Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /09 RESULTATER AV KOMMUNENS EIERSKAP ETTER 2008 PRINSIPPER FOR EIERSTYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /09 RESULTATER AV KOMMUNENS EIERSKAP ETTER 2008 PRINSIPPER FOR EIERSTYRING"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 020 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /09 RESULTATER AV KOMMUNENS EIERSKAP ETTER 2008 PRINSIPPER FOR EIERSTYRING 1. SAKEN GJELDER Sandnes kommunen sin eierskapsmelding 2. utgave ble godkjent av bystyret i sak 199/07. Forut for denne behandlingen hadde formannskapet blitt delegert arbeidet med å utforme prinsipper for godt eierskap, kategorisering av selskapene ift motivet for eierskapet og rutiner for oppfølging. Videre ble det i sak 89/07 den lagt frem resultater av kommunens eierskap i selskapene for 2005 og Strategiske valg knyttet til kommunens eierstyring fremover, som fremkom under bystyrets dialogmøte om resultatene fra kommunens eierskap ble innarbeidet i den foreliggende godkjente 2. utgaven eierskapsmeldingen. Eierskapsmeldingen del I punkt 1.5 hjemler at bystyrets møte i september skal foreholdes rapportering og behandling av resultater fra selskapene i konsernstrukturen. Hensikten er å kunne gi kommunens eierstrategi en samlet behandling. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak knyttet til enkelt selskaper skal fortrinnsvis behandles i dette møtet. Rådmannen har ansvaret for å fremlegge en sammenstilling av resultater og problemstillinger basert på selskapenes egne årsrapporter og årsregnskap. Følgende punkter skal vektlegges: Utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall Risiko og fremtidsutsikter Behov for mulige endringer og tiltak i eierstyringen fremover Grunnet saksmengden som forelå og som allerede var prioritert ift tidsfrister ble det ikke rom for å gjennomføre eierstrategimøte i bystyret i Av den grunn legges det i denne saken frem resultater som omfatter både 2007 og Ajourført konsernstruktur med oversikt over berørte selskaper fremgår av vedlegg nr. 1. I tillegg gis det utfyllende informasjon om endringer som har skjedd hittil i år, men resultatene fra endringer/nye selskapsdannelser vil først foreligg ved neste års eierstrategimøte. Rådmannen legger i denne saken frem en samlet oversikt over resultatoppnåelsen i de kommunalt eide selskapene, og fremholder noen strategiske problemstillinger for drøfting med hensyn på eierstyringen fremover. Status på oppgaver gitt i det forrige eierstrategimøte fremgår også. I samsvar med vedtatte kjøreregler Del 1 punkt 5, skal eierskapsmeldingen for Sandnes kommune 3. utgave oppdateres i samsvar med bystyrets vedtak i denne saken og frem som melding til bystyret i påfølgende møte. 2. RESULTATOPPNÅELSEN Med grunnlag i selskapenes årsberetninger og årsregnskap for 2007 og 2008 fremgår det av vedlegg nr 2 en sammenstilling av resultatene på de utvalgte nøkkeltallene som eierskapsmeldingen fremholder som sentrale styringsparametere. Dette gjelder økonomiske nøkkeltall for hvert selskap, sykefravær siste året, samt oversikt over omfanget av antall datterselskaper og tilknyttede selskaper. Økonomisk utvikling hovedtall 2.1 Arbeidsmarkedsbedriftene Arbeidsmarkedsbedriftene er aksjeselskaper, men det kan ikke foretas utdeling til eierne i disse selskapene. Resultat etter skatt for disse tre selskapene er redusert fra 2007 og Side 1 av 9

2 2008. Allservice AS hadde et underskudd i 2007 på vel kr.1 mill. og regnskapet for 2008 viser en forverring med et resultat på kr 5,9 mill i underskudd. Styret fremholder at selskapet er sterkt preget av omstrukturering som pågår, både ved avvikling av avdeling og etablering av nye. Egenkapitalandelen i Allservice AS er 45,6%. Lavest egenkapitalandel har Sandnes Pro- Service AS med 32,5% og kr. 12,7 mill. i egenkapital. Samtidig har selskapet den mest stabile resultatutviklingen av de tre arbeidsmarkedsbedriften som Sandnes kommune er eier i. 2.2 Aksjeselskapene endringer av kommunens eierskap Det er to aksjeselskap som er avviklet i Det ene er Sola Terminalbygg AS. I sak den sluttet bystyret seg til innstillingen fra selskapets styre om å avvikle selskapet, da selskapets formål ble anset som realisert. Selskapet hadde en egenkapital på kr ,- og er bekreftet slettet Arbeidet knyttet til regionens infrastruktur er nå overført som prioritert oppgaver for Stavanger-regionen Næringsutvikling AS. Det andre selskapet er Sandnes Tomteselskap AS som i generalforsamlingen ble vedtatt avviklet, og samtidig ble Sandnes tomteselskap KF stiftet av Sandnes bystyre. Tomteforetaket ble stiftet med en totalkapital på kr 242 mill., hvorav kr 150 mill. utgjør innskutt egenkapital og kr 50 mill. var ansvarlig lån. Ekstern verdivurdering lån til grunn for verdifastsettelsen av tomter ved omdanningen. I stiftelsesdokumentene for Sandnes tomteselskap KF inngår eierstrategi fra bystyret. Den er utformet blant annet på grunnlag av resultater fra og bystyrets vedtak ifm. selskapskontroll utført i Sandnes tomteselskap AS. Den vedtok formannskapet å kjøpe Ryfylke-kommunenes IKS sin del av aksjene i Lysefjorden Utvikling AS til en verdi av kroner Dette tilsvarer 8 aksjer og en eierandel på 1,6%. Lysefjorden Utvikling AS (LU AS) ble etablert i Selskapets formål er å utvikle Lysefjorden som attraksjon og reisemål og bidra til næringsutvikling i og rundt fjorden samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Av saken fremgår det at et eierskap vil være motivert (jfr. eiermeldingen kap.1.3) regional posisjoner og politisk motivert. Et eierskap vil bidra til at Sandnes kommune styrker sin posisjon i forhold til regional utvikling. Ved kjøp av 8 aksjer anses eierskapet å være av strategisk karakter. En vil ikke oppnå reell eierstyring ved eierskap av 8 aksjer. Etter at Gastronomisk Institutt AS gikk konkurs, tok Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og fylkeskommunen initiativ til å stifte Kulinarisk Institutt AS. I ekstraordinær generalforsamling 9.9,2008 ble det vedtatt å gjennomføre en kapitalforhøyelse på kr. 8 mill. ved en rettet emisjon. Sandnes kommune mottok i skriv av invitasjon til deltakelse i aksjeutvidelsen i selskapet. Ordførere og rådmenn i Stavanger-regionen Næringsutvikling AS kom imidlertid til enighet om at deltakelsen burde løses ved at SrN AS tegnet seg med 5000 aksjer á kr. 100,- og at kommunene bidro økonomisk til inndekning av aksjekjøpet. Tegningen ble gjennomført, og eieroversikten i Kulinarisk Institutt AS etter emisjonen viser at SrN eier 7,4% av aksjene i selskapet. Sandnes kommune har ingen eierinnflytelse direkte i selskapet, følgelig er det holdt utenfor i konsernstrukturen. 2.3 Resultater - aksjeselskaper Lyse AS er det eneste aksjeselskapet som har utbetalt utbytte til eierne. Det ble utdelt kr 311 mill. i 2007 og kr 358 mill. i Selskapet har en betydelig resultatforbedring fra 2007 til Egenkapitalen i selskapet er kr 3,3 milliarder og utgjør i ,4% (45,3% i 2007). I 2003 vedtok overligningsnemda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, at Lyse Energi AS kun får skattefradrag for risikopåslag på 1 prosentpoeng av de ansvarlige lånene til eierne. Avtalt risikomargin er 2 prosentpoeng. Borgarting lagmannsrett avgjorde saken i desember 2008 og Lyse vant frem med sine anførsler. I samsvar med Side 2 av 9

3 god regnskapsskikk er forventet tilbakebetaling av skattekostnad for perioden behandlet i regnskapet som en betinget eiendel og ikke inntektsført. Forus Næringspark AS har for 2008 avlagt et resultat i underskudd på kr. 19,3 mill. (overskudd på kr 22,3 mill. i 2007). Selskapet har en egenkapital på kr 358,3 mill. og en egenkapitalandel på 61,2%. Forus Næringspark AS har 3 datterselskaper (100% eierandel), Forus Utvikling AS som har avlagt et resultat i 2008 på kr. 0,260 mill., Forus Parkering AS som viser et underskudd på kr 0,201 mill. og Stavanger-regionen Næringsutvikling AS som har et resultatmessig underskudd på kr 5,750 mill. Styret i SrN AS bemerker i sin årsberetning at resultatet er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt for 2008, og bekrefter grunnlaget for videre drift. Gjesdal Næringspark AS er et tilknyttet selskap i Forus, gjennom 50% eierandel. Aksjonærene i Gjesdal Næringspark AS har i protokoll av kommet til enighet om å nedskrive selskapets varebeholdning med kr 52,4 mill. (se vedlegg 4). Forus Næringspark AS har nedskrevet verdien av sine aksjer med kr. 27,925 mill. (posten andre finanskostnader). SF Kino Stavanger-Sandnes AS har en betydelig resultatforbedring fra kr 2,2 mill i 2007 til kr. 6,6 mill i Styret fremholder at økningen i billettomsetningen på 11,2% er en vesentlig årsak. Totalbesøket økte med 8% fra 2007 til Egenkapitalandelen i selskapet er 53,4%. 2.4 Interkommunale selskap IKS Resultatene fra de interkommunale selskapene IKSene viser store variasjoner. Stavanger2008 IKS er selskap under avvikling. I sak 64/09 den 19.5 d.å sluttet bystyret seg til at selskapet avvikles. Anslaget for resultatet ved avviklingsregnskapet er et overskudd i størrelsesorden kr 5 mill. Eventuelt overskudd gjøres opp i samsvar med selskapsavtalen ledd Eierandeler legges til grunn for fordeling av aktiva ved oppløsning. Det er avviklingsstyret som fremmer slik innstilling til representantskapet. Sørmarka Flerbrukshall IKS ble stiftet i 2007, og endelig selskapsavtale ble godkjent av bystyret Sandnes kommune eier 23,55% i selskapet, som har til formål å oppføre, eie og drive kunstishallen. Øvrige eiere i selskapet er kommunene Stavanger, Sola og Randaberg. Selskapet har en ansatt daglig leder, og øvrig organisasjon er under etablering. Det har følgelig ikke vært ordinær drift i selskapet pr. utgangen av Multihallen og Storhallen IKS er under etablering. Sak om dette fremmes for behandling i bystyret den 8.9. d.å og tilsvarende i deltakerkommunene Randaberg og Stavanger. Forutsatt politisk godkjenning innarbeids dette selskapet i konsernstrukturen som fremgår av eierskapsmeldingen 3. utgave, som selskap under etablering. Brannvesenet sør-rogaland IKS har avlagt regnskapsmessig underskudd for 2007 og 2008, men eierkommunene godkjente å dekke underskuddet for 2007 i 2008, slik at endelig regnskap 2008 viser et overskudd på kr. 1,8 mill. Av styrets beretning fremgår at hovedårsaken knytter seg til feilbudsjettering av pensjon. Beregningsgrunnlaget mottatt fra KLP var utarbeidet etter feil regler. Virksomheten er personellintensiv og over 83% av utgiftene knytter seg til lønn- og sosiale utgifter. Selskapet har en egenkapitalandel på 15,5% (kr. 9,2 mill.). Hovedtyngden av inntektene er driftstilskudd fra eierkommunene. IVAR IKS har avlagt et negativt resultat i 2008 på kr 24,9 mill. (kr. 3,2 mill i 2007). Årsunderskuddet dekkes av tidligere års opptjent egenkapital og fordeler seg på vann med kr 11,7 mill, avløp 18,9 mill. og renovasjon som viser et overskudd på kr 1,012 mill. Styret bemerker i sin beretning at selskapet delvis er utsatt for markedsrisiko når det gjelder næringsavfall virksomheten. På slutten av 2008 hadde selskapet en anstrengt likviditetssituasjon på grunn av at årets underskudd ble større enn budsjettert, og i tillegg var hele investeringsrammen benyttet. Det er tatt opp nytt lån i Ved årsskiftet utgjorde selskapets langsiktige lån kr 930,7 mill., hvorav 22% er bundet til fastrentekontrakter. Bevissthet om finansiell risiko knyttet til rentenivået fremholdes som sentralt for selskapet. Side 3 av 9

4 Egenkapitalandelen i IVAR IKS er 32,4% og kr. 491 mill. Egenkapitalen fordeler seg med kr 337,1 mill på vann, kr. 21,9 mill på avløp og kr 103,3 mill knytter seg til renovasjon. Renovasjonen IKS har et resultat for 2008 på kr. 0,9 mill. dvs om lag kr 1,0 mill. svakere enn Datterselskapet Næring AS forestår innsamling av næringsavfall og er skattepliktig del av virksomheten. Egenregi AS driver gebyrfinansiert virksomhet og skal drives til selvkost. Markedsrisikoen for selskapet er knyttet til næringsvirksomheten, men også balansen mellom egenregi og næringsvirksomhet. I 2008 var det tilnærmet lik fordeling mellom disse. Egenkapitalandelen i selskapet utgjør 8,04% er bokført egenkapitaler kr 5,987 mill. Rogaland Revisjon IKS har et resultat på kr 1,2 mill, en forbedring fra året før på ca kr 1,0 mill. Selskapets egenkapitalandel er 36,2% (kr. 8,3 mill). Styret fremholdere i sin beretninge at grunnlaget for konkurransemessige drift er godt. Omsetningen er styrket, bl.a som følge av at bemanningen er økt og det er kjøpt tjenester fra andre enheter. Synergieffekter av regnskaps- og forvaltningsrevisjonene er blitt ytterligere forbedret. 2.5 Interkommunale samarbeid ihht KL 27 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS har avlagt resultat for 2008 med overskudd på kr. 0,594 mill. Tilsvarende var resultatet i 2007 kr 0,335 mill. I henhold til vedtektene skal virksomheten skal drives i balanse slik at inntektene fra kommune dekker utgiftene. Styret har besluttet at disposisjonsfond i IS et ikke skal overstige kr Det er derfor tilbakeført til overskytende opparbeidet overskudd, samt renter av innskuddskapital. Ryfylke Friluftsråd og Jæren Friluftsråd er begge organisert som Interkommunale samarbeid ihht KL 27. Ryfylke friluftsråd avla et resultat i 2008 på kr 0,835 mill. som er over 70% bedre enn For Jæren Friluftsråd er situasjon motsatt. Resultatet i 2008 er kr 0,382 mill (0,632 mill. i 2007). Egenkapitalen i hvert av friluftsrådene utgjør ca. kr 7 mill. Kommunene betaler medlemsavgift pr. innbygger. I 2008 utgjorde den kr 8,33 pr innbygger til hvert av friluftsrådene. Kontingenten prisjusteres og oppdateres ihht folketall hvert år. 2.6 Kommunale foretak De kommunale foretakene fremmer i egne saker til bystyret årsregnskap og årsberetning, samt forslag til økonomiplan. Resultatene både for 2007 og 2008 viser regnskapsmessig overskudd for foretakene. Sandnes tomteselskap KF avla resultat på kr 14,3 mill. for de 5 første driftsmånedene som foretaket hadde i Det er kun Sandnes Kulturhus KF som ytes driftstilskudd fra bykassen. Dette fastsettes i økonomiplan. Samtlige foretak har en egenkapitalandel på over 30% ved utgangen av I mars d.å vedtok bystyret å stifte KinoKino senter for kunst og film KF. Foretaket har som formål å være en ledende screeningarena og møteplass for nyskapende kunstformidling. Gjennom kreativ bruk av teknologi i video, film, elektronisk kunst, animasjon, tegneserier og andre kunstneriske uttrykk, skal senteret initiere og invitere til nye uttrykks- og formidlingsformer og nye samarbeidskonstellasjoner. Foretaket har en sentral kulturpolitisk oppgave mht. å fremme interessen og respekten for samtidskunst og for filmen som kunstart. Det skal videre tilby allsidig utvalg av kunst og film basert på kvalitetskriterier og tilbud rett mot unge og nyetablerte utøvere. Virksomheten har frem til d.d. vært under etablering og åpning av senteret er fastsatt til KinoKino KF ytes driftstilskudd fra bykassen. Side 4 av 9

5 3. RESULTATER PÅ PRIORITERTE OMRÅDER 3.1 Godtgjørelser i selskapene gjennomsnittlige utgifter pr. selskapstype I samsvar med bystyrets oppdrag fra forrige eiermøte, fremgår det også av vedlegg 2 en oversikt over godtgjørelser som inngår i selskapenes regnskaper. Opplysningene fremkommer av noter til regnskapet, og hovedtyngden av selskapene har inkludert slik offentlig rapportering av selskapets godtgjørelser. Årsrapporten for Lyse gir tilsvarende informasjon også for hvert av datterselskapene (se vedlegg nr. 3). Alle foretakene har slik noteopplysning. Gjennomsnittlig utgifter til godtgjørelser i selskapene AS AS Arb.m.bedrift IKS IS/Friluftsråd KF'ene Godtgjør. daglig leder Godtgjør. Styre/rep.skap Godtgjør. Revisor Sammenstillingen mellom selskapstypene viser at gjennomsnittlig godtgjørelse til daglig leder er relativt lik mellom AS ene, Arbeidsmarkedsbedriftene (AS er) og IKS ene, mens de kommunale foretakene ligger betydelig lavere. Lavest utgifter til slik godtgjørelse har Friluftsrådene. Godtgjørelse til selskapsstyrene og representantskapene (eierorgan), er høyest i AS ene og IKS ene og klart lavest i KF ene. I vurderingene her må det både tas hensyn til at AS ene er de virksomhetene med flest ansatte og at i et aksjeselskap er styrets medlemmer personlig ansvarlig jfr. aksjeloven. Dette gjelder ikke tilsvarende for styremedlemmer i IKS er og KF er. Styrene vil videre har ulik belastning avhengig av selskapets aktivitet. For eksempel er styregodtgjørelsen i Allservice AS vesentlig høyere enn de to andre arbeidsmarkedsbedriften. Allservice AS er inne i en restrukturering av virksomheten og dette krever mer deltakelse og styreaktivitet enn ved en normal driftssituasjon. Honorar til revisor blir i AS ene fastsatt av generalforsamlingen, mens det for eksempel i KF ene benyttes tjenesteavtaler. Denne utgiftsposten vil også være avhengig av virksomhetens situasjon. Lyse har for eksempel hatt en skattesak som har gått i rettsapparatet og følgelig er samlet revisorutgifter i 2008 betydelige høyere enn ved et normalår. 3.2 Offentlighet i selskapenes styring og om resultatene Bystyret satte ved forrige eiermøte også fokus på selskapenes praksis mht. offentlighet omkring virksomheten og de styrende organ, dette også i lys av ny offentlighetslov fra Når det gjelder de kommunale foretakene har bystyret egen sak den (sak 61/09) besluttet rammene for praktisering av meroffentlighet. Kunngjøring av styremøter og sakliste trådte i kraft fra 2. halvår og utviklingen av system for offentlig journal gjennomføres i løpet av høsten. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Stavanger2008 IKS har på sine hjemmesider møteinnkallinger og protokoller fra styremøtene. Stavanger2008 IKS har også praktisert utleggelse av tilsvarende dokumenter knyttet til representantskapet. Alle IKS ene har publisert visjon/formål og kontaktinformasjon på sine hjemmesider. Årsrapporter foreligger på selskapenes nettsider, unntatt Rogaland Revisjon IKS. Side 5 av 9

6 Av IS ene (interkommunalt samarbeid etter KL 27) er det kun Rogaland Kontrollutvalgssekretariat som har lagt ut fullstendig møteplan, kontaktinformasjon og samarbeidets formål og eiere. Lyse AS offentliggjør årsrapportene, aksjonæravtale og kontaktinformasjon til styrende organ på sin hjemmeside. I tillegg er tilgjengelig finansinformasjon, herunder låneavtaler og børsmeldinger. Selskapet er ikke omfattet av ny offentlighetslov i samme utstrekning som foretakene, på grunn av markedssituasjonen. Forus Næringspark praktiserer nå utleggelse på hjemmesiden av innkalling og protokoll fra styrene. Videre ligger årsmeldinger tilgjengelig på nettsiden. Av arbeidsmarkedsbedriftene har både Forus Industri AS og Sandnes Pro-Service AS lagt ut sine årsrapporter på hjemmesidene. Pro- Service og Allservice AS har i tillegg også informasjon om selskapenes styrer, samt formål og verdier for virksomheten. 3.3 Selskapskontroll redskap i eierstyring Sandnes Kontrollutvalg har utarbeidet plan for selskapskontroll for perioden Jfr. Kommunelovens 77 nr.5 er kontrollutvalget gitt ansvaret for å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Bestemmelsen i loven må sees i sammenheng med 80 om selskapskontroll. Det er Kontrollutvalget, i medhold av Kommunelovens bestemmelser, som har det nærmere ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll. Her i ligger også ansvaret for å utarbeide en plan for gjennomføring. Det er kommunestyret som selv godkjenner planen, mens Kontrollutvalget forestår bestillerfunksjonen i samsvar med godkjent plan. Av forskrift følger at innen utgangen av året etter at nytt kommunestyre er konstituert, skal behandling av plan for 4-årsperioden finne sted. Bystyret behandlet og godkjente planforslaget den , med slik prioritering Forut for denne saken, hadde bystyret fått seg forelagt sak om resultater etter selskapskontroll i Lyse AS og Sandnes tomteselskap AS. Parallelt med behandlingen av selskapskontrollen i Lyse AS behandlet også bystyret saken om Styrets melding til eierne i Lyse. Resultater fra dette arbeidet er fulgt ved at det for Sandnes tomteselskap KF er utformet en egen eierstrategi fra bystyret. Resultatkrav om virksomheten og dens oppgaver knyttet til deltakelse i gjennomføring av boligsosial handlingsplan er innarbeidet. Styringskrav om prosjektregnskaper er stilt overfor styret. Styret i tomteselskapet har iverksatt arbeidet i samsvar med eierstrategien. I Lyse AS har eiermøtet fulgt opp punkter fra selskapskontrollen bl.a. ved at det har blitt gjennomført et arbeid med å vurdere innretningen av selskapets ansvarlige lån. Resultatet ble at det ansvarlige lånet med 60 år avdragstid er vedtatt endret til 30 års avdragstid med virkning fra juni Aksjonæravtalen er endret tilsvarende. Arbeidet Side 6 av 9

7 med å vurdere eventuelt ytterligere innretninger fortsetter, herunder også utforming av justert eierstrategi for selskapet. Arbeidet ventes fullført i I samsvar med vedtatt plan for selskapskontroll har Kontrollutvalget iverksatt bestilling av selskapskontroll i IVAR IKS og Forus Næringspark AS. Begge oppdragene er i arbeid Resultatene av er forventet fremlagt i løpet av høsten.. 4. VURDERINGER AV RISIKO OG FREMTIDSUTSIKTER I henhold til lovverket som selskapene omfattes av, stilles krav om at det skal gis en vurdering av selskapets risikoeksponering, samt utsiktene for videre drift i årsberetningen. Kommunale eierskap med stor økonomisk betydning for kommunen er for det første Lyse AS. Selskapets utbytte og innretningen av ansvarlig lån mellom kommunen og selskapet har direkte betydning på kommunens økonomiske rammer. Lyse har således en uttrykt utbyttepolitikk, som blant annet legger grunnlaget for et stabilt utbytte, ved at midler er avsatt til fremtidig utbyttefond. Det andre selskapet er Forus Nærspark AS (konsernet). Forus Utvikling AS er datterselskap opprettet for å gjennomføre felles infrastrukturtiltak i Forus. Dette selskapets resultater har betydning for blant annet klargjøring av næringsområder på Sandnes siden i Forus. Det andre datterselskapet, Stavanger-regionen Næringsutvikling AS er sentral utviklingsaktør for 16 kommuner og fylkeskommunen. Resultatoppnåelsen i selskapet har direkte betydning for kommunens næringsutviklings virksomhet, herunder næringssjefens arbeidsområde. Videre følger det av Lov om interkommunale selskaper IKS at deltakerkommunene er prorata ansvarlige for selskapets forpliktelser. Situasjoner med underskudd betyr at kommunen må gå inn å delta i finansieringen, dersom selskapet ikke har egne midler. Eksempel på en slik situasjon er avviket som oppsto i Brannvesenet sør-rogland. Videre har kommunen vesentlige garantiforpliktelser knyttet til bl.a. IVAR IKS. Eierstyring gjennom aktiv deltakelse i representantskapene i IKS ene er derfor sentralt for kommunen. I kommunens vurderinger av det enkelte selskap sin totale måloppnåelse, risikovurdering og fremtidsutsikter må sees i forhold til graden av økonomisk risiko eierskapet innebærer. Mulighetene for tiltak og endringer i selskap med vesentlige avvik og svak måloppnåelse avhenger av om kommunen har stor eller liten direkte politisk styring av eierskapet. Høy økonomisk risiko (stort kapitalinnskudd, stor eierandel) Lyse Sandnes Tomtesel. KF Forus Nær.park IVAR IKS Brann IKS Liten direkte pol. styring Univ.fondet Pro Service SF Kino Renovasjon IKS Sørmarka IKS Havn KF Stor grad direkte pol. styring Lysefjorden Utvikling AS Forus Ind. Allservice Stavanger 2008 Revisjon IKS Int.Arkiv IKS Kontrollutv. sekr Friluftsråden Parkering KF Kulturhus KF Lav økonomisk risiko (lite kapitalinnskudd, liten eierandel) Type selskap ift pol. styring AS IKS IS KF Side 7 av 9

8 Liten direkte styring betyr at kommunen i stor grad er avhengig av å oppnå enighet med flertallet av eierne for å kunne komme i posisjon til å innrette styrets arbeid ift. de ønskede endringene/ tiltakene. Figuren ovenfor illustrer selskapene ift grad av økonomisk risiko og grad av muligheter for politisk styring. 5. RÅDMANNENS VURDERINGER Med grunnlag i kommunens vedtatte prinsipper for godt eierskap i eiermeldingen, har rådmannen valgt å fremholde noen forhold som særlig utpeker seg, etter gjennomgangen av fra selskapene. a) De interkommunale selskapene IKSene øker i omfang. Resultatene for de to siste årene viser samtidig at årsresultatene svinger og egenkapitalandelen ligger under anbefalt nivå for en solid kapitalsituasjonen på 40%. Samtidig har kommunen eierandeler i de største selskapene på 20-25%. Rådmannen tilrår: det bør tas et initiativ overfor andre store eiere i selskapene om utforme en økonomisk eierstrategi for hvert selskap. Hensikten er å fastsette reelle økonomiske måltall som bidrar til å redusere risiko og sikre stabile rammebetingelser, både for selskapet og eierne. Den regionale samarbeidsgruppen om eierskap bør gis i oppgave å forestå arbeidet. Resultater fremmes i forbindelse med neste års rapportering. b) Avvikling av selskaper har blitt aktualisert i perioden både for Sola Terminalbygg AS og Stavanger2008 IKS. Eierskapsmeldingen har ingen rutiner for behandling av slik saker. Rådmannen tilrår: eierskapsmeldingen 3.utgaven, utvides med et eget kapittel i Del 1 som omhandler rutiner for behandling av saker knyttet til avvikling av selskaper. Lovkravene som gjelder for de ulike selskapstypene presiseres. c) Eierskapsmeldingen Del 1 punkt 1.2 gjør rede for ulike selskapsformer og har en punkt liste over forhold som skal vurderes før det tas stilling til valg av selskapsform og opprettelse av et selskap. Rådmannen tilrår: listen bør suppleres med punkt som omhandler forholdet til offentlighetsloven, samt at vurdering av spørsmål om eierandel bør tas inn. d) I opplæringen som ble tilbudt bystyret høsten 2007 ble kommunens eierskap prioritert som eget tema. Rådmannen har merket seg at det er etterspurt ytterligere opplæring av de valgte representantene. For å gjøre dette det så målrettet som mulig ber rådmannen om synspunkter på følgende forslag: Rådmannen tilrår: det utformes et 3 timers tilbud om gjennomgang av regelverk knyttet til de ulike selskapsformene. Målgruppen er valgte representanter i IKSene sine representantskap, styremedlemmer i IKS, KF og AS. Deretter tilbys å gjennomføre 1-2 times arbeidsmøte med de valgte representantene i representantskapene i IKS. Formålet er å sette selskapets virksomhet vs. kommunen som eier i fokus. 6. RÅDMANNENS ANBEFALINGER Rådmannen tilrår at Sandnes kommune sin eierskapsmelding oppdateres i samsvar med de faktaopplysninger som fremkommer i denne saken, samt de beslutninger bystyret treffer i denne saken. Oppdatert Eierskapsmelding 3. utgaven fremmes for bystyret som melding i neste møte. Saken legges frem for bystyret som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt Side 8 av 9

9 VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner den fremlagte resultatrapporten om kommunens eierskap for årene 2007 og Kommunens eierskapsmelding skal endres slik : a) Hovednøkkeltall ihht vedlegg 1 innarbeides b) Eget kapittel i Del 1 skal omhandle rutiner for behandling av saker knyttet til avvikling av selskaper. Lovkravene som gjelder for de ulike selskapstypene presiseres. c) Del 1 punkt 1.2 gjør rede for ulike selskapsformer og har en punkt liste over forhold som skal vurderes før det tas stilling til valg av selskapsform og opprettelse av et selskap. Listen bør suppleres med punkt som omhandler forholdet til offentlighetsloven, samt at vurdering av spørsmål om eierandel tas inn. 3. Sandnes kommune sin eierskapsmelding 3. utgave fremlegges som melding til bystyret i neste møte. 4. Det tas et initiativ overfor andre store eiere i IKS og selskapene om å utforme en økonomisk eierstrategi for hvert selskap. Hensikten er å fastsette reelle økonomiske måltall som bidrar til å redusere risiko og sikre stabile rammebetingelser både for selskapene og eierne. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Vedlegg 1: Konsernstruktur i Sandnes kommune Vedlegg 2: Hovednøkkeltall 2008 og 2007 selskaper og foretak Vedlegg 3: Lyse AS, Årsmelding 2008 utdrag Vedlegg 4 : Forus Næringspark, Årsmelding 2008 utdrag Vedlegg 5 : Protokoll datert , Gjesdal Næringspark AS Vedlegg 6: Brannvesenet sør-rogaland, styrets beretning 2008 Utrykte vedlegg : Årsberetning og årsregnskap 2008, selskapene i konsernstrukturen Side 9 av 9

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS)

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) FN 4/17 Fellesnemnd 29.08.17 Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) 1. Saken gjelder I møtet den 09.06.2017 behandlet Midlertidig fellesnemd temaet «Interkommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Plan for selskapskontroll ny behandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Plan for selskapskontroll ny behandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2016 Sak: 95/16 Tittel: Saksprotokoll: Plan for selskapskontroll 2016-2017 - ny behandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/62053 Vedtak: 1. Bystyret kjenner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer