KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 26/12 Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for /12 Regnskap og årsmelding 2011 for kommunale foretak 28/12 Skatteregnskapet for 2011 med kontrollrapport fra skatteetaten 29/12 Statusoversikt april 2012 EVENTUELT MELDINGER 4/ Innspill fra adm. til ny plan, inkl. utfordringsnotater Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Sandnes, 12. april 2012 Sveinung Skjørestad Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes PROTOKOLL Møtenr.: Møtedato: 20. april 2012 Utvalgssaksnr.: 26/12-29/12 Innkalt: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Steinar Ims Karen Margrethe Mjelde Forfall: Sveinung Skjørestad Karen Margrethe Mjelde Varamedlemmene Gorm Elias Hognestad og Øyvind Ødegård møtte. Andre: Budsjettsjef Hilde Vikan, Sandnes kommune Regnskapssjef Odd Fosså, Sandnes kommune Skatteoppkrever/kemner Richard Haukeland, Sandnes kommune Fagansvarlig regnskapsrevisor Tove-Gunn Moen, Rogaland Revisjon IKS Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møte 23. mars 2012 ble godkjent uten merknader. 26/12 Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for 2011 Budsjettsjef Hilde Vikan og regnskapssjef Odd Fosså orienterte om Sandnes kommunes regnskap og årsmelding for Fagansvarlig regnskapsrevisor Tove-Gunn Moen orienterte om årets revisjon. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til årsmelding og regnskap 2011 for Sandnes kommune ut over det som går fram av revisjonsberetningen for 2011 og revisors årsoppgjørsnotat. 27/12 Regnskap og årsmelding 2011 for kommunale foretak Regnskapssjef og revisor orienterte om regnskap/revisjon knyttet til de kommunale foretakene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ut over det som framgår av revisors årsoppgjørsnotater og revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til årsmelding og årsregnskap 2011 for de kommunale foretakene i Sandnes: Sandnes Parkering KF Sandnes Havn KF Sandnes Kulturhus KF Sandnes Tomteselskap KF KINOKINO KF Sandnes Indre Havn KF

3 28/12 Skatteregnskapet for 2011 med kontrollrapport fra skatteetaten Skatteoppkrever/kemner Richard Haukeland orienterte om skatteregnskapet for Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2011 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. 29/12 Statusoversikt april 2012 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. april 2012 til orientering. REFERATSAKER 4/12 Innspill fra adm. Til ny plan for forvaltningsrevisjon inkl. utfordringsnotater EVENTUELT Kontrollutvalget ønsker å prioritere en nærmere gjennomgang av enkelte av de kommunale foretakene i forbindelse med ny Plan for forvaltningsrevisjon, spesielt gjelder det for Sandnes Havn og Sandnes Tomteselskap. FKT-konferansen i Trondheim juni avklaring knyttet reise/program. Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Nestleder for kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 SANDNES KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2011 Bakgrunn Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens ledd, og kontrollutvalgsforskriftens 7 uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Etter kontrollutvalgsforskriftens 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i forhold til regnskapet blir fulgt opp. Saksutredning: Årsregnskapet for 2011 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 65,3 mill. kr og regnskapsmessig mindreforbruk på 30,7 mill. kr. Dersom man også inkluderer de kommunale foretakene, var det regnskapsmessige mindreforbruket på i overkant av 74 mill. kr. Det største bidraget kommer fra Sandnes tomteselskap KF, som hadde et overskudd på 39 mill. kr. Netto driftsresultat utgjør 1,8 % av kommunens driftsinntekter. Selv om dette er høyere enn budsjettert resultat, er det lavere enn det anbefalte nivået på minst 3 % for å sikre fortsatt bærekraftig utvikling. Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i kontrollutvalget, men vil være en del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding 2011 skal behandles her. Revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat - merknader fra revisjonen Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. Det er avgitt normal revisjonsberetning uten spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor har også utarbeidet et årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner også grunnlaget for evt. oppfølging fra kontrollvalget i henhold til 8 som nevnt innledningsvis. Revisor nevner i årsoppgjørsnotatet til bystyret hva som er gjennomgått spesielt i løpet av året. Gjennomgående blir det her pekt på få feil, og stort sett tilfredsstillende rutiner på de fleste områder. Det er pekt på enkelte litt større feil knyttet til innkjøpsrutiner. Dette vil imidlertid bli mer grundig behandlet av kontrollvalget i en kommende forvaltningsrevisjons-rapport. Sekretariatet foreslår derfor ingen ytterligere oppfølging av dette punktet nå. Revisor konkluderer også med at etter revisors skjønn er det ikke avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge opp ytterligere. Kontrollutvalget velger likevel selv om en vil knytte kommentarer til forhold i det framlagte årsoppgjørsnotatet. 2

5 Det foreligger ikke noe i den framlagte revisjonsberetningen samt årsoppgjørsnotat som tilsier at bystyret ikke kan godkjenne årsregnskap og årsmelding for 2011 for Sandnes kommune. Representanter for rådmannen vil være til stede på kontrollutvalgts møte under behandling av denne saken. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til årsmelding og regnskap 2011 for Sandnes kommune ut over det som går fram av revisjonsberetningen for 2011 og revisors årsoppgjørsnotat. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekretariatsleder Vedlegg: Revisjonsberetning Revisors årsoppgjørsnotat til bystyret Sandnes kommunes årsmelding for 2011 Sandnes kommunes årsregnskap for 2011 Sendes kontrollutvalget direkte fra Sandnes kommune 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2011 FOR KOMMUNALE FORETAK Bakgrunn: Sekretariatet har mottatt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2011 for de kommunale foretakene i Sandnes: Sandnes Parkering KF Sandnes Kulturhus KF Sandnes Havn KF Sandnes Tomeselskap KF KINOKINO KF Sandnes Indre Havn KF Rogaland Revisjon IKS har i tillegg oversendt årsoppgjørsnotat 2011 for foretakene. Saksutredning: Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2011 samt evt. kommentarer fra revisor. Sandnes Parkering KF: Regnskapet for 2010 er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er overføring av pakeringsfond på 1,5 mill kr og utbytte til Sandnes kommune på kr. Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011, og er av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning. Sandnes Havn KF Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 3,6 mill. kr. Styret foreslår at årets resultat tillegges foretakets fondsmidler. Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011, og er av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har ingen kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning. Sandnes kulturhus KF: Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr ,- og et regnskaps-messig mer/mindreforbruk på kr. 0,-. Driftsresultatet anbefales avsatt til disposisjonsfond. Kr dekkes inn med overføringer fra bundne fond, mens kr er overføringer fra disposisjonsfond og kr er regnskapsmessig merforbruk. 4

17 Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011, og er av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning. Sandnes tomteselskap KF Driftsregnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr. Overskuddet er disponert til annen egenkapital. Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011, og er av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning. KINOKINO KF Foretaket har gjort opp regnskapet for 2011 med et netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på det samme beløpet. Styret foreslår at beløpet tilføres foretakets disposisjonsfond. Overskuddet skyldes i hovedsak godskriving av for mye innbetalte pensjonsmidler. Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2011, og er av den oppfatning at årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets særbudsjett og årsberetning. Sandnes Indre Havn KF Foretakets driftsregnskap viser et netto driftsresultat på minus kr ,- og et regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet. Merforbruket skyles ifølge foretakets årsberetning at prosjektets framdrift har blitt høyere enn opprinnelig forutsatt. Revisjonsberetningen er avgitt med følgende presisering: Selskapet er stiftet uten at det er foretatt kapitalinnskudd. Regnskapsmessig merforbruk på kr i året har medført at egenkapitalen per er negativ med kr ,-.. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet. Tilsvarende presisering ble for øvrig gitt knyttet til regnskapet for Det foreslås ingen ytterligere oppfølging av revisors presisering. Oppsummering: Alle foretakene har hatt et regnskapsmessig overskudd i For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte regnskaper og årsmeldinger. Revisor har ikke bemerket funn av som tilsier spesielle oppfølgingspunkter for kontrollutvalget for noen av foretakene i 2011, dette gjelder også for presiseringen i revisjonsberetningen til Sandnes Indre havn KF. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en ønsker å følge opp. Forslag til VEDTAK: Ut over det som framgår av revisor årsoppgjørsnotater og revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til årsmelding og årsregnskap 2011 for de kommunale foretakene i Sandnes: Sandnes Parkering KF Sandnes Havn KF Sandnes Kulturhus KF Sandnes Tomteselskap KF KINOKINO KF Sandnes Indre Havn KF 5

18 SANDNES, Wencke S. Olsen sekr. leder Vedlegg: Årsmelding/regnskap kommunale foretak Revisjonsberetning/årsoppgjørsnotat kommunale foretak 6

19 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 232 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /12 SKATTEREGNSKAPET FOR 2011 MED KONTROLLRAPPORT FRA SKATTEETATEN Bakgrunn: Kontrollutvalget har fått tilsendt Skatteoppkrevers årsrapport for I tillegg har en mottatt Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune, sendt fra Skatteetaten. Kommunene har ansvaret for skatteinnkreving og føring av skatteregnskap (skatteoppkreverfunksjonen). Staten v/riksrevisjonen har ansvar for revidering av kommunenes skatteregnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Skatteetaten gjennom-fører. Kontrollavdelingen avgir årlig rapport til Riksrevisjonen og til kommunen med kopi til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke pålagt noen form for behandling av selve skattregnskapet, men har et tilsynsansvar overfor skatteoppkrever. 1 Regnskapet legges derfor fram for kontrollutvalget til orientering, bl.a. fordi kontrollutvalget har adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll så lenge dette er et ledd i utvalgets arbeid med kontroll av revisjon og den økonomiske forvaltning i kommunen. Saksutredning Som det går fram av skatteoppkrevers årsrapport er kommunens andel av skatteinngangen for 2011 på millioner kroner. Dette er en nedgang på 3,4% sammenlignet med året. Nedgangen skyldes redusert kommunal skattøre, fra 11,30 kr. i 2011 mot 12,80 i Dette har gitt en lavere fordelingsprosent i 2011 enn man hadde i Samlet sett har likevel total skatteinntektene i kommunen økt med 21,9% fra 2010 til Det går fram av vedlagte kontrollrapport fra Skatteetaten at det er gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev. Kontrollrapporten presiserer også at skatteoppkrever-kontoret har gitt tilbakemelding på de pålegg og anbefalinger som er gitt. Det foreligger ellers ingen merknader til resultatene av utført kontroll innenfor ressurser og tilpasset organisering, Regnskapsføring rapportering og avleggelse av skatteregnskap, skatte og avgiftsinnkrevingen eller arbeidsgiverkontrollen, ut over en merknad om at det bare er utført 3,2% kontroller, mens kravet er 5%. Kontrollutvalget tar selve skatteregnskapet til orientering, da utvalget som nevnt ikke er pålagt noen form for behandling av dette regnskapet. Det er en statlig oppgave. Som nevnt ovenfor har Skatteetaten ingen merknader. Skatteoppkrevers melding er også lagt fram for bystyret i møte den , men kontrollrapporten fra skatteetaten forelå ikke ved denne behandlingen. Bystyret tok skatteregnskapet til orientering. Skatteoppkrever er invitert til kontrollutvalgets møte for å gjennomgå årsrapporten. 1 Jfr brev fra KRD av til kontrollutvalgssekretariat Nordmøre 7

20 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2011 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen sekretariatsleder Vedlegg: Kontrollrapport fra skattefuten Årsrapport skatteregnskapet 8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2012 STATUSOVERSIKT APRIL 2012 Bakgrunn: Sekretariatet legger til hvert møte fram en oppdatert oversikt for kontrollutvalget over status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegg. Saksutredning: Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Videre følger en oversikt over prosjekter som er behandlet i kontrollutvalget, men ennå ikke lagt fram for bystyret. Det er også tatt med en oversikt over øvrige saker. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. april 2012 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen daglig leder Vedlegg: Statusoversikt 9

37

38

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer