Pasienttilfredshetsundersøkelse i SØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienttilfredshetsundersøkelse i SØ"

Transkript

1 Pasienttilfredshetsundersøkelse i SØ Hvordan kan vi bli bedre? Mars 29 Utarbeidet av rådgiver Anne Kristin Andersen, kvalitets- og forskningsavdelingen i samarbeid med arbeidsgruppen

2 FORORD Denne undersøkelsen er bestilt av administrerende direktør og er en oppfølging av pasienttilfredshetsundersøkelsen i 26, 27 og 28. Undersøkelsen er planlagt av Sykehuset Østfolds kvalitets- og forskningsavdeling (KF) i samarbeid med hver divisjon og Brukerrådet i SØ. For å få gjennomført en så stor undersøkelse innenfor en stram tidsplan har mange i sykehuset bidratt. En spesiell takk rettes til rådgiverne ved hver divisjon, og til alle kolleger på hver enhet som har bidratt til utdeling og innsamling av spørreskjemaer. Stor takk til brukerrepresentantene som har bidratt til utdeling av spørreskjemaer i årets undersøkelse. Og til sist, men ikke minst, til pasienter og pårørende som har tatt seg tid til å besvare spørsmålene, slik at vi har fått noe å arbeide videre med. En stor takk til alle! Fredrikstad 4.juni 29 Kvalitets- og forskningsavdelingen 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Hensikt og mål MATERIALE OG METODE Materiale Metode Etiske overveielser Gjennomføring RESULTATER Del Del DISKUSJON Resultatene Metodekritikk ANBEFALINGER / TILTAK Presentasjon av resultatene Tiltaksplan, oppfølging og rapportering av tiltak Temaundersøkelser KOSTNADER OG RESSURSFORBRUK...2 REFERANSER...21 VEDLEGG

4 1. SAMMENDRAG Pasienttilfredshetsundersøkelsen i Sykehuset Østfold (SØ) ble gjennomført i mars 29. Undersøkelsen har vært gjennomført i hele sykehuset både innen somatikk og psykisk helsevern. Det er fjerde året undersøkelsen gjennomføres og den er en oppfølging av undersøkelsen i 26, 27 og 28. Målet med undersøkelsen var å gi pasientene mulighet til å gi uttrykk for sine opplevelser i møte med sykehuset, og resultatene skal brukes i forbedringsarbeidet i hver enhet i SØ. Resultatene fra fjorårets undersøkelse danner grunnlag for sammenligning av resultatene fra årets undersøkelse. På lengre sikt kan undersøkelsen danne grunnlag for tilfredshetsundersøkelser innen spesifikke tema (temaundersøkelser). I alt 92 enheter gjennomførte del 1 av undersøkelsen som gjaldt pasientenes opplevelser av kjernevirksomheten og deler av støttefunksjonene i SØ. I alt 3 enheter deltok i del 2 som omfattet pasientenes opplevelser av den interne servicen i sykehuset (renhold, mat etc.). Totalt 5786 pasienter, eller pårørende på vegne av pasienter, har deltatt i undersøkelsen. I del 1 svarte i alt 543 som gir en svarprosent på 83,2 % mot 79,4 % i 28, 76,5 % i 27 og 77,9 % i 26. En høy svarprosent i danner et godt grunnlag for sammenligning av resultatene fra de fire undersøkelsene og for forbedringsarbeidet i SØ. Hver divisjon har med dette materialet et grunnlag for å videreføre arbeidet med forbedringer innen den enkelte enhet. I del 2 svarte 356 som gir en svarprosent på 66,5, mot 67,3 % i 28, 52,2 % i 27 og 46,7 % i 26. I denne rapporten presenteres resultatene samlet for alle divisjonene i SØ (somatikk og psykisk helsevern er slått sammen til et samlet SØ resultat). I tillegg presenteres et spørsmål hhv. for somatikk og psykisk helsevern, samt et spørsmål spesielt for psykisk helsevern og et for radiologisk avdeling. Resultatene tilhører den enkelte enhet og divisjon. Divisjonen presenterer selv sine resultater. Resultatene viser at: 9 av 1 personer - vil anbefale Sykehuset Østfold til andre - opplevde at personalet presenterte seg for dem - fikk tilfredsstillende informasjon om sin helsetilstand og behandling 8 av 1 personer - hadde fått delta i beslutninger knyttet til sin behandling innen somatikk - hadde vært delaktig i planlegging av egen behandling i psykisk helsevern - hadde hatt nytte av hjelpen de hadde fått innen psykisk helsevern - var fornøyd med sitt møte med ikke medisinsk støttepersonell (informasjonsskranke, portører, vektere, renholdere, kantine- og teknisk personell) 7 av 1 personer - var fornøyd med maten - mente renholdet var tilfredsstillende 5 av 1 personer - syntes toalett- og dusjforholdene var tilfredsstillende - hadde tilfredsstillende tilgang til bruk av pasienttelefon 1 av 1 personer opplevde mye uforutsett venting under oppholdet/besøket. I alt 95 pasienter hadde kommentarer eller forslag til forbedringer. Undersøkelsen viser at pasienter, og pårørende på vegne av pasientene, i høy grad er tilfredse med sykehuset og mange vil anbefale SØ til andre. I forhold til 28 viser resultatene i del 1 en forbedring på tre av spørsmålene. De øvrige resultatene viser ingen endring fra i fjor. Resultatene fra del 2 viser en nedgang i forhold til 28. Variasjoner i resultatene mellom divisjonene og enhetene kan være store. Gjennomsnittsresultatene for hele SØ kan derfor skjule store forskjeller. Det er derfor viktig at resultatene fra den enkelte enhet benyttes som grunnlag for forbedringsarbeidet lokalt. 4

5 2. INNLEDNING 2.1. Bakgrunn Forskning og utvikling kompetansesenter (FoUK) fikk i 25 oppdrag av administrerende direktør å utarbeide et opplegg for gjennomføring av en pasienttilfredshetsstudie i 26. Det ble høsten 25 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle organisere gjennomføringen av undersøkelsen i Sykehuset Østfold. Sykehusledelsen ønsket å knytte gjennomføringen til aktivitetene i den enkelte divisjon samt Spesialistsenteret SØS. Hver enhet som drev pasientbehandling skulle delta. Opplysninger om tilsvarende undersøkelser ble innhentet internt i SØ og i inn- og utland. Saken ble behandlet på sykehusledermøte (SLM) januar 26. Divisjonsdirektørmøtet ga høsten 26 føringer om at pasienttilfredshetsundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Brukerrådet skal delta i prosessen og systematisk oppfølging skal sikres. Sykehuset Østfold vil tilby pasientene tjenester og service av god kvalitet, og pasienttilfredshetsundersøkelser er et ledd i den kontinuerlige kvalitetsforbedringen ved sykehuset. Dette er i henhold til Strategisk fokus i SØ og driftsavtalen med Helse Sør-Øst 29 (1, 2). Pasientens medvirkning er regulert i pasientrettighetsloven og helseforetaksloven (3, 4). Informasjon fra pasientene og deres pårørende er en viktig ressurs om hvordan sykehusets tjenester ytes (5, 6). SØs mål er å bli det foretrukne sykehus i henhold til fritt sykehusvalg, og pasientenes synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig i forbedringsarbeidet for å nå dette målet (3). Kundetilfredshetsmålinger er også et krav knyttet til ISO-sertifisering som innebærer kontinuerlig oppfølging av brukerne/pasientene (2, 7). Kvalitets- og forskningsavdelingen (KF, tidligere FoUK) har koordinert undersøkelsen som ble gjennomført i mars 29. En representant fra hver divisjon har vært bindeledd mellom KFavdelingen og enhetene i divisjonene og Spesialistsenteret i Sarpsborg. En representant fra Brukerrådet har deltatt i arbeidsgruppen. Hver enhet har hatt en ansvarlig person for gjennomføringen av undersøkelsen. Arbeidsgruppen har bestått av: Lin Anette Bakker, rådgiver kvalitet og prosess, divisjon for kirurgi Karin Åsmul, rådgiver kvalitet og prosess, divisjon for medisin Ove Dahl, rådgiver, divisjon for medisinsk service Grete Andreassen, rådgiver kvalitet og prosess, divisjon for psykisk helsevern Keth Oddane, rådgiver kvalitet og prosess, divisjon for intern service og eiendom Ragnar Kristiansen, nestleder, Brukerrådet SØ Anne Irene Torhaug, kvalitetskonsulent, KF-avdelingen Anne Kristin Andersen, rådgiver, KF-avdelingen Andreas Rekvin, rådgiver KF-avdelingen, har designet spørreskjemaene, NorTolk AS oversatte spørreskjemaene til 13 språk i 27 og Blindeforbundet trykket samme år opp skjemaene i blindeskrift. I denne rapporten presenteres resultatene samlet for alle divisjonene i SØ. I tillegg presenteres et spørsmål hhv. for somatikk og psykisk helsevern, samt et spørsmål spesielt for psykisk helsevern og et for radiologisk avdeling. Resultatene tilhører den enkelte enhet og divisjon, og første analyse er levert fra KF-avdelingen til hver divisjon for videre bearbeiding og tolkning. Divisjonen presenterer selv sine resultater Hensikt og mål Pasientene skal gis mulighet til å gi uttrykk for sine opplevelser i møte med sykehuset, og resultatene skal brukes i forbedringsarbeidet i hver enhet i SØ. På lengre sikt skal undersøkelsen danne grunnlag for temaundersøkelser. Resultatene skal danne grunnlag for sammenligning med tilsvarende undersøkelser. 5

6 3. MATERIALE OG METODE 3.1 Materiale Pasienter innlagt eller pasienter med time i en av sykehusets poliklinikker ved Sykehuset Østfold ble inkludert i undersøkelsen. Pårørende kunne svare på vegne av pasienten når pasienten selv ikke kunne svare. Barn under 16 år ble representert ved pårørende. Undersøkelsen omfattet hele sykehuset, både kjernevirksomheten og støttefunksjonene. Undersøkelsen var delt i to, hvor del 1 omfattet sengeposter og poliklinikker i somatikken og psykisk helsevern, samt ulike enheter i divisjon for medisinsk service. Del 2 av undersøkelsen gjaldt service gitt av divisjon for intern service og eiendom (DISE). Fra psykisk helsevern ble totalt 31 enheter ekskludert i del 1 av undersøkelsen. Dette gjaldt enheter hvor det allerede pågikk lignende undersøkelser, enheter hvor pasientgjennomstrømningen var under 15 i løpet av dagene undersøkelsen pågikk (intermediærenheter og voksenhabilitering), samt enheter innen barne- og ungdomspsykiatrien og barnehabilitering hvor spørsmålene var lite relevante. Totalt ble 3 nye enheter inkludert i årets undersøkelse. Totalt 92 enheter ble inkludert i del 1 av undersøkelsen og 3 enheter i del 2. Utvalget i del 1 var alle pasienter som ble utskrevet fra sengepostene og alle de polikliniske pasientene. Pasientutvalget i del 2 var alle inneliggende pasienter i aktuelle enheter. 3.2 Metode Del 1 omfattet spørsmål om pasientens erfaringer med oppholdet/besøket ved sengeposten eller i poliklinikken med hensyn til høflighet, venting, informasjon, om pasientene ville anbefale SØ til andre, samt kommentarer til spørsmålene og forslag til forbedringer. I tillegg hadde divisjonene medisin og kirurgi spørsmål om pasientenes deltagelse i beslutninger knyttet til behandlingen. I psykisk helsevern ble pasientene spurt om de hadde vært delaktig i planlegging av egen behandling og om de hadde hatt nytte av den hjelpen de hadde fått. Pasientene som besøkte radiologisk avdeling, divisjon for medisinsk teknisk service, fikk i år tilleggsspørsmål om informasjon i innkallingsbrevet. Del 2 gjaldt spørsmål om pasientens oppfattelse av service gitt av DISE i forhold til renhold, sanitærforhold, mat, tilgang til pasienttelefon, deres opplevelse av møte med ikke medisinsk støttepersonell (informasjonsskranke, portører, vektere, renholdere, kantine- og teknisk personell), samt kommentarer til spørsmålene og forslag til forbedringer. I undersøkelsen ble det brukt strukturerte spørreskjema, et for hhv. somatikk, psykisk helsevern, medisinsk service og DISE. Skjemaene besto av fem til syv spørsmål, hvorav fire til seks var lukkede og ett åpent, se vedlegg 1-6. Det åpne spørsmålet kunne fange opp synspunkter som ikke kom fram i de lukkede spørsmålene. For å inkludere fremmedspråklige uten norskkunnskaper samt blinde og svaksynte, ble spørreskjemaene oversatt til 13 språk og til blindeskrift. Skjemaene ble laget for elektronisk lesing. Hver enhet fikk et antall skjemaer på norsk basert på analyse av det antall pasienter som var forventet å passere enheten i løpet av en uke. Tallene ble i 27 hentet fra sykehusets egen database ved hjelp av analyseavdelingen supplert med enhetenes egne beregninger for 29. Skjemaene ble forhåndstrykt med lik logo og design for alle enheter. Enhetene fikk i tillegg et eksemplar av hvert av de fremmedspråklige skjemaene, samt et i blindeskrift. De fremmedspråklige skjemaene kunne kopieres etter behov. Den enkelte divisjons resultater vil bli analysert av divisjonen selv i samarbeid med KF-avdelingen. Presentasjon av disse resultatene vil administreres av den enkelte divisjon. 6

7 3.3 Etiske overveielser Pasientene fikk informasjon om at deltakelsen var frivillig. Undersøkelsen var anonymisert og skjemaet ble levert i låst postkasse på den enkelte enhet. Anonymiseringen av de fremmedspråklige ble ivaretatt ved at svarskjemaene ble samlet inn og analysert sammen med øvrige svarskjemaer, og resultatene ble inkludert i det totale materialet for hver enhet. 3.4 Gjennomføring Del 1 Kontaktpersonene på enhetene fikk i år muntlig informasjon på felles kick-off -møte på hhv. Sykehuset Østfold Fredrikstad (SØF), Sykehuset Østfold Sarpsborg (SØS) og Sykehuset Østfold Moss (SØM). Skriftlig informasjon, plakater, spørre- og registreringsskjemaer ble delt ut på møtene. Plakater, med informasjon om undersøkelsen til hhv. pasienter og ansatte, ble hengt opp på hver enhet, i vestibyler samt i garderobene til de ansatte. Del 1 av undersøkelsen ble gjennomført i uke 1 som var en tilfeldig avgrenset tidsperiode. Undersøkelsen er gjennomført i mars som tidligere år. I enheter med mindre enn 3 pasienter pr. uke ble undersøkelsesperioden utvidet til to uker dvs. i ukene 1 og 11. Divisjon for medisinsk service gjennomførte undersøkelsen to uker senere enn de andre, slik at de polikliniske pasientene ikke fikk flere spørreskjemaer ved samme besøk. Dette gjaldt spesielt Spesialistsenteret SØS hvor mange pasienter kan besøke flere enheter ved samme besøk som for eksempel poliklinikken, laboratoriet og røntgen. Pasienten ble bedt om å svare på spørsmålene og levere svaret i spesialproduserte postkassen før hun/han forlot sykehuset. Blinde- og svaksynte fikk mulighet til å ta med seg spørreskjemaet hjem og returnere det i konvolutt. Hver enhet fikk et registreringsskjema hvor antall utdelte og ubrukte skjemaer på norsk skulle noteres, antall kopierte og utdelte fremmedspråklige skjemaer og antall utdelte i blindeskrift. Svarskjemaene ble sendt til KF-avdelingen for elektronisk lesing. SPSS ble benyttet som analyseverktøy Del 2 Del 2 av undersøkelsen ble gjennomført én dag i uke 14. I 28 og 27 ble også undersøkelsen gjennomført én dag, men i 26 ble den gjennomført over 4 uker, en dag hver uke. I denne delen av undersøkelsen ble spørreskjema med kulepenn lagt på matbrettet til pasienten. På de enheter hvor det ikke var brettservering, ble skjemaet levert til pasienten av en ansatt på enheten. Pasienten ble bedt om å svare på spørsmålene og levere svaret i postkassen. Blinde- og svaksynte fikk mulighet til å ta med seg spørreskjemaet hjem og returnere det i konvolutt. Hver enhet fikk et registreringsskjema hvor antall kopierte og utdelte fremmedspråklige skjemaer skulle noteres. Skjemaene ble samlet inn i postkasse på enheten av ansatte og returnert videre til KF-avdelingen, som under del Brukerrådets deltakelse Tidligere års erfaringer har vist et stort forbedringsbehov mht. utdeling av spørreskjemaer. Som et tiltak bistod medlemmer og varamedlemmer av Brukerrådet med gjennomføringen av undersøkelsen, godkjent på sykehusledermøte (SLM) På formiddagene i uke 1 delte brukerrepresentanter ut spørreskjemaer til pasienter i vestibylene i SØM, SØS og SØF. Brukerrepresentantene bistod også pasienter som ønsket hjelp til utfylling av spørreskjemaet. 7

8 4. RESULTATER Resultatene fra undersøkelsen i 26, 27, 28 og 29 presenteres i dette kapittelet. Resultatene presenteres samlet for alle divisjonene i SØ, bortsett fra spørsmålene i kap , og Resultatene fra del 1 og del 2 presenteres hver for seg. Resultatene viser både prosentfordeling og frekvensen av antall svar fra respondentene (pasienter og pårørende på vegne av pasienten). I tillegg til svaralternativene og er også Miss (missing) fra de statistiske analysene med. Miss er svarene hvor respondentene enten har utelatt å svare på spørsmålet eller har valgt å svare både og. Krysstabeller, for å studere sammenhenger, vil bli kjørt senere etter divisjonenes ønsker. Divisjonsvise forskjeller i resultater kommenteres for hvert spørsmål. Resultatene fra hver divisjon fremgår av hver divisjonsrapport/-presentasjon. 4.1 Del Svarprosent Ved avslutning av undersøkelsen er det delt ut 6525 skjemaer, en økning på 366 fra 28. I alt har 543 svart (4889 i 28, 4492 i 27 og 4227 i 26). Dette gir en svarprosent på 83,2 % (79,4 % i 28, 76,5 % i 27 og 77,9 % i 26). Svarprosenten på divisjonsnivå viser forskjeller hvor divisjon for medisinsk service og psykisk helsevern hadde den høyeste, begge på 86 %. Totalt 57 respondenter svarte på fremmedspråklig skjema, se tabell 1. Det var ingen respondenter som benyttet skjema i blindeskrift. Tabell 1 viser antall fremmespråklige respondenter i 29, 28 og 27 (ingen sammenlignbare tall fra 26). Språk Antall respondenter Albansk Arabisk Bosnisk Engelsk Fransk 1 1 Kurdisk-Badini 1 1 Kurdisk-Sorani Polsk Russisk 4 4 Somali Spansk Tysk 1 1 Vietnamesisk Totalt Alder Flertallet, 31 %, av pasientene var mellom 61 og 8 år (tab 2). Gjennomsnittalderen (mean) var 51 år (51 år i 28, 5 år i 27 og 26). Tabell 2 viser pasientfordelingen i aldersgrupper. Aldersgruppe Antall pasienter Pasienter i % 2 år år år år > 8 år 38 6 Miss (alder ikke oppgitt) Totalt

9 4.1.3 Pasient/pårørende Av totalt 543 respondenter var det 85 % (85 % i 28, 87 % i 27 og 84 % i 26) av spørreskjemaene som ble besvart av pasientene, se fig 1. I alt 8 % (1 % i 28 og 27, og 12 % i 26) eller 456 pårørende svarte på vegne av pasientene. 8 % 7 % Pasient Pårørende Miss n=467 n=456 n= % Figur 1. Personer som besvarte spørreskjemaet (N=543) Presenterte personalet seg for deg? Av 543 respondenter svarte 87 % at personalet presenterte seg. 7 %, eller 358 respondenter, opplevde at personalet ikke presenterte seg for dem (fig 2 og 3). Resultatene viser ingen endring i antall tilfredse pasienter i forhold til 28. Antall Miss har økt med ca 2 %. Resultatene på divisjonsnivå viser forskjeller (fra 82 % til 92 %). Prosent SØ 26 (N=4227) SØ 27 (N=4492) SØ 28 (N=4889) SØ 29 (N=543) Miss Frekvens SØ Miss Figur 2 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Presenterte personalet seg for deg? Figur 3 viser antall personer i 29 som har besvart spørsmålet i figur 2. 9

10 4.1.5 Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? I alt 8 % eller 46 respondenter opplevde mye uforutsett venting, mens 86 % opplevde ingen uforutsett venting (fig 4 og 5). Resultatene viser ca 1 % forbedring i antall tilfredse pasienter i forhold til 28. Antall Miss har økt med ca 2 %. Resultatene på divisjonsnivå viser forskjeller (fra 6 % til 1 %). Prosent SØ 26 (N=4227) SØ 27 (N=4492) SØ 28 (N=4889) SØ 29 (N=543) Miss Frekvens SØ Miss Figur 4 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? Figur 5 viser antall personer i 29 som har besvart spørsmålet i figur Fikk du tilfredsstillende informasjon om din helsetilstand og behandling? Dette spørsmålet var likt i tre av divisjonene. I divisjon for medisinsk service var spørsmålet formulert Fikk du tilfredsstillende informasjon om undersøkelsen og/eller behandlingen?. Variasjonen skyldes at personalet ved denne divisjonen ikke skal uttale seg om pasientens helsetilstand. På fødeavdelingene var spørsmålet formulert Fikk du tilfredsstillende informasjon om din situasjon?. Totalt 88 % av respondentene opplevde at de hadde fått tilfredsstillende informasjon, mens 4 % eller 244 respondenter, ikke hadde fått det (fig 6 og 7). Det er liten endring i antall tilfredse pasienter i forhold til 28. Antall Miss har økt med ca 1 %. Også her er det forskjellige resultater mellom divisjonene (fra 8 % til 91 %) SØ 29 Prosent SØ 26 (N=4227) SØ 27 (N=4492) SØ 28 (N=4889) SØ 29 (N=543) Frekvens Miss Miss Figur 6 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Fikk du tilfredsstillende informasjon om din helsetilstand og behandling? Figur 7 viser antall personer i 29 som har besvart spørsmålet i figur 6. 1

11 4.1.7 a. Fikk du delta i beslutninger knyttet til din behandling? b. Har du vært delaktig i planlegging av egen behandling? Spørsmålet om pasientenes deltagelse i forhold til behandling erstatter de divisjonsvise spørsmålene i 26. Spørsmålet ble formulert forskjellig innen somatikken (spørsmål a) og psykisk helsevern (spørsmål b). Pasienter/pårørende som besøkte enheter i medisinsk service fikk ingen av spørsmålene. a. Somatikk: Totalt 79 % av respondentene opplevde at de hadde fått delta i beslutninger knyttet til sin behandling, mens 11 % eller 332 respondenter, ikke hadde deltatt (fig 8 og 9). 322 respondenter har valgt å ikke svare på spørsmålet eller de har svart på begge svaralternativene. Resultatene viser liten endring i forhold til 28. Antall Miss viser en tilbakegang på ca 1 %. Resultatene mellom de to somatiske divisjonene viser forskjeller (fra 78 % til 81 %) Somatikk 27 (n=244) 29 Prosent Somatikk 28 (n=2634) Somatikk 29 (N=3129) Frekvens Miss Miss Figur 8 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Fikk du delta i beslutninger knyttet til din behandling? Figur 9 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur 8. b. Psykisk helsevern: Totalt 83 % av respondentene opplevde at de hadde vært delaktig i planlegging av egen behandling, mens 5 % eller 2 respondenter, ikke hadde vært delaktig (fig 1 og 11). Resultatene viser ca 3 % forbedring av tilfredse pasienter i forhold til 28. Antall Miss har økt med ca 2 %. Prosent Psyk.27 (n=541) Psyk.28 (n=381) Psyk.29 (n=367) Miss Frekvens Miss Figur 1 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Har du vært delaktig i planleggingen av egen behandling? Figur 11 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur 1. 11

12 4.1.8 Har du hatt nytte av den hjelpen du har fått? Pasientene innen psykisk helsevern fikk spørsmålet om de hadde hatt nytte av hjelpen de hadde fått, og 83 % svarte positivt på spørsmålet, mens 4 % eller 16 respondenter mente de ikke hadde hatt nytte av hjelpen (fig 12 og 13). Resultatene viser en forbedring på ca 2 % i forhold til 28. Prosent Psyk.27 (n=541) Psyk.28 (n=381) Psyk.29 (n=367) Miss Frekvens Miss Figur 12 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Har du hatt nytte av den hjelpen du har fått? Figur 13 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? I alt 9 % eller 4877 respondenter vil anbefale SØ til andre, mens 3 % eller 152 respondenter ikke vil anbefale SØ (fig 14 og 15). 41 respondenter har valgt å ikke svare på spørsmålet eller de har svart på begge svaralternativene. Resultatene viser ingen endring i antall tilfredse pasienter i forhold til 28. Resultatene på divisjonsnivå viser forskjeller (fra 84 % til 92 %) SØ 29 Prosent SØ 26 (N=4227) SØ 27 (N=4492) SØ 28 (N=4889) SØ 29 (N=543) Miss Frekvens Miss Figur 14 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? Figur 15 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur Er du fornøyd med informasjonen i innkallingsbrevet? I år ble alle pasientene ved Radiologisk avdeling spurt om de var fornøyd med informasjonen i innkallingsbrevet. Totalt 87 % av 516 pasientene var fornøyd med informasjonen og 3 % svarte nei på spørsmålet. Antall Miss var 1 %. 12

13 Har du kommentarer eller forslag til forbedringer? I det åpne spørsmålet fikk respondentene anledning til å komme med kommentarer til spørsmålene og forslag til forbedringer. Teksten fra spørsmålet vil bli rapportert til den enkelte divisjon. Totalt svarte 827 pasienter/pårørende på dette spørsmålet. Ved gjennomgåelse av svarene får en følgende hovedinntrykk: Flertallet (58 %) var fornøyd med oppholdet og ga positive kommentarer, spesielt til behandlingen En av fem uttrykte misnøye Mange ønsker kortere ventetid og bedre informasjon Forslagene til forbedringer vil bli analysert på divisjonsnivå og i den enkelte enhet hvor eventuelle tiltak vil bli iverksatt. 13

14 4.2. Del 2 I denne delen av undersøkelsen er det pasientene som har svart, bortsett fra på barneposten hvor pårørende har svart på vegne av barnet. Resultatene fra 29 presenteres sammen med resultatene fra 26, 27 og 28. Undersøkelsen ble gjennomført én dag i 29, samme som i 28 og 27. I 26 ble undersøkelsen gjennomført i fire dager Svarprosent Ved avslutning av undersøkelsen var det delt ut 535 skjemaer. I alt svarte 356 pasienter (375 i 28, 33 i 27 og 175 i 26), noe som gir en svarprosent på 66,5 %, en tilbakegang på ca 1 % fra 28. I alt 63 skjemaer ble returnert ubesvart som gir en høy Miss på spørsmålene. Totalt 2 respondenter svarte på fremmedspråklig skjema (kurdisk badini og spansk). Det var ingen respondenter som benyttet skjema i blindeskrift Alder Flertallet, 28 %, av pasientene var mellom 61 og 8 år (tab 3). Gjennomsnittalderen (mean) var 55 år (59 år i 28, 53 år i 27 og 26). Tabell 3 viser pasientfordelingen i aldersgrupper. Aldersgruppe Antall pasienter Pasienter i % 2 år år år år > 81 år 33 9 Miss (alder ikke oppgitt) Totalt Synes du renholdet er tilfredsstillende? Totalt 68 % respondenter syntes renholdet var tilfredsstillende, mens 11 % eller 4 respondenter mente det motsatte (fig 16 og 17). Resultatene viser en tilbakegang av tilfredse pasienter på ca 1 % i forhold til 27, mens antall Miss har økt med ca 9 %. Prosent SØ 26 (N=175) SØ 27 (N=33) SØ 28 (N=375) SØ 29 (N=356) Miss Frekvens SØ Miss Figur 16 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Synes du renholdet er tilfredsstillende? Figur 17 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur

15 4.2.4 Synes du toalett- og dusjforholdene er tilfredsstillende? Hele 27 % eller 98 respondenter syntes toalett- og dusjforholdene ikke var tilfredsstillende, mens 51 % mente det var tilfredsstillende (fig 18 og 19). Resultatene viser en tilbakegang av tilfredse pasienter på ca 12 % i forhold til 28, mens antall Miss har økt med ca11 %. 1 SØ 29 Prosent SØ 26 (N=175) SØ 27 (N=33) 51 SØ 28 (N=375) SØ 29 (N=356) Miss Frekvens Miss Figur 18 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Synes du toalett- og dusjforholdene er tilfredsstillende? Figur 19 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur Er du fornøyd med maten? Flertallet av respondentene var fornøyd med maten, totalt 73 %. I alt 6 % var derimot ikke fornøyd, som tilsvarer 22 personer (fig 2 og 21). Resultatene viser en tilbakegang av tilfredse pasienter på ca 11 % i forhold til 27, mens antall Miss har økt med ca 1 %. Prosent SØ 26 (N=175) SØ 27 (N=33) SØ 28 (N=375) SØ 29 (N=356) Miss Frekvens SØ Miss Figur 2 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Er du fornøyd med maten? Figur 21 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur 2. 15

16 4.2.6 Har du tilfredsstillende tilgang til bruk av pasienttelefon? I alt 54 % av respondentene opplevde tilfredsstillende tilgang til pasienttelefon, mens 16 % ikke var fornøyd (fig 22 og 23). Resultatene viser en tilbakegang av tilfredse pasienter på ca 5 % i forhold til 28, mens antall Miss har økt med tilsvarende. 1 Prosent SØ 26 (N=175) 59 SØ 27 (N=33) 54 SØ 28 (N=375) SØ 29 (N=356) Miss Frekvens SØ Miss Figur 22 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Har du tilfredsstillende tilgang til bruk av pasienttelefon? Figur 23 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur Er du fornøyd med ditt møte med ikke medisinsk støttepersonell? (informasjonsskranke, portører, vektere, renholdere, kantine- og teknisk personell) Flertallet av respondentene, tilsvarende 75 %, var fornøyd med sitt møte med ikke medisinsk støttepersonell. I alt 4 % var ikke fornøyd som tilsvarer 14 personer (fig 24 og 25). Resultatene viser en tilbakegang av tilfredse pasienter på ca 5 % i forhold til 28, mens antall Miss har økt med ca 6 %. Prosent SØ 26 (N=175) SØ 27 (N=33) SØ 28 (N=375) SØ 29 (N=356) Miss Frekvens SØ Miss Figur 24 viser respondentenes svar i prosent på spørsmålet: Er du fornøyd med ditt møte med ikke medisinsk støttepersonell? Figur 25 viser antall personer som i 29 har besvart spørsmålet i figur

17 4.2.8 Har du kommentarer eller forslag til forbedringer? I det åpne spørsmålet fikk respondentene anledning til å komme med kommentarer til spørsmålene og forslag til forbedringer. Totalt svarte 78 pasienter på dette spørsmålet i del 2 av undersøkelsen, hvorav 13 var fornøyde. 55 pasienter uttrykte misnøye, spesielt innen områdene: Dusj- og toalettforhold (14 svar) Parkering (11 svar) Renhold/tekstil (1 svar) Mat (9 svar) 24 av tilbakemeldingene var relatert til kjernevirksomheten i SØ. Forslagene til forbedringer vil bli analysert på divisjonsnivå og forslag til tiltak blir presentert i rapporten fra DISE. 17

18 5. DISKUSJON 5.1. Resultatene Resultatene som er presentert i denne rapporten gjelder hele sykehuset. Variasjoner i resultatene mellom divisjonene og enhetene kan være store. Gjennomsnittsresultatene for hele SØ kan skjule store forskjeller. Det er derfor viktig at resultatene fra den enkelte enhet benyttes som grunnlag for forbedringsarbeidet lokalt. Resultatene fra del 1 viser en forbedring på tre spørsmål i forhold til tilsvarende undersøkelse i 28. Forbedringen gjelder spørsmålene: uforutsett venting under oppholdet/besøket, delaktighet i planlegging av egen behandling og nytte av den hjelpen du har fått, hvorav de to siste omfatter psykisk helsevern. De øvrige spørsmålene i del 1 viser liten endring i forhold til i fjor. Resultatene fra del 2 av undersøkelsen viser tilbakegang i forhold til tilsvarende undersøkelse i 28. Antall Miss viser derimot en stor økning på alle spørsmålene. Del 2 av undersøkelsen inkluderer sykere pasienter enn i del 1, som kan være årsaken til at mange spørreskjemaer ikke ble besvart. Det er positivt at 83 % av pasientene som har vært innom sykehuset har bidratt til at undersøkelsen har latt seg gjennomføre. En høy svarprosent i 29, 28, 27 og 26 danner et godt grunnlag for sammenligning av resultatene fra de fire undersøkelsene og for forbedringsarbeidet i SØ. Hver divisjon har med dette materialet et grunnlag for å videreføre arbeidet med forbedringer innen den enkelte enhet. Svarprosenten i del 2, 67 %, refererer til et utvalg av inneliggende pasienter som representerer en sykere pasientgruppe enn del 1 av undersøkelsen, hvor 67 enheter av totalt 92 var polikliniske. Høy svarprosent i del 2 gir DISE et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid i SØ. Erfaringene fra tidligere pasienttilfredshetsundersøkelser, PasOpp i 23, 24, 25 og 26 viser at svarprosenten er mellom 35 og 53 % (8-12). I disse undersøkelsene er spørreskjema sendt hjem til pasientene etter utskrivelse. Resultatene fra undersøkelsen viser høy grad av tilfredshet med sykehuset, og mange vil anbefale SØ til andre. Det er likevel mange pasienter/pårørende som ikke er tilfredse med sykehuset og det er viktig å fokusere på forbedringsområder innen hver enkelt enhet og divisjon slik at flest mulige blir tilfredse. Etter at tiltak er iverksatt, kan undersøkelsen i 21 vise videre utviklingen i pasienttilfredsheten Metodekritikk Spørreskjemaene I undersøkelsen er det benyttet egne utarbeidede skjemaer og disse er ikke validerte, noe som gir usikkerhet i forhold til resultatenes relevans i forhold til problemstillingene (spørsmålene). Etter gjennomgang av 11 tilsvarende pasientundersøkelser ble skjemaet fra Cleveland benyttet som grunnlag og tilpasset ut i fra lokale forutsetninger Utvalget - Del 1 Mange pasienter kan ha blitt ekskludert i undersøkelsen og flere pasientgrupper kan derfor være underrepresentert, for eksempel meget syke pasienter. Mulige skjevheter i utvalget er ikke målt eller dokumentert. Spørreskjemaene ble oversatt til 13 språk samt blindeskrift, slik at de fremmedspråklige uten norskkunnskaper, samt blinde- og svaksynte kunne inkluderes i større grad enn i fjor. På grunn av mulige skjevheter i utvalget kan vi ikke konkludere med at undersøkelsen er representativ for alle pasientene som var innom de 92 enhetene ved SØ i aktuelle periode. De 18

19 divisjonsvise rapportene vil vise antall pasienter som var innom hver enhet, og hvor stor andel av disse som ble inkludert. Det er ikke foretatt analyse av hvorfor 17 % av pasientene ikke besvarte spørreskjemaene Utvalget - Del 2 Spørreskjemaet ble delt ut på matbrettet til alle pasienter som hadde bestilt frokost til den aktuelle dagen. Utvalget i denne delen av undersøkelsen er derfor representativ for pasientene i de 3 enhetene i aktuelle periode. Det er ikke foretatt analyse av hvorfor 33 % av pasientene ikke besvarte spørreskjemaene Brukermedvirkning Brukerrepresentantenes deltakelse i undersøkelsen har vært positivt. I alt 27 representanter deltok og de delte ut totalt 319 spørreskjemaer hvorav 256 pasienter svarte dvs. en svarprosent på ca 8 %. I henhold til SLM-vedtaket er brukerrepresentantenes deltakelse i undersøkelsen evaluert. 6. ANBEFALINGER / TILTAK Målet med undersøkelsen har vært å gi pasientene mulighet til å gi uttrykk for sine opplevelser i møte med sykehuset, og resultatene skal brukes i forbedringsarbeidet i hver enhet i SØ. Resultatene fra fjorårets undersøkelse er grunnlag for sammenligning av resultatene fra årets undersøkelse. På lengre sikt kan undersøkelsen danne grunnlag for temaundersøkelser. På bakgrunn av målene med undersøkelsen ønsker vi å gi følgende anbefalinger: 6.1. Presentasjon av resultatene Resultatene fra undersøkelsen formidles internt i SØ og eksternt. Resultatene for hele SØ presenteres hhv. for styret i SØ og sykehusledermøte (SLM), i Brukerrådet og samt på SØs intranett- og internettside. Rapporten sendes alle kommunene i Østfold v/rådmennene. Kvalitetsrådgiver i hver divisjon presenterer de divisjons- og enhetsvise resultatene for hhv. divisjonsledermøte (DLM) og avdelingsledermøte (ALM) Tiltaksplan, oppfølging og rapportering av tiltak Divisjonene lager en tiltaksplan over forbedringsområdene med forslag til konkrete oppfølgingstiltak. Resultatene med forbedringstiltak i divisjonene rapporteres i ledelsens gjennomgåelse Temaundersøkelser Resultatene fra undersøkelsen kan danne grunnlag for tilfredshetsundersøkelser innen spesifikke tema for bl.a. oppfølging og evaluering av iverksatte tiltak. 19

20 7. KOSTNADER OG RESSURSFORBRUK Undersøkelsen er gitt egen prosjektkonto, og det er ført prosjektregnskap og timekonto. Det er i alt medgått 65 timer i form av koordinering av undersøkelsen, møter i arbeidsgruppen, møter i divisjonen, trykking av spørreskjemaer og plakater, distribusjon og innhenting av materiell, evaluering av gjennomføringen, samt presentasjon av resultatene (tab 4). Brukerrepresentantene gjennomførte arbeidet som dugnad, men fikk dekket utgifter til reise og lunsj. Tabell 4 viser forbruk av timer i den enkelte divisjons stab og i Kvalitets- og forskningsavdelingen (KF). Divisjon/KF Antall timer Divisjon for kirurgi 8 Divisjon for medisin 1 Divisjon for medisinsk service 6 Divisjon for psykisk helsevern 3* Divisjon for intern service og eiendom 46 Kvalitets- og forskningsavdelingen 334 Totalt 65 * Tall fra 28 tall fra 29 ikke rapportert. Om vi anslår en timekostnad til kr 4 pr time, inkludert alle kostnader til en ansatt, vil undersøkelsen ha kostet minimum kr 26. Den enkelte enhets forbruk av tid er ikke medregnet. Undersøkelsen har kostet kr 17 2 i rene utlegg til trykking av skjemaer og plakater samt reisekostnader og lunsj til brukerrepresentantene. Trykking av spørreskjemaer utgjør kr 6 7, samme beløp som i 28. Tilsvarende beløp i 27 var kr 25, inkludert oversettelse til 13 språk, og kr 62 i 26 hvor skjemaer og rapport ble trykket eksternt. 2

21 REFERANSER 1. Sykehuset Østfold HF. Strategisk fokus Fredrikstad; Driftsavtale Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF Lovdata (Lov om pasientrettigheter) (http://www.lovdata.no/all/nl html ( ) 4. Lovdata (Lov om helseforetak m.m.) ( ) 5. Norges offentlige utredninger. Pasienten først! Systematisk tilbakemelding NOU 1997:2. ( ) 6. Andreassen TA. Brukermedvirkning i helsetjenesten. Arbeid med brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal; NS-EN ISO 91: 2. Systemer for kvalitetsstyring - krav. Oslo: Norsk Standard; Holte TO, Danielsen K, Andresen Ø et al. Pasientopplevelser i Helse Øst. Pasienter innlagt i somatiske sykehus. Hovedrapport. Utredningsrapport 13/23. Nordbyhagen: HELTEF; Groven G, Danielsen K, Garratt A. Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Hovedresultater. PasOpp-rapport nr Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; Dahle KA, Bjørngaard JH, Saunes IS. Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge. Hovedresultater. PasOpp-rapport nr Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; Dahle KA, Holmboe O, Helgeland J. Brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern. Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 25. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9-26 (PasOpp-rapport). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; Oltedal S, Garratt A, Helgeland J. Pasientenes erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus. Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 26. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-27 (PasOpp-rapport). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten;

22 VEDLEGG 1. Spørreskjema del 1 Somatikk (divisjon for kirurgi og medisin) 2. Spørreskjema del 1 Føden (divisjon for kirurgi) 3. Spørreskjema del 1 Psykisk helsevern 4. Spørreskjema del 1 Medisinsk service 5. Spørreskjema del 1 Radiologisk avdeling (divisjon for medisinsk service) 6. Spørreskjema del 2 DISE (Divisjon for intern service og eiendom) 22

23 DEL 1 - Somatikk NORSK Hvordan kan vi bli bedre? I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss. Før du forlater sykehuset, ber vi deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted før du reiser. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Personen som besvarer spørreskjemaet er: Pasient eller Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Pårørende på vegne av pasienten Pasientens alder 1. Presenterte personalet seg for deg? 2. Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? 3. Fikk du tilfredsstillende informasjon om din helsetilstand? 4. Fikk du delta i beslutninger knyttet til din behandling? 5. Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? 6. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) SMERTE Avd. navn : 1

24 DEL 1 - Føde/barsel NORSK 4865 Hvordan kan vi bli bedre? I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss. Før du forlater sykehuset, ber vi deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted før du reiser. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Personen som besvarer spørreskjemaet er: Pasient eller Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Pårørende på vegne av pasienten Pasientens alder 1. Presenterte personalet seg for deg? 2. Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? 3. Fikk du tilfredsstillende informasjon om din situasjon? 4. Fikk du delta i beslutninger knyttet til din behandling? 5. Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? 6. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) B3 Avd. navn : 15

25 DEL 1 - Psykisk helsevern NORSK Hvordan kan vi bli bedre? I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss. Før du forlater sykehuset, ber vi deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted før du reiser. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Personen som besvarer spørreskjemaet er: Pasient eller Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Pårørende på vegne av pasienten Pasientens alder 1. Presenterte personalet seg for deg? 2. Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? 3. Fikk du tilfredsstillende informasjon om din helsetilstand? 4. Har du vært delaktig i planleggingen av egen behandling? 5. Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? 6. Har du hatt nytte av den hjelpen du har fått? 7. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) DPS Moss pol/dag Avd. navn : 65

26 DEL 1 - Medisinsk service NORSK Hvordan kan vi bli bedre? I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss. Før du forlater sykehuset, ber vi deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted før du reiser. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Personen som besvarer spørreskjemaet er: Pasient eller Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Pårørende på vegne av pasienten Pasientens alder 1. Presenterte personalet seg for deg? 2. Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? 3. Fikk du tilfredstillende informasjon om undersøkelsen og/ eller behandlingen? 4. Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? 5. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) FysSØF Avd. navn : 89

27 DEL 1 - Røntgen NORSK Hvordan kan vi bli bedre? I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet/besøket er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss. Før du forlater sykehuset, ber vi deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted før du reiser. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Personen som besvarer spørreskjemaet er: Pasient eller Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Pårørende på vegne av pasienten Pasientens alder 1. Presenterte personalet seg for deg? 2. Synes du det var mye uforutsett venting under oppholdet/besøket? 3. Fikk du tilfredsstillende informasjon om undersøkelsen og/eller behandlingen? 4. Vil du anbefale Sykehuset Østfold til andre? 5. Er du fornøyde med informasjonen i innkallingsbrevet? 6. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) MR SØS Avd. navn : 76

28 46865 DEL 2 - DISE Hvordan kan vi bli bedre? NORSK I Sykehuset Østfold vil vi tilby våre pasienter tjenester og service av god kvalitet. Dine synspunkter på og erfaringer fra oppholdet er derfor viktig for at vi skal kunne forbedre oss? Vi ber deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet. Det er frivillig om du deltar i undersøkelsen. Skjemaet er anonymt og det leveres på angitt sted. Takk for at du vil bidra til et bedre sykehus! Skjemaet blir lest av en maskin. Det er derfor best om du krysser av midt i rutene. Bruk helst kulepenn. Kryss av i en rute for hvert spørsmål, slik: Pasientens alder: 1. Synes du renholdet er tilfredsstillende? 2. Synes du toalett- og dusjforholdene er tilfredsstillende? 3. Er du fornøyd med maten? 4. Har du tilfredsstillende tilgang til bruk av pasienttelefon? 5. Er du fornøyd med ditt møte med ikke medisinsk støttepersonell (informasjonsskranken, portører, vektere, renholdere, kantine- og teknisk personell)? 6. Har du kommentarer til spørsmålene over eller forslag til forbedringer? (Benytt evt. baksiden av arket.) Avd.navn: A5 9

Brukerundersøkelse i SØ

Brukerundersøkelse i SØ Brukerundersøkelse i SØ Hvordan kan vi bli bedre? Resultater oktober 2011 Utarbeidet av rådgiver Anne Kristin Andersen, kvalitets- og forskningsavdelingen i samarbeid med arbeidsgruppen FORORD Denne undersøkelsen

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015

«Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 «Hjelp oss å bli bedre» Sammenstilling av resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2015 Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2016 Brukerundersøkelse 2015 Foretatt på fem

Detaljer

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 5-2006 (PasOpp-rapport) Kapittel 1 Leseveiledning Tittel

Detaljer

Pasienterfaringsprosjektet

Pasienterfaringsprosjektet 1 Pasienterfaringsprosjektet - en del av forbedringsprogrammet 2011-2013 2 Orientering Mål, mandat og løsning Hvilke svar får vi, og får vi svar på det vi spør om? Kan pasienterfaringene bidra til forbedringer?

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015

Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen fysioterapi ved Kirurgisk poliklinikk høsten 2015 Brukerundersøkelse 2015 Brukes for å innhente erfaringer fra pasienter, og i KLA er dette en del

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Foretatt på tre enheter: Psykiatrisk poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 011 Mars 01 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 011 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport nr 5-2004 PasOpp Pasientopplevelser

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012

Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Brukerundersøkelse i Medisinsk poliklinikk 2012 Foretatt over fem uker en ulik ukedag hver uke Spørreskjema på papir til alle pasienter i poliklinikken gjeldende dag Svar-postkasse eller svar-levering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Disposisjon: Litt historie Om brukermedvirkning på systemnivå

Detaljer

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Anne Mette Bjerkan Per Bernhard Pedersen Solfrid Lilleeng SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Telefon:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Østfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 23. november 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Resultater for Drammen DPS PasOpp-rapport Nr. 5 2014 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014. Resultater for Drammen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny PasOpp-rapport 2016: 78 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset i Vestfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no

Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Pasienterfa asienterfaringsundersøkelsen ringsundersøkelsen juni 2011 ved Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no Hvorfor pasienterfaringsundersøkelse?

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Vestre Viken HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Stavanger universitetssjukehus PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Nordlandssykehuset HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Nordlandssykehuset HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Nordlandssykehuset HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer