Handlingsplan for forskning perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016."

Transkript

1 Handlingsplan for forskning perioden Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden er vedtatt i styremøte. De strategiske satsningene i forskningsstrategien (se vedlegg) og de divisjonsvise mål for forskningen skal nedfelles i en handlingsplan for perioden Viktig at handlingsplanen blir forankret i divisjonen og forskningsmiljøet. I handlingsplanen bør følgende forhold beskrives hvorav de som er skrevet med rødt er obligatorisk: Ulike tiltak for å oppnå målet Tidsfrist for gjennomføring av tiltaket Ansvarlig for at tiltaket gjennomføres Kostnader Risiko Prioritering Evaluering (tidsaspekt, ansvarlig) MAL for oppsummering handlingsplan Tiltak Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Kostnad Risiko Prioritet Evaluering nr 1 Avd. for Forskning Kont. YM, HR Lønn Lav Moderat Masteroppg Strategisk plan: EpiGen 2016 HN, HR >2 mill Moderat Høy Strategisk plan: Klinisk forskningsstøtte 4 Organisering forskningsgrupper 2016 HR ~2.5-5 mill 2014 HR, ledere forskn.- grupper Moderat Høy 2016 Tidsbruk Lav Moderat

2 TILTAK #1: AVDELING FOR FORSKNING Organisering av forskning i Medisinsk divisjon (MD) ble endret i forbindelse med omorgansiering av MD i For å styrke forskning i Medisinsk divisjon (MD) valgte divisjonsdirektør å opprette en egen avdeling for Forskning fra Avdelingen ledes av Helge Røsjø (HR) og har 5 faste ansatte i full stilling i tillegg til avdelingssjef. I tillegg er professor Hilde Nilsen (HN) ansatt i 20% stilling som seksjonsleder (nivå 4) for klinisk molekylærbiologi (EpiGen). Avdeling for Forskning består per i dag av to seksjoner med 3 ansatte i seksjon for Forskningsstøtte og 2 ansatte på EpiGen. Avdelingen skal jobbe aktivt ut mot de andre avdelingene i divisjonen og avdelingsleder har totalansvar for forskning i MD. Seksjon for forskningsstøtte i MD er en profesjonell klinisk forskningsenhet med spesiell kompetanse på eksternt monitorerte randomiserte kliniske studier, epidemiologisk forskning og biobanking. EpiGen er et laboratorium som er eid av Universitet i Oslo (UiO) og Akershus universitetssykehus i felleskap og har ansatte med ulik finansiering, inkludert stilling ved UiO, prosjektfinansiering og ansettelser i andre divisjoner. MD drifter EpiGen på vegne av alle divisjoner ved Akershus universitetssykehus. Det er også lagt inn en seksjon for Helsefaglig forskning, men der er det ikke aktivitet nå. MD er fornøyd med nåværende forskningsorganisering, men divisjonsdirektør Yngve Mikkelsen (YM) og HR har faste møter der drift og resultater blir evaluert. MD har også gitt tillatelse til at en gruppe Masterstudenter i endringsledelse kan skrive sin oppgave basert på avdeling for Forskning, MD. Resultatene her vil også bli tatt med i evalueringen av tiltaket. Kostnader til tiltaket ligger inne i budsjettet til avdeling for Forskning og risiko vurderes som lav og dette har moderat prioritet. 2

3 TILTAK #2: STRATEGISK PLAN EPIGEN Forskningsstøtte (Klinisk forskningsenhet) er utarbeidet i fellesskap av professor Hilde L. Nilsen, leder EpiGen, og avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning, Medisinsk divisjon. Nilsen har hatt hovedansvar for strategi rundt EpiGen, Røsjø har hatt hovedansvar for strategi rundt Klinisk forskningsenhet og vi har sammen sett behovet for en tettere integrering av de to enhetene frem mot år Planen er presentert tillitsvalgte og vernetjenesten i avdeling for Forskning, Medisinsk divisjon, som ikke har hatt noen innvendinger. Planen har også vært lagt frem for ledergruppen i Medisinsk divisjon og for forskningsutvalget i Medisinsk divisjon og den foreligger nå i endelig versjon. Kostnader er estimert til >2 mill/ år og tiltaket er planlagt finansiert via interne og eksterne midler der både midler fra MD og forskningsmidler sentralt inngår i budsjettet. Mål fremgår av strategisk plan og disse vil bli fulgt opp tett og med sluttevaluering i Prioritet for dette tiltaket er høy, risiko vurdert som moderat og HN og HR er ansvarlig for gjennomføring. VEDLEGG: Forskningsstøtte (Klinisk forskningsenhet) 3

4 TILTAK #3: STRATEGISK PLAN KLINISK FORSKNINGSSTØTTE MD opprettet sin kliniske forskningsenhet i 2006 og har i løpet de siste år bevisst brukt interne midler til forskning på å bygge denne videre opp til det som i dag har navnet Seksjon for klinisk forskningsstøtte i avdeling for Forskning. Seksjon for forskningsstøtte i MD er en profesjonell klinisk forskningsenhet med spesiell kompetanse på ekstern monitorerte randomiserte kliniske studier, epidemiologisk forskning og biobanking. Se ellers bakgrunn for Forskningsstøtte (Klinisk forskningsenhet) under #2. For tiden er den kliniske forskningsenheten involvert i 6 forskningsprosjekter hvorav to studier er forsker-initierte randomisert kontrollerte studier (RCT; PRADA og RODEO) som er eksternt monitorert. Den kliniske forskningsenheten i Medisinsk divisjon drifter også en stor epidemiologisk undersøkelse av personer født i 1950 hjemmehørende i Akershus (ACE 1950 Study). Ledergruppen i Medisinsk divisjon har nylig gitt sin støtte til videre satsning på den kliniske forskningsenheten, og arbeidet med å styrke enheten vil kreve både interne og eksterne midler. Avhengig av ressurstilgang vil Seksjon for forskningsstøtte i MD enten primært fokusere på prosjekter i MD eller også kunne være involvert i prosjekter av mer generell karakter på foretaksnivå. Avhengig av ambisjon er kostnad mot år 2017 estimert til ~2.5-5 mill/ år og tiltaket er planlagt finansiert via interne og eksterne midler. Mål fremgår av strategisk plan og disse vil bli fulgt opp tett og med sluttevaluering i Prioritet for dette tiltaket er høy, risiko vurdert som moderat og HR er ansvarlig for gjennomføring. VEDLEGG: Forskningsstøtte (Klinisk forskningsenhet) 4

5 TILTAK #4: ORGANISERING I FORSKNINGSGRUPPER Universitet i Oslo og Akershus universitetssykehus har et klart ønske at alle forskere skal være tilknyttet en forskningsgruppe. MD støtter dette ønsket og vil satse på forskningsgrupper som den funksjonelle enhetene for forskning i divisjonen. Dette sikrer forskning på tvers av avdelinger, noe som har gitt god gevinst hittil i MD. Ledergruppen i MD har fått dette forelagt og anbefalt at avdelingssjef for Forskning følger opp forskningsgruppene i divisjonen. Graden av oppfølging skal avklares med divisjonsdirektør og man vil ta hensyn til forskningskompetanse også på avdelingsnivå mht oppfølging. I de større forskningsgruppene i divisjonen er det også grunn til å ha møter med lederne av subgrupper. Tiltaket vil bli gjennomført ved faste oppfølgingsmøter med diskusjon rundt prioriteringer, leveranser og økonomi. HR og lederne av forskningsgruppene vil være ansvarlig, kostnaden av tiltaket er tidsbruken, risiko er lav og prioritet moderat. Tiltaket vil bli evaluert fortløpende og med sluttevaluering i