Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF Rapport fra arbeidsgruppe Medlemmer Torbjørn Omland (leder) (1) Marie Ellstrøm Engh (2) Helge Røsjø (1) Lars Tanum (3) Asbjørn Årøen (4) Sekretær Merete Helgeland (1) Medisinsk Divisjon, Akershus universitetssykehus (2) Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus (3) Divisjon for psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus (4) Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus Versjon:

2 Innhold Mandat/Oppdrag. 3 Bakgrunn... 3 Kartlegging av nåværende ressurser til og fremtidig behov av klinisk forskningsstøtte. 4 Medisinsk divisjon. 4 Kirurgisk divisjon... 5 Ortopedisk klinikk.. 5 Kvinneklinikken (KK). 6 Barne- og ungdomsklinikk (BUK).. 6 FOU psykisk helsevern. 6 Lokaler til klinisk forskning. 6 Modeller for klinisk forskningsstøtte 6 Fremtidige behov for klinisk forskningsstøtte i et tre-års perspektiv. 7 Medisinsk divisjon. 7 Kirurgisk divisjon... 7 Ortopedisk klinikk.. 8 Kvinneklinikken (KK). 8 Barne- og ungdomsklinikk (BUK).. 8 FOU psykisk helsevern. 9 Drøfting 13 Estimerte kostnader. 14 Anbefaling

3 Mandat/Oppdrag I sykehusets nye forskningsstrategi er et viktig tema hvordan Akershus universitetssykehus skal organisere den kliniske forskningsstøtten: Skal dette overlates til den enkelte divisjon eller avdeling å dimensjonere, skal Akershus universitetssykehus ha en sentral forskningspost, eller er det andre løsninger en kan tenke seg? Ledergruppen for forskning ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å legge frem alternativer til hvordan klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus skal organiseres i fremtiden. Bakgrunn Den vitenskapelige aktivitet ved Akershus universitetssykehus har vært sterkt økende etter at sykehuset fikk universitetssykehusstatus i 2001, og sykehuset har i dag flere forskningsgrupper innen ulike fagfelt som hevder seg sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Ved Norges Forskningsråds (NFR) evaluering av biomedisinsk forskning i 2011 fikk 40% av forskningsgruppene ved sykehuset hovedkarakteren Very Good eller bedre, og de to siste årene har sykehuset hatt den høyeste innvilgelsesprosenten på søknader om Helse Sør-Øst forskningsmidler. Akershus universitetssykehus har definert klinisk forskning som kjernen i foretakets forskningsaktivitet. Det store pasientgrunnlaget (nær ) representerer et betydelig komparativt fortrinn med hensyn til klinisk forskning på vanlige sykdommer, men er alene ikke tilstrekkelig for å lykkes internasjonalt. For å utføre klinisk forskning på høyt internasjonalt nivå, er det nødvendig med infrastruktur i form av både metodologisk (f eks statistisk), laboratoriefaglig (f eks biobankfaglig) og klinisk forskningsstøtte. Klinisk forskningsstøtte er i denne sammenheng definert som personell som deltar direkte i den pasientnære forskningsaktivitet og kan eksempelvis omfatte kliniske forskningskoordinatorer, sykepleiere, bioingeniører, fysioterapeuter eller ernæringsfysiologer. En økt satsning på klinisk forskning med opprettelse/oppbygging av kliniske forskningsenheter vil også være i tråd med både regionale, nasjonale og internasjonale føringer. Fra Helse- og omsorgsdepartementet er det et erklært mål å styrke omfanget av forsker-initierte randomiserte kliniske studier i Norge, blant annet gjennom opprettelsen av et norsk nettverk for denne type kliniske studier; Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN). NorCRIN er del av ECRIN, som er nettverket for klinisk forskningsinfrastruktur innen EU. Nordisk ministerråd har også valgt klinisk forskning som et satsningsområde og har etablert Nordic Trial Alliance som skal fremme klinisk forskning i Norden. NorCRIN har fra i år blitt satt på veikartet for forskningsinfrastruktur i Norge, og det planlegges nye søknader fra NorCRIN til NFR for å sikre bedre rammevilkår for klinisk forskning i Norge. Akershus universitetssykehus er partner i NorCRIN, men har så langt i mindre grad kunnet initiere eller bidra til større forsker-initierte kliniske studier. Imidlertid har Akershus universitetssykehus med sitt store pasientgrunnlag et potensiale for å bli en nasjonal hovedaktør for denne type forskning, men det 3

4 vil fordre god infrastruktur for klinisk forskning. NorCRIN og ECRIN arbeider for en profesjonalisering av klinisk forskning med utarbeidelse av retningslinjer for Good Clinical Practice, Good Manufacturing Practice og med >50 nasjonale prosedyrer (standard operating procedures - SOP) for klinisk forskning (nasjonale SOPene 2.0 [www. norcrin.no for detaljer]). Implementering av en slik nasjonal standard vil få konsekvenser for gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter også ved Akershus universitetssykehus, og vil også gi føringer med hensyn til hvordan klinisk forskningsstøtte bør organiseres. Kartlegging av nåværende ressurser til klinisk forskningsstøtte Organisering av forskning og forskningsstøtte er ulik i de ulike kliniske divisjoner ved Akershus universitetssykehus. Dette er delvis en konsekvens av tidligere utredningsarbeid rundt klinisk forskning (Organisasjonsutviklings [OU] prosjekt forskning) som ble gjennomført før innflytting i nytt sykehus og som anbefalte en delt løsning med en sentral forskningsenhet og ellers desentrale kliniske forskningsenheter i de kliniske divisjonene. En leder ble ansatt i en sentral klinisk forskningsavdeling, men på grunn av manglende ressurstilførsel ble ikke videre oppbygging av avdelingen gjennomført. I forbindelse med avdelingens leder sa opp sin stilling, valgte man å ikke videreføre avdelingen. I dag har således Akershus universitetssykehus som eneste norske universitetssykehus ingen sentral klinisk forskningsavdeling eller enhet, men støttefunksjoner som biostatistikk og datafangst er organisatorisk underlagt sykehusets forskningssenter. I de ulike kliniske divisjonene er det valgt ulike modeller for organisering av forskning og klinisk forskningsstøtte. Enkelte kliniske divisjoner har valgt å organisere forskning i egne forskningsavdelinger. Dette gjelder Medisinsk divisjon, Psykisk helsevern, Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken, mens Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk ikke har opprettet egne avdelinger for forskning. Nedenfor følger en beskrivelse av de ressurser til klinisk forskningsstøtte de enkelte kliniske divisjoner har avsatt. En summarisk oversikt over de interne og eksterne ressursene er gitt i Tabell 1. Medisinsk divisjon Medisinsk divisjon opprettet sin kliniske forskningsenhet i 2006 og har i løpet de siste år bevisst brukt interne midler til forskning på å bygge opp denne til det som i dag har navnet Seksjon for klinisk forskningsstøtte, Avdeling for forskning. Den kliniske forskningsenheten i Medisinsk divisjon består i dag av 2 studiesykepleiere og 1 bioingeniør i fast stilling, samt 1 vitenskapelig assistent på engasjement. Enheten ledes av avdelingssjef, avdeling for Forskning (100% stilling). Flere stipendiater arbeider tett på forskningsenheten og utfører til dels overlappende arbeid med de teknisk ansatte i sine respektive prosjekter. For tiden er den kliniske forskningsenheten involvert i 6 forskningsprosjekter hvorav to studier er 4

5 forsker-initierte, eksternt monitorerte, randomiserte, kontrollerte studier (RCT; PRADA og RODEO). Den kliniske forskningsenheten i Medisinsk divisjon drifter også en stor epidemiologisk undersøkelse av personer født i 1950 hjemmehørende i Akershus (ACE 1950 Study). Ledergruppen i Medisinsk divisjon har nylig gitt sin støtte til videre satsning på den kliniske forskningsenheten, og arbeidet med å styrke enheten vil kreve både interne og eksterne midler. Klinisk forskningsenhet i Medisinsk divisjon har spesiell kompetanse på randomiserte kontrollerte studier, biobankdrift og noen spesialundersøkelser. Det er også forskningsmiljøer i Medisinsk divisjon med forskningsressurser utover den kliniske forskningsenheten. FOU-avdelingen i Nevroklinikken har totalt 4 ansatte, men klinisk forskning utgjør ikke hovedtyngden i arbeidet. I tillegg har Kreftavdelingen, finansiert av eksterne midler, ansatt en forskningssykepleier i 50% stilling. Sykepleiere ansatt ved gastromedisin, infeksjon og hjertemedisinsk avdeling deltar også i noen grad i datainnsamling til forskningsprosjekter. Kirurgisk divisjon Det finnes ingen egen Klinisk forskningsenhet i Kirurgisk divisjon, men Bekkensenteret er eksempel på organisering av faggrupper omkring et spesielt klinisk problem som Akershus Universitetssykehus har spesiell kompetanse på. Sykehuset har ved endetarmskreft hatt resultater helt i det nasjonale toppsjiktet. Samordning av klinisk kompetanse og samarbeid innen grenspesialitetene har vært avgjørende for å få dette til. Ressursene til kliniske forskningsstøtte utgjøres i dag av en 100% stilling som forskningskoordinator. I tillegg er det nylig ansatt en forskningskoordinator (50%) knyttet til forskningsgruppene tilknyttet karkirurgisk og urologisk avdeling. Forskningskoordinator i kirurgisk divisjon har tatt initiativet til at de som arbeider med støttefunksjoner for forskning i de kirurgiske fag skal møtes ukentlig for å utveksle erfaringer og bidra til å utvikle et best mulig samarbeid mellom de ulike kirurgiske forskningsgruppene. Ortopedisk klinikk Ortopedisk klinikk har fra 2014 valgt å organisere sin forskningsstøtte i direktørens stab. Enheten, bestående av forskningsleder og forskningskoordinator, leder og støtter forskningsgruppen, som nå teller 23 medlemmer. Personalressursene til forskningsstøtte utgjøres per i dag av en fysioterapeut tilknyttet NAR (Norwegian Center for Active Rehabilitation) i 20% engasjement i et NFR prosjekt og en forskningskoordinator i 80% engasjement lønnet av Ortopedisk klinikk. Ortopedisk klinikk har lang erfaring med deltagelse og ledelse av randomiserte studier og har publisert resultatene av disse i godt rangerte tidsskrift. Det foregår per dags dato 6 randomiserte studier i Ortopedisk klinikk. 5

6 Kvinneklinikken (KK) Det finnes ingen egen Klinisk forskningsenhet ved KK. De siste 3,5 år har en jordmor i 100% engasjement hatt oppgaver som forskningskoordinator. Det er nylig blitt ansatt en fag- og forskningskoordinator i 50% fast stilling. Barne- og ungdomsklinikk (BUK) BUK har en egen Avdeling for forskning og utvikling med stor vitenskapelig aktivitet og mange klinisk rettede prosjekter. Imidlertid finnes det ingen egen Klinisk forskningsenhet ved BUK. Interne ressurser avsatt til klinisk forskningsstøtte i dag utgjøres av en forskningsbioingeniør i 50% stilling og en sekretær i 40% stilling. BUK anser det som lite aktuelt å gjennomføre forskningsprosjekter med barn i en sentral forskningspost. FOU psykisk helsevern Det finnes ingen egen Klinisk forskningsenhet ved Divisjon for psykisk helsevern. Ved FOU avdelingen er det ansatt to forskningskoordinatorer, men disse må bruke deler av tiden på andre administrative oppgaver. Lokaler til klinisk forskning I dag finnes det lokaler til klinisk forskning i form av kontorer og laboratorier spredt ut over sykehuset, både i hovedbygningen og i Nye Nord bygget. En betydelig del av disse lokalene er opprinnelig allokert til Universitetet i Oslo, men som det fremgår av Tabell 2 disponeres mange av UiO kontorene av sykehusansatte PhD og postdoc stipendiater. I tillegg er en del stipendiater plassert i kontorlandskap blant avdelingens leger, noe som pga mye støy og uro i kontorlandskapet oppfattes som lite hensiktsmessig. En økning i den kliniske forskningsaktiviteten forutsetter at egnede lokaler allokeres til dette formål, men i dag er ikke ytterligere kontor- og laboratoriearealer tilgjengelige. Denne mangelen på egnede lokaler representerer en trussel mot fremtidig økning av klinisk forskningsaktivitet. Modeller for klinisk forskningsstøtte Etter en innledende diskusjon kom arbeidsgruppen frem til at det i prinsippet er to modeller som kan være aktuelle for den fremtidige organiseringen av Klinisk forskningsstøtte. Den ene modellen vil være basert på en større sentral klinisk forskningsstøtteenhet, mens den andre modellen vil være basert på flere mindre enheter lokalisert i og driftet i de enkelte sykehusdivisjonene. Universitetssykehuset i Nord-Norge har i mange år hatt en Forskningspost som av forskningsledelsen ved sykehuset blir fremhevet som et suksesskriterium for den kliniske forskningen ved sykehuset. Med utgangspunkt i forskningsposten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har 6

7 gruppen laget et overslag over sannsynlige personalkostnader forbundet med drift av en enhet av tilsvarende størrelse ved Akershus Universitetssykehus. Opptaksområdet til Akershus Universitetssykehus er imidlertid langt større enn det for Universitetssykehuset i Nord-Norge, og det foreligger således potensial for drift av en enda større enhet. I tillegg vil det være behov for noe investeringer og midler til drift, men totalt sett tror gruppen disse utgiftene vil være relativt små i forhold til personalkostnadene. Tabell 3 skisserer estimerte personalkostnader knyttet til drift av de sentrale forskningsposter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Haukeland universitetssykehus. Fremtidige behov for klinisk forskningsstøtte i et tre-års perspektiv Som del av utredningen har arbeidsgruppen forsøkt å gi et estimat på de enkelte kliniske divisjoner og klinikkers fremtidige behov for klinisk forskningsstøtte. Disse estimatene er referert i teksten nedenfor og er også oppsummert i Tabell 1. Medisinsk divisjon Medisinsk divisjon har ambisjoner å videreutvikle sin kliniske forskningsenhet. Det anslåtte behov for økning de neste 3 år er % økning i forhold til dagens situasjon med 3 fast ansatte. Med 100% økning vil enheten være i stand til å gjennomføre flere industri-initierte kliniske studier samt kunne støtte NorCRIN- og Nordic Trial Alliance (NTA)-initierte kliniske studier. Med en 50% økning vil man hovedsakelig kunne støtte forskere i Medisinsk divisjon og drift vil særlig være knyttet til PhD-prosjekter utgått fra divisjonen. Det forventes at ytterligere 1 fast bioingeniørstilling vil være nødvendig for å løse behov for forskningsstøtte internt i Medisinsk divisjon frem mot år 2017 og anslår også behov for en 50% sykepleierstilling i tillegg. For å støtte andre prosjekter enn de utgående fra Medisinsk divisjon, vil det anslagsvis behøves sykepleier i % stilling for å ivareta NorCRIN og Nordic Trial Alliance-studier og industristudier. Det er behov for både økt intern og ekstern ressurstilgang for å gjennomføre denne kapasitetsveksten. Tilgang til egnede lokaler vil også være avgjørende for en videre vekst. Kirurgisk divisjon Kirurgisk divisjon har ambisjoner å videreutvikle sin kliniske forskningsaktivitet. Det er foreløpig avsatt få ressurser til dette, og det anslås å være et behov for en økning på 4 forskningssykepleiere/-koordinatorer. I den senere tid har det, etter lang tids nullvekst, skjedd en positiv utvikling og ledelsen ved Kirurgisk divisjon har signalisert tiltak som vil oppgradere forskningstøtten i divisjonen. Av den ønskede veksten på fire stillinger, er det anslått at 2 av disse stillingene bør være faste for å sikre kontinuitet, mens de resterende 2 stillinger eventuelt kan finansieres av eksterne midler. 7

8 Ortopedisk klinikk Ortopedisk klinikk har ambisjoner om økt tverrfaglighet i forskningsgruppen, og deltakelse av sykepleiere og fysioterapeuter i forskningsgruppen og i prosjektene er ønskelig. Videre er det et mål at det årlige forskningssymposiet også skal være preget av tverrfaglighet og eksternt samarbeid. For å kunne realisere disse ambisjonene til en allerede stor forskningsgruppe, er det behov for ytterligere styrking av forskningstøttefunksjonene. Videre ønsker gruppen å fortsatt være sterke på randomiserte kliniske studier og opprettholde den vitenskapelig aktivitet på et høyt nivå. Minst 1 PhD-disputas i året er definert som et klart mål i strategisk plan, og denne er forelagt og diskutert med klinikkledelsen, som støtter planen. I tillegg har gruppen ambisjoner om å øke antall seniorforskere, samt å øke graden av ekstern forskningsfinansiering. Sistnevnte avhenger av ytterligere forskningsstøtte, siden eksterne søknader innen EU-systemet er meget arbeids- og tidkrevende. Imidlertid er flere av programmene som nå er utlyst aktuelle for det ortopediske fagmiljøet, spesielt med tanke på det raskt økende antallet eldre i befolkningen i Europa. Å utforme konkurransedyktige EU søknader er vanskelig med eksisterende forskningstøtte og det anslås et behov for en økning i forskningsstøtten på 3 stillinger; 2 forskningskoordinatorer /sykepleiere og 1 forskningsfysioterapeut. To av disse tre stillingene vil være knyttet spesielt til ortopedisk poliklinikk i forhold til DEXA målinger med hensyn til benskjørhet, blodprøver til forskningsprosjekt og postoperativ oppfølging. Dette krever ortopedisk spesialkompetanse hos den aktuelle sykepleier. Den andre stillingen vil være knyttet til poliklinikken og vil være en forskningsfysioterapeut hvor tester og oppfølging av pasienter i de aktuelle randomiserte studiene er spesielt viktige utfallsmål. En til to av disse tre fremtidige stillingene bør være faste for å få en nødvendig kontinuitet, mens 1-2 stillinger bør kunne dekkes inn ved hjelp av eksterne prosjektmidler. Kvinneklinikken Kvinneklinikken har også ambisjoner å videreutvikle sin kliniske forskningsaktivitet. Kvinneklinikken anslår fremtidig behov for klinisk forskningsstøtte til 4 stillinger, henholdsvis to i administrativ stab og to forskningssykepleiere til kliniske prosjekter. Barne- og ungdomsklinikken Barne- og ungdomsklinikken har også ambisjoner å videreutvikle sin kliniske forskningsaktivitet og anslår fremtidig behov for klinisk forskningsstøtte til 2-3 bioingeniører, 1 sekretær og 2-3 forskningssykepleiere. Et minimumsbehov vil være ansettelse av 1,5 stilling som forskningssykepleier og 1,5 stilling som bioingeniør i løpet av de neste 3 år. 8

9 FOU avdeling psykisk helsevern FOU avdeling psykisk helsevern forutser et behov for to nye stillinger; en merkantil stilling som frigjør tid til de to forskningskoordinatorene, samt en stilling til forskningsstøtte i form av monitor- og databasehjelp. Tabell 1: Nåværende interne og eksterne ressurser og fremtidige ressursbehov* til klinisk forskningsstøtte sett i et 3-års perspektiv A: Intern finansiering Divisjon/klinikk Interne stillinger Barne- og ungdoms klinikken Nåværende ressurser (antall faste stillinger) Kostnadsestimat (NOK) Fremtidige interne ressurser (antall faste stillinger) sykepleier bioingeniør sekretær Kirurgisk divisjon ,5 - koordinator/ sykepleier Kvinneklinikken sykepleier - 2 koordinator Medisinsk divisjon sykepleier - bioingeniør Ortopedisk klinikk sykepleier koordinator Psykisk helsevern sekretær - koordinator Kostnadsestimat (NOK) Totalt

10 B: Ekstern finansiering Divisjon/klinikk Eksterne stillinger Nåværende ressurser (antall stillinger) Kostnadsestimat (NOK) Fremtidige eksterne ressurser (antall stillinger) Barne- og ungdoms klinikken Kirurgisk divisjon koordinator/ sykepleier Kostnadsestimat (NOK) Kvinneklinikken Medisinsk divisjon sykepleier - sekretær Ortopedisk klinikk fysioterapeut Psykisk helsevern Totalt *Kostnader til lønn og sosiale utgifter for 100% stilling er estimert til NOK per år. Tabell 2: Oversikt over lokaler til forskning* Divisjon/klinikk Stipendiat/post doc plasser Forskningsstøtte Undersøkelsesrom Barne- og ungdomsklinikk BS02.33: 9 plasser (deles på 14 stipendiater) B : Kirurgisk divisjon B : B : S : Undersøkelsesrom NN04.017: NNU0.005: 3 plasser Kvinneklinikk Villaen i Dr Kobros vei: 6-7 plasser B A: (UiO-rom i legelandskap KK) S : KK-pol 10

11 Medisinsk divisjon B : B B: 3 plasser B : Lab hjertemedisin B : 3 plasser B : 4 plasser NN04.011: B : 1-2 plasser B : B : 3 plasser B : Ekkorom B : Undersøkelsesrom EpiGen B : Undersøkelsesrom lungepol NN04.017: 2 plasser NN04.018: 3 plasser B : undersøkelsesrom/ kontor Hjerte-medisin B : Undersøkelsesrom akuttmottak Ortopedisk klinikk CL Konsulatet: 2 plasser CL Konsulatet: S : Stillerom i legenes kontorlandskap kan benyttes. Psykisk helsevern NN05.013: 5 plasser EE01.013A: 5 plasser NN05.014: NN05.019: NN05.054: Møterom/telefonrom *Tall per august 2014 basert på innrapportering fra kliniske avdelinger. 11

12 Tabell 3: Personalkostnader ved drift av forskningsposter (Clinical Research Units: CRU) ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) og Haukeland Universitetssykehus (HUS). Forskningsenhet (CRU) UNN Tromsø Faste stillinger* Sykepleier 8,5 Bioingeniør 1 Sekretær 1,2 Stillinger i tillegg* Sykepleier 2 Konsulent 1 Nåværende ressurser (antall stillinger) Kostnadsestimat (NOK) Total Forskningsenhet (CRU) HUS Bergen CRU Voksne* Lege 0,5 Sykepleier 5 CRU Barn* Lege 0,5 Sykepleier 3-4 Nåværende ressurser (antall stillinger) Kostnadsestimat (NOK) Total *Kostnader til lønn og sosiale utgifter for 100% stilling til lege er estimert til NOK Kostnader til lønn og sosiale utgifter for 100% stilling til andre stillinger er estimert til NOK per år. Det bemerkes at det både ved UNN og Haukeland i tillegg til disse sentrale ressurser også finnes desentralt plasserte stillinger som brukes til klinisk forskning. Videre er det ikke tatt hensyn til evt støtte fra samarbeidende universiteter. Anslagene vist i tabellen er således sannsynligvis lavere enn den reelle ressursbruk til klinisk forskningsstøtte. 12

13 Drøfting Kartlegging av omfanget av klinisk forskningsstøtte viser at flere divisjoner har lite ressurser i dag, og dette oppfattes som en viktig begrensende faktor for klinisk forskning ved sykehuset. Kartleggingen av fremtidig behov for klinisk forskningsstøtte viser også tydelig at denne aktiviteten bør styrkes ved Akershus universitetssykehus. Selv om begge de skisserte modeller har sine fordeler og ulemper, kom arbeidsgruppen etter en grundig vurdering frem til at en løsning med enheter lokalisert i og driftet i de enkelte sykehusdivisjonene vil være det mest formålstjenlige. Begrunnelsen for dette er særlig at behovene for klinisk forskningsstøtte varierer sterkt mellom divisjonene og at det i mange tilfeller er nødvendig med forskningsstøttepersonell med spesialkompetanse som ikke kan forventes i en generell forskningsavdeling. Eksempler på dette er forskningsfysioterapeut i Ortopedisk klinikk og forskningssykepleiere som skal delta i prosjekter med deltakere med alvorlig psykiatrisk sykdom. Samtidig påpeker arbeidsgruppen at disse enhetene må ha en viss størrelse for å sikre og utvikle nødvendig faglig kompetanse. Akershus universitetssykehus bør også på overordnet nivå vurdere om enkelte kliniske forskningsenheter skal få spesielt ansvar for å drifte NorCRIN, Nordic Trial Alliance- og ECRIN-initierte prosjekter med spesielle krav til GCP. Et mindretall i arbeidsgruppen, mente at slike funksjoner bør vurderes å legges til Forskningssenteret, mens flertallet mente at Forskningssenteret nettopp mangler kompetanse innen praktisk forskningsstøtte, og derfor er lite egnet. En forutsetning for at klinisk forskningsstøtteaktivitet skal kunne fungere etter forutsetningen er at det finnes hensiktsmessige og sentralt beliggende øremerkede lokaler til slik aktivitet. Parallelt med oppbygging av forskningsstøttestab må det avsettes lokaler til klinisk forskning. Spørsmålet med egne dedikerte senger på sykehuset allokert til forskningsformål ble også diskutert. En løsning med en forskningspost, slik som ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, ble vurdert å være lite aktuell ved Akershus universitetssykehus, bl.a. grunnet beskjeden aktivitet med fase II kliniske studier. Fra de kirurgiske miljøene ble det videre fremholdt at en eller to sykehussenger lokalisert innen kirurgisk divisjon ville være mer funksjonelt enn en sentral forskningspost. Egne forskningsrom ved de ulike poliklinikker ble av flere fremholdt som viktigere enn dedikerte forskningspostsenger. Fra Medisinsk Divisjon ble det fremholdt at et argument mot en perifer løsning med flere mindre perifere enheter er usikkerheten om hvorvidt kvalitet og standardisering av arbeidet kan sikres i denne modellen. En kan lett se for seg at perifer klinisk forskningsstøtte som ikke er del av et faglig nettverk kan medføre risiko for lavere kvalitet på arbeider enn ved en spesialisert sentral enhet, spesielt dersom prosjektledere og andre deltakere mangler den nødvendige kompetanse og erfaring i kliniske studier. Det er spesielt verdt å merke seg at kravene rundt prosedyrer og dokumentasjon til kliniske forskningsenheter vil øke som resultat av arbeid i NorCRIN, Ecrin og Nordic Trial Alliance. Arbeidsgruppen anser denne trusselen som reell, men er likevel 13

14 av den oppfatning at kvalitet kan sikres ved at matrisesamarbeid og bilaterale avtaler mellom de ulike enhetene på tvers av divisjonsgrensene. Estimerte kostnader Arbeidsgruppen er blitt bedt om å antyde hvilke kostnader som vil være forbundet med styrking av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus. Dersom det legges til grunn at kostnadene ved en forskningssykepleier/forskningsbioingeniør er kr per år, tilsvarer dagens totale kostnader til klinisk forskningsstøtte det som i dag er klinisk forskningsstøttestab ved Forskningsposten ved Universitetssykehuset i Nord- Norge. Dog er befolkningsgrunnlaget som sogner til Akershus Universitetssykehus langt større, noe som gjør at kostnader forbundet med klinisk forskningsstøtte ved Ahus bør være høyere. I tillegg finnes det i Tromsø også desentralt plasserte ressurser til klinisk forskning. En stab tilsvarende 26,3 årsverk ved Akershus universitetssykehus, dvs det stipulerte behov for neste 3 års periode, vil være forbundet med en årlig utgift på nærmere 16 mill, dvs ca 9 mill NOK mer enn nåværende kostnader. Personalkostnader vil utgjøre brorparten av kostnadene ved klinisk forskningsstøtte uavhengig av om det er en sentral forskningspost eller perifer modell som velges. Kostnadene ved de to alternativene vil derfor være sammenlignbare. Anbefaling Arbeidsgruppen fastslår at begrensede ressurser og arealer er foreløpig avsatt til klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus. I dag er det Medisinsk divisjon som ved en bevisst satsning og bruk av interne forskningsmidler har kommet lengst i arbeidet med en klinisk forskningsstøtteenhet. Imidlertid ansees det generelle behovet å være økende og en forutsetning for fortsatt vekst i klinisk forskningsaktivitet ved Akershus universitetssykehus. Det var samstemmighet i gruppen om at en perifer modell med divisjonsvise/klinikkvise enheter/avdelinger er å foretrekke, hovedsakelig fordi man anså at en slik modell vil sikre god kvalitet og ressursutnyttelse. Dog forutsetter en slik løsning at et tett matrisesamarbeid over de kliniske divisjonsgrensene for å sikre nødvendig kvalitet og kompetanseheving. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at Ledergruppe for forskning arbeider videre med planen om å avsette lokaler til og styrke klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus i nært samarbeid med de kliniske divisjonsdirektørene. En slik styrking anses som helt nødvendig for at sykehuset skal nå målsetningen om å være en betydelig nasjonal aktør innen klinisk forskning. 14

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Innhold. Vedtatt versjon KVB

Innhold. Vedtatt versjon KVB Kvinne og barneklinikken Handlingsplan forskning 2014 2016 Oppfølging av Forskningsstrategi 2011 2015 Innhold Innledning 3 Rekruttering (a) 4 Økonomi/ Forskningsfinansiering (b) 5 Arealer (c) 5 Styrke

Detaljer

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network Nettverk mellom forskningsstøtteenheter ved de 6 universitetssykehusene i Norge

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network Nettverk mellom forskningsstøtteenheter ved de 6 universitetssykehusene i Norge NorCRIN Norwegian Clinical Research Infrastructure Network Nettverk mellom forskningsstøtteenheter ved de 6 universitetssykehusene i Norge Bakgrunn Ønske om bedre klinisk behandling Ønske om forskningsbasert

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Status og videre arbeid med kliniske studier

Status og videre arbeid med kliniske studier Helse- og omsorgsdepartementet Status og videre arbeid med kliniske studier Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen Kliniske studier i Norge, DM, Arendalsuka 17. august 2017 Hva

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK 1 Handlingsplan for forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK Oppfølging av OUS forskningsstrategi 2016-2020 Medisinsk klinikk dekker forskning og undervisning

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg

Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg Hvordan gjøre forskning på barn egne erfaringer Ansgar Berg Professor / Barnelege Klinisk forskningspost - Barn Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF Muligheter og utfordringer rundt kliniske studier

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network. Norsk Biotekforum, 26. november 2013

NorCRIN. Norwegian Clinical Research Infrastructure Network. Norsk Biotekforum, 26. november 2013 NorCRIN Norwegian Clinical Research Infrastructure Network Norsk Biotekforum, 26. november 2013 Sigrun K. Sæther NorCRIN nettverkskoordinator St. Olavs Hospital, Trondheim Bestilling Fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Gjennom DELING av kunnskap, erfaring, forståelse, engasjement. i størst mulig grad basert på dokumentert viten.

Gjennom DELING av kunnskap, erfaring, forståelse, engasjement. i størst mulig grad basert på dokumentert viten. Gjennom DELING av kunnskap, erfaring, forståelse, engasjement. Bidra til at legemiddelbehandling av barn blir hensiktsmessig og trygg i størst mulig grad basert på dokumentert viten. Bidra til at alle

Detaljer

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013

Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013 Forskningsavdelingen 25 mai 2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning og situasjonsbeskrivelse

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Plan: Skape forskningsmiljøer Status - fremdrift Mål: Forskning i alle avdelinger Skape miljø for forskning på avdelingsnivå

Plan: Skape forskningsmiljøer Status - fremdrift Mål: Forskning i alle avdelinger Skape miljø for forskning på avdelingsnivå Plan: Skape forskningsmiljøer Status - fremdrift Mål: Forskning i alle avdelinger Skape miljø for forskning på avdelingsnivå SI har ingen næåværende krav til forskningskompetanse hos avdelingssjefer Forkningskompetanse

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg

Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg Kliniske studier hos barn i et Europeisk perspektiv Ansgar Berg Forskningslege/ Professor Klinisk Forskningspost- Barn Haukeland Universitetssykehus Helse-Bergen HF 2 Pediatric Regulation Pediatric Plans

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Eva Male Davidsen Avdelingssjef/avdelingsoverlege Spesialist i nevrologi Akershus universitetssykehus Disposisjon Historikk vedr opprettelse

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Kliniske studier forventninger til NorCRIN

Kliniske studier forventninger til NorCRIN Helse- og omsorgsdepartementet Kliniske studier forventninger til NorCRIN Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen NorCRIN brukermøte mandag 25. september 2017 Forventninger - oppsummert

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Basert på UNNs strategiplan for geriatri:

Basert på UNNs strategiplan for geriatri: (01.07.11) Handlingsplan for geriatri i UNN HF 2011-2014 Basert på UNNs strategiplan for geriatri: Geriatrisk virksomhet i UNN HF: Styrking og utvikling av det geriatriske fagfeltet i Nord-Norge i perioden

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014 Vedlegg 2 2. tertial 2014 Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Veien hit og veien videre

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Veien hit og veien videre Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Veien hit og veien videre Nettverkets bakgrunn (1) Engasjement fra Norsk Barnelegeforening St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Barne- og ungdomsklinikken Handlingsplan forskning Oppfølging av Forskningsstrategi

Barne- og ungdomsklinikken Handlingsplan forskning Oppfølging av Forskningsstrategi Barne- og ungdomsklinikken Handlingsplan forskning 2017-2020 Oppfølging av Forskningsstrategi 2016-2020 Innhold Innledning 3 Rekruttering (a) 4 Økonomi/ Forskningsfinansiering (b) 5 Arealer (c) 5 Styrke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

PASIENTER MED ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD

PASIENTER MED ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD Saksbehandler: Beathe Reiert Nilsen, tlf. 75 51 29 15 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 5.12.2002 200200787-5 435 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 104-2002

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus HelsIT Trondheim, 23. september 2010 Wenche Reed Seksjonsleder, dr.med Biobank og registerstøtte Stab forskning og utvikling Sissel Jor

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer