FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I Arkiv JouialpostID: sakd.: 10/ /9237 II Sak nr.: 079/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær I Dato: KARiERESENTER SALTEN Vedlegg: Brev fra Salten Regionråd, datert : Organisering og drift av karieresenter i Salten. SR-sak 37/09: Karieresentre i Salten - organisering og drift Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, NAV og komiunene i Salten. Orientering fra Karreresenteret pr Sammendrag: På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for kariereveiledning med etablering av regionale karriere sentre i 5 regioner i Nordland: Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale kareresentre skulle etableres som et fylkesdekkende tilbud, høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drft. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd fikk orientering om saken På oppfordring fra arbeidsutvalget utarbeidet Nordland fylkeskommune forslag til organsering og kommunal medfinansiering av Katrieresenter Salten til møte i Salten Regionråd Under behandling av saken ble det satt fokus på følgende forhold: Medfinansiering/tilskudd fra kommunen til driften av kariere sentrene. Hvordan bør karieresentrene i Salten organseres: To regionale senter med hvert sitt styre eller som en felles organisasjon for hele Salten med et felles styre. Salten Regionråd fattet følgende vedtak i sak 37/09: 1. Salten Regionrådstøtter arbeidet med å etablere Karrieresenter i Salten 2. Salten Regionråd ber óm at detframforhandles en avtale mellom partene/partnerne, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene v/regionrådet, hvor organisering av Karrieresentrene og partenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vil Salten Regionråd anmode kommunen i Salten om å slutte seg til avtalen og gjøre vedtak óm kómmunal me4fnansiering. 4. Etableringen må samordnes med etableringen av Salten Kompetanse. Vedlagte utkast til samarbeidsavtale ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd vedtok å sende den ut på høring til kommunene med frist for tilbakemelding 20. august Saksbehandlers vurdering: Det er flere aktører som opererer i tilsynelatende same fagområdet som Karieresenteret. Enkelte aktører benyter begreper som til forveksling er like. Det er derfor lett at det kan skapes

2 forvirring omking dette. Det er viktig å klargjøre hvilken rolle Karieresenteret har og er tiltenkt framover i dette landskapet. Karieresenteret skal tilby en forsterket yrkes- og utdaningsveiledning gjennom direkte veilednng av unge og voksne, samt bidra til kompetanseheving i grskoler, videregående skoler og NA V. Det er viktig å understreke at Karrieresenteret er et tilbud til alle i kommunen, også arbeidsgivere som ønsker bistand for sine arbeidstakere i forhold til kariereveiledning. Når det i sakens vedlegg benytes begrepet "næringsliv" er det viktig å understreke at det i praksis bety alle arbeidsgivere, også offentlige. I et forsøk på å klargjøre ulike akører og roller på dette området har vi valgt å gi en oversikt med en kort forklarng. Studieverksted: Driver ikke med karereveiledning, men representerer en infrastrutur (klasserom, PC mv). Dette er et lokale hvor en også kan ha tilgjengelig en veilederressurs som bistår deltakerne slik at de får et bedre utgangspunt for å lykkes med sine nettstudier med eller uten lokal faglærer. En viktig arena for mange slik at en kan lykkes bedre med selvstudium. Eies og drives av videregående skole OPUS: Detter er videregående skoles kursorganisasjon. Finansieres i hovedsak gjennom salg av eksterne kurs, ofte gjennom bru av skulens undervisningspersonale. Eies og drives av videregående skole. Studiesenter Salten: En "utvidet" varant av studieverksted. Et sted hvor nettbaserte studier mv kan tilbys. Det ble gjort forsøk på å etablere slike sentra i alle kommunene i Salten. Ideen var å stimulere til økt utdanngsaktivitet i distriktene. Prosjektet er nå avsluttet. Arbeidsmarkedsbedrifter (Tia og lignende) Flere slike bedrifter markedsfører sin kompetanse og kapasitet med sikte på salg av ulike opplæringstjenester. Det benytes begreper sum kariereveiledning, opplæring osv. Dette kan samenlignes med øvige kommersielle akører. RK Kommunenes egen kursarrangør og utviklingsaktør på oppdrag fra kommunene. Karrieresenteret En enhet som drver en spisset yrkes- og utdaningsveiledning rettet mot alle innbyggerne i kommunen. Den er nøytral og gratis og er ikke en kurs- eller opplæringsakør. Fylkeskommunen er største interessent, men også NAV og kommunen er forutsatt som en del av dette. Salten kompetanse Salten regionråds.satsing for økt kompetanse i regionen. Karieresenteret er representert i programstyret og bidrar til samandling mellom Salten kompetanse og Karieresentret. I tilegg til ovennevnte er det mange privàte tilbydere "markedet".

3 Behovet for en bedre kvalitet i yrkes- og utdaningsveiledningen er dokumentert gjennom flere undersøkelser. Et resultat av dette vil være feilvalg av studieretnng, unødvendig lange opplæringsløp og personer som ikke tar initiativ til kompetanseutvikling fordi de ikke kjenner godt nok til mulighetene. Utdaningsnivået blant arbeidssøkerne i Indre Salten er lavere enn gjennomsnittet i Nordland. Fylket ligger også under gjennomsnittet i Norge. Det vil derfor være viktig å heve kompetansenivået i regionen. Det gjelder både på fagarbeidernivå og høyere utdanning Med etablering av karieresentre vil en kue oppnå en helhetlig, tigjengelig og kvalitetsmessig god kariereveiledning for unge og voksne i Salten. Karieresentrenes oppgaver er å gi veiledning i forhold til yrker og utdanng på alle nivå. Dette inkluderer: - individuell karereveilednng til voksne i og utenfor arbeidslivet - informasjon om ulike veier til utdaningsmål og utdaningskrav innen ulike yrker - karlegging og vudering av realkompetanse - vudering av rettigheter til utdanning Sentrene skal være et ressurssenter for skolene når det gjelder å styrke og kvalifisere veiledningen her. I henhold til forslag til samarbeidsavtale etableres det to kareresentre i Salten: Karieresenter i Indre Salten som omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiar Meløy og Gildeskål lokalisert ti Fauske. Det kan opprettes avdelingskontor. Kareresenter Bodø som omfatter Bodø kommune. Det skal være egne regionale parerskapistyrer for begge kariere sentrene som består av representanter fra NAV, kommune, videregående skole ognæringsliv. De to parnerskapene møtes en gang i året for felles erfaringsutveksling, rapportering av akivitet og drøfting av felles strategier for hele Salten. Kareresentrenes arbeid skal ses i sammenheng med målsettinger for Salten kompetanse. Finansiering for katieresentrene er basert på et spleiselag mellom Fylkeskommunen, kommunene og NA Vlandre instanser. Fylkeskommunen har forpliktet seg på minimum 50 % andel. Kommunens tilskudd fordeles etter innbyggertall. Finansieringen for inneværende år er gjort ut fra følgende fordeling: Fylkeskommunen 53 %, kommunene 17 % og NAV/andre instanser 30 %. Tilsvarende fordeling er utgangspunt for videre fordeling mellom parene. For Fauske kommune vil det for 2010 utgjøre kr En legger da til gr at Fauske kommune dekker sin andel av det samlede kommunal tilskuddet etter innbyggertallet. INNSTILLING: 1. Fauske kommune slutter seg til framlagte forslag til samarbeidsavtale vedr. organisering og drift av Karrieresenter i Salten. Rådmanen gis fullmak til å inngå nødvendige avtaler innenfor vedtatte ramer. 2. Fauske kommune dekker sin andel til fellesskapet med kr for 2010 over formanskapets disposisjonskonto. Utgifter framover innarbeides i økonomiplanen.

4 Ragnar Pettersen rådman

5 Korrmul'enel.StJit~n vi~âdrfål'h I JUHî:i111 '''''~''''~-; :::::--~: cf4111eirl'n'$ 'OGDRI;FTAV'KAR&111t'. ldet:v $~$..til' SB'..såk a1l09tiet"'re:gjømrãditjfåtte.t,fiåjel:clà:~jdtak,..1,salt~tl~øitql1tâd.støttétatbfllåetimêd l '.etefljfet6jkbf1l~tê$â'rielri'$ fflø'n;,; "irglc!(j( fjr b'ffql1.,at.rlr lf"f)tjføriti~dtfi$,. mt;l1tit1,;cfill:v. Q~kØ stllskøtilfffl'dtjft'rn lnngsn,.$.,....'setliit1gljv,t1mfoient:avtqi~,\l rs~ftef1.$îu~ed(5~gttlc,~\ltalêt1'q~'.gjøte,ve'gtâk"t)' l.lfrabferif1geri.m'a~jl!1fjljrdnff~ ml#~ffttj~ltiriflell fi\l~nlr(m~t)frp(jtanse; '\l$d!ast:tøl$er..uffi_til','samar:b'itqia~i~.îøi:;er.mí' ti~",åvi'in~(.'. At'oeirJ$tttv,etQ,eJi$nirJl!t;sa~en'...I'møte':~~i. m2lî,2010 urid,~..at.,,~ak Øt1'~..(,S.VevJIdK avtalan hørìn~ltlrkt'mnt~mehl'tlet1'fh$t',20~ 'áugl.$:t;'2ø1'fk rrlstøt.'~t'.'$lid..m~d1:snkß'.pà.at$ak~n:.'llkal'kwlrtneìt$,"qpp.'til'.ipenar;(;ll.i~'; d~eljirjfl j'lt. st;ptêmbefl1tøhi, NI$dv~it'ili;l'íl$ãñ. KQr)I:~l'iij~tr~'ifyi~~sktlromt,lî~ jnañlfaüske NA\t"SØØø!,100eQ2lll,ktimi.selteh..;;kariferesørtter'i:QØ.tlf:;7š54'8eiÒQ. r~xò'rps4ee'~11 ~~~ksí:ifte$lie; Prl6set:~è9t;n~~.$9

6 Salteti RegiOliråd Møte november 2009 Saksframlegg Sid!!: J av:? Ad SR~sak 37/09 KARRIERESENTRE I SALTEN - ORGANISERING OG DRIFT Det vises til tidligere utsendt sakiframlegg (vedlagt notat til AU) hvor det ble orientert ornat revidert notat/saksframlegg medforslag til vedtak vile bli utarbeidet av Nordland fylkeskommune og ettersendt til Regionrådets medlemmer. fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke laget forslag til vedtak. Slikt forslag er derfor utarbeidet av sekretariatsleder../. Vedlagtfølger revidert notat mottatt Det er to forhold som fylkeskommunen ønsker å diskutert med Regionrådet: 1. Medfinansiering/tiskuddfra kommunene til drifen av karrieresentrene. 2. Hvordan bør karrieresentrene i Salten organiseres: ~ To regionale senter med hvert sitt styre, eller som - en felles orgl1nisasjon/or hele Salten med et/el/es styre. 1. KOtnmll1tU medfinansiering Fylkeskommzlnen ønsker å fà kommunene med på å finansiere 17 % av drifskostnadene ti Karrieresentrene. En slik medfinansiering må det evt. gjøres vedtak om i hver enkelt kommune. Fylkeskommunen ønsker i den/orbindelse at medfinansieringfra kommunene diskuteres i Regionrådet og at Regionrådet anbe/a/erkommunene i Salten å bidra med de budsjetterte beløp. 2. Organisering Frafylkeskommunen er det opprinnelig/orutsatt at Karrieresentrene i Salten organiserer seg ilo senter med hvert sit styre. Bodø i et senter og de øvrige kommunene (minus Hamarøy) i et senter. Alternativt/ores/år fylkeskommunen (etter al1inodningfi'a Arbeidsutvalget) at Salten organiseres som en enhet med etfelles styre. Arbeidsutvalget har diskutert organiseringen, men ønsker å videreføre diskusjonen i Regionrådet før endelig tilråding vedtas. Det er mage forhold som taler for at Salten bør sees i sammenheng i organisering av Karrieresentrene: - Det blir letter å utnytte karrieresentrenes kompetanse i hele regionen - Bedre regional styring av virksomheten ~. Valg av kommunalerepl'esèntanter ti styret kan gjøres av Regionrådet - Felles/samme 5'trategi for hele regionen koordinert med "Salten kompetanse" ~ Oveiføring av allerede etablert styrekompetanse ~ En samlet region kanforhandle med Njk om bl.a. framtidigfinansiering - En oversiktlig og ryddig organisasjonsmodell hvor partnerskapet i Sa/ten blir synelig. Arkiv: sr-sak 37090d.. karrier!!senlre.doc U/skrjfsdato: J 6. JJ. 09 Sign: gh

7 .t14a(j"s.ak Slde:2av2 ~---l ljtjraovernevntejoreslår.sekrelqrîatsleder/ølgende;' Porslag/il vedtak 1. Salten Regtonrâd støtter arbeidet med å etablere Karrîeresetite'rfSalten. 2. SalNm Regionrådber omatdet,frcmrforhqtidles en avtale menom.paltendparthelhé,. dv.t fylkeskommunen. NAVogkonnnunene v!reglol1rctdet, hvor organisering av Karrieresentrenepg pqrtenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under jòrutsetnilig av o11örentavtale; vilsaltenregionrådanmode k()rnmunene ISalien. dm å slutte seg titavtcilèn og gjøré vedtak oni konrmunal metf/lnansieririg. Bodø; denj q9 e.. ~und sel\reariatseuer ri.... r;:.....~ ;1...'.j, Ark/v:. $r.$åkj7(j9àd..~ ka,lieresenlfe;doc U/sÏCsdà/oi UU1.09 S/gllfgh

8 Vedlegg SR-sak 37/09. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering av karrieresenter i Salten Utarbeidet av Nordland Fylkeskommune vllnger-lise Pettersen 1. Bakgrunn På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for karriereveiledning med etablering av regionale karrieresentre i 5 regioner i Nordland; Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale karrieresentre etableres som et fylkesdekkende tilbud og høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drift. Organisering av tjenesten På fylkesnivå er arbeidet organisert gjennom et partnerskap bestående av fylkeskommunen, NAV, NHO, LO, KS, fylkesmannen og høgskolene. Oppgaver er: Avklare regionsinndeling for etablering av sentre Tildele driftsramme til regionene Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten Ivareta løpende utvikling, kompetanseheving, felles profiering og markedsføring Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene og fylkeskommunen koordinerer arbeidet. I den enkelte region er det egne regionale partnerskapistyrer som forutsettes å bestå av NAV, kommune, videregående skole og næringsliv. Oppgaver er: Regional styring av virksomheten Økonomiarisvar med utabeidelse av budsjett. Avklare lokal finansiering Sørge for hensiktsmessig lokalisering av senteret ~ inkludert hvordan tjenesten skal være tilgjengelig for kommunene i regionen karrieresenteret skal dekke. Iverksette lokale strategier og prioriteringer. Videregående skole har personalansvar for ansatte. Karrieresentrenes oppgaver Karrieresentrene gir veiledning i forhold til yrker og utdanning på alle nivå. Dette inkluderer: individuell karriereveiledning til voksne. i og utenfor arbeidslivet infortasjon om ulike veier til utdanningsmål og krav innhold ulike yrker kartlegging og vurdering av realkompetanse vurdeling av rettigheter til utdanning Sentrene arbeider som en kompetanseressurs for skolene når det gjelder å styrke og kvaufisere veiledningen her.. Økonomi.. finansiering Fylkeskommunen finansierer minimum 50 % av driften. Øvrige midler forutsettes frmskaffet avkommunene og NAV. Det er ikke angitt en bestemt finansieringsnøkkel. Det er utfordringer mht NAV's bidrag og det arbeides på fylkesnivå med å finne løsninger. Kjøp av tjenester hos karrieresentrene er pt aktuelt. Om senteret er lokalisert i tilknytning til NA V's lokaler, bidrar NAV lokal med husleie. Når det gjelder kommunenes medvirkning er det ulik praksis. Tilskuddsandel varierer fra 2S - i O %. Fordeling på kommunene kan være basert på folketall eller basistilskudd + kronebeløp pr innbygger. Side: L

9 í-----~---- I Vedlegg SR-sak 37/09 2. Status Saltenregionen Det er i dag etablert karrieresenteret kun i Indre Salten med en tjeneste tilgjengelig for Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Senteret er lokalisert på Fauske videregående skole med kontordager på NAV Fauske og NAV SaltdaL. Det er også gjort avtale med NAV Sørfold om bistand etter avtale. Steigen dekkes opp gjennom samarbeid med skolene og Kvinneuniversitet med avtalte dager i kommunen. I Hamarøy ivaretas oppgavene av karrieresenteret i Ofoten (arbeid rettet mot skolene). Senteret har 2 heltidsansåtte. Den kommunale finansieringen er ikke på plass og vil være en forutsetning for videre drift. Så langt har RKK vært inne med tilskudd (tom 2009) i tilegg til et bidrag fra Fauske kommune (2008). Det regionale styret består av Jan Åke Storjord, NAV (leder), Leif MEggestad, rektor Fauske vgs, IngunnMikalsen, rektor Saltdal vgs, Per Jon Olsen, leder RKK Indre Salten, Kai Roger Pettersen, næringsliv (ny høsten 09) og Kjell Magne Johansen, ordfører Saltdal (riy høsten 09 - foreløpig observatør) Meløy og Gildeskål kommune har sammen med videregående skole bedt om å få en tilgjengelig tjeneste også i disse kommunene gjennom ei stiling lagt ti Meløy vgs - formelt tilknyttet karrìeresenteret i Indre Salten. L Bodø har det over tid vært arbeidet med å etablere tilbudet. En lokaj planleggingsgruppe bestående av kommunen, NAV og vgs er involvert. Det er så langt avklart at NAV Bodø stiler lokaler. NFK har i 200S/09bidratt med ekstra ressurser til å styrke karrierevéilednil1gel1 i skolene. Voksne/arbeidslivet i Bodø mangler imidlertid tibudet Me som merkes i andre regioner med bl.a henvendelser på telefon. Fylkeskommunen legger oppgaver knyttet ti voksenopplæring (avklaring av rett til opplæring, vurdering av realkompetanse med mer) til sentrene. Det er behov for å få dette på plass også i Bodø. 3. Økonomi fylkeskommunen I økonomiplanen for 20 L O ~ 2013 la fylkeskommunen inn 3,8 mil i driftstilskudd til etablering av tibudet i øvrige regioner (Bodø, Lofoten, Vesterålen og SørwHelgeland). I forbindelse med budsjettbehandlingen måtte fylkesrådet foreta omprioriteringer slik at det i dag ligger 1 mil til formålet. Lofoten el' kommet lengst i planleggingen og et prioritert. Det ses imidlertid på andre muligheter for at hele Saltenregionen kan få tilbudet på plass i Dette vil trolig biiavklart i løpet av Januar. 4. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering i Salten OrganiSering Som det framgår ovenfor følges arbeidet på regional nivå av et partnerskap (styre) - der partene har en felles forpliktelse men der videregående skole har et spesielt økonomiàl1svar. Roller er nærmere definert. Det er opprinnelig forutsatt 2 regionale karrieresentre som skal dekke hele Saltenregionen (Meløy/Gildeskål underlagt senteret i Indre Salten) ~ og med 2 regionale styrer som følger opp arbeidet i hbt definerte oppgaver. Et annet alternativer å ha ett felles styre for begge karrieresentrene. Fordelen med dette er å ivareta en felles strategi for satsingen i Salten regionråd. På den andre siden har partene i Bodø ønsket å være mer tett på i arbeidet med etablering av virksomheten her der det vil være andre utfordringer enn der tibudet allerede er etablert. En mulighet er å ha et eget styre i Bodø i startfasen og at man i løpet av 2010 etablerer et felles partnerskap der regionrådetpeker ut hvem som skal representere kommunene (2 eller 3 personer) i dette.... Side: 2

10 Vedlegg SR-sak 37/09 Kommunal medfinansiering Foreløpige anslag viser en samlet kostnadsramme på tjenesten i Saltenregionen på ca 4,3 mil kr: Indre Salten; ca i,7 mil kr, Meløy/Gildeskål: kr (1/2 stiling) og Bodø: 2,2 mil kr (3 stilinger). Forslag finansiering tar utgangspunkt i et fylkeskommunalt tilskudd på ca 53.% og en kommunal andel på ca 17 %. Det foreslås at saken følges opp i de ulike kommunene med vedtak om bevilgning av tilskudd til drift. Utkast budsjett og finansiering karrieresenter Indre Salten 2010 ffa:ij';1~ f i~itt~trtrl!;~ii J!flti~~lJflij4W~:sJit(~l\f;&;~glilM:'t;#1Gîlä~~kilWw ø.~w~w.t!j1 li~~s1l&~i~~ ~~~~ili# Personalkostnader Kontor og drift Husleie Møter, reiser, kurs Invest.. annet i i SO i :i :ioo ~i~~~~il1.lâft~~tr~~wli* ~~,ß;~r:~t;~~~tl~Wit~t~Æ!jifrtitt~:i~f l\t(rri1!n,~~imtfln, f;~~~ltj;1~\i~azititl~r.~liilm:%rj~i~~~\îi1 Nordland fylkeskom NPKVO Kommunene NAV lokal NAV Nordland VIderegående skole Fengsel % SÙO % % Kommentarer Bodø Indre Salten Hamarøy Rødøy Bør også drøfte samarbeid med fengselet. medfinansiering herfra Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen, Beiarn, inkl avd Meløy/Gildeskål Ivaretas av kartieresenter i Ofoten Ivaretas av karrieresentel' Mo i Rana Fordeling kostnader kommunene med basis i folketall blir da som følger: Utkast fordeling tilskudd koininunene i Salten 2010 áiê~iwif;1%t;ifi~i,(:;1!kö:irjti'îlrièj jîwijiní!ief~x ~o/~\iiigbjvi, ltiiskwã'('fl%~;t ;iã~lü'fîdê't'~t Sum senter/avd Indre Salten Fauske Saltdál Søtfold Beiarn L Steigen I Meløy Gildeskål I Bodø Bodø I I:~JfW!;\!i%t.74.Wlîi7;i ~~t~ t;~:~~~ròô1 g Jt~Wti4~;;Qb.:O: ~~;&rjwl.~t619:ö.w Utgangspunkt beregning tiskudd kommunene: med avrundet sum Side: 3

11 r-~--~ ~--_._._-----~-.~-.~~----~--~:-~--~ ---- SR.referat Side: 2 SR-SAK ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRADETS ORGA- NISASJON Det vises ti saksfremlegg datert a. Georg Heggelund orienterte fra sekretariatet om følgende saker omtalt i saksfremlegget: 1. SUppleringsvalg ti Regionrådet - Steigen 2. Vedr. SR-sak 29/09 - Budsjett 2010 for regionrådets sekretariat 3. RegionrtAdsmøte i februar j 4. Drift av hybelstua i Bodø 5. Båtpakke Salten Del Il Det ble også orientert kort om aktiviteter i. Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar I Salten Partnerskap Salten. Salten Friluftsråd b. Ole Petter Nybakk orienterte fra rådmannsmøtet om - Samordnet Innkjøp av forsikring - 29 kommuner - Innkjøpssamarbeid - jfr. egen sak - barnevêrn -jfr. egen sak - samhandlingsreformen - organisering av nettverket.. Ragnar Pettersen går inn i KS sitt rådrhannsutvålg - mulige samarbeidsområder med IRIS Salten Enstemmig. vedtak: Tatt ti orientering. SR.SAK 36/09 SAMORDNET INNKJØP I SALTEN. STA TUSRAPPORT Det vises til saksfremlegg datert Innkjøpssjêf Øystein Nilsen orienterte. Enstemmig V(~cltêlk: Tatt til orientering med de forpliktelser som påhviler hver kommune. " SR.SAK KARRIERESENTRE I SAL. TEN - ORGANISERING OG DRIFT Detvises til saksfremlegg datert Jan-Ake Storjord, NAV Fauske og Nina Tande Hansen, Karrieresenteret Indre Salten orienterte. Enstemmig vedtak: 1. Salten Regionråd støtter arbeidet med å etåblere Karrieresehter i Saitefl. 2. Salten Regionråd ber om at det framforhandles en avtale mellom partenelpartnernê, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene vlregionrådet, hvor organisering av Karrieresentrêne og partenes tilskudd til driften inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vii Salten Regionråd anmode kommunene i Salten om å slutte seg tlf avtalen og gjøre vedtak om kommunal medfinansiering. 4. Etableringen mta samordnes med etableringen av Salten Kompetanse.

12 11"':,....",e $.m.rbé;i.,~.le XteffQn,D~I'I his.fi:hsi::'q.: õ.. ft.avkøimr&.,l"'~ '1:.läl'tüñl:i "~:~=,~ J;~~s~l ~~ltl%~jj..f'yi:k~srms edtak..(es'~rg~ocí~~k' 2.. Førtn$ Et1i''ll~11~:a;vt~~.'ijr.â;ñimat~t. efi..~e 1'êìiìls~~Qi:Ø!et;,'m ~l!'1l(il'~ ~ edíl~ ig'.;ft..unie1q~. "îufsìl~'i.stdtßn..m~ø:1t~tí:... $..,'....ltlr,rjetü.nttv'i.;$ít1fe~:~.~~"å",i~l~ln!j:;çí'..ç,p,lily.ør Jlel.'~t~~tere~.tø.R,~~ø:i1ti:t.'.i,galten..Dî~ef,e. lfl 1;~e,i,teìleii....Faim~ög~'S1ral~~~. ~ii~t~'~wïø:árvt\elm$šmntót.. Sent~êlé,:l;.L t~r~llen,ø8'iqpw'g.,,~l' Kä..~ "t'r."m;.,..., ,., : $~;tølle':'$.k,~'.: enøwni.i föfhdid.tiì'yrjièt::nj~ûll~iri:j iâ;:itæ"ì1v:â, ~ 'i:r~ivi :,.. i.nf~ro~jøri.:qnt,ttl~lcç,v~l~'.,... : : av real~1'ílet~$ :,_. vwderbil:awtrett~tier.tiitd$1i:iig... :$e;ttrne.~~ :",ære:.l$t:fe$~lut$sel1te:t'foli:.skølen.e:'l'b:.at eu~tjg.ll.hei!,. ~~::'~:~:mj:'il~nllg ~~Ì;~~a~ii~iwf' ~~lí~,rqr. ;!e1fq!l,,~ ê:r~êæt.eïi~.";ï:'v're'pi;e$etitâlt~t it.na;v;k(j~ -Rie~ntlrP k;~~de.ii - 'Øif()ñ:Ömìan'V$'~ed.u~~I4~i~~.a~huø,sje:t:"~.,,v;Kl~t'Atc'ay:..tl(l~ fòr Î$()i11t'ur~jte: ll!elløj;~)~el'esiî)teitet.;sw)

13 ...I:VerK$øttelol(á1e.~1ejl~ii.l;gpilÇJtir.g~r~ -..in.fömià$.iolt,i llmi.iiksòmhwt~~i:liiøl1~#'...~î'~eyäiúémn~t.~é :ml'plitt~í1;ll~;i~.f$''l _~~~peli~iqjß.s;i:.im;'fwl:í:.~e't:til;"!

14 Vitt~~'$k~e f!írerre_k~p"i_l\e.i\ullgb)~lk~ k~_~lì f()n:.~.,ii()rt:.n~n 1, kv~t 4.evãl:uøl'fiS 'l'a"o~d_'. ft~$~etl'lil~4~..~. ~=t:jir;~~!~==;:ára~m vl1kt5~.eteíl.~h"~~~g;'ti.. -Ûmíne'noet1nv.pMtt'~:miEd~i;':~i:Mlijh:Q'vlØr4ï1dnipt,lijjef---' tl;"qpp..thiy hehmtt1lng... Bødø1.d:en '''H' Jej'l'ÜlfØa\.sen ~sjef dlaiid..fyil:~kqltm;uìl(l ~ati:äk~~tq~~ttt NAV.l\Mer NA:\l:Fn~k!i: K~lm~f$~!',:li;jj "',.' :lo""::". ~,,,,...,:+',+:,~,,,":;,",k llø: ''''~::~. '" 'l..,:".,t..._o4..._.. lc-~.,_'''..,. 41'-40-'$:...* ,li.-.,,:-$... d~jt~klft.'f:"':. ' :+:~:"':i!"'..ã:1w~: ""''* '"."'. "''''''-i-...-.: *-.'.fl- J':",:-,. :*_-*.!,.::v!,;:.:,.:''',~~,,:' $~Jt.i :l."-l: '!,~:i,'t, 't: r",:, ',": :I'''''''.li,...~,'-1! f.' ""i-'l--~:":,!,,j: St i:g~

15 V~lll;šimi_ids~':(;!'~.ttml,..i.I:Ø.i'..'llV..: alllj~~.'i.øîérinl.'~~~l~::.t~~jlll..

16 Karriere senteret INORE SALTEN Til aktuelle samarbeidsparter i Indre Salten. Ordførere og rådmenn, Nav lokal og NFK/videregående skoler Viser til samarbeidsavtale mellom Nordläñ;d fykeskommune, NAV og kommunene v/sälten regiohråd utsendt frä Salten regionråd i juni Hensikten med dette skrivet er å presisere hvilke tjenester karrieresenteret gir ti kommunens innbyggere og omfanget av denne, samt å ta initiativ til at det blir gjort lokale avtaler tilpasset behovet i den enkelte kommune. Møte med kommunene og Nav. For å konkretisere videre oppfølging av arbeidet i den enkelte kommune, ber vi med dette om et møte for bli enige oni.økonomisk avklaring og avklaring om innholdet i tilbudet i den enkelte kommune. Dette gjelder både oppfølging av den individuelle veiledningen (omfang/lokalisering), veiledning og kompetansekartlegging i bedrifer og arbeidet mot skolene. Karrieresenteret vil ta kontakt for møtetidspunkt, men gi gjerne tilbakemelding dersom dere här forsläg til tidspunkt. Vedr. pkt 3. Karrieresenter i Salten - organisering og oppgaver Karrieresenteret i Indre Salten har vært virksom fra 2004 og har i dag 2, 7 stillinger. Senteret er en del av en felles satsing i fylket og forutsatt finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommuneíl, NAV og kommunene. Karrieresenter Indre Salten omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Meløy og Gildeskål vil faglig være tilknyttet Indre Salten. Karrieresenteret er lokalisert på Fauske, og har kontorsted Fauske vgs Søbbesva. Karrieresenteret er samlokalisert med Opus Fauske vgs og studieverkstedet. Vi gir også veiledning i de andre kommunene, og det er opprettet eget avdelingskontor i Saltdal i samarbeid med NAV. Her gis veiledning en dag pr uke i deres lokaler. I Steigen er KUN koordinator og samarbeidspar, og karrieresenteret gir veiledning på KUN to-tre ganger årlig. I Beiarn formaliseres arbeidet nå i høst, og vi har avtale med nav om "Beiardag" en dag pr mnd for å veilede i Sørfold samarbeider vi med Nav,. nin ~ itt i senterets lokaler på Fauske. Meløy og Gildeskål er nylig er derfor ikke deres brukere. Karthiïrllsenmret Indre $alt($n tit7565zo õ9... Mob: til

17 Karriere senteret INDRE SALTEN Tilbud til voksne. Karriereveiledning er en betingelse for at voksne skal kunne få opplæring på videregående nivå og bl.a. komme i gang med studier på "Den åpne skole" som er Nordland fylkeskommunes nettbaserte opplæringstilbud for voksne. Karrieresenteret bidrar til at de som ønsker, får søkt om realkompetansevurdering noe som kan gi avkorting i opplæringsløpet. Vi samarbeider tett med opplæringštilbyder på videregående nivå, Opus og studieverkstedene, og formidler dermed deltakere til de rette OPPlæringstilbud. Vi gir dessuten veiledning når voksne ønsker en ny karrierevei og utdanningsveier som ivaretar dette. høyere utdanning, og formidler til I 2009 var 404 voksneti karriereveiledning. Inneværende år er det fram til 1. juli registrert 212 voksne som har vært til veiledning, 99 av disse er bosatt i Fauske kommune. Samarbeid med næringslivet. Karrieresenteret kan da bidra til at den enkelte arbeidstaker får en oversikt over sitt kompetansebehov, men også at bedriften får kartlagt de ansattes kompetanse. Vi vii i denne sammenheng kunne kople dèltakere til den lokale opplæringsaktører og dermed gi en samlet oversikt over opplæringsbehovet innenfor bestemte fagretninger. I forbindelse med finanskrisen fikk bedrifer i kommunene Fauske og Sørfold tibud om kartlegging og veiledning i hvordan ønsket kompetanse kan nås. Til sammen har 3 bedrifer tatt imot denne tjenesten, og vi har bidradd ti at ca 40 arbeidstakere har fått realkompetansevurdering og teoriopplæring innenfor sine fagfelt og er gitt muligheter til å ta fagbrev. Det er dessuten relevant å kartlegge næringslivets behov for framtidig kompetanse slik at både unge og voksne som.ønsker å bo i Indre Salten kan kvalifisere seg til arbeidslivets lokale behov. Karrieresenteret og Opus samarbeider med RKK i satsing om fagbrev til alle og i denne omgang helsefagarbeidere. Prosjekt 300 i 2010 har vi etter oppdrag fra NAV engasjert oss spesielt i gruppen år, - unge voksne uten jobb og formell kompetanse. Dette er en gruppe som vi ser har stor nyte av tilbudet Om karriereveiledningog opplæring, der målet er å få fagbrev ener studiekompetanse~ Vi har civhqldt 2 karrierekurs på e uker og skal avholde et nyt kurs i oktober/november. 35 deltakere hclr fått tibudet, og de formidles tndirektè til utdanning som fagarbeidere eller til studiekompetcinse. Tiltaket har høy prioritet i NordlClnd fylkeskommune og i Nav. Tilbud til ungdom og skoler. i tilegg til individuell veiledning har vi gitt et karrierekurs på 3 timer til samtlige elever i 9.klasse i alle kommuner og ett kurs til foreldrene deres. I Fauske har det vært avholdt 11 elevkurs og 4 foreldrekurs En del elever har etter henvisning fra egen rådgiver oppsøkt oss for individuell veiledning. Karrieresentereter dessuten ressurssenter for veiledere i skolen. Vi har hatt kurs og gitt veiledning til lærere/rådgivere og har ansvar for planer og rutiner for samarbeid mellom skoleslagene. 2

18 ,-----_._ I Karriere senteret fndr SAlTEN Tilbud til minoritetsspråklige. Vi har avholdt karrierekurs til minoritetsspråklige/voksenopplærirgsgruppa i Fauske. Dette tilbudet er likt det tilbudet ungdom i grunnskolene får, men omfanget er på 6 timer. i samarbeid med Opus, flykningekontoret, va Fauske kommune og Nav planlegger vi et prosjekt der målet er helsefagutdanning for minoritetsspråklige. I den forbindelse er karrieresenteret de sorr gir veiledning og kartlegger kompetanse. Fra januar og fram til sommerferien 2010 har 13 minoritetsspråklige fått individuell veiledning. Tilbud til innsatte. Vi gir karriereveiledning til innsatte. Dette er koplet til opplæringstibud på Opus. i I Vedr. pkt 4 - økonomi - finansiering NFK og NAV har bidratt med hoveddelen av finansieringen. Den kommunale andelen har ikke vært på plass og RKK har fram til og i påvente aven avklaring, gitt et mindre årlig tilskudd til driften på ca Øvrig finansiering kommer frtj Bodø fengsel avd Fauske og Fauske vgs. Vi h$per det nå blir gjort positivt vedtak i henhold ti framlagt samarbeidsavtale når det gjelder kommunenes bidrag til driften inneværende og kommende år. Dette vil være avgjørende for videre drift og for øvrigefinansieringsparters bidrag. Jan Ake Storjord Styreleder karrieresenteret Indre Sa~en Nina Tande Hansen leder karrieresenteret Indre Salten 3

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

VI HAR ALLE EN KARRIERE

VI HAR ALLE EN KARRIERE VI HAR ALLE EN KARRIERE KARRIERESENTERET LOFOTEN Hovedkontor: Leknes (Idrettsgt.64/Vestlof.vg.skole) Avdeling: Svolvær (Gymnasgt.13/Austlof.vg.skole) E-post: karrieresenter.lofoten@nfk.no Tlf: 756 54 568

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT I--~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I I Arkiv JouialpostID: sal.: 12/506 I Saksbehandler: Are Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 057/12 I FORMANNSKAP. I Dato: 05.03.2012 PROSJEKTMANDAT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

KOMMUNE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORPROSJEKT - FILMPROSJEKTET

KOMMUNE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORPROSJEKT - FILMPROSJEKTET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 13/384 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/2467 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir de vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 021/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Beiarn Beiarn Beiarn Bodø Bodø Bodø 17.09) Fauske. Gildeskål Gildeskål Gildeskål Hamarøy Hamarøy Hamarøy Meløy Meløy

Beiarn Beiarn Beiarn Bodø Bodø Bodø 17.09) Fauske. Gildeskål Gildeskål Gildeskål Hamarøy Hamarøy Hamarøy Meløy Meløy 0 c^ (a3i a W3 3 tsalten Regionråd REFERAT FRA MØTE I REGIONRADET 17.- 18. SEPTEMBER 2009 I HAMARØY Til stede : Frigg Ottar Os Håkon Sæter Ole Petter Nybakk Kirsten Hasvoll Gørill H. Hongset Svein Blix

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Brukerhåndbok. Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter

Brukerhåndbok. Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter Brukerhåndbok Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter Innledning Denne brukerhåndboka er delt inn i to deler: Del 1: Mottak av nytilsatte Del 2: Oppstart nye Karrieresenter Håndboka skal

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4 Årsmelding Karrieresenteret Vesterålen 2012 Innhold Innledning 3 Styre. 3 Ansatte. 4 Aktiviteter og resultat 2012. 4 Individuell veiledning 5 Motivasjonsløft for helsefagarbeidere... 5 Prosjekt kompetansetillitsvalgt..

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008. Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008. Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland Journalpost.: 08/13819 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008 Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland Sammendrag Fylkestinget behandlet

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland.

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Praktisk informasjon Når Ankomst - Søndag 25. oktober 26. og 27. oktober 2015 Hvem Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Det er viktig med deltakelse begge dagene. Hva Hovedfokus: Første

Detaljer

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø

Tid: 13. 14. januar. Oppstart kl 10.00 første dag. Avslutning kl 14.00 andre dag. Sted: Rica Hotel Bodø Vår dato: 14.12.2009 Vår referanse: 09/36109 Utdanning Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Medlemmer av rådgivernettverket på fylkesnivå LO og NHO Elevorganisasjonen og elevombudet Representant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 15.03.2010 kl.: 11:00-18:00 16.03.2010 kl.: 08:30-15:10 Sted: Radisson BLV Hotell, Bodø Til behandling: Se vedlegg Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Hovedplan for skogsveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier i kommunen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7478 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd,: 1112209 I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 138/12 FORMANNSKAP Dato: 24.09.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget RAKKESTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtedato/sted: 07.02.2012 Kirkeng skole kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 1/12 ETABLERING AV REFUSJONSORDNING MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD FOR BARN SOM GÅR

Detaljer

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke Helsingfors 30.oktober 2014 Geir Syvertsen, koordinator for karriereveiledning i Østfold Fylkeskommune 1 Disposisjon: 2 Bakgrunn

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak:

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 18 02 Arkiv: 130 K58 Arkivsaksnr.: 10/2273-3 UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden 2013-2015

Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden 2013-2015 Strategisk plan for OPUS Fauske ID UTS.Fau.OPUS.1.1.1 Versjon 1.01 Gyldig fra 01.10.2014 Forfatter TEH, ER, UBG, NTH, YMB, BM Verifisert Roger Kristensen Godkjent Ingunn Mikaelsen Side 1 av6 Bakgrunn OPUS

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven.

Erfarnger så langt:.. Hver enkelt oppmålingssak i hht Matrikkelloven tar lengre tid enn saker etter Delingsloven. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/9506 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 10/2338 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli de vedtaksinstans: Kommunestyret Sak nr.: 064/10 DRIFTSUTVALG Dato: 17.11.2010 100/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER...

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... Revidering 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL... 5 3. BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... 7 3.1. UTDANNINGSVALG... 7 3.2. ARBEIDSLIVSKUNNSKAP... 7 3.3. PROSJEKT TIL FORDYPNING... 8 3.4. KARRIEREVEILEDNING...

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Anne Karin Rolfsen Tor Einar Fagereng Helene

Detaljer

Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samarbeid om karriereveiledningen i skolen Førde 6. november 2007 Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Innholdet fylkeskommunens rolle Regionale veiledningssentre organisering og oppgaver Veien

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer