FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I Arkiv JouialpostID: sakd.: 10/ /9237 II Sak nr.: 079/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær I Dato: KARiERESENTER SALTEN Vedlegg: Brev fra Salten Regionråd, datert : Organisering og drift av karieresenter i Salten. SR-sak 37/09: Karieresentre i Salten - organisering og drift Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, NAV og komiunene i Salten. Orientering fra Karreresenteret pr Sammendrag: På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for kariereveiledning med etablering av regionale karriere sentre i 5 regioner i Nordland: Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale kareresentre skulle etableres som et fylkesdekkende tilbud, høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drft. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd fikk orientering om saken På oppfordring fra arbeidsutvalget utarbeidet Nordland fylkeskommune forslag til organsering og kommunal medfinansiering av Katrieresenter Salten til møte i Salten Regionråd Under behandling av saken ble det satt fokus på følgende forhold: Medfinansiering/tilskudd fra kommunen til driften av kariere sentrene. Hvordan bør karieresentrene i Salten organseres: To regionale senter med hvert sitt styre eller som en felles organisasjon for hele Salten med et felles styre. Salten Regionråd fattet følgende vedtak i sak 37/09: 1. Salten Regionrådstøtter arbeidet med å etablere Karrieresenter i Salten 2. Salten Regionråd ber óm at detframforhandles en avtale mellom partene/partnerne, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene v/regionrådet, hvor organisering av Karrieresentrene og partenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vil Salten Regionråd anmode kommunen i Salten om å slutte seg til avtalen og gjøre vedtak óm kómmunal me4fnansiering. 4. Etableringen må samordnes med etableringen av Salten Kompetanse. Vedlagte utkast til samarbeidsavtale ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune. Arbeidsutvalget i Salten Regionråd vedtok å sende den ut på høring til kommunene med frist for tilbakemelding 20. august Saksbehandlers vurdering: Det er flere aktører som opererer i tilsynelatende same fagområdet som Karieresenteret. Enkelte aktører benyter begreper som til forveksling er like. Det er derfor lett at det kan skapes

2 forvirring omking dette. Det er viktig å klargjøre hvilken rolle Karieresenteret har og er tiltenkt framover i dette landskapet. Karieresenteret skal tilby en forsterket yrkes- og utdaningsveiledning gjennom direkte veilednng av unge og voksne, samt bidra til kompetanseheving i grskoler, videregående skoler og NA V. Det er viktig å understreke at Karrieresenteret er et tilbud til alle i kommunen, også arbeidsgivere som ønsker bistand for sine arbeidstakere i forhold til kariereveiledning. Når det i sakens vedlegg benytes begrepet "næringsliv" er det viktig å understreke at det i praksis bety alle arbeidsgivere, også offentlige. I et forsøk på å klargjøre ulike akører og roller på dette området har vi valgt å gi en oversikt med en kort forklarng. Studieverksted: Driver ikke med karereveiledning, men representerer en infrastrutur (klasserom, PC mv). Dette er et lokale hvor en også kan ha tilgjengelig en veilederressurs som bistår deltakerne slik at de får et bedre utgangspunt for å lykkes med sine nettstudier med eller uten lokal faglærer. En viktig arena for mange slik at en kan lykkes bedre med selvstudium. Eies og drives av videregående skole OPUS: Detter er videregående skoles kursorganisasjon. Finansieres i hovedsak gjennom salg av eksterne kurs, ofte gjennom bru av skulens undervisningspersonale. Eies og drives av videregående skole. Studiesenter Salten: En "utvidet" varant av studieverksted. Et sted hvor nettbaserte studier mv kan tilbys. Det ble gjort forsøk på å etablere slike sentra i alle kommunene i Salten. Ideen var å stimulere til økt utdanngsaktivitet i distriktene. Prosjektet er nå avsluttet. Arbeidsmarkedsbedrifter (Tia og lignende) Flere slike bedrifter markedsfører sin kompetanse og kapasitet med sikte på salg av ulike opplæringstjenester. Det benytes begreper sum kariereveiledning, opplæring osv. Dette kan samenlignes med øvige kommersielle akører. RK Kommunenes egen kursarrangør og utviklingsaktør på oppdrag fra kommunene. Karrieresenteret En enhet som drver en spisset yrkes- og utdaningsveiledning rettet mot alle innbyggerne i kommunen. Den er nøytral og gratis og er ikke en kurs- eller opplæringsakør. Fylkeskommunen er største interessent, men også NAV og kommunen er forutsatt som en del av dette. Salten kompetanse Salten regionråds.satsing for økt kompetanse i regionen. Karieresenteret er representert i programstyret og bidrar til samandling mellom Salten kompetanse og Karieresentret. I tilegg til ovennevnte er det mange privàte tilbydere "markedet".

3 Behovet for en bedre kvalitet i yrkes- og utdaningsveiledningen er dokumentert gjennom flere undersøkelser. Et resultat av dette vil være feilvalg av studieretnng, unødvendig lange opplæringsløp og personer som ikke tar initiativ til kompetanseutvikling fordi de ikke kjenner godt nok til mulighetene. Utdaningsnivået blant arbeidssøkerne i Indre Salten er lavere enn gjennomsnittet i Nordland. Fylket ligger også under gjennomsnittet i Norge. Det vil derfor være viktig å heve kompetansenivået i regionen. Det gjelder både på fagarbeidernivå og høyere utdanning Med etablering av karieresentre vil en kue oppnå en helhetlig, tigjengelig og kvalitetsmessig god kariereveiledning for unge og voksne i Salten. Karieresentrenes oppgaver er å gi veiledning i forhold til yrker og utdanng på alle nivå. Dette inkluderer: - individuell karereveilednng til voksne i og utenfor arbeidslivet - informasjon om ulike veier til utdaningsmål og utdaningskrav innen ulike yrker - karlegging og vudering av realkompetanse - vudering av rettigheter til utdanning Sentrene skal være et ressurssenter for skolene når det gjelder å styrke og kvalifisere veiledningen her. I henhold til forslag til samarbeidsavtale etableres det to kareresentre i Salten: Karieresenter i Indre Salten som omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiar Meløy og Gildeskål lokalisert ti Fauske. Det kan opprettes avdelingskontor. Kareresenter Bodø som omfatter Bodø kommune. Det skal være egne regionale parerskapistyrer for begge kariere sentrene som består av representanter fra NAV, kommune, videregående skole ognæringsliv. De to parnerskapene møtes en gang i året for felles erfaringsutveksling, rapportering av akivitet og drøfting av felles strategier for hele Salten. Kareresentrenes arbeid skal ses i sammenheng med målsettinger for Salten kompetanse. Finansiering for katieresentrene er basert på et spleiselag mellom Fylkeskommunen, kommunene og NA Vlandre instanser. Fylkeskommunen har forpliktet seg på minimum 50 % andel. Kommunens tilskudd fordeles etter innbyggertall. Finansieringen for inneværende år er gjort ut fra følgende fordeling: Fylkeskommunen 53 %, kommunene 17 % og NAV/andre instanser 30 %. Tilsvarende fordeling er utgangspunt for videre fordeling mellom parene. For Fauske kommune vil det for 2010 utgjøre kr En legger da til gr at Fauske kommune dekker sin andel av det samlede kommunal tilskuddet etter innbyggertallet. INNSTILLING: 1. Fauske kommune slutter seg til framlagte forslag til samarbeidsavtale vedr. organisering og drift av Karrieresenter i Salten. Rådmanen gis fullmak til å inngå nødvendige avtaler innenfor vedtatte ramer. 2. Fauske kommune dekker sin andel til fellesskapet med kr for 2010 over formanskapets disposisjonskonto. Utgifter framover innarbeides i økonomiplanen.

4 Ragnar Pettersen rådman

5 Korrmul'enel.StJit~n vi~âdrfål'h I JUHî:i111 '''''~''''~-; :::::--~: cf4111eirl'n'$ 'OGDRI;FTAV'KAR&111t'. ldet:v $~$..til' SB'..såk a1l09tiet"'re:gjømrãditjfåtte.t,fiåjel:clà:~jdtak,..1,salt~tl~øitql1tâd.støttétatbfllåetimêd l '.etefljfet6jkbf1l~tê$â'rielri'$ fflø'n;,; "irglc!(j( fjr b'ffql1.,at.rlr lf"f)tjføriti~dtfi$,. mt;l1tit1,;cfill:v. Q~kØ stllskøtilfffl'dtjft'rn lnngsn,.$.,....'setliit1gljv,t1mfoient:avtqi~,\l rs~ftef1.$îu~ed(5~gttlc,~\ltalêt1'q~'.gjøte,ve'gtâk"t)' l.lfrabferif1geri.m'a~jl!1fjljrdnff~ ml#~ffttj~ltiriflell fi\l~nlr(m~t)frp(jtanse; '\l$d!ast:tøl$er..uffi_til','samar:b'itqia~i~.îøi:;er.mí' ti~",åvi'in~(.'. At'oeirJ$tttv,etQ,eJi$nirJl!t;sa~en'...I'møte':~~i. m2lî,2010 urid,~..at.,,~ak Øt1'~..(,S.VevJIdK avtalan hørìn~ltlrkt'mnt~mehl'tlet1'fh$t',20~ 'áugl.$:t;'2ø1'fk rrlstøt.'~t'.'$lid..m~d1:snkß'.pà.at$ak~n:.'llkal'kwlrtneìt$,"qpp.'til'.ipenar;(;ll.i~'; d~eljirjfl j'lt. st;ptêmbefl1tøhi, NI$dv~it'ili;l'íl$ãñ. KQr)I:~l'iij~tr~'ifyi~~sktlromt,lî~ jnañlfaüske NA\t"SØØø!,100eQ2lll,ktimi.selteh..;;kariferesørtter'i:QØ.tlf:;7š54'8eiÒQ. r~xò'rps4ee'~11 ~~~ksí:ifte$lie; Prl6set:~è9t;n~~.$9

6 Salteti RegiOliråd Møte november 2009 Saksframlegg Sid!!: J av:? Ad SR~sak 37/09 KARRIERESENTRE I SALTEN - ORGANISERING OG DRIFT Det vises til tidligere utsendt sakiframlegg (vedlagt notat til AU) hvor det ble orientert ornat revidert notat/saksframlegg medforslag til vedtak vile bli utarbeidet av Nordland fylkeskommune og ettersendt til Regionrådets medlemmer. fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke laget forslag til vedtak. Slikt forslag er derfor utarbeidet av sekretariatsleder../. Vedlagtfølger revidert notat mottatt Det er to forhold som fylkeskommunen ønsker å diskutert med Regionrådet: 1. Medfinansiering/tiskuddfra kommunene til drifen av karrieresentrene. 2. Hvordan bør karrieresentrene i Salten organiseres: ~ To regionale senter med hvert sitt styre, eller som - en felles orgl1nisasjon/or hele Salten med et/el/es styre. 1. KOtnmll1tU medfinansiering Fylkeskommzlnen ønsker å fà kommunene med på å finansiere 17 % av drifskostnadene ti Karrieresentrene. En slik medfinansiering må det evt. gjøres vedtak om i hver enkelt kommune. Fylkeskommunen ønsker i den/orbindelse at medfinansieringfra kommunene diskuteres i Regionrådet og at Regionrådet anbe/a/erkommunene i Salten å bidra med de budsjetterte beløp. 2. Organisering Frafylkeskommunen er det opprinnelig/orutsatt at Karrieresentrene i Salten organiserer seg ilo senter med hvert sit styre. Bodø i et senter og de øvrige kommunene (minus Hamarøy) i et senter. Alternativt/ores/år fylkeskommunen (etter al1inodningfi'a Arbeidsutvalget) at Salten organiseres som en enhet med etfelles styre. Arbeidsutvalget har diskutert organiseringen, men ønsker å videreføre diskusjonen i Regionrådet før endelig tilråding vedtas. Det er mage forhold som taler for at Salten bør sees i sammenheng i organisering av Karrieresentrene: - Det blir letter å utnytte karrieresentrenes kompetanse i hele regionen - Bedre regional styring av virksomheten ~. Valg av kommunalerepl'esèntanter ti styret kan gjøres av Regionrådet - Felles/samme 5'trategi for hele regionen koordinert med "Salten kompetanse" ~ Oveiføring av allerede etablert styrekompetanse ~ En samlet region kanforhandle med Njk om bl.a. framtidigfinansiering - En oversiktlig og ryddig organisasjonsmodell hvor partnerskapet i Sa/ten blir synelig. Arkiv: sr-sak 37090d.. karrier!!senlre.doc U/skrjfsdato: J 6. JJ. 09 Sign: gh

7 .t14a(j"s.ak Slde:2av2 ~---l ljtjraovernevntejoreslår.sekrelqrîatsleder/ølgende;' Porslag/il vedtak 1. Salten Regtonrâd støtter arbeidet med å etablere Karrîeresetite'rfSalten. 2. SalNm Regionrådber omatdet,frcmrforhqtidles en avtale menom.paltendparthelhé,. dv.t fylkeskommunen. NAVogkonnnunene v!reglol1rctdet, hvor organisering av Karrieresentrenepg pqrtenes tilskudd til drifen inngår. 3. Under jòrutsetnilig av o11örentavtale; vilsaltenregionrådanmode k()rnmunene ISalien. dm å slutte seg titavtcilèn og gjøré vedtak oni konrmunal metf/lnansieririg. Bodø; denj q9 e.. ~und sel\reariatseuer ri.... r;:.....~ ;1...'.j, Ark/v:. $r.$åkj7(j9àd..~ ka,lieresenlfe;doc U/sÏCsdà/oi UU1.09 S/gllfgh

8 Vedlegg SR-sak 37/09. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering av karrieresenter i Salten Utarbeidet av Nordland Fylkeskommune vllnger-lise Pettersen 1. Bakgrunn På prosjektbasis har det fra 2004/05 vært utprøving aven samordnet tjeneste for karriereveiledning med etablering av regionale karrieresentre i 5 regioner i Nordland; Ofoten, Ytre Helgeland, Rana, Vefsn og Indre Salten. Fylkestinget vedtok i 2007 at regionale karrieresentre etableres som et fylkesdekkende tilbud og høsten 2008 tok fylkesrådet stiling til retningslinjer for organisering og permanent drift. Organisering av tjenesten På fylkesnivå er arbeidet organisert gjennom et partnerskap bestående av fylkeskommunen, NAV, NHO, LO, KS, fylkesmannen og høgskolene. Oppgaver er: Avklare regionsinndeling for etablering av sentre Tildele driftsramme til regionene Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten Ivareta løpende utvikling, kompetanseheving, felles profiering og markedsføring Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene og fylkeskommunen koordinerer arbeidet. I den enkelte region er det egne regionale partnerskapistyrer som forutsettes å bestå av NAV, kommune, videregående skole og næringsliv. Oppgaver er: Regional styring av virksomheten Økonomiarisvar med utabeidelse av budsjett. Avklare lokal finansiering Sørge for hensiktsmessig lokalisering av senteret ~ inkludert hvordan tjenesten skal være tilgjengelig for kommunene i regionen karrieresenteret skal dekke. Iverksette lokale strategier og prioriteringer. Videregående skole har personalansvar for ansatte. Karrieresentrenes oppgaver Karrieresentrene gir veiledning i forhold til yrker og utdanning på alle nivå. Dette inkluderer: individuell karriereveiledning til voksne. i og utenfor arbeidslivet infortasjon om ulike veier til utdanningsmål og krav innhold ulike yrker kartlegging og vurdering av realkompetanse vurdeling av rettigheter til utdanning Sentrene arbeider som en kompetanseressurs for skolene når det gjelder å styrke og kvaufisere veiledningen her.. Økonomi.. finansiering Fylkeskommunen finansierer minimum 50 % av driften. Øvrige midler forutsettes frmskaffet avkommunene og NAV. Det er ikke angitt en bestemt finansieringsnøkkel. Det er utfordringer mht NAV's bidrag og det arbeides på fylkesnivå med å finne løsninger. Kjøp av tjenester hos karrieresentrene er pt aktuelt. Om senteret er lokalisert i tilknytning til NA V's lokaler, bidrar NAV lokal med husleie. Når det gjelder kommunenes medvirkning er det ulik praksis. Tilskuddsandel varierer fra 2S - i O %. Fordeling på kommunene kan være basert på folketall eller basistilskudd + kronebeløp pr innbygger. Side: L

9 í-----~---- I Vedlegg SR-sak 37/09 2. Status Saltenregionen Det er i dag etablert karrieresenteret kun i Indre Salten med en tjeneste tilgjengelig for Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Senteret er lokalisert på Fauske videregående skole med kontordager på NAV Fauske og NAV SaltdaL. Det er også gjort avtale med NAV Sørfold om bistand etter avtale. Steigen dekkes opp gjennom samarbeid med skolene og Kvinneuniversitet med avtalte dager i kommunen. I Hamarøy ivaretas oppgavene av karrieresenteret i Ofoten (arbeid rettet mot skolene). Senteret har 2 heltidsansåtte. Den kommunale finansieringen er ikke på plass og vil være en forutsetning for videre drift. Så langt har RKK vært inne med tilskudd (tom 2009) i tilegg til et bidrag fra Fauske kommune (2008). Det regionale styret består av Jan Åke Storjord, NAV (leder), Leif MEggestad, rektor Fauske vgs, IngunnMikalsen, rektor Saltdal vgs, Per Jon Olsen, leder RKK Indre Salten, Kai Roger Pettersen, næringsliv (ny høsten 09) og Kjell Magne Johansen, ordfører Saltdal (riy høsten 09 - foreløpig observatør) Meløy og Gildeskål kommune har sammen med videregående skole bedt om å få en tilgjengelig tjeneste også i disse kommunene gjennom ei stiling lagt ti Meløy vgs - formelt tilknyttet karrìeresenteret i Indre Salten. L Bodø har det over tid vært arbeidet med å etablere tilbudet. En lokaj planleggingsgruppe bestående av kommunen, NAV og vgs er involvert. Det er så langt avklart at NAV Bodø stiler lokaler. NFK har i 200S/09bidratt med ekstra ressurser til å styrke karrierevéilednil1gel1 i skolene. Voksne/arbeidslivet i Bodø mangler imidlertid tibudet Me som merkes i andre regioner med bl.a henvendelser på telefon. Fylkeskommunen legger oppgaver knyttet ti voksenopplæring (avklaring av rett til opplæring, vurdering av realkompetanse med mer) til sentrene. Det er behov for å få dette på plass også i Bodø. 3. Økonomi fylkeskommunen I økonomiplanen for 20 L O ~ 2013 la fylkeskommunen inn 3,8 mil i driftstilskudd til etablering av tibudet i øvrige regioner (Bodø, Lofoten, Vesterålen og SørwHelgeland). I forbindelse med budsjettbehandlingen måtte fylkesrådet foreta omprioriteringer slik at det i dag ligger 1 mil til formålet. Lofoten el' kommet lengst i planleggingen og et prioritert. Det ses imidlertid på andre muligheter for at hele Saltenregionen kan få tilbudet på plass i Dette vil trolig biiavklart i løpet av Januar. 4. Forslag til organisering og kommunal medfinansiering i Salten OrganiSering Som det framgår ovenfor følges arbeidet på regional nivå av et partnerskap (styre) - der partene har en felles forpliktelse men der videregående skole har et spesielt økonomiàl1svar. Roller er nærmere definert. Det er opprinnelig forutsatt 2 regionale karrieresentre som skal dekke hele Saltenregionen (Meløy/Gildeskål underlagt senteret i Indre Salten) ~ og med 2 regionale styrer som følger opp arbeidet i hbt definerte oppgaver. Et annet alternativer å ha ett felles styre for begge karrieresentrene. Fordelen med dette er å ivareta en felles strategi for satsingen i Salten regionråd. På den andre siden har partene i Bodø ønsket å være mer tett på i arbeidet med etablering av virksomheten her der det vil være andre utfordringer enn der tibudet allerede er etablert. En mulighet er å ha et eget styre i Bodø i startfasen og at man i løpet av 2010 etablerer et felles partnerskap der regionrådetpeker ut hvem som skal representere kommunene (2 eller 3 personer) i dette.... Side: 2

10 Vedlegg SR-sak 37/09 Kommunal medfinansiering Foreløpige anslag viser en samlet kostnadsramme på tjenesten i Saltenregionen på ca 4,3 mil kr: Indre Salten; ca i,7 mil kr, Meløy/Gildeskål: kr (1/2 stiling) og Bodø: 2,2 mil kr (3 stilinger). Forslag finansiering tar utgangspunkt i et fylkeskommunalt tilskudd på ca 53.% og en kommunal andel på ca 17 %. Det foreslås at saken følges opp i de ulike kommunene med vedtak om bevilgning av tilskudd til drift. Utkast budsjett og finansiering karrieresenter Indre Salten 2010 ffa:ij';1~ f i~itt~trtrl!;~ii J!flti~~lJflij4W~:sJit(~l\f;&;~glilM:'t;#1Gîlä~~kilWw ø.~w~w.t!j1 li~~s1l&~i~~ ~~~~ili# Personalkostnader Kontor og drift Husleie Møter, reiser, kurs Invest.. annet i i SO i :i :ioo ~i~~~~il1.lâft~~tr~~wli* ~~,ß;~r:~t;~~~tl~Wit~t~Æ!jifrtitt~:i~f l\t(rri1!n,~~imtfln, f;~~~ltj;1~\i~azititl~r.~liilm:%rj~i~~~\îi1 Nordland fylkeskom NPKVO Kommunene NAV lokal NAV Nordland VIderegående skole Fengsel % SÙO % % Kommentarer Bodø Indre Salten Hamarøy Rødøy Bør også drøfte samarbeid med fengselet. medfinansiering herfra Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen, Beiarn, inkl avd Meløy/Gildeskål Ivaretas av kartieresenter i Ofoten Ivaretas av karrieresentel' Mo i Rana Fordeling kostnader kommunene med basis i folketall blir da som følger: Utkast fordeling tilskudd koininunene i Salten 2010 áiê~iwif;1%t;ifi~i,(:;1!kö:irjti'îlrièj jîwijiní!ief~x ~o/~\iiigbjvi, ltiiskwã'('fl%~;t ;iã~lü'fîdê't'~t Sum senter/avd Indre Salten Fauske Saltdál Søtfold Beiarn L Steigen I Meløy Gildeskål I Bodø Bodø I I:~JfW!;\!i%t.74.Wlîi7;i ~~t~ t;~:~~~ròô1 g Jt~Wti4~;;Qb.:O: ~~;&rjwl.~t619:ö.w Utgangspunkt beregning tiskudd kommunene: med avrundet sum Side: 3

11 r-~--~ ~--_._._-----~-.~-.~~----~--~:-~--~ ---- SR.referat Side: 2 SR-SAK ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRADETS ORGA- NISASJON Det vises ti saksfremlegg datert a. Georg Heggelund orienterte fra sekretariatet om følgende saker omtalt i saksfremlegget: 1. SUppleringsvalg ti Regionrådet - Steigen 2. Vedr. SR-sak 29/09 - Budsjett 2010 for regionrådets sekretariat 3. RegionrtAdsmøte i februar j 4. Drift av hybelstua i Bodø 5. Båtpakke Salten Del Il Det ble også orientert kort om aktiviteter i. Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar I Salten Partnerskap Salten. Salten Friluftsråd b. Ole Petter Nybakk orienterte fra rådmannsmøtet om - Samordnet Innkjøp av forsikring - 29 kommuner - Innkjøpssamarbeid - jfr. egen sak - barnevêrn -jfr. egen sak - samhandlingsreformen - organisering av nettverket.. Ragnar Pettersen går inn i KS sitt rådrhannsutvålg - mulige samarbeidsområder med IRIS Salten Enstemmig. vedtak: Tatt ti orientering. SR.SAK 36/09 SAMORDNET INNKJØP I SALTEN. STA TUSRAPPORT Det vises til saksfremlegg datert Innkjøpssjêf Øystein Nilsen orienterte. Enstemmig V(~cltêlk: Tatt til orientering med de forpliktelser som påhviler hver kommune. " SR.SAK KARRIERESENTRE I SAL. TEN - ORGANISERING OG DRIFT Detvises til saksfremlegg datert Jan-Ake Storjord, NAV Fauske og Nina Tande Hansen, Karrieresenteret Indre Salten orienterte. Enstemmig vedtak: 1. Salten Regionråd støtter arbeidet med å etåblere Karrieresehter i Saitefl. 2. Salten Regionråd ber om at det framforhandles en avtale mellom partenelpartnernê, dvs. fylkeskommunen, NA V og kommunene vlregionrådet, hvor organisering av Karrieresentrêne og partenes tilskudd til driften inngår. 3. Under forutsetning av omforent avtale, vii Salten Regionråd anmode kommunene i Salten om å slutte seg tlf avtalen og gjøre vedtak om kommunal medfinansiering. 4. Etableringen mta samordnes med etableringen av Salten Kompetanse.

12 11"':,....",e $.m.rbé;i.,~.le XteffQn,D~I'I his.fi:hsi::'q.: õ.. ft.avkøimr&.,l"'~ '1:.läl'tüñl:i "~:~=,~ J;~~s~l ~~ltl%~jj..f'yi:k~srms edtak..(es'~rg~ocí~~k' 2.. Førtn$ Et1i''ll~11~:a;vt~~.'ijr.â;ñimat~t. efi..~e 1'êìiìls~~Qi:Ø!et;,'m ~l!'1l(il'~ ~ edíl~ ig'.;ft..unie1q~. "îufsìl~'i.stdtßn..m~ø:1t~tí:... $..,'....ltlr,rjetü.nttv'i.;$ít1fe~:~.~~"å",i~l~ln!j:;çí'..ç,p,lily.ør Jlel.'~t~~tere~.tø.R,~~ø:i1ti:t.'.i,galten..Dî~ef,e. lfl 1;~e,i,teìleii....Faim~ög~'S1ral~~~. ~ii~t~'~wïø:árvt\elm$šmntót.. Sent~êlé,:l;.L t~r~llen,ø8'iqpw'g.,,~l' Kä..~ "t'r."m;.,..., ,., : $~;tølle':'$.k,~'.: enøwni.i föfhdid.tiì'yrjièt::nj~ûll~iri:j iâ;:itæ"ì1v:â, ~ 'i:r~ivi :,.. i.nf~ro~jøri.:qnt,ttl~lcç,v~l~'.,... : : av real~1'ílet~$ :,_. vwderbil:awtrett~tier.tiitd$1i:iig... :$e;ttrne.~~ :",ære:.l$t:fe$~lut$sel1te:t'foli:.skølen.e:'l'b:.at eu~tjg.ll.hei!,. ~~::'~:~:mj:'il~nllg ~~Ì;~~a~ii~iwf' ~~lí~,rqr. ;!e1fq!l,,~ ê:r~êæt.eïi~.";ï:'v're'pi;e$etitâlt~t it.na;v;k(j~ -Rie~ntlrP k;~~de.ii - 'Øif()ñ:Ömìan'V$'~ed.u~~I4~i~~.a~huø,sje:t:"~.,,v;Kl~t'Atc'ay:..tl(l~ fòr Î$()i11t'ur~jte: ll!elløj;~)~el'esiî)teitet.;sw)

13 ...I:VerK$øttelol(á1e.~1ejl~ii.l;gpilÇJtir.g~r~ -..in.fömià$.iolt,i llmi.iiksòmhwt~~i:liiøl1~#'...~î'~eyäiúémn~t.~é :ml'plitt~í1;ll~;i~.f$''l _~~~peli~iqjß.s;i:.im;'fwl:í:.~e't:til;"!

14 Vitt~~'$k~e f!írerre_k~p"i_l\e.i\ullgb)~lk~ k~_~lì f()n:.~.,ii()rt:.n~n 1, kv~t 4.evãl:uøl'fiS 'l'a"o~d_'. ft~$~etl'lil~4~..~. ~=t:jir;~~!~==;:ára~m vl1kt5~.eteíl.~h"~~~g;'ti.. -Ûmíne'noet1nv.pMtt'~:miEd~i;':~i:Mlijh:Q'vlØr4ï1dnipt,lijjef---' tl;"qpp..thiy hehmtt1lng... Bødø1.d:en '''H' Jej'l'ÜlfØa\.sen ~sjef dlaiid..fyil:~kqltm;uìl(l ~ati:äk~~tq~~ttt NAV.l\Mer NA:\l:Fn~k!i: K~lm~f$~!',:li;jj "',.' :lo""::". ~,,,,...,:+',+:,~,,,":;,",k llø: ''''~::~. '" 'l..,:".,t..._o4..._.. lc-~.,_'''..,. 41'-40-'$:...* ,li.-.,,:-$... d~jt~klft.'f:"':. ' :+:~:"':i!"'..ã:1w~: ""''* '"."'. "''''''-i-...-.: *-.'.fl- J':",:-,. :*_-*.!,.::v!,;:.:,.:''',~~,,:' $~Jt.i :l."-l: '!,~:i,'t, 't: r",:, ',": :I'''''''.li,...~,'-1! f.' ""i-'l--~:":,!,,j: St i:g~

15 V~lll;šimi_ids~':(;!'~.ttml,..i.I:Ø.i'..'llV..: alllj~~.'i.øîérinl.'~~~l~::.t~~jlll..

16 Karriere senteret INORE SALTEN Til aktuelle samarbeidsparter i Indre Salten. Ordførere og rådmenn, Nav lokal og NFK/videregående skoler Viser til samarbeidsavtale mellom Nordläñ;d fykeskommune, NAV og kommunene v/sälten regiohråd utsendt frä Salten regionråd i juni Hensikten med dette skrivet er å presisere hvilke tjenester karrieresenteret gir ti kommunens innbyggere og omfanget av denne, samt å ta initiativ til at det blir gjort lokale avtaler tilpasset behovet i den enkelte kommune. Møte med kommunene og Nav. For å konkretisere videre oppfølging av arbeidet i den enkelte kommune, ber vi med dette om et møte for bli enige oni.økonomisk avklaring og avklaring om innholdet i tilbudet i den enkelte kommune. Dette gjelder både oppfølging av den individuelle veiledningen (omfang/lokalisering), veiledning og kompetansekartlegging i bedrifer og arbeidet mot skolene. Karrieresenteret vil ta kontakt for møtetidspunkt, men gi gjerne tilbakemelding dersom dere här forsläg til tidspunkt. Vedr. pkt 3. Karrieresenter i Salten - organisering og oppgaver Karrieresenteret i Indre Salten har vært virksom fra 2004 og har i dag 2, 7 stillinger. Senteret er en del av en felles satsing i fylket og forutsatt finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommuneíl, NAV og kommunene. Karrieresenter Indre Salten omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Meløy og Gildeskål vil faglig være tilknyttet Indre Salten. Karrieresenteret er lokalisert på Fauske, og har kontorsted Fauske vgs Søbbesva. Karrieresenteret er samlokalisert med Opus Fauske vgs og studieverkstedet. Vi gir også veiledning i de andre kommunene, og det er opprettet eget avdelingskontor i Saltdal i samarbeid med NAV. Her gis veiledning en dag pr uke i deres lokaler. I Steigen er KUN koordinator og samarbeidspar, og karrieresenteret gir veiledning på KUN to-tre ganger årlig. I Beiarn formaliseres arbeidet nå i høst, og vi har avtale med nav om "Beiardag" en dag pr mnd for å veilede i Sørfold samarbeider vi med Nav,. nin ~ itt i senterets lokaler på Fauske. Meløy og Gildeskål er nylig er derfor ikke deres brukere. Karthiïrllsenmret Indre $alt($n tit7565zo õ9... Mob: til

17 Karriere senteret INDRE SALTEN Tilbud til voksne. Karriereveiledning er en betingelse for at voksne skal kunne få opplæring på videregående nivå og bl.a. komme i gang med studier på "Den åpne skole" som er Nordland fylkeskommunes nettbaserte opplæringstilbud for voksne. Karrieresenteret bidrar til at de som ønsker, får søkt om realkompetansevurdering noe som kan gi avkorting i opplæringsløpet. Vi samarbeider tett med opplæringštilbyder på videregående nivå, Opus og studieverkstedene, og formidler dermed deltakere til de rette OPPlæringstilbud. Vi gir dessuten veiledning når voksne ønsker en ny karrierevei og utdanningsveier som ivaretar dette. høyere utdanning, og formidler til I 2009 var 404 voksneti karriereveiledning. Inneværende år er det fram til 1. juli registrert 212 voksne som har vært til veiledning, 99 av disse er bosatt i Fauske kommune. Samarbeid med næringslivet. Karrieresenteret kan da bidra til at den enkelte arbeidstaker får en oversikt over sitt kompetansebehov, men også at bedriften får kartlagt de ansattes kompetanse. Vi vii i denne sammenheng kunne kople dèltakere til den lokale opplæringsaktører og dermed gi en samlet oversikt over opplæringsbehovet innenfor bestemte fagretninger. I forbindelse med finanskrisen fikk bedrifer i kommunene Fauske og Sørfold tibud om kartlegging og veiledning i hvordan ønsket kompetanse kan nås. Til sammen har 3 bedrifer tatt imot denne tjenesten, og vi har bidradd ti at ca 40 arbeidstakere har fått realkompetansevurdering og teoriopplæring innenfor sine fagfelt og er gitt muligheter til å ta fagbrev. Det er dessuten relevant å kartlegge næringslivets behov for framtidig kompetanse slik at både unge og voksne som.ønsker å bo i Indre Salten kan kvalifisere seg til arbeidslivets lokale behov. Karrieresenteret og Opus samarbeider med RKK i satsing om fagbrev til alle og i denne omgang helsefagarbeidere. Prosjekt 300 i 2010 har vi etter oppdrag fra NAV engasjert oss spesielt i gruppen år, - unge voksne uten jobb og formell kompetanse. Dette er en gruppe som vi ser har stor nyte av tilbudet Om karriereveiledningog opplæring, der målet er å få fagbrev ener studiekompetanse~ Vi har civhqldt 2 karrierekurs på e uker og skal avholde et nyt kurs i oktober/november. 35 deltakere hclr fått tibudet, og de formidles tndirektè til utdanning som fagarbeidere eller til studiekompetcinse. Tiltaket har høy prioritet i NordlClnd fylkeskommune og i Nav. Tilbud til ungdom og skoler. i tilegg til individuell veiledning har vi gitt et karrierekurs på 3 timer til samtlige elever i 9.klasse i alle kommuner og ett kurs til foreldrene deres. I Fauske har det vært avholdt 11 elevkurs og 4 foreldrekurs En del elever har etter henvisning fra egen rådgiver oppsøkt oss for individuell veiledning. Karrieresentereter dessuten ressurssenter for veiledere i skolen. Vi har hatt kurs og gitt veiledning til lærere/rådgivere og har ansvar for planer og rutiner for samarbeid mellom skoleslagene. 2

18 ,-----_._ I Karriere senteret fndr SAlTEN Tilbud til minoritetsspråklige. Vi har avholdt karrierekurs til minoritetsspråklige/voksenopplærirgsgruppa i Fauske. Dette tilbudet er likt det tilbudet ungdom i grunnskolene får, men omfanget er på 6 timer. i samarbeid med Opus, flykningekontoret, va Fauske kommune og Nav planlegger vi et prosjekt der målet er helsefagutdanning for minoritetsspråklige. I den forbindelse er karrieresenteret de sorr gir veiledning og kartlegger kompetanse. Fra januar og fram til sommerferien 2010 har 13 minoritetsspråklige fått individuell veiledning. Tilbud til innsatte. Vi gir karriereveiledning til innsatte. Dette er koplet til opplæringstibud på Opus. i I Vedr. pkt 4 - økonomi - finansiering NFK og NAV har bidratt med hoveddelen av finansieringen. Den kommunale andelen har ikke vært på plass og RKK har fram til og i påvente aven avklaring, gitt et mindre årlig tilskudd til driften på ca Øvrig finansiering kommer frtj Bodø fengsel avd Fauske og Fauske vgs. Vi h$per det nå blir gjort positivt vedtak i henhold ti framlagt samarbeidsavtale når det gjelder kommunenes bidrag til driften inneværende og kommende år. Dette vil være avgjørende for videre drift og for øvrigefinansieringsparters bidrag. Jan Ake Storjord Styreleder karrieresenteret Indre Sa~en Nina Tande Hansen leder karrieresenteret Indre Salten 3

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

VI HAR ALLE EN KARRIERE

VI HAR ALLE EN KARRIERE VI HAR ALLE EN KARRIERE KARRIERESENTERET LOFOTEN Hovedkontor: Leknes (Idrettsgt.64/Vestlof.vg.skole) Avdeling: Svolvær (Gymnasgt.13/Austlof.vg.skole) E-post: karrieresenter.lofoten@nfk.no Tlf: 756 54 568

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Erfaringer og suksess historier fra Karriere Nordland Karrieresenteret Ofoten

Erfaringer og suksess historier fra Karriere Nordland Karrieresenteret Ofoten Erfaringer og suksess historier fra Karriere Nordland Karrieresenteret Ofoten Karrieresentrene i Nordland Vesterålen Lofoten 9 regionale karrieresentre Oppstart 2004 Bodø Salten Ofoten Spleiselag NFK,

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted

Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Orientering om sammenslåing karrieresenter og studieverksted Pål Stian Sjåvik, Bodø 14. september Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Litt om pågående nasjonalt arbeid med karriereveiledning,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4 Årsmelding Karrieresenteret Vesterålen 2012 Innhold Innledning 3 Styre. 3 Ansatte. 4 Aktiviteter og resultat 2012. 4 Individuell veiledning 5 Motivasjonsløft for helsefagarbeidere... 5 Prosjekt kompetansetillitsvalgt..

Detaljer

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1 Rådgivernettverk Bodø, den 2. april 2014 s. 1 Fylkestingssak om rådgivertjenesten 2014 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten i Nordland Info nasjonale/fylkesvise føringer rådgiver-/oppfølgingstjenesten

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT I--~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I I Arkiv JouialpostID: sal.: 12/506 I Saksbehandler: Are Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 057/12 I FORMANNSKAP. I Dato: 05.03.2012 PROSJEKTMANDAT

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon... 4 Resultater og aktiviteter... 4 Regionalt samarbeid og utviklingsarbeid...

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/2389 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 173/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 11.12.2012

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland.

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Praktisk informasjon Når Ankomst - Søndag 25. oktober 26. og 27. oktober 2015 Hvem Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Det er viktig med deltakelse begge dagene. Hva Hovedfokus: Første

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift

Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Varige samarbeidsarenaer skole-bedrift Roar Jensen 27.Januar 2016 Foto: Dagfinn Kolberg Regjeringen: Ny nasjonal og regional kompetansestrategi Hvordan kan fylkeskommunen ta en tydelig rolle i arbeidet

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget RAKKESTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtedato/sted: 07.02.2012 Kirkeng skole kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 1/12 ETABLERING AV REFUSJONSORDNING MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD FOR BARN SOM GÅR

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Beiarn Beiarn Beiarn Bodø Bodø Bodø 17.09) Fauske. Gildeskål Gildeskål Gildeskål Hamarøy Hamarøy Hamarøy Meløy Meløy

Beiarn Beiarn Beiarn Bodø Bodø Bodø 17.09) Fauske. Gildeskål Gildeskål Gildeskål Hamarøy Hamarøy Hamarøy Meløy Meløy 0 c^ (a3i a W3 3 tsalten Regionråd REFERAT FRA MØTE I REGIONRADET 17.- 18. SEPTEMBER 2009 I HAMARØY Til stede : Frigg Ottar Os Håkon Sæter Ole Petter Nybakk Kirsten Hasvoll Gørill H. Hongset Svein Blix

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORPROSJEKT - FILMPROSJEKTET

KOMMUNE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORPROSJEKT - FILMPROSJEKTET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 13/384 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/2467 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir de vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 021/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008. Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008. Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland Journalpost.: 08/13819 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 134/08 Fylkesrådet 28.10.2008 Organisering og drift av regionale karrieresentre i Nordland Sammendrag Fylkestinget behandlet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Brukerhåndbok. Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter

Brukerhåndbok. Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter Brukerhåndbok Mottak av nytilsatte og oppstart av nye Karrieresenter Innledning Denne brukerhåndboka er delt inn i to deler: Del 1: Mottak av nytilsatte Del 2: Oppstart nye Karrieresenter Håndboka skal

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter. Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter. Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samarbeid arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter Odd Wålengen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ledigheten blant ungdom (mars 2008) Ledige i alt: 41 800 (1,7%) Under 20 år: 1 800 Varighet under 8

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012

Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012 Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012 Innhold Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte... 3 Aktiviteter og resultat 2012... 4 Individuell veiledning... 4 Evaluering/brukerundersøkelse...

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. Nordlandsløftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 23.04.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. Nordlandsløftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 23.04. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland Nordlandsløftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 23.04.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 15.03.2010 kl.: 11:00-18:00 16.03.2010 kl.: 08:30-15:10 Sted: Radisson BLV Hotell, Bodø Til behandling: Se vedlegg Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Årsmelding. Karrieresenter Ytre Helgeland 2015

Årsmelding. Karrieresenter Ytre Helgeland 2015 Årsmelding Karrieresenter Ytre Helgeland 2015 Innhold Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte... 3 Aktiviteter og resultat 2015... 3 Individuell veiledning... 4 Karriereveiledning på Herøy...

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Opplandsmodellen. Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne

Opplandsmodellen. Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne Opplandsmodellen Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne v/torun Dotseth daglig leder Karriere Oppland Gjøvikregionen 04.04.16 Nasjonal konferanse Samordnet innsats for voksnes læring Innbyggere:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer