Prosjekt Tiltak for universell utforming i Øraker idrettshall PA- BOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Tiltak for universell utforming i Øraker idrettshall PA- BOK"

Transkript

1 Mi Prosjekt Tiltak for universell utforming i Øraker idrettshall PA- BOK juli,

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL ORIENTERING PA-BOK ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/ ENTREPRISER PROSJEKT GJENNOMFØRES SOM GENERALENTREPRISE OG FØLGER NS GENERALENTREPRENØR VIL BLI UTPEKT SOM HOVEDBEDRIFT. ADRESSELISTE ADRESSELISTE ORGANISERING ORGANISASJONSKART BYGGHERRE BYGGHERRENS ADMINISTRASJON OG RÅDGIVERE Prosjektleder (PL) Brukere Byggeleder (BL)... 8 Rådgivere prosjektering ENTREPRENØRER FULLMAKTER ADMINISTRATIVE RUTINER ARKIVERING KORRESPONDANSE Korrespondanse Tegningsdistribusjon Beskjeder MØTER Side 2 av

3 4.3.1 Møtetyper Krav til møtereferater Prosjektmøter Særmøter FAKTURERINGSRUTINER FREMDRIFTSPLANER GENERELT HOVEDFREMDRIFTSPLAN PRODUKSJONSPLAN (SE HMS PLAN) AVVIKSBEHANDLING OG ENDRINGSMELDINGER PROSJEKTMELDING FRA ENTREPRENØR SAKSBEHANDLING AV ENDRINGSMELDINGER LOGGFØRING AV PROSJEKTMELDINGER OG ENDRINGSMELDINGER KVALITETSSIKRING KVALITETSPLAN KVALITETSKONTROLL HMS-PLAN SKISSE- OG FORPROSJEKTFASEN MØTER PROSJEKTOPPSTARTSMØTE PROSJEKTERINGSMØTER BRUKERMØTER RAPPORTERING RAPPORTERING FRA PROSJEKTERENDE FREMDRIFTSPLANER FOR PROSJEKTERINGSFASEN GJENNOMFØRINGSFASEN MØTER FREMDRIFTSMØTER Side 3 av

4 1.2 BYGGEMØTER OPPSTARTSMØTER MED ENTREPRENØRER OPPSTARTSMØTE MED SKOLEN FØR BYGGESTART RAPPORTERING RAPPORTERING FRA BYGGELEDER RAPPORTERING FRA ENTREPRENØRER FREMDRIFTSPLANER FOR GJENNOMFØRINGSFASEN AVSLUTNINGSFASEN OVERTAGELSE FERDIGMELDING OVERTAKELSESBEFARING OVERTAKELSESFORRETNING FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FDV-MATERIALE OPPLÆRING Vedlegg 1 Oppsett av avdragsfaktura 2 Prosjektmeldingsskjema 3 Endringsmeldingsskjema 4 Endringstilbud 5 Skjema for loggføring av prosjektmeldinger 6 Skjema for loggføring av endringsmeldinger 7 Protokoll for Overtagelsesforretning 8 Dokumentasjonsprotokoll vedrørende kontraktsarbeidet 9 Mangelliste GENERELL DEL 1 Orientering 1.1 PA-bok PA-bok er en forkortelse for prosjektadministrativ håndbok Side 4 av

5 PA-boken omfatter de prosjektadministrative bestemmelser, rutiner, orienteringer etc. som trengs for en god gjennomføring av, og holde en forretningsmessig orden i prosjektet. Denne PA-boken er utarbeidet spesielt for.., og vil jevnlig være gjenstand for revisjoner under prosjektets gang. Alle impliserte parter forpliktes å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser etc. i PAboken. 1.2 Orientering om prosjektet Oppdraget er å tilrettelegge Øraker idrettshall for funksjonshemmede. Ørakerhallen er en limtrehall, bestående av limtresøyler og -bjelker med overliggende korrugerte stålplater som tak. Hallen har et lavere sidebygg i betong som i dag rommer lager, ventilasjonsrom, toaletter og kiosk/vaktbu. Sidebygget ligger under terreng og har en kulvert som forbinder hallen med skolen og garderobeanlegget. Bygget er fundamentert med både peler og pilarer til fjell. Ombyggingen omfatter små inngrep i den eksisterende konstruksjonen, men derimot skal det lages et påbygg på utsiden av den ene kortsiden av hallen som bl.a. skal gjøre tilkomsten til tribunearealet i hallen mer hensiktsmessig. Det nye påbygget bedrer generelt atkomstforholdene for bevegelseshemmede og publikum. Ved inngangspartiet i plan med hallen etableres to stk HC P-plasser. Det blir etablert trinnfri adkomst inn til hall og garderober ved oppføring av nytt inngangsparti. I det nye påbygget blir det også satt opp nytt HC-toalett som er lett tilgjengelig for brukerne av hallen. Garderobeområdet som ligger i underetasjen i selve skolebygningen har allerede to HC-toalett inne i to av garderobene. Disse trenger kun å få installert ny dusjarmatur for å være fullverdige HC-garderober. For å sikre tilkomst fra heisen i skolebygningen må dørbreddene inn til garderoben økes til 10M-dører. Generelt utføres nødvendige tiltak for å oppfylle krav til dørbredder/ terskler og sideplass for adkomst inn til HC-tilpasset garderobeanlegg, hall og rømningsveier. De akustiske forholdene i hallen var opplyst å være dårlige, derfor utføres det akustikktiltak i himlingen. Akustiske tiltak på vegger er allerede bestilt gjennom rammeavtaleentreprenør. 1.3 Orientering om kontraktsinndeling/ entrepriser Prosjekt gjennomføres som generalentreprise og følger NS Generalentreprenør vil bli utpekt som hovedbedrift. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 5 av 33

6 2 Adresseliste Byggherre Funksjon Navn / Adresse (post & besøk) / Saksbehandler Telefon Arb. / Mobil Telefax e-post Bruker Funksjon Navn / Adresse (post & besøk) / Saksbehandler Telefon Arb. / Mobil Telefax e-post Rådgiver Funksjon Navn / Adresse (post & besøk) / Saksbehandler Telefon Arb. / Mobil Telefax e-post F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 6 av 33

7 Entreprenører Funksjon Navn / Adresse (post & besøk) / Saksbehandler Telefon Telefax e-post 3 Organisering 3.1 Organisasjonskart Her vil prosjektets organisasjonskart fremgå. Kartet skal tydelig vise ansvars-, kommunikasjons- og ordrelinjer. Alle funksjoner i prosjektet skal i det etterfølgende beskrives med roller og grensesnitt mot andre funksjoner. Roller og ansvar for oppfølging og rapportering ift miljømål/-krav skal beskrives. 3.2 Byggherre Byggherre er Undervisningsbygg Oslo Kommunale Foretak (UBF). 3.3 Byggherrens administrasjon og rådgivere Prosjektleder (PL) Prosjektleder er den administrative leder av prosjektet. Alle bestillinger skal skje ved skriftlig rekvisisjon, brev eller ved endringsmeldinger. Bestillingsfullmakt i prosjekteringstiden innehas kun av PL. Prosjektleder har overordet ansvar for oppfølging og rapportering på UBF s miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål samt myndighetskrav på ytre miljø. Prosjektleder skal utarbeide overordnet risikoanalyse på ytre miljø senest i skisserprosjektfasen. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 7 av 33

8 Prosjektledelsen innehas av UBF ved prosjektleder Brukere.representerer brukerene i dette prosjektet og skal ivareta deres interesser i saken. Brukerene kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette Byggeleder (BL) Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder skal følge opp byggesaken både teknisk og økonomisk og være bindeleddet mellom byggherre og entreprenører. Byggeleder skal ha ansvar for oppfølging og rapportering på byggeplass av UBFs miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål samt myndighetskrav på ytre miljø. Oppfølging og rapportering på eventuelle tiltak knyttet til risikoanalyse på ytre miljø Rådgivere prosjektering UBF har engasjert følgende rådgivende ingeniører som byggherrens rådgivere for prosjektering innen de ulike fagområder: Rådgiver Fag- /ansvarsområde Rådgiverene kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten spesiell fullmakt til dette. Rådgivere med spesielt ansvar innen ytre miljø skal angis. 3.4 Entreprenører Ref. tidligere beskrevet kontraktsinndeling. Følgende er engasjert av UBF til å utføre arbeidene: Navn Ansvar F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 8 av 33

9 . 3.5 Fullmakter PL har fullmakt til å foreta tilleggsbestillinger på vegne av UBF innenfor en øvre beløpsgrense på kr ,- eks mva for hver bestilling, og innenfor 10% av kontraktssum. BL har fullmakt til å foreta tilleggsbestillinger på vegne av tiltakshaver innenfor en øvre beløpsgrense på kr ,- eks mva for hver bestilling, og innenfor 10% av kontraktssum. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 9 av 33

10 4 Administrative rutiner 4.1 Arkivering Alle aktører skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet gjennom hele prosjektperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, møtereferater, notater, fakturaer etc. Tegninger skal arkiveres i eget arkiv. Tegningsarkivet skal fortløpende ajourføres med de sist reviderte tegninger. Utgåtte tegninger skal merkes med "UTGÅTT, DATO " og skal arkiveres i eget arkiv 4.2 Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Prosjektnavn, prosjektnummer og anleggsnummer Fag Hva saken gjelder All korrespondanse til de respektive, sendes til vedkommendes forretningsadresse (ref. kap. 2; Adresse liste), hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering bør et brev fortrinnsvis kun omhandle en sak. Det skal angis hvor gjenpart er sendt. Det skal sendes gjenpart/kopi til: UBF v/prosjektleder Byggeleder Prosjekteringsgruppeleder (PGL) Fagkonsulent Fagentreprenør Evt. andre Viktig korrespondanse som sendes med telefaks eller e-post, skal også sendes som vanlig post Tegningsdistribusjon PGL skal utarbeide en generell distribusjonsliste og en tegningsleveringsplan som angir hvem som skal ha hvilke type tegninger og dokumenter når. Hver tegning skal følges av en tegningsdistribusjonsliste, som angir: Tegning nr Revisjonsdato/-indeks for tegning Tegningsnav Adresser på mottakere Antall kopier som utsendes til den enkelte F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 10 av 33

11 Ved endring, en endringsmelding. Ved hver tegningsutsendelse skal det vedlegges en oppdatert tegningsliste. Ekstern kopiering og distribusjon skal skje via det kopieringsfirma som UBF har rammeavtale med Beskjeder Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherre og rådgivere og evt. andre skal gå via byggeleder. Dersom dette enkelte ganger ikke er mulig, skal byggeleder informeres snarest evt. med tilsendt kopi. Tilsvarende skal alle henvendelser fra entreprenør gå gjennom byggeleder. 4.3 Møter Møtetyper Følgende møtetyper er aktuelle i prosjektet: Generelt Prosjektmøter Særmøter Skisse og Forprosjektfasen, Prosjektoppstartsmøte Prosjekteringsmøter (avholdes evt. også i gjennomføringsfasen) Brukermøter Gjennomføringsfasen Fremdriftsmøter Byggemøter Oppstartsmøter med entreprenører Oppstartsmøte med skolen før byggestart Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan Krav til møtereferater Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert punkt som behandles. Såfremt en sak ikke kan avklares i møtet, skal saken følges opp i etterfølgende møter av samme art, inntil saken er avklart og konklusjonen foreligger. Det skal foreligge en konklusjon før et punkt tas ut av referatet. Alle punkt/saker skal føres opp med ansvarlig og det skal oppgis tidsfrist. Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 11 av 33

12 Møtereferater anses som godkjent såfremt kommentarer ikke har fremkommet senest syv dager etter mottak av referatet eller senest i det følgende møte av samme art, hvis neste møte er avtalt Prosjektmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referatet distribueres til Etter behov (ca.1 gang pr. måned) Skriftlig, fra PL Etter avtale PL BL PGL, Arkitekt og konsulenter etter spesiell innkallelse Ved totalentrepriser: TE PL PL I hovedsak: Organisasjonsspørsmål Kontrakter/kontraktsfortolkninger Program/programendringer Rapporter vedrørende prosjekterings- og byggearbeider Oppfølging av mål, myndighetskrav og risikoanalyse på ytre miljø Systemvalg Hovedmaterialer og materialer av representativ karakter Tilleggsarbeider Fremdrift Kostnadsstatus / budsjett Eventuelle andre saker Deltakerne Særmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referatet distribueres til Etter behov. I h.t. avtale med PL eller BL Avtales i hver enkelt tilfelle Avtales i hvert enkelt tilfelle Møteinnkaller Møteleder Saker som er årsak til særmøtet Deltakerne, tiltakshaver, PL, BL, PGL, evt andre som har behov for opplysningene i referatet. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 12 av 33

13 4.4 Faktureringsrutiner Fakturaer skal adresseres og merkes i henhold til kontrakt. Det skal sendes separate fakturaer for Kontraktsbeløp (Avdragsfaktura, sluttfaktura). Avdragsnota skal ikke betales før det foreligger sikkerhetsstillelse. Opparbeidet beløp skal i avdragsnotaer reduseres med 10 % inntil innestående beløp utgjør 5 % av den totale kontraktsummen. I totalentrepriser skal innestående alltid være 7,5 % av kontraktsummen. Avdragsnotaen skal kun omfatte kontraktsposter som er utført pr. dato for avdragsnota, med fradrag av tidligere fakturerte beløp. Avdragsnotaer skal ikke fremsendes oftere enn 1 gang pr. måned. Godkjente tilleggsarbeider. Fakturaer for tilleggsarbeider skal ha vedlagt bestilling med UBFs originalunderskrift (endringsmelding, rekvisisjon, timelister / materiallister). Godkjente endringsmeldinger og andre tilleggsbestillinger samles i samlefaktura som sendes ikke oftere enn 1 gang pr. måned. Prisstigning. Prisstigningsfakturaer skal ha vedlagt spesifisert beregning av prisstigningsbeløpet. Beregningen skal være basert på NS 3405, med mindre annet er avtalt i kontrakten. Fakturaer fra entreprenører skal sendes i henhold til kontrakt. Såfremt originalfakturaen skulle komme bort, skal det utstedes kreditnota og ny faktura. UBFs betalingsfrist er 30 dager etter mottak av korrekt faktura. For eksempel på oppsett av avdragsfaktura, se PA Bokens vedlegg 1. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 13 av 33

14 5 Fremdriftsplaner 5.1 Generelt Fremdriftsplaner skal utarbeides ved bruk av Edb-baserte fremdriftsplanleggingsprogrammer. Fremdriftsplaner skal vise varigheten av de enkelte aktiviteter, avhengigheter mellom de enkelte aktiviteter, samt kritisk linje. 5.2 Hovedfremdriftsplan Prosjektleder skal utarbeide en hovedfremdriftsplan for hele prosjektet. 5.3 Produksjonsplan (se HMS plan) 6 Avviksbehandling og endringsmeldinger 6.1 Prosjektmelding fra entreprenør Dersom en entreprenør avdekker et avvik eller varsler om et endringsarbeid, skal entreprenøren sende en prosjektmelding (pr. telefaks) til byggeleder med kopi til fagkonsulent(er) og prosjekteringsgruppeleder. Byggeleder skal avgi sine kommentarer på prosjektmeldingen. Skjema som skal benyttes ved prosjektmeldinger er vist i PA Bokens vedlegg Saksbehandling av endringsmeldinger Endringsmeldinger utsendes når UBF ønsker utført en endring, eventuelt etter forslag fra rådgivere eller etter godkjent krav fra entreprenør. Endringsmeldingen skal beskrive omfanget av endringen og angi årsak til endringen. Endringsmeldinger skal utsendes ved enhver endring, uansett om den har økonomiske / fremdriftsmessige konsekvenser eller ikke. Endringsmeldinger skal likeledes følge utsendelse av nye tegninger som ikke er inkludert i kontraktsgrunnlaget. Endringsmelding sendes til leverandør (entreprenør/rådgiver/byggeleder) for pristilbud. Endringsmeldingen skal ha vedlagt tegninger og beskrivelse som angir endringen. Pristilbudet skal spesifisere mengder / poster som utgår av kontrakten og mengder / poster som inngår i endringen. Dokumentasjon for tilbudsprisen, evt. som tilbud fra underentreprenør skal vedlegges tilbudet. Alle pristilbud vedr. endringer skal være komplette inkl. alle kostnader forbundet med arbeidet. Pristilbud for arbeider og leveranser som ikke er basert på kontraktens enhetspriser skal være basert på kontraktens prisnivå. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 14 av 33

15 Entreprenørens pristilbud på utsendt forespørsel sendes til den rådgiver som har utarbeidet forespørselen. Rådgiveren gir sin innstilling til BL. BL gir sin innstilling til PL. PL enten bestiller arbeidet hos entreprenør eller gir avslag på pristilbudet, etter BL's innstilling Godkjente endringer skal innarbeides i prosjektmaterialet. Skjema for endringsmelding og spesifisert endringstilbud, som skal benyttes i prosjektet er vist i hhv. PA Bokens vedlegg 3 og 4. Ved endring for PG og BL skal endringsmelding benyttes. 6.3 Loggføring av prosjektmeldinger og endringsmeldinger BL skal føre logg over prosjektmeldinger og endringer samt status på disse. Loggføringen av prosjektmeldinger skal vise dato når meldingen er sendt, hva saken omhandler samt kommentar fra byggeleder. Videre skal prosjektmeldingsloggen angi om prosjektmeldingen er omsatt til en endringsmelding, dato for dette og hvem som er ansvarlig for videre oppfølging. Videre er det vist er skjema som skal benyttes ved loggføring av prosjektmeldinger. Skjema for loggføring av prosjektmeldinger Nr. Dato sak Kommentar Evt. Endringsmelding Dato Ansv. Skjema ligger i PA Bokens vedlegg 5 Loggføringen av endringsmeldinger skal vise hva endringen består i, dato for utsendelse og antatt kostnad. Videre skal endringsloggen vise datoer for når de enkelte rådgivere osv. har behandlet endringsmeldingene samt fakturabeløp og dato for fakturert. Videre er det vist er skjema som skal benyttes ved loggføring av endringsmeldinger. Skjema for loggføring av endringsmeldinger Nr. Tekst Utsendt dato Kostnads anslag Tilbud Anbefalt dato Faktura OK Kr. Dato Ark./rådg. BL PL Sum Dato Skjema ligger i PA Bokens vedlegg 6 F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 15 av 33

16 7 Kvalitetssikring 7.1 Kvalitetsplan Rådgivere og entreprenører skal fremlegge en kvalitetsplan for prosjektleder, for godkjennelse før arbeidet påbegynnes. Senere revisjoner skal godkjennes tilsvarende. Kvalitetsplanen skal bl.a. omfatte: Organisasjonsplan for prosjektet. Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som vil være nødvendige for å dokumentere at arbeidene er utført i henhold til kontrakt. Grensesnitt tabell/matrise System for registrering av kontrollresultatene Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik Rådgivere og entreprenører skal følge avtalte rutiner for kvalitetssikring av arbeidene. Kvalitetsplanen skal alltid inneholde plan på oppfølging og rapportering på UBF s miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål, risikoanalyse på ytre miljø samt myndighetskrav på ytre miljø. Dokumentasjon for gjennomført egenkontroll skal fremlegges løpende, og senest ved UBFs overtakelse av arbeidene. 7.2 Kvalitetskontroll Kvalitetskontrollen skal i hovedsak være basert på dokumentert egenkontroll. For prosjekteringsarbeider omfatter denne egenkontroll også tverrfaglige kontroller. UBF forbeholder seg retten til å få utført en uavhengig 3.-parts kontroll av alle arbeider. UBF vil da med egne representanter føre kontroll med bl.a.: At kontraktene overholdes Fremdrift i forhold til avtalt tidsplan Kvalitet av utførte arbeider Måling av regulerbare poster Gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetskontroll Gjennomføring av bestemmelser vedrørende HMS og miljømål Fakturering Rådgivere og entreprenører skal være UBF behjelpelig ved utførelse av disse kontroller. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 16 av 33

17 UBFs kontrolltiltak fritar ikke rådgivere eller entreprenører for det fulle ansvar for riktigheten av det leverte produkt. 8 HMS-plan Rutiner iht til gjeldene HMS plan skal følges. 9. Oppfølging og rapportering på ytre miljø I alle prosjekter skal UBF s miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål samt myndighetskrav på miljø følges opp og rapporteres (i månedsrapport), jf. prosedyre for gjennomføring av detaljprosjektering og prosedyre for bygging. I prosjekteringsfasen skal PGL (der det er PG) følge opp miljømål/-krav og risikoanalyse på ytre miljø, og rapportere dette til PL. I byggefasen skal BL sørge for tilsvarende oppfølging og rapportering til PL. Oppfølgings- og rapporteringsansvaret i prosjekteringsfasen kan, etter avtale med PL, overføres til KP. SKISSE- OG FORPROSJEKTFASEN 1 Møter 1.1 Prosjektoppstartsmøte Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Oppstart av programmerings- og prosjekteringsfasen Prosjektleder Avtales særskilt Alle som har informasjon å gi og alle prosjektmedarbeidere Prosjektleder Prosjektleder Hovedhensikten er overlevering av informasjon fra en fase til neste. Saker som bør behandles er: Redegjørelse for prosjektet Hva omfattes av prosjektet Skoleetatens plass i organisasjonen (Oslo kommune) Man må kort redegjøre for hvilke fullmakter prosjektleder har og hvilke fullmakter skoleetaten har i forhold til oppdragsiver som er politikerne. Det er spesielt viktig at prosjekteringsgruppen forstår dette, slik at det avsettes tilstrekkelig tid til beslutninger. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 17 av 33

18 Redegjørelse for hvem som er brukere av det ferdige prosjektet Hvem er brukerne av den ferdige skolen og hvordan vil de bli tatt med på råd i prosjektet. Status i prosjektet Hva er gjort til nå av hvem Hvilke beslutninger er allerede tatt Redegjørelse av spesielle forhold i prosjektet man må ta hensyn til videre Redegjørelse av miljømål (UBF`s miljømål samt eventuelle prosjektspesifikke miljømål) og eventuelle tiltak knyttet til risikoanalyse på ytre miljø. Fremleggelse av fremdriftsplaner Hovedfremdriftsplan Redegjørelse for de beslutninger som skal tas i prosjektet av ulike deltagere og konsekvensene ved at disse beslutningene ikke tas Avklaringer av forventinger i prosjektet (Hensikten med dette punktet er å sørge for at brukerne skal ha realistiske forventninger til prosjektet) Redegjørelse for økonomien og omfanget av arbeidene, og de forventninger brukerne kan ha til det ferdige prosjekt Redegjørelse fra brukerne om de forventninger de har til prosjektet Avklaring av roller og stillingsinstrukser Presentasjon av organisasjonskart Avklaring av rollene de enkelte skal ivareta og grensesnittet mellom rollene Avklaring av ordrelinjer Utarbeidelse av møtestruktur og møteplaner Gjennomgang av typer av møter videre i prosjektet og hvem som deltar på de enkelte møtene (Se også kvalitetssikringsmanualens prosedyre 1.3 om samarbeid med hovedverneombudet, og prosjekteringsanvisningen) Til slutt må man utarbeide en møteplan Et viktig punkt på seminaret er det sosiale aspektet. Seminaret bør derfor organiseres over to dager på et sosialt sted. Hvis behovet for eksempel bare er på 4 timer bør oppstartsseminaret starte om ettermiddagen dag en og avsluttes på formiddagen dag to. Referatet distribueres til Alle deltagere 1.2 Prosjekteringsmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Hver 14.dag I h.t. avtale i foregående møte, evt. skriftlig fra PgL Prosjekteringsgruppens kontor PL PgL Arkitekt Konsulenter PgL PgL F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 18 av 33

19 Saker til behandling Referatet distribueres til Fremdrift prosjektering Prosjektøkonomi i forhold til vedtatte rammer Fremlegge, formulere og løse problemer i forbindelse med prosjekteringen Prosjektere/angi hvordan miljømål/-krav samt tiltak knyttet til risikoanalyse på ytre miljø for prosjektet ivaretas og implementeres. Avtale videre arbeider Diskutere og besvare henvendelser av allmenn interesse for prosjekteringen. Registrere beskjeder etc., internt og eksternt Deltakerne, brukere F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 19 av 33

20 1.3 Brukermøter Brukermøter bør avholdes rett før prosjekteringsmøter for å avklare forhold som kan være relevante i prosjekteringsmøtene. Brukerne deltar normalt ikke i prosjekteringsmøtene. Tidspunkt for første brukermøte avtales med Hovedverneombudet (HVO), slik at HVO gis mulighet for å delta på brukermøter. Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referatet distribueres til I programmerings- og prosjekteringsfasen: 1 gang hver 14.dag For øvrig: Etter behov Skriftlig, fra PL UBFs kontor evt. skolen PL PgL En representant fra Driftsstyret (normalt rektor) Brukerrepresentanter Osloskolens hovedverneombud Arkitekt og konsulenter etter spesiell innkallelse. PL PL Byggeprogram Planer Fremdriftsrapportering Brukeres eventuelle spesielle behov vedr. romplaner, materialvalg etc. Miljømål (spesielt relevant for skoler med eget miljøarbeid; for eksempel miljøfyrtårn og lignende) Deltakerne F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 20 av 33

21 2 Rapportering 2.1 Rapportering fra prosjekterende Rapporteringsintervall Utarbeides av Rapportinnhold Hver 14. dag Prosjekteringsgruppeleder (i prosjekteringsgruppeavtaler) evt. prosjekterende 1. Status i prosjekteringsarbeidet, med angivelse av eventuelle avvik fra avtalt fremdriftsplan angivelse av status for tegningsleveranseplan som skal angi nummer, navn og revisjonsindeks for hver enkelt tegning, ferdigstillelsesgrad (%) og når tegningen vil bli levert. 2. Påløpte kostnader / timer, med angivelse av forventet restforbruk 3. Status i bemanning 4. Oversikt over endringer, med angivelse av årsak til endringene 5. Avvik og kvalitetssikring, med angivelse av avvik fra byggeprogram, avviksmeldinger samt gjennomført og planlagt kvalitetssikring og kontroll 6. HMS-forhold i forhold til Byggherreforskriftens bestemmelser 7. Oppfølging av UBF`s miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål, risikoanalyse på ytre miljø og myndighetskrav på ytre miljø, jf. kvalitetsplanen. 8. Forhold til myndigheter 9. Informasjon vedr. avholdte møter, nødvendige beslutninger som mangler samt korrespondanse som krever svar. Vedlegg til rapport Rapport distribueres til Fremdriftsplan med aktuell fremdriftsfront angitt Tegningsleveranseplan Endringslogg Avvikslogg Beslutningsplan Prosjektleder F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 21 av 33

22 3 Fremdriftsplaner for prosjekteringsfasen Det skal utarbeides en spesifisert fremdriftsplan som dekker aktiviteter i hver fase i prosjekteringsarbeidet. Fremdriftsplaner utarbeides av PgL, i samråd med de engasjerte rådgivere. I fremdriftsplanen skal det etter avslutning av hver fase i prosjekteringsarbeidet avsettes tid for UBFs gjennomgang og kontroll av prosjektmaterialet, og eventuelle godkjenninger (arbeidsmiljøutvalget med mer) Fremdriftsplanen skal være tilpasset prosjektets hovedfremdriftsplan Tegningsleveranseplan skal inkorporeres i fremdriftsplanen. Tegningsleveranseplanen skal tilpasses fremdriftsplanen for gjennomføringsfasen, og skal foreligge før kontrahering av entreprenører. Samtlige rådgivere forpliktes til å overholde den fastlagte tegningsleveranseplanen. Endelig plan utarbeides i samråd med PL, og godkjent fremdriftsplan eller tegningsleveranseplan kan ikke endres uten etter samtykke fra PL. GJENNOMFØRINGSFASEN 1 Møter 1.1 Fremdriftsmøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referatet distribueres til Hver uke, mellom byggemøter og før byggemøtet. I h.t. avtale i foregående møte, evt. administrerende entreprenør alt. BL Byggeplassen Entreprenører BL Administrerende entreprenør alt. BL Møteleder Status for fremdrift av de enkelte arbeider Fremdriftsfront i forhold til gjeldende fremdriftsplan Rapportering av avvik Tiltak for korrigering av eventuelle avvik Koordineringssaker Deltakerne, PL, PgL, evt andre som har behov for opplysningene i referatet. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 22 av 33

23 1.2 Byggemøter Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Hver 14.dag I h.t. avtale i foregående møte, evt. skriftlig fra BL Byggeplassen BL PL PgL Arkitekt Konsulenter Entreprenører Representant fra skolen hvis skolen er i drift BL BL Fremdrift Fast siste punkt: Fremdriftsendringer i forhold til HMS Er det endringer i fremdriften/faseforskyvninger eller er det bestilt endringsarbeider som medfører at arbeidsoperasjoner som var forutsatt utført hver for seg utføres samtidig: Nei Bemanning Riggforhold Ja, følgende arbeider vil foregå samtidig og det utføres Risikoanalyse (SJA): HMS Fast første punkt: HMS plan HMS - PLAN datert..., Rev. nr... er gjeldende for prosjektet. Faste underpunkter: Samordning ihht. AML 15, (HMS plan, pkt. 8.2): Har samtlige firmaer og ansatte på byggeplassen gjennomgått opplæring ihht. siste rev. av HMS planen og undertegnet Samordningsavtalen : Ja Nei, opplæring og undertegning vil bli gitt den... for følgende firmaer/personer: Samordningsavtale datert...er arkivert under pkt. 8.2 i HMS plan. Produksjonsplan, (HMS plan pkt. 4.2) Det er /er ikke gjort endringer i fremdriften/faseforskyvninger eller det er bestilt endringsarbeider som medfører at det skal utføres Risikoanalyse (SJA) for følgende arbeidsoperasjoner: Risikoanalyser (SJA) er arkivert under pkt. 4.2 og prosedyrer/sjekklister er arkivert under 6.1/6.2 i HMS plan. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 23 av 33

24 Ukesaktivitetsplan, (HMS plan pkt. 4.3) Ukesaktivitetsplan datert...er gjennomgått med bruker og er arkiver under pkt. 4.3 i HMS plan. Vernerunder, (HMSplan pkt. 7.1) Vernerunder gås hver... og vernerundeprotokoll datert...er arkivert under pkt. 7.1 i HMS plan HMSrapport fra KP/KU/HB, (HMS plan pkt. 7.5) HMS rapport fra KP/KU/HB, HMS datert...er gjennomgått og arkivert under pkt. 7.5 i HMS plan. Fast siste punkt: Revisjon av HMS plan Er det forhold som fremkommer i møtet som medfører at det er behov for revisjon av HMS planen?: Nei Ja, og revisjonen vil være utført den... Opplæring og undertegning av Samordningsavtalen den... Miljø Oppfølging av: o Undervisningsbyggs miljømål o Prosjektspesifikke miljømål iht SD2 o Myndighetskrav på ytre miljø o Risikoanalyse på ytre milø Jfr. Sjekkliste for byggeprosessen Andres arbeider som har betydning for entreprenørenes arbeider Tegninger / beskrivelser Meldinger fra entreprenører Bygningsmessige arbeider VVS-arbeider Elektro-arbeider Andre installasjoner Endringsarbeider Fast siste punkt: Skjema for loggføring av endringsmeldinger Loggføringen av endringsmeldinger skal vise hva endringen består i, dato for utsendelse og antatt kostnad. Videre skal endringsloggen vise datoer for når de enkelte rådgivere osv. har behandlet endringsmeldingene samt fakturabeløp og dato for fakturert. Vedlagt til byggemøtereferatet følger ajourført logg datert... Andre saker som ikke naturlig behandles under ovenstående punkter. Husk at det skal angis hvem som har ansvar og frist for F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 24 av 33

25 gjennomføring av hvert pkt. Referatet distribueres til Deltakerne, PL, Hovedverneombudet, evt. andre som har behov for opplysningene i referatet. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 25 av 33

26 1.3 Oppstartsmøter med entreprenører Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Holdes med hver enkelt entreprenør for arbeidene igangsettes Byggeleder Byggeplassen Entreprenør, Byggeleder Evt. Prosjektleder og Prosjekteringsgruppeleder ved behov Byggeleder Byggeleder 1. Presentasjon Prosjektorganisasjon, adresselister mv. Entreprenørens organisasjon, prosjektansvarlig, formenn. Byggeledelse - organisering, kontaktpersoner 2. Kontraktsgrunnlag / rutiner Kort gjennomgang kontraktsdokumenter Spesielle krav til denne entreprise Entreprenørens kvalitetssikring / kontrollplaner / avvik Entreprenørens ansvarshavende Tiltakshavers kvalitetskontroller Forretningsrutine, endringsrutiner / fakturering HMS-organisering, verne-ansvarlige, byggeplassrutiner / møter Oppfølging av miljømål (ytre miljø): Miljømål på avfallshåndtering og eventuelt prosjektspesifikke miljømål. Myndighetskrav på miljø (bl.a. substitusjonsplikten). Risikoanalyse på ytre miljø. RENT BYGG, kontraktskrav, samordning, entreprenørens plan og utstyr. Vareinntak, lagring, produksjonsrom. Krav ved støyende aktiviteter ( boring og hogging betong mv.) Opplæring/"innsjekking" av håndverkere på byggeplass. 3. Fremdrift / bemanning Gjennomgang hovedfremdriftsplan / milepeler / kritiske punkter Entreprenørens fremdriftsplanlegging. Planlagt bemanning / bemanningstopper Arbeidstid / ferier 4. Byggeplassforhold / rigg Brakkerigg / parkering Kontorforhold Transportveier i området Produserende rigg, behov/plass Stillasbehov / koordinering Transportveier i bygget. Mellomlagring på byggeplass Vareleveranseplan / varemottak 5. Byggeplassrutiner Postrutiner / tegningsdistribusjon Byggemøter / basmøter / framdriftsmøter / vernemøter / informasjonsmøter F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 26 av 33

27 Referatet distribueres til Låsing av byggeplass / bygg 6. Eventuelt Deltagere og evt. prosjektleder F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 27 av 33

28 1.4 Oppstartsmøte med skolen før byggestart Møteintervaller Innkallelse Møtested Deltakere Møteleder Referent Saker til behandling Referatet distribueres til Ved oppstart av byggearbeider Byggeleder Skolen Alle ansatte ved skolen Hovedverneombudet Alle ansvarlige hos entreprenørene Byggeleder Prosjektleder Prosjekteringsgruppeleder Evt. arkitekt og rådgivere etter behov Byggeleder Byggeleder Fremdriftsplaner Omfang av prosjektet Riggområde Kommunikasjon mellom skolen og prosjektet Spesielle rutiner HMS-plan Alle deltagere F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 28 av 33

29 2 Rapportering 2.1 Rapportering fra byggeleder Rapporteringsintervall Utarbeides av Rapportinnhold Hver 14. dag Byggeleder Økonomi: Status økonomi (entreprisekost), med økonomisk oversikt på 1 siffer nivå, økonomisk oversikt på detaljert entreprisenivå, fakturalogg, og endringslogg. Fremdrift: Status fremdrift, brutt ned på hver enkelt aktivitet, som viser planlagt og virkelig fremdrift samt statuslinje. Kontroller: Kontroller utført siste periode, med resultat, og kontroller planlagt neste periode. Endringer / avvik: Endringer og avvik, i siste periode, med antatt pris på endringer og hvor i systemet endringer ligger. Bemanning: Bemanning på byggeplassen siste periode (Alle arbeidsgivere og antall ansatte i hvert firma). HMS: Status arbeid iht. Byggherreforskriften Ytre miljø: Status på oppfølging av UBF s miljømål, eventuelle prosjektspesifikke miljømål (iht SD2), risikoanalyse på ytre miljø samt myndighetskrav på ytre miljø. Jf. Sjekkliste for byggeprosessen. Informasjon: Opplysninger om viktig korrespondanse eller informasjon, i siste periode, og status i rapporteringen til Planog bygningsetaten. Vedlegg til rapport Rapport distribueres til Økonomiske rapporter som: Økonomisk oversikt på 1 siffer nivå Økonomisk oversikt på detaljert entreprisenivå Attesterte fakturaer Oversikt endringsmeldinger, med antatte priser, med angivelse av hvor i systemet endringsmeldingene ligger Oversikt over meldinger fra entreprenør med angivelse av status Fremdriftsplan med aktuell fremdriftsfront angitt Prosjektleder F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 29 av 33

30 2.2 Rapportering fra entreprenører Rapporteringsintervall Utarbeides av Rapportinnhold Hver 14. dag Hver enkelt entreprenør Fremdrift: Status fremdrift iht. detaljert fremdriftsplan brutt ned på dager som viser aktiviteter, også for underentreprenører, brutt ned på etasjer, naturlige delområder eller rom. Tegningsleveranser: Behov for tegninger de neste 6 uker. Avvik: Ved avvik i forhold til planlagt fremdrift og kvalitet skal entreprenøren foreslå korrektive tiltak, evt. redegjøre for avvik og iverksette korrektive tiltak hvis avviket skyldes entreprenøren selv eller en underentreprenør han har ansvaret for. Endringer: Oversikt over endringsmeldinger / varsel om endringer i siste periode, samt uavklarte endringsmeldinger. HMS: Status vernearbeid, og forhold til skole i drift samt status på arbeid iht. Byggherreforskriften og HMS-forhold i.hms-plan. Ytre miljø: Status på UBF s miljømål (avfallshåndtering), eventuelle prosjektspesifikke miljømål, eventuelle tiltak knyttet til risikoanalyse på ytre miljø samt myndighetskrav på miljø (bl.a. substitusjonsplikten). Bemanning: Liste over egne ansatte, underentreprenører og ansatte i underentreprenører som er på byggeplassen. Vedlegg til rapport Rapport distribueres til Ingen spesielle Byggeleder 3 Fremdriftsplaner for gjennomføringsfasen Den enkelte entreprenør skal sette opp en fremdriftsplan for sine arbeider. Fremdriftsplanene skal være oppdelt i de enkelte aktiviteter og de enkelte bygningsavsnitt (del / etasje mv.). Administrerende sideentreprenør setter sammen fremdriftsplanene fra de enkelte entreprenører til en samlet fremdriftsplan som omfatter alle arbeider. I fremdriftsplanene skal det avsettes tid til innregulering av tekniske installasjoner, samt sluttrengjøring / byggvask, inventar mv. før overtakelse. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 30 av 33

31 Såfremt det ikke er inngått kontrakt med administrerende sideentreprenør, skal den samlede plan settes sammen av byggeleder. En slik samlet fremdriftsplan skal skriftlig godkjennes av samtlige entreprenører. Godkjent fremdriftsplan kan ikke endres uten etter samtykke fra PL. AVSLUTNINGSFASEN 1 Overtagelse 1.1 Ferdigmelding Når entreprenøren anser seg som ferdig med sine arbeider, skal han sende ferdigmelding, egenmelding og protokoll fra egenbefaring til UBF ved byggeleder. Entreprenørens FDV-materiale skal oversendes sammen med ferdigmeldingen. BL skal foreta en forhåndsbefaring for å kontrollere at arbeidet er ferdigstilt i henhold til kontrakt. Såfremt arbeidet ikke anses som ferdigstilt, skal BL meddele dette til entreprenøren, med anmodning om ny ferdigmelding når gjenstående arbeider er ferdigstilt. Først når arbeidene etter BL's vurdering er ferdigstilt, berammer BL tidspunkt for overtagelsesbefaring, og innkaller til befaring. 1.2 Overtakelsesbefaring I overtakelsesbefaringen deltar PL, BL, rådgivere, brukere, hovedverneombudet samt entreprenøren. BL skal lede og referere overtakelsesbefaringen. Overtakelsesbefaringen skal omfatte alle arbeider som omfattes av kontrakten med entreprenøren. Tekniske installasjoner og anlegg, så som VVS-anlegg, El-anlegg, heiser mv. skal være igangkjørt og testet før overtakelsesbefaring avholdes. Uttestingen skal være dokumentert ved igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller. I mangelslisten skal det angis Hva befaringen omfatter Deltakere ved befaringen Hvilke feil / mangler som ble registrert. Såfremt det er dissens mellom entreprenørens og tiltakshavers oppfattelse av mangelen, skal dette angis i referatet. Frist for utbedring av mangler det er enighet om. Tidspunkt for kontrollbefaring Referatet distribueres til deltakerne i befaringen. UBF skal alltid ha tilsendt referat. Referatet skal utsendes senest 2 arbeidsdager etter befaringen. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 31 av 33

32 Overtagelsesfasen 1.3 Overtakelsesforretning Mangelliste fra ferdigbefaringen danner grunnlaget for overtakelsesforretningen. Før overtakelse skal det foreligge Dokumentasjon for entreprenørens gjennomførte egenkontroll av arbeidene Igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller Brukstillatelse fra tilsynsmyndighetene Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avløpsmyndighetene FDV-materiale. FDV-materialet skal være godkjent av tiltakshaver eller hans rådgivere Brannverndokumentasjon Opplæring av brukere skal være gjennomført Ved overtakelse skal BL sette opp overtakelsesprotokoll. Overtakelsesprotokollen skal settes opp i h.t. NS 3434: Overtakelse av bygg og anlegg - Prosedyrer. Protokollen skal utarbeides i 2 eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives av entreprenør og UBFs representant. Partene beholder 1 eksemplar hver. PA Bokens Vedlegg 7 9 viser skjema som skal benyttes ved overtagelsesbefaringer og forretninger: Vedlegg 7: Overtagelsesprotokoll Vedlegg 8: Protokollføring vedrørende kontraktsarbeidet Vedlegg 9: Mangelliste F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 32 av 33

33 Overtagelsesfasen 2 Forvaltning, drift og vedlikehold 2.1 FDV-materiale Ved avslutnings av byggearbeidene skal entreprenøren levere FDV-dokumentasjon for de arbeider som omfattes av hans kontrakt med UBF. FDV-dokumentasjonen skal som minimum omfatte: For bygningsmessige arbeider: 1. Adresseliste for samtlige entreprenører, underentreprenører og leverandører som har vært involvert i byggearbeidene 2. Produkt- og datablad samt brosjyrer, med fargekoder, for utstyr, materialer, overflatebelegg og bygningsdeler 3. Vedlikeholdsanvisninger /-instrukser for overflater og bygningsdeler 4. Branndokumentasjon For tekniske installasjoner i tillegg: 1. Generelle anleggsbeskrivelser og systembeskrivelser 2. Driftsinstrukser for anleggene med beskrivelse av styrefunksjoner 3. Vedlikeholdsinstrukser for anleggene, inklusive anbefalte service- og vedlikeholdsintervaller 4. Komplette spesifikasjoner, med brosjyrer, for utstyr og utstyrskomponenter 5. Flytskjemaer for VVS-tekniske anlegg 6. Drifts- og kontrolljournaler 7. Monteringsanvisninger 8. Komplette testprotokoller / igangsettingsprotokoller for utstyr og anlegg 9. Innreguleringsprotokoller 10. Komplett programmeringsunderlag for sentraler mv. 11. Skjemaer for tavler og sentraler, herunder rekkeklemme-/tilkoblingsskjemaer Ved andre entrepriser, hvor entreprenøren ikke har prosjekteringsansvar, skal entreprenøren fremlegge oppgave over hvilke avvik som er gjort i forhold til arbeidstegninger, slik at de prosjekterende rådgivere kan foreta oppretting av tegninger og beskrivelser til «som bygget dokumentasjon». Ved totalentrepriser skal totalentreprenøren selv fremlegge komplette sett av «som bygget tegninger» 2.2 Opplæring Opplæring av skolens driftspersonale skal foretas i h.t. kontrakt med entreprenør. Opplæring skal skje på skolen og innenfor skolens arbeidstid. F:\2 FDV\3 Teknisk stab\universell utforming idrettshaller\anskaffelse Øraker\Bok0Øraker\06 Mal for PA-BOK.doc Side 33 av 33

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen - 11350019 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur Møter skal

Detaljer

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Bok 0 vedlegg 02 Møteoversikt Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0. Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan. 1.1 Møter 1.1.1 Møtetyper Følgende møtetyper er aktuelle

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon Vedlegg 5.6 Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Fagerborg skole-omstrukturering og ventilasjon - 11352060 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur

Detaljer

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Ås KOMMUNE Miljø, mangfold og muligheter PA- rutiner for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Mars 2010 I. Distribusjons- og revisjonsoversikt Revisjon Revisjon

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Stavanger eiendom PA BOK PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå-mm-dd Denne informasjon er til hjelp ved utarbeidelsen, og skal slettes før utsendelse: Dokumentet skal

Detaljer

Tveita skole sanitæranlegg PA- BOK

Tveita skole sanitæranlegg PA- BOK Mi Tveita skole sanitæranlegg PA- BOK Mai, 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL DEL...4 1.1 ORIENTERING... 4 1.1.1 PA-bok...4 1.1.2 Orientering om prosjektet...5 1.1.3 Orientering om kontraktsinndeling/

Detaljer

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK Stavanger eiendom PA-BOK PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Prosjektnr: 1029 Prosjektnavn: Tastarustå B1 Godkjent dato: 29.10.2014 eiendom 1 av 18 Innhold 1. Orientering... 4 1.1 PA - BOK... 4 1.2 Orientering

Detaljer

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK Stavanger eiendom PA-BOK PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Prosjektnr.: 4822 Gymsal Buøy skole Dato: Foreløpig Denne informasjon er til hjelp ved utarbeidelsen, og skal slettes før utsendelse: Dokumentet

Detaljer

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING 29.05.2013 Innhold 1. Generell del...1 1.1. PAH- BOK...1 1.2. Orientering om prosjektet...1 1.3. Kontraktsinndeling og entrepriser...1

Detaljer

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran PA - BOK Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: 27.10.15 Tove B. Gran Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PA-bok. Lucy Smiths hus Nytt luftbehandlingsaggregat og luftinntak. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Juni 2012

PA-bok. Lucy Smiths hus Nytt luftbehandlingsaggregat og luftinntak. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Juni 2012 Dokumentnummer: 3.4.1 Dokumentnavn: Mal PA-bok Revisjonsdato: 09.06.09 Godkjent: PA-bok Lucy Smiths hus Nytt luftbehandlingsaggregat og luftinntak Juni 2012 Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Distribusjons-

Detaljer

PA-bok. Lucy Smiths hus Ny adkomstplass. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Juli 2012

PA-bok. Lucy Smiths hus Ny adkomstplass. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Juli 2012 Dokumentnummer: 3.4.1 Dokumentnavn: Mal PA-bok Revisjonsdato: 09.06.09 Godkjent: PA-bok Lucy Smiths hus Ny adkomstplass Juli 2012 Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Distribusjons- og revisjonsoversikt

Detaljer

Styringsdokument/ PA-bok

Styringsdokument/ PA-bok Styringsdokument/ PA-bok Prosjektnummer: K2218 Prosjektnavn: Ødegården skole og barnehage Oppdragsgiver: Dato: 10.12.2012. TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks:

Detaljer

PA-bok. 2013/5605, -/5606, -/5608 og -/5609 Eilert Sundts hus B oppgradering 2., 3. og 4. etasje DOKUMENTNUMMER SIST REVIDERT

PA-bok. 2013/5605, -/5606, -/5608 og -/5609 Eilert Sundts hus B oppgradering 2., 3. og 4. etasje DOKUMENTNUMMER SIST REVIDERT DOKUMENTNAVN PA-bok Eilert Sundts hus B oppgradering 2., 3. og 4. etasje DOKUMENTNUMMER 3.4.1 SIST REVIDERT 13.05.2013 SIDE 1 av 17 PA-bok 2013/5605, -/5606, -/5608 og -/5609 Eilert Sundts hus B oppgradering

Detaljer

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. 06.01.2016 Dokumenttype: Eiendom Side: 2 av 11 Dato: 29.02.2016 Dokumentnavn: PHBM305 Dokument

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

PA-bok. S 2572 Observatoriet. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Rehabilitering av tverrfløyen. Januar 2010

PA-bok. S 2572 Observatoriet. Universitetet i Oslo Teknisk avdeling. Rehabilitering av tverrfløyen. Januar 2010 PA-bok S 2572 Observatoriet Rehabilitering av tverrfløyen Januar 2010 Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Distribusjons- og revisjonsoversikt Distribusjon Utsendt / revidert Dato Utsendelsens omfang

Detaljer

PA - bok «Christian Michelsens gaten Valkendorfsgaten - Teatergaten» 2015 BIR Nett AS

PA - bok «Christian Michelsens gaten Valkendorfsgaten - Teatergaten» 2015 BIR Nett AS PA - bok «Christian Michelsens gaten Valkendorfsgaten - Teatergaten» 2015 Byggherre: BIR Nett AS Side 1 DISTRIBUSJONS- OG REVISJONSOVERSIKT Utsendt / revidert Dato Utsendelsens omfang kort beskrivelse

Detaljer

PA-bok BL 23 KJEMIBYGNINGEN OMBYGGING SYKLOTRONLABORATORIET UNIVERSITETET I OSLO. april, 2008 TEKNISK AVDELING. Besøksadresse: Gaustadalleen 30 D

PA-bok BL 23 KJEMIBYGNINGEN OMBYGGING SYKLOTRONLABORATORIET UNIVERSITETET I OSLO. april, 2008 TEKNISK AVDELING. Besøksadresse: Gaustadalleen 30 D UNIVERSITETET I OSLO TEKNISK AVDELING PA-bok BL 23 KJEMIBYGNINGEN OMBYGGING SYKLOTRONLABORATORIET april, 2008 Universitetet i Oslo Teknisk avdeling http://www.admin.uio.no/ta/ E-post: teknisk-avdeling@admin.uio.no

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok Revisjon 0. PA - bok «Møhlenpris E1» Byggherre: BIR Nett AS. Side 1

Prosjektadministrativ håndbok Revisjon 0. PA - bok «Møhlenpris E1» Byggherre: BIR Nett AS. Side 1 PA - bok «Møhlenpris E1» 2015 2016 Byggherre: BIR Nett AS Side 1 DISTRIBUSJONS- OG REVISJONSOVERSIKT Utsendt / revidert Dato Utsendt 19.06.2015 Første utkast Utsendelsens omfang kort beskrivelse av endring

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

PA-bok. S2638 Opprusting av laboratorier i Farmasibygningen Generalentreprise Bygningsmessige og tekniske arbeider. Mai 2010

PA-bok. S2638 Opprusting av laboratorier i Farmasibygningen Generalentreprise Bygningsmessige og tekniske arbeider. Mai 2010 Dokumentnummer: 3.4.1 Dokumentnavn: PA-bok Revisjonsdato: 12.05.2010 Godkjent: PA-bok S2638 Opprusting av laboratorier i Farmasibygningen Generalentreprise Bygningsmessige og tekniske arbeider Mai 2010

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF 7.02 Dato: 10.04.2016 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 34725 Bjertnes vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 34725 Bjernes vgs Inneklimaprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter Konkurransegrunnlag Totalentreprise PROKON AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektet... 4 1.1 Prosjektets navn og nummer... 4 1.2 Prosjektets art og omfang...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Askøy kommune Instruks for byggelederoppdrag Prosjekt: Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Oppdrag som HMS-koordinator... 3 Anslått tidsforbruk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato

SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Kommunal eiendom Generell PA-bok SANDE KOMMUNE PROSJEKT... PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Filnavn:PA-bok+Generell+rev.15.07.08 Rev.0-12.10.09

Detaljer

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKT: VALGTE FIRMA: Saksnr: Saksbehandler: Dato: XX/XXX XX.XX.XXXX «Basert på rammeavtale

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Vintervedlikehold Jørstadmoen og Hovemoen 2014-2016 Kontraktsnummer 2014/2478 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Vår dato: 11.09.15 PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER Vår referanse: 201501658 FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr. 1 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

3 Krav til byggelederoppdrag i Undervisningsbygg

3 Krav til byggelederoppdrag i Undervisningsbygg 3 Krav til byggelederoppdrag i Undervisningsbygg 3.1 GENERELT OM BYGGELEDEROPPDRAG 3.1.1 Byggeledelsens rolle Byggeledelsen representerer Undervisningsbygg og virksomhetens interesser på byggeplassen og

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF Dato: 15.11.2014 Komplettert 19.11.2014 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 31182 Bjørkelangen vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 31182 Bjørkelangen vgs Inneklimaprosjekt

Detaljer

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest Tilbud nr 480318 Prosjekt 2485063 Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Forsvarsbygg Utvikling Vest 0 For tilbud 480318 22.03.2011 LLA BST Revisjon Revisjonen

Detaljer

PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING

PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING PROSJEKT MØLLENDAL ALLMENNING ENTREPRISE 02 PAVILJONGBYGG, SJØFRONT OG GRØNTANLEGG Side 1 av 6 A.1.1 VIRKEOMRÅDE Disse administrative bestemmelser gjelder for alle kontrakter Bergen kommune, Grønn Etat.

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402 Konkurransegrunnlag del III D KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosjektering Ytre Oslofjord Side: 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder Innhold 1. Generelle ytelser i oppdragsperioden...2 1.1. Ledelse...2 1.2. Rapporteringsrutiner...2 1.3. Arkiv m.m...2 2. Ytelser i kontraheringsfasen...3 2.1. Ytelser før kontrahering...3 2.2. Ytelser

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør. Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør. Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass BOK 0 Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass Versjonshistorikk Ver. Endret dato Bakgrunn for revisjon Utarbeidet av Godkjent Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg G Administrative Bestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ENTREPRENØRENS ORGANISERING... 4 1.1 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Deia Bergset Vesle Harraåsen Prosjektnummer 8221517 Kontraktsnummer 2013/1027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-04-14 Oppdragsnr.: 5140677 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3

Detaljer

PA- bok. Prosjektnummer: Eikefjord Barne- og Ungdomsskule. Dato: Styringsdokument/ PA-Bok

PA- bok. Prosjektnummer: Eikefjord Barne- og Ungdomsskule. Dato: Styringsdokument/ PA-Bok Kvalitetsdokumentasjon Dato: 10.12.2012. Styringsdokument/ PA-Bok PA- bok Prosjektnummer: 78576 Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Eikefjord Barne- og Ungdomsskule Flora Kommune Dato: 10.12.2012 Utarbeidet:

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER PROSJEKT Landås Matskogen turvei HOVEDENTREPRISE GRUNNARBEIDER / TURVEI A.1.1 VIRKEOMRÅDE Disse administrative bestemmelser gjelder for alle kontrakter Bergen kommune, Grønn Etat. A.1.2 SPRÅK All kommunikasjon,

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder Ytelsesbeskrivelse - byggeleder Innhold 1. Generelle ytelser i oppdragsperioden...2 1.1. Ledelse...2 1.2. Rapporteringsrutiner fra byggleder til byggherre (oppdragsgiver)...2 1.3. Arkiv m.m...2 2. Ytelser

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BYGGELEDELSE YTELSESBESKRIVELSE

BYGGELEDELSE YTELSESBESKRIVELSE Alstahaug Havnevesen KF BYGGELEDELSE YTELSESBESKRIVELSE Oppdragsgiver: Alstahaug Havnevesen KF Byggeleder: Prosjekt: *) Entreprise B1 - Mudring *) Entreprise B2 - Sprengning av K1 og etablering av omrammingssjete

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK (VEDLEGG F) Fylke dato/versjon: 15.03.2012 Filnavn: ver150.doc FEF dato: 050510 Side: 1 av 10 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr V00153: P-plass og bussoppstilling Gausdal videregående

Detaljer

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT - LARK 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Prosjektleder. Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS Prosjektleder. Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Prosjektleder Nytt sykehjem Andslimoen og Boliger med tjenestetilknytning INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. Side 1 av 10 PA-bok Prosjektadministrative rutiner PA-bok Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING... 2 Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. KORRESPONDANSE OG REFERATER... 2 Korrespondanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG PROSJEKT: ADMINISTRASJONSBYGG MJK PÅ HOS PROSJEKT NR. 2485098 TILBUD NR. 480278

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

GARDERMOEN FLYSTASJON UTSKIFTING 1 STK. HEIS Prosjektadministrative rutiner Side 1

GARDERMOEN FLYSTASJON UTSKIFTING 1 STK. HEIS Prosjektadministrative rutiner Side 1 Prosjektadministrative rutiner Side 1 Del IIII D - PA BOK Følgende rutiner skal følges: 1. FORKORTELSER BH: Byggherre (BH) PA: Byggherrens prosjektadministrator PL: BHs prosjektleder TE: Totalentreprenør

Detaljer