Kystsoneplan Troms - merknader fra grunneierne på Gapøy i Kvæfjord kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kystsoneplan Troms - merknader fra grunneierne på Gapøy i Kvæfjord kommune."

Transkript

1 Kystplan Midt- og Sør-Troms, v/inger Andreassen Kystsoneplan Troms - merknader fra grunneierne på Gapøy i Kvæfjord kommune. Vi har fått oss forelagt prosjektgruppas anbefaling til arealbruk for akvakultur ved Gapøy i Kvæfjord kommune. Lokaliteten er på øyas østre side. Det er med stor undring vi registrerer gruppas anbefaling. Vi viser til vårt tidligere innspill i saken - datert 25. April Som det fremgår der, har vi til hensikt først og fremst å ivareta det fugle- og dyreliv som har tilknytning til øya. Vi har som nevnt også opplevd en død øy hva fugleliv angår (20-30 år tilbake). Nå ser vi en positiv utvikling, men det er langt igjen for å få bestanden opp på tidligere nivå. Så noen kommentarer til konsekvensutredningen med de vurderinger som fremkommer. Gapøya er som kjent Naturreservat med formål, vernebestemmelse, generelle unntak, skjøtsel osv - gjeldende både for oss som grunneiere og andre. Under punkt Naturens mangfold i konsekvensutredningen står følgende om reservatets omfang: Egen naturvernforskrift er utarbeidet for naturvern av Gapøy, og som ikke er til direkte hindrer for etablering av oppdrett i nær tilknytning til øya. Et naturvernområde er et absolutt og definert område uten ytterligere hensynssoner, utenfor. Innenfor sonen er det naturvernområde og utenfor sonen er det ikke et naturvernområde. Etter vår mening - og også etter den forskrift som er laget for reservatet - er dette feil i h.h.t.vernebestemmelsene for reservatet. Vi synes den er så vidt graverende at det svekker tilliten til konsekvensutredningen. Som bevis for denne feilvurderingen vil vi peke på et par forhold, og referer her til forskriften: 3 punkt 3 hvor det heter Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertide innretninger, etablering av oppdrettsanlegg osv Prosjektgruppa har tydeligvis sett bort at dette gjelder oppdrett i sjøen. Gruppas vurdering av bestemmelsen må være at det ikke er tillatt med landbasert oppdrett. Det finnes ikke belegg i regelverket for en slik tolkning. Et landbasert oppdrett ville jo bli rammet av vernebestemmelsene om bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger. Dersom forskriften skulle gjelde landbasert oppdrett, er det unødvendig å nevne oppdrett i det hele tatt. Helt klart at bestemmelsen gjelder oppdrett i sjø.

2 En annen sak som også klart viser at forskriftene ikke er laget ut fra de vurderinger konsekvensutredningen gir uttrykk for. Det finner vi forskriften 5 Eventuelle unntak etter søknad Her heter det i punkt 6 Etablering av fortøyningfester for fiskeredskaper og båter. Altså det er mulig - etter søknad - å legge ut fortøyning for båt og fiskeredskaper. Av dette skulle det også fremgå at vernebestemmelsen ikke slutter i fjæra, slik konsekvensutredningen fastslår.helt klart at vernebestemmelsene også har betydning for sjøområdet. Det vil jo også være innlysende. 2 Formål - siste setning Området har betydning som hekklokalitet for sjøfugl For å bevare naturmiljøet er altså utlegging av fortøyning for båt noe en må søke om. Hvordan kan en så legge til rette for oppdrettsanlegg med tilhørende aktivitet? Et oppdrett i området med økende trafikk, støy og andre aktiviteter, mener vi vil ha en negativ påvirkning av fugle- og dyrelivet. For øvrig nevner vi at vi ikke kan se at 7 Generelle dispensasjonsregler gir noen mulighet for - i dette tilfelle - å gi dispensasjon fra gjeldende forskrift. Vi avslutter dette innspill som vårt forrige: Vi har en klar formening om at oppdrettsanlegg ved Gapøya vil være i strid med naturreservatets vernebestemmelser, og vi forventer at det tas hensyn til dette Borkenes, 27. April 2015 På vegne av de samme grunneiere som innspill datert 25. April 2014 Kjell-Ola Kind Reinhard H. Johansen Gnr4 bnr 1 Gnr 4 bnr 9 Vedlegg: Kopi av innspill datert 25. April 2014

3 Prosjektgruppa for Kystplan Midt- og Sør-Troms, Harstad kommune v. Kystplan, Postmottak, 9479 HARSTAD. Kystsoneplan Troms - Innspill fra grunneierne på Gapøy i Kvæfjord kommune. Vi har fått oss forelagt de innspill prosjektgruppa har innhentet fra forskjellige grupperinger hva angår fremtidig bruk av sjøområdene i Midt- og Sør-Troms. Vi er klar over at dette ikke er prosjektgruppas planforslag, men kun innkomne forslag. Det er med undring vi konstaterer at det fra akvakulturhold er fremsatt forslag om akvakultur på Gapøya*s vestre og østre side - til sammen ca halvdelen av øyas kyststripe. Vi formoder at forslagstillerne ikke er klar over de forskrifter som gjelder for Naturreservatet Gapøy og Gapøyholmene. Dette er selvfølgelig prosjektgruppa klar over. For ordens skyld finner vi det riktig å gi en kortversjon av gjeldende forskrifter: Forskriftene trådte i kraft Formålet med naturreservatet fremgår av paragraf 2. Vi henleder her spesielt oppmerksomheten til siste setning: Området har betydning som hekklokalitet for sjøfugl. I paragraf 3 finner vi Vernebestemmelsene. Disse har betydning/begrensninger for oss som grunneiere og andre. Av punkt 3 fremgår bl.a. at det IKKE KAN ETABLERES OPPDRETTSANLEGG. Vi kan heller ikke på noen måte se at de generelle dispensasjonsregler i paragraf 7 gir rom for tolkning av anlegg for akvakultur. Ut fra forannevnte burde egenlig dette innspill ikke vært nødvendig. Når vi nå gjør en henvendelse til prosjektgruppa, vil vi gjerne fortelle litt om status for fuglelivet på Gapøya. Det er jo først og fremst disse som blir berørt av eksempelvis oppdrettsanlegg. Går vi ca år tilbake fikk vi dessverre et betydelig innslag av mink på øya. Dette gjorde etter hvert et kraftig innhogg i fuglelivet. Det var trist å se at alle småfuglene ble borte. En stor Terne-bestand (ca hekkende par ) på øyas midtre østre side ble borte. Skarven på vestre side (som vi tidl hadde telt til flere hundre) ble nærmest borte. Slik kunne vi også fortelle om flere arter.

4 Hva er så status i nå: De siste 5-6 år har vi ikke registrert mink. Hva årsaken til dette er vi ikke klar over. Det har vært drevet noe jakt. Enkelte mener at innavl reduserer minkens helse og motstandskraft. Fiender av dyr har den ikke. Største firbeinte er røyskatt. Nå ser vi en oppblomstring av småfugl - trost, dompap, bokfink, linerle for å nevne noen arter. Skarven holder til på øyas vestre side. I samme område som nå er foreslått til akvakultur. På kart har vi merket største hekkeplass for skarv (mrk 1). Nå ser vi at antall skarver er økende - og det er gledelig. Vi kan nå telle mellom 70 og 80 skarv i området mrk 2. I området mrk 3 er det hekkeplass for ørn. De har nok ikke vært berørt av minken. Vi registrerer at bestanden er økende. Vi kan ofte se 3-4 ørner i luften samtidig. Tidligere nevnte Terne-bestand som ligger på øyas østre side (i område som er foreslått for akvakultur), har vi hittil ikke registrert terner på gamle tomter (mrk 4). Det håper vi skal skje. Vi ser nå hekkende Ternepar sporadisk på øya. For øvrig - uten å peke på bestemte områder - har vi et nå et variert fugleliv på øya. Vi nevner: noen: Ærfugl, grågås, and, teist, falk, rype, orrfugl, ravn og selvfølgelig kråke. Vi ser at de fleste av artene er økende. Vi er ikke så glade for ravn og kråke. Disse er dessverre en belastning for f.eks ærfuglunger. Ut over forannevnte er det sprette forekomster av gråmåse, svartbak, tjeld, teiste. Vi hadde - før minkens ankomst - et betydelig innslag av gråmåse på øyas nordre punkt. Her var en konsentrert hekkeplass. Vi har foreløpig ikke registrert noen tilbakekomst. Vi vil også nevne at Gapøyholmene ligger under naturreservatet med samme forskrift. Her er det følgelig konsentrerte hekkeplasser for de samme arter som på Gapøya. Her er også en koloni av sel. Sluttelig vil vi nevne en helt annen sak. På Gapøya*s østre side er det også gyteplass for fisk. Vi vil nødig gå inn på de konsekvenser oppdrettsanlegg generelt har på fiskebestanden. I dag finnes det rundt øya flere gode fiskeplasser. Hvorvidt oppdrettsanlegg påvirker disse ligger utenfor vårt fagfelt. Det vises imidlertid til følgende to uttalelser i denne saken: og den 1) MNF Høringsuttalelse planprogram kystplan Midt- og Sør-Troms publisert Her trekkes oppdrettsnæringen frem spesielt bl.a. for negativ påvirkning av kystfiske enorme utslipp av forurensing for fiskeri og marin fauna. 2) Innspill til planarbeidet - Kystplan Midt- og Sør-Troms, datert , ref 2013/6646. Her trekkes det frem erfaringer med oppdrettsanlegg for laks med konsekvens av at gytefisken i fjordene blir borte.

5 Dette synes å være innspill som burde veie tungt inn for og ikke inkludere mulighet for oppdrett i Kvæfjord kommunes arealplan m.h.p. både å bevare det lokale maritime miljøet og regionen der Gapøya ligger i innløpet til tre fjordarmer. Vi formoder at statusrapport om Gapøya*s fugleliv har vært interessant lesing for prosjektgruppa. Og at gruppa konkluderer med at øya som ligger i havgapet forblir stille og fredfull med fugl på land og sjø, og god fisk i havet - og uten merder. Vi ser klart at oppdrettsanlegg rundt Gapøya vil være i klar strid med naturreservatets verneformål, og forventer at dette tas hensyn til. Dette innspill er underskrevet av to personer på vegne av nedennevnte grunneiere Borkenes, 25. april 2014 Kjell Ola Kind H. Johansen Gnr 4 bnr 1 Gnr 4 bnr 9 Reinhard Leif Bernt Pedersen, Mona Elise Pedersen Harald Pedersen Gnr 4 bnr 2 bnr 3 Gnr 4 bnr 8 Petra og Vebjørn Thingnes Hilde Størkersen, Eirik Størkersen Mehus Gnr 4 bnr 4 Gnr 4 bnr 6 Erna Kristine Anne Cathrine Pettersen Mikalsen Gnr 4 bnr 11 Karl

6 Gnr 4 bnr 5 Vedlegg kart over Kvæfjord kommunes sjøareal Kopi til: Prosjektleder Inger Andreassen Helge Stoltenberg Kvæfjord kommunes kontaktperson.

Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan Midt- og Sør-Troms

Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan Midt- og Sør-Troms forum for natur og friluftsliv TROMS Sør-Troms Regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 29. april 2015 Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan Midt- og Sør-Troms Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer.

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Your ref: 2006/00331-29 a.511 Our ref: Longyearbyen, 10.12.2008 Høring forslag om endringer i verneforskrift for Nordaust- Svalbard og Søraust-Svalbard

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven).

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Innholdsfortegnelse 1 Innledning. 2 1.1 Noen gledelige punkter 2 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022 Konsekvensutredning Foto forside: Rein på Sørøya. Foto: Fredrik Neregård Havfiske. Foto: Tor Harry Bjørn Tarhalsentursti. Foto: Tom E. Ness Kårhamn. Foto:

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 55

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 55 Hattfjelldal kommune Side 1 av 55 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1.1 Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden

Detaljer

Midsund kommune Rådmannen

Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2011/577-12 Arkiv: 143 Saksbeh: Linda Heimen Dato: 12.09.2013 Saksframlegg Endelig vedtak av planprogram - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden Utvalsak Utval Møtedato

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde Filtvet gård Del av gnr /bnr 39/64 m.fl.

Reguleringsplan for Hytteområde Filtvet gård Del av gnr /bnr 39/64 m.fl. Jens Erik Wittussen Reguleringsplan for Hytteområde Filtvet gård Del av gnr /bnr 39/64 m.fl. Grunnlag ved kunngjøring planstart. Foreløpige vurderinger og anbefalinger. Sætre 26. februar 2013 Konsulent:

Detaljer