Forskningsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsstrategi 2012-2016"

Transkript

1 Forskningsstrategi

2 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og synliggjøring av forskningsaktiviteten på Ahus 10 Lovverk 10 Forskningsstøtte 10 Møteplasser og deltakelse i nasjonale og internasjonale faglige fora 10 Rekruttering 12 Innovasjon 12 Ressursbruk, forskningsfinansiering og økonomiske insentiver til forskning 12 Undervisning og utdanning Virkemidler 14 Menneskelig nær faglig sterk

3 3

4 4 1. Innledning Akershus universitetssykehus (Ahus) har gjennomgått store endringer både organisatorisk og aktivitetsmessig de siste fem årene. I 2008 flyttet sykehuset inn i helt nytt og moderne bygg med den mest moderne elektroniske infrastruktur og med nytt, avansert medisinsk teknisk utstyr. I 2011 ble opptaksområdet utvidet med nye innbyggere og sykehuset gir i dag spesialisthelsetjeneste til en befolkning på vel og er dermed det største akuttsykehus i landet. Ahus har et budsjett på nærmere 7 milliarder og har ca ansatte. I tillegg til å være lokalsykehus og områdesykehus, har Ahus en rekke spissfunksjoner som understøttes av egen forskning. Spissfunksjoner innebærer at det gjøres utredning, behandling og helsefremmende tiltak på linje med de beste nasjonale og internasjonale sentra. Ahus ble i 2001 universitetssykehus og har i dag ansvar for deler av undervisningen av legestudenter ved Universitetet i Oslo (UiO), samt studenter innen helsefag på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Forskningsaktiviteten på Ahus er organisert sammen med UiO med felles forskningsledelse som rapporterer til både sykehus og universitet (Figur 1). På sykehussiden er ansvaret for forskning knyttet til divisjoner og klinikker, mens på universitetssiden er forskningen organisert i tre klinikker med hver sin leder; helsetjenesteforskning og psykiatri, indremedisin og laboratoriefag, og kirurgiske fag. Det har de siste ti år vært en betydelig økning i forskningsaktiviteten på Ahus (Figur 2,3). Det har etablert seg flere sterke forskningsgrupper som i dag driver forskning på et høyt internasjonalt kvalitetsnivå. De fire første doktorgradene ble avlagt i 2005, og i 2011 disputerte 10 doktorgradskandidater ved sykehuset. Ahus har som mål at både forskning, utvikling og undervisning ved sykehuset skal holde et høyt faglig nivå, og at utgangspunktet for aktiviteten skal være sykehusets egne pasientgrupper. Forskningen skal gi resultater som er anvendbare både for diagnostikk og behandling. Den skal være framtidsrettet ved å ta i bruk de muligheter som moderne medisin og teknologi byr på, og samtidig være kostnadseffektiv. Forskningsstrategi skal gi et tydelig signal om strategiske valg og prioritering for forskning, utvikling og undervisning i den aktuelle perioden. Strategien er av overordnet karakter og omfatter visjon, strategiske mål og strategiske virkemidler. Detaljerte mål, tiltak, kvalitetsindikatorer og risikofaktorer beskrives i handlingsplaner for den enkelte divisjon og klinikk. Forskningssenteret Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Medisinsk divisjon Barneog ungdomsklinikken Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken Medisinsk fakultet Institutt for klinisk medisin Ahus, Campus, UiO Forskningsutvalget Ledermøte for forskning Akershus universitetssykehus Administrerende direktør Viseadministrerende direktør Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Klinikk for kirurgiske fag Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Figur 1. Organisasjonskart for forskningsaktiviteten på Ahus. Menneskelig nær faglig sterk

5 5

6 6 2. Visjon Akershus universitetssykehus skal ha en forskningsaktivitet på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av de prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Forskningen skal konsentreres i prioriterte områder i nært samarbeid med Universitetet i Oslo og andre samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. 3. Strategiske mål Strategiske satsninger 1. Ahus vil satse strategisk på klinisk orientert forskning, translasjonsforskning, epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning. Dette er områder der Ahus har gode forutsetninger for forskning på et høyt internasjonalt nivå fordi sykehuset allerede har sterke forskningsmiljøer innen alle disse områdene, samt har et stort opptaksområde som gir tilgang på et bredt spekter av pasientgrupper. Som et av landets største akuttsykehus, har Ahus unike muligheter til forskning på akutte pasientforløp innen både somatikk og psykisk helsevern/rus. Ahus vil arbeide for at flest mulig pasienter inngår i forskningskohorter og at det etableres relevante biobanker. 2. Forskningsaktiviteten på Ahus skal konsentreres om noen viktige områder, men det skal også være rom for å fange opp lovende nye prosjekter som over tid kan utvikles til nye satsingsområder. Forskningen foregår primært i divisjonene/avdelingene og skal beskrives i divisjonsvise/avdelingsvise handlingsplaner med tydelige resultatindikatorer. 3. Forskningsinnsatsen på Ahus skal i så stor grad som mulig utføres og utvikles i nettverksamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, særlig viktig er samarbeidet med UiO, OUS, HiOA og instituttsektoren. Ved oppbygging av kompetanse innen forskningssvake områder, skal det søkes samarbeid med etablerte forskningsmiljøer både internt på Ahus og eksternt. Det vil arbeides aktivt for å skape møteplasser for sykehusets mange forskningsgrupper, både for å stimulere til samarbeid og for å skape synergieffekter. 4. Ahus har gjennom sitt komplette behandlingsansvar for ca en halv million mennesker et betydelig fortrinn nasjonalt, og til dels internasjonalt, for klinisk forskning på en uselektert pasientpopulasjon. For å utnytte dette maksimalt, må det etableres hensiktsmessige verktøy for å gjøre kliniske data og laboratoriedata lett tilgjengelig for forskerne. 5. Det vil i de kommende år utredes muligheten for etablering av overordnet klinisk forskningstøtte i form av egne arealer med dedikerte senger, egne ansatte og laboratoriefasiliteter. 6. Det store og uselekterte pasientmaterialet og de mange kommunene i opptaksområdet, legger til rette for å utvikle nye løsninger i samhandlingen mellom sykehuset og primærhelsetjenesten som er et viktig område innen helsetjenesteforskning på Ahus. 7. Forskningsaktiviteten på Ahus skal understøtte de prioriterte områder for faglig spisskompetanse som er beskrevet i sykehusets strategiske utviklingsplan for Ahus skal ha fokus på forskningsdrevet og behovsdrevet innovasjon. Det er et mål at innovasjonsaktivitet og innovasjonsutbytte skal øke. Organisering av forskning 1. Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres innenfor divisjoner og klinikker slik at alle som forsker har en entydig tilhørighet til et forskningsmiljø, fortrinnsvis Menneskelig nær faglig sterk

7 7

8 8 en definert forskningsgruppe. Det skal også legges til rette for at forskningsgrupper kan etableres på tvers av divisjoner og klinikker samtidig som ledelseslinjene er tydelige. Organisering av de ulike forskningsgrupper skal tilfredsstille den felles organisering av forskningsaktiviteten som er etablert for Ahus og UiO. 2. Forskning på Ahus skal være forankret i ledelsen på nivå 1, 2, 3 og 4. Lederes (divisjonsdirektører, avdelingssjefer) ansvar for forskning skal tydeliggjøres og konkretiseres. Ledere skal ha ansvar for at det skapes en tydelig og positiv forskningskultur i de aktuelle enheter og at forskningsaktiviteten konkretiseres i strategiske planer og handlingsplaner. Ved tilsetning av ledere skal det legges vekt på forskningskompetanse. 3. Ahus skal ha gode systemer som sikrer at forskningsaktiviteten er i tråd med lovgivningen, og at det er kostnadskontroll i alle forskningsprosjekt. 4. For å sikre en optimal koordinering og bruk av ressursene intern i divisjoner og klinikker, skal det etableres lokale forskningsutvalg på divisjonsnivå, og når det er hensiktsmessig også på avdelingsnivå. 5. Ahus og UiO skal ha en felles ledergruppe som rapporterer til administrerende direktør ved Ahus og dekanus ved Det medisinske fakultet, UiO. 6. Som angitt i Samarbeidsavtale mellom Ahus og UiO, skal de to institusjoner ha et felles forskningsutvalg med representasjon fra HiOA som skal gi råd til administrerende direktør. Faglig produksjon Ahus har siden universitetssykehusfunksjonen ble etablert i 2001 hatt en raskt stigende produksjon av publikasjoner og doktorgrader, særlig de siste 3-4 år (Figur 2 og 3). Ahus skal tilstrebe å videreutvikle forskningsaktiviteten med ytterligere økning av publiserte artikler og særlig artikler med så høy kvalitet at de kan publiseres i de mest kjente tidskrifter. Ahus vil fortsatt stimulere forskningsaktiviteten ved å gi honorering for publikasjoner som utgår fra Ahus samt dele ut pris for fremragende forskning Figur Figur jan-aug Antall publikasjoner som årlig har utgått fra Ahus i tidsrommet Tallet for 2012 omfatter kun perioden januar-august jan-aug Antall doktorgrader som årlig har utgått fra Ahus i tidsrommet Tallet for 2012 omfatter kun perioden januar-august. Menneskelig nær faglig sterk

9 9

10 10 Evaluering av forskning Ahus skal etablere systemer for å kvalitetssikre egen ressursbruk til forskning samt registrering av forskningsresultater. Dette vil skje med både bibliometriske analyser og uavhengig fagfellevurdering. Bibliometriske analyser alene har begrenset verdi, men skal brukes som en støtte til fagfellevurdering. Det vil selekteres et begrenset antall bibliometriske parametere som skal følges over tid. Fagfellevurderinger av søknader, manuskripter, rapporter osv. vil være den viktigste og sikreste form for kontinuerlig oppfølging og kvalitetssikring av forskningsaktiviteten på Ahus. Formidling og synliggjøring av forskningsaktiviteten på Ahus All forskningsaktivitet skal formidles, i første rekke til relevante fagmiljøer men også til myndigheter, media og interessegrupper, i form av publikasjoner, foredrag på kurs, møter, kongresser, via elektroniske medier (intra/internett) og i populærvitenskapelige fora. Forskningsresultater skal fortrinnsvis publiseres i internasjonale, indekserte og fagfellebaserte tidskrifter med så høy impact som mulig. Lovverk Helseforskningsloven regulerer all forskningsaktivitet i sykehus. Ahus skal ha gode rutiner og systemer som sikrer at forskningen er i tråd med kravene i lovverket, herunder at aktiviteten tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet. Forskningsstøtte Det skal tilbys generelle forskningsstøttefunksjoner knyttet til bibliotektjenester og administrasjon av forskningsaktiviteten på sykehuset, inkludert personaladministrasjon, økonomioppfølging, registrering av aktivitet og ressursbruk, fordeling av interne forskningsmidler osv. I tillegg skal det legges til rette for etablering og oppfølging av biobanker og for utvidet kompetanse innen statistikk. Sykehuset skal også ha gode systemer og metoder for datafangst, og bidra til utvikling av kvalitetsregistre til forskningsformål. Det vil utredes om det er hensiktsmessig å etablere overordnet klinisk forskningsstøtte som beskrevet under Strategiske satsninger. Det skal også vurderes om det er hensiktsmessig å etablere en funksjon for klinisk forskningsstøtte i de ulike avdelinger for koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter. Møteplasser og deltakelse i nasjonale og internasjonale faglige fora Ahus skal i så stor grad som mulig være representert i ulike internasjonale og nasjonale fora og møteplasser. Internt på Ahus er det i dag etablert møteplasser som Fredagsmøte og jevnlige strukturerte forskningsmøter. Det vil legges til rette for ytterligere faglige fora og for at aktuelle deltakere får anledning til å benytte tilbudene. Menneskelig nær faglig sterk

11 11

12 12 Rekruttering Rekruttering av personer med høy kompetanse er viktig på alle nivå og Ahus har som mål å tiltrekke seg de beste forskerne og forskerkandidatene. Med bakgrunn i sine sterke forskningsmiljøer, høyteknologiske infrastruktur, moderne utstyr og ikke minst de store pasientgruppene, er sykehuset attraktivt for en rekke fagpersoner med høy kompetanse og ønske om å utvikle ideer og drive forskning. Ahus skal fortsette satsningen på økt utdanning av doktorgradskandidater og vil i tillegg arbeide for, og legge til rette for, økt rekruttering av postdok og karrierestillinger (karrierestipend) som kvalifiserer til faste stillinger på sykehus eller universitet. Det skal i perioden arbeides for å opprette flere D-stillinger med avgrenset varighet på opp til fire år. Antallet D-stillinger skal stå i forhold til enhetens størrelse og det totale antall LIS-stillinger. D-stillinger skal fortrinnsvis forbeholdes doktorgradskandidater eller postdok stipendiater. Det vil arbeides for en god balanse mellom faste og midlertidige stillinger og for å etablere reelle og synlige karriereveier ut over doktorgradsnivå. I samarbeid med særlig HiOA vil Ahus også legge til rette for og stimulere til å øke antall mastergradsstudenter. Det skal etableres permisjonsordninger som legger til rette for at ansatte kan ta videreutdanning på masternivå. Det skal også satses på etablering av nye, delte stillinger mellom forskning og rutineaktivitet for ulike yrkesgrupper, ikke minst med tanke på integrering av leger og andre helsefaglige profesjoner med master eller doktorgrad. Dette vil være viktig for å sikre tilstrekkelig veilederkompetanse innen forskning på hospitalet. Videre skal det legges til rette for at ansatte i kombinerte, akademiske stillinger bevilges tid og midler til forskningsaktivitet. Innovasjon Forskning og innovasjon skal bidra til å utvikle nye metoder for kliniske prioriteringer og effektiv drift, og gjennom dette frigjøre midler til å stimulere fagutvikling, særlig utvikling av ny diagnostikk og behandling. Dette skal særlig knyttes til sykehusets spissfunksjoner og de ulike satsningsområder innen forskning. For å stimulere til innovasjon har Ahus blant annet etablert et idérom i fysisk samlokalisering med privat sektor og UiO, samt startet en idepoliklinikk. Det er et mål at innovasjonsutbyttet for Ahus skal øke. Den høyteknologiske infrastruktur som er etablert på Ahus, legger forholdene godt til rette for innovasjon. Det skal skapes større bevissthet i forskningsmiljøene for kontinuerlig å vurdere potensialet for innovasjon i forskningsprosjekter. Det skal legges til rette for maksimal utnyttelse av forskningens innovasjonspotensial og gode ideer skal i så stor grad som mulig finansieres frem til kommersialisering. Inven2 og Kjeller Innovasjon skal benyttes for vurdering av ideer og evt patentering og kommersialisering. Ahus er et nytt, moderne sykehus som har tatt i bruk en rekke nye teknologiske og organisatoriske løsninger. Sykehuset er Norges største akuttsykehus, og i forskningssammenheng fremheves sykehusets store uselekterte pasientmateriale og de mange kommunene i opptaksområdet som et konkurransefortrinn. Dette ligger særlig godt til rette for å utvikle nye løsninger i samhandlingen med primærhelsetjenesten (tjenesteinnovasjon, organisatorisk innovasjon), som er et av de viktigste områdene for innovasjon i helse- og omsorgssektoren som fremheves i offentlige dokumenter. Ressursbruk, forskningsfinansiering og økonomiske insentiver til forskning Forskningsmiljøene skal i så stor grad som mulig ha forutsigbare rammevilkår. Det er et mål at ressursene til forskning skal økes årlig med 0.1 % av sykehusets totale budsjett. Finansiering fra eksterne kilder skal økes fra nivået i 2012 (tabell 1). Tildelingsprosessen DDT PSYK KIR MED KK BUK HØKH Annet* Internt 5,5 16,7 8 17,8 0,9 2,7 3,0 11,5 Eksternt 1,5 0,8 1,3 10,7 7,4 1,4 19,4 DDT=divisjon for diagnostikk og teknolog, PSYK=divisjon for psykisk helsevern, KIR=kirurgisk divisjon, MED=medisinsk divisjon, BUK=barne- og ungdomsklinikken, KK=kvinneklinikken, HØKH=avd for helsetjenesteforskning. *: Inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank, administrative tjenester m.m. Tabell 1. Divisjonsvis fordeling av eksternt og internt finansierte årsverk til forskning, Menneskelig nær faglig sterk

13 13

14 14 av interne forskningsmidler skal baseres på eksterne fagfellevurderinger, være effektiv og basert på åpne kriterier og habile prosesser. Forskningens kvalitet skal alltid være det viktigste kriterium ved tildeling av forskningsmidler. Sykehuset skal honorere forskningsaktivitet basert på tertialvis registrerte publikasjonspoeng. Felles forskningsutvalg skal gi råd til sykehusledelsen om behov og bruk av sykehusets midler til forskning. Undervisning og utdanning Målet i planperioden er å øke undervisnings- og veiledningsaktiviteten ved å opprette flere akademiske stillinger, særlig i kombinasjon med rutinestillinger, og å øke studentantallet. Ahus har som mål å øke aktiviteten innen veiledning av kandidater på bachelor, master og doktorgradsnivå, både innen medisin og andre helsefag, i samarbeid med universiteter og høyskoler. I planperioden er det videre et mål å få på plass et undervisningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. 4. Virkemidler Det viktigste virkemidlet for å nå sykehusets forskningsmål er å organisere forskningen på en god og effektiv måte. Dette inkluderer at forskningen får tilstrekkelig prioritet, at det er klare linjer for forskningsansvar, at det er kontroll over ressursbruk og kostnader, samt at sykehuset har robuste forskningsgrupper, gode møteplasser for forskning og en bevisst holdning i organisasjonen om viktigheten av forskning. Det skal også tilbys forskningsstøtte som er tilpasset forskningsaktiviteten, herunder administrativ, statistisk, IT-messig og mer generell forskningsstøtte. Synliggjøring av forskningsaktiviteten på sykehuset internt, regionalt og nasjonalt er også av stor betydning. Menneskelig nær faglig sterk

15 15

16 Akershus universitetssykehus HF Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog Postadresse: 1478 Lørenskog Telefon: Telefaks: Menneskelig nær faglig sterk

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009 Universitetet i Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret 8. november 2005 Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Med

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet 11 4. Satsingsområder 2013 13 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 13 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer