Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring"

Transkript

1 Hurdal kommune Arkivsak: 2014/ Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til kommunedelplan Østgreina vedtas med følgende endringer: - Boligområdet B1 reduseres fra 79 daa til 43 daa. - Retningslinje for krav om fremdriftsplan for omlegging av FV 553 ved Melby, Steinsjøvegen: Tiltakshaver må legge frem fremdriftsplan for omlegging av FV 553 seinest innen 50 boenheter tas i bruk. Boenheter telles ut av det samlede antall enheter som tas i bruk på områdene BFR-1, BFR-3 og Melbybråtan. - Punkt 6 i retningslinjer til kommunedelplanen, om at fartsgrense på Steinsjøvegen bør reduseres, fjernes. - Bekken fra Puttjern og bekken ved Røsrud/Ødemark markeres med faresone flomfare i plankartet. - Nytt område sør for skisenteret legges inn med hensynssone skredfare. - Følgende innspill fra Hafslund nett AS legges inn i retningslinjer til kommunedelplanen: Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR område samt i areal regulert til utbyggingsformål Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser

2 Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner - Det gjøres endringer i plankartet i forhold til oppdatert informasjon på luftledninger fra Hafslund nett. - Følgende legges inn i retningslinjer til kommunedelplanen om hensynet til beboere langs Sæteråsvegen og Steinsjøvegen: - Følgene for beboere langs Sæteråsvegen av nye byggetiltak i forbindelse med etablering av ny infrastruktur/bygg knyttet til skisenteret skal avdekkes som del av konsekvensanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Forslag til avbøtende tiltak for beboerne skal fremkomme av analysen. Området gjelder eiendommene fra Sæteråsvegens avkjøringen fra Steinsjøvegen frem til gnr/bnr 10/ Følgene av nye byggetiltak ved BFR-1 for beboere langs Steinsjøvegen fra Øvre Melby til avkjøring fra Steinsjøvegen til Vestli, ved gnr/bnr 10/080, skal avdekkes gjennom konsekvensanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Forslag til avbøtende tiltak for beboerne skal fremkomme av analysen. - Med henvisning til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den gjøres følgende endring i kommunedelplanens bestemmelse 2 punkt 8.2: Ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på å tilfredsstille kravet om å være energipositive i hele sin totale levetid, det vil si fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til rivning og resirkulering. I utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bebyggelse kan det settes krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav om bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus. - I 5 punkt a3) fare/miljøsone kraftlinje, elektromagnetisk stråling: I område for bebyggelse og anlegg og LNF a) areal for spredt boligbebyggelse endres til «I område for bebyggelse og anlegg og LNF b) areal for spredt boligbebyggelse» - Tilføyes bestemmelser og retningslinjer for faresone jord og flomskred øst for skistenteret: Før fremtidige søknader om ny bebyggelse i området innenfor faresone for jord og flomskred kan behandles må det foreligge data om grunnlaget for opprettelse og avgrensning av faresonen. Rådmann Vedlegg: 1. Kommunedelplan Østgreina kart 2. Bestemmelser og retningslinjer 3. Planbeskrivelse 4. Konsekvensutredning 5. ROS analyse 6. Trafikkanalyse

3 7. Miljøutredning 8. Mulighetsstudie «Hurdal ski og fritid» - kart 9. Høringsuttalelse, Akershus Fylkeskommune 10. Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. Høringsuttalelse, Statens Vegvesen 12. Høringsuttalelse, Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) 13. Høringsuttalelse, Hafslund Nett 14. Høringsuttalelse, Direktoratet for mineralforvaltning 15. Høringsuttalelse, Steinsjøvegen v/ole Martin Harstad 16. Høringsuttalelse, Flaen Sag og Høvleri 17. Høringsuttalelse, Lisbeth og Rune Bjørnstad 18. Høringsuttalelse, Liv Landero 19. Høringsuttalelse, Paul Johan Moltzau 20. Høringsuttalelse, Jan Asle Ruud 21. Høringsuttalelse, Lars A. Sandberg Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 1. Kommuneplan Hurdal kommune Kulturminnevernplan Hurdal kommune 3. Det biologiske mangfoldet i Hurdal kommune (Rapport 2004) 4. Biologisk mangfold i Hurdal kommune, oppdatering/kvalitetssikring (Rapport 2010) 5. Rammeplan for hjorteviltforvaltning i Hurdal kommune (Temaplan 2011) 6. Verneplan Hurdalsvassdragene faktaark og kart. 7. Kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den om bærekraftsatsing i Hurdal Alle saksdokumenter finner man på hurdal.kommune.no, under om lokalpolitikk/høringer ( https://www.hurdal.kommune.no/no/hovedmeny/om-lokalpolitikk/horinger-/kommunedelplan-ostgreina--horing/) Saksutredning: Hurdal kommune har utarbeidet forslag til kommunedelplan for Østgreina. Målsettingen er å legge til rette for fremtidig utvikling av Hurdal skisenter samt nye områder for fritidsbebyggelse. I tillegg er det lagt til rette for noe areal til boligbebyggelse. Kommunedelplanen er en oppfølging av gjeldende kommuneplan hvor Østgreina ble avsatt til område hvor det skulle utarbeides egen kommunedelplan. Bærekraftsatsning i Hurdal Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den om bærekraftsatsing i Hurdal. Vedtaket er kommet til etter at forslaget til kommunedelplan Østgreina ble lagt ut på høring. Det inneholder prinsipper for hvordan kommunen skal arbeide for et bærekraftig samfunn mot en målsetting om å være et pluss samfunn innen Kommunen skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. Dette får konsekvenser for kommunens behandling av plansaker. Enkelte av planforslagets bestemmelser og retningslinjer må derfor endres/suppleres for at kommunedelplanen skal kunne oppfylle de krav til bærekraft som kommunestyrets vedtak forutsetter. «Med henvisning til kommunestyrets vedtak i PS 14/85 den gjøres følgende endring i kommunedelplanens bestemmelse 2 punkt 8.2: Ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på å tilfredsstille kravet om å være energipositive i hele sin totale levetid, det vil si fra produksjon av materialene, gjennom hele brukstiden, til rivning og resirkulering.

4 I utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bebyggelse kan det settes krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav om bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus.» Høringsuttalelsene Rådmannens vurdering/kommentar til uttalelsene følger der det er relevant, i kursiv tekst. For en del av høringsuttalelsene er det gjort et utvalg av det rådmannen mener er viktig for saken, bør besvares eller som får direkte konsekvens for utformingen av kommunedelplanen. For hele høringsuttalelser henvises det til sakens vedlegg. Det foreligger uttalelse fra følgende instanser/grunneiere/andre: Akershus Fylkeskommune Etter fylkesutvalgets vurdering, har Hurdal kommune gjennomført et grundig og solid arbeid med fremstilling av kommunedelplan for Østgreina. Det er positivt at kommunen ønsker å ta grep for en helhetlig utvikling i Østgreina. Fylkesutvalget ber kommunen vurdere hvorvidt de planlagte hyttefeltene, og deres omfang, tilsvarer en hensiktsmessig utbygging i forhold til etterspørsel og markedsgrunnlag. Dette kan også by på utfordringer for kommunen, i form av tjenesteyting og velferdstiltak, særlig med tanke på eventuelle langtidsopphold på hyttene. Hytteutbyggingen i Østgreina vil bli realisert gjennom en trinnvis utvikling av hytter og utleieenheter. En slik utvikling vil som andre større byggeprosjekter, hvor en skal selge i et marked, forholde seg til en markedssituasjon som raskt kan endre seg. Det er ingen garanti for at etterspørsel og marked vil være der når prospektene legges ut for salg/leie. Men basert på gode naturgitte forutsetninger, beliggenhet i forhold til store befolkningssentra og grunneiernes vilje til gjennomføring vurderer rådmannen at dette er et realiserbart prosjekt. Når det gjelder utfordringene i forhold til kommunal tjenesteyting og velferdstiltak er dette omtalt i kommunedelplanens ROS analyse. Kommunen vil måtte beregne en høyere belastning på enkelte tjenester i forbindelse med et vesentlig større antall tilreisende og hyttefolk enn det er i dag. Som omtalt vil det her dreie seg om en gradvis utvikling/utbygging over flere år. Dermed vil kommunen også kunne håndtere dette gjennom en gradvis tilpasning og utvikling av ressurser og kapasitet på de aktuelle tjenesteområder. Boligområdet B1 ligger noe usentralt til i forhold til Hurdal Torg, som i kommuneplanen er utpekt som satsingsområde, og hvor vekst i boligbygging hovedsakelig skal skje. Skal kommunen nå dette målet, som de selv har satt seg, er det viktig at all vekst bygger opp om eksisterende kollektiv- og tjenestetilbud. Fylkesutvalget ber kommunen vurdere å ta ut eller redusere dette boligområdet. Rådmannen følger fylkesutvalgets anbefaling når det gjelder dette boligområdet og vil redusere boligområdets størrelse, men ikke ta det helt ut. Dette boligområdet ses i sammenheng med utviklingen av leiligheter på Strømmen skole. I og med at infrastruktur som vann, avløp og gangveg ligger inntil området ligger forholdene til rette for en mindre utbygging her. Området ligger ikke i sentrum, men likevel er det i rimelig nærhet til sentrumsområde, med mulighet for adkomst via gang og sykkelsti. Illustrasjonen til venstre viser ny avgrensing av boligområde B1.

5 Fylkesutvalget anmoder om at rekkefølgebestemmelsen endres, slik at fv. 553 Steinsjøvegen legges om før det gis igangsettingstillatelse for bygging av hyttene. Rekkefølgekravet er utformet slik det er for at utbyggingsprosjektet skal kunne bære kostnadene på endringer av infrastruktur. Krav om større investeringer i infrastruktur før utbygging av hytter og leiligheter kan finne sted vil kunne virke svært negativt på realisering av tiltak i kommunedelplan Østgreina. Men for å sikre at utbygger gjennomfører tiltaket vil rådmannen legge inn krav i bestemmelsene om at utbygger legger frem fremdriftsplan for omlegging av FV 553 innen 50 boenheter tas i bruk. Krav om fremdriftsplan blir også del av utbyggingsavtalen. Kommunedelplanen må ta høyde for kravene i vannforskriften, blant annet med tanke på avrenning og behov for vann til snøproduksjon. Rådmannen viser her til kommunedelplanens bestemmelse 2, punkt 2.1-3, som omhandler krav knyttet til tiltak i forhold til overflatevann og vannproduksjon til skisenteret. Fylkesutvalget er positiv til at skianlegget er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dette hensynet bør ivaretas og videreutvikles til å gjelde hele kommunedelplanen. I følge kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer 2 punkt 5, heter det at ved alle nye tiltak planen legger til rette for, skal det legges vekt på universell utforming av disse. Denne bestemmelsen gjelder for alle tiltak som planlegges innenfor kommunedelplanområdet. Gjennom dette mener rådmannen at hensynet til bevegelseshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne er ivaretatt i planen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen er positiv til at Hurdal kommune utarbeider en kommunedelplan som skal bidra til å sikre en helhetlig utvikling i Østgreina. Planbeskrivelsen setter lys på betydningen av et aktivt landbruk, som utgjør en vesentlig del av Hurdals landskap og karakter, og som er med på å skape liv i grendene. Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget. Boligområdet B1 er på hele 79 daa og som kommunen selv oppgir er det i dag bare noe spredt bebyggelse i dette området. Hurdal kommune har allerede store ledige boligarealer innen i gjeldende kommuneplan, og disse boligområdene er lokalisert mer sentralt i kommunen, nærmere service- og tjenestetilbud. Hurdal kommune arbeider for tiden med en områderegulering for Hurdal sentrum. Dersom man ønsker en forsterkning av Hurdal sentrum er det viktig at det ikke åpnes opp for store nye felter for boligutbygging spredt utover i kommunen. Fylkesmannen anbefaler derfor at man tar ut eller reduserer størrelsen på delområde B1. Rådmannen viser her til vurderingen/kommentaren som er gitt om dette temaet i høringsuttalelsen til Fylkeskommunen. Kommunen oppfordres til å drøfte potensielle konflikter mellom fritidsbebyggelse og landbruksdrift, og til å vurdere om bruk av kombinerte arealformål og bestemmelser kan ivareta både landbruksinteresser og fritidsformål, jf. vår tidligere uttalelse av Vi er positiv til at slåttemarken Harstad foreslås beholdt som LNF-område, og at det vil bli tatt særskilte hensyn til bevaring av naturmiljø i dette området, jf. bestemmelser og retningslinjer, 6, punkt c. Videre er Fylkesmannen positiv til bestemmelsenes «Ny spredt boligbebyggelse i LNF-områder skal ikke skje på dyrka mark.» Denne bestemmelsen bør også omfatte dyrkbar mark og fritidsbebyggelse.

6 Kommunedelplanen har i 4, punkt 1, en bestemmelse om sambruk mellom bebyggelse og anlegg og landbruket. Den sier at det skal legges til rette for sambruk «der det er mulig». Det er krevende å kombinere landbruksinteressene og fritidsbebyggelse/fritidsformål. Derfor må dette komme til underveis i utviklingen av området. Rådmannen mener at planbestemmelsen forutsetter at landbruket skal drives der det ikke kommer i direkte konflikt med formål knyttet til drift av skisenteret eller hytteutbyggingen. Det er også slik at fortsatt beiting av husdyr er en klar forutsetning for å opprettholde kulturlandskapet i området. Næringsaktiviteten husdyrdrift er av stor verdi i forhold til opplevelsen av Østgreina som et attraktivt kulturlandskap. Det er derfor sammenfalne interesser mellom utviklingen av Østgreina som hytte - fritidsområde og landbruket. Bestemmelsen om sambruk «der det er mulig» skulle derfor være klar nok og romslig nok når reguleringsplaner og detaljplaner for området skal utarbeides. Fylkeskommunen påpeker et forhold vedrørende bestemmelse «Ny spredt boligbebyggelse i LNF-områder skal ikke skje på dyrka mark.» Fylkeskommunen mener at denne bestemmelsen også bør omfatte dyrkbar mark og fritidsbebyggelse. Rådmannen viser her til gjeldende bestemmelser i kommuneplanen om bygging på LNF b arealer (tillatt med spredt boligbygging). Disse bestemmelsene er også tatt inn i kommunedelplanen. Eventuelle endringer på dette området vil måtte gjøres ved rullering av kommuneplanens arealdel. Bygging på LNF a arealer (arealer kun tilknyttet landbruksaktivitet) reguleres av plan og bygningslovens bestemmelser om hvilke bygningstiltak som er tillatt på områder med arealformål LNF a, hvilket er følgende; «nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsliv». Fritidsboliger kommer ikke under formål tillatt på områder med arealformål LNF a. Da arealformålet ikke åpner for fritidsboliger vurderer rådmannen det ikke som nødvendig å lage en egen bestemmelse om dette. Jordbruksarealer som i dag benyttes kombinert med jordbruk sommerstid og skisenter med parkering og skibakke vinterstid, er ca. 14 daa. Dagens formål er LNF spredt boligbebyggelse. Arealene foreslås omdisponert til samferdsel og teknisk infrastruktur parkeringsplasser. Fylkesmannen viser til nasjonale mål for jordvern og om økt matproduksjon, og at inngrep i dyrka og dyrkbar jord så langt som mulig skal unngås. Vi ber om at kommunen vurderer om det finnes alternativer til omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som kan fungere tilfredsstillende, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Hvis slike alternativer etter kommunens vurdering ikke finnes, kan det foreliggende forslaget aksepteres. Etter rådmannens vurdering har det under planprosessen ikke fremkommet reelle alternative arealer å legge parkeringsplassene på enn de som foreligger i planforslaget. Planforslaget blir på dette punktet derfor stående som det er. Jordbruksarealer som vil inngå i fritids- og turistformål nedenfor Hanskollen Hotell, samt jordbruksareal som vil inngå i ny trasé forbi Melbygårdene, er ca. 5 daa. Dagens formål er LNF spredt boligbebyggelse. Arealene foreslås omdisponert til bebyggelse og anlegg fritids- og turistformål samt veglinje LNF spredt boligformål. Fylkesmannen ber om at omdisponering av dyrka og dyrkbar jord begrenses mest mulig. Rådmannen tar oppfordringen om i størst mulig grad å begrense omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til etterretning. Omdisponeringen som skjer i forbindelse med denne planen anses som nødvendig for at tiltakene i planen skal kunne realiseres. Området som omfattes av kommunedelplanen er en del av et større sammenhengende utmarksbeite for sau og storfe. Fylkesmannen mener området er av regional verdi som utmarksbeite og kulturlandskap. Potensielle konflikter mellom fritidsbebyggelse og landbruk er tenkt løst ved å gjerde inn byggeområder. Fylkesmannen anser dette prinsipielt som uheldig da

7 opphørt beite kan føre til store endringer i landskapsbildet. Arbeid ved Norsk institutt for skog og landskap har gjennom slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet dokumentert endringer i det norske landskapet, ikke minst som en effekt av opphørt beite, og kan vise at det åpne landskapet raskt gror igjen. Vi anbefaler derfor at de landskapsmessige konsekvensene av et opphør av beite i dette området blir vurdert mer konkret. Rådmannen viser her til kommentaren til dette tema under fylkeskommunens høringsuttalelse. Det omhandler kommunedelplanens bestemmelse 4, punkt 1, bestemmelse om sambruk mellom bebyggelse/anlegg og landbruket. Statens Vegvesen Statens vegvesen har ingen merknader til kommunedelplanen for Østgreina og bestemmelsene til kommunedelplanen. Statens Vegvesen har følgende merknad til retningslinjene til kommunedelplanen: I forslag til retningslinjer punkt 6 står det at fartsgrensen til Steinsjøvegen (FV 553) bør reduseres fra Sæteråsvegen og forbi skisenteret. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å regulere lavere fartsgrense langs en fylkesveg i en arealplan og ber kommunen ta ut punkt 6 fra retningslinjene til kommunedelplanen. Rådmannen tar merknad om punkt 6 i retningslinjene til etterretning. Punktet om nedsatt fartsgrense på FV 553 fjernes fra retningslinjene. NVE NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til energianlegg, vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en tydelig måte viser hvordan disse hensynene er vurdert og ivaretatt. Vassdrag og flomfare En forutsetning for at vassdrag blir tatt hensyn til i planleggingen er at de er gjort kjent/er avmerket på kartet. Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. Røbekken er tydelig avmerket og det er lagt inn hensynssone (faresone flomfare) langs bekken. For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl 11-7 nr. 6 til å merke alle vann, elver og bekker med årssikker vannføring. Av NVE sine kartverktøy kan det se ut som om det også er en bekk med årssikker vannføring fra Puttjern samt en sør for Hurdal skisenter ved Røsrud/Ødemark. Dersom dette er bekker med årssikker vannføring anbefaler NVE at disse avmerkes i plankartet på lik linje med Røbekken. Rådmannen følger NVE`s anbefaling og legger inn bekken fra Puttjern og Røsrud/Ødemark med faresone flomfare i plankartet. Arealbrukskategorien «bruk og vern av sjø og vassdrag» er benyttet i plankartet. Skredfare I ROS-analysen er faren for skred vurdert. Det vises til at det ikke er arealer som er angitt som aktsomhetsområde for skred i NVEs Skrednett. Vi vil imidlertid bemerke at i området sør for Hurdal Skisenter (ved Rødsrud/Ødemark) er et registrert aktsomhetsområde for jord- og flomskred (jf.

8 NVE sin kartlegging for jord- og flomskred er relativt nye. Dette området er trolig registrert etter at kommunen undersøkte disse kartene i forbindelse med ROS-analysen. Området som er registrert som aktsomhetsområde for jord- og flomskred er ikke foreslått regulert for ny bebyggelse, men omfatter imidlertid eksisterende bebyggelse. I og med at reguleringsbestemmelsene åpner for oppføring av enkeltboliger i dette området anmoder NVE kommunen om å vise området som hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelser som forbyr eller setter spesielle vilkår for utbygging. Det aktuelle området for skredfare lå ikke inne i NVE`s skredatlas når kommunen gjennomførte ROS analyse på temaet. Rådmannen følger NVE`s anmodning om å legge inn nytt område sør for skisenteret som hensynssone skredfare. Det knyttes ingen spesielle vilkår til sonen i kommunedelplanen. Det foreligger ingen dokumentasjon som kommunen kjenner til som utdyper grunnlaget for utformingen av sonen. På grunn av det manglende datagrunnlag settes det ikke konkrete vilkår for bygging i dette området før slike data foreligger. Før eventuelle ny bebyggelse i dette området kan tillates må slike data foreligge. Hafslund Nett AS Hafslund kommer i sin høringsuttalelse med en rekke opplysninger om hvordan kommune og tiltakshaver skal forholde seg i forhold til utbygging av strømnettet i området. Rådmannen henviser til vedlagt høringsuttalelse for dette. Rådmannen tar heretter inn og kommenterer kun utvalgte deler av høringsuttalelsen til Hafslund. Følgende ønskes spesifikt ivaretatt i kommuneplanbestemmelsene: Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR område samt i areal regulert til utbyggingsformål Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner Plassering av nettstasjoner må avklares ved utarbeiding av reguleringsplaner. Rådmannen tar punktene om nettstasjoner inn i retningslinjene til kommunedelplanen. I plankartet som nå er på høring ser vi at det er foreslått lagt inn hensynssoner også for våre luftledninger som er etablert i henhold til områdekonsesjon, dvs. luftledninger som er under 24 kv. Etter det vi kan se er noen av disse ledningene erstattet med jordkabel. Vi vil ettersende kart som viser hvilke luftledninger som i dag finnes innenfor planområdet.

9 Rådmannen gjør endringer i plankartet i forhold til oppdatert informasjon på luftledninger fra Hafslund nett. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) DMF registrerer at det legges ut til ny bebyggelse (B-1) på en registrert forekomst i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus og pukkdatabase. Forekomsten er oppført som «meget viktig». God tilgang på masser er et viktig grunnlag for fortsatt vekst, og er svært viktig for bygg og anleggsbransjen. Den nevnte forekomsten (nr Hurdal Verk) er arealmessig svært stor, og lokalisert i til dels godt utbygget område. DMF er enig i kommunens vurdering av konsekvensene i punkt 4.6 angående utbygging i felt B-1. DMF påpeker videre følgende: Viktig å føre en god fremtidig fortettingspolitikk for de øvrige arealer som grenser til forekomsten Anbefaler at en er restriktiv med å legge ut helt nye områder for boligbygging innenfor forekomsten Fokuser på å utnytte potensiale for ekspansjon i eksisterende, bebygde områder Uheldig planpraksis når boligformål prioriteres langs eksisterende veistruktur, helt til mineralforekomsten ikke lenger har plass til nødvendig infrastruktur ved aktuelle lokaliteter for uttak. Utdrevne sand - og grusforekomster kan gi gode arealer til utbyggingsformål. Rådmannen tar uttalelsen fra DMF til etterretning og som et innspill til hvordan kommunen bør forholde seg generelt i plansaker som direkte eller indirekte berører geologiske forekomster. Steinsjøvegen vegstyre v/ole Martin Harstad Steinsjøvegen Vegforening er veieier fra Øvre Melby til Steinsjøen. Dette betyr at foreningen eier deler av tilførselsveien til hytteområdet. I blant annet trafikkanalyse er det nevnt standardheving av vegen fram til hovedinnfarten til hytteområdet. Den økonomiske situasjonen for vegforeningen er per dags dato slik at dette er et tiltak som denne ikke kan utføre i sin egen regi. Det er tidligere forsøkt å finne en mulighet til å sette opp en automatbom på veien, både for å øke inntektene og få til en mindre kostnadsbelastende ordning enn dagens ordning. Vi ber om at det i videre planlegging av trafikkavviklingen bli tatt hensyn til at det i framtida vil være behov for en plass hvor en slik bom kan plasseres. Hvis Steinsjøvegen vegforening fortsatt skal drifte vegen fra Melby til innfarten til hytteområde vil en plassering av en slik bom bli før innfartsvegen tar av fra Steinsjøvegen. Rådmannen vil her henvise til videre planprosess for området. Ny infrastruktur som vegnett, plassering av bom osv. vil være del av en kommende reguleringsplan. Steinsjøvegen vegstyre vil som eier av den private delen av vegen fra Øvre Melby til Steinsjøen bli en part i arbeidet med reguleringsplaner for området. Flaen Sag og Høvleri AS Vi har per i dag et ferdig regulert hytteområde ved Melbybråten. Vi ber om at dette området ikke rammes av rekkefølgebestemmelsene eller andre planer som vil være til hinder for at vi kan starte med salg av tomter i dette området etter gjeldende reguleringsplan.

10 Vi har for øvrig deltatt i grunneiersamarbeidet for totalområdet, og vil fortsette med det fram til det nivå som vi finner naturlig. Dette er i tråd med tankene for innholdet i en framtidig samarbeidsplan for området. Rådmannen viser her til planbestemmelse 5 f), hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Tiltakene i Melbybråtan kan derfor iverksettes uavhengig av fremdriften i resten av planområdet Østgreina. Rådmannen forutsetter at det er dialog mellom aktørene i området og at man koordinerer planlegging av eventuell felles infrastruktur osv.. Lisbeth og Rune Bjørnstad Vår eiendom, Solsrud gnr/bnr 10/1, grenser inntil Melbye Nedre, hvor det er planlagt store utvidelser i alpinanlegget. Vi vil tillate oss å si noe om hvilke konsekvenser dett vil få for vår eiendom. I planforslaget er det skissert en ny «bunnstasjon» for alpinanlegget. Den er skissert lengst nord vest (helt i ytterkant) på eiendommen Melbye Nedre, inntil Sæteråsvegen og nær gårdstun. Det er skissert at det her skal monteres en 6 seters stolheis. Hvis dette skulle bli aktuelt å realisere, kommer det til å få store konsekvenser for naboeiendommene langs Sæteråsvegen, og kanskje størst konsekvenser for vårt bomiljø, siden vår eiendom grenser inntil Melbye Nedre. Negative konsekvenser for vår eiendom vil bli store. Tenker da spesielt på støy og ulemper i form av: - støy fra heisanlegget som driftes fra morgen til kveld - støy fra alpinistene under heiskø, og påstigning til stolheisen - musikk - og høyttaleranlegg ved påstigning til stolheisen - snøkanoner, som også ofte driftes på natt - flombelysning på kveld og også ofte natt, mens snøkanonene er i gang - store og ruvende konstruksjoner i landskapet, som et stolheisanlegg er Vi har lang erfaring fra å være nabo til det eksisterende alpinanlegget. Denne utvidelsen med en stolheis og tilførselsløyper til stolheisen i landskapet, samt parkeringsplasser og biloppstillingsplasser rett innpå gårdstunene, er en stor negativ konsekvens og ødeleggelse i landskapet og ikke minst en forringelse av lokalmiljøet. Formålet med en konsekvensanalyse er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning i planleggingen av tiltaket og når det tas stilling om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres». På bakgrunn av ovenstående ber vi om at våre innspill blir tatt med i det videre arbeidet ved en eventuell utvidelse av alpinanlegget. Hvis det skulle bli behov for en stolheis på sikt, må stolheisen få en noe mer usjenert og egnet plassering, slik at den ikke blir så generende for naboeiendommene. Konsekvensene for beboerne i Sæteråsvegen av en eventuell utbygging av skisenteret er ikke belyst spesielt i kommunedelplanens konsekvensutredning. Planprosessen har hatt som hensikt å klargjøre områder i forhold til arealbruk på et overordnet nivå. Derfor vil det for enkelte områder være forhold som må konsekvensutredes mer i detalj når reguleringsplan/detaljplan blir utarbeidet. Konsekvensene for beboerne i Sæteråsvegen er et eksempel på et slikt område. Videre utredning gjennom reguleringsplan vil vise hvilke tiltak som eventuelt må settes i verk for å sikre at beboerne ikke får unødig ulempe av utviklingen i skisenteret. Dette forholdet føres inn som eget punkt i retningslinjene til kommunedelplanen.

11 Liv Landero Ut av dokumentene som er gjort tilgjengelig kan jeg ikke se at planen berører eller påvirker min eiendom. Begge eiendommene er tegnet inn samlet med farge «lysgul boligbebyggelse» for eksisterende og den fremtidige planen. En tegning som fremkommer i «planbeskrivelsen» (Kommunedelplan Østgreina) punkt 6, mulighetsbilde, (figur 13 side 3) viser en reduksjon av min eiendom. Dette forventer jeg er en «tegnefeil» og at området opprettholdes til boligbebyggelse for fremtiden slik kartet til høringsutkastet av er inntegnet. Jeg ber om at kommunen besvarer min høringsuttalelse og samtidig bekrefter at min eiendom ikke blir berørt. Illustrasjonen av mulighetsstudie Hurdal ski og fritid viser en løype i alpinanlegget kommer inn over deler av eiendommen til Landero. Dette er kun en illustrasjon av hvordan en kan tenke seg at alpinanlegget kan bli. Illustrasjonen er kun et vedlegg i saken og er ikke del av de forhold som skal vedtas som del kommunedelplanen. Rådmannen kan derfor bekrefte at arealformålet på eiendommen til Landero vil være boligbebyggelse i kommunedelplan Østgreina. Paul Johan Moltzau Av oversiktskartet fremgår planlagt ny nedfart sør for eksisterende "Sørhenget". Nedfarten er tegnet inn på det nord-østre hjørnet på min eiendom gnr 12 bnr 4. Jeg ønsker denne justert slik at nedfarten går klar av hjørnet på min eiendomsgrense. Dette arealet planlegger jeg å nytte til spredt fritidsbebyggelse og slik jeg ser det vil nedfarten slik den nå er tegnet inn begrense utnyttelsen av den antatt best beliggende tomten. Illustrasjonen av mulighetsstudie Hurdal ski og fritid viser en løype i alpinanlegget kommer inn over deler av eiendommen til Moltzau. Dette er en illustrasjon av hvordan en kan tenke seg at alpinanlegget kan bli. Illustrasjonen er kun et vedlegg i saken og er ikke del av de forhold som skal vedtas som del av kommunedelplanen. Praksis kommunen har hatt i planprosessen er at når grunneier nekter nytt arealformål så beholdes det gjeldende. I dette tilfelle er det flere argumenter som taler for beholde planforslagets arealformål fremtidig idrettsanlegg. Arealet grunneier ønsker å bygge på er såpass bratt (1:2,6) at det vil være svært tvilsomt om administrasjonen vil tilrå bygging her (bygningsteknisk krevende med store terrenginngrep). Det meste av det aktuelle arealet ligger også inne under aktsomhetsområde for jord og flomskred (kartlagt av NVE). Dette er ytterligere et forhold som tilsier at det vil være krevende å få tillatelse til bygging her. Alpintraseen vil bli ganske annerledes og en får ikke utnyttet det areal som nå er avsatt til skianlegget i planforslaget på en optimal måte.

12 Det aktuelle arealet ligger innenfor sirkelen angitt på bildet over. Det skraverte området (rød skravur) angir faresone jord og flomskred. Som en ser blir planforslaget at man legger arealformål idrettsanlegg nesten inntil grensen for foreslått løypetrase. Den omtalte løypetrase fra Hanskollen er angitt mellom to streker på tvers av høydekvotene. Plankartet til kommunedelplanen angir det omtalte areal, del av gnr/bnr 12/004, med arealformål fremtidig idrettsanlegg. Rådmannen vurderer det som svært viktig å gi skisenteret muligheten for å utvide anlegget på god måte. Med de argumenter som er nevnt mot eventuell bebyggelse i dette området, bla. med hensyn på terreng og faresone jord og flomskred, mener rådmannen at planforslaget idrettsanlegg bør bli arealformålet her. Forslaget vil bli justert noe ned i areal i forhold til forslaget som har vært ute på høring. Det nye arealformålet idrettsanlegg vil i omfang bli nesten tilsvarende det illustrasjonen til Hurdal ski og fritid angir (totalt i overkant av 500 m 2 inne på gnr/bnr 12/004). Jan Asle Ruud Innspill til kommunedelplan for Østgreina i forbindelse med planlagt hytteområde som kommer i nær berøring med boligeiendommen gnr/bnr 10/77 i Steinsjøvegen 30. Regner med at fremtidig utbygging skjer på en slik måte at hytteområdet med tilførselsveg(er) m.m. ikke vil forringe verdi, bruk, utnyttelse eller tilgjengelighet for vår boligeiendom. Kartgrunnlaget i målestokk 1:3000, som per i dag skisserer området hvordan maksimal utnyttelse av området er tenkt, ser ikke ut til å ta hensyn til eksisterende boligbebyggelse og bomiljø. Vår boligeiendom er den som ligger tettest opp til hytteområdet av boliger og fritidsboliger i området fra vegkryss Harstadvegen - Steinsjøvegen til og med Steinsjøvegen 38. Av de samme eiendommene er det kun gnr/bnr 10/77 som får trafikkavviklingen til det nye hyttefeltet, tenkt ny vegtrasè til Ekralia hyttefelt, samt til boligeiendommen Harstad som må passere vår bolig. Avstand fra bolig til vegskulder Steinsjøvegen er 5 meter, og vil gi en ikke ubetydelig støyøkning og forstyrrelser i forhold til dagens trafikkbilde.

13 For å ivareta eksisterende bomiljø ber jeg om at tilførselsvegen, det vil si Steinsjøvegen, flyttes minimum 30 meter opp i planområdet fra nåværende trasé. Ber også om at tenkt bebygd område H1 på 2,1 daa tas ut av planen, da en bebyggelse her vil gi direkte innsyn ovenfra og inn på vår boligeiendom og som vil gi betydelig verdiforringelse av eiendommen. Også skissert avkjøring til det nye hyttefeltet vil om vegen ikke legges om gi begrensninger for fremtidig utnyttelse og bruk av min eiendom. Tillater meg å komme med forslag om at nedre delen av fremtidig bebygd område i området Bergli blir åpnet for spredt boligbebyggelse med eksempelvis tilsvarende antall boliger som ligger på nedsiden av Steinsjøvegen i dag. Dette vil gi et positivt tilskudd til et fredelig og godt bomiljø. Konsekvensene for beboerne i Steinsjøvegen, nord for bomstasjonen, av en eventuell utbygging av hyttefeltet ved «Hurdal ski og friluft», er ikke belyst spesielt i kommunedelplanens konsekvensutredning. Planprosessen har som hensikt å klargjøre områder i forhold til arealbruk på et overordnet nivå. Derfor vil det for enkelte områder være forhold som må konsekvensutredes mer i detalj når reguleringsplan/detaljplan blir utarbeidet. Videre planlegging må vise hvordan hyttefeltet best kan utformes i forhold til eksisterende bosetting langs Steinsjøvegen. Dette for å sikre at beboerne ikke får unødig ulempe av utviklingen av hytteområdet. Dette hensynet føres inn som eget punkt i retningslinjene til kommunedelplanen. Rådmannen vurderer det ikke som aktuelt å utvide arealet for spredt boligbygging i kommunedelplan Østgreina. Lars A. Sandberg Det vises til kommunedelplan Østgreina som ligger ute til 1. gangs høring. Jeg ønsker i den forbindelse å komme med innspill for den delen av eiendommen gnr/bnr 13/008 som ligger innenfor det angitte planområdet. Da jeg kjøpte eiendommen gnr/bnr 13/008 hadde jeg planer om å restaurere det tilhørende bolighuset. Etter at fagfolk har sett nærmere på huset er det konstatert at det er kondemnabelt, og derfor må rives. Jeg har tanker om å sette opp igjen nytt hus på et senere tidspunkt og ønsker at denne muligheten ikke låses. Den delen av eiendommen gnr/bnr 13/8 som ligger innenfor planområdet er angitt som LNFformål, a. Mitt forslag er at dette i stedet blir justert til LNF, b; «spredt boligbebyggelse». Naboeiendommen gnr/bnr 14/22 er også angitt til dette formålet. Det vil i denne omgang ikke være aktuelt å endre/utvide område for LNF-b, arealer tillatt med spredt boligbebyggelse, innenfor planområdet for kommunedelplan Østgreina. Rådmannen vurderer den konkrete saken slik at selv om huset på gnr/bnr 13/008 er revet endrer ikke dette status på eiendommen med hensyn til arealbruk. Rivningen vil derfor ikke endre grunnlaget for en eventuell behandling av byggesøknad. Endret arealformål til LNF-b, arealer tillatt med spredt boligbygging, vil ikke endre grunnlaget for vurdering av en søknad da rådmannen anser dette som en boligeiendom.

14 Konsekvenser: Som følge av kommunedelplanen Østgreina oppheves reguleringsplanen for Ekralia. Dette er ført opp i planbestemmelsene 1 om planens rettsvirkning. Reguleringsplanen for Ekralia (vedtatt 1969) er blant annet ikke lenger i samsvar med gjeldende lovverk. I tillegg er det naturlig at det regulerte arealet ses i sammenheng med utviklingen rundt Ekralia. Det er i kommunedelplanen satt en ny grense for hvilket areal kommunen anser bør være med i en ny reguleringsplan for dette området. Deleforbud opprettholdes for området inntil ny reguleringsplan er vedtatt.

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/34 Kommunalt råd for funksjonshemmede 27.10.2014 14/32 Eldrerådet 21.10.2014 14/54

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 GNR 143 BNR 4, 7, 549 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDET GAMLESETER Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Benedicte Søgnen Bendiksen 26.08.2014 2013/3011-16/97743/2014 EMNE 143 Telefon

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/3742-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av Dokumenter i saken: 1 I Søknad

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/169-38 L10 Saksbehandler: Stig Nordli Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Endelig behandling, Forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2011/593-53 Arkiv: L12 Dato: 30.09.2014 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Driftsutvalget 13.10.2014 56/14 Kommunestyret 21.10.2014 Godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 033/17 Kommunestyret 14.09.2017 040/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/112 17/7193 0540R082, L12

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1668-18 Arkiv: 0304R1108 Dato: 06.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09. Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 13293/2015 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 01.06.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune /37 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2015/1012 Dato: 12.04.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Planutvalget - Ørland kommune 19.04.2016 16/37 Kommunestyret - Ørland kommune 28.04.2016 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer