Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring"

Transkript

1 Hurdal kommune Arkivsak: 2014/ Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til kommunedelplan Østgreina vedtas med følgende endringer: - Boligområdet B1 reduseres fra 79 daa til 43 daa. - Retningslinje for krav om fremdriftsplan for omlegging av FV 553 ved Melby, Steinsjøvegen: Tiltakshaver må legge frem fremdriftsplan for omlegging av FV 553 seinest innen 50 boenheter tas i bruk. Boenheter telles ut av det samlede antall enheter som tas i bruk på områdene BFR-1, BFR-3 og Melbybråtan. - Punkt 6 i retningslinjer til kommunedelplanen, om at fartsgrense på Steinsjøvegen bør reduseres, fjernes. - Bekken fra Puttjern og bekken ved Røsrud/Ødemark markeres med faresone flomfare i plankartet. - Nytt område sør for skisenteret legges inn med hensynssone skredfare. - Følgende innspill fra Hafslund nett AS legges inn i retningslinjer til kommunedelplanen: Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR område samt i areal regulert til utbyggingsformål Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser

2 Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner - Det gjøres endringer i plankartet i forhold til oppdatert informasjon på luftledninger fra Hafslund nett. - Følgende legges inn i retningslinjer til kommunedelplanen om hensynet til beboere langs Sæteråsvegen og Steinsjøvegen: - Følgene for beboere langs Sæteråsvegen av nye byggetiltak i forbindelse med etablering av ny infrastruktur/bygg knyttet til skisenteret skal avdekkes som del av konsekvensanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Forslag til avbøtende tiltak for beboerne skal fremkomme av analysen. Området gjelder eiendommene fra Sæteråsvegens avkjøringen fra Steinsjøvegen frem til gnr/bnr 10/ Følgene av nye byggetiltak ved BFR-1 for beboere langs Steinsjøvegen fra Øvre Melby til avkjøring fra Steinsjøvegen til Vestli, ved gnr/bnr 10/080, skal avdekkes gjennom konsekvensanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Forslag til avbøtende tiltak for beboerne skal fremkomme av analysen. - Med henvisning til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den gjøres følgende endring i kommunedelplanens bestemmelse 2 punkt 8.2: Ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på å tilfredsstille kravet om å være energipositive i hele sin totale levetid, det vil si fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til rivning og resirkulering. I utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bebyggelse kan det settes krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav om bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus. - I 5 punkt a3) fare/miljøsone kraftlinje, elektromagnetisk stråling: I område for bebyggelse og anlegg og LNF a) areal for spredt boligbebyggelse endres til «I område for bebyggelse og anlegg og LNF b) areal for spredt boligbebyggelse» - Tilføyes bestemmelser og retningslinjer for faresone jord og flomskred øst for skistenteret: Før fremtidige søknader om ny bebyggelse i området innenfor faresone for jord og flomskred kan behandles må det foreligge data om grunnlaget for opprettelse og avgrensning av faresonen. Rådmann Vedlegg: 1. Kommunedelplan Østgreina kart 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse 4. Konsekvensutredning 5. ROS analyse 6. Trafikkanalyse

3 7. Miljøutredning 8. Mulighetsstudie «Hurdal ski og fritid» - kart 9. Høringsuttalelse, Akershus Fylkeskommune 10. Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. Høringsuttalelse, Statens Vegvesen 12. Høringsuttalelse, Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) 13. Høringsuttalelse, Hafslund Nett 14. Høringsuttalelse, Direktoratet for mineralforvaltning 15. Høringsuttalelse, Steinsjøvegen v/ole Martin Harstad 16. Høringsuttalelse, Flaen Sag og Høvleri 17. Høringsuttalelse, Lisbeth og Rune Bjørnstad 18. Høringsuttalelse, Liv Landero 19. Høringsuttalelse, Paul Johan Moltzau 20. Høringsuttalelse, Jan Asle Ruud 21. Høringsuttalelse, Lars A. Sandberg Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 1. Kommuneplan Hurdal kommune Kulturminnevernplan Hurdal kommune 3. Det biologiske mangfoldet i Hurdal kommune (Rapport 2004) 4. Biologisk mangfold i Hurdal kommune, oppdatering/kvalitetssikring (Rapport 2010) 5. Rammeplan for hjorteviltforvaltning i Hurdal kommune (Temaplan 2011) 6. Verneplan Hurdalsvassdragene faktaark og kart. 7. Kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den om bærekraftsatsing i Hurdal Alle saksdokumenter finner man på hurdal.kommune.no, under om lokalpolitikk/høringer ( https://www.hurdal.kommune.no/no/hovedmeny/om-lokalpolitikk/horinger-/kommunedelplan-ostgreina--horing/) Saksutredning: Hurdal kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for Østgreina. Målsettingen er å legge til rette for fremtidig utvikling av Hurdal skisenter samt nye områder for fritidsbebyggelse. I tillegg er det lagt til rette for noe areal til boligbebyggelse. Kommunedelplanen er en oppfølging av gjeldende kommuneplan hvor Østgreina ble avsatt til område hvor det skulle utarbeides egen kommunedelplan. Bærekraftsatsning i Hurdal Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den om bærekraftsatsing i Hurdal. Vedtaket er kommet til etter at forslaget til kommunedelplan Østgreina ble lagt ut på høring. Det inneholder prinsipper for hvordan kommunen skal arbeide for et bærekraftig samfunn mot en målsetting om å være et pluss samfunn innen Kommunen skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. Dette får konsekvenser for kommunens behandling av plansaker. Enkelte av planforslagets bestemmelser og retningslinjer må derfor endres/suppleres for at kommunedelplanen skal kunne oppfylle de krav til bærekraft som kommunestyrets vedtak forutsetter. «Med henvisning til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den gjøres følgende endring i kommunedelplanens bestemmelse 2 punkt 8.2: Ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på å tilfredsstille kravet om å være energipositive i hele sin totale levetid, det vil si fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til rivning og resirkulering.

4 I utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bebyggelse kan det settes krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav om bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus.» Høringsuttalelsene Rådmannens vurdering/kommentar til uttalelsene følger der det er relevant, i kursiv tekst. For en del av høringsuttalelsene er det gjort et utvalg av det rådmannen mener er viktig for saken, bør besvares eller som får direkte konsekvens for utformingen av kommunedelplanen. For hele høringsuttalelser henvises det til sakens vedlegg. Det foreligger uttalelse fra følgende instanser/grunneiere/andre: Akershus Fylkeskommune Etter fylkesutvalgets vurdering, har Hurdal kommune gjennomført et grundig og solid arbeid med fremstilling av kommunedelplan for Østgreina. Det er positivt at kommunen ønsker å ta grep for en helhetlig utvikling i Østgreina. Fylkesutvalget ber kommunen vurdere hvorvidt de planlagte hyttefeltene, og deres omfang, tilsvarer en hensiktsmessig utbygging i forhold til etterspørsel og markedsgrunnlag. Dette kan også by på utfordringer for kommunen, i form av tjenesteyting og velferdstiltak, særlig med tanke på eventuelle langtidsopphold på hyttene. Hytteutbyggingen i Østgreina vil bli realisert gjennom en trinnvis utvikling av hytter og utleieenheter. En slik utvikling vil som andre større byggeprosjekter, hvor en skal selge i et marked, forholde seg til en markedssituasjon som raskt kan endre seg. Det er ingen garanti for at etterspørsel og marked vil være der når prospektene legges ut for salg/leie. Men basert på gode naturgitte forutsetninger, beliggenhet i forhold til store befolkningssentra og grunneiernes vilje til gjennomføring vurderer rådmannen at dette er et realiserbart prosjekt. Når det gjelder utfordringene i forhold til kommunal tjenesteyting og velferdstiltak er dette omtalt i kommunedelplanens ROS analyse. Kommunen vil måtte beregne en høyere belastning på enkelte tjenester i forbindelse med et vesentlig større antall tilreisende og hyttefolk enn det er i dag. Som omtalt vil det her dreie seg om en gradvis utvikling/utbygging over flere år. Dermed vil kommunen også kunne håndtere dette gjennom en gradvis tilpasning og utvikling av ressurser og kapasitet på de aktuelle tjenesteområder. Boligområdet B1 ligger noe usentralt til i forhold til Hurdal Torg, som i kommuneplanen er utpekt som satsingsområde, og hvor vekst i boligbygging hovedsakelig skal skje. Skal kommunen nå dette målet, som de selv har satt seg, er det viktig at all vekst bygger opp om eksisterende kollektiv- og tjenestetilbud. Fylkesutvalget ber kommunen vurdere å ta ut eller redusere dette boligområdet. Rådmannen følger fylkesutvalgets anbefaling når det gjelder dette boligområdet og vil redusere boligområdets størrelse, men ikke ta det helt ut. Dette boligområdet ses i sammenheng med utviklingen av leiligheter på Strømmen skole. I og med at infrastruktur som vann, avløp og gangveg ligger inntil området ligger forholdene til rette for en mindre utbygging her. Området ligger ikke i sentrum, men likevel er det i rimelig nærhet til sentrumsområde, med mulighet for adkomst via gang og sykkelsti. Illustrasjonen til venstre viser ny avgrensing av boligområde B1.

5 Fylkesutvalget anmoder om at rekkefølgebestemmelsen endres, slik at fv. 553 Steinsjøvegen legges om før det gis igangsettingstillatelse for bygging av hyttene. Rekkefølgekravet er utformet slik det er for at utbyggingsprosjektet skal kunne bære kostnadene på endringer av infrastruktur. Krav om større investeringer i infrastruktur før utbygging av hytter og leiligheter kan finne sted vil kunne virke svært negativt på realisering av tiltak i kommunedelplan Østgreina. Men for å sikre at utbygger gjennomfører tiltaket vil rådmannen legge inn krav i bestemmelsene om at utbygger legger frem fremdriftsplan for omlegging av FV 553 innen 50 boenheter tas i bruk. Krav om fremdriftsplan blir også del av utbyggingsavtalen. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. Rådmannen viser her til kommunedelplanens bestemmelse 2, punkt 2.1-3, som omhandler krav knyttet til tiltak i forhold til overflatevann og vannproduksjon til skisenteret. Fylkesutvalget er positiv til at skianlegget er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles til å gjelde hele kommunedelplanen. I følge kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer 2 punkt 5, heter det at ved alle nye tiltak planen legger til rette for, skal det legges vekt på universell utforming av disse. Denne bestemmelsen gjelder for alle tiltak som planlegges innenfor kommunedelplanområdet. Gjennom dette mener rådmannen at hensynet til bevegelseshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne er ivaretatt i planen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen er positiv til at Hurdal kommune utarbeider en kommunedelplan som skal bidra til å sikre en helhetlig utvikling i Østgreina. Planbeskrivelsen setter lys på betydningen av et aktivt landbruk, som utgjør en vesentlig del av Hurdals landskap og karakter, og som er med på å skape liv i grendene. Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget. Boligområdet B1 er på hele 79 daa og som kommunen selv oppgir er det i dag bare noe spredt bebyggelse i dette området. Hurdal kommune har allerede store ledige boligarealer innen i gjeldende kommuneplan, og disse boligområdene er lokalisert mer sentralt i kommunen, nærmere service- og tjenestetilbud. Hurdal kommune arbeider for tiden med en områderegulering for Hurdal sentrum. Dersom man ønsker en forsterkning av Hurdal sentrum er det viktig at det ikke åpnes opp for store nye felter for boligutbygging spredt utover i kommunen. Fylkesmannen anbefaler derfor at man tar ut eller reduserer størrelsen på delområde B1. Rådmannen viser her til vurderingen/kommentaren som er gitt om dette temaet i høringsuttalelsen til Fylkeskommunen. Kommunen oppfordres til å drøfte potensielle konflikter mellom fritidsbebyggelse og landbruksdrift, og til å vurdere om bruk av kombinerte arealformål og bestemmelser kan ivareta både landbruksinteresser og fritidsformål, jf. vår tidligere uttalelse av Vi er positiv til at slåttemarken Harstad foreslås beholdt som LNF-område, og at det vil bli tatt særskilte hensyn til bevaring av naturmiljø i dette området, jf. bestemmelser og retningslinjer, 6, punkt c. Videre er Fylkesmannen positiv til bestemmelsenes «Ny spredt boligbebyggelse i LNF-områder skal ikke skje på dyrka mark.» Denne bestemmelsen bør også omfatte dyrkbar mark og fritidsbebyggelse.

6 Kommunedelplanen har i 4, punkt 1, en bestemmelse om sambruk mellom bebyggelse og anlegg og landbruket. Den sier at det skal legges til rette for sambruk «der det er mulig». Det er krevende å kombinere landbruksinteressene og fritidsbebyggelse/fritidsformål. Derfor må dette komme til underveis i utviklingen av området. Rådmannen mener at planbestemmelsen forutsetter at landbruket skal drives der det ikke kommer i direkte konflikt med formål knyttet til drift av skisenteret eller hytteutbyggingen. Det er også slik at fortsatt beiting av husdyr er en klar forutsetning for å opprettholde kulturlandskapet i området. Næringsaktiviteten husdyrdrift er av stor verdi i forhold til opplevelsen av Østgreina som et attraktivt kulturlandskap. Det er derfor sammenfalne interesser mellom utviklingen av Østgreina som hytte - fritidsområde og landbruket. Bestemmelsen om sambruk «der det er mulig» skulle derfor være klar nok og romslig nok når reguleringsplaner og detaljplaner for området skal utarbeides. Fylkeskommunen påpeker et forhold vedrørende bestemmelse «Ny spredt boligbebyggelse i LNF-områder skal ikke skje på dyrka mark.» Fylkeskommunen mener at denne bestemmelsen også bør omfatte dyrkbar mark og fritidsbebyggelse. Rådmannen viser her til gjeldende bestemmelser i kommuneplanen om bygging på LNF b arealer (tillatt med spredt boligbygging). Disse bestemmelsene er også tatt inn i kommunedelplanen. Eventuelle endringer på dette området vil måtte gjøres ved rullering av kommuneplanens arealdel. Bygging på LNF a arealer (arealer kun tilknyttet landbruksaktivitet) reguleres av plan og bygningslovens bestemmelser om hvilke bygningstiltak som er tillatt på områder med arealformål LNF a, hvilket er følgende; «nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsliv». Fritidsboliger kommer ikke under formål tillatt på områder med arealformål LNF a. Da arealformålet ikke åpner for fritidsboliger vurderer rådmannen det ikke som nødvendig å lage en egen bestemmelse om dette. Jordbruksarealer som i dag benyttes kombinert med jordbruk sommerstid og skisenter med parkering og skibakke vinterstid, er ca. 14 daa. Dagens formål er LNF spredt boligbebyggelse. Arealene foreslås omdisponert til samferdsel og teknisk infrastruktur parkeringsplasser. Fylkesmannen viser til nasjonale mål for jordvern og om økt matproduksjon, og at inngrep i dyrka og dyrkbar jord så langt som mulig skal unngås. Vi ber om at kommunen vurderer om det finnes alternativer til omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som kan fungere tilfredsstillende, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Hvis slike alternativer etter kommunens vurdering ikke finnes, kan det foreliggende forslaget aksepteres. Etter rådmannens vurdering har det under planprosessen ikke fremkommet reelle alternative arealer å legge parkeringsplassene på enn de som foreligger i planforslaget. Planforslaget blir på dette punktet derfor stående som det er. Jordbruksarealer som vil inngå i fritids- og turistformål nedenfor Hanskollen Hotell, samt jordbruksareal som vil inngå i ny trasé forbi Melbygårdene, er ca. 5 daa. Dagens formål er LNF spredt boligbebyggelse. Arealene foreslås omdisponert til bebyggelse og anlegg fritids- og turistformål samt veglinje LNF spredt boligformål. Fylkesmannen ber om at omdisponering av dyrka og dyrkbar jord begrenses mest mulig. Rådmannen tar oppfordringen om i størst mulig grad å begrense omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til etterretning. Omdisponeringen som skjer i forbindelse med denne planen anses som nødvendig for at tiltakene i planen skal kunne realiseres. Området som omfattes av kommunedelplanen er en del av et større sammenhengende utmarksbeite for sau og storfe. Fylkesmannen mener området er av regional verdi som utmarksbeite og kulturlandskap. Potensielle konflikter mellom fritidsbebyggelse og landbruk er tenkt løst ved å gjerde inn byggeområder. Fylkesmannen anser dette prinsipielt som uheldig da

7 opphørt beite kan føre til store endringer i landskapsbildet. Arbeid ved Norsk institutt for skog og landskap har gjennom slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet dokumentert endringer i det norske landskapet, ikke minst som en effekt av opphørt beite, og kan vise at det åpne landskapet raskt gror igjen. Vi anbefaler derfor at de landskapsmessige konsekvensene av et opphør av beite i dette området blir vurdert mer konkret. Rådmannen viser her til kommentaren til dette tema under fylkeskommunens høringsuttalelse. Det omhandler kommunedelplanens bestemmelse 4, punkt 1, bestemmelse om sambruk mellom bebyggelse/anlegg og landbruket. Statens Vegvesen Statens vegvesen har ingen merknader til kommunedelplanen for Østgreina og bestemmelsene til kommunedelplanen. Statens Vegvesen har følgende merknad til retningslinjene til kommunedelplanen: I forslag til retningslinjer punkt 6 står det at fartsgrensen til Steinsjøvegen (FV 553) bør reduseres fra Sæteråsvegen og forbi skisenteret. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å regulere lavere fartsgrense langs en fylkesveg i en arealplan og ber kommunen ta ut punkt 6 fra retningslinjene til kommunedelplanen. Rådmannen tar merknad om punkt 6 i retningslinjene til etterretning. Punktet om nedsatt fartsgrense på FV 553 fjernes fra retningslinjene. NVE NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til energianlegg, vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en tydelig måte viser hvordan disse hensynene er vurdert og ivaretatt. Vassdrag og flomfare En forutsetning for at vassdrag blir tatt hensyn til i planleggingen er at de er gjort kjent/er avmerket på kartet. Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. Røbekken er tydelig avmerket og det er lagt inn hensynssone (faresone flomfare) langs bekken. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl 11-7 nr. 6 til å merke alle vann, elver og bekker med årssikker vannføring. Av NVE sine kartverktøy kan det se ut som om det også er en bekk med årssikker vannføring fra Puttjern samt en sør for Hurdal skisenter ved Røsrud/Ødemark. Dersom dette er bekker med årssikker vannføring anbefaler NVE at disse avmerkes i plankartet på lik linje med Røbekken. Rådmannen følger NVE`s anbefaling og legger inn bekken fra Puttjern og Røsrud/Ødemark med faresone flomfare i plankartet. Arealbrukskategorien «bruk og vern av sjø og vassdrag» er benyttet i plankartet. Skredfare I ROS-analysen er faren for skred vurdert. Det vises til at det ikke er arealer som er angitt som aktsomhetsområde for skred i NVEs Skrednett. Vi vil imidlertid bemerke at i området sør for Hurdal Skisenter (ved Rødsrud/Ødemark) er et registrert aktsomhetsområde for jord- og flomskred (jf.

8 NVE sin kartlegging for jord- og flomskred er relativt nye. Dette området er trolig registrert etter at kommunen undersøkte disse kartene i forbindelse med ROS-analysen. Området som er registrert som aktsomhetsområde for jord- og flomskred er ikke foreslått regulert for ny bebyggelse, men omfatter imidlertid eksisterende bebyggelse. I og med at reguleringsbestemmelsene åpner for oppføring av enkeltboliger i dette området anmoder NVE kommunen om å vise området som hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelser som forbyr eller setter spesielle vilkår for utbygging. Det aktuelle området for skredfare lå ikke inne i NVE`s skredatlas når kommunen gjennomførte ROS analyse på temaet. Rådmannen følger NVE`s anmodning om å legge inn nytt område sør for skisenteret som hensynssone skredfare. Det knyttes ingen spesielle vilkår til sonen i kommunedelplanen. Det foreligger ingen dokumentasjon som kommunen kjenner til som utdyper grunnlaget for utformingen av sonen. På grunn av det manglende datagrunnlag settes det ikke konkrete vilkår for bygging i dette området før slike data foreligger. Før eventuelle ny bebyggelse i dette området kan tillates må slike data foreligge. Hafslund Nett AS Hafslund kommer i sin høringsuttalelse med en rekke opplysninger om hvordan kommune og tiltakshaver skal forholde seg i forhold til utbygging av strømnettet i området. Rådmannen henviser til vedlagt høringsuttalelse for dette. Rådmannen tar heretter inn og kommenterer kun utvalgte deler av høringsuttalelsen til Hafslund. Følgende ønskes spesifikt ivaretatt i kommuneplanbestemmelsene: Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR område samt i areal regulert til utbyggingsformål Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner Plassering av nettstasjoner må avklares ved utarbeiding av reguleringsplaner. Rådmannen tar punktene om nettstasjoner inn i retningslinjene til kommunedelplanen. I plankartet som nå er på høring ser vi at det er foreslått lagt inn hensynssoner også for våre luftledninger som er etablert i henhold til områdekonsesjon, dvs. luftledninger som er under 24 kv. Etter det vi kan se er noen av disse ledningene erstattet med jordkabel. Vi vil ettersende kart som viser hvilke luftledninger som i dag finnes innenfor planområdet.

9 Rådmannen gjør endringer i plankartet i forhold til oppdatert informasjon på luftledninger fra Hafslund nett. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) DMF registrerer at det legges ut til ny bebyggelse (B-1) på en registrert forekomst i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus og pukkdatabase. Forekomsten er oppført som «meget viktig». God tilgang på masser er et viktig grunnlag for fortsatt vekst, og er svært viktig for bygg og anleggsbransjen. Den nevnte forekomsten (nr Hurdal Verk) er arealmessig svært stor, og lokalisert i til dels godt utbygget område. DMF er enig i kommunens vurdering av konsekvensene i punkt 4.6 angående utbygging i felt B-1. DMF påpeker videre følgende: Viktig å føre en god fremtidig fortettingspolitikk for de øvrige arealer som grenser til forekomsten Anbefaler at en er restriktiv med å legge ut helt nye områder for boligbygging innenfor forekomsten Fokuser på å utnytte potensiale for ekspansjon i eksisterende, bebygde områder Uheldig planpraksis når boligformål prioriteres langs eksisterende veistruktur, helt til mineralforekomsten ikke lenger har plass til nødvendig infrastruktur ved aktuelle lokaliteter for uttak. Utdrevne sand - og grusforekomster kan gi gode arealer til utbyggingsformål. Rådmannen tar uttalelsen fra DMF til etterretning og som et innspill til hvordan kommunen bør forholde seg generelt i plansaker som direkte eller indirekte berører geologiske forekomster. Steinsjøvegen vegstyre v/ole Martin Harstad Steinsjøvegen Vegforening er veieier fra Øvre Melby til Steinsjøen. Dette betyr at foreningen eier deler av tilførselsveien til hytteområdet. I blant annet trafikkanalyse er det nevnt standardheving av vegen fram til hovedinnfarten til hytteområdet. Den økonomiske situasjonen for vegforeningen er per dags dato slik at dette er et tiltak som denne ikke kan utføre i sin egen regi. Det er tidligere forsøkt å finne en mulighet til å sette opp en automatbom på veien, både for å øke inntektene og få til en mindre kostnadsbelastende ordning enn dagens ordning. Vi ber om at det i videre planlegging av trafikkavviklingen bli tatt hensyn til at det i framtida vil være behov for en plass hvor en slik bom kan plasseres. Hvis Steinsjøvegen vegforening fortsatt skal drifte vegen fra Melby til innfarten til hytteområde vil en plassering av en slik bom bli før innfartsvegen tar av fra Steinsjøvegen. Rådmannen vil her henvise til videre planprosess for området. Ny infrastruktur som vegnett, plassering av bom osv. vil være del av en kommende reguleringsplan. Steinsjøvegen vegstyre vil som eier av den private delen av vegen fra Øvre Melby til Steinsjøen bli en part i arbeidet med reguleringsplaner for området. Flaen Sag og Høvleri AS Vi har per i dag et ferdig regulert hytteområde ved Melbybråten. Vi ber om at dette området ikke rammes av rekkefølgebestemmelsene eller andre planer som vil være til hinder for at vi kan starte med salg av tomter i dette området etter gjeldende reguleringsplan.

10 Vi har for øvrig deltatt i grunneiersamarbeidet for totalområdet, og vil fortsette med det fram til det nivå som vi finner naturlig. Dette er i tråd med tankene for innholdet i en framtidig samarbeidsplan for området. Rådmannen viser her til planbestemmelse 5 f), hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Tiltakene i Melbybråtan kan derfor iverksettes uavhengig av fremdriften i resten av planområdet Østgreina. Rådmannen forutsetter at det er dialog mellom aktørene i området og at man koordinerer planlegging av eventuell felles infrastruktur osv.. Lisbeth og Rune Bjørnstad Vår eiendom, Solsrud gnr/bnr 10/1, grenser inntil Melbye Nedre, hvor det er planlagt store utvidelser i alpinanlegget. Vi vil tillate oss å si noe om hvilke konsekvenser dett vil få for vår eiendom. I planforslaget er det skissert en ny «bunnstasjon» for alpinanlegget. Den er skissert lengst nord vest (helt i ytterkant) på eiendommen Melbye Nedre, inntil Sæteråsvegen og nær gårdstun. Det er skissert at det her skal monteres en 6 seters stolheis. Hvis dette skulle bli aktuelt å realisere, kommer det til å få store konsekvenser for naboeiendommene langs Sæteråsvegen, og kanskje størst konsekvenser for vårt bomiljø, siden vår eiendom grenser inntil Melbye Nedre. Negative konsekvenser for vår eiendom vil bli store. Tenker da spesielt på støy og ulemper i form av: - støy fra heisanlegget som driftes fra morgen til kveld - støy fra alpinistene under heiskø, og påstigning til stolheisen - musikk - og høyttaleranlegg ved påstigning til stolheisen - snøkanoner, som også ofte driftes på natt - flombelysning på kveld og også ofte natt, mens snøkanonene er i gang - store og ruvende konstruksjoner i landskapet, som et stolheisanlegg er Vi har lang erfaring fra å være nabo til det eksisterende alpinanlegget. Denne utvidelsen med en stolheis og tilførselsløyper til stolheisen i landskapet, samt parkeringsplasser og biloppstillingsplasser rett innpå gårdstunene, er en stor negativ konsekvens og ødeleggelse i landskapet og ikke minst en forringelse av lokalmiljøet. Formålet med en konsekvensanalyse er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i planleggingen av tiltaket og når det tas stilling om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres». På bakgrunn av ovenstående ber vi om at våre innspill blir tatt med i det videre arbeidet ved en eventuell utvidelse av alpinanlegget. Hvis det skulle bli behov for en stolheis på sikt, må stolheisen få en noe mer usjenert og egnet plassering, slik at den ikke blir så generende for naboeiendommene. Konsekvensene for beboerne i Sæteråsvegen av en eventuell utbygging av skisenteret er ikke belyst spesielt i kommunedelplanens konsekvensutredning. Planprosessen har hatt som hensikt å klargjøre områder i forhold til arealbruk på et overordnet nivå. Derfor vil det for enkelte områder være forhold som må konsekvensutredes mer i detalj når reguleringsplan/detaljplan blir utarbeidet. Konsekvensene for beboerne i Sæteråsvegen er et eksempel på et slikt område. Videre utredning gjennom reguleringsplan vil vise hvilke tiltak som eventuelt må settes i verk for å sikre at beboerne ikke får unødig ulempe av utviklingen i skisenteret. Dette forholdet føres inn som eget punkt i retningslinjene til kommunedelplanen.

11 Liv Landero Ut av dokumentene som er gjort tilgjengelig kan jeg ikke se at planen berører eller påvirker min eiendom. Begge eiendommene er tegnet inn samlet med farge «lysgul boligbebyggelse» for eksisterende og den fremtidige planen. En tegning som fremkommer i «planbeskrivelsen» (Kommunedelplan Østgreina) punkt 6, mulighetsbilde, (figur 13 side 3) viser en reduksjon av min eiendom. Dette forventer jeg er en «tegnefeil» og at området opprettholdes til boligbebyggelse for fremtiden slik kartet til høringsutkastet av er inntegnet. Jeg ber om at kommunen besvarer min høringsuttalelse og samtidig bekrefter at min eiendom ikke blir berørt. Illustrasjonen av mulighetsstudie Hurdal ski og fritid viser en løype i alpinanlegget kommer inn over deler av eiendommen til Landero. Dette er kun en illustrasjon av hvordan en kan tenke seg at alpinanlegget kan bli. Illustrasjonen er kun et vedlegg i saken og er ikke del av de forhold som skal vedtas som del kommunedelplanen. Rådmannen kan derfor bekrefte at arealformålet på eiendommen til Landero vil være boligbebyggelse i kommunedelplan Østgreina. Paul Johan Moltzau Av oversiktskartet fremgår planlagt ny nedfart sør for eksisterende "Sørhenget". Nedfarten er tegnet inn på det nord-østre hjørnet på min eiendom gnr 12 bnr 4. Jeg ønsker denne justert slik at nedfarten går klar av hjørnet på min eiendomsgrense. Dette arealet planlegger jeg å nytte til spredt fritidsbebyggelse og slik jeg ser det vil nedfarten slik den nå er tegnet inn begrense utnyttelsen av den antatt best beliggende tomten. Illustrasjonen av mulighetsstudie Hurdal ski og fritid viser en løype i alpinanlegget kommer inn over deler av eiendommen til Moltzau. Dette er en illustrasjon av hvordan en kan tenke seg at alpinanlegget kan bli. Illustrasjonen er kun et vedlegg i saken og er ikke del av de forhold som skal vedtas som del av kommunedelplanen. Praksis kommunen har hatt i planprosessen er at når grunneier nekter nytt arealformål så beholdes det gjeldende. I dette tilfelle er det flere argumenter som taler for beholde planforslagets arealformål fremtidig idrettsanlegg. Arealet grunneier ønsker å bygge på er såpass bratt (1:2,6) at det vil være svært tvilsomt om administrasjonen vil tilrå bygging her (bygningsteknisk krevende med store terrenginngrep). Det meste av det aktuelle arealet ligger også inne under aktsomhetsområde for jord og flomskred (kartlagt av NVE). Dette er ytterligere et forhold som tilsier at det vil være krevende å få tillatelse til bygging her. Alpintraseen vil bli ganske annerledes og en får ikke utnyttet det areal som nå er avsatt til skianlegget i planforslaget på en optimal måte.

12 Det aktuelle arealet ligger innenfor sirkelen angitt på bildet over. Det skraverte området (rød skravur) angir faresone jord og flomskred. Som en ser blir planforslaget at man legger arealformål idrettsanlegg nesten inntil grensen for foreslått løypetrase. Den omtalte løypetrase fra Hanskollen er angitt mellom to streker på tvers av høydekvotene. Plankartet til kommunedelplanen angir det omtalte areal, del av gnr/bnr 12/004, med arealformål fremtidig idrettsanlegg. Rådmannen vurderer det som svært viktig å gi skisenteret muligheten for å utvide anlegget på god måte. Med de argumenter som er nevnt mot eventuell bebyggelse i dette området, bla. med hensyn på terreng og faresone jord og flomskred, mener rådmannen at planforslaget idrettsanlegg bør bli arealformålet her. Forslaget vil bli justert noe ned i areal i forhold til forslaget som har vært ute på høring. Det nye arealformålet idrettsanlegg vil i omfang bli nesten tilsvarende det illustrasjonen til Hurdal ski og fritid angir (totalt i overkant av 500 m 2 inne på gnr/bnr 12/004). Jan Asle Ruud Innspill til kommunedelplan for Østgreina i forbindelse med planlagt hytteområde som kommer i nær berøring med boligeiendommen gnr/bnr 10/77 i Steinsjøvegen 30. Regner med at fremtidig utbygging skjer på en slik måte at hytteområdet med tilførselsveg(er) m.m. ikke vil forringe verdi, bruk, utnyttelse eller tilgjengelighet for vår boligeiendom. Kartgrunnlaget i målestokk 1:3000, som per i dag skisserer området hvordan maksimal utnyttelse av området er tenkt, ser ikke ut til å ta hensyn til eksisterende boligbebyggelse og bomiljø. Vår boligeiendom er den som ligger tettest opp til hytteområdet av boliger og fritidsboliger i området fra vegkryss Harstadvegen - Steinsjøvegen til og med Steinsjøvegen 38. Av de samme eiendommene er det kun gnr/bnr 10/77 som får trafikkavviklingen til det nye hyttefeltet, tenkt ny vegtrasè til Ekralia hyttefelt, samt til boligeiendommen Harstad som må passere vår bolig. Avstand fra bolig til vegskulder Steinsjøvegen er 5 meter, og vil gi en ikke ubetydelig støyøkning og forstyrrelser i forhold til dagens trafikkbilde.

13 For å ivareta eksisterende bomiljø ber jeg om at tilførselsvegen, det vil si Steinsjøvegen, flyttes minimum 30 meter opp i planområdet fra nåværende trasé. Ber også om at tenkt bebygd område H1 på 2,1 daa tas ut av planen, da en bebyggelse her vil gi direkte innsyn ovenfra og inn på vår boligeiendom og som vil gi betydelig verdiforringelse av eiendommen. Også skissert avkjøring til det nye hyttefeltet vil om vegen ikke legges om gi begrensninger for fremtidig utnyttelse og bruk av min eiendom. Tillater meg å komme med forslag om at nedre delen av fremtidig bebygd område i området Bergli blir åpnet for spredt boligbebyggelse med eksempelvis tilsvarende antall boliger som ligger på nedsiden av Steinsjøvegen i dag. Dette vil gi et positivt tilskudd til et fredelig og godt bomiljø. Konsekvensene for beboerne i Steinsjøvegen, nord for bomstasjonen, av en eventuell utbygging av hyttefeltet ved «Hurdal ski og friluft», er ikke belyst spesielt i kommunedelplanens konsekvensutredning. Planprosessen har som hensikt å klargjøre områder i forhold til arealbruk på et overordnet nivå. Derfor vil det for enkelte områder være forhold som må konsekvensutredes mer i detalj når reguleringsplan/detaljplan blir utarbeidet. Videre planlegging må vise hvordan hyttefeltet best kan utformes i forhold til eksisterende bosetting langs Steinsjøvegen. Dette for å sikre at beboerne ikke får unødig ulempe av utviklingen av hytteområdet. Dette hensynet føres inn som eget punkt i retningslinjene til kommunedelplanen. Rådmannen vurderer det ikke som aktuelt å utvide arealet for spredt boligbygging i kommunedelplan Østgreina. Lars A. Sandberg Det vises til kommunedelplan Østgreina som ligger ute til 1. gangs høring. Jeg ønsker i den forbindelse å komme med innspill for den delen av eiendommen gnr/bnr 13/008 som ligger innenfor det angitte planområdet. Da jeg kjøpte eiendommen gnr/bnr 13/008 hadde jeg planer om å restaurere det tilhørende bolighuset. Etter at fagfolk har sett nærmere på huset er det konstatert at det er kondemnabelt, og derfor må rives. Jeg har tanker om å sette opp igjen nytt hus på et senere tidspunkt og ønsker at denne muligheten ikke låses. Den delen av eiendommen gnr/bnr 13/8 som ligger innenfor planområdet er angitt som LNFformål, a. Mitt forslag er at dette i stedet blir justert til LNF, b; «spredt boligbebyggelse». Naboeiendommen gnr/bnr 14/22 er også angitt til dette formålet. Det vil i denne omgang ikke være aktuelt å endre/utvide område for LNF-b, arealer tillatt med spredt boligbebyggelse, innenfor planområdet for kommunedelplan Østgreina. Rådmannen vurderer den konkrete saken slik at selv om huset på gnr/bnr 13/008 er revet endrer ikke dette status på eiendommen med hensyn til arealbruk. Rivningen vil derfor ikke endre grunnlaget for en eventuell behandling av byggesøknad. Endret arealformål til LNF-b, arealer tillatt med spredt boligbygging, vil ikke endre grunnlaget for vurdering av en søknad da rådmannen anser dette som en boligeiendom.

14 Konsekvenser: Som følge av kommunedelplanen Østgreina oppheves reguleringsplanen for Ekralia. Dette er ført opp i planbestemmelsene 1 om planens rettsvirkning. Reguleringsplanen for Ekralia (vedtatt 1969) er blant annet ikke lenger i samsvar med gjeldende lovverk. I tillegg er det naturlig at det regulerte arealet ses i sammenheng med utviklingen rundt Ekralia. Det er i kommunedelplanen satt en ny grense for hvilket areal kommunen anser bør være med i en ny reguleringsplan for dette området. Deleforbud opprettholdes for området inntil ny reguleringsplan er vedtatt.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09. Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 13293/2015 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/169-38 L10 Saksbehandler: Stig Nordli Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Endelig behandling, Forslag

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-83 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 2. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1)Statens vegvesen,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Endring av Reguleringsplan Heimdal hyttefelt - planid sluttbehandling

Endring av Reguleringsplan Heimdal hyttefelt - planid sluttbehandling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/132-32 Arkiv: L12 Saksbehandler: Trond Stensby Dato: 02.12.2013 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 97/13 Forvaltningsstyre 12.12.2013 99/13 Kommunestyret

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Saksbehandlere Jostein Kongsvik OPPDAL KOMMUNE Referanse Særutskrift av bygningsrådets 1. gangs behandling JOKO/2012/1269-11/302/188 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/78 26.08.2013 Forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III. Planen er utarbeidet av

PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III. Planen er utarbeidet av PLANBESKRIVELSE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GAMMELSETERÅSEN III Planen er utarbeidet av INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Planprosess... - 3-1.3 Beliggenhet... - 3-2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: 1. MERKNAD

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 10/54 Kommunestyre 22.06.2010. Hurdal kommuneplan 2010-2025 - endelig behandling

Saksnr Utvalg Møtedato 10/54 Kommunestyre 22.06.2010. Hurdal kommuneplan 2010-2025 - endelig behandling Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2010/388-13 141 Saksbehandler: Stig Nordli Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 10/54 Kommunestyre 22.06.2010 Hurdal kommuneplan 2010-2025 - endelig behandling

Detaljer