Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport"

Transkript

1 Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Introduksjon Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv 1 ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe i I 2014 ble en ny arbeidsgruppe nedsatt for å oppdatere håndboka. Gruppen har bestått av: Hege Johannesen (BIBSYS) Tarje Sælen Lavik (UiB) Emma Margret Skåden (UiT-Norges arktiske universitet) Elin Stangeland (UiO, leder) Tore Vatnan (CRIStin/FSAT). Gruppen har på oppdrag fra CRIStin oppdatert håndboka og kommer i tillegg med anbefalinger omkring videre implementasjon og bruk. Gruppen har stått fritt til å gjøre endringer i mandatet 2 for arbeidet, og ble tidlig enige om å fokusere mer på utveksling av metadata mellom vitenarkiv og de nasjonale verktøyene CRIStin og NORA enn registrering av metadata. De lokale vitenarkivene har i de fleste tilfeller etablert egne rutiner og felt for å registrere metadata og trenger etter vår mening i mindre grad retningslinjer for dette. Det vil imidlertid være mulig å bruke håndboka som en guide til registrering om man ønsker dette. Hensikten med den oppdaterte håndboka er derfor i hovedsak å tilrettelegge for: egenarkivering av artikler og annet materiale via CRIStin tilbakelenking fra CRIStin til vitenarkivene der en åpen versjon av en artikkel finnes høsting av metadata til NORA tjenesten, både fra DSpace-arkiv og Diva. NORA anvendes også som en høstingshub for en rekke internasjonale søketjenester som for eksempel BASE. Håndboka vil i hovedsak fortsatt være basert på metadataskjemaet Dublin Core 3 slik dette er definert i DSpace. I tillegg har gruppen trukket ut felt som faller utenom DSpace standard i et eget navnerom kalt Norwegian Open Access (NOA). Kort oppsummering av anbefalinger og videre arbeid Iverksetting av oppdatert håndbok - CRIStin gjør den oppdaterte håndboka tilgjengelig online, samt etablerer et nytt OAI metadataformat for høsting. CRIStin prosess for høsting oppdateres og CRIStin eksport til vitenarkivene inkorporerer de foreslåtte endringene

2 Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner - gruppen viderefører anbefaling fra forrige håndboksrevisjon om at disse må revideres. Vi foreslår at CRIStin involverer flere parter (NB, UB ene m.fl) i en eventuell oppfordring til UHR om revisjon. For å bedre søk anbefaler vi også ulike tilnærminger for å sikre registrering av data i CRIStin. Emneord - bedre emnedata i vitenarkivene er absolutt ønskelig. Arbeidet til Tesaurus forprosjekt 4 ser lovende ut, og bør overvåkes videre med tanke på fremtidig bruk av en ny tesaurus også i vitenarkiv. Permanent arbeidsgruppe for metadata anbefales ikke, men arbeidsgruppen foreslår at en vurderer om det er ønskelig å opprette en gruppering tilsvarende den tidligere styringsgruppen for NORA. Identitetsforvaltning og autoritetskontroll - arbeidsgruppen foreslår at CRIStin utreder bruk av internasjonale standarder slik som VIAF autoritetsfil 5 og ORCID 6. Generelle prinsipper og standarder Endringer i bruk av navnerom I Norge har man i hovedsak brukt kvalifisert Dublin Core (DC) slik denne er implementert i programvareplattformen DSpace. I Dublin Core-miljøet har man siden ca. år 2000 gått bort fra å bruke kvalifisert Dublin Core, men for DSpace brukes fortsatt kvalifisert Dublin Core, med ett ekstra felt. Denne varianten av Dublin Core har i tillegg blitt ytterligere tilpasset av lokale brukere med den følgen at få DSpace-arkiv lagrer metadata i en form som muliggjør enkel utveksling av kvalifiserte Dublin Core metadata. Det er sannsynlig at DSpace vil endre måten metadata håndteres på i kommende versjoner, blant annet er man enige om å tilpasse seg DCMI Metadata Terms 7, som er den gjeldende Dublin Coreanbefalingen. Samtidig arbeides det med å implementere biblioteksystemet Alma i norske fag og forskningsbibliotek innen utgangen av Systemet muliggjør etter det vi erfarer integrering med DSpace, og man kan se for seg at arbeid med metadata i norske vitenarkiv samordnes på sikt. Alma-implementasjonen er imidlertid i et tidlig stadium, så eventuelle behov relatert til metadata i forhold til denne bør vurderes av en eventuell fremtidig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen var tidlig enige om å separere ut felt som ikke fulgte standard DSpace Dublin Core fra håndboken. Disse har vi plassert i et nytt navnerom kalt Norwegian Open Access (NOA). Tanken er at det skal bli enklere å forholde seg til endringer i metadataskjema som gjøres på DSpace-plattformen. Denne Også brukt av BIBSYS

3 tilnærmingen er i tråd med andre tilsvarende initiativ, for eksempel den Britiske RIOXX application profile 8. OpenAIRE Arbeidsgruppen har i denne omgangen i liten grad forholdt seg til OpenAIRE. De nødvendige data støttes av håndboka slik den er nå, men forutsetter at dataene er formatert riktig. Siden man ikke har avklart hvordan norske institusjoner vil forholde seg til EU-rapportering ennå, dvs. om rapportering vil skje fra CRIStin/NORA eller fra de lokale vitenarkivene anbefaler vi at man ser på behov i forhold til håndboka når dette er avklart. Begrunnelser for endringer Arbeidsgruppen har foretatt en rekke endringer i håndboken, større endringer beskrives og begrunnes i mer detalj under. Spesifisering av elementer Vi har fjernet oppdelingen i elementer og underelementer. I Dublin Core-anbefalingene har man gått bort fra denne typen hierarkier og vi ønsker også å understreke at alle elementer i håndboka er likestilte. Vi har derfor fjernet Underelement som betegnelse i malen, og har også fjernet Presiserer informasjon. I stedet har vi lagt inn lenke til kilder for enkelte elementer, for eksempel til Dewey klassifikasjonssystem. DSpace tilpasning Arbeidsgruppen har ved denne oppdateringen av håndboken tatt utgangspunkt i at alle kjente vitenarkiv i Norge bortsett fra NTNUs DIVA anvender programvareplattformen DSpace 9. For en del felt har vi derfor valgt å endre tidligere anbefalinger til å følge default Dublin Core slik denne er definert i DSpace. Dette er gjort for å a) minimere behovet for tilpasninger av DSpace for lokale vitenarkiv, noe som er tidkrevende og vil måtte vedlikeholdes ved eventuelle oppgraderinger; og b) tilrettelegge for at norske vitenarkiv enklere kan følge med i utviklingen av DSpace-plattformen. Videre utvikling av DSpace er under vurdering, og håndtering av metadata er et område der vi forventer å se store endringer i fremtiden. Nye felt Health Research Classification System (HRCS) HRCS 10 er lagt til som eget emne. Dette er et klassifikasjonssystem som hovedsakelig brukes i forbindelse med klassifikasjon av forskningsprosjekter relatert til biomedisin og helseforskning

4 Siteringer Arbeidsgruppen har lagt til syv nye felt der man om man ønsker det kan utveksle detaljert informasjon om en artikkel. Feltene er tidsskriftstittel, volum, hefte, startside, sisteside, sideantall og artikkelnummer. Tanken er at vi med dette åpner for at vitenarkivene kan motta mer detaljerte siteringsdata fra CRIStin, og at vitenarkivene kan levere tilsvarende data i retur. Disse er plassert i det nye navnerommet Norwegian Open Access (NOA). Fjernede felt dc.x.other I forrige versjon av håndboka ble det opprettet sekkeposter som man anbefaler brukt i situasjoner der informasjon bør utveksles, men ikke passer inn i andre felt. Disse er typisk på formen dc.x.other. Vi har i noen tilfeller fjernet disse, og foreslår at ukvalifisert felt brukes istedenfor. For eksempel foreslår vi at dc.description brukes istedenfor dc.description.other.vi har fjernet dc.language av samme grunn, kun dc.language.iso skal brukes. Finansieringskilde Feltet finansieringskilde er fjernet fra dagens håndbok da dette i liten grad er brukt og til dels dekkes av dc.relation feltene der man registrerer informasjon om forskningsfinansiør etc. Date for offentliggjøring Vi har fjernet dc.date.available. I DSpace er dette et felt som fylles ut av systemet. Embargo utløper Vi har fjernet dc.date.embargoenddate. Dette er ikke lenger i bruk i DSpace. Fagfellevurdert Siden dette feltet kun kan ha en verdi har vi valgt å inkorporere dette i listen over dokumenttyper under dc.type. Format Vi har fjernet dc.format feltene fra håndboka. Grunnen er at denne informasjonen ikke registreres i DSpace da man ikke med sikkerhet kan relatere riktig filstørrelse eller mimetype til riktig fil for poster som har filer i ulike formater. Informasjon om mimetype lagres nå sammen med filene, mens data om filstørrelse lagres per i dag ikke lagres. Endrede felt Opphavsmann og bidragsyter I forrige versjon av håndboka ble det innført et skille mellom opphavsmann og bidragsyter. Opphavsmann er definert som hovedansvarlig for ressursen og registreres i dc.creator.x mens bidragsyter er definert som en som har bidratt til ressursen og registreres i dc.contributor.x. Vi har valgt å samle disse feltene under dc.creator.x paraplyen for å forenkle registrering og utveksling av informasjon om opphavsmenn og bidragsytere i arkivene (I DSpace registreres denne informasjonen i dc.contributor.x. Ved høsting via OAI flyttes innholdet i dette feltet til dc.creator.x og vil derfor være i 4

5 henhold til utvekslingsstandarden.). Tre av kvalifikatorene som er beskrevet i forrige versjon av håndboka følger ikke standard DSpace Dublin Core er derfor plassert i det nye navnerommet Norwegian Open Access (NOA). Emne I forrige versjon av håndboka er det beskrevet ni ulike kvalifikatorer for emne under dc.subject. Seks av disse følger ikke standard DSpace Dublin Core og er derfor plassert i det nye navnerommet Norwegian Open Access (NOA). For ukontrollerte emneord (nøkkelord) anbefaler vi registrering i dc.subject uten kvalifikator. Beskrivelse Beskrivelse av versjon for ressurs er flyttet fra dc.type.version til dc.description.version. Dette er i henhold til standard DSpace Dublin Core. Populærvitenskapelig sammendrag er flyttet til det nye navnerommet Norwegian Open Access (NOA). Dokumenttype Den første nasjonale standarden for dokumenttype ble innført av NORA i I forrige versjon av håndboka ble det innført et skille mellom dokumenttype og ressurstype samt et felt for å angi versjon av ressursen og et felt for å angi om ressursen er fagfellevurdert eller ikke. Dette har vi gått bort fra da få institusjoner både nasjonalt og internasjonalt har implementert en slik løsning. I stedet har vi valgt å bruke dokumenttype slik dette brukes i DSpace med registrering i dc.type. For utveksling har vi beskrevet 15 ulike dokumenttyper. I forrige versjon av håndboka ble dokumenttypene utvidet med Exhibition (Utstilling), Performance (Forestilling) og Work of art (Kunstverk). Ingen av disse er tatt i bruk i noen av de norske vitenarkivene. Disse er derfor slått sammen til Artistic production (Kunstnerisk produksjon) som er en standard dokumenttype i DSpace. Mange vitenarkiv har også tatt denne i bruk. Det enkelte vitenarkiv kan selv velge å bruke andre dokumenttyper for å dekke lokale behov. Identifikator I forrige versjon av håndboka er det beskrevet seks ulike kvalifikatorer for identifikator under dc.identifier. Tre av disse er ikke standard DSpace Dublin Core og er derfor plassert i det nye navnerommet Norwegian Open Access (NOA). ISBN/ISSN God Dublin Core-praksis innebærer at ISBN for kapitler i en bok, samt ISSN legges i dc.source feltet. Dvs. når en ressurs er del av en større helhet oppgis helheten (f.eks. en bok) som kilde. Anbefalingen var tidligere at ISBN for et helt verk registreres i dc.identifier.isbn feltet. ISBN for et kapittel skulle imidlertid registreres i dc.source.isbn. Det viser seg imidlertid at ingen i Norge (og få DSpace-arkiv internasjonalt) har implementert anbefalingene om kapittel- ISBN og ISSN. Vi har derfor valgt å endre standarden i tråd med dagens praksis. Dette innebærer at dc.source.issn endres til dc.identifier.issn og dc.source.isbn fjernes og erstattes i bruk av dc.identifier.isbn. Sistnevnte felt vil da kunne brukes både for hele verk, 5

6 men også for kapitler og andre deler av verk. Ved eventuelle endringer i praksis i DSpace-miljøet, ev. ved et skifte av plattform brukt i Norge bør dette revurderes. Opphavsrett I forhold til rettigheter har norske vitenarkiv tre behov a) å beskrive hvilke rettigheter som er knyttet til en ressurs, b) å uttrykke rettigheter relatert til tilgangsnivået på en ressurs og c) lagre og utveksle informasjon om eventuelle lisenser assosiert med en ressurs. For å bedre tilfredsstille krav om OpenAIRE-kompatibilitet har vi endret navnet på feltet tidligere kalt dc.rights.accessrights til dc.rights. Implementasjon av den oppdaterte håndboka Arbeidsgruppen ser for seg at implementasjonen av den oppdaterte håndboken innebærer følgende aktiviteter: Den oppdaterte håndboken må gjøres tilgjengelig på nett, ideelt sett i tilknytning til nettsiden openaccess.no. Det er også ønskelig at den legges ut i html-format for enkel lenking til feltene. Som nevnt i introduksjonen har arbeidsgruppen endret fokus for håndboka fra registrering til datautveksling mellom systemer med OAI-PMH protokollen 11. Det må lages ett nytt OAI metadataformat for høsting i DSpace for at vitenarkivene skal kunne levere data i henhold til håndboka. Den nye definisjonen må spesifiseres i XSLT og blir gjort tilgjengelig for vitenarkivene. Det enkelte vitenarkiv mapper lokale felt til foreslått felt i håndboka slik at leverte data er i henhold til anbefalingene. Metadataformatet må foreslås inkludert i DSpace sin kildekode slik at den blir tilgjengelig som del av OAI 2.0 server 12. For å gjøre implementasjon enklere for de lokale vitenarkivene må det lages en veiledning som detaljerer hvordan man tar i bruk det nye metadataformatet. CRIStin må høste vitenarkivene i det nye metadataformatet, og samtidig sørge for at poster med CRIStinID lenkes til fra CRIStin. Data som eksporteres fra CRIStin til lokale vitenarkiv må tilpasses den oppdaterte standarden Anbefalinger og videre arbeid Bruk av UHRs Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner, emneord og kontrollerte emneordsregistre Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner CRIStin har bedt arbeidsgruppen om å se spesifikt på bruken av Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner 13 i forbindelse med revisjonen av håndboken. UHR bekrefter på epost at de ikke har planer om å gjøre

7 noen endringer med det første, men har registrert at det i flere miljøer er et sterkt ønske om at inndelingen oppdateres. Arbeidsgruppen har vurdert dagens bruk, og har konkludert med følgende: 1. Vi er enige i anbefalingen til den forrige arbeidsgruppen fra 2011 om at dagens inndeling av vitenskapsdisipliner trenger en oppdatering. Vi erfarer også at det er flere aktører (f.eks. Tesaurus forprosjekt) som uttrykker interesse for en eventuell oppdatering, og vil foreslå at CRIStin undersøker muligheten for å sende en anbefaling om oppdatering til UHR i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Universitetene (eventuelt ved Universitetsbibliotekene) samt andre relevante parter. 2. Per i dag er ca. 13 % av poster rapportert per år i CRIStin tilordnet vitenskapsdisiplin. Denne andelen bør økes for å forbedre søkbarheten, dette er også trolig nyttig for å få en bedre oversikt over aktivitet innenfor de ulike disipliner. Andelen kan økes ved å gjøre registrering av vitenskapsdisipliner obligatorisk ved rapportering i CRIStin, eller ved å automatisere tilordning av disiplin basert på fagtilhørighet på publikasjon eller den enkelte forskers fagområde. Emneord og kontrollerte emneordsregistre I mandatet bes også arbeidsgruppen å evaluere dagens bruk av emneord og kontrollerte emneordsregistre. For øyeblikket er det vekslende i hvor stor grad emneord legges på poster i norske vitenarkiv. De fleste institusjoner tilrettelegger for frie emneord lagt til av forfatter, i tillegg legger enkelte institusjoner til kontrollerte emneord. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Unni Knutsen ved Universitetsbiblioteket i Oslo, prosjektleder for Tesaurus forprosjekt 14. Dette prosjektet ser etter vår mening lovende ut, men det er for tidlig å si om dette utvikles til en ressurs som også vil være av nytte for vitenarkivsektoren. Vi anbefaler at man overvåker det videre arbeidet her og at en eventuell fremtidig gruppe med ansvar for metadata tar saken videre når det blir relevant. Når det gjelder emnerelaterte termer i dagens håndbok så videreføres denne som den er, med The Health Research Classification System (HRCS) som eneste nye tillegg. Fast arbeidsgruppe I mandatet ber CRIStin arbeidsgruppen om å uttale seg om hvorvidt man trenger en fast arbeidsgruppe som har i oppgave å vedlikeholde standarden mm. Vi mener at en fast gruppe ikke er nødvendig for øyeblikket da vi ikke forventer at håndboken trenger videre revisjon før tidligst om ett år eller to. To initiativer vil trolig medføre et behov for oppdatering av håndboken: oppdatering av DSpace programvare, og implementasjon av ALMA, nytt nasjonalt biblioteksystem. Begge disse er imidlertid i startgropen og det er usannsynlig at norske vitenarkiv vil måtte foreta endringer før tidligst våren Samtidig observerer arbeidsgruppen at det i fagmiljøene er et behov for et organ som på tvers av institusjonene legger til rette for erfaringsutveksling og inspirasjon rundt Open Access og arbeid med 14 I samarbeid med Oddrun Pauline Ohren, Nasjonalbiblioteket 7

8 vitenarkiv i Norge, samt bedre koordinering i forhold til lokale policies og aktiviteter. Vi foreslår derfor at man på Open Access dagen, 25. november 2014, vurderer hvorvidt en gruppering tilsvarende den tidligere styringsgruppen for NORA bør gjenopprettes. En eventuell ny gruppe vil også kunne støtte CRIStin i deres arbeid ved å fungere som et bindeledd mellom vitenarkivene og CRIStin. Sekretariatet for en slik gruppe foreslås lagt til CRIStin. Identitetsforvaltning og autoritetskontroll Per i dag mottar CRIStin identitetsdata om norske forskere fra den enkelte institusjons HR system. Denne informasjonen kobles til data fra SCOPUS. I forhold til bruk av disse dataene i vitenarkiv og videre inn i andre bibliotekrelaterte systemer er det ønskelig at dataene kvalitetssikres ifølge internasjonale standarder for autoritetskontroll, f.eks. VIAF autoritetsfil. Vi ser også at ORCID, en ny løsning for identifikasjon av forskere og deres forskning, adopteres bredt internasjonalt. Vi anbefaler CRIStin å vurdere implementasjon av denne i sine systemer. Juridiske aspekter CRIStin ønsket at arbeidsgruppen skulle se på to juridiske problemstillinger som del av dette arbeidet: Lage en anbefaling angående behov for lisensiering av metadata med tanke på videreformidling til eksterne tilbydere Undersøke juridiske problemstillinger relatert til dagens bruk av CRIStin metadata kjøpt fra eksterne leverandører. Etter å ha diskutert saken har arbeidsgruppen konkludert at disse problemstillingene er viktige og derfor bør utredes av personer med juridisk kompetanse. Vår anbefaling er at CRIStin henvender seg til jurister f.eks. ved Nasjonalbiblioteket som trolig har bedre forutsetninger og forståelse av både norsk og internasjonalt lovverk til å uttale seg. CERIF Grunnet begrensninger i tid ble CERIF modellen ikke vurdert i denne omgang. Dette vil ev. være en jobb en fremtidig arbeidsgruppe kan ta tak i. 8

Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport

Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Introduksjon Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv 1 ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe

Detaljer

Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv

Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv Leif Longva UB Tromsø Hvorfor metadatastandard? «Det kjekke med standarder er at det er så mange å velge mellom» Men litt kjekt med ens standard

Detaljer

Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Styringsgruppa for NORA oppnevnte i 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide en felles håndbok med anbefalinger for registrering av

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Versjon 1.1 Februar 2012 Arbeidsgruppe Håndboka er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av prosjektet Norwegian Open Research Archives (NORA) høsten

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Hovedpunkter i utviklingsarbeidet Alle institusjonsarkivene benytter

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.0 September 2014 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 NORA og Open Access Noen internasjonale perspektiver Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Utviklingen internasjonalt Åpne arkiver: Statistikk fra DOAR (Directory of Open Access Repositories)

Detaljer

Referat fra møte i Emnedatakomitéen,

Referat fra møte i Emnedatakomitéen, Referat fra møte i Emnedatakomitéen, 28.04.17 Til stede: Elise Conradi (leder), Marit Kristine Ådland, Elisabeth Gran, Mari Lundevall, Kjersti Feiring Myrtrøen, Liv Berg, Asbjørn Risan, Ingebjørg Rype

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.1 Januar 2015 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv

Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv OM PROSJEKTET ANBEFALING ENDRINGER: IDENTIFIKATOR: BIBLIOGRAFISK REFERANSE TILFØYELSER: OMFANG: TIDSANGIVELSE OMFANG: STEDSANGIVELSE OPPHAVSMANN: CRISTIN-BRUKERNAVN

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket

Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket 30.4.2014 Hensikten med seminaret Konteksten er Tesaurus forprosjekt: Hva vil det innebære å etablere en generell, nasjonal tesaurus i

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008

Emneportalverktøy for bibliotek. Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Emneportalverktøy for bibliotek Ellen Aabakken Deichmanske bibliotek, Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 Bakgrunn for prosjektet Eksisterende emneportaler trengte nytt verktøy Søknader til ABM-utvikling

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa)

Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa) Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa) Søknadssum: 2 086 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 UBO = del av fortroppene, har derfor testet konvertering av metadata Overordnet råd fra ExLibris: First make a distinction

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Årsrapport for Bragekonsortiet 2016

Årsrapport for Bragekonsortiet 2016 Årsrapport for Bragekonsortiet 2016 Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Konsortiet Ved utgangen av 2016 var 61 institusjoner deltakere i Bragekonsortiet. Nye deltakere i 2016 er

Detaljer

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav

Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Om egenarkivering Open Access ved UiT og oppfølging av Forskningsrådets krav Randi Østhus, seniorrådgiver Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, UiT Oppstartsseminaret 2017 Lillestrøm, 16. oktober

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her 1 2 3 4 Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her tydeliggjøre de forventninger vi har til dere,

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

GENERELL NORSK TESAURUS. Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14

GENERELL NORSK TESAURUS. Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14 GENERELL NORSK TESAURUS Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14 Kjent for dere: Bakgrunnen: Uensartet praksis (kontrollert/ukontrollert, fra flate lister uten definisjoner, struktur eller relasjoner til

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5)

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) Søknadssum: 1 772 500 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. Versjon: 2016-12-08 Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933,

Detaljer

Når det regner på forskeren, drypper det på UB Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata

Når det regner på forskeren, drypper det på UB Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata Når det regner på forskeren, drypper det på UB Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata Helene N. Andreassen & Philipp Conzett - i samarbeid med Stein Høydalsvik,

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5

Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5 Oppdatert 14. november 2016 Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5 Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Forklaring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her

Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her 1 2 3 4 Vi har visse forventninger til dere som har rollen superbrukere, og dere har sikkert forventninger til oss. For å unngår misforståelser, vil vi her tydeliggjøre de forventninger vi har til dere,

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Oppdatert: 2011-03-25 Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Sted: Rica Hotel Gardermoen Dato: Torsdag 3. mars 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen Til stede: Espen von Osten Skjoldal,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

NORA - Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives Skjemainformasjon Referanse 117429 Innsendt 11.10.2007 16:46:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer / Poststed 0317 Oslo Universitetsbiblioteket

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Årsrapport for Bragekonsortiet 2014

Årsrapport for Bragekonsortiet 2014 Dato: 27. mai 2015 Årsrapport for Bragekonsortiet Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Konsortiet Ved utgangen av var 63 institusjoner deltakere i Bragekonsortiet. Nye deltakere

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata Workshop om BIBSYS Embla og emnedata 23. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla, med fokus på emnedata. Totalt var det 12 deltagere fordelt på 8 store og små bibliotek. Målet med workshop'en var å

Detaljer

Digitalt pensumsystem (Ref #1066)

Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Søknadssum: 650000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet / 974652323 Pilestredet

Detaljer

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016 Oppdatert: 21. juni 2016 Referat Møte i Arbeidsgruppen for Oria 17/6 2016 Sted: Oslo, UiO Tid: 10.00 15.00 Referent: Asbjørn Risan Til stede: Sarah Loftheim (HH), Regina Küfner Lein (UiB), Inger Stenersen

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

Strategi 2015-2017. Forskning som synes

Strategi 2015-2017. Forskning som synes Strategi 2015-2017 Forskning som synes Vedtatt i CRIStins styre oktober 2014 1 Samfunnsoppdraget 1.1 CRIStins oppdrag Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard

Muligheter og prioriteringer. Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17)

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Sted: Nasjonalbiblioteket Til stede: Frank Berg Haugen Liv Bryn Jørn Helge Dahl Anne Munkebyaune Unni Knutsen Fride Fosseng Trine

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Retningslinjer for nasjonale nettverk Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Forslag fra arbeidsgruppen, november 2016 Bakgrunn Evaluering av seks nasjonale nettverk

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Til: Bibliotekdirektøren Dato: 12. april 2012 Årsplan 2012-2014: Digitale tjenester UB Oslo Digitale tjenester har definert 5 satsingsområder for 2012. 1. Digitalt

Detaljer

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)

Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Forslag til retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) Innledning NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget.

Mandat. UHR B har lagt UHRs strategi til grunn for sin arbeidsplan. Bibliotekutvalget. Mandat er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Elektronisk identitetsforvaltning ved NTNU

Elektronisk identitetsforvaltning ved NTNU Elektronisk identitetsforvaltning ved NTNU Arne Fjerdrumsmoen 10.12.2008 Agenda Målsetting Forventede nytteverdier av foreslåtte tiltak IAM Engelsk: Norsk: Identity and Access Management Elektronisk identitetsforvaltning

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Forslag til anbefalinger Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Bakgrunn Standardiseringssekretariatet har fått utarbeidet en rapport om mulige standarder for

Detaljer

Driftsmodell for uib.no

Driftsmodell for uib.no Driftsmodell for uib.no Nettstedet uib.no er universitetets offisielle hovedside, med lenker til forskning, utdanning og formidling, så vel som faglige og administrative enheter og tjenester. UiBs nettsider

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

Årsplan Universitetsbiblioteket

Årsplan Universitetsbiblioteket Årsplan 2015-2017 Universitetsbiblioteket Innledning Årsplanen tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2015-2017, UiOs strategi 2020 og UBs strategi 2010-2020. Følgende utviklingstrekk lå til grunn for UBs strategi

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen 1 ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen Sammenslåing av avdelinger Sammenslåingen av avdelinger til MNP, Spesialsamlingene og SHJ virker fornuftig,

Detaljer

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/ Velkommen og praktisk informasjon. 2 Oppfølging av referat fra forrige møte

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/ Velkommen og praktisk informasjon. 2 Oppfølging av referat fra forrige møte Referat Oppdatert: 29. oktober 2016 Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/10 2016 Sted: Oslo, UiO Tid: 10.00 15.00 Referent: Asbjørn Risan Til stede: Sarah Loftheim (HH), Regina Küfner Lein (UiB), Inger Stenersen

Detaljer