Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv"

Transkript

1 Oversendelsesbrev - Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Styringsgruppa for NORA oppnevnte i 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide en felles håndbok med anbefalinger for registrering av metadata i åpne norske forskningsarkiver. Arbeidsgruppa leverte sitt forslag til CRIStin (som da hadde overtatt ansvaret for NORA) i mai Dette forslaget ble sendt på høring blant interesserte institusjoner. Høringen ble avsluttet 15.august Det kom i alt inn 13 høringssvar på håndboka. Arbeidsgruppa ble så bedt av CRIStin om å gå gjennom høringsuttalelsene og gjøre eventuelle revideringer i forslaget til håndbok. Mange av høringsuttalelsene ga nyttige innspill som er bakt inn i dette reviderte forslaget som med med dette sendes over til CRIStin. Mandat I NORA-prosjektets tidlige fase ble det utarbeidet en anbefalt metadatastandard for norske forskningsarkiver, basert på ukvalifisert Dublin Core-metadata. Vårt oppdrag var å gå gjennom denne, og foreslå endringer og presiseringer, og på denne måten lage et utkast til en håndbok for metadata til bruk i norske forskningsarkiver. Arbeidsgruppa fikk frihet til å bruke kvalifiserte Dublin Core-elementer i sitt forslag. På denne bakgrunn definerte vi vårt mandat til å utarbeide en håndbok for metadata basert på kvalifiserte Dublin Core-elementer. Arbeidsgruppa har ikke drøftet bruk av andre alternative metadataskjema både fordi vi definerte dette som å ligge utenfor vårt mandat og fordi Dublin Core er den standarden som er klart mest brukt blant forskningsarkiv på verdensbasis. Arbeidsgruppa ser likevel at mer avanserte metadataskjemaer kan være aktuelle i framtida og deler delvis bekymringen som kom frem i høringsrunden om at Dublin Core på noen områder ikke er framtidsrettet nok. Et eventuelt ønske om å utarbeide anbefalinger for bruk av mer avanserte metadataskjemaer (inkludert linked data ) mener vi imidlertid må vurderes av CRIStin og det norske forskningsarkivmiljøet som et annet og nytt prosjekt. Anbefalinger og videre arbeid Etter vår mening bør håndboka fungere mer som en anbefaling enn som en standard som arkivene må følge. Arbeidsgruppa vil oppfordre CRIStin til å iverksette noen konkrete tiltak: 1. Tilgjengeliggjøring av håndboka Denne håndboka bør gjøres tilgjengelig på nett på en lettfattelig måte. En måte å gjøre dette på kan være å la håndboka inngå i NORAs wiki-sider Det bør i tillegg åpnes for at eventuelle lokale tilpasninger eller registreringspraksiser skal kunne gjøres tilgjengelig på samme sted. 2. Opprette en eksempelsamling på nett Håndboka vil trolig bli mer brukt dersom det også opprettes en eksempelsamling for hva som er best practice for registrering av ulike typer artikler, mastergradsoppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre dokumenttyper. Det vil

2 være naturlig at denne eksempelsamlinga kobles sammen med og ligger på samme nettsted som håndboka. 3. Revisjon av Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner Flere av høringssvarene peker på at Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner er mangelfull på flere fagområder. Eksempelvis mangler kunstfagene helt i denne inndelingen. Arbeidsgruppa deler denne oppfatningen, og anbefaler at CRIStin tar et initiativ overfor UHR for å få revidert Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner. 4. Videre arbeid med håndboka Det er avgjørende at håndboka til enhver tid blir oppdatert. CRIStin bør derfor oppnevne en ekspertgruppe som arkivene kan rådføre seg når de er i tvil om eller har spørsmål om registrering av metadata. Denne gruppa bør også ha ansvaret for at håndboka er oppdatert til enhver tid. 5. Prosjekt-IDer CRIStin bør etablere en syntaks for alle forskningsprogrammer som har innført et krav om egenarkivering for å få prosjektstøtte. Forskningsprogrammer som er omfattet av OpenAIRE har en slik syntaks. Andre forskningsprogrammer, som er støttet av f.eks Norges Forskningsråd, bør få en lignende syntaks. Dette bør registreres i feltet dc.relation.projectid. 6. Revisjon av NORAs standard for dokumenttyper I arbeidet med håndboka har vi ikke gjort en grundig revurdering av dokumenttypene, ettersom disse ble revidert for relativt kort tid siden (2009). Noen av høringsuttalelsene pekte på at den eksisterende standarden for dokumenttyper er mangelfull. Listen er i stor grad laget med utgangspunkt i de tekstbaserte arkivene. Vi har nå utvidet listen ved å inkludere 5 dokumenttyper som spesielt er aktuelle for institusjoner som har kunstfaglige utdanninger. Vi ser at det kan være et behov for å revidere listen ytterligere. Vi mener derfor at CRIStin bør vurdere om det er behov for å revidere standarden for dokumenttyper. 7. Retningslinjer for metadata i innleveringssystemer CRIStin bør vurdere om det er behov for å etablere felles retningslinjer også for metadata i innleveringssystemer for masteroppgaver og ressurser i lukkede arkiv. Flere institusjoner har slike innleveringssystemer eller er i gang med å få slike innleveringssystemer. Utdypning av vurderinger Vi ønsker i forbindelse med oversendelsen å utdype våre vurderinger på noen punkter. Registrering av tittel og undertittel: Vi har vurdert to måter å registrere tittel og undertittel på: 1. Registrere tittel slik det anbefales i AACR, dvs. at hoved- og undertittel skilles med : (kolon). 2. Tittel registreres som beskrevet i ressursen. Hvis det ikke finnes noe skilletegn mellom over- og undertittel kan punktum, bindestrek registreres (valgfritt). Arbeidsgruppa har valgt alternativ 2 av hensyn til brukervennligheten. Det er slik tittelen er registrert på ressursen og slik forfatter selv vil forvente å få opp tittel ved søk. Det vil være uheldig å registrere tittel på annen måte i metadata enn slik den fremkommer i fullteksten som følger med innførselen. Mange artikler vil overføres fra CRIStin, som igjen får artikkeldata fra utgiver. Det vil være naturlig å benytte de samme dataene i arkivene som i CRIStin. Autoritetsregistre: Autoritetsregistere bør i størst mulig grad benyttes for registrering av forfattere/opphavsmenn. Det er imidlertid vanskelig å finne et autoritetsregister som dekker

3 alt. De mest aktuelle autoritetsregistrene er etter vårt skjønn BIBSYS autoritetsregister, Felles Studentsystem (FS), CRIStins forskerregister og Virtual International Authority File (VIAF). Emneord: Vi har valgt å ta inn flere ulike klassifikasjonssystemer under dc.subject som egne underelementer. Vi ser ikke noe problem med at det finnes mange slike underelementer. Det er kun dc.subject.nsi (Norske vitenskapsdisipliner) vi foreslår som obligatorisk gitt at ressursen har en dekkende klassifikasjon i Norske vitenskapsdisipliner. Opphavsmann og bidragsyter: Vi anbefaler at creator brukes for den som skaper et verk (opphavsperson), mens contributor brukes for de som bidrar til et verk. I de fleste tilfeller, men ikke alltid, vil creator ha opphavsrett til verket, mens contributor ikke vil ha det. Arbeidsgruppa anbefaler å bruke en ikke-uttømmende liste som kun omfatter de mest aktuelle alternativene for elementene opphavsmann (dc.creator) og bidragsyter (dc.contributor). I stedet benyttes sekkepostene dc.creator.other og dc.contributor.other for det som ikke dekkes av underelementene. Arbeidsgruppa mener det er bedre om institusjonene heller legger til egne underelementer for dc.creator og dc.contributor dersom de har lokale behov for det, enn å operere med en uttømmende liste i håndboka. Det bør imidlertid oppfordres til at bruk av lokale underelementer deles på samme sted som håndboka, slik at lista etter hvert kan utvikles videre. Dokumenttyper: Vi anbefaler at det tas inn 5 nye dokumenttyper i NORAs standard for dokumenttyper : Design product (Designprodukt), Exhibition (utstilling), Patent (Patent), Performance (Forestilling) og Work of art (Kunstverk). Dette er dokumenttyper som spesielt er aktuelle for institusjoner som har kunstfaglige utdanninger. Dato: Vi skiller mellom dc.date.issued og dc.date.available, der førstnevnte er utgivelsesdato og sistnevnte er dato for innlemmelse i arkivet. Vi tror vi har fått presisert og eksemplifisert godt hvordan dette skal håndteres for de ulike dokumenttypene. Format: Dc.format genereres automatisk av DSpace på filnivå (bitstream), og NTNUs Diva benytter tilsvarende. dc.format anbefales også av DRIVER. dc.format har fem hovedtyper med underkategorier: text, application, image, audio og video. dc.format sier imidlertid ikke noe om den fysiske, digitale manifestasjon på filnivå. For eksempel vil en PDF-fil kategoriseres som applikasjon og ikke som tekst. Av den grunn er det behov for å også å ta i bruk dc.type.resource. Ressurstype: dc.type.resource er brukt for å beskrive ressurstype. Dette gjør det mulig å beskrive en ressurs bedre på filnivå. DCMI har en anbefaling av et vokabular for elementet type som kan brukes for å beskrive ressurstyper. Disse er i dag i bruk i ODA og TEORA. Relasjon: Håndboka anbefaler bruk av seks felt for å beskrive relasjoner mellom ressurser: haspart,

4 ispartof, hasversion, isversionof, URI og projectid. 1 De fem første er en del av DCMI sin standard, mens det sjette er anbefalt i OpenAIRE-retningslinjene. Nedenfor beskrives vår anbefalte bruk av de fem første feltene nærmere. Relasjon brukes for å henvise til en relatert ressurs i form av tekst/sitering, og/eller en lenke. Dette kan være til en relatert ressurs som finnes innenfor eller utenfor arkivet. DCMI anbefaler at en relatert ressurs identifiseres ved bruk av et formelt identifikasjonssystem. I håndboka åpner vi for at feltene kan brukes for å registrere mer informasjon om relaterte ressurser enn dette. En slik bruk av feltet gjør at brukerne i større grad kan få en forståelse av relasjoner mellom ressurser ved lesing av innførslene som finnes i arkivene, fordi feltene vil inneholde mer informasjon. Dette vil være nyttig spesielt ved registrering av de artikkelbaserte doktorgradsavhandlingene. Relasjons-feltene kan for eksempel brukes til: Å henvise mellom forskjellige versjoner av en ressurs (hasversion og isversionof), for eksempel mellom manuskriptversjon og publisert versjon av samme artikkel. Forskjellige versjoner av en ressurs registreres som separate innførsler i arkivene, og ikke som filer i samme innførsel. Å lenke til andre versjoner eller deler av en ressurs i eget eller i andre arkiver (relation.uri). Dette feltet er tilpasset bruk av lenker. Bruk av relation.uri fungerer best ved registrering av én-til-én forhold mellom ressurser siden det ikke er mulig å vite hvor lenken fører. Å henvise mellom hoveddel (kappe) og artikler i artikkelbaserte doktoravhandlinger (haspart og ispartof). Når det gjelder registrering av artikkelbaserte doktorgradsavhandlinger så finnes det flere muligheter. En løsning kan være å registrere kun bibliografiske opplysninger om artiklene i haspart, og eventuelt lenke til de artiklene som kan tilgjengeliggjøres som egne innførsler i arkivet. I haspart kan det legges inn tittel eller hele referansen til den publiserte artikkelen, og eventuelt lenke til posten i arkivet. For artikler som ikke kan legges i arkivet kan det eventuelt lenkes til den publiserte versjonen (DOI) på utgivers nettsider. Problemet med å bruke disse feltene for å lenke mellom relaterte ressurser, er at det legges HTML-koder inn i et felt som ikke er tilpasset dette formålet. En alternativ løsning kan være å registrere alle artikler som inngår i en doktoravhandling som egne innførsler i arkivet, selv når det ikke er mulig å legge ut artikkelen som fulltekst. I feltet dc.relation.haspart kan man så lenke til arkivposten for hver enkelt artikkel, og også lenke den andre veien via dc.relation.ispartof, slik som beskrevet ovenfor. Dette alternativet brukes av NTNUs DIVA i dag. Et minus med denne løsningen er at arkivet vil inneholde poster uten fulltekst, og dermed da ikke vil være 100% Open Access. Merk at det anbefales at de bibliografiske opplysningene om en ressurs, for eksempel en artikkel i en antologi, skal registreres i feltet identifier.bibliographiccitation (se forklaring nedenfor). Relasjonsfeltene illustrerer et av problemene ved å bruke Dublin Core. Det finnes ikke gode metoder for å lage relasjoner og hierarkier mellom dokumenter. Siden det er vanskelig å gi en klar anbefaling på hvordan man best skal registrere relasjoner mellom 1 Håndboka dekker kun noen av underelementene for dc.relation. Arbeidsgruppa har kun tatt med de underelementene som vi anser som de mest aktuelle. Følgende underelementer fra DCMI er ikke tatt med i anbefalingene: hasformat, isformatof, isreferencedby, isreplacedby, isrequiredby. Ved bruk av disse underelementene bør man følge anbefalingene til DCMI.

5 ulike ressurser, spesielt når det gjelder de artikkelbaserte avhandlingene, har vi i håndboka istedenfor gitt noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Rettigheter / Access Rights: Under dc.rights registreres informasjon om rettighetshaver mens dc.rights.uri brukes for å henvise til gjeldende lisens for dokumentet. For å imøtekomme kravene fra OpenAIRE, har vi definert en egen underkategori for tilgangsrettigheter: dc.rights.accessrights Populærvitenskapelig sammendrag: Et nytt underelement (dc.description.popularized) er innført for å kunne legge inn popularisert sammendrag i tillegg til et vitenskapelig sammendrag. Det er primært for doktorgradsavhandlinger at det er meldt et behov for denne kvalifikatoren, men den kan selvsagt også brukes for andre dokumenttyper. Et slikt felt bidrar til å styrke formidlingen av doktoravhandlingene og vitenskapen. Fagfellevurdering: Et eget felt er opprettet for fagfellevurdering - dc.type.peerreviewed. Vi foreslår at feltet gjøres obligatorisk for alle ressurser som registeres. Hensikten med dette er at man lettere skal kunne se hva som er fagfellevurdert og hva som ikke er det. Dette betyr samtidig at Fagfellevurdert / Peer reviewed fjernes i listen over dokumenttyper i NORA-standarden, jevnfør Bibliografisk sitering: Dette er et av de feltene som arbeidsgruppa har vært aller mest i tvil om. DCMI anbefaler å bruke dc.identifier.bibliographiccitation for bibliografisk sitering mens DRIVER anbefaler bruk av feltene dc.source (for digitalisert materiale) 2 og dc.relation (for digitalt originalmateriale). En stor utfordring med Dublin Core er at standarden legger all siteringsinformasjon i ett enkelt felt, nemlig dc.identifier.bibliographiccitation. Dublin Core har altså ikke støtte for at f.eks. årgang eller sidetall for tidsskriftsartikler registreres i egne felt. Dette er opplagt en klar ulempe med Dublin Core. Arbeidsgruppa har likevel endt opp med å velge å følge DCMIs standard, til tross for at dens svakheter. Vi mener at siteringsinformasjon heller bør defineres i et eget skjema som ligger utenfor Dublin Core. Dublin Core foreslår at dette kan gjøres i et eget metadataskjema ved å registrere som OpenURL ContextObject med Key-encoded values 3. Den bibliografiske referansen kan eventuelt trekkes ut maskinelt fra dette metadataskjemaet slik at dc.identifier.bibliographiccitation genereres automatisk. Vi mener at arkivene bør vurdere å implementere en slik løsning av hensyn til muligheten til å gjenbruke data. Uten egne felt for bibliografisk informasjon, vil det være vanskelig for eksempel å eksportere referanser til referansehåndteringsverktøy som EndNote, Reference Manager og Zotero. 2 Anbefalingen av. dc.source er uklar hos DRIVER siden de samtidig henviser til DCMI sin anbefaling om å bruke dc.identifier.bibliographicalcitation. Se DRIVER Guidelines s Guidelines for Encoding Bibliographic Citation Information in Dublin Core Metadata,

6 ISSN-nummer og ISBN-nummer: Arbeidsgruppa anbefaler at ISSN-nummer og ISBN-nummer vanligvis registreres i feltene dc.source.issn og dc.source.isbn. Unntak er når en hel bok/rapport osv. registreres. Da bør dc.identifier.isbn brukes. Begrunnelsen for dette er at ISSN og ISBN-nummer for en artikkel, bokkapittel, konferanseinnlegg osv. ikke er en unik identifikator. Disse bør derfor registreres som kilde i feltet dc.source. For hele bøker/rapporter osv. vil derimot ISBN være en unik identifikator som bør registreres i feltet dc.identifier. OpenAIRE-anbefalingene: Det bør tas høyde for anbefalingene fra OpenAIRE i arkivene, og arbeidsgruppa har derfor innarbeidet OpenAIRE-kravene i utkastet til håndboka. Dette betyr at vi anbefaler å bruke dc.date.embargoenddate og at denne kvalifikatoren erstatter de embargofeltene som brukes av Dspace i dag (dc.embargo.liftdate og dc.embargo.terms). Vi anbefaler også at feltet dc.relation.projectid tas i bruk. Dette feltet er obligatorisk for forskning som er omfattet av OpenAIRE-kravene, dvs utvalgte deler av EUs 7. rammeprogram, og dette skal registreres i henhold til en fastsatt syntaks. Vi mener det med fordel også kan etableres en felles syntaks for registrering av prosjekt-id for prosjekter under Norges Forskningsråd, som omtalt tidligere i dette brev. Mange av dataene som skal brukes av OpenAIRE vil formodentlig komme fra CRIStin. Nøyaktig hvordan integrasjonen mellom arkivene, CRIStin og OpenAIRE skal foregå må avklares. Med vennlig hilsen Ingrid Cutler, UB Bergen Arild Skalmeraas, Høgskolen i Telemark, biblioteket Kristian Seterås, Havforskningsinstituttet, biblioteket Leif Longva, UB Tromsø

Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv

Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv Leif Longva UB Tromsø Hvorfor metadatastandard? «Det kjekke med standarder er at det er så mange å velge mellom» Men litt kjekt med ens standard

Detaljer

Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport

Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Arbeidsgruppe for standardisering av registrering og utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Introduksjon Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv 1 ble utarbeidet

Detaljer

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Versjon 1.1 Februar 2012 Arbeidsgruppe Håndboka er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av prosjektet Norwegian Open Research Archives (NORA) høsten

Detaljer

Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport

Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Arbeidsgruppe for standardisering av utveksling av metadata mellom norske vitenarkiv og CRIStin - rapport Introduksjon Håndbok for bruk av metadata i norske vitenarkiv 1 ble utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe

Detaljer

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.0 September 2014 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv

Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske vitenarkiv Versjon 2.1 Januar 2015 Om håndboka Første versjon av Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble utarbeidet av en nasjonal

Detaljer

Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv

Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv OM PROSJEKTET ANBEFALING ENDRINGER: IDENTIFIKATOR: BIBLIOGRAFISK REFERANSE TILFØYELSER: OMFANG: TIDSANGIVELSE OMFANG: STEDSANGIVELSE OPPHAVSMANN: CRISTIN-BRUKERNAVN

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Open Access infrastruktur

Open Access infrastruktur Open Access infrastruktur Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra Cristin til institusjonelle arkiv 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i Cristin som kan egenarkiveres, men som

Detaljer

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Hovedpunkter i utviklingsarbeidet Alle institusjonsarkivene benytter

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT

iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT iportal Innlevering av masteroppgaver ved UiT Leif Longva UB, Universitetet i Tromsø uit.no/munin Det viktigste Er ikke å delta Men å vinne Det vil si: Det viktigste er ikke å etablere et vitenarkiv Men

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg Seminar Brage 11. des Ellen Røyneberg 1 Agenda BIBSYS Brage Hvordan komme i gang? Administratorrollen en oversikt Bli kjent med BIBSYS Brage Oppsett av arkivet Arbeidsflyt Registreringsprosessen Samlingsdesign

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008 Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv Bergen 5. mars 2008 HVORFOR Fremme og synliggjøre åpen tilgang til FoU fra Telemark Open access er en bevegelse som vi støtter Utvikle biblioteket

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent

Current Research Information System In Norway. Mona Hide Klausen - FoU-konsulent 1 Current Research Information System In Norway 2 Om registrering i Cristin Cristin skal brukes i fordeling av midler, og registreringen må derfor ha høyere datakvalitet enn ForskDok. Du må alltid sjekke

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø

Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Vitenarkivene: Vi går for hjemmeseier! Bibsys brukermøte, 25. mars 2009 Leif Longva Muninansvarlig, UB Tromsø Hva er det vi konkurrerer om? 31.03.2009 Universitetsbiblioteket i Tromsø 2 Hva er det vi konkurrerer

Detaljer

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven.

Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Kulturdepartementet PB 8030 0030 Oslo Oslo, 28. november 2016 Høring forslag til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter og endringer i forskrift til åndsverkloven. Tillegg

Detaljer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer

Hva er Open Access? Open Access-initiativer Open Access Hva er Open Access? Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere

Detaljer

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/

OA-dagen - Munin, Tromsø 24/ Agenda: Introduksjon til Cristin Open Access sett fra Cristin Infrastruktur i Cristin - tre innsatsområder KD-prosjektet Status Oppsummering og spørsmål OA-dagen - Munin, Tromsø 24/11-2011 15.9. hadde

Detaljer

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010

NORA status og nytt. Fyll arkivene 27.09.2010 NORA status og nytt Fyll arkivene 27.09.2010 Historikk og fremtid Startet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT Flere kom raskt med, også UHR og BIBSYS Fikk prosjektfinansiering fra ABM-U 2005

Detaljer

Økt tilgang til forskningsresultater

Økt tilgang til forskningsresultater Økt tilgang til forskningsresultater Prosjektrapport Universitetsbiblioteket i Bergen 2010 OPPSUMMERING 3 KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 1.1 Mandat 5 1.2 Målsetning 5 1.3 Bakgrunn 6 2 ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket KURSSKISSER Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud Sitering og etikk Litteratursøk til oppgaveskriving - basis Litteratursøk til oppgaveskriving

Detaljer

Norsk digitalt bibliotek

Norsk digitalt bibliotek 11010011010100110101 00100111101010010110100100111001010010011100100101001001011110010010011100100101010010100101111001001010101001010001010101010100110100110101001101010010011110101001 01101001001110010100100111001001010010010111100100100111001001010100101001011110010010101010010100010101010101010011010100110101001001111010100101101001001110010100

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo Universitetsbiblioteket i Oslo Notat Til: Dato: 18. juli 2012 Anbefaling om metadataskjema for DUO vitenarkiv OM PROSJEKTET ANBEFALING ENDRINGER: IDENTIFIKATOR: BIBLIOGRAFISK REFERANSE TILFØYELSER: OMFANG:

Detaljer

Roller, handlinger og grupper i institusjonsarkivet: gjennomgang av begreper og muligheter

Roller, handlinger og grupper i institusjonsarkivet: gjennomgang av begreper og muligheter Roller, handlinger og grupper i institusjonsarkivet: gjennomgang av begreper og muligheter Presentasjon ved faglig seminar etter konsortiemøtet 21. oktober 2014 Hege Johannesen, BIBSYS De enkelte nivå

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

NORA - Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives Skjemainformasjon Referanse 117429 Innsendt 11.10.2007 16:46:45 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer / Poststed 0317 Oslo Universitetsbiblioteket

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Skal presentere Endringer

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E RG E N

U N I V E R S I T E T E T I B E RG E N 1) Kort om produksjon av doktoravhandlinger 2) Produksjonsprosessen 3) Maler 4) Hvordan levere originalmaterialet? Innhold digitalt Innhold både digitalt og på papir Innhold på papir 5) Omslag 6) Innlevering

Detaljer

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Strategi for data.norge.no Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Bakgrunn 2 år sidan lansering Behov for å løfte brukaropplevinga Ny europeisk standard for datakatalogar Behov for å desentralisere

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved TEK-NAT Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin

Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin Oppstartseminaret 16. oktober 2017 Rapportering av 2017-publikasjoner til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin 1 Viktige datoer for NVI-arbeidet November/desember: Opplæring for nye superbrukere 30.

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 UBO = del av fortroppene, har derfor testet konvertering av metadata Overordnet råd fra ExLibris: First make a distinction

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Anne Gro Hustoft Teknologiforum, 11. november Åpne data (Open Knowledge Foundation) Bakgrunn Fra manuell registrering av åpne datasett til aggregering

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler - status Bibsys-konferansen 14. mars 2017 / Sigrid Tollefsen Politisk engasjement for overgangen til åpen publisering og optimal tilgang

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5

Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5 Oppdatert 14. november 2016 Nye/endrede funksjoner i institusjonsarkivene ved oppgradering av plattformen BIBSYS Brage med DSpace 5 Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Forklaring

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

Wireframes og integrasjon av eksterne systemer

Wireframes og integrasjon av eksterne systemer Wireframes og integrasjon av eksterne systemer Webdesign- og utvikling, support og drift av www.nupi.no og NUPI intranett Saksnr. 00100/1001/13/ÅW Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: Wireframes og integrasjon

Detaljer

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser

Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Kriterier for forfatterskap og faglig ansvar i VKMs uttalelser Innledning Som for enhver vitenskapelig publikasjon, har forfatterskapet i VKMs uttalelser betydning for at forskere blir kreditert for arbeidet

Detaljer

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. Versjon: 2016-12-08 Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933,

Detaljer

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland Oria-seminar - SFX E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX Elsa Ytterland Nyanskaffelser i BIBSYS Nytt Discovery-system: Oria Ny lenketjener: SFX Ny kunnskapsbase: SFX KnowledgeBase Hva er en lenketjener

Detaljer

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted

Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted Framdriftsrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted E-posten som blir sendt fra esoknad@forskningsradet.no i det samme rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt nettsted har følgende ordlyd: Fra: esoknad@forskningsradet.no

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17)

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Sted: Nasjonalbiblioteket Til stede: Frank Berg Haugen Liv Bryn Jørn Helge Dahl Anne Munkebyaune Unni Knutsen Fride Fosseng Trine

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte.

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte. Forskning 1. Effektiv tilgang a) Utarbeide retningslinjer for økonomisk bærekraftig og relevant samlingsutvikling. Seksjonssjef Tilvekst / Avdelingsledere Våren 2016 b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

SEMANTISK TEKNOLOGI I NRK

SEMANTISK TEKNOLOGI I NRK SEMANTISK TEKNOLOGI I NRK Roy Grønmo, Acando We-conference, Karlstad, 26-28.august 2016 1 OVERSIKT Mål og utfordringer for NRKs metadatabank Semantisk teknologi Autoritetsregisterene i NRK Personregisteret

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse

Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Gjennomgang av Universitetet i Bergens ordninger med open access - innstilling fra arbeidsgruppen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag og anbefalinger... 2 2. Oppnevning og mandatet...

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted

Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted Sluttrapport Norges forskningsråd > Mitt nettsted I det samme rapporten gjøres tilgjengelig på Mitt nettsted sendes det ut en e-post fra esoknad@forskningsradet.no som har følgende ordlyd: Fra: esoknad@forskningsradet.no

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte)

HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) HiOA som utgiver (kamuflert forskningsstøtte) Trude Eikebrokk Digitale tjenester Dette verk er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens 18.03.2014 Eksisterende tidsskrifter

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing NOASP Open Access Nordic Open Access Scholarly Publishing Marte Ericsson Ryste Redaksjonssjef NOASP Cappelen Damm Akademisk Del av Cappelen Damm, Norges største forlag. En ledende utgiver av læremidler

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer