FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I Arkiv JouialpostID: sakd.: 10/ /9237 II Sak nr.: 079/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær I Dato: KARiERESENTER SALTEN Vedlegg: Brev fra Salten Regionråd, datert : Organisering og drift av karieresenter i Salten. SR-sak 37/09: Karieresentre i Salten - organisering og drift Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, NAV og komiunene i Salten. Orientering fra Karreresenteret pr Sammendrag: På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for kariereveiledning med etablering av regionale karriere sentre i 5 regioner i Nordland: Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale kareresentre skulle etableres som et fylkesdekkende tilbud, høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drft. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd fikk orientering om saken På oppfordring fra arbeidsutvalget utarbeidet Nordland fylkeskommune forslag til organsering og kommunal medfinansiering av Katrieresenter Salten til møte i Salten Regionråd Under behandling av saken ble det satt fokus på følgende forhold: Medfinansiering/tilskudd fra kommunen til driften av kariere sentrene. Hvordan bør karieresentrene i Salten organseres: To regionale senter med hvert sitt styre eller som en felles organisasjon for hele Salten med et felles styre. Salten Regionråd fattet følgende vedtak i sak 37/09: 1. Salten Regionrådstøtter arbeidet med å etablere Karrieresenter i Salten 2. Salten Regionråd ber óm at detframforhandles en avtale mellom partene/partnerne, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene v/regionrådet, hvor organisering av Karrieresentrene og partenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vil Salten Regionråd anmode kommunen i Salten om å slutte seg til avtalen og gjøre vedtak óm kómmunal me4fnansiering. 4. Etableringen må samordnes med etableringen av Salten Kompetanse. Vedlagte utkast til samarbeidsavtale ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd vedtok å sende den ut på høring til kommunene med frist for tilbakemelding 20. august Saksbehandlers vurdering: Det er flere aktører som opererer i tilsynelatende same fagområdet som Karieresenteret. Enkelte aktører benyter begreper som til forveksling er like. Det er derfor lett at det kan skapes

2 forvirring omking dette. Det er viktig å klargjøre hvilken rolle Karieresenteret har og er tiltenkt framover i dette landskapet. Karieresenteret skal tilby en forsterket yrkes- og utdaningsveiledning gjennom direkte veilednng av unge og voksne, samt bidra til kompetanseheving i grskoler, videregående skoler og NA V. Det er viktig å understreke at Karrieresenteret er et tilbud til alle i kommunen, også arbeidsgivere som ønsker bistand for sine arbeidstakere i forhold til kariereveiledning. Når det i sakens vedlegg benytes begrepet "næringsliv" er det viktig å understreke at det i praksis bety alle arbeidsgivere, også offentlige. I et forsøk på å klargjøre ulike akører og roller på dette området har vi valgt å gi en oversikt med en kort forklarng. Studieverksted: Driver ikke med karereveiledning, men representerer en infrastrutur (klasserom, PC mv). Dette er et lokale hvor en også kan ha tilgjengelig en veilederressurs som bistår deltakerne slik at de får et bedre utgangspunt for å lykkes med sine nettstudier med eller uten lokal faglærer. En viktig arena for mange slik at en kan lykkes bedre med selvstudium. Eies og drives av videregående skole OPUS: Detter er videregående skoles kursorganisasjon. Finansieres i hovedsak gjennom salg av eksterne kurs, ofte gjennom bru av skulens undervisningspersonale. Eies og drives av videregående skole. Studiesenter Salten: En "utvidet" varant av studieverksted. Et sted hvor nettbaserte studier mv kan tilbys. Det ble gjort forsøk på å etablere slike sentra i alle kommunene i Salten. Ideen var å stimulere til økt utdanngsaktivitet i distriktene. Prosjektet er nå avsluttet. Arbeidsmarkedsbedrifter (Tia og lignende) Flere slike bedrifter markedsfører sin kompetanse og kapasitet med sikte på salg av ulike opplæringstjenester. Det benytes begreper sum kariereveiledning, opplæring osv. Dette kan samenlignes med øvige kommersielle akører. RK Kommunenes egen kursarrangør og utviklingsaktør på oppdrag fra kommunene. Karrieresenteret En enhet som drver en spisset yrkes- og utdaningsveiledning rettet mot alle innbyggerne i kommunen. Den er nøytral og gratis og er ikke en kurs- eller opplæringsakør. Fylkeskommunen er største interessent, men også NAV og kommunen er forutsatt som en del av dette. Salten kompetanse Salten regionråds.satsing for økt kompetanse i regionen. Karieresenteret er representert i programstyret og bidrar til samandling mellom Salten kompetanse og Karieresentret. I tilegg til ovennevnte er det mange privàte tilbydere "markedet".

3 Behovet for en bedre kvalitet i yrkes- og utdaningsveiledningen er dokumentert gjennom flere undersøkelser. Et resultat av dette vil være feilvalg av studieretnng, unødvendig lange opplæringsløp og personer som ikke tar initiativ til kompetanseutvikling fordi de ikke kjenner godt nok til mulighetene. Utdaningsnivået blant arbeidssøkerne i Indre Salten er lavere enn gjennomsnittet i Nordland. Fylket ligger også under gjennomsnittet i Norge. Det vil derfor være viktig å heve kompetansenivået i regionen. Det gjelder både på fagarbeidernivå og høyere utdanning Med etablering av karieresentre vil en kue oppnå en helhetlig, tigjengelig og kvalitetsmessig god kariereveiledning for unge og voksne i Salten. Karieresentrenes oppgaver er å gi veiledning i forhold til yrker og utdanng på alle nivå. Dette inkluderer: - individuell karereveilednng til voksne i og utenfor arbeidslivet - informasjon om ulike veier til utdaningsmål og utdaningskrav innen ulike yrker - karlegging og vudering av realkompetanse - vudering av rettigheter til utdanning Sentrene skal være et ressurssenter for skolene når det gjelder å styrke og kvalifisere veiledningen her. I henhold til forslag til samarbeidsavtale etableres det to kareresentre i Salten: Karieresenter i Indre Salten som omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiar Meløy og Gildeskål lokalisert ti Fauske. Det kan opprettes avdelingskontor. Kareresenter Bodø som omfatter Bodø kommune. Det skal være egne regionale parerskapistyrer for begge kariere sentrene som består av representanter fra NAV, kommune, videregående skole ognæringsliv. De to parnerskapene møtes en gang i året for felles erfaringsutveksling, rapportering av akivitet og drøfting av felles strategier for hele Salten. Kareresentrenes arbeid skal ses i sammenheng med målsettinger for Salten kompetanse. Finansiering for katieresentrene er basert på et spleiselag mellom Fylkeskommunen, kommunene og NA Vlandre instanser. Fylkeskommunen har forpliktet seg på minimum 50 % andel. Kommunens tilskudd fordeles etter innbyggertall. Finansieringen for inneværende år er gjort ut fra følgende fordeling: Fylkeskommunen 53 %, kommunene 17 % og NAV/andre instanser 30 %. Tilsvarende fordeling er utgangspunt for videre fordeling mellom parene. For Fauske kommune vil det for 2010 utgjøre kr En legger da til gr at Fauske kommune dekker sin andel av det samlede kommunal tilskuddet etter innbyggertallet. INNSTILLING: 1. Fauske kommune slutter seg til framlagte forslag til samarbeidsavtale vedr. organisering og drift av Karrieresenter i Salten. Rådmanen gis fullmak til å inngå nødvendige avtaler innenfor vedtatte ramer. 2. Fauske kommune dekker sin andel til fellesskapet med kr for 2010 over formanskapets disposisjonskonto. Utgifter framover innarbeides i økonomiplanen.

4 Ragnar Pettersen rådman

5 Korrmul'enel.StJit~n vi~âdrfål'h I JUHî:i111 '''''~''''~-; :::::--~: cf4111eirl'n'$ 'OGDRI;FTAV'KAR&111t'. ldet:v $~$..til' SB'..såk a1l09tiet"'re:gjømrãditjfåtte.t,fiåjel:clà:~jdtak,..1,salt~tl~øitql1tâd.støttétatbfllåetimêd l '.etefljfet6jkbf1l~tê$â'rielri'$ fflø'n;,; "irglc!(j( fjr b'ffql1.,at.rlr lf"f)tjføriti~dtfi$,. mt;l1tit1,;cfill:v. Q~kØ stllskøtilfffl'dtjft'rn lnngsn,.$.,....'setliit1gljv,t1mfoient:avtqi~,\l rs~ftef1.$îu~ed(5~gttlc,~\ltalêt1'q~'.gjøte,ve'gtâk"t)' l.lfrabferif1geri.m'a~jl!1fjljrdnff~ ml#~ffttj~ltiriflell fi\l~nlr(m~t)frp(jtanse; '\l$d!ast:tøl$er..uffi_til','samar:b'itqia~i~.îøi:;er.mí' ti~",åvi'in~(.'. At'oeirJ$tttv,etQ,eJi$nirJl!t;sa~en'...I'møte':~~i. m2lî,2010 urid,~..at.,,~ak Øt1'~..(,S.VevJIdK avtalan hørìn~ltlrkt'mnt~mehl'tlet1'fh$t',20~ 'áugl.$:t;'2ø1'fk rrlstøt.'~t'.'$lid..m~d1:snkß'.pà.at$ak~n:.'llkal'kwlrtneìt$,"qpp.'til'.ipenar;(;ll.i~'; d~eljirjfl j'lt. st;ptêmbefl1tøhi, NI$dv~it'ili;l'íl$ãñ. KQr)I:~l'iij~tr~'ifyi~~sktlromt,lî~ jnañlfaüske NA\t"SØØø!,100eQ2lll,ktimi.selteh..;;kariferesørtter'i:QØ.tlf:;7š54'8eiÒQ. r~xò'rps4ee'~11 ~~~ksí:ifte$lie; Prl6set:~è9t;n~~.$9

6 Salteti RegiOliråd Møte november 2009 Saksframlegg Sid!!: J av:? Ad SR~sak 37/09 KARRIERESENTRE I SALTEN - ORGANISERING OG DRIFT Det vises til tidligere utsendt sakiframlegg (vedlagt notat til AU) hvor det ble orientert ornat revidert notat/saksframlegg medforslag til vedtak vile bli utarbeidet av Nordland fylkeskommune og ettersendt til Regionrådets medlemmer. fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke laget forslag til vedtak. Slikt forslag er derfor utarbeidet av sekretariatsleder../. Vedlagtfølger revidert notat mottatt Det er to forhold som fylkeskommunen ønsker å diskutert med Regionrådet: 1. Medfinansiering/tiskuddfra kommunene til drifen av karrieresentrene. 2. Hvordan bør karrieresentrene i Salten organiseres: ~ To regionale senter med hvert sitt styre, eller som - en felles orgl1nisasjon/or hele Salten med et/el/es styre. 1. KOtnmll1tU medfinansiering Fylkeskommzlnen ønsker å fà kommunene med på å finansiere 17 % av drifskostnadene ti Karrieresentrene. En slik medfinansiering må det evt. gjøres vedtak om i hver enkelt kommune. Fylkeskommunen ønsker i den/orbindelse at medfinansieringfra kommunene diskuteres i Regionrådet og at Regionrådet anbe/a/erkommunene i Salten å bidra med de budsjetterte beløp. 2. Organisering Frafylkeskommunen er det opprinnelig/orutsatt at Karrieresentrene i Salten organiserer seg ilo senter med hvert sit styre. Bodø i et senter og de øvrige kommunene (minus Hamarøy) i et senter. Alternativt/ores/år fylkeskommunen (etter al1inodningfi'a Arbeidsutvalget) at Salten organiseres som en enhet med etfelles styre. Arbeidsutvalget har diskutert organiseringen, men ønsker å videreføre diskusjonen i Regionrådet før endelig tilråding vedtas. Det er mage forhold som taler for at Salten bør sees i sammenheng i organisering av Karrieresentrene: - Det blir letter å utnytte karrieresentrenes kompetanse i hele regionen - Bedre regional styring av virksomheten ~. Valg av kommunalerepl'esèntanter ti styret kan gjøres av Regionrådet - Felles/samme 5'trategi for hele regionen koordinert med "Salten kompetanse" ~ Oveiføring av allerede etablert styrekompetanse ~ En samlet region kanforhandle med Njk om bl.a. framtidigfinansiering - En oversiktlig og ryddig organisasjonsmodell hvor partnerskapet i Sa/ten blir synelig. Arkiv: sr-sak 37090d.. karrier!!senlre.doc U/skrjfsdato: J 6. JJ. 09 Sign: gh

7 .t14a(j"s.ak Slde:2av2 ~---l ljtjraovernevntejoreslår.sekrelqrîatsleder/ølgende;' Porslag/il vedtak 1. Salten Regtonrâd støtter arbeidet med å etablere Karrîeresetite'rfSalten. 2. SalNm Regionrådber omatdet,frcmrforhqtidles en avtale menom.paltendparthelhé,. dv.t fylkeskommunen. NAVogkonnnunene v!reglol1rctdet, hvor organisering av Karrieresentrenepg pqrtenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under jòrutsetnilig av o11örentavtale; vilsaltenregionrådanmode k()rnmunene ISalien. dm å slutte seg titavtcilèn og gjøré vedtak oni konrmunal metf/lnansieririg. Bodø; denj q9 e.. ~und sel\reariatseuer ri.... r;:.....~ ;1...'.j, Ark/v:. $r.$åkj7(j9àd..~ ka,lieresenlfe;doc U/sÏCsdà/oi UU1.09 S/gllfgh

8 Vedlegg SR-sak 37/09. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering av karrieresenter i Salten Utarbeidet av Nordland Fylkeskommune vllnger-lise Pettersen 1. Bakgrunn På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for karriereveiledning med etablering av regionale karrieresentre i 5 regioner i Nordland; Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale karrieresentre etableres som et fylkesdekkende tilbud og høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drift. Organisering av tjenesten På fylkesnivå er arbeidet organisert gjennom et partnerskap bestående av fylkeskommunen, NAV, NHO, LO, KS, fylkesmannen og høgskolene. Oppgaver er: Avklare regionsinndeling for etablering av sentre Tildele driftsramme til regionene Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten Ivareta løpende utvikling, kompetanseheving, felles profiering og markedsføring Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene og fylkeskommunen koordinerer arbeidet. I den enkelte region er det egne regionale partnerskapistyrer som forutsettes å bestå av NAV, kommune, videregående skole og næringsliv. Oppgaver er: Regional styring av virksomheten Økonomiarisvar med utabeidelse av budsjett. Avklare lokal finansiering Sørge for hensiktsmessig lokalisering av senteret ~ inkludert hvordan tjenesten skal være tilgjengelig for kommunene i regionen karrieresenteret skal dekke. Iverksette lokale strategier og prioriteringer. Videregående skole har personalansvar for ansatte. Karrieresentrenes oppgaver Karrieresentrene gir veiledning i forhold til yrker og utdanning på alle nivå. Dette inkluderer: individuell karriereveiledning til voksne. i og utenfor arbeidslivet infortasjon om ulike veier til utdanningsmål og krav innhold ulike yrker kartlegging og vurdering av realkompetanse vurdeling av rettigheter til utdanning Sentrene arbeider som en kompetanseressurs for skolene når det gjelder å styrke og kvaufisere veiledningen her.. Økonomi.. finansiering Fylkeskommunen finansierer minimum 50 % av driften. Øvrige midler forutsettes frmskaffet avkommunene og NAV. Det er ikke angitt en bestemt finansieringsnøkkel. Det er utfordringer mht NAV's bidrag og det arbeides på fylkesnivå med å finne løsninger. Kjøp av tjenester hos karrieresentrene er pt aktuelt. Om senteret er lokalisert i tilknytning til NA V's lokaler, bidrar NAV lokal med husleie. Når det gjelder kommunenes medvirkning er det ulik praksis. Tilskuddsandel varierer fra 2S - i O %. Fordeling på kommunene kan være basert på folketall eller basistilskudd + kronebeløp pr innbygger. Side: L

9 í-----~---- I Vedlegg SR-sak 37/09 2. Status Saltenregionen Det er i dag etablert karrieresenteret kun i Indre Salten med en tjeneste tilgjengelig for Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Senteret er lokalisert på Fauske videregående skole med kontordager på NAV Fauske og NAV SaltdaL. Det er også gjort avtale med NAV Sørfold om bistand etter avtale. Steigen dekkes opp gjennom samarbeid med skolene og Kvinneuniversitet med avtalte dager i kommunen. I Hamarøy ivaretas oppgavene av karrieresenteret i Ofoten (arbeid rettet mot skolene). Senteret har 2 heltidsansåtte. Den kommunale finansieringen er ikke på plass og vil være en forutsetning for videre drift. Så langt har RKK vært inne med tilskudd (tom 2009) i tilegg til et bidrag fra Fauske kommune (2008). Det regionale styret består av Jan Åke Storjord, NAV (leder), Leif MEggestad, rektor Fauske vgs, IngunnMikalsen, rektor Saltdal vgs, Per Jon Olsen, leder RKK Indre Salten, Kai Roger Pettersen, næringsliv (ny høsten 09) og Kjell Magne Johansen, ordfører Saltdal (riy høsten 09 - foreløpig observatør) Meløy og Gildeskål kommune har sammen med videregående skole bedt om å få en tilgjengelig tjeneste også i disse kommunene gjennom ei stiling lagt ti Meløy vgs - formelt tilknyttet karrìeresenteret i Indre Salten. L Bodø har det over tid vært arbeidet med å etablere tilbudet. En lokaj planleggingsgruppe bestående av kommunen, NAV og vgs er involvert. Det er så langt avklart at NAV Bodø stiler lokaler. NFK har i 200S/09bidratt med ekstra ressurser til å styrke karrierevéilednil1gel1 i skolene. Voksne/arbeidslivet i Bodø mangler imidlertid tibudet Me som merkes i andre regioner med bl.a henvendelser på telefon. Fylkeskommunen legger oppgaver knyttet ti voksenopplæring (avklaring av rett til opplæring, vurdering av realkompetanse med mer) til sentrene. Det er behov for å få dette på plass også i Bodø. 3. Økonomi fylkeskommunen I økonomiplanen for 20 L O ~ 2013 la fylkeskommunen inn 3,8 mil i driftstilskudd til etablering av tibudet i øvrige regioner (Bodø, Lofoten, Vesterålen og SørwHelgeland). I forbindelse med budsjettbehandlingen måtte fylkesrådet foreta omprioriteringer slik at det i dag ligger 1 mil til formålet. Lofoten el' kommet lengst i planleggingen og et prioritert. Det ses imidlertid på andre muligheter for at hele Saltenregionen kan få tilbudet på plass i Dette vil trolig biiavklart i løpet av Januar. 4. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering i Salten OrganiSering Som det framgår ovenfor følges arbeidet på regional nivå av et partnerskap (styre) - der partene har en felles forpliktelse men der videregående skole har et spesielt økonomiàl1svar. Roller er nærmere definert. Det er opprinnelig forutsatt 2 regionale karrieresentre som skal dekke hele Saltenregionen (Meløy/Gildeskål underlagt senteret i Indre Salten) ~ og med 2 regionale styrer som følger opp arbeidet i hbt definerte oppgaver. Et annet alternativer å ha ett felles styre for begge karrieresentrene. Fordelen med dette er å ivareta en felles strategi for satsingen i Salten regionråd. På den andre siden har partene i Bodø ønsket å være mer tett på i arbeidet med etablering av virksomheten her der det vil være andre utfordringer enn der tibudet allerede er etablert. En mulighet er å ha et eget styre i Bodø i startfasen og at man i løpet av 2010 etablerer et felles partnerskap der regionrådetpeker ut hvem som skal representere kommunene (2 eller 3 personer) i dette.... Side: 2

10 Vedlegg SR-sak 37/09 Kommunal medfinansiering Foreløpige anslag viser en samlet kostnadsramme på tjenesten i Saltenregionen på ca 4,3 mil kr: Indre Salten; ca i,7 mil kr, Meløy/Gildeskål: kr (1/2 stiling) og Bodø: 2,2 mil kr (3 stilinger). Forslag finansiering tar utgangspunkt i et fylkeskommunalt tilskudd på ca 53.% og en kommunal andel på ca 17 %. Det foreslås at saken følges opp i de ulike kommunene med vedtak om bevilgning av tilskudd til drift. Utkast budsjett og finansiering karrieresenter Indre Salten 2010 ffa:ij';1~ f i~itt~trtrl!;~ii J!flti~~lJflij4W~:sJit(~l\f;&;~glilM:'t;#1Gîlä~~kilWw ø.~w~w.t!j1 li~~s1l&~i~~ ~~~~ili# Personalkostnader Kontor og drift Husleie Møter, reiser, kurs Invest.. annet i i SO i :i :ioo ~i~~~~il1.lâft~~tr~~wli* ~~,ß;~r:~t;~~~tl~Wit~t~Æ!jifrtitt~:i~f l\t(rri1!n,~~imtfln, f;~~~ltj;1~\i~azititl~r.~liilm:%rj~i~~~\îi1 Nordland fylkeskom NPKVO Kommunene NAV lokal NAV Nordland VIderegående skole Fengsel % SÙO % % Kommentarer Bodø Indre Salten Hamarøy Rødøy Bør også drøfte samarbeid med fengselet. medfinansiering herfra Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen, Beiarn, inkl avd Meløy/Gildeskål Ivaretas av kartieresenter i Ofoten Ivaretas av karrieresentel' Mo i Rana Fordeling kostnader kommunene med basis i folketall blir da som følger: Utkast fordeling tilskudd koininunene i Salten 2010 áiê~iwif;1%t;ifi~i,(:;1!kö:irjti'îlrièj jîwijiní!ief~x ~o/~\iiigbjvi, ltiiskwã'('fl%~;t ;iã~lü'fîdê't'~t Sum senter/avd Indre Salten Fauske Saltdál Søtfold Beiarn L Steigen I Meløy Gildeskål I Bodø Bodø I I:~JfW!;\!i%t.74.Wlîi7;i ~~t~ t;~:~~~ròô1 g Jt~Wti4~;;Qb.:O: ~~;&rjwl.~t619:ö.w Utgangspunkt beregning tiskudd kommunene: med avrundet sum Side: 3

11 r-~--~ ~--_._._-----~-.~-.~~----~--~:-~--~ ---- SR.referat Side: 2 SR-SAK ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRADETS ORGA- NISASJON Det vises ti saksfremlegg datert a. Georg Heggelund orienterte fra sekretariatet om følgende saker omtalt i saksfremlegget: 1. SUppleringsvalg ti Regionrådet - Steigen 2. Vedr. SR-sak 29/09 - Budsjett 2010 for regionrådets sekretariat 3. RegionrtAdsmøte i februar j 4. Drift av hybelstua i Bodø 5. Båtpakke Salten Del Il Det ble også orientert kort om aktiviteter i. Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar I Salten Partnerskap Salten. Salten Friluftsråd b. Ole Petter Nybakk orienterte fra rådmannsmøtet om - Samordnet Innkjøp av forsikring - 29 kommuner - Innkjøpssamarbeid - jfr. egen sak - barnevêrn -jfr. egen sak - samhandlingsreformen - organisering av nettverket.. Ragnar Pettersen går inn i KS sitt rådrhannsutvålg - mulige samarbeidsområder med IRIS Salten Enstemmig. vedtak: Tatt ti orientering. SR.SAK 36/09 SAMORDNET INNKJØP I SALTEN. STA TUSRAPPORT Det vises til saksfremlegg datert Innkjøpssjêf Øystein Nilsen orienterte. Enstemmig V(~cltêlk: Tatt til orientering med de forpliktelser som påhviler hver kommune. " SR.SAK KARRIERESENTRE I SAL. TEN - ORGANISERING OG DRIFT Detvises til saksfremlegg datert Jan-Ake Storjord, NAV Fauske og Nina Tande Hansen, Karrieresenteret Indre Salten orienterte. Enstemmig vedtak: 1. Salten Regionråd støtter arbeidet med å etåblere Karrieresehter i Saitefl. 2. Salten Regionråd ber om at det framforhandles en avtale mellom partenelpartnernê, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene vlregionrådet, hvor organisering av Karrieresentrêne og partenes tilskudd til driften inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vii Salten Regionråd anmode kommunene i Salten om å slutte seg tlf avtalen og gjøre vedtak om kommunal medfinansiering. 4. Etableringen mta samordnes med etableringen av Salten Kompetanse.

12 11"':,....",e $.m.rbé;i.,~.le XteffQn,D~I'I his.fi:hsi::'q.: õ.. ft.avkøimr&.,l"'~ '1:.läl'tüñl:i "~:~=,~ J;~~s~l ~~ltl%~jj..f'yi:k~srms edtak..(es'~rg~ocí~~k' 2.. Førtn$ Et1i''ll~11~:a;vt~~.'ijr.â;ñimat~t. efi..~e 1'êìiìls~~Qi:Ø!et;,'m ~l!'1l(il'~ ~ edíl~ ig'.;ft..unie1q~. "îufsìl~'i.stdtßn..m~ø:1t~tí:... $..,'....ltlr,rjetü.nttv'i.;$ít1fe~:~.~~"å",i~l~ln!j:;çí'..ç,p,lily.ør Jlel.'~t~~tere~.tø.R,~~ø:i1ti:t.'.i,galten..Dî~ef,e. lfl 1;~e,i,teìleii....Faim~ög~'S1ral~~~. ~ii~t~'~wïø:árvt\elm$šmntót.. Sent~êlé,:l;.L t~r~llen,ø8'iqpw'g.,,~l' Kä..~ "t'r."m;.,..., ,., : $~;tølle':'$.k,~'.: enøwni.i föfhdid.tiì'yrjièt::nj~ûll~iri:j iâ;:itæ"ì1v:â, ~ 'i:r~ivi :,.. i.nf~ro~jøri.:qnt,ttl~lcç,v~l~'.,... : : av real~1'ílet~$ :,_. vwderbil:awtrett~tier.tiitd$1i:iig... :$e;ttrne.~~ :",ære:.l$t:fe$~lut$sel1te:t'foli:.skølen.e:'l'b:.at eu~tjg.ll.hei!,. ~~::'~:~:mj:'il~nllg ~~Ì;~~a~ii~iwf' ~~lí~,rqr. ;!e1fq!l,,~ ê:r~êæt.eïi~.";ï:'v're'pi;e$etitâlt~t it.na;v;k(j~ -Rie~ntlrP k;~~de.ii - 'Øif()ñ:Ömìan'V$'~ed.u~~I4~i~~.a~huø,sje:t:"~.,,v;Kl~t'Atc'ay:..tl(l~ fòr Î$()i11t'ur~jte: ll!elløj;~)~el'esiî)teitet.;sw)

13 ...I:VerK$øttelol(á1e.~1ejl~ii.l;gpilÇJtir.g~r~ -..in.fömià$.iolt,i llmi.iiksòmhwt~~i:liiøl1~#'...~î'~eyäiúémn~t.~é :ml'plitt~í1;ll~;i~.f$''l _~~~peli~iqjß.s;i:.im;'fwl:í:.~e't:til;"!

14 Vitt~~'$k~e f!írerre_k~p"i_l\e.i\ullgb)~lk~ k~_~lì f()n:.~.,ii()rt:.n~n 1, kv~t 4.evãl:uøl'fiS 'l'a"o~d_'. ft~$~etl'lil~4~..~. ~=t:jir;~~!~==;:ára~m vl1kt5~.eteíl.~h"~~~g;'ti.. -Ûmíne'noet1nv.pMtt'~:miEd~i;':~i:Mlijh:Q'vlØr4ï1dnipt,lijjef---' tl;"qpp..thiy hehmtt1lng... Bødø1.d:en '''H' Jej'l'ÜlfØa\.sen ~sjef dlaiid..fyil:~kqltm;uìl(l ~ati:äk~~tq~~ttt NAV.l\Mer NA:\l:Fn~k!i: K~lm~f$~!',:li;jj "',.' :lo""::". ~,,,,...,:+',+:,~,,,":;,",k llø: ''''~::~. '" 'l..,:".,t..._o4..._.. lc-~.,_'''..,. 41'-40-'$:...* ,li.-.,,:-$... d~jt~klft.'f:"':. ' :+:~:"':i!"'..ã:1w~: ""''* '"."'. "''''''-i-...-.: *-.'.fl- J':",:-,. :*_-*.!,.::v!,;:.:,.:''',~~,,:' $~Jt.i :l."-l: '!,~:i,'t, 't: r",:, ',": :I'''''''.li,...~,'-1! f.' ""i-'l--~:":,!,,j: St i:g~

15 V~lll;šimi_ids~':(;!'~.ttml,..i.I:Ø.i'..'llV..: alllj~~.'i.øîérinl.'~~~l~::.t~~jlll..

16 Karriere senteret INORE SALTEN Til aktuelle samarbeidsparter i Indre Salten. Ordførere og rådmenn, Nav lokal og NFK/videregående skoler Viser til samarbeidsavtale mellom Nordläñ;d fykeskommune, NAV og kommunene v/sälten regiohråd utsendt frä Salten regionråd i juni Hensikten med dette skrivet er å presisere hvilke tjenester karrieresenteret gir ti kommunens innbyggere og omfanget av denne, samt å ta initiativ til at det blir gjort lokale avtaler tilpasset behovet i den enkelte kommune. Møte med kommunene og Nav. For å konkretisere videre oppfølging av arbeidet i den enkelte kommune, ber vi med dette om et møte for bli enige oni.økonomisk avklaring og avklaring om innholdet i tilbudet i den enkelte kommune. Dette gjelder både oppfølging av den individuelle veiledningen (omfang/lokalisering), veiledning og kompetansekartlegging i bedrifer og arbeidet mot skolene. Karrieresenteret vil ta kontakt for møtetidspunkt, men gi gjerne tilbakemelding dersom dere här forsläg til tidspunkt. Vedr. pkt 3. Karrieresenter i Salten - organisering og oppgaver Karrieresenteret i Indre Salten har vært virksom fra 2004 og har i dag 2, 7 stillinger. Senteret er en del av en felles satsing i fylket og forutsatt finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommuneíl, NAV og kommunene. Karrieresenter Indre Salten omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Meløy og Gildeskål vil faglig være tilknyttet Indre Salten. Karrieresenteret er lokalisert på Fauske, og har kontorsted Fauske vgs Søbbesva. Karrieresenteret er samlokalisert med Opus Fauske vgs og studieverkstedet. Vi gir også veiledning i de andre kommunene, og det er opprettet eget avdelingskontor i Saltdal i samarbeid med NAV. Her gis veiledning en dag pr uke i deres lokaler. I Steigen er KUN koordinator og samarbeidspar, og karrieresenteret gir veiledning på KUN to-tre ganger årlig. I Beiarn formaliseres arbeidet nå i høst, og vi har avtale med nav om "Beiardag" en dag pr mnd for å veilede i Sørfold samarbeider vi med Nav,. nin ~ itt i senterets lokaler på Fauske. Meløy og Gildeskål er nylig er derfor ikke deres brukere. Karthiïrllsenmret Indre $alt($n tit7565zo õ9... Mob: til

17 Karriere senteret INDRE SALTEN Tilbud til voksne. Karriereveiledning er en betingelse for at voksne skal kunne få opplæring på videregående nivå og bl.a. komme i gang med studier på "Den åpne skole" som er Nordland fylkeskommunes nettbaserte opplæringstilbud for voksne. Karrieresenteret bidrar til at de som ønsker, får søkt om realkompetansevurdering noe som kan gi avkorting i opplæringsløpet. Vi samarbeider tett med opplæringštilbyder på videregående nivå, Opus og studieverkstedene, og formidler dermed deltakere til de rette OPPlæringstilbud. Vi gir dessuten veiledning når voksne ønsker en ny karrierevei og utdanningsveier som ivaretar dette. høyere utdanning, og formidler til I 2009 var 404 voksneti karriereveiledning. Inneværende år er det fram til 1. juli registrert 212 voksne som har vært til veiledning, 99 av disse er bosatt i Fauske kommune. Samarbeid med næringslivet. Karrieresenteret kan da bidra til at den enkelte arbeidstaker får en oversikt over sitt kompetansebehov, men også at bedriften får kartlagt de ansattes kompetanse. Vi vii i denne sammenheng kunne kople dèltakere til den lokale opplæringsaktører og dermed gi en samlet oversikt over opplæringsbehovet innenfor bestemte fagretninger. I forbindelse med finanskrisen fikk bedrifer i kommunene Fauske og Sørfold tibud om kartlegging og veiledning i hvordan ønsket kompetanse kan nås. Til sammen har 3 bedrifer tatt imot denne tjenesten, og vi har bidradd ti at ca 40 arbeidstakere har fått realkompetansevurdering og teoriopplæring innenfor sine fagfelt og er gitt muligheter til å ta fagbrev. Det er dessuten relevant å kartlegge næringslivets behov for framtidig kompetanse slik at både unge og voksne som.ønsker å bo i Indre Salten kan kvalifisere seg til arbeidslivets lokale behov. Karrieresenteret og Opus samarbeider med RKK i satsing om fagbrev til alle og i denne omgang helsefagarbeidere. Prosjekt 300 i 2010 har vi etter oppdrag fra NAV engasjert oss spesielt i gruppen år, - unge voksne uten jobb og formell kompetanse. Dette er en gruppe som vi ser har stor nyte av tilbudet Om karriereveiledningog opplæring, der målet er å få fagbrev ener studiekompetanse~ Vi har civhqldt 2 karrierekurs på e uker og skal avholde et nyt kurs i oktober/november. 35 deltakere hclr fått tibudet, og de formidles tndirektè til utdanning som fagarbeidere eller til studiekompetcinse. Tiltaket har høy prioritet i NordlClnd fylkeskommune og i Nav. Tilbud til ungdom og skoler. i tilegg til individuell veiledning har vi gitt et karrierekurs på 3 timer til samtlige elever i 9.klasse i alle kommuner og ett kurs til foreldrene deres. I Fauske har det vært avholdt 11 elevkurs og 4 foreldrekurs En del elever har etter henvisning fra egen rådgiver oppsøkt oss for individuell veiledning. Karrieresentereter dessuten ressurssenter for veiledere i skolen. Vi har hatt kurs og gitt veiledning til lærere/rådgivere og har ansvar for planer og rutiner for samarbeid mellom skoleslagene. 2

18 ,-----_._ I Karriere senteret fndr SAlTEN Tilbud til minoritetsspråklige. Vi har avholdt karrierekurs til minoritetsspråklige/voksenopplærirgsgruppa i Fauske. Dette tilbudet er likt det tilbudet ungdom i grunnskolene får, men omfanget er på 6 timer. i samarbeid med Opus, flykningekontoret, va Fauske kommune og Nav planlegger vi et prosjekt der målet er helsefagutdanning for minoritetsspråklige. I den forbindelse er karrieresenteret de sorr gir veiledning og kartlegger kompetanse. Fra januar og fram til sommerferien 2010 har 13 minoritetsspråklige fått individuell veiledning. Tilbud til innsatte. Vi gir karriereveiledning til innsatte. Dette er koplet til opplæringstibud på Opus. i I Vedr. pkt 4 - økonomi - finansiering NFK og NAV har bidratt med hoveddelen av finansieringen. Den kommunale andelen har ikke vært på plass og RKK har fram til og i påvente aven avklaring, gitt et mindre årlig tilskudd til driften på ca Øvrig finansiering kommer frtj Bodø fengsel avd Fauske og Fauske vgs. Vi h$per det nå blir gjort positivt vedtak i henhold ti framlagt samarbeidsavtale når det gjelder kommunenes bidrag til driften inneværende og kommende år. Dette vil være avgjørende for videre drift og for øvrigefinansieringsparters bidrag. Jan Ake Storjord Styreleder karrieresenteret Indre Sa~en Nina Tande Hansen leder karrieresenteret Indre Salten 3