SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDE KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK. Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato"

Transkript

1 Kommunal eiendom Generell PA-bok SANDE KOMMUNE PROSJEKT... PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER FOR BYGGEPERIODEN PA-BOK Rev. nr. Revisjon gjelder Sign. Dato Sign. Dato Filnavn:PA-bok+Generell+rev Rev

2 Kommunal eiendom Side 1 Generell PA-bok INNHOLDSFORTEGNELSE: 0.00 ORIENTERING 1.00 ORGANISASJON 2.00 RUTINER / PROSEDYRER 3.00 ØKONOMI 4.00 TEGNINGER 5.00 FREMDRIFT 6.00 KVALITETSSIKRING 7.00 AVVIK 8.00 VEDLEGG

3 Kommunal eiendom Side 2 Generell PA-bok 0.0 ORIENTERING 0.01 GENERELT OM PROSJEKTET Det vises til de generelle opplysninger gitt i anbudsgrunnlaget PA-BOK - HENSIKT PA-boken skal dekke de prosjektadministrative forhold ved Sande kommunes byggeprosjekter. Boken er rettet mot byggherrens behov for administrativ styring av prosjektet og det forutsettes at byggherre, prosjekterende, byggeleder og entreprenør følger de administrative rutiner. PA-boken administreres av prosjektleder, som har ansvaret for revisjoner og eventuelle tilpassninger til spesielle prosjekter, samt distribusjon PA-BOK - DISTRIBUSJON Boken distribueres til alle aktører i det enkelte byggeprosjekt. Byggeleder Hoved/totalentreprenør Under/sideentreprenører

4 Kommunal eiendom Side 3 Generell PA-bok 1.00 ORGANISASJON 1.01 ORGANISASJONSPLAN I PROSJEKTERINGSFASEN BYGGHERRE (BH) SANDE KOMMUNE PROSJEKTGRUPPE UTNEVNT AV RÅDMANNEN PROSJEKTLEDER (PL) NAVN PROSJEKTERINGSLEDER (PR) UTNEVNES AV PL HMS-KOORDINATOR PROSJ.FASEN (KP) ARK HMS-PLAN RÅDG. ING. BYGG (RIB) ARK RÅDG. ING. ELEKTRO (RIE) RÅDG. ING. VVS (RIV)

5 Kommunal eiendom Side 4 Generell PA-bok 1.02 ORGANISASJONSPLAN I UTFØRELSESFASEN Organiseringen kan variere noe etter hvilken entrepriseform som benyttes. BYGGHERRE (BH) SANDE KOMMUNE PROSJEKTGRUPPE UTNEVNT AV RÅDMANNEN PROSJEKTLEDER (PL) NAVN BYGGELEDER (BL UTNEVNES AV PL HMS-KOORDINATOR UTFØRELSESFAS (KU) EGEN AVTALE INNGÅS HMS-PLAN HOVEDBEDRIFT (HB) UNDER/SIDE- ENTREPRENØR ELEKTRO UNDER/SIDE- ENTREPRENØR VVS UNDER/SIDE- ENTREPRENØR??????

6 Kommunal eiendom Side 5 Generell PA-bok 1.02 ADRESSELISTE Adresse Kontaktperson Telefon/ Fax mobil BYGGHERRE (BH)/ PROSJEKTLEDER (PL) og (BL): Sande kommune Thor B. Leegaard / Telefon: Kommunal eiendom Prestegårdsalléen sande-ve. kommune.no 3070 SANDE PROSJEKTERINGSLEDER (PR)/ ARKITEKT (ARK): RÅDG. ING. BYGG (RIB): Stener Sørensen AS RÅDG. ING. VVS (RIV): EM Teknikk AS RÅDG. ING. EL (RIE): ÅF EngineeringAS BYGG ENTREPRENØR (HE) / HOVEDBEDRIFT: ELEKTRO ENTREPRENØR (EL): VVS-LUFTBEHANDLING ENTR. (VV): VVS-RØRTEKNISK (VS): VARMEPUMPEANLEGG: SD-ANLEGG 2.00 RUTINER / PROSEDYRER 2.01 KORRESPONDANSE All korrespondanse skal merkes med heading nr. 1: Prosjektnavn, prosjekt nr. og hva saken gjelder i heading nr. 2. Hvert brev skal omhandle bare 1 sak og det skal fremgå hva som forventes av mottakeren. All korrespondanse sendes vedkommendes forretningsadresse dersom annet ikke er avtalt. All korrespondanse sendes med kopi til byggeleder: Distribusjon av materiale skal klart fremgå fra korrespondansen eller i egen distribusjonsliste REFERATER Det skal skrives referat fra alle møter og befaringer hvor det gjøres avtaler, treffes beslutninger eller innhentes opplysninger med konsekvenser for prosjektet.

7 Kommunal eiendom Side 6 Generell PA-bok Den som innkaller, har ansvar for at referat blir utarbeidet og sendt ut normalt senest innen 2 dager etter at møte/befaring har funnet sted. Distribusjon av referater til : de tilstedeværende byggherre/ prosjektleder byggeleder entreprenører prosjekterende andre referenten mener saken angår Av referatet skal fremgå: hensikten med møtet/befaringen sted og tid hvem som var til stede pålagte oppgaver (hvem - hva - når) beslutninger/vedtak distribusjon 2.03 PROTOKOLLER Protokoll benyttes når det behandles saker eller tas beslutninger som må skriftlig bekreftes av partene eller møtedeltakerne, som f.eks.: overtakelsesforretninger garantibefaringer 2.04 MØTER.01 Byggemøter Formålet med byggemøter er å koordinere prosjektering/produksjon, definere problemer som er oppstått på byggeplassen, klarlegge ansvar og registrere fremdrift, tidsfrister og økonomiske forhold. Byggeleder innkaller til og utarbeider referat fra byggemøtene. Referat skal ha faste tema i hht. PA bokens mal. Møtene avholdes normalt hver 2. uke eller etter avtale..02 Prosjekteringsmøter Hensikten med prosjekteringsmøter er å koordinere prosjekteringsarbeidet. Prosjekteringsleder innkaller til møte som avholdes etter behov og besørger utarbeidet referat som distribueres til de prosjekterende samt byggeleder..03 Fremdriftsmøter / koordineringsmøter Innkalles og ledes av byggentreprenøren som også skriver referat. Referat distribueres entreprenører, byggeleder og aktuelle rådgivere. Byggherren har møterett, men ikke møteplikt..04 Særmøter / Befaringer Referat skal føres av initiativtaker. Avholdes etter behov. Distribusjon vurderes OVERTAKELSESFORRETNINGER

8 Kommunal eiendom Side 7 Generell PA-bok Før overtakelsesforretning avholdes, skal den entrepriseansvarlige foreta en grundig gjennomgang av entreprisearbeidene og sette opp en systematisk liste over registrerte feil og mangler. Hoved/totalentreprenøren skal min. 2 uker før overtakelsesforretning avholdes, varsle byggherren om at ferdigbefaring kan gåes. Denne skal legges til grunn for utstedelse av ferdigattest evt. en midlertidig brukstillatelse. Merk at entreprenøren før overtakelsesforretning holdes skal gi byggeleder en kopi av melding til kommunen; Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse med tilhørende Kontrollerklæringer, kfr. skjema NBR nr og For tekniske anlegg skal overtakelse også omfatte funksjonsprøving av anleggene. For eksakt påvisning av feil og mangler skal det vises til postnumre i prosjektdokumentene, tegninger, romnumre osv. Gjenstående merknader i tidligere lister fra befaringer medtas. For ønskede tilleggsytelser som det ikke er hjemmel for i kontrakten, angis dette tydelig i listene som tilleggsarbeid og følges omgående opp med endringsskjema som sendes for prissetting. Listene gjennomgås med byggeleder før de leveres entreprenøren til gjennomsyn, kontroll og eventuell utbedring av feil/mangler innen de frister som gjelder i kontrakten. Ved overtakelsesforretning skal forlangt dokumentasjon foreligge i form av grunnlagsopplysninger for FDV drifts- og vedlikeholdsinstrukser innreguleringsprotokoller måleprotokoller komponentkontroller funksjonstester Protokollen opprettes i 2 eksemplarer og undertegnes av partene som beholder hvert sitt eksemplar. I de tilfeller mangellister og protokoll må renskrives, gjøres dette umiddelbart deretter og sendes entreprenørene for ny undertegning og erstatning av den midlertidige protokollen. Det ene undertegnede originaleksemplar oppbevares av byggeleder og kopier sendes til: byggherre prosjekterende Det skal tilbakeholdes et beløp (inkl. mva.) for utbedring av feil og mangler i en størrelsesorden som med sikkerhet dekker kostnadene for å utbedre feilene og manglene, eventuelt ved annen entreprenør. Beløpet frigis normalt bare i sin helhet og først når samtlige feil og mangler er avhjulpet. 10%-garantien i byggetiden reduseres normalt ikke før feil og mangler som er registrert ved overtakelsesforretning, er avhjulpet, kfr. Ordlyd i kontrakt. Befaringer for å kontrollere at feil og mangler er utbedret, skal foretas med korte mellomrom av byggeleder/prosjekterende, og reviderte lister sendes entreprenørene etter hver befaring. Dersom avtalt frist for utbedring av feil og mangler blir overskredet, kan entreprenøren gis ny kort frist med varsel om at dersom også denne oversittes, har byggherren rett til å la andre entreprenører foreta utbedringene for dennes regning. Kfr. skjema for overtakelsesforretning i vedlegg GARANTIBEFARINGER Byggherren sørger for at feil og mangler i garantiperioden blir registrert og nedtegnet såfremt ikke feilene og manglene er av en slik art at de må utbedres omgående. Før garantibefaringen gjennomgår byggeleder og entrepriseansvarlig listene med byggherren, og leverer disse til entreprenøren ved garantibefaringen. På garantibefaringen skal siste reviderte liste over feil og mangler fra overtakelsesforretningen kontrolleres. Garantiprotokollen opprettes i 2 eksemplarer og undertegnes av partene som beholder hvert sitt eksemplar.

9 Kommunal eiendom Side 8 Generell PA-bok Det ene undertegnede originaleksemplar oppbevares av byggeleder og kopier sendes til: byggherre prosjekterende Byggeleder underretter byggherren når feil og mangler er utbedret og anbefaler garantien frigitt ØKONOMI 3.01 ØKONOMIRUTINER.01 Generelt Det er kun byggeleder som har myndighet til å godkjenne endringsarbeider (tillegg/fradrag) innefor de rammer som er avtalt med prosjektleder. Endringsarbeider skal bestilles skriftlig. Før endringsmelding utstedes skal alltid byggherren ved byggeleder varsles..02 Endringer Endringer til kontrakten, samt eventuelt mengdereguleringer, utarbeides med utgangspunkt i standardskjema. Den entrepriseansvarlige eller byggeleder utarbeider endringen som kan bestå av skjemaet, mengdeberegning og korrigerte/nye tegninger. Endringene skal nummereres som følger: A = arkitekt B = byggeteknikk E = elektroteknikk VL = vvs-luftbehandling VR = vvs-rørteknisk BL = byggeleder Den videre nummerering løpenummer, f.eks. A-03. Frist for prissetting påføres skjemaet og settes normalt til 14 dager (dato). De tegninger som er endret, sendes i riktig antall ifølge distribusjonsliste. Hver enkelt entrepriseansvarlig skal i samarbeid med byggeleder føre kontinuerlig liste over: dato for utsendt endringer dato for prissetting dato for godkjenning dato for bestilling endringsbeløp Entreprenøren returnerer endringslisten til byggeleder i utfylt stand med kopi til aktuell arkitekt / rådgiver. Byggeleders underskrift iverksetter bestillingen. Endringer skal ha tilbudsdagens prisnivå, såfremt ikke enhetspriser i kontrakten kan benyttes. Endringer er ikke gjenstand for prisregulering. Igangsatte endringer uten bestilling vil ikke bli attestert og honorert REKVISISJONER Mindre arbeider som må bestilles umiddelbart for å sikre flyten på byggeplassen, rekvireres av byggeleder.

10 Kommunal eiendom Side 9 Generell PA-bok Arbeidene noteres fortløpende av BL på samleliste (BL-endring) som sendes entreprenøren for prissetting. Videre håndtering kfr. pkt Endringer. Utførelse av endringer avtalt etter medgått tid, dokumenteres med timelister som attesteres av byggeleder hver uke. Disse arbeider dokumenteres i tillegg med evt. underbilag og materiallister REGULERBARE MENGDER Regulerbare mengder avregnes straks arbeidet er utført. Entreprenøren er ansvarlig for dette. Byggeleder skal alltid varsles før oppmålingen. Avregningen behandles i form av endringer som beskrevet ovenfor AVDRAGSNOTA Avdragsnotaer stiles til: Sande Kommune Kommunal eiendom Prestegårdsaléen SANDE Med kopi til byggeleder for attestasjon Fakturaene merkes med heading som øvrig korrespondanse. Det sendes separate avdragsnotaer for kontraktsarbeider, endringer og evt. prisstigninger på kontrakter. Fakturaene merkes med fakturatype og -nummer. Rutine for behandling av avdragsnotaer: Byggeleder: - datostempler og attesterer for mottakelse av nota - attesterer for at arbeidene er utført - arkiverer 1 notakopi - sender kopi av attestert nota til PL - fører nota til byggeregnskapet Normal frist til sammen 4 dager. Hovedentreprenør. har attestasjonsrett på sideentreprenørenes fakturering til byggherren. Behandlingstid fra mottakelsesdato til Sande kommunes remitteringsdato skal ikke overstige 30 hverdager. Merk at garantier, forsikringer og faktureringsplaner skal være mottatt og akseptert av byggherre før utbetaling av fakturaer. Fakturaer mottatt mindre enn 1 uke før jul, påske eller sommerferie regnes mottatt 1. virkedag etter ferien SLUTTOPPGJØR/ SLUTTFAKTURA Faktura for sluttoppgjør/sluttfaktura behandles generelt i samsvar med Gjeldende kontraktsbestemmelser(ns 3431/8406). Sluttfaktura skal ha adressat og forsendelse som avdragsnota. Sluttfaktura settes opp av entreprenøren og oversendes byggeleder i samsvar med frister gitt i kontrakten. Byggeleder påfører notaen dato for overtakelse, og videresender omgående kopi til byggherren ved prosjektleder. Fakturabehandling som for avdragsnota, bortsett fra at sluttfaktura skal gjennomgås og attesteres av entrepriseansvarlig, byggeleder og prosjektleder. Betalingsfrist i hht. gjeldende kontraktsbestemmelser

11 Kommunal eiendom Side 10 Generell PA-bok 3.06 SIKKERHETSSTILLELSE Byggherren Sande kommune stiller ikke sikkerhet ARBEIDSTEGNINGER 4.01 ARBEIDSTEGNINGER.01 Tegningsdistribusjon Tegninger i byggefasen distribueres som følger: Byggentreprenør: Ventilasjon/rør-entreprenør: Elektroentreprenør: Byggherre v/byggeleder: Byggherre v/prosjektleder: Prosjekterende: Alle tegninger skal leveres i A-format. Branntegning: Fargekopi sendes alle. 3 sett byggtegninger, 1 sett av øvrige tegninger. 2 sett 2 sett. 1 sett 1 sett 1 sett etter behov.02 Tegningsforsendelser Med alle tegningsforsendelser skal følge distribusjonsliste/skriv som opplyser: hvilke tegninger som er revidert revisjonsdato hvorfor tegningene er revidert distribusjon Alle tegningsendringer som har priskonsekvenser, skal sendes entreprenørene som endringer på fastlagt endringsliste. Disse endringene skal forhåndsgodkjennes av byggeleder. Dersom tegningsendringer ikke har priskonsekvens, skal dette klart fremgå av vedlagt endringsliste eller i følgebrev. Siste endringer skal alltid markeres på tegninger med skyer slik at det er lett å identifisere endringene. Ajourførte tegningslister (og endringsliste) skal alltid medfølge tegningsforsendelsen til byggeleder og entreprenører TID 5.01 FREMDRIFTSPLAN (PRODUKSJONSPLAN) Fremdriftsplan for utførelse av byggearbeidene utarbeides av byggentreprenøren i samarbeid med de øvrige entreprenørene. Planen gjennomgås med og skal godkjennes av byggherren. Planen er et hjelpemiddel for å styre fremdriften av byggearbeidene og skal ha nødvendige referanser til bygning, byggeavsnitt, etasjer, bygningsdeler osv. Målbare milepæler og dagmulktbelagte del- og sluttfrister avmerkes. Fremdriftsplanen skal være så detaljert at faktureringsplanen enkelt kan kontrolleres mot produksjonen. Byggherrens egne leveranser skal til enhver tid klart fremgå av hovedfremdriftsplanen. Byggentreprenøren utarbeider i tillegg detaljerte 2-3 ukers planer.

12 Kommunal eiendom Side 11 Generell PA-bok 6.00 KVALITETSSIKRING 6.01 KVALITETSSYSTEM Entreprenørene skal fremlegge sitt kvalitetssystem tilpasset byggesaken før kontrakt kan undertegnes. Systemet skal klart angi praktiske tiltak entreprenøren skal utføre under sitt arbeid, for å dokumentere og kontrollere den kontraktsmessige kvalitet KONTROLL AV PROSJEKTMATERIALET Entreprenøren plikter å kontrollere prosjektmaterialet. Før arbeidene igangsettes skal en oversikt over feil, mangler og merknader som med rimelighet burde fremkomme ved kontrollen, oversendes byggelederen. Dersom en slik oversikt ikke oversendes innen angitt frist, regnes prosjektmaterialet som grundig gjennomgått og akseptert av entreprenøren som arbeidstegninger og arbeidsdokument AVVIKSBEHANDLING 7.01 DEFINISJON AV AVVIK Ferdig utført arbeid som ikke er i samsvar med kontraktskrav/ spesifikasjoner/ tegninger REGISTRERING AV AVVIK Alle avvik skal registreres på vedlagte "Avviksmelding". Avvikene registreres fortløpende og nummereres kontraktsvis for bygg, elektro og VVS. Avviksmeldingen skal opplyse om: Hva avviket går ut på. Årsaken til avviket. Konsekvenser av avviket: praktisk, teknisk, tidsmessig, økonomisk. Forslag til videre behandling / tiltak. Kommentarer / godkjennelse. Av praktiske årsaker anbefales at avviksmeldingen gjøres så kort som mulig på skjemaet, helst bare et ark som summerer opp hovedpunktene, med eventuell henvisning til A4-kopi av tegningsutsnitt, eller annen dokumentasjon som kan vedlegges RAPPORTERING / AVVIKSBEHANDLING Avviksmelding kan utarbeides av ansvarlig representant for byggherre, planleggere og entreprenører. Behandlingstiden for avviksmeldinger gjøres så kort som mulig. For å kunne overvåke, registrere, koordinere og vurdere alle avvik og påviste konsekvenser, er det viktig at alle avvik behandles likt. Prosedyren skal følges ved alle avvik. Avvik skal undertegnes av entreprenørens / byggherrens ansvarlige på plassen, som skal ta stilling til avviket, vurdere konsekvenser, og skal foreslå eventuelle korrigerende tiltak før oversendelse til byggherren ved byggeleder. For å spare tid sendes samtidig til andre berørte parter. Avvik er ikke ferdigbehandlet før det foreligger en skriftlig godkjennelse fra byggherren. Ved uenighet om konsekvenser / godkjennelser skal den videre saksgang anføres i avviksmeldingen. Byggeleder holder oppdatert liste over alle avvik som skal angi status til enhver tid.

13 Kommunal eiendom Side 12 Generell PA-bok 8.00 VEDLEGG 8.01 SKJEMAER.01 Mal endringsmelding.02 Mal aviksmelding.03 Mal overtakelsesprotokoll.04 Mal referat byggemøte

14 Kommunal eiendom Side 13 Generell PA-bok ENDRINGSMELDING NR. Oppdragsgiver: Sande Kommune Prosjektnummer: Prosjektnavn:. Endringsmelding til: Utstedt av : Kopi sendt: Byggherre Ark RIB RIV RIE andre:... Beskrivelse av endring: Dato: Årsak/begrunnelse: Vedlegg:... Konsekvenser: (event. konsekvenser for fremdrift, kvalitet, HMS eller annet skal anngis) Konsekvenser for fremdrift(sett kryss): Ja Nei Aktivitet Fradrag Tillegg Anm./henv. Sum/totalkostnad eks mva. Sett kryss: Uten priskonsekvens Til fast pris jfr. vedlegg Godkjent entreprenør sign Signatur Etter kontraktens enhetspriser Som regningsarbeid jfr. vedlegg Dato Godkjent entrepriseansvarlig sign Dato Byggherrens beslutning Endringen bestilles utført Endringen bestilles ikke utført Omtvistet endring. Årsak:... dato: Signatur:

15 Kommunal eiendom Side 14 Generell PA-bok Oppdragsgiver: Sande kommune Avviksmelding nr:.... Prosjekt: 1310 Prestegårdsalleen antall vedlegg:... Utstedt av:.. E-post: Kopi:... E-post: E-post: E-post:... E-post: Gjelder arbeid utført av:... Beskrivelse av avvik (med henvisning til krav): Årsak (med henvisning til tegn., beskr.,rapport etc.): Konsekvenser (teknisk, praktisk, økonomisk, forhold til kontrakt): Tiltak: Sted og dato Underskrift og stempel utsteder Avvik utbedret: Sted og dato: entreprenør Anmerkning/godkjennelse fra byggherre: Underskrift og stempel.. Sted og dato Underskrift og stempel Sande Kommune

16 Kommunal eiendom Side 15 Generell PA-bok PROTOKOLL FRA OVERTAGELSESFORRETNING Hvor det nedenfor ikke er plass, skal det i tekstfeltet henvises til nummererte vedlegg som blir deler av denne protokoll. Byggherre: Sande kommune Entreprenør: Avholder overtagelsesforretning vedrørende Prosjekt:... I henhold til kontrakt mellom partene av dato:.. Med event. Endringer:. 1. Partenes representanter med fullmakt til å gjennomføre forretningen er: For oppdragsgiver: Rådgiver/sakkyndige: For entreprenør:.. 2. Oppdragsgiver har mottatt følgende dokumenter som beviser kontroll/prøving under tilvirkning/ferdigstillelse: 3. Oppdragsgiver har mottatt følgende dokumenter som beviser myndighetenes godkjenning av kontraktsarbeidene:.. 4. Som del av overtagelsesforretningen er kontraktsarbeidene besiktiget av partenes representanter følgende datoer:. Andre tilstedeværende under besiktigelsen:.. 5. Det er påpekt følgende mangler under besiktigelsen: Entreprenøren bekrefter at disse mangler vil være utbedret innen:. 7. Vedrørende etterbefaring avtales følgende:. 8. Vedrørende påståtte mangler er partene ikke enig:....

17 Kommunal eiendom Side 16 Generell PA-bok PROTOKOLL FRA OVERTAGELSESFORRETNING 9. Følgende dokumenter av typen sluttdokumentasjon/brukerveiledning er overlevert oppdragsgiver: Vedrørende veiledning i bruk av kontraktsarbeidene, spesiell opplæring, driftsassistanse, drift og vedlikeholdsservice er avtalt følgende: Med ovenstående forbehold, anmerkninger og henvisninger overtar oppdragsgiver kontraktsarbeidet med virkning fra og med reklamasjonsrett ihht. NS 3430 pkt. 32 Sted: Dato:.. Oppdragsgiver. Entreprenør

18 Kommunal eiendom Side 17 Generell PA-bok Møte referat Prosjekt: Møtedato: BYGGEMØTE NR Tilstede: Fra byggherren(sk): Fra entreprenører: Fra prosjekterende: Referat Deltakerne, forfall sendes: Andre?? Sak Tema Ansvar Tidsfrist 01 Referat fra forrige møte:(dato) (merknader eller aksept av referat) Gamle saker; Oppfølging av saker fra tidligere møter (eksempler) Kontrakt: Kontrakt oversendes for signering SK Omg Massekontroll. Massekontroll ivaretas ved at terreng innmåles før og etter fylling løpende Økonomi/endringer: Endringsmeldinger i perioden: Omtvistede endringer i perioden: Avviksmeldinger i perioden: OK bestilt OK bestilt.04 Anmodning om endringsordre i perioden: Fremdrift: Info

19 Kommunal eiendom Side 18 Generell PA-bok HMS: HMS plan: HMS-plan som er tilpasset dette prosjektet foreligger på byggeplass i løpet av dagen. Risikovurdering: Vernerunder: Nye saker vedr. prosjektering:.01 AOL 06 Nye saker vedr. produksjon:.01 AOL Neste byggemøte blir tirsdag kl. 08:30 samme sted. Ref.... byggeleder

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise

Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter. Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Skoklefald omsorgsboliger og dag- /og aktivitetssenter Konkurransegrunnlag Totalentreprise PROKON AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektet... 4 1.1 Prosjektets navn og nummer... 4 1.2 Prosjektets art og omfang...

Detaljer

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Prosjektadministrative rutiner. PA-bok. Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. Side 1 av 10 PA-bok Prosjektadministrative rutiner PA-bok Dam Grotbekktjønn ORIENTERING OG ORGANISERING... 2 Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. KORRESPONDANSE OG REFERATER... 2 Korrespondanse...

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Prosjektadministrative rutiner for toppsystem INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... 3

Prosjektadministrative rutiner for toppsystem INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING OG ORGANISERING Organisasjon... 3 Side 1 av 10 PA-bok Prosjektadministrative rutiner for toppsystem PA-bok INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING OG ORGANISERING... 2 Organisasjon... 3 KORRESPONDANSE OG REFERATER...

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

Ombygging helsestasjon og legesenter i Rælingen Rådhus Generell PA-Bok

Ombygging helsestasjon og legesenter i Rælingen Rådhus Generell PA-Bok Rælingen Kommune Ombygging helsestasjon og legesenter i Rælingen Rådhus Generell PA-Bok Henrik Stokkebek SWECO Side 1 av 13 Prosjekt: Ombygging helsestasjon og legesenter i Rælingen Rådhus PROSJEKTADMINISTRATIVE

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF 7.02 Dato: 10.04.2016 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 34725 Bjertnes vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 34725 Bjernes vgs Inneklimaprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING

PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING PAH- Bok for utførelse av prosjekt ved NTNU HOVEDBYGNINGEN - V INDUSRESTAURERING 29.05.2013 Innhold 1. Generell del...1 1.1. PAH- BOK...1 1.2. Orientering om prosjektet...1 1.3. Kontraktsinndeling og entrepriser...1

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK

PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Stavanger eiendom PA BOK PROSJEKTADMINISTRASJONSBOK PA-BOK Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå-mm-dd Denne informasjon er til hjelp ved utarbeidelsen, og skal slettes før utsendelse: Dokumentet skal

Detaljer

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø

Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Askøy kommune Instruks for byggelederoppdrag Prosjekt: Hovedvannledning Fauskanger - Skråmestø Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Oppdrag som HMS-koordinator... 3 Anslått tidsforbruk

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK Eiendom FKF Dato: 15.11.2014 Komplettert 19.11.2014 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt: 31182 Bjørkelangen vgs Inneklima Saksnummer E-phorte: 2014/21476 31182 Bjørkelangen vgs Inneklimaprosjekt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 01 For anbudsforespørsel 21.06.2013 BEF BEF PKF Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Avfallssugeanlegg Lørenskog COWI AS. Prosjektadministrasjon Utført av : EM Godkj.av: _ Revisjon : _ Dato :31.07.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Avfallssugeanlegg Lørenskog COWI AS. Prosjektadministrasjon Utført av : EM Godkj.av: _ Revisjon : _ Dato :31.07. INNHOLDSFORTEGNELSE REV SIGN. DATO SIDE: 1 ORIENTERING 2 ADRESSELISTE 3 ORGANISASJON 4 RUTINER 5 BEFARINGER 6 MØTEPLAN KALENDER 7 GJENNOMFØRING 8 FAKTURERING 9 TILLEGGSARBEIDER 10 FREMDRIFT 11 DISTRIBUSJONSLISTE

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr

Ås KOMMUNE. Miljø, mangfold og muligheter. PA- rutiner. for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Ås KOMMUNE Miljø, mangfold og muligheter PA- rutiner for: Rammeavtale for bygningsmessig brannsikring og servicearbeider brannvernsutstyr Mars 2010 I. Distribusjons- og revisjonsoversikt Revisjon Revisjon

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. 06.01.2016 Dokumenttype: Eiendom Side: 2 av 11 Dato: 29.02.2016 Dokumentnavn: PHBM305 Dokument

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran PA - BOK Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: 27.10.15 Tove B. Gran Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

PA-BOK. for. utførelsesfasen

PA-BOK. for. utførelsesfasen PA-BOK for utførelsesfasen Oppdrag: Oppdragsgiver: Statlige tiltaksmidler Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen Revisjon: 01 / 28.04.2009 C:\Documents and Settings\ski\Local Settings\Temporary Internet

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen - 11350019 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur Møter skal

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK (VEDLEGG F) Fylke dato/versjon: 15.03.2012 Filnavn: ver150.doc FEF dato: 050510 Side: 1 av 10 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr V00153: P-plass og bussoppstilling Gausdal videregående

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT S17, fase 1 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405

TILBUD/KONTRAKT S17, fase 1 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405 TILBUD/KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405 Tilbudsunderlag 12.04.12 Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG Prosjektnr.: H Prosjekt: Klæbuveien 209 Endringsforslag nr.: EF- GE - xxx Ver.: x Side: av

ENDRINGSFORSLAG Prosjektnr.: H Prosjekt: Klæbuveien 209 Endringsforslag nr.: EF- GE - xxx Ver.: x Side: av Endringsforslag nr.: EF- GE - Ver.: Side: av Entreprise nr.: E - Dato: Fag: Entreprenør: Til Kopi Firma Navn Org. Telefa/e-post Frist BH PL REFERANSE: ÅRSAK TIL ENDRING: Byggherreendring Programendring

Detaljer

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekttittel: OSL Terminal 2 Tittel: Bilag D14 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik E03 07.09.10 Innlagt skjema for bestilling GMRTV GMFLI GMKND E02 08.03.10 Godkjent for bruk

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3.

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Fredrikstad festning Infanterikaserna Takutbedring

Fredrikstad festning Infanterikaserna Takutbedring TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad festning 2435152 Infanterikaserna Takutbedring KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Forsvarsbygg Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder

Ytelsesbeskrivelse - byggeleder Innhold 1. Generelle ytelser i oppdragsperioden...2 1.1. Ledelse...2 1.2. Rapporteringsrutiner...2 1.3. Arkiv m.m...2 2. Ytelser i kontraheringsfasen...3 2.1. Ytelser før kontrahering...3 2.2. Ytelser

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Vår dato: 11.09.15 PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER Vår referanse: 201501658 FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr. 1 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Rønvik barnehage Totalentreprise PA-BOK PA-BOK

Rønvik barnehage Totalentreprise PA-BOK PA-BOK PA-BOK PA-BOK INNHOLDFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1.1 PA-BOKENS FORMÅL... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 DISTRUBUSJON AV PA-BOKEN... 3 1.4 REVISJON... 3 1.5 ORIENTERING OM PROSJEKTET.... 4 2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 0.6.3 PA BOK Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: Prosjektnavn: 33506 Lillestrøm vgs - Nybygg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekttittel: OSL Terminal 2 Tittel: Bilag D14 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik E03 07.09.10 Innlagt skjema for bestilling GMRTV GMFLI E02 08.03.10 Godkjent for bruk i

Detaljer