Målsetninger og handlingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målsetninger og handlingsplaner 2010-2013"

Transkript

1 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Målsetninger og handlingsplaner Forskningsavdelingen 25 mai 2010 Side 1 av 9

2 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning og situasjonsbeskrivelse av forskningen på SUS s. 3 Styringsdokumentet for 2010 s. 3 Aktivitet og produksjon s. 3 Samarbeidspartnere s. 3 Økonomi og ressurser s. 5 Del 2 Overordnede målsetninger og føringer for forskningen ved SUS s. 6 Del 3 Målsetninger og handlingstiltak for forskningen ved SUS s Organisering av forskningen i grupper s Hvordan vil vi bygge opp forskningskompetansen ved SUS s Hvordan vil SUS ivareta områder med lite forskning? s Hvordan ønsker vi å profilere og formidle forskningen ved SUS? s Hvordan skal vi ivareta internasjonalisering i forskningen? s Hvordan skal SUS samarbeide med universitetene? s. 9 Side 2 av 9

3 Del 1 Innledning og situasjonsbeskrivelse av forskningen på SUS Styringsdokumentet for 2010: I styringsdokumentet til Helse Stavanger HF for 2010 heter det: Det er eit mål å styrkje pasientretta klinisk forsking, mellom anna forskarinitierte kliniske intervensjonsstudiar av høg kvalitet og relevans i helseføretaka. Det er eit mål å sikre oppbygging av forskingskompetanse innanfor forskingssvake fagområde, samtidig som det er viktig å stimulere forskingsmiljø av høg kvalitet slik at desse miljøa kjem i posisjon til å få eksterne middel nasjonalt og internasjonalt, f.eks. gjennom EUs 7. rammeprogram. Denne handlingsplanen for forskning ved SUS for vil konkretisere operasjonaliseringen av dette styringsbudskapet. Innledningsvis gis en kort oversikt over status for forskningen ved SUS. Aktivitet og produksjon Det foregår ca 250 forskningsprosjekter ved SUS i av disse prosjektene er et doktorgradprosjekt, eller er tenkt å bli et doktorgradsprosjekt i nærmeste fremtid. Dette er et høyt tall, og det har de siste 5 årene, hele tiden vært stigende. At så mange personer ved Stavanger Universitetssjukehus er i gang med en doktorgrad vil føre til at SUS får mange disputaser de kommende år. Det var i ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus som avla en doktorgrad, og SUS har nå 82 ansatte med doktorgradskompetanse. Tallet for 2010 vil ligge mellom 15 og 20 disputaser. I tillegg til de som arbeider med doktorgrader finnes også D-stillinger for forskning, rene forskerstillinger, forskningssykepleierer, post-doc er og andre stillinger som er involvert i forskning i alle divisjonene ved sykehuset. Til sammen utgjør dette ca 73 årsverk med forskning som blir utført, og som da vil underbygge en fortsatt høy forskningsaktivitet, publiseringsaktivitet og mange disputaser ved sykehuset i årene fremover. Publikasjonstallet i internasjonale tidsskrifter med forfattere ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus var fra stabilt. I perioden hvor forrige forskningsstrategi var gjeldende fikk vi en positiv og kraftig økning av internasjonale publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Publikasjonslisten for 2009 viser at sykehuset produserte 140 pubmed indekserte artikler i internasjonale tidsskrifter, og 16 pubmed. indekserte publikasjoner i nordiske tidsskrifter. Samarbeidspartnere Sammen med både internasjonale, nasjonale, regionale og lokale samarbeidspartnere, skjer det mye spennende forskning ved SUS. Gjennom ca 50 prosjekter har forskere ved SUS forskningssamarbeid med forskningsmiljøer i ca 20 ulike land. Listen inkluderer de fleste av de nordiske landene, og flere europeiske land, samt samarbeid med institusjoner i Argentina, Chile, USA, Kina, Australia med mer. SUS sitt store internasjonale engasjement kommer som en følge av at det har vært et prioritert område for sykehuset gjennom sykehusets Plan for forskning fra Sykehuset har der fulgt opp de mål en har satt seg på nasjonalt plan om at norsk forskningspolitikk skal bidra til høy grad av internasjonalisering av forskningen. Side 3 av 9

4 Sykehusets fremste vitenskapelige samarbeidspartner er Universitetet i Bergen (UiB), både i form av konkrete felles forskningsprosjekter og undervisningsarbeid og ved at medarbeidere ved SUS har vitenskapelige bistillinger ved UiB. Gjennom Universitetet i Bergen har sykehuset 31 akademiske stillinger, og derav 12 professorer. De fleste av disse stillingene har kommet som et resultat av samarbeidet med UiB om grunnutdanningen i medisin. Stavanger Universitetssjukehus har hvert år ca 80 medisinstudenter fra UiB som hospiterer på sykehuset i fagene medisin, kirurgi (inkl. anestesi, røntgen og ortopedi), kvinnesykdommer og fødselshjelp, barnesykdommer og psykiatri. Sykehuset har også et økende forskningssamarbeid inn mot Universitetet i Stavanger (UiS). 11 medarbeidere holder nå på med et doktorgradsprosjekt inn mot UiS. Som ledd i arbeidet mot et utvidet samarbeid, planlegges det å opprette et senter for medisin og helse ved UiS. Hovedmålet med å etablere et senter for medisin og helse er å lage et doktorgradsprogram ved UiS slik at ansatte ved SUS og andre helsearbeidere som gjennomfører doktorgradsarbeider, kan disputere i Stavanger. Videre vil senteret utgjøre et kraftsenter for utvikling av medisinsk og helsefaglig forskning i regionen og vil kunne være et viktig skritt på veien mot legeutdanning i Stavanger. I tillegg til samarbeid med disse to universitetene har en også gode samarbeidskonstellasjoner til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, vi har et godt samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) og vi samarbeider også med Universitetet i Oslo (UiO) om flere doktorgradsprosjekter. Stavanger Helseforskning AS (StaHF) er en hovedsamarbeidspartner i forskningssatsingen ved sykehuset, og er SUS sitt forskningsselskap. StaHF skal styrke forskningsaktivitetene ved SUS gjennom samordnet administrasjon og profesjonalisering av tjenester tilknyttet forskningen. Målsettingen er at prosjektene skal fungere greit for forskeren og sykehuset og i forhold til oppdragsgiver/finansieringskilde, slik at forskeren kan bruke mest mulig tid og fokus på sin forskning. Selskapet håndterer ca 300 små og store prosjekter, samt 35 fonds av ulik størrelse, med til sammen ca 9. mill kr. innestående. Viktige aktiviteter som StaHF utfører for SUS er: Håndtering av inngående fakturaer (regninger) og føring av prosjektregnskap Utfakturering av sponsorer, Helse Vest o.a. finansieringskilder. Prosjektstøtte til studier som utføres i klinikkenes regi, herunder utleie av støttepersonell til forskning. Gjennomføring av studier for medisinsk industri Økonomisk rapportering ifm prosjektene. Håndtering av driftsmidler, stipendiemidler og forskningsfonds Laboratorietjenester Kvalitetssikring av forskning ved SUS Tilrettelegging for internasjonalisering av forskningsaktiviteten ved SUS Økonomi og ressurser Det har etter hvert blitt en så stor forskningsaktivitet på SUS at en har sett det som formålstjenlig å lage et eget budsjett for forskning, dels for å visualisere innsatsen og dels for å foreta en samlet prioritering av midler til forskning, da dette delvis vil være stillinger som er allokert i klinikkene og dels vil være forskningsmidler som kanaliseres til klinikkene eller gjennom Stavanger Helseforskning. En samlet oversikt over denne viktige del av helseforetakets virkeområder synes Side 4 av 9

5 riktig, og det er derfor blitt utarbeidet et årlig forskningsbudsjett som beskriver disse fordelinger på sykehuset. Fra januar 2010 er det opprettet en egen forskningsavdeling ved SUS, ledet av forskningsdirektør. Deler av forskningsmiljøet ved sykehuset er samlet i det som nå har fått navnet Forskningens Hus. Her vil det nå sitte stipendiater, post-doc er, forskere, og administrativt personale. Forskningsavdelingen vil jobbe for å legge til rette best mulig administrativt, økonomisk og personalmessig for de forskningsprosjektene som foregår ved sykehuset. Forskningsutstyr ved SUS er i dag ikke tilfredsstillende kartlagt, og dermed et område det ikke finnes noen god oversikt over. Forskningsavdelingen vil i tiden fremover jobbe for å få en bedre kartlegging og oversikt av det som i dag er rent forskningsutstyr, og hvilket medisinsk utstyr som blir brukt til forskning, og i hvilken utstrekning de blir brukt i forskningsprosjekter på sykehuset. Stavanger Universitetssjukehus har en god oversikt over sine biobanker. Etter kartlegging utført våren 2010, har sykehuset 75 godkjente biobanker. I løpet av 2010 er målet at disse skal registreres inn i et nyetablert forskningsregister ved SUS. Når det gjelder personalressurser i forskningen ved SUS, viser Helse- og omsorgsdepartementet sin årlige måling at det blir utført ca 73 årsverk fordelt på 208 personer innen forskningen ved Stavanger Universitetssjukehus. Av disse er ca 20 årsverk eksternt finansierte. Side 5 av 9

6 Del 2 Overordnede målsetninger og føringer for forskningen ved SUS Den overordnede målsetning for forskningen ved SUS er: Forskningen skal befeste og utvikle SUS's posisjon som universitetssykehus og ha omfang som ved andre likeverdige universitetssykehus. Forskning er en integrert del av virksomheten ved sykehusets avdelinger og skal være på et høyt internasjonalt nivå. Forskningen skal bygge på overordnede målsettinger for SUS, oppdragsdokumentene og også ivareta bredden i behandlingstilbudet. Den skal fremme kompetansen til alle ansatte ved SUS. For å oppnå den overordnede målsetningen har vi en formulert følgende 6 handlingstiltak som nødvendige for forskningen ved SUS: 1. Forskningen ved SUS bør organiseres i forskningsgrupper som har kompetanse og ressurser, og som selvstendig kan publisere vitenskapelig artikler og utdanne forskere. 2. Det skal utarbeides en plan for forskningskompetanse ved SUS som ivaretar både tid til forskning, veiledningsoppgaver og rekruttering til forskning. 3. Forskningen ved SUS skal medvirke til de oppgaver SUS har i forhold til diagnostikk, behandling, pleie og undervisning. Områder og yrkesgrupper med lite forskning skal også ivaretas. 4. Forskningen skal profilers både internt og eksternt, samt ha riktig adressering og registrering. 5. Forskningen ved SUS skal holde høy kvalitet og fremme internasjonalt samarbeid. 6. SUS skal samarbeide med universitetene for å fremme forskning og undervisning. Det er en grunnleggende forutsetning at all forskning skjer innenfor allment aksepterte forskingsetiske prinsipper. Side 6 av 9

7 Del 3 - Målsetninger og handlingstiltak for forskningen ved SUS 1. Forskningen ved SUS bør organiseres i forskningsgrupper som har kompetanse og ressurser, og som selvstendig kan publisere vitenskapelig artikler og utdanne forskere. Forskningsstrategien ved SUS har til nå vært bygget rundt 5 faglige satsningsområder. I løpet av de siste årene har forskningsaktiviteten utviklet seg betydelig og preges nå av at det er blitt etablert en rekke større eller mindre forskningsgrupper ved SUS. Disse har en mer eller mindre formalisert struktur. Det er enighet om at veien videre for ytterligere utvikling av forskningen ved sykehuset bør være basert på oppbygging og støtte kanalisert gjennom formaliserte forskningsgrupper. En forskningsgruppe er definert som et forskningsmiljø som har en leder med minst PhD-grad. Deltakerne i en forskningsgruppe kan formaliseres gjennom en samarbeidsavtale som organiseres av gruppens leder. Samarbeidsavtalen kan inneholde både rettigheter og plikter knyttet til deltakelse i forskningsgruppen. Gruppen bør ha regelmessige fag/forskningsmøter og gruppen må ha et navn som brukes som forfatteradresse ved publisering. Forskningsgruppen bør være fokusert om et fagområde, men kan ha deltakere fra flere profesjoner og flere ulike fagområder. Hensikten med oppbygging av forskningsgrupper ved SUS er å etablere et felles forskningsmiljø som fremmer kvalitet og interesse for forskning. Forskningsgruppen skal også være en læringsarena for nye forskere. Ekstern forskningsfinansiering vil være lettere å oppnå når søknaden kommer fra en formell og velfungerende forskningsgruppe. Forskningsavdelingen ved SUS vil etablere en registrering av forskningsgruppene og deres medlemmer. Forskningsgruppene er ikke tenkt som statiske strukturer. Forskere kan skifte grupper dersom det er naturlig og ved vekst kan det etableres nye grupper basert på det som tidligere var ett miljø. Etablering og registrering av formelle forskningsgrupper ved SUS vil være et utgangspunkt for prioritering av forskningsressursene. I tillegg må det være mekanismer som ivaretar nye forskningsområder eller områder med lite forskning. 2. Det skal utarbeides en plan for forskningskompetanse ved SUS som ivaretar både tid til forskning, veiledningsoppgaver og rekruttering til forskning. Stavanger Universitetssjukehus vil bygge opp den vitenskapelige forskningskompetanse. For å kunne gjøre dette best mulig er det viktig få en god oversikt over dagens kompetansesituasjon skal det utarbeides en egen plan for forskerkompetanse ved SUS. Veilederkompetanse er viktig for videre oppbygning av forskningen ved SUS. I handlingsplanen skal det skaffes oversikt over veilederkompetanse, både på professornivå og på postdoc nivå, samtidig som det må registreres hvilken kapasitet (avsatt tid) de enkelte veiledere har i forhold til forskningsprosjekter. Videre må det foretas en kartlegging av dedikerte forskerstillinger som stipendiater og D- stillinger for leger i utdannelse samtidig som en må ha en oversikt over medarbeidere som har formell forskningskompetanse i form av embetseksamen eller mastergrad. En ønsker å prioritere opprettelsen av D-stillinger. Disse bør fortrinnsvis brukes til forskning. Imidlertid bør det settes krav til forskningsprogram og fremdrift for D-stillingene, samtidig som disse bevisst må brukes som utgangspunkt for å kvalifisere seg til å søke stipendiatmidler fra Side 7 av 9

8 eksterne finansieringskilder som f.eks Helse Vest. Plan for forskningskompetanse må gi retning både for D-stillinger og stipendiater og balansen mellom disse og hvilke områder som bør prioriteres. Det må her særskilt tas hensyn til forskningssvake områder. For ansatte med veilederkompetanse må en lage en plan for frikjøp/avsetning av tid til veiledning slik at det er balanse mellom veiledning og forskningskapasitet i foretaket. Planen skal foreligge før sommeren Forskningen ved SUS skal medvirke til de oppgaver SUS har i forhold til diagnostikk, behandling, pleie og undervisning. Områder og yrkesgrupper med lite forskning skal også ivaretas. Forskningen skal underbygge og være grunnlaget for behandling av pasienter ved SUS. Det er derfor viktig at fagområder og yrkesgrupper med lite forskning underbygges slik at forskningsaktiviteten er på et nivå som er avstemt med SUS behov. Det bør legges til rette for at områder eller yrkesgrupper med lite forskning får en mulighet til å koble seg til de sterkere forskningsgrupper som eksisterer ved SUS. Samtidig må det avsettes egne ressurser til styrking av disse områdene. Forskningen skal bidra til at flest mulig avdelinger/seksjoner ved SUS skal ha gruppe 1 status eller tilsvarende. Et førende prinsipp for slik gruppeføring er at det foregår aktiv forskning og at minst to ansatte har PhD kompetanse. Ved enkelte seksjoner/avdelinger har det vært stilt spørsmål ved denne kompetansen, slik at disse har stått i fare for å miste den gruppeføringen de har. Basert på den aktuelle kompetansen ved dagens avdelinger og seksjoner må det arbeides systematisk for å ivareta kompetansen i utsatte avdelinger samtidig som en systematisk må arbeide for at de avdelinger som ikke har gruppe 1 status oppnår denne. Stavanger Universitetssjukehus ønsker å videreføre en satsning på forskning innen sykepleiefag og helsefag generelt. Et viktig tiltak i denne sammenheng vil være at stipendiatstilling årlig skal øremerkes helsefag. Videre må det også skaffes nødvendig tid/ressurser til veiledning innenfor helsefag. 4. Forskningen skal profilers både internt og eksternt, samt ha riktig adressering og registrering. Det brukes betydelige ressurser på forskningen ved SUS og det påligger derfor et eget ansvar om å formidles funn og resultater. Dette må forankres i den overordnede informasjonsstrategi for SUS. Målgruppene for sykehusets forskningsresultater er, foruten pasientene, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, allmennhet, og ikke minst andre forskere. Popularisering av forskningsresultater gjennom avisoppslag, populærvitenskapelige tidskrifter og lignende er også viktige kanaler. Forskerne selv har et primæransvar for å formidle sine forskningsresultater og formidlingsaspektet skal tas inn ved planlegging av prosjektene. Forskerne ved SUS oppfordres til å delta aktivt i debatter, på seminarer og konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Side 8 av 9

9 SUS skal bruke ny internettportal til å bygge opp gode og informative internettsider om forskningen som skjer på sykehuset. Det bør være lettvint å finne ut hvem som forsker innen de forskjellige områder, og det skal være lettvint å få tak i det som publiseres av forskerne på SUS. Det skal legges vekt på at forskningsresultatene skal publiseres i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Forskningen ved SUS som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter skal ha riktig adressering og de skal registreres riktig i FRIDA eller Norsk Vitenskapsindeks når den er publisert. SUS viderefører ordningen med godtgjørelse for artikkelpublisering som er regulert i Rutine for artikkelpublisering. For å kunne hente ut midler her, er det viktig at artikkelen er korrekt adressert til Stavanger Universitetssjukehus. 5. Forskningen ved SUS skal holde høy kvalitet og fremme internasjonalt samarbeid. I St.meld. nr. 20 ( ) Vilje til forskning er internasjonalisering en forskningspolitisk hovedprioritet. Forskningsmeldingen legger særlig vekt på en mer aktiv deltagelse i det europeiske forskningsområdet (EUs rammeprogram) og styrking av det bilaterale forskningssamarbeidet, særlig i forhold til Nord-Amerika og land i Asia. SUS har mange internasjonale relasjoner i forbindelse med forskningsaktiviteten. En gjennomgang viser at gjennom ca 50 prosjekt har SUS forskningssamarbeid med forskningsmiljøer i ca 20 land. Disse relasjoner må videreføres og videreutvikles i tråd med de overordnede forskningsstrategier slik det fremgår av Stortingsmeldingen om forskning og forskningsrådets strategi. Det er meget viktig å internasjonalisere forskningen og ha gode internasjonale relasjoner. SUS har en formell samarbeidsavtale med MD Anderson Cancer Center i Houston. Som en konsekvens av dette ble det bygget opp et eget forskningslaboratorium i Hillevåg. Det er viktig at dette laboratoriet brukes til forskningssamarbeide med MD Anderson og innenfor rammen av Norwegian Cancer Consortium. Det vil også være viktig å få ekstern finansiering av internasjonale samarbeidsprosjekter for på den måten å øke forskningsressurser og forskningsbasisen ved SUS. 6. SUS skal samarbeide med universitetene for å fremme forskning og undervisning. SUS vil videreføre det gode samarbeidet med universitetene i Bergen og Stavanger med tanke på å fremme både forskning og undervisning. Samarbeidet rundt utdannelse av medisinere og medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen må i de nærmeste årene videreutvikles med tanke på å øke kapasiteten for undervisningen av medisinske studenter samtidig som etablerte og gode forskningsrelasjoner må videreutvikles. Universitetet i Stavanger vil være en hovedsamarbeidspartner i forhold til undervisning av helsefag. Sammen med universitetet søker man også å få etablert undervisning innenfor kiropraktikk. Muligheten for økt undervisning av medisinerstudenter i samarbeid med både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen må videreføres basert på nasjonale føringer slik at man utnytter den undervisningskapasitet som finnes ved sykehuset. Side 9 av 9

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Søknad om å videreføre betegnelsen "universitetssjukehus" fra Helse Stavanger HF

Søknad om å videreføre betegnelsen universitetssjukehus fra Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Forskningsavdelingen Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Vår ref: 2011/1226-8127/2011 Deres ref: Saksbehandler: Dato: Stein Tore Nilsen 03.03.2011

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 23.09.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Fredrik Feyling/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over forskningsproduksjonen

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken?

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Erfaringer med bruken av kombinerte stillinger Tove Aminda Hanssen, Forsknings- og fagsykepleier Ph.d, Postdoktorstipendat Hjerte- og lungeklinikken,

Detaljer

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862 Bodø, 15.9.2017 Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN Forskningsstrategi 2014 2017 FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2014 2017 1. Innledning Helseforskning er virksomhet som utføres med anerkjente vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Vi skal fremme helse og livskvalitet

Vi skal fremme helse og livskvalitet Vi skal fremme helse og livskvalitet STYRK sept 2014 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF har fire hovedoppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Nettverksarbeidet ved OUS

Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksleder/prosjektkoordinator Carin Granlund Enhet for utprøvende kreftbehandling Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling Agenda Bakgrunn Formål og organisering

Detaljer

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av

Detaljer

Betingelser og ordninger for forskere i helseforetak. Johan Torgersen Leder, Ylf

Betingelser og ordninger for forskere i helseforetak. Johan Torgersen Leder, Ylf Betingelser og ordninger for forskere i helseforetak Johan Torgersen Leder, Ylf Agenda Helseforetakenes plikt til å drive forskning Finansiering Tilrettelegging Andre finansieringsordninger Stipendiat

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Innhold. Vedtatt versjon KVB

Innhold. Vedtatt versjon KVB Kvinne og barneklinikken Handlingsplan forskning 2014 2016 Oppfølging av Forskningsstrategi 2011 2015 Innhold Innledning 3 Rekruttering (a) 4 Økonomi/ Forskningsfinansiering (b) 5 Arealer (c) 5 Styrke

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten for helsefaglig forskning i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Erfaringer fra InnovasjonsCamp Haukeland 2015. Dataforeningen 26.10

Erfaringer fra InnovasjonsCamp Haukeland 2015. Dataforeningen 26.10 Erfaringer fra InnovasjonsCamp Haukeland 2015 Dataforeningen 26.10 Hva skjer når du bringer pasienter, brukere, ansatte og næringsliv sammen i 48 timer? Synnøve Olset Prosjektleder og Rådgiver i seksjon

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/9116-1/NISLIN 511 09.11.2015 Oppgis ved henvendelse Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2016 Søknadsfrist 15. januar 2016 St. Olavs Hospital

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING 1 KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten ved de psykiatriske avdelingene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin

Utviklingsprosjekt: Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin Utviklingsprosjekt: Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin Nasjonalt topplederprogram Inger Økland Stavanger 19 03 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Til tross for stadig økende

Detaljer

Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik

Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik ÅRSPLAN - vedtatt i styret for Senter for teknologi, innovasjon og kultur 2. mai Årsplan Senter for teknologi, innovasjon og kultur/tik Status pr. 1. januar styrker og utfordringer TIK er et faglig sterkt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI SYKEHUSET ØSTFOLD

FORSKNINGSSTRATEGI SYKEHUSET ØSTFOLD Illustrasjon: Lars Ole Klavestad FORSKNINGSSTRATEGI SYKEHUSET ØSTFOLD Forfatter: Forskningssjef Waleed Ghanima Med Stein Bruland, Marianne Eckhoff, Lise Aagaard Sørby, Ellen Cicilia Mandem, Øystein Fodstad

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2020 Hjerte-, lunge-, og karklinikken 1 Om klinikkens handlingsplan for forskning: Hovedformålene med forskning i HLK er å skape ny innsikt i sykdomsmekanismer og å bidra til

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer