sjukefråværet kjempehøgt og sjåførar og andre sluttar. Det vert ein ond sirkel pga. anbod i høve til konkurranseutsetjing. Vedtak i Administrasjonsutvalet : Administrasjonsutvalet tek saka til orientering og legg ved ei uttale frå arbeidstakarorganisasjonane slik det går fram av handsaminga. Handsama i Formannskapet : Saka vart drøfta og det vart fremja endringsforslag. Forslaga vart ikkje stemt over, men føl saka vidare ut på høyring. Framlegg frå AP v/marianne S. Bjorøy BUDSJETT 2013 FJELL ARBEIDERPARTI Fjell kommune har gjennom mange år hatt en stabil langsiktig økonomisk strategi som har sikret forutsigbar drift både i gode og dårlige tider. Dette har gitt innbyggerne i Fjell forutsigbare kommunale tjenester med god kvalitet. De siste 5 årene har økonomien i Fjell endret seg fra å være langsiktig og forutsigbar til å bli kortsiktig og uforutsigbar. Dette vil gå ut over tjenestene Fjell kommune skal tilby innbyggerne. Fjell Arbeiderparti er bekymret for denne utviklingen.

6 Rådmannens har lagt frem forslag til budsjett for 2013 basert på videreføring av dagens driftsnivå fra Det innbærer at budsjettet for 2013 bygger på bruk av fond på 14 mill og saldering ved bruk av driftsfond på 10,8 mill, og med fortsatt 28,2 ubesatte stillinger. For å sikre stabil drift i fremtiden må finansavkastning trekkes ut av driftsbudsjettet og bruk av fond til drift skal kun benyttes for å sikre stabile tjenester i vanskelige økonomiske tider. Med solide driftsfond og god forvaltning av våre kapitalfond, vil Fjell kommune sikre seg et unikt handlingsrom for å imøtekomme fremtidens utfordringer med en sunn og god økonomi. Forslag: 1. Fjell Arbeiderparti slutter seg til kommuneplanens handlingsdel og handlingsprogram som betyr prioritering av strakstiltak for trafikkavvikling, etablering av lokalmedisinsk senter, satsing på sosial boligbygging og boliger til vanskeligstilte og ellers de prioriteringer som fremgår av programmet. 2. For å imøtekomme formannskapets tilslutning til utredning av kommunesammenslåing, foreslås det innføring av eiendomsskatt på verk og bruk fra Eiendomsskatt på verk og bruk skal i årene benyttes til å fase ut finansavkastning og bruk av driftsfond i driften, samt å bidra til medfinansiering av tiltak som fører til en mer smidig trafikkavvikling til nytt Sotrasamband står ferdig. Kortsiktige strukturelle grep: 4. Komité for finans og forvaltning og Komité for drift slås sammen til en komite. 5. Avvikle ordningen med kommunal kontantsstøtte fra Redusere komitlederhonoraret til kr ,- pr. leder, fra SFO-prisen for 2013 skal økes på lik linje med andre gebyr. 8. Etablere nytt botilbud for mennesker med rusproblemer. Framlegg frå H, KrF og FrP v/tom Georg Indrevik H: Opprettheld framlegget i KFF. 1. Aktivitetsnivået frå 2012 skal oppretthaldast i Midlar til trafikksikring skal aukast og samlast i ein pott 3. Auke ressursar til vedlikehald av kommunale bygg- 1 mill 4. Starte planlegginga av nytt bu tilbod til rusavhengige 5. Avsetting av investeringsfond til Sotra Brannvern Starte et prosjekt for å sondere moglegheitene for ein kommunesamanslåing i samband med valet ,5 mill til planlegging 7. Base Camp og Homestart skal oppretthaldast og vidareutviklast 8. Avgiftene vert auka med 4 % SFO, Mat, Feiing, Inst. Opphald, heimehjelp 2,035 mill 9. Redusere bruken av fondsavkasting frå 14 til 10 mill. 10. Fjerne bruken av disposisjonsfond på 11 mill. 11. Det skal gjennomføres tiltak innan strukturendringar, omstilling og konkurranseutsetting som til saman utgjør 20 mill. KFF skal ha månadleg orientering om framdrifta i dette prosjektet. 12. I forkant av endeleg budsjettbehandling skal investeringssøknaden frå Soknerådet vurderast vidare. Det må opnast for moglegheitene for andre aktørar å drive SFO. Desse må gjevast kompenasjons på linje med det kommunale tilbod.

7 Framlegg frå SL v/jan Utkilen Framlegget frå SL i KFF vert oppretthalde med nokre få justeringar. Endringar/tillegg til årsbudsjett 2013 og handlingsprogram/økonomiplan Fjell kommune har framleis ein solid økonomi til å ta hand om finansielle dårlege tider, men fonda bør ikkje nyttast til å auka drifta. Den langsiktige strategien skal framleis væra å oppretthalde driftsnivå også i dårlege tider. SL er bekymra for bruken av fonda. 1. Kommunestyret føreset at gjeldande økonomiske aktivitetsnivået i 2012 vert framskrevet til nivå for 2013 med budsjettframlegg i balanse ved å auka skatteanslaget med 12. mill kronar. 2. Kommunestyret vil ha ein oversikt over prioritert tiltak/investeringar som er naudsynt i ein kortsiktig og ein langsiktig strategi for å imøtekoma aukande behov for tenester (planstrategi) i byrjinga av budsjettåret. 3. Kommunestyret ynskjer å få belyst følgjande tiltak for å sikra framtidig tenestebehov: 1. Konkurranseutsetjing 2. Oversikt over ikkje pålagt kommunale oppgåver som kommunen i dag driftar eller bidreg økonomisk 3. Syne til regionalt samarbeid som kan gje effektiviseringsgevinst. 4. Inntektspotensiale ved sal av kommunale eigedomar 5. Oppretting av eit eigedomsselskap for helse og sosialbygg 6. Oppretta eit kommunalt eigedomsselskap for strategisk oppkjøp med tanke på framtidig investeringar 7. Alternativ finansforvaltning av kommunal kapital 8. Oppkjøp i kraftselskap med tanke på langsiktig avkastning. 9. Konsekvensar ved vidarefør minimumsavdrag 10. Potensiale ved gebyrauking 11. Oversikt over tenestebehov i eit 4 års perspektiv. 12. Konsekvensar ved endra skulestruktur 13. Konsekvensane av å nytta fond til drift og investeringar. 14. Finansiering av samhandlingsreformen. 15. Oppretting av eit bomselskap/driftselskap for å avvikle køane. 16. Potensiale ved eventuell nedbemanning av administrasjonen i kommunen. 17. Kommunal aktivitet/forretningsverksemd som generer inntekter. 4. Kommunestyret vedtek å starte opp arbeidet med eit lokal medisinsk senter på Straume i Jf. handlingsprogrammet. Det vert fremma eiga sak om finansiering. 5. Det vert innført 24-timers omsorgsgaranti i Fjell kommune. Alle med omsorgbehov skal få vurdert behovet for omsorg same dag. 6. Kommunestyret opprettar eit beredskapskontor som skal formidle alle former for omsorgstenester. Jf. handlingsprogrammet. De vert fremma eiga sak. 7. Det vert opprette ein utviklingsavdeling innan helse- om omsorgstenester. Jf. handlingsprogrammet. Det vert fremma eiga sak.

8 8. Kommunestyret vil be om ein sak angåande samordning av tildeling av kommunale bustader, eventuelt å opprett eiga tildelingskontor. 9. Ordet sjukeheim vert avvikla. Sjukeheim vert erstatta med heldøgns tenester i omsorgsbustader. 10. Kommunestyret vedtek å opprette ein regional barnevernvakt. De vert fremme eiga sak. 11. Fjell kommune har framleis store trafikale utfordringar før eit nytt Sotrasamband er på plass. Det må satsast på kollektive løysingar gjennom ein strakspakke med fokus på Parker og køyr og betre rutetilbod. Fjell kommunen stiller 30 mill kroner til rådvelde til strakstiltak over ein to års periode. Tiltaket vert finansiert med 5 mill kronar i auka låneopptak. Det vert søkt om bompengefinansiering 12. Starte reguleringsarbeid i 2013 for følgjande prioriterte tiltak: 1. Kolltveit/Straume (Park&ride) 2. Skålevika - Møvika (Fv 210) 13. Starte arbeidet med å planlegge eit regionalt kulturhus. KD set ned eit utval kor bl. a næringslivet, kulturinstitusjonar og administrasjonen er representert. 14. Starte et forprosjekt for eit nytt kystkultursenter i Innføre fleksibel bruk av barnehageplassane i Gjennomføre prosjekt i vedtatt VA-planen som ikkje er starta opp: 1. Møvik - Åse 2. Landro - Solsvik 3. Apelvågen - Eide 17. Kommunestyret vedtek å opprette eit kommunalt eigedomselskap som skal forvalte alle kommunale eigedomar. Fjell budstadskifting vert vurdert avvikla. Eigedomane i Fjell bustadstiftinga vert overført til det nye eigedomselskapet. 18. Trafikksikring vert auka med 10 mill. kronar. Øyremerka til tiltak på Store-Sotra. Tiltaket vert finansiert med 10 mill kronar i auka låneopptak. 19. Vedlikehaldsbudsjettet vert auka med 10 mill. kronar. Tiltaket vert finansiert med 10 mill kronar i auka låneopptak. 20. Kommunestyre ynskjer å medvirke i budsjettprosessen etter følgjande oppsett: 1. Februar: Gjennomgang av budsjettvedtaket, planstrategi og planprogram 2. Mai: Årsmelding og handlingsprogram. 3. Juni: Handsaming av revidert budsjett 4. September: Tertialrapport om rikets tilstand Drøfting av budsjettrammen for neste budsjettår. 5. Oktober: Budsjettseminar med politiske føringar for neste års budsjett 6. Desember: Budsjettmøte

9 Komité for finans og forvaltning skal førebu møta. Framlegg frå Venstre v/tore Turøy Med tanke på dei store utfordringane som vi ser for oss at kommunen vil få dei komande åra, er det særs viktig at kommunestyret gjer vedtak om tiltak som sikrar god økonomisk handlefridom. 1. Kommunestyret vil vidareføra aktivitetsnivået frå 2012 til driftsåret 2013 med budsjett i balanse utan bruk av fondsmidlar. 2. For å styrke økonomien til kommunen og sikre at kommunen har god økonomi til å møte framtidige utfordringar, vedtek kommunestyret å innføra eigedomsskatt på verk og bruk. 3. Kommunestyret ber om at rådmannen utgreier tiltak innan strukturendringar og omstilling i kommunen som kan gje innsparingar utan at det går ut over tenestene til innbyggjarane. Formannskapet var samrøystes i at rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan , med dei endringsforslag lagt fram av partia, vert lagt ut på høyring i 14 dagar, jf. Kommunelova. Vedtak i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan , med partia sine endringsforslag som vist under handsaminga, vert lagt ut på høyring i 14 dagar, jf. Kommunelova 44 og 45. Dokument vedlagt saka: - Kommuneplanen sin handlingsdel, årsbudsjett, økonomiplan og handlingsstrategi - Innsparingstiltak Budsjettsøknad frå Fjell sokneråd - Budsjettsøknad frå Sotra brannvern - Notat frå FjellVar AS med vedlegg - Notat frå gebyrutvalet - Gebyrreglement 2013 for saksfelta areal og regulering, byggesak og kart og oppmåling. Saksopplysningar: Kommuneplanen sin handlingsdel 2013 er avstemt med fellespolitiske drøftingar i strategiog budsjettseminar på Solstrand oktober Det er i årsbudsjettet for 2013 lagt til grunn ei vidareføring av aktivitetsnivået etter budsjettrevideringa i 2012, tidlegare vedtekne budsjettinnsparingar og stillingsnedtrekk. Utgiftene til pensjon er venta å auka ytterlegare frå og med 2012.

10 Veksten i dei frie inntektene i 2013 er åleine ikkje stor nok til fullt ut å vidareføre aktivitetsnivået frå 2012, sjølv om anslaget for skatteinntekter er strekt maksimalt og difor inneheld risiko. I budsjettet er det og innarbeid auke i gebyr og brukarbetalingar for å kompensere for deler av utgiftsveksten som til dømes løns- og pris vekst. Det er desse satsane som det er mogleg å påverke lokalt. Satsane som er lagt inn i framlegget varierer frå 6-15%. Total inntektsauke som er innarbeid i budsjettet utgjer om lag 4,5 mill. Over tid bør gebyr og brukarbetalingar gradvis ha betre samsvar med kostnaden ved å framstille tenestene. Tenester som allereie nyttar sjølvkost er feiing, plansak, byggesak og kart og oppmåling. I 2013 er det lagt opp til ei investeringsramme på 148,9 mill og eit låneopptak på 84,2 mill eks. formidlingslån. I heile økonomiplanperioden er det lagt opp til ei investeringsramme på 524,3 mill med eit låneopptak på 287,7 mill. Målsetjinga over tid er å få redusert dei årlege låneopptaka ned til nivået for betaling av avdrag. Rådmannen har utarbeidd grunnlagsmateriell for kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og planstrategien til behandling i komiteane, formannskapet og kommunestyret. Dokumentet føl saka som vedlegg. Etter at kommunestyret har gjort vedtak i saka, vert dokumentet omarbeidd i tråd med endeleg vedtak. Det same vil gjelda for innspel til investeringar. Planstrategien vert lagt fram til handsaming for fyrste gong etter ny plan- og bygningslov, og vil får ei utvida høring i høve dei andre dokumenta i denne saka. I Gebyrreglement 2013 for saksfelta areal og regulering, byggesak og kart og oppmåling er det i tillegg til justeringa av gebyr gjort tekstmessige endringar. Desse går fram av notat frå gebyrutvalet. Vurdering: I dei siste 5-6 åra har Fjell kommune hatt ein høg investeringstakt knytt til skular, helsebygg og no sist fleirbrukshall. Lånegjelda har meir enn dobla seg sidan 2006, og har i 2011 passert 1,3 mrd. Investeringane fører med seg auke i finansutgifter, som renter og avdrag og ordinære driftsutgifter. Desse utgiftene har ført til merkbart kostnadspress i driftsrekneskapen. Driftsrekneskapen for 2011 viste eit underskot på 29,3 mill. Den globale økonomiske situasjonen har vore krevjande sidan 2008, noko som truleg vil vara ved i dei komande åra. Dette vil få økonomiske konsekvensar både for Noreg og Fjell kommune, til dømes gjennom strammare statsbudsjett. I 1. tertialrapport 2011 vart det gjort vedtak om ei rekkje innsparingstiltak for alle sektorar, gjeldande frå sommaren Dei fleste av desse tiltaka er vidareført med økonomisk verknad inn i 2012 og 2013 budsjettet. Det har lenge vore varsla strammare økonomiske tider og att det er avgjerande å vinne attende budsjettbalansen i driftsbudsjettet mellom inntekter og utgifter frå Tilsvarande vert det viktig å få ned investeringstakten, og endå raskare opplåningstakten, mellom anna gjennom auka eigenfinansiering som til dømes ved sal av eigedom. Siktemålet er å redusere låneopptaka slik at veksten i lånegjelda vert redusert.

11 Det er viktig å utnytte inntektspotensiale knytt til gebyr og eigenbetaling. Fjell kommune ligg i så måte lågt samanlikna med mange andre kommunar. I framlegget til budsjett for 2013 er det difor føreslege ein auke på mellom 6-15% auke på dei fleste gebyr og eigenbetalingar. Framlegget til budsjett for 2013 balanserer med bruk av disposisjonsfond på 10,8 mill med 1,381 mrd på inntekts- og utgiftssida. For å oppnå dette er inntektsanslaga på dei frie inntektene (skatt og rammetilskot) strekt så langt som mogleg, og utgiftssida redusert med inndraging av stillingar og vakansar. Prioritering både i drifts- og investeringsrekneskapen vert enda meir sentralt for å sikre økonomisk handlefridom og berekraftig vekst for å møte dei store utfordringane som kjem særleg innanfor omsorg og helsesektoren i åra som kjem. Det er venta lågare realvekst i dei frie inntektene i dei førstkomande åra og det vert difor naudsynt å vurdera strukturendringar for å sikre framtidig økonomisk kapasitet. Andre økonomiske målsetjingar vil vere å sikre soliditet, likviditet og bevaring av formuen. Etter rådmannen sin vurdering er 2013 budsjettet relativt stramt og innehar risiko, men er i hovudsak tilpassa dei økonomiske realitetane. Saka vert lagt fram utan innstilling, men rådmannen har nedanfor skissert eit forslag til innstilling: Komité for drift og komité for finans og forvaltning skal handsama kommuneplanen sin handlingsdel 2013, årsbudsjett 2013, økonomiplan og planstrategien i møte 6. november Komiteane kan til dømes gjere følgjande vedtak: Komité for drift/komitè for finans og forvaltning vedtek: 1. Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at kommuneplanen sin handlingsdel 2013 vert godkjent med følgjande endringar Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at årsbudsjett for drift og investering for 2013 vert godkjent med følgjande endringar Komité for drift/komitè for finans og forvaltning tilrår at økonomiplan vert godkjent med følgjande endringar Planstrategien vert godkjent med følgjande endringar..., og vert lagt inn som ein del av den årlege revisjonen av kommuneplanen sin handlingsdel. Formannskapet legg dokumenta formelt ut på høyring Komitè for finans og forvaltning handsamar høyringsinnspela i møte og gjer deretter innstilling til kommunestyret

12 Fjell kommunestyre vedtek: 1. Ved utskriving av kommuneskatt for inntektsåret 2013 vert det nytta høgaste skattøyre. Det er framlegg om 11,6% for Driftsutgiftene er på kr og driftsinntektene er på , inkludert avskrivingar. Budsjettet balanserer med bruk av disposisjonsfond på Auke i gebyr og betalingssatsar er lagt inn i budsjettet slik: Eigenbetaling %-vis auke Barnehagar (satsar pr. månad) 41 timar og meir ,00 % Maks 33 timar ,00 % Maks 25 timar ,00 % Maks 17 timar ,00 % Maks 9 timar ,00 % Skulefritidsordinga (satsar pr. månad) Heil plass, frå og med 12 timar pr veke ,00 % Delt plass. Til og med 11 timer pr veke ,33 % Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev ,07 % Søsken ,97 % Instrumentleige pr år ,49 % Heimehjelp (satsar pr. månad) Under 2 G 2 til 3 G ,00 % 3 til 4 G ,94 % 4 til 5 G ,96 % Over 5 G ,97 % Max timesats ,56 % Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe/dessert ,33 % Frossen middag pr. porsjon ,00 % Varm middag pr. porsjon ,00 % Institusjonsopphald (satsar pr. dag, jfr statens satsar) Korttidsopphald ,00 % Dagsopphald ,00 % Frokost ,00 % Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm lav sats ,00 % Trygleiksalarm høg sats ,00 % Husleige Bu & Servicesenter 40 m2 - pr.mnd ,95 % 45 m2 - pr mnd ,98 % 55 m2 - pr mnd ,00 % Mat Bu & Servicesenter Full pakke ,07 % Feiing og tilsyn Vanleg hus ,12 % Industripipe ,48 % Feiing etter oppdrag ,19 %

13 I tillegg er gebyra knytt til plansakbehandling auka med 15% og byggesak og kart og oppmåling med 6%. Desse gebyra vil gå fram av Lokale forskrifter om kommunale gebyr. Økonomisk sosialhjelp vert regulert med auke i grunnbeløpet i folketrygda. Alle andre eigenbetalingssatsar vert auka med 6%. 4. VAR gebyra vert fastsett som følgjer: Vassavgift (årsavgift) auke med 6% Kloakkavgift (årsavgift) auke med 10% Renovasjonsavgifter auke med 0% Tømming av private slamavskiljarar auke med 10% Tilknytingsgebyr Vatn auke med 0% Avlaup auke med 0% Gebyr gjenbruksstasjon inga endring Personbil kr 50 pr. lass Personbil med tilhengjar kr 100 pr. lass Liten varebil kr 150 pr. lass Meir enn 2m 3 uavhengig av kjøretøy kr 150 pr. lass Satsane ovanfor er i tråd med gjeldande forskrift og gebyrreglement i Fjell kommune. I sak om ny forskrift om vass- og avlausgebyr i Fjell kommune følgjer framlegg til nytt gebyrreglement. Dersom ny forskrift vert vedteken av kommunestyret vil det nye gebyrreglementet vere gjeldande. FjellVar har mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon. Innkrevjing av gebyr skjer 4 gonger pr år. 5. Forslag til tilskotssatsar til ordinære private barnehagar vert fastsett slik: - Driftstilskot små born: kr Driftstilskot store born: kr Kapitaltilskot: kr (nasjonal sats) Familiebarnehagar får tilskot etter nasjonale satsar. Endeleg tilskotssatsar vert kunngjort innan 1. februar Kommunestyret sluttar seg til kommuneplanen sin handlingsdel Kommunestyret sluttar seg til årsbudsjettet for Kommunestyret sluttar seg til Økonomiplan Kommunestyret sluttar seg til Planstrategien og at Planstrategien vert lagt inn som ein del av den årlege revisjonen av kommuneplanen sin handlingsdel. 10. Kommunestyret gjer vedtak om eit låneopptak for 2013 på kr til ordinære investeringar og kr til vidare utlån (Etableringslån).

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 541 Saksmappe: 2015/665-4417/2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 23.02.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/16 Formannskapet 09.03.2016 47/16 Kommunestyret 28.04.2016

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 17/820 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato 117/17 Formannskapet PS 21.11.2017 Kommunestyret PS Gebyr 2018 Vedlegg: RYMI Gebyr

Detaljer

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 30.11.2015 184/15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/ Budsjett 2017 og økonomiplan SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 16/838 16/18981 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 29.11.2016 004/16 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 22.11.2011 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 51/11 11/909 INFORMASJON OM STODA INNAN PSYKISK HELSE PS 52/11 11/700 UNGE OG RUS I KOMMUNEN

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale

Sørheim -utvalet sin gjennomgangav inntektssystemet - høyringsuttale FJELL KOMMUNE Økonomisjefen DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dykkar ref. Vår ref. Saksh. - tlf. Dato 2007/3650-1586/2008 Lillian Torsvik - 56 32 65 76 23.01.2008

Detaljer