Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv"

Transkript

1 Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Versjon 1.1 Februar 2012 Arbeidsgruppe Håndboka er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av prosjektet Norwegian Open Research Archives (NORA) høsten Dette prosjektet ble i 2011 videreført av CRIStin. Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Ingrid Cutler, Universitetsbiblioteket i Bergen Leif Longva, Universitetsbiblioteket i Tromsø Kristian Seterås, Biblioteket, Havforskningsinstituttet, BiBSYS-Brage Arild Skalmeraas, Biblioteket, Høgskolen i Telemark Etter en høringsrunde for første versjon av håndboka, ble arbeidsgruppa ferdig med sitt arbeid i februar Om håndboka Denne håndboka er et best practice dokument for bruk av metadata i norske forskningsarkiv. Alle norske forskningsarkiv høstes av den felles nasjonale søkeportalen NORA. NORA leverer i tillegg data til internasjonale tjenester som eksempelvis DRIVER. Felles retningslinjer for registrering gjør det lettere å etablere NORA som «single point of harvesting» for tjenester som høster data fra de norske arkivene. Ens registreringspraksis vil gjøre det enklere å høste direkte fra arkivene, dersom noen skulle foretrekke det. Felles registreringspraksis vil også være en fordel dersom NORAs søketjeneste en dag ikke skulle bli videreført. Håndboka gir anbefalinger om bruk av kvalifiserte Dublin Core-elementer og registreringspraksis i disse. Håndboka er en videreføring av arbeidet som ble gjort vedrørende felles NORA-standard for dokumenttyper og versjonshåndtering (NORAdokumenttyper, 2009). Målsettingen med håndboka er at den skal kunne gi veiledning og anbefalinger for alle norske forskningsarkiv som benytter Dublin Core som metadataformat. De fleste institusjonene i Norge bruker eller er i ferd med å ta i bruk DSpace som arkivsystem. Samtlige av disse bruker Dublin Core som metadataformat. NTNU er den eneste norske institusjonen som pr. i dag ikke bruker Dspace. NTNU benytter DiVA som arkivsystem. DiVA har sin egen metadatamodell (DiVA Document Format), men kan skape andre metadataformat direkte fra denne, blant annet enkel og kvalifisert Dublin Core. 1

2 Metadata blir stadig mer globale, fordi søketjenestene også er globale. Dette ser man tydelig også for andre metadataformater, som for eksempel MARC, der internasjonale søketjenester gjør det problematisk å operere med nasjonale MARC-formater. Under arbeidet med denne håndboka har arbeidsgruppa derfor i stor grad sett på internasjonale standarder og lagt disse til grunn for anbefalingene. Dublin Core er i dag de facto standarden for registrering av metadata i forskningsarkiv. Selv om det kunne være fordeler med å bruke et annet og mer avansert metadataformat, gjør den internasjonale utbredelsen av Dublin Core det vanskelig for Norge å skulle velge en annen metadatastandard. Om anbefalingene Det er kun de Dublin Core-elementene som anses for å være mest aktuelle som er beskrevet i denne håndboka. Arbeidsgruppa har tatt hensyn til flere av de innspillene som har kommet inn via høringen, blant annet fra institusjoner som har kunstfag. Arbeidsgruppa vil understreke at ethvert arkiv må stå fritt til i tillegg å ta i bruk andre Dublin Core-elementer og andre er, dersom de har behov for det. En håndbok som skal dekke et mangfold av fag og et mangfold av institusjoner verken kan eller bør dekke alle lokale behov. Denne håndboka er basert på DCMIs elementsett for Dublin Core, DRIVERs retningslinjer for Dublin Core, og OpenAIREs tillegg til disse. Arbeidsgruppa har også brukt den norske kataloggruppas oversettelse av DCMIs metadatatermer. Alle definisjoner av elementene er hentet fra den offisielle norske oversettelsen av DCMI. De fleste elementene i håndboka har flere er, men ikke alle. Eksempelvis har elementet [dc.publisher] ingen er i det hele tatt. Noen elementer har behov for en sekkepost for informasjon som ikke passer inn i noen av de andre ene. Sekkepostbehovet ivaretas i form av et som heter other. på elementer som har other er elementene for beskrivelse [dc.description] og opphavsmann [dc.creator]. Anbefalingene omfatter kun bibliografiske metadata, ikke administrative metadata. på administrative metadata er dato-elementer som følger med innførsler automatisk, informasjon om hvem som har foretatt en registrering og om når noe er registrert i arkivet. Ressurser Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: DCMI Metadata Terms: DCMI Metadatatermer (norsk oversettelse) : 2

3 Dublin Core application profile for libraries (utkast): DRIVER guidelines: OpenAIRE Guidelines: 8C%A9%3Den&lang=en Dokumenttyper i NORA: ISO språkkoder: - Oversikt over elementer og er Tittel Tittel: Alternativ tittel Opphavsmann: Forfatter Opphavsmann: Redaktør Opphavsmann: Skapende kunstner Opphavsmann: Utøvende kunstner Opphavsmann: Annen opphavsmann Bidragsyter Bidragsyter: Veileder Bidragsyter: Intervjuobjekt Bidragsyter: Annen bidragsyter Utgiver Emne Emne: Norske vitenskapsdisipliner Emne: Nøkkelord Emne: Dewey klassifikasjon Emne: UDK klassifikasjon Emne: MeSH Emne: Humord Emne: Journal of Economic Literature Classification Emne: AGROVOC Emne: Agris Subject Categories Dekning Dekning: Tidsangivelse Dekning: Stedsnavn Beskrivelse Beskrivelse: Sammendrag Beskrivelse: Populærvitenskapelig sammendrag Beskrivelse: Finansieringskilde Beskrivelse: Annen beskrivelse 3

4 Språk Språk: ISO kode Dato Dato: Utgivelsesdato Dato: Offentliggjøring Dato: Embargo utløper Type Type: Dokumenttype Type: Ressurstype Type: Versjon Type: Fagfellevurdert Format Format: Filstørrelse Format: MIME-type Identifikator Identifikator: URI Identifikator: DOI Identifikator: PubMed ID Identifikator: ISBN Identifikator: CRIStin ID Identifikator: Bibliografisk referanse Kilde Kilde: ISSN Kilde: ISBN Opphavsrett Opphavsrett: Lisens Opphavsrett: Tilgang Relasjon Relasjon: Prosjekt-ID Relasjon: Består av Relasjon: Inngår i Relasjon: Har versjon Relasjon: Er versjon av Relasjon: Relatert URI Spesifisering av elementene og ene Hvert element og hvert er spesifisert med følgende attributter: element/ (norsk og engelsk) Det symbolet som er gitt termen og som er unikt i termens DCMI-navnerom En opplysning som angir termens vesen og dens 4

5 grunnleggende egenskaper som anbefales brukt. I parentes angis navn på et, på norsk og engelsk For ene er presiserer brukt for å angi elementet som er presisert Må ikke forveksles med Følgende verdier er brukt: Obligatorisk Obligatorisk dersom det finnes Anbefalt Frivillig Ikke repeterbar Anbefalt registrering i elementet og et. av autoritetsregister og standarder på bruk av elementet og ene for de valg som er tatt. Dette gjelder spesielt endring av elementer i forhold til tidligere bruk eller der valget avviker fra andre standarder. I noen tilfeller gir begrunnelsen seg selv, og da er dette feltet utelatt Henvisning til relaterte Dublin Core -elementer Tittel dc.title Element element element er Tittel Title Ressursens navn dc.title.alternative Obligatorisk Tittel registreres slik den gjøres i ressursen. Hvis skilletegn mellom hoved- og undertittel mangler, brukes punktum- 5

6 mellomrom. Konstruer tittel hvis ressursen ikke har tittel. <dc:title>analyzing European research competencies. Results from a European SSA project</dc:title> ervennlighet. Det er slik tittelen er registrert på ressursen og slik forfatter selv vil forvente å få opp tittel ved søk. Det vil være uheldig å registrere tittel på annen måte i metadata enn slik den fremkommer i fullteksten som følger med innførselen. Mange artikler vil overføres fra Cristin, som igjen får artikkeldata fra utgiver. Det vil være naturlig å benytte de samme dataene i arkivene som i Cristin, også av hensyn til å unngå merarbeid i arkivene. Tittel: Alternativ tittel dc.title.alternative Alternativ tittel Alternative title Alternativ tittel for ressursen dc.title Obligatorisk dersom det finnes Alternativ tittel brukes for oversatt tittel, parallelltittel eller for forkortelse. Dette feltet skal ikke brukes for undertittel. Ellers samme registreringspraksis som for tittel. Feltet kan benyttes til å angi tittel på annen versjon av dokumentet, hvis denne er avvikende. <dc:title.alternative>analyse av europeiske forskningskompetanser. Resultater fra et europeisk SSA prosjekt</dc:title.alternative> 6

7 Opphavsmann Element dc.creator element element er Må ikke forveksles med Opphavsmann Creator En enhet som er hovedansvarlig for ressursen. på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste. dc.creator.author dc.creator.editor dc.creator.artist dc.creator.performer dc.creator.other Listen er ikke uttømmende og kan utbygges videre lokalt ved behov. dc.contributor (Bidragsyter) eller dc.publisher (Utgiver) Opphavsmann: Forfatter dc.creator.author Forfatter Author Forfatter av ressursen. på en forfatter er en person, en organisasjon eller en tjeneste. dc.creator Obligatorisk dersom det finnes Forfatterens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/initialer så fullstendig navn som mulig. Forfatterne registreres i den rekkefølgen de finnes i dokumentet. Dersom forfatteren er en organisasjon, begynner man med det 7

8 øverste navnet i organisasjonshierarkiet, og spesifiserer deretter underavdelings navn. et autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:creator.author>hansen, Jan Olav</dc:creator.author> <dc:creator.author>universitetet i Tromsø, Tromsø Museum</dc:creator.author> Opphavsmann: Redaktør dc.creator.editor Redaktør Editor Redaktør av ressursen dc.creator Obligatorisk dersom det finnes Feltet brukes kun dersom redaktøren kan ha opphavsrett til ressursen, f.eks. for en hel artikkelsamling. Dersom det kun er en enkelt artikkel/bokkapittel etc. som registreres, legges redaktør inn som en del av feltet dc.identifier.bibliographiccitation Redaktørens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/initialer så fullstendig navn som mulig. et autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS) 8

9 Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:creator.editor>lunden, Kåre</dc:creator.editor> Opphavsmann: Skapende kunstner dc.creator.artist Skapende kunstner Artist Den skapende kunstneren som er ansvarlig for ressursen. Eksempel på en skapende kunstner er en billedkunstner, kunsthåndverker, designer, komponist, fotograf, regissør, scenograf eller en koreograf. dc.creator Obligatorisk dersom det finnes es primært for kunstnere som skaper originalverk, som f.eks. billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere, komponister, fotografer, regissører, scenografer, koreografer. Forfatter av litterære kunstverk (skjønnlitteratur) registreres som dc.creator.author. Kunstnerens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/initialer så fullstendig navn som mulig et autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS) Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:creator.artist>svendsen, Johan</dc:creator.artist> 9

10 Opphavsmann: Utøvende kunstner dc.creator.performer Utøvende kunstner Performer Den utøvende kunstneren som fremfører et verk. Eksempel på en utøvende kunstner er en musiker, oppleser eller en skuespiller. dc.creator Obligatorisk dersom det finnes et benyttes primært for kunstnere som fremfører et verk. er musikere, opplesere og skuespillere. Her registreres utøverens navn, navn på musikkgruppe osv. Personnavn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/initialer så fullstendig navn som mulig. et autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:creator.performer>lundeng, Susanne</dc:creator.performer> Opphavsmann: Annen opphavsmann dc.creator.other Annen opphavsmann Other creator Opphavsmann som ikke dekkes av de øvrige ene (forfatter, skapende eller utøvende kunstner) 10

11 dc.creator Obligatorisk dersom det finnes Opphavsmannens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/initialer så fullstendig navn som mulig. et autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:creator.other>aas, Peder</dc:creator.other> Bidragsyter Element element element er Må ikke forveksles med dc.contributor Bidragsyter Contributor En enhet som har bidratt til ressursen som beskrives. dc.contributor.supervisor dc.contributor.interviewee dc.contributor.other på bidragsyter kan være en veileder eller et intervjuobjekt. Listen er ikke uttømmende og kan utbygges videre lokalt ved behov. dc.creator (Opphavsmann) eller dc.publisher (Utgiver) Bidragsyter: Veileder dc.contributor.supervisor 11

12 Veileder Supervisor Veileder til ressursen som beskrives. dc.contributor Frivillig Er typisk aktuelt for mastergrads- og doktorgradsavhandlinger. Veilederens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/ initialer så fullstendig navn som mulig. autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:contributor.supervisor>kolstad, Arnulf</dc:contributor.supervisor> Bidragsyter: Intervjuobjekt dc.contributor.interviewee Intervjuobjekt Interviewee Intervjuobjekt for ressursen som beskrives. dc.contributor Frivillig Intervjuobjektets navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/ initialer 12

13 så fullstendig navn som mulig. autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:contributor.interviewee>hansen, Inge</dc:contributor.interviewee> Bidragsyter: Annen bidragsyter dc.contributor.other Annen bidragsyter Other contributor Bidragsytere som ikke dekkes av de øvrige ene (redaktør, veileder, intervjuobjekt). dc.contributor Frivillig Bidragsyterens navn inverteres: Etternavn, fornavn mellomnavn/ initialer så fullstendig navn som mulig. autoritetsregister dersom mulig. Aktuelle autoritetsregistre kan være BIBSYS, Virtual International Authority File (VIAF) og Felles Studentsystem (FS). Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger med unntak av at så fullstendig navn som mulig registreres, både for personer og organisasjoner. <dc:contributor.other>aas, Peder</dc:contributor.other> 13

14 Utgiver Element element element er dc.publisher Utgiver Publisher En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig. Ingen Obligatorisk dersom det finnes Forlag: Forlagsnavn skrives uten forkortelser. Institusjon: Man starter øverst i hierarkiet og spesifiserer videre. Artikler: For akseptert versjon er forlag utgiver, for innsendt manuskriptversjon (versjon før fagfellevurdering) er forfatter utgiver dersom artikkelen ikke er utgitt. Dersom artikkelen senere er utgitt, angis publiserende forlag som utgiver. For avhandlinger, både doktor- og mastergrad, er institusjonen utgiver. <dc:publisher>public Library of Science</dc:publisher> <dc:publisher>universitetet i Agder</dc:publisher> <dc:publisher>olsen, Morten</dc:publisher> Vedrørende institusjon som utgiver av avhandlinger: Det er institusjonen som gjør avhandlinga tilgjengelig på nett, ikke den enkelte forfatter. Av samme grunn registreres ikke fakultet/institutt i dette feltet, kun moderinstitusjonen Forfatter som utgiver av manuskriptutgave/preprint: Manuskript er formelt sett ikke utgitt. Forfatter velger å gjøre det tilgjengelig i arkivet, og arkivet er første offentliggjøring av dokumentet. Må ikke forveksles med dc.creator (Opphavsmann) eller dc.contributor (Bidragsyter) 14

15 Emne Element element element er dc.subject Emne Subject Ressursens emne dc.subject.nsi dc.subject.keyword dc.subject.ddc dc.subject.udc dc.subject.mesh dc.subject.humord dc.subject.jel dc.subject.agrovoc dc.subject.agrissc Emne beskrives med emneord eller klassifikasjonskode. Listen over er kan utbygges videre lokalt ved behov. Emne: Norske vitenskapsdisipliner dc.subject.nsi Norske vitenskapsdisipliner Norwegian Subject Index Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner er UHRs standard for klassifisering av vitenskaplig forskning, se ner dc.subject Obligatorisk dersom det finnes Registreres med hele strengen. Anbefalt praksis er å repetere og legge inn streng både på norsk og engelsk. Dersom man kun registrerer et språk, anbefales engelsk språk. 15

16 Fag som har mangelfull dekning innenfor Norske vitenskapsdisipliner registreres minimum med overordnet nivå, så sant dette finnes <dc:subject.nsi>vdp::humanities: 000::Linguistics: 010</dc:subject.nsi> Bør brukes i størst mulig grad av hensyn til felles søkefunksjonalitet i NORA. es også i CRIStin. Emne: Nøkkelord dc.subject.keyword Nøkkelord Keywords Emneord dc.subject Anbefalt Valgfritt om man vil bruke norske eller engelske emneord, eller begge deler Emneordene skrives med liten forbokstav. Egennavn skrives med stor forbokstav. Personnavn inverteres <dc:subject.keywords>diskursanalyse</dc:subject.keywords> <dc:subject.keywords>psykisk utviklingshemmede</dc:subject.keywords> <dc:subject.keywords>somalia</dc:subject.keywor ds> <dc:subject.keywords>heyerdahl, Thor</dc:subject.keywords> Liten forbokstav er mest vanlig for frie emneord. 16

17 Må ikke forveksles med dc.coverage.temporal (Tidsangivelse) eller dc.coverage.spatial (stedsnavn) Emne: Dewey klassifikasjon dc.subject.ddc Dewey klassifikasjon Dewey classification Dewey klassifikasjonskode dc.subject Frivillig Her angis klassifikasjonskode i henhold til Dewey. <dc:subject.ddc>796.33</dc:subject.ddc> Ønske om å kunne bruke ulike klassifikasjonssystemer. Emne: UDK klassifikasjon dc.subject.udc UDK klassifikasjon UDC classification UDK klassifikasjonskode dc.subject Frivillig Her angis klassifikasjonskode i henhold til UDK. <dc:subject.udc>796.33</dc:subject.udc> Ønske om å kunne bruke ulike klassifikasjonssystemer 17

18 Emne: MeSH dc.subject.mesh MeSH emneord MEdical Subject Headings Tilgjengelig fra: dc.subject Frivillig Emneordene skrives med stor forbokstav. <dc:subject.mesh>cardiovascular Physiologic Processes</dc:subject.mesh> Ønske om å kunne bruke ulike emneordssystemer. Emne: Humord dc.subject.humord Humord Humord Tilgjengelig fra: dc.subject Frivillig Emneordene skrives med stor forbokstav. <dc:subject.humord>befolkningseksplosjon</dc:subject.humord > 18

19 Ønske om å kunne bruke ulike emneordssystemer. Emne: Journal of Economic Literature Classification dc.subject.jel JEL klassifikasjon JEL classification Tilgjengelig fra: : dc.subject Frivillig Strengen skrives helt ut. <dc:subject.jel>c71:game Theory and Bargaining Theory:Cooperative Games</dc:subject.jel> Ønske om å bruke ulike klassifikasjonssystemer. Emne: AGROVOC dc.subject.agrovoc AGROVOC AGROVOC Tilgjengelig fra: Thesaurus/sub dc.subject Frivillig 19

20 <dc:subject.agrovoc>harvesting</dc:subject.agro voc> Ønske om å bruke flere emneordssystemer Emne: Agris Subject Categories dc.subject.agrissc AGRIS AGRIS Tilgjengelig fra: dc.subject Frivillig <dc:subject.agrissc>agricultural research</dc:subject.agrissc> Ønske om å bruke flere emneordsystemer. Dekning Element element element er Registeringspraksis dc.coverage Dekning Coverage Det geografiske eller tidsmessige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt. dc.coverage.temporal dc.coverage.spatial Det geografiske eller tidsmessige emnet til ressursen 20

21 Dekning: Tidsangivelse dc.coverage.temporal Tidsangivelse Temporal coverage Angivelse av tidsperioden (tidsperioder) ressursen omhandler. dc.coverage Anbefalt så eksakt dato som mulig. Anbefalt praksis er å bruke W3CDTF-profilen fra ISO 8601: Full dato: -YYYY-MM-DD (f.eks ) der -YYYY (årstall) er obligatorisk -MM (f.eks. 12) er valgfritt -DD (f.eks. 31) er valgfritt Dersom tidsangivelsen er en periode heller enn et tidspunkt, angis dette enten med et årstallintervall, eller navnet på en epoke, eksempelvis: århundre Renessansen Må ikke forveksles med <dc:coverage.temporal> </dc:coverage.temporal> <dc:coverage.temporal> </dc:coverage.temporal> <dc:coverage.temporal>2010</dc:coverage.tempora l> <dc:coverage.temporal>renessansen</dc:coverage. temporal> es for å angi hvilken tid eller hvilke(n) tidsperiode(r) ressursen omhandler eller emnemessig tilhører. dc.subject.keyword (nøkkelord) 21

22 Dekning: Stedsnavn dc.coverage.spatial Stedsangivelse Spatial coverage Angivelse av sted knyttet til innholdet i ressursen. dc.coverage Anbefalt Tekstlig form anbefalt da disse lett kan tolkes av verktøy som for eksempel Google Maps. <dc:coverage.spatial>norge</dc:coverage.spatial > <dc:coverage.spatial>oslo, Norge</dc:coverage.spatial> <dc:coverage.spatial>bølerveien, Oslo, Norge</dc:coverage.spatial> Må ikke forveksles med es for å angi hvilke(t) geografisk(e) sted eller område(r) ressursen omhandler. dc.subject.keyword (nøkkelord) Beskrivelse Element element element dc.description Beskrivelse Description Tekstlig beskrivelse av ressursens innhold. 22

23 er dc.description.abstract dc.description.abstractpopular dc.description.sponsorship dc.description.other Beskrivelse: Sammendrag dc.description.abstract Sammendrag Abstract Sammendrag av ressursens innhold. dc.description Anbefalt Feltet repeteres når sammendrag finnes på ulike språk. Av hensyn til høsting og visning i internasjonale søkemotorer, kan det være en fordel å registrere engelsk sammendrag først. <dc:description.abstract>using a timedependent numerical model that spans the chromosphere,... </dc:description.abstract> Beskrivelse: Populærvitenskapelig sammendrag dc.description.abstractpopular Populærvitenskapelig sammendrag Popularized abstract Populærvitenskapelig sammendrag av ressursens innhold dc.description Frivillig 23

24 Repeteres når sammendrag finnes på ulike språk. Engelsk sammendrag registreres først. Feltet brukes for vitenskapelige dokumenter som har et populærvitenskapelig sammendrag, i tillegg til eller i stedet for et vitenskapelig sammendrag. For populærvitenskapelige dokumenter registreres sammendrag i dc.abstract. <dc:description.abstractpopular>pasienter bruker i økende grad informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sin samhandling med helsevesenet.... </dc:description.abstractpopular> Bidrar til å styrke formidlingen av vitenskapen. Er primært aktuelt for doktorgradsavhandlinger, men kan også brukes for andre dokumenttyper. Beskrivelse: Finansieringskilde dc.description.sponsorship Finansieringskilde Sponsorship instans som har bidratt med finansieringsstøtte til arbeidet som ligger bak ressursen. dc.description Frivillig prosjekt anbefales også lagt inn her. Bør inneholde en selvforklarende tekst, f.eks, Sponsored by, Publisert med støtte fra osv. Finansieringskilders prosjekt-id registreres i relation.projectidfeltet <dc:description.sponsorship>sponsored by the NRC-funded project: SHARE - A Distributed Virtual Desktop for Simple, Scalable, and Robust Resource Sharing across Computer, Storage, and Display Devices. </dc:description.sponsorship> 24

25 Må ikke forveksles med Feltet gir forfatter mulighet til å kreditere finansielle støttespillere. dc.relation.projectid (Prosjekt-ID) Beskrivelse: Annen beskrivelse dc.description.other Annen beskrivelse Other description Beskrivelse som ikke dekkes av de øvrige ene (sammendrag, populærvitenskapelig sammendrag, finansieringskilde). dc.description Frivillig Benyttes til å beskrive diverse opplysninger om ressursens innhold, f.eks. om samarbeidsrelasjoner. <dc:description.other>avhandlinga er utført i samarbeid med NTNU</dc:description.other> Det er nødvendig å ha et notefelt for å kunne registrere uspesifiserte opplysninger om en ressurs. Språk Element element element er dc.language Språk Language Ressursens språk dc.language.iso 25

26 Språk: ISO kode element dc.language.iso Språk ISO kode Language ISO code Ressursens språk ved hjelp av ISO språkkode dc.language Obligatorisk dersom det finnes 3-bokstavs språkkode slik det er definert i ISO 639-3, Registrering i samsvar med DRIVERs anbefalinger. <dc:language.iso>nob</dc:language.iso> Dato Element element element er dc.date Dato Date Et tidspunkt som er knyttet til ressursens tilgjengeliggjøring. dc.date.issued dc.date.available dc.date.embargoenddate Dato: Utgivelsesdato dc.date.issued Utgivelsesdato Date issued 26

27 Ressursens utgivelsesdato dc.date Obligatorisk Ikke repeterbar så eksakt dato som mulig. Anbefalt praksis er å bruke W3CDTF-profilen fra ISO 8601: Full dato: -YYYY-MM-DD (f.eks ) der -YYYY (årstall) er obligatorisk -MM (f.eks. 12) er valgfritt -DD (f.eks. 31) er valgfritt For doktorgradsavhandlinger registreres datoen for disputas. For mastergradsavhandlinger registreres datoen for innlevering (eventuelt innleveringsfristen) som utgivelsesdato. For andre dokumenter som mangler utgivelsesdato: dato for offentliggjøring. Dato for offentliggjøring er dato for tilgjengeliggjøring i arkivet for materiale som ikke tidligere er offentliggjort. For artikler som utgis elektronisk først ( Online First, E-pub ahead of print osv.), er det denne datoen som registreres. <dc:date.issued> </dc:date.issued> <dc:date.issued> </dc:date.issued> <dc:date.issued>2010</dc:date.issued> Det ville vært logisk å registrere innleveringsdato for masteroppgaver som dc.date.submitted. Av hensyn til søking er det imidlertid ønskelig at det kun er én utgivelsesdato som brukes i arkivene. Derfor bør innleveringstidspunktet (eller innleveringsfristen) for masteroppgaver registreres i dc.date.issued. Dato: Offentliggjøring dc.date.available Dato for offentliggjøring 27

28 Date available Dato for tidspunkt ressursen ble eller vil bli tilgjengelig i arkivet. dc.date Obligatorisk hvis finnes Ikke repetarbar så eksakt dato som mulig. Anbefalt praksis er å bruke W3CDTF-profilen fra ISO 8601: Full dato: -YYYY-MM-DD (f.eks ) der -YYYY (årstall) er obligatorisk -MM (f.eks. 12) er valgfritt -DD (f.eks. 31) er valgfritt Angir dato for når dokumentet ble tilgjengelig i arkivet, uavhengig av hvilken versjon av artikkelen dette er. For dokumenter med embargo som ikke er utløpt, vil dette være dato for når dokumentet vil bli gjort tilgjengelig i arkivet, dvs. for dato for når embargoen utløper. <dc.date.available> </dc:date.available> Dato for offentliggjøring vil vanligvis være forskjellig fra utgivelsesdato. Dato for offentliggjøring er nødvendig for ressurser som har embargo. Dato: Embargo utløper dc.date.embargoenddate Embargo utløper Embargo ends Dato for når ressursen frigis fra embargo. dc.date Obligatorisk dersom det finnes, og dersom dokumentet er 28

29 omfattet av OpenAIRE-kravet. Ikke repeterbar Registreres for dokumenter (normalt artikler) som er omfattet av embargo. Dokumentet gjøres tilgjengelig, fortrinnsvis automatisk, i arkivet på denne dato. Dokumentets metadata kan gjøres tilgjengelig på et tidligere tidspunkt. fullstendig dato. Anbefalt praksis er å bruke W3CDTFprofilen fra ISO 8601: Full dato: -YYYY-MM-DD (f.eks ) der -YYYY (årstall) er obligatorisk -MM (f.eks. 12) er valgfritt -DD (f.eks. 31) er valgfritt <dc:date.embargoenddate> </dc:date.embargoenddate> Feltet er nødvendig for å tilfredsstille OpenAIRE-kravene. Type Element element element er dc.type Type Type En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen. dc.type.document dc.type.resource dc.type.version dc.type.peerreviewed Type: Dokumenttype dc.type.document Dokumenttype Document type 29

30 Ressursens dokumenttype dc.type Obligatorisk engelske verdier (de norske oversettelsene i parentes skal ikke benyttes). Verdier velges blant følgende: Book (Bok) - brukes for bok eller monografi, inkludert antologi. Kan være fagfellevurdert Chapter (Bokkapittel) - brukes for bokkapittel, artikkel i antologi/artikkelsamling, og også deler av en bok/monografi (for eksempel flere kapitler). Kan være fagfellevurdert Chronicle (Kronikk) - brukes for kronikk i avis eller magasin Conference object (Konferansebidrag) - brukes for alle typer objekter relatert til en konferanse, som presentasjon, foredrag eller poster, dokumentert i form av manus eller opptak (lyd eller film). Kan være fagfellevurdert Design product (Designprodukt) - brukes for meritterte designprodukter Doktorgradsavhandling (Doctoral thesis) - er alltid fagfellevurdert Exhibition (Utstilling) - brukes for offentlige kunst- og designutstillinger. Kan være fagfellevurdert Journal article (Tidsskriftartikkel) - brukes for artikler i tidsskrifter. Kan være fagfellevurdert Lecture (Forelesning) - brukes for prøveforelesninger, gjesteforelesninger etc., samt andre faglige presentasjoner. Dokumentert i form av manus eller opptak (lyd eller film). Evt. tilleggsinformasjon registreres i dc.description.other Master thesis (Mastergradsoppgave) - brukes for alle studentoppgaver på høyere grad Patent (Patent) - brukes for patenter Performance (Forestilling) - brukes for offentlige sceniske framføringer, som konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger m.m. Preprint (Manuskript) - brukes for manusversjoner som enten ikke er innsendt noe sted, eller innsendt men ikke akseptert. Skilles fra working paper ved at preprint ikke inngår i en arbeidsnotatserie. Research report (Forskningsrapport) - brukes for vitenskapelige dokumenter som inngår i en rapportserie, eller som kalles rapport på tittelbladet. Kan være 30

31 fagfellevurdert. Work of art (Kunstverk) - brukes for meritterte kunstverk og performance Working paper (Arbeidsnotat) - brukes for dokumenter som inngår i en arbeidsnotatserie eller lignende (working paper, discussion paper m.v.) <dc:type.document>journal article</dc:type.document> Anbefalt praksis i følge både DCMI og DRIVER er å bruke kontrollerte vokabularer. NORAs tidligere vedtatte standard (se er_nora_09.pdf) beholdes, men er utvidet med 5 nye dokumenttyper, primært av hensyn til institusjoner som har materiale med kreative fag innen kunst og design. NORA mapper til DRIVERs standard for dokumenttyper, til bruk for DRIVERs høsting av NORA Type: Ressurstype dc.type.resource Ressurstype Resource type Ressursens egenskap eller sjangerbetegnelse for ressursen. dc.type Obligatorisk engelske verdier (de norske oversettelsene i parentes skal ikke benyttes). Velges ut i fra DCMI-typer, Collection (Samling) Dataset (Datasett) Event (Hendelse) Image (Bilde) InteractiveResource (Interaktiv ressurs) MovingImage (Levende bilde) - inkluderer video, film 31

32 m.m. PhysicalObject (Fysisk objekt) Service (Tjeneste) Software (Programvare) Sound (Lyd) StillImage (Stillbilde) Text (Tekst) Ressurstypene bilde, datasett, levende bilde, lyd og tekst vil være de mest aktuelle å bruke i arkivene. <dc:type.resource>text</dc:type.resource> et er nødvendig for å få tilfredsstillende søkefunksjonalitet. Type: Versjon dc.type.version Versjon Version Hvilken versjon av ressursen som er registreres i arkivet. dc.type Obligatorisk for artikler, frivillig for øvrige dokumenttyper Ikke repeterbar engelske verdier (de norske oversettelsene i parentes skal ikke benyttes). Følgende kontrollerte vokabular benyttes i samsvar med DRIVERS retningslinjer: Draft (Utkast) SubmittedVersion (Innlevert versjon) AcceptedVersion (Akseptert versjon) PublishedVersion (Publisert versjon) UpdatedVersion (Oppdatert versjon) Hvis det registreres flere versjoner av dokumentet, skal disse registreres som egne innførsler. Ønsker man å lenke mellom disse kan dc.relation brukes. <dc:type.version>publishedversion</dc:type.versi 32

33 on> Det er ønskelig å vise hvilken versjon av en ressurs som er gjort tilgjengelig i arkivet. Anbefales også av DRIVER. Type: Fagfellevurdert dc.type.peerreviewed Fagfellevurdert Peer reviewed Beskriver om ressursen er fagfellevurdert eller ikke. dc.type Obligatorisk Ikke repeterbar engelske verdier (de norske oversettelsene i parentes skal ikke benyttes). Velges ved hjelp av verdiene: Peer reviewed (Fagfellevurdert) Not peer reviewed (Ikke fagfellevurdert) Alle doktorgradsavhandlinger registreres som fagfellevurdert selv om de er kvalitetssikret av en bedømmelseskomite og ikke ved fagfellevurdering. <dc:type.peerreviewed>not peer reviewed </dc:type.peerreviewed> Det er ønskelig å vise om en ressurs er fagfellevurdert eller ikke. Det er også ønskelig å kunne søke avgrenset til fagfellevurderte ressurser. Dette er en søkefunksjonalitet som finnes i NORA. Format Element element dc.format Format 33

34 element er Format Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen. dc.format.extent dc.format.mimetype Format: Filstørrelse dc.format.extent Filstørrelse Extent Filstørrelsen på ressursen dc.format Obligatorisk Ikke repeterbar <dc:format.extent> bytes</dc:format.extent> Format: MIME-type dc.format.mimetype MIME-type MIME-type Filformatet på ressursen dc.format Anbefalt Tillatte verdier defineres av listen over MIME-typer, se 34

35 <dc:format.mimetype>application/pdf</dc.format:mimetype> <dc:format.mimetype>application/zip</dc:format.mimetype> <dc:format.mimetype>audio/mp4</dc:format.mimetype> <dc:format.mimetype>image/jpeg</dc:format.mimetype> <dc:format.mimetype>text/plain</dc:format.mimetype> <dc:format.mimetype>video/quicktime</dc:format.mimetype> Identifikator Element element element er dc.identifier Identifikator Identifier En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst dc.identifier.uri dc.identifier.doi dc.identifier.pmid dc.identifier.isbn dc.identifier.cristinid dc.identifier.bibliographiccitation Identifikator: URI dc.identifier.uri URI URI Angir URI som identifiserer arkivposten dc.identifier Obligatorisk Ikke repeterbar 35

36 en identifikator som er en lenke til en post i arkivet. Denne høstes av NORA. Det anbefales å være konsekvent med hensyn til valg av URL eller URN. <dc:identifier.uri>http://idtjeneste.nb.no/urn :NBN:no-bibsys_brage_15677 </dc:identifier.uri> <dc:identifier.uri>http://hdl.handle.net/2282/ 1100 </dc:identifier.uri> Identifikator: DOI Må ikke forveksles med dc.identifier.doi DOI DOI Lenke til ressursens DOI (Digital Object Identifier) dc.identifier Obligatorisk dersom det finnes Ikke repeterbar Bør registreres med full lenkesyntaks. Legges inn på alle artikler/bøker/kapitler, også for manuskriptversjoner, dersom DOI til publisert versjon er kjent. <dc:identifier.doi>http://dx.doi.org/ /s </dc:identifier.doi> Lenke til publisert versjon vil være svært nyttig. dc.relation.uri Identifikator: PubMed ID dc.identifier.pmid PubMed ID PubMed ID 36

37 Ressursens ID-nummer i PubMed dc.identifier Frivillig Ikke repeterbar Legges inn på alle artikler, uavhengig av versjon, der PubMed- ID er kjent. <dc:identifier.pmid> </dc:identifier.pmi d> Identifikator: ISBN dc.identifier.isbn ISBN ISBN Ressursens ISBN-nummer dc.identifier Obligatorisk dersom det finnes t Feltet benyttes kun ved registrering av en hel bok/rapport. For registrering av kapitler/artikler i bøker, benyttes dc.source.isbn. Legges inn uavhengig av hvilken versjon av boken/rapporten som er gjort tilgjengelig i arkivet. Ikke nødvendig å spesifisere om ISBN-nummeret er elektronisk eller trykt. Feltet er repeterbart om en ønsker å registrere både trykt og elektronisk ISBN-nummer. Må ikke forveksles med <dc:identifier.isbn> </dc:identifier.isbn> dc.source.isbn 37

38 Identifikator: CRIStin ID dc.identifier.cristinid CRIStin-ID CRIStin ID Ressursens ID-nummer i CRIStin dc.identifier Obligatorisk dersom det finnes Ikke repeterbar Legges inn på alle ressurser, uavhengig av versjon, der CRIStin-ID er kjent. <dc:identifier.cristinid>344263</dc:identifier. cristinid> Nødvendig for å kunne lenke fra CRIStin til posten i arkivet. Identifikator: Bibliografisk referanse dc.identifier.bibliographiccitation Bibliografisk referanse Bibliographic citation En bibliografisk referanse for ressursen. dc.identifier Obligatorisk hvis finnes Kan repeteres for maskinlesbar form Anbefalingen gjelder tekstlig sitering. Den bibliografiske referansen kan også eventuelt i tillegg trekkes ut maskinelt, slik at dc.identifier.bibliographiccitation genereres automatisk. Dette må gjøres i et eget metadataskjema, f.eks ved å registrere som OpenURL ContextObject med Key-encoded values, Anbefalt praksis er å inkludere nok bibliografiske opplysninger 38

39 til å identifisere ressursen så entydig som mulig. gjerne en bestemt siteringsstil, f.eks. APA eller Vancouver. Retningslinjer for bibliografisk sitering er beskrevet på DCMIs nettsider <dc:identifier.bibliographiccitation> Arntzen, E., Lian, T. & Halstadtrø, L-B. Anvendelse av Matching-to-Sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse. 2011, 38(1), p </dc:identifier.bibliographiccitation> <dc:identifier.bibliographiccitation>lippe, G. Hans B. Skaset: Mannen i media. In: Hanstad, D.V. & Goksøyr, M. [Eds.] Fred er ei det beste. Festskrift til Hans B. Skaset 70 år; p Oslo: Gyldendal, 2005 </dc:identifier.bibliographiccitation> <dc:identifier.bibliographiccitation> Klemetsen, Ø. Design and Evaluation of a Medical Microwave Radiometer for Observing Temperature Gradients Subcutaneously in the Human Body. Doctoral thesis, University of Tromsø, 2012 </dc:identifier.bibliographiccitation> <dc:identifier.bibliographiccitation>hauer, E.L. "Finding The Key to The Secret Garden of Reading" - Extensive Reading in the Second Language Classroom. Master thesis, Østfold University College, 2012 </dc:identifier.bibliographiccitation> <dc:identifier.bibliographiccitation>kjenstad, K. On the use of parameterization in the implementation of geometry. In: Bjørke, J.T. & Tveite, H. [Eds.] ScanGIS'2001. Proceedings of the 8th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Science, 25th-27th June 2001, Ås, Norway; p Ås: Agricultural University of Norway, 2001 </dc:identifier.bibliographiccitation> <dc:identifier.bibliographiccitation>tordsson, B. Friluftsliv as answering nature's open address. Paper presented at Phenomenology & Nature. 4th Conference of the Nordic Society for Phenomenology. Reykjavik, April 21-23, 2006</dc:identifier.bibliographicCitation> Må ikke forveksles dc.relation.ispartof 39

40 med Kilde Element element element er dc.source Kilde Source En relatert ressurs som den beskrevne ressurs er utledet fra. dc.source.issn dc.source.isbn Kilde: ISSN dc.source.issn ISSN ISSN ISSN-nummer til tidsskrift/serie der ressursen er publisert. dc.source Obligatorisk dersom det finnes Legges inn for alle artikler, uavhengig av versjon, for artikler som er publisert i et tidsskrift eller en serie med ISSN. Ikke nødvendig å spesifisere om ISSN-nummeret er elektronisk eller trykt. Feltet er repeterbart om en ønsker å registrere både trykt og elektronisk ISSN-nummer. <dc:source.issn> </dc:source.issn> 40

41 Kilde: ISBN dc.source.isbn ISBN ISBN ISBN-nummer til bok der ressursen er publisert. dc.source Obligatorisk dersom det finnes Feltet benyttes kun ved registrering av deler av bok/rapport osv. For registrering av hele boken benyttes dc.identifier.isbn Legges inn for alle kapitler/artikler, uavhengig av versjon, for kapitler/artikler i bøker som har ISBN-nummer. Ikke nødvendig å spesifisere om ISBN-nummeret er elektronisk eller trykt. Feltet er repeterbart om en ønsker å registrere både trykt og elektronisk ISBN-nummer. Må ikke forveksles med <dc:source.isbn> </dc:source.isbn> dc.identifier.isbn Opphavsrett Element element element er dc.rights Opphavsrett Copyright Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen, og ressursens tilgjengelighet. dc.rights dc.rights.uri dc.rights.accessrights 41

42 Obligatorisk Ikke repeterbar Her registereres hvem som har opphavsretten til ressursen, og hvilke betingelser som gjelder for bruk og gjenbruk. Årstall kan inkluderes. <dc:rights>copyright the author. All rights reserved</dc:rights> <dc:rights>copyright Elsevier. All rights reserved. Reproduced with permission</dc:rights> <dc:rights>copyright Oslo University College</dc:rights> <dc:rights>public domain</dc:rights> Viktig å beskrive rettighetsinformasjon så grundig som mulig. Opphavsrett: Lisens dc.rights.uri Lisens License Informasjon om rettigheter eller lisens knyttet til ressursen. dc.rights Obligatorisk hvis finnes Ikke repeterbar es for å lenke til Creative Commons-lisenser eller annen stabil informasjon om rettigheter eller lisenser (for eksempel på egne sider). <dc:rights.uri>http://creativecommons.org/lice nses/by/3.0/no/</dc:rights.uri> <dc:rights.uri>http://eprints.rclis.org/copyri ght/</dc:rights.uri> Viktig å lenke til lisenser dersom slike benyttes. 42

43 Opphavsrett: Tilgang dc.rights.accessrights Tilgang Access Rights Informasjon om ressursens tilgjengelighet. dc.rights Obligatorisk Ikke repeterbar Velges fra liste med følgende 4 verdier, i tråd med OpenAIREretningslinjene: closedaccess embargoedaccess restrictedaccess openaccess Arkivene kan velge å kun bruke verdiene openaccess og embargoedaccess. For rapportering til OpenAire av andre dokumenter ( closed og restricted access ), må data da hentes fra andre kilder (CRIStin). Arkiver som inkluderer poster med verdiene closedaccess og restrictedaccess vil ikke være 100% Open Access. <dc:rights.accessrights>openaccess </dc:rights.accessrights> et dc.rights.accessrights er et krav for å bli OpenAIRE-kompatibel. Relasjon Element element element dc.relation Relasjon Relation 43

44 er En beslektet ressurs dc.relation.projectid dc.relation.haspart dc.relation.ispartof dc.relation.hasversion dc.relation.isversionof dc.relation.uri Relasjon: Prosjekt-ID dc.relation.projectid Prosjekt-ID Project ID Prosjekt-ID for dokumenter som er produsert innenfor et forskningsprosjekt. dc.relation Obligatorisk for forskning som omfattes av OpenAIRE-kravene. Anbefalt for andre prosjekter. For andre prosjekter enn de som omfattes av OpenAIRE, er det ikke stilt krav om hvordan prosjekt-id skal registreres. Det er anbefalt å registrere dette så presist som mulig, slik at det fremgår hvilken organisasjon, finansieringskilde og/eller forskningsprogram prosjekt-iden sorterer under. Her registreres prosjekt-id dersom artikkelen er knyttet til et forskningsprosjekt. For prosjekter som er omfattet av OpenAIRE, registreres dette med følgende syntaks: info:eu-repo/grantagreement/ec/fp7/ der de avsluttende sifrene er prosjektets Grant Agreement number definert av navnerommet info:eurepo/grantagreement/ec/fp7 <dc:relation.projectid>info:eurepo/grantagreement/ec/fp7/123456</dc:relation. projectid> Innført som et krav for forskning finansiert av EUs 7. rammeprogram og som er omfattet av Special Clause 39 om Open Access. Prosjekt-ID vil identifisere de forskningsdokumentene som omfattes av ordningen. 44

45 Relasjon: Består av dc.relation.haspart Består av Has parts En relatert ressurs som inngår i den beskrevne ressursen dc.relation Frivillig Registreres i form av tekst, et identifikasjonsnummer eller lenkesyntaks. Feltet brukes primært for henvisning til andre ressurser i eget arkiv. Feltet kan brukes for henvisning til andre ressurser innad i arkivene, for eksempel for de artikkelbaserte doktoravhandlingene. Artiklene listes da opp i dette feltet. Artiklene kan lenkes til med URI. permanent URI, eksempelvis URN:NBN eller Handle-adresse. Man kan også legge inn henvisning til artikler som er tilgjengelige hos utgiver, eksempelvis ved hjelp av DOI. Legg inn nok informasjon til at den ressursen det henvises til kan identifiseres. <dc:relation.haspart>paper I: Cuevas, L.A., Egge, J.K., Thingstad, TF & Töpper, B. (2011). Organic carbon and mineral nutrient limitation of oxygen consumption, bacterial growth and efficiency in the Norwegian Sea. Polar biology (34), spart> <dc:relation.haspart>paper II: Salvanes, A.G.V., Ulltang, Ø. (1992). Population parameters, migration and exploitation of the cod (Gadus morhua L.) in Masfjorden, western Norway. Fisheries research 15(3), Full text not available in BORA due to publisher restrictions. The published version is available at: 45

46 <dc:relation.haspart>paper III: Salvanes, A.G.V., Fosså, J.H., Nordeide, J.T. (1991). The fish fauna in a west Norwegian fjord: Distributional patterns and trophic relations. Full text not available in BORA. </dc:relation.haspart> <dc:relation.haspart>hege Seltsjøe, Scientific publishing and open access, pp spart> <dc:relation.haspart> spart> Det er ønskelig å kunne registrere metadata for underdeler av et dokument. Dette gjelder spesielt for de artikkelbaserte doktorgradsavhandlingene. Relasjon: Inngår i dc.relation.ispartof Inngår i Is part of En relatert ressurs som ressursen inngår i. dc.relation Frivillig Her registreres informasjon om en ressurs som den registrerte ressursen inngår i. Kan registreres i form av tekst, identifikasjonsnummer eller lenkesyntaks. Feltet brukes til å angi tilhørighet til annen ressurs. Referanse registreres i feltet dc.identifier.bibliographiccitation. Feltet kan brukes for å henvise mellom ressurser innad i arkivene. For eksempel for de artikkelbaserte doktoravhandlingene. Henvisning fra artikkel tilbake til avhandlingen registreres da i dette feltet. Legg inn nok informasjon til at den ressursen det henvises til kan identifiseres. 46

47 <dc:relation.ispartof> partof> <dc:relation.ispartof>vandvik, V. (2002). Pattern and process in Norwegian upland grasslands: an integrated ecological approach. Doctoral thesis. partof> Relasjon: Har versjon dc.relation.hasversion Har versjon Has version En relatert ressurs som er en senere versjon, utgave eller bearbeiding av den beskrevne ressursen. dc.relation Frivillig Her registreres navn på en senere versjon av ressursen, samt i parentes hvilken versjon den andre er. Dette kan for eksempel være en senere versjon av en artikkel i arkivet eller en oversettelse av ressursen. URI til annen versjon (andre versjoner) registreres i dc.relation.uri. Dersom dc.relation.uri-feltet repeteres, kan man med fordel legge inn en fritekst som forteller hvilken versjon hver uri viser til. <dc:relation.hasversion>an integrated ecological approach. Pattern and process in Norwegian upland grasslands (accepted version)</dc:relation.hasversion> <dc:relation.hasversion> Welcome to us. Ritualisation of the beginning of life (published version)<dc:relation.hasversion> 47

48 Relasjon: Er versjon av dc.relation.isversionof Er versjon av Is version of En relatert ressurs som den beskrevne ressursen er en senere versjon, utgave eller bearbeiding av. dc.relation Frivillig Her registreres navn på tidligere versjon av ressursen, samt i parentes hvilken versjon den andre er. Dette kan for eksempel være en manuskriptversjon av en artikkel eller originalutgaven til en oversatt utgave Endring i versjon antyder endringer i innhold, og ikke endringer i format. Omfatter også endring i status, eksempelvis mellom innsendt versjon, akseptert versjon og publisert versjon av en artikkel <dc:relation.isversionof>pattern and process in Norwegian upland grasslands: an integrated ecological approach (submitted version)</dc:relation.isversionof> <dc:relation.isversionof> Velkommen til oss. Ritualisering av livets begynnelse (accepted version)</dc:relation.isversionof> Relasjon: Relatert URI dc.relation.uri Relatert URI Related URI 48

49 Lenke til relatert URI. dc.relation Frivillig Kan brukes for å lenke til andre versjoner av ressursen. Eksempel kan være lenking mellom ulike manuskriptversjoner eller mellom manuskript og publisert versjon av en artikkel i arkivene. permanent URI, eksempelvis URN:NBN eller handle-adresse. For lenke til publisert versjon hos utgiver ved hjelp av DOI, benyttes dc.identifier.doi <dc:relation.uri>http://hdl.handle.net/10037/30 33</dc:relation.uri> Må ikke forveksles med Nyttig å kunne lenke mellom forskjellige versjoner av en ressurs, for eksempel innad i arkivene. dc.identifier.doi 49

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.0 September 2014 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.1 Januar 2015 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Styringsgruppa for NORA oppnevnte i 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide en felles håndbok med anbefalinger for registrering av

Detaljer

Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport

Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Introduksjon Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv 1 ble utarbeidet

Detaljer

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Notater. Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner. Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB 2009/33 Notater Jon Olav Folsland, Elsa Granvoll, Kaja Sillerud Haugen og Alice Steinkellner Notater Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB Avdeling for personal og formidling/seksjon

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Utgivelse av fagfellevurdert e-tidsskrift

Utgivelse av fagfellevurdert e-tidsskrift Utgivelse av fagfellevurdert e-tidsskrift Skrevet på oppdrag for av forskergruppen i strafferett ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen Christian Sønsteby Bergen/Ålesund, januar 2013 Innhold Forord

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012

Brukerdokumentasjon. Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012 Brukerdokumentasjon Cristin versjon 1.0.7. 02.01.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for Cristin... 3 Lenke til Cristin system:... 3 1.1. Moduler i Cristin... 3 2. Påloggingsinformasjon... 3 2.1. Feide

Detaljer

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Utredning ved Den Norske Katalogkomité Avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek Oslo 2004 Den norske katalogkomité

Detaljer

Hovedfagsoppgave i informasjonsforvaltning Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hovedfagsoppgave i informasjonsforvaltning Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Enhetlig tilgang til heterogene metadatabaser Interoperabilitet v.h.a. OAI-PMH Eskil Høyen Solvang Hovedfagsoppgave i informasjonsforvaltning Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

EndNote X6. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

EndNote X6. En veiledning fra Medisinsk bibliotek EndNote X6 Fra 1. januar 2015 blir OUS Medisinsk bibliotek på Ullevål og Radiumhospitalet en del av Universitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek vil fortsette å være lokalisert på Ullevål og Radiumhospitalet.

Detaljer

FRBR i bibliotekkataloger. Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore

FRBR i bibliotekkataloger. Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore FRBR i bibliotekkataloger Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore BIBSYS 2005 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 Målsettinger... 1 Prosjektorganisering... 2 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

ERKLÆRING OM INTERNASJONALE KATALOGISERINGSPRINSIPPER. Innledning

ERKLÆRING OM INTERNASJONALE KATALOGISERINGSPRINSIPPER. Innledning ERKLÆRING OM INTERNASJONALE KATALOGISERINGSPRINSIPPER Innledning IFLAs Statement of Principles vanligvis kalt Parisprinsippene (the Paris Principles ) ble godkjent av den internasjonale konferansen om

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO?

INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? INSTITUSJONELT ARKIV VED HØGSKOLEN I OSLO? ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV ELEKTRONISK PUBLISERING OG ARKIVERING VED HØGSKOLEN I OSLO Oslo 1. mars 2008 2 OPPSUMMERING Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon

Veiledning til EndNote X7. MAC-versjon Veiledning til EndNote X7 MAC-versjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote...4 Installere og starte EndNote...4 Ordforklaringer...4 Biblioteket...5 Modus...6 Stil...6 Felt...6 Rating...6

Detaljer

Ontologibasert musikkmetadata

Ontologibasert musikkmetadata Ontologibasert musikkmetadata Lars Gunnar Eggen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Trond Aalberg, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

ADSE2400 Informasjonsarkitektur oppgave 2

ADSE2400 Informasjonsarkitektur oppgave 2 Trine Nesland ADSE2400 Informasjonsarkitektur oppgave 2 Innlevert 20. mai via Fronter. Antall sider inkl. forside: 19 Bachelor i arkiv og dokumentbehandling. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

En norsk generell tesaurus?

En norsk generell tesaurus? En norsk generell tesaurus? Sluttrapport med anbefalinger fra Tesaurus forprosjekt (5.3.2014-1.3.2015) Oddrun Pauline Ohren 1, Dan Michael Heggø 2, Berit Sonja Hougaard 2, Lars Johnsen 1, Unni Knutsen

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Håndbok til EndNote versjon X 2

Håndbok til EndNote versjon X 2 Biblioteket Håndbok til EndNote versjon X 2 Forord Dette er en håndbok til EndNote versjon X2. Den er tenkt å skulle fungere både for nybegynnere og for erfarne EndNote-brukere. Beskrivelsene er i forhold

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2015 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

REAP. Et system for rettighetsstyring i digitale bibliotek

REAP. Et system for rettighetsstyring i digitale bibliotek REAP Et system for rettighetsstyring i digitale bibliotek Hovedfagsoppgave ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. september 2002 Forfatter:

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer