Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6262 Løpenummer: 28813/07. Utvalg Driftsstyret Planutvalget Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6262 Løpenummer: 28813/07. Utvalg Driftsstyret 30.08.2007 Planutvalget Bystyret"

Transkript

1 Utvalg Driftsstyret Planutvalget Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DEL AV JONSVOLD 2. GANGS BEHANDLING A B C D F Sammendrag Bakgrunn for saken Merknader med administrasjonens kommentarer Rådmannens vurdering og konklusjon Rådmannens forslag til vedtak Bilag i saken: T 1 Oversiktskart T 2 Forslag til plankart, revidert T 3 Forslag til bestemmelser, revidert T 4 Forslag til illustrasjonsplan, dat T 5 Planbeskrivelse, dat /. 6 Saksliste A På vegne av grunneier Bjørn Knut Bratteland fremmer Asplan Viak As forslag til reguleringsplan for et mindre areal på Jonsvold. B 2 B1 B 3 B 4 Side 1

2 Formålet med reguleringen er å legge til rette for oppføring av 3 nye eneboliger. Planforslaget inkluderer et post/renovasjonsområde, et lekeområde samt vei. I tillegg omfatter planen en eksisterende bolig. Det foreslåtte planområdet er lagt ut til boligformål i kommuneplanen, og er en fortetting av et etablert boligfelt. Planforslaget er revidert i hht. Driftsstyrets vedtak ved utlegging til offentlig ettersyn. Det er kommet inn 6 merknader til planforslaget i løpet av høringsfasen. Planforslaget anbefales vedtatt. B Kort om planforslaget: Geografisk avgrensning: Det foreslåtte planområdet ligger på vestsiden av Tromøya i skråningen mot Galtesund. Planområdet avgrenses i hovedsak av Brattekleiv boligområde og skogsområde mot øst og den kommunale veien på Jonsvold mot vest. En av de foreslåtte boligene vil bli liggende mellom den kommunale veien og fylkesvei 191. Denne tomten omfattes av Kommunedelplan for bevaring. Det foreslåtte planområdet er på ca. 5 daa, er uregulert og utlagt til boligformål i Kommuneplanens arealdel for Bebyggelse: Illustrasjonsplan datert skal legges til grunn for utbygging og opparbeiding av området. Planen gir ellers ingen særlige føringer for utforming av bygningene annet enn å stille krav til saltak. Planen legger vekt på å bevare og utnytte det naturlige terrenget og i minst mulig grad bearbeide terrenget mellom bebyggelsen og den kommunale veien. Alle tomtene vil få gode sol- og utsiktsforhold. C Kommunal behandling av planforslaget: Planarbeidet ble kunngjort igangsatt , i samsvar med Plan- og bygningslovens Reguleringsforslaget ble 1. gangs behandlet av driftsstyret , hvor følgende ble enstemmig vedtatt: Driftsstyret (det faste utvalg for plansaker) i Arendal kommune vedtar i hht. pbl pkt. 2, å legge forslag til reguleringsplan for Jonsvold med plankart og bestemmelser rev , ut til offentlig ettersyn under forutsetning av at reguleringsbestemmelsene suppleres med følgende: 2.2. Skråninger og forstøtningsmurer skal ha et enhetlig preg. Forstøtningsmurer skal bygges opp av natursten eller kles med dette. Skråninger skal jordkles og beplantes Kollene på eiendom B2 og B3 skal bevares Bygningene skal ha mønetak Felles atkomst TF1 skal være ferdig opparbeidet når boligen i område B2 tas i bruk. Fl 1 skal være ferdig opparbeidet med lekeapparater når den første av Side 2

3 boligene B2- B4 tas i bruk. D Merknader innkommet i høringsfasen: Det kom inn 6 merknader i løpet av høringsfasen, hvorav 1 merknad representerer flere naboer. Merknadene blir gjengitt og kommentert nedenunder. Naboene fremfører mange av de samme argumentene. Disse vil bli kommentert samlet etter gjengivelse av den siste nabomerknaden. De individuelle merknadene vil bli kommentert under hver især. John Arne Midtbø, (206/191) brev dat : 1. Anfører at en bygning på B4 med et møne på kote 47 slik reguleringsplanen legger opp til, vil bli 9-10 m høy over nåværende bakkenivå. Dette vil føre til verditap på hans eiendom fordi tomt B4 vil få direkte innsyn til hans sydlige og vestlige side, samt hage. Innsynet blir forsterket ved at nivåforskjellen mellom husene gjør at B4 får et innsyn ovenfra. Husets høyde vil også medføre skygge for hans morgensol. 2. For å bevare områdets særpreg må fjellskrenten på hans egen tomts vestside beholdes som fjellskrent og ikke bli en gråsteinsmur. 3. En utbygging av B4 slik planen legger opp til vil ødelegge områdets særpreg. Det er i dag god luft mellom husene, men et hus på B4 vil komme svært nær nabohuset. 4. Høyden og plasseringen som angis for tomt B4 vil føre til at huset blir et blikkfang fra vest og i innseilingen til Arendal. Viser til fylkesmannens skriv av i sak nr. 2006/5890/OSK: En bør blant annet søke løsninger som hindrer at ny bebyggelse medfører silhuettvirkning, og som sikrer at ny bebyggelse plasseres og utformes etter de premisser landskapet legger. A-A fylkeskommune, Arealdel, skriver også dette i brev dat : Reguleringsarbeidet må og ta omsyn til krav som er sett til estetikk og landskapsomsyn i planlegginga. 5. Forventer at Bratteland påviser grensene for planområdet. 6. Anfører at reguleringsplanen setter begrensninger for videre utbygging av Jonsvold og lurer derfor på om det kan forstås slik hen at det ikke er ønskelig med fortetting av bebyggelsen på Jonsvold andre steder enn der det nå reguleres? Midtbø ser det som en fordel om hele området blir regulert og viser til rådmannens uttalelser i saksfremlegget til offentlig høring: Rådmannen mener det er positivt med fortetting.. Rådmannens vurdering er at området egner seg til boligutbygging. 7. Videre viser Midtbø til flere utsagn i administrasjonens saksfremlegg til 1. gangsbehandling, som han har følgende spørsmål til: - Blir lekeplassen, fellesområdet, innenfor det foreslåtte planområdet et privat fellesområde for husene B1 til B4? - Er eksisterende vei til B1 er kommunal? - Hvilke følger får utsagnet Det forventes at det planlegges trygg adkomst til og fra planområdet til bla. barnehage, skole og idrettsanlegg, for Jonsvoldveien? Side 3

4 - Den regulerte veien er 3 meter bred med 2 meter sideområde, vil resten av veien reguleres på samme måte, og hvilke følger vil dette få? Viser til en samtale med Terje Espeland i avdeling for infrastruktur i kommunen, som han stilte spørsmålet om på hvilket grunnlag kommunen kunne påberope seg at Jonsvoldveien er kommunal. Mitbø har enda ikke fått svar. Midtbø hevder at Jonsvoldveien er i dårlig stand, at det ikke er gjort ordentlig grunnarbeid på veien og at den derfor vil bli fort slitt med økt belastning. 8. Til sist påpeker han feil i reguleringsplanen. Flere av bildene som er brukt som informasjon er misvisende da de er tatt fra andre steder enn det som oppgis, garasje som tilhører hus B1 er ikke med i kartet og reguleringsplaninformasjon som ble oppgitt skulle ligge på internett under offentlig ettersyn, ble ikke med en gang lagt ut på kommunens hjemmeside. Administrasjonens kommentar: 1. For tomt B4 gir planen begrensninger på tillatt høyde på bygningen på maks 9,25 m til møne og ikke over kote 47. En eventuell bolig som overstiger kravet om 9,25 m målt fra gjennomsnittlig terreng til møne, vil være i strid med planen. Selve utformingen av boligen i forhold til plassering i terreng, høyde, innsyn, estetikk osv. er vurderinger som vil bli ivaretatt på ordinær måte ved byggesaksbehandlingen. Umiddelbart synes det lite trolig at en bygning på B4 vil skygge for morgensolen til Midtbø da det er over 20 meter mellom byggegrensen for tomt B4 og Midtbøs hus. I tillegg står det i dag store trær her, som man må anta hindrer noe for et eventuelt innsyn på Midtbøs tomt. Trærne rager antakelig høyere enn en bygning på vel 9 meter. 2. Nevnte fjellskrent på Midtbøs tomt vil ikke bli berørt av planen. 3. Kommenteres under felleskommentarer for naboene. 4. Vedrørende silhuettvirkning for en eventuell bolig på B4 mener administrasjonen at det ikke vil bli noe problem her, da tomten ligger i et skrånende terreng som stiger i bakkant. 5. Planområdet er avgrenset, reguleringen vil forholde seg til eksisterende grenser. 6. Kommenteres under felleskommentarer for naboene. 7. Avkjørsel til B1 er privat. Øvrige merknader kommenteres samlet under felleskommentarer for naboene. 8. Informasjon om feil i reguleringsplanen tas til etterretning, men har ikke påvirket administrasjonens vurdering av planen. Administrasjonen beklager at planforslaget ikke ble lagt ut på internett med en gang planen ble lagt ut på høring. Planen ble imidlertid lagt ut like etter. Dokumenter ble oversendt i papirform. Pål Christensen på vegne av Inger Emilie Andersen; gnr. 206, bnr: 179, 296 i brev dat : 1. Andersen motsetter seg det foreliggende planforslaget. 2. Tomt B4 er utlagt til bevaringsområde i kommunedelplanen og Andersen mener at reguleringsbestemmelsene bryter med bestemmelsene i kommunedelplanen. Andersen motsetter seg videre at bolig på B4 kobles sammen med hennes bolig. Hun mener at kartgrunnlaget er feil og at det ikke er riktig at hennes bolig ligger 1 meter innenfor utbyggers Side 4

5 eiendom. Bebyggelse på B4 vil få betydelig innsyn til hennes veranda, soverom, stue og skjermede hage. 3. Plankartet viser at det skal anlegges kjøreadkomst i planområdets sydøstre hjørne i området mot Andersens eiendom bnr. 296, og at eksisterende vei skal utvides. Andersen anser dette som uheldig fordi terrenget heller så mye at sne vil bli brøytet ned mot hennes garasje. Hun vil heller ikke frivillig avstå grunn til veiutvidelse, dette må eventuelt gjennomføres ved ekspropriasjon. Adkomstveien til B4 må derfor kunne føres frem langs den regulerte veien nordfra. 4. Videre vises det til skylddeling i 1939, hvor det samtidig ble bestemt av bnr. 179 har rett til å anlegge vei ned mot hovedveien sammen med eventuelle andre oppsittere. Denne veien er forutsatt å skulle gå gjennom reguleringsområdet B4. Nytt brev vedr. eiendomsgrenser av : Informerer om at det er kommet til enighet mellom Andersen og utbygger Bratteland vedr. eiendomsgrenser. Andersens bolig ligger innenfor egen eiendomsgrense. Administrasjonens kommentar: 1. Det er forståelig at Andersen har anfektelser når det gjelder tilrettelegging av boligtomt på B4. Det er selvfølgelig stor forskjell mellom å ha et naturterreng og trær som nabo og en bolig med beboere. Imidlertid er det administrasjonens vurdering at tomten er mulig å benytte til boligbebyggelse. 2. Bygningens utforming i forhold til overordnete planer, detaljert tilpasning til nærmljøet, vindusplassering, terasser, innsyn og plassering i terrenget og lignende er momenter som vil bli ivaretatt under byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget var antakelig feil og partene er kommet til enighet om eiendomsgrensen. 3. Jonsvold veien skal ikke utvides men planen legger opp til at noe av Andersen tomt er regulert som sideareal til vei. Dette får ingen praktiske følger for Andersens tomt. Vedr. merknader om måking av vei, snenedfall osv. så kan ikke administrasjonen se at forholdene blir endret. Dersom B4 måker sin avkjørsel skal sneen måkes til egen tomt. For øvrig er dette forhold av privatrettslig karakter som ikke sorterer under plan og bygningslovens lovverk. 4. Dette er privatrettslige forhold som ligger utenfor planmyndighetens ansvarsområde. Men en slik rett er gyldig selv om en tomt blir regulert til bolig. Brev fra div. naboer Inger Lise Thorstensen (206/166), Wolfgang A. Lindenburger (206/235), Kari H. & Lars Kullerud (206/152,598), Liv Olsen (206/180), Christian Frodesen & Hilde Reinum (206/542, 543), Emmy & Valter Hagerup (206/167), Finn Thorstensen (206/167), Torgeir Midtbø (206/8, mfl.) John E. M. Arnevik (206/191), Georg Frik Andersen (206/110) for Inger E. Andersen (206/179,296) Ingrid S. & Jostein Nordhus (206/212) Ingrid & Olav Arnevik (206/298 m.fl), Sølvi & Kristoffer Ellefsen (206/109), dat : Jonsvold: Side 5

6 Er imot forslag til reguleringsplan fordi Jonsvold i alle år har vært et fredet boligområde uten fortettet bygningsmasse, hvilket også har bidratt til at Jonsvold er et populært turområde. Planen vil ødelegge stedets særpreg. Stiller spørsmål til hvorfor kommunen ikke har ønsket å regulere hele området samtidig, siden de tydeligvis ønsker området fortettet. Betyr foreliggende plan at eksisterende ubebygde områder kun blir lagt ut til friareal og låses for nye boligområder? Vei/trafikk: Påpeker at utbygger selv må avstå grunn til utvidelsen av vei Tk1, som er foreslått regulert til 3 m + 2 m i sideareal. Dersom en veiutvidelse vil berøre andre eiendommer, må utbygger tilegne seg grunnen enten ved kjøp eller ekspropriasjon. Mener at en vegutvidelse må ses i sammenheng med hele Jonsvold og evnt. fremtidig utbygging, og at en ny vei/adkomst derfor bør bli vurdert for å bedre trafikksikkerheten. Viser til utsagn om at det i nærmiljøet forventes trygg adkomst til og fra planområdet til bla barnehage, skole, idrettsanlegg og andre områder. Det er ikke 25 m frisikt som regulert ved avkjørsel Tf1. Utbygger bør derfor pålegges å senke bakken fra hans utkjørsel og langs eiendommen gnr. 206, bnr. 167 for å tilfredsstille kravene til frisikt. Krysset vil også få økt trafikk med den foreslåtte reguleringsplanen, blant annet fordi bolig på B2 kan få utleiemuligheter for flere personer med bil. I tillegg kan også eksisterende bolig B1 få flere leieboere. Den samme vegen skal også benyttes til ny leke- og ballplass og det må tas hensyn til små barn som skal benytte denne veien til og fra egen bolig. Ved de foreslåtte boligene B3 og B4 er det inntegnet utkjørsler i en bakke, som særlig om vinteren som vil medføre farlige situasjoner. Lekeplass: Naboene lurer på hvem som vil få tilgang til den regulerte lekeplassen, om det kun er barn i det regulerte området, eller om andre barn også får tilgang? Hvem har plikt til vedlikehold og andre kostnader med denne? Naboene mener det må pålegges de 4 nye boenhetene. Nye bygninger: Bestemmelsene om bygningenes høyder vil føre til at de nye husene vil rage høyt over eksisterende bebyggelse, og de vil ligge forholdsvis nært inntil eksisterende. Reguleringsplanen må spesifisere maksimum kotehøyde for møne på disse bygningene av hensyn til naboeiendommene. En utbygger må pålegges å ikke bygge i høyden på den lille tomten B4. Huset må ikke bli høyere enn Andersens hus (gnr. 206, bnr. 179) og det uttales at det er helt uakseptablet at hennes hus skal bygges sammen med et nytt hus bare for å få plass på tomten. Dette vil medføre verdiforringelse. Likeledes stiller de seg tvilende til at Andersens hus går innover ubyggers eiendom. Utbygger må bekoste grenseoppmåling. Det forutsettes at rådmannens forslag om saltak på B4 blir ivaretatt. Det må for all del ikke bli kubehus med terrasse på taket som foreslått. Det vil ødelegge hele området og virke svært skjemmende. De savner en uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune, fylkesrådmannen (v Thomas Hirsch) som de siste årene er kommet med omfattende pålegg i byggesaker, blant annet med krav om enhetlig byggestil i forhold til eksisterende boliger. De finner det ikke akspetabelt om myndighetene opererer med annen praksis om krav til utforming overfor denne utbygger. Side 6

7 Videre anføres at det må spesifiseres at kollene ikke blir utfylt eller planert og at disse må bevares som naturtomter. Høyspenning: Det går en høyspentledning gjennom planområdet. Dersom denne skal legges i bakken må utbygger pålegges å ta hele kostnaden som berører det regulerte området. Dersom veien skal utbygges slik planen tilsier, må en høyspentstolpe fjernes og det vil derfor være naturlig å legge høyspenten i jord langs eiendommen B1. Andre merknader: Den foreslåtte utbyggingen vil også berøre dyrelivet i området. Blant annet går det rådyrtrekk gjennom planområdet og der hvor det er foreslått bygninger og lekeplass er det en paddedam. For øvrig peker naboene på mangelfull varsling av alle berørte parter og undrer seg over hvorfor Otrum ASA som ligger langt fra planområdet er varslet, mens ikke alle oppsitterne på Jonsvold som daglig bruker veien forbi planområdet er blitt det. Administrasjonens kommentar: Jonsvold: Administrasjonen finner det ikke videre sannsynlig at det er stor ferdsel i det arealet som nå søkes bebygd eller at det er store rekreasjonsverdier her. Ved befaring syntes området svært nedgrodd og ufremkommelig, med mange trær, mye buskvekster, gress, råtne trestammer og døde grener, samt et forholdsvis kupert terreng. Øvrige merknader blir kommentert under felleskommentarer for naboene. Vei/trafikk: Det er regulert inn 4x 25 m frisikt i avkjørsel Tf1. Det er utbyggers ansvar å sørge for at dette kravet imøtekommes og overholdes. Administrasjonen anser ikke stigningen på hovedvei Tk1 å være så bratt at det medfører fare med de regulerte avkjørslene til B4 og B3. Frisiktsonene som foreslås regulert er i samsvar med kravene. Øvrige merknader kommenteres under felleskommentarer for naboene. Nye bygninger: Forslag til reguleringsplan ble i samsvar med ordinær planprosess, oversendt Aust-Agder fylkeskommune for uttalelse. Deres merknader blir gjengitt nedenunder. De momentene naboene viser til vedrører fylkeskommunens vurderinger ved byggesaker, for da vil merknadene være spesielt rettet mot bygningens utforming. Når det gjelder kollene, legger reguleringsplanen opp til at disse skal bevares i naturlig tilstand. Øvrige merknader kommenteres under felleskommentarer for naboene. Høyspenning: Side 7

8 Dersom en høyspentmast må fjernes ved etablering av avkjørsel for tomt B4 må dette bekostes av utbygger. For øvrig må alle beslutninger når det gjelder høyspentsnettet foretas av netteier. Andre merknader: Saksbehandler foretok en befaring med kommunens naturforvalter vedr. merknader om rådyrtråkk og paddedam. Det ble ikke funnet noen paddedam med liv eller vann, men det er mulig at vi fant spor av noe som i sin tid kunne ha vært en dam. Dette området var imidlertid neddynget med avfall og løskvister og for lengst tørret ut. Det ble heller ikke funnet spor av særlige rådyrtråkk, men rådyr ferdes for det meste overalt. Planområdet var ellers ganske ufremkommelig. Administrasjonen synes for øvrig det er synd at det ikke ble funnet en paddedam i planområdet, som det ellers hadde vært flott å integrere i lekeplass/friområdet. Ved oppstart av planarbeid skal dette i hht. pbl så vidt mulig.. varsles grunneiere og rettighetshavere ved brev. Ellers skal melding om oppstart av planarbeid kunnkjøres i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet Kommunen skal legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. Alle naboene som er direkte berørt av planarbeidet, som grenser opp til reguleringsplangrensen har fått varsel ved brev. Det er beregnet at alle som mener seg berørt av planen blir varslet om dette via avisannonse. Otrum ASA er varslet som næringsaktør. Administrasjonens kommentarer på felles merknader: Vedr. bebyggelse på B4: Tomt B4 er forholdsvis liten, men er fullt mulig å bebygge og har gode bokvaliteter som flott utsikt og gode solforhold. Det er riktig at det kan bli tett mellom bolig på B4 og nabo Inger E. Andersens hus. Dette skyldes blant annet at Andersens hus ligger svært nær eiendomsgrensen. Men som nevnt vil detaljer i forhold til bygningers plassering osv. vurderes i byggesaksbehandlingen. Reguleringsplanen spesifiserer makimum kotehøyder for møne på ny bebyggelse. Bebyggelse på B4 skal ikke bygges sammen med Andersens bolig. Partene har kommet til enighet vedr.eiendomsgrensen mellom B4 og Andersen eiendom. Plankartet er justert i hht. denne grensen. Vedr. fortetting, eksisterende bygningsmiljø og evnt. Fremtidige begrensninger for utbygging i området: Kommunen kan vanskelig kreve at private grunneiere skal påta seg å bekoste regulering av områder som eies av andre. En vedtatt reguleringsplan betyr ikke at de gjenværende uregulerte og ubebygde områdene legges ut til friareal, og vil heller ikke begrense videre utbygging av Jonsvold. Status på uregulert areal endres ikke. Enhver står fritt til å fremme forslag til reguleringsplan, endring av planen eller av arealbruksformålet. Side 8

9 Jonsvold er et småhusområde sammensatt av nyere og eldre bebyggelse, og enhver utbygging vil selvfølgelig medføre endrede forhold for beboerne. Samtidig er den foreslåtte utnyttelsesgraden er for planområdet forholdsvis lav, og lavere enn utnyttelsesgraden på mange av de omkringliggende tomtene. Tomt B4 har en utnyttelsesgrad på 35% som er helt normalt. Det er flere små tomter i området som også er bebygd og andre boliger i området som ligger svært tett. Vedr. lekeplass : Lekeområde F11 er regulert til privat fellesområde og gjelder for de boenhetene planen omfatter. Lekeplassen vil derfor ikke generere økt biltrafikk. Den eneste tomten som ikke grenser opp til lekeplassen er B4, det er mulig å tenke seg en trygg, bilfri snarvei gjennom planområdet til lekeplassen for eventuelle barn her. Kostnadene for vedlikehold til lekeplassen og ballplassen fordeles mellom de samme boenhetene. Vedr. vei: Jonsvoldveien er kommunal og har i mange år vært driftet av kommunen. Men avdeling for infrastruktur i kommunen stiller seg ikke negativ til om beboerene i området ønsker å overta ansvaret og kostnadene for veien, med vedlikehold, brøyting og annet forefallende. Forslag til reguleringsplan omfatter kun halve kjørebanen i Jonsvold veien, unntatt ved tomt B4. Veien satt med sin nåværende veibredde og kurvatur. Det regulerte sidearealet får ingen praktiske konsekvenser for de berørte eiendommene. Når det gjelder en eventuell fremtidig utbygging på Jonsvold og vei for dimensjonering av dette, er det forhold som må tas opp ved en konkret utbygging. Resten av Jonsvoldveien kommer ikke til å bli regulert med det første. Avkjørselen Tf1 ligger slik den foreslås regulert i dag. Veien skal betjene en bolig og evnt. hybel mer enn dagens situasjon, altså 2 boenheter til sammen. Administrasjonen finner ikke avkjørselen optimal i forhold til trafikksikkerheten, men vår vurdering er likevel at den kan aksepteres i forhold til den minimale trafikken som faktisk skal bruke veien, i forhold til de store inngrepene endring av veien vil medføre. For adkomstveier med opptil 30 boenheter kan blandet trafikk aksepteres. For inntil 10 boliger kan gang- og sykkelvei aksepteres som kjøreadkomst. Jonsvoldveien betjener ca 20 boenheter. Smale veier (enfelts kjørevei) er å foretrekke av sikkerhetsmessige grunner, for å holde farten nede. Fylkesmannen, brev dat : Anfører at reguleringsformålet er i samsvar med kommuneplanen. Miljøvernavdelingen: Det er positivt at reguleringsformålet er i samsvar med kommuneplanen, men vil likevel påpeke at det i planprosessen bør søkes å sikre de nærliggende grøntområdene. Lnf- området som er tatt ut av planen bør derfor omfattes av Side 9

10 planen og reguleres til grønt formål. Videre påpeker de at det er positivt å regulere fellesområde for lek inn mot grøntområdene. Landbruksavdelingen, Utdannings- og familieavdelingen, Sosial- og helseavdelingen og Fylkesberedskapssjefen har ingen merknader til planforslaget. Adminstrasjonens kommentar: Merknadene tas til etterretning. Lnf- området er ikke tatt med i planen. Aust-Agder Fylkeskommune, arealplan brev dat : Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget, men planavdelingen forutsetter at driftsstyrets vedtak med tilleggsbestemmelser blir tatt inn i de endelige reguleringsbestemmelsene. Administrasjonens kommentar: Tilleggsbestemmelsene fra Driftsstyrets vedtak er tatt med i de reviderte reguleringsbestemmelsene. Statens Vegvesen brev dat : Anfører at planen ikke direkte berører deres ansvarsområde, men bemerker at frisiktsonene som er satt til 4 x 25 m i avkjørslene betinger svært lav kjørehastighet. Videre anføres det at fellesavkjørsel Tf1 har en uheldig skråvinkel på vei TK1 i forhold til sikkerheten. Avkjørsler anbefales vinklerett på hovedvei. Har utover dette ingen merknader til planforslaget. Administrasjonens kommentar: Avkjørsel Tfi er ikke tilfredsstillende utformet i forhold til sikt og stigningsforhold. Denne Avkjørselen ligger slik i dag, og administrasjonen har ikke stilt krav om at den skal endres blant annet på grunn av at en endring av veien vil medføre store inngrep i terrenget og fordi veien kun skal betjene en bolig mer enn dagens situasjon, altså 2 boenheter til sammen. Rådmannens vurdering og konklusjon: Universell utforming: Planforslaget tar ikke tatt stilling til dette. Bærekraftsperspektiv: Forslaget til reguleringsplan tar ikke stilling til dette. Men forslaget er en fortetting av et etablert boligområde, med eksisterende teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp), og medfører således ingen nye store inngrep i terrenget. Grønnstrukturen bevares. Rikspolitiske retningslinjer, forhold for barn og unges oppvekstvilkår: Det er satt av et lekeplassareal med rikelig størrelse i forhold til kravet i de kommunale vedtektene til plan- og bygningsloven. Lekeplassen ligger i forbindelse med friareal og er skjermet fra hovedveier. Området ligger i gangavstand via lokalveinett og gang- og Side 10

11 sykkelvei (langs riksvei), alternativt via turveien fra Brattekleiv til Færvik, til barne- og ungdomsskolene og idrettshall på Roligheten. Det er kort avstand til bussforbindelse. Konklusjon: Forslag til reguleringsplan er revidert i hht. vedtak i Det faste utvalg for plansaker Det framlagte planforslaget viser en bebyggelsesstruktur omtrent identisk med planens omkringliggende områder. Forslag til reguleringsbestemmelser gir ingen særlige krav til bebyggelsens utforming, annet enn å presisere at den skal ha saltak. Dette fordi planen i utgangspunktet åpnet for flatt tak på den tomten som ligger i et bevaringsverdig område. Det er vesentlig at en bygning her forholder seg til omkringliggende bebyggelse. Rådmannen er positiv til fortettingen selv om tomt B4 kan synes noe knapp. Det er mange momenter å hensynta ved en utbygging av tomten, men dette er forhold som vil ivaretas gjennom behandling av en eventuell byggesak. I rådmannens vurdering gir reguleringsplanen et greit forslag til utbygging av området, og er i tråd med føringer gitt i overordnete planer. Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak: Planforslaget innebærer ingen driftsmessige konsekvenser for kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker i Arendal kommune (planutvalget) anbefaler bystyret å vedta følgende: Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningslovens 27-2, forslaget til reguleringsplan for Jonsvold med plankart sist revidert og bestemmelser sist revidert Rådmannen, dato Geir Skjæveland, 7. desember Side 11

12 Side 12

13 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 3/08 Arkivsak: 07/6262 Tittel: REGULERINGSPLAN DEL AV JONSVOLD Vedtak: Planutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Følgende er dermed vedtatt: Arendal bystyre vedtar, i medhold av plan- og bygningslovens 27-2, forslaget til reguleringsplan for Jonsvold med plankart sist revidert og bestemmelser sist revidert Side 1

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.08.2016 GBR - 76/16, N - 16/10138 16/86706 515.2, PLANID - 2191965320 Saksbehandler: Erik Toresen Saksansvarlig: Arthur Wøhni

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Torsbusenteret, 2. gangs behandling

Forslag til reguleringsplan for Torsbusenteret, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1298 / 12 Ordningsverdi: 2018pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501

07.02.2013 05.06.2013. Saksbehandler: Katarzyna Komorek Arkivsaksnr.:10/3016-58 Arkiv: REG 0501 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 21.03.2012 Utvalg for arealsaker 18.04.2012 Utvalg for arealsaker 12.12.2012 Kommunestyret Utvalg for arealsaker 07.02.2013 05.06.2013

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Arkiv: PlanID - 0463.00, K2 - L12 Vår ref: 14/765-35 Journalpostid: 15/11608 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0463.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til regulering for Bråten - 2. gangs behandling

Forslag til regulering for Bråten - 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/2102 / 29 Ordningsverdi: 2519pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Forslag til regulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gamle Skolevei 20, Rykene, gnr 418 bnr 45

Forslag til reguleringsplan for Gamle Skolevei 20, Rykene, gnr 418 bnr 45 ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nina Blomberg-Carlsen, tlf 37013814 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/3725 / 30 Ordningsverdi: 09062014-11 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer