Innhold. Innledning...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning...3"

Transkript

1 Klinikk for diagnostikk og intervensjon Handlingsplan for forskning Oppfølging av forskningsstrategi

2 Innhold Innledning...3 a) Faglig produksjon og b) kvalitet...4 c) Evaluering av forskning...4 d) Forskningsetikk og kvalitetssystemer...5 e) Forskningsfinansiering...5 f) Strategiske satsinger...6 g) Stillingsstruktur og rekruttering...7 h) Areal...8 i) Nasjonalt ansvar og regional nav funksjon...8 j) Internasjonalt samarbeid...9 k) Organisering og ledelse...9 l) Infrastruktur...10 m) Innovasjon...10 n) Synliggjøring og forskningsformidling...11 o) Pasientgrunnlag...11 p) Samhandling, kunnskapsoverføring og likeverdige helsetjeneste

3 Innledning I overordnet handlingsplan for forskning i Oslo universitetssykehus er følgende områder gitt hovedprioritet i perioden : Forskningsfinansiering Etablering av institusjonelle satsingsområder for forskning Karriereveier i forskning Forskningsinfrastruktur; utstyr, arealer, IKT, biobanker og registre Overordnet handlingsplan 1 angir klinikkovergripende tiltak for samtlige strategiske mål i forskningsstrategien 2 og følger strategiens tematiske oppbygging. Forskningsutvalget i hver klinikk utarbeider egen handlingsplan (dette dokumentet) i tråd med overordnet strategi og handlingsplan. Temaer i klinikkens handlingsplan anføres i samme rekkefølge som i forskningsstrategien, og ikke i prioritert rekkefølge. Særskilte temaer for klinikken kan beskrives til sist. Klinikkens handlingsplan eies av klinikkledelsen. Planene revideres etter nærmere avtale i Forskningslederforum. Klinikkens hovedutfordringer og hovedprioriteringer for planperioden forskningsarealer skal utnyttes effektivt øke bevissthet rundt publikasjonskvalitet opprette og opprettholde strategisk viktige universitetsstillinger synliggjøre bruk av dekningsbidrag forbedre rapporteringsrutiner av regnskap for eksterne midler god forskningsledelse kjønnsbalanse 1 OUS' Handlingsplan OUS' Forskningsstrategi

4 a) Faglig produksjon og b) kvalitet Mål for faglig produksjon. Ifølge OUS Forskningsstrategi skal forsking ha høy kvalitet: Oslo universitetssykehus skal ha en tydelig forskningskultur og stå for en betydelig andel av norske artikler innen medisin og helsefag publisert i internasjonale tidsskrifter. Oslo universitetssykehus skal tilstrebe en økt kvalitet på publikasjonene ved økt andel artikler i de mest anerkjente tidsskriftene (nivå2) og et økt omfang siteringer. Doktorgradsutdanningen skal ha et volum tilpasset rekrutteringsbehovet. Mål for de ulike miljøene skal nedfelles i klinikkvise handlingsplaner med tydelige resultatindikatorer. Det fremheves videre at Oslo universitetssykehus skal ha flere forskningsmiljøer i verdensklasse, men samtidig legge til rette for en stor faglig bredde i forskningen. Forskningen foregår i klinikkene og må dekke alle funksjonsnivåer (lokal, region, og landsfunksjoner). Det må være en tematisk bredde som dekker sykehusets virksomhetsområder og som samtidig har en høy internasjonal kvalitet. Det er en spesiell målsetting å kombinere laboratoriebasert og klinisk forskning (translasjonsforskning). Sykehuset har også et spesielt ansvar for å legge til rette for større kliniske studier. Sammen med universitetet skal Oslo universitetssykehus være vert for fremragende forskningsmiljøer, herunder sentre for fremragende forskning og sentre for forskningsdrevet innovasjon. Mål og tiltak ved KDI: KDI har som mål å oppnå enhøyere andel av publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter. Stimulere til økt antall publikasjoner per forskningsårsverk. Klinikkens forskere skal være sentrale prosjektdeltakere i kliniske studier. Klinikkens mål skal implementeres i hver avdelings handlingsplan for forskning. Belønning for fremragende forskningsartikler (se punkt e). Forankring av slike prosjekter i avdelingsledelsen bør, i tillegg til ressursbetraktninger, tematisere sentrale medforfatterskap fra KDI avdeling. Økt fokus på publikasjonskvalitet vil føre til økt andel av publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. I tillegg til OUS belønningsordninger. Sentral prosjektdeltakelse vil øke kvaliteten på kliniske studier, synliggjøre KDI s bidrag i form av meritterende medforfatterskap og gi kraftigere translasjonseffekt. c) Evaluering av forskning Ifølge OUS Forskningsstrategi skal kvalitet i forsking sikres ved evaluering: Oslo universitetssykehus vil kvalitetssikre bruk av egne ressurser til forskning. Slik kvalitetssikring vil ligge til grunn for organisering og finansiering av forskningen ved sykehuset. Kvalitetsvurdering av forskningsvirksomheten foregår på flere måter. Bibliometriske analyser er en viktig resultatindikator, men gir begrenset informasjon om kvalitet. Vurdering gjennomført av eksterne fagfolk (fagfellevurdering) av publikasjoner, søknader, rapporter og forskningsplaner er den grunnleggende kvalitetssikringen. Gjennomslag for søknader om eksterne midler til stillinger, drift og utstyr er også en viktig kvalitetsindikator. Oslouniversitetssykehus vil benytte en kombinasjon av flere metoder og resultatindikatorer som grunnlag for kontinuerlig oppfølging av forskningsmiljøene. 4

5 Mål og tiltak ved KDI, evaluering av forskning: Klinikkens mål er sammenfallende med OUS mål. Klinikkens resultatindikatorer til tertialrapportering (publikasjoner, DOFI) deles opp på avdelingsnivå. Eksterne tildelinger og evalueringer (f.eks. NFR rapport) inkluderes som evalueringsindikator. Klinikken vil være pådriver for etablering og organisering av SAB (Scientific Advisory Boards) i alle avdelinger der dette er hensiktsmessig. Evalueringskriterier må ta hensyn til at impact factor kan være ulik for ulike forskningsmiljøer. Klinikkens vitenskapelige aktivitet er såpass heterogen at opprettelse av SAB på overordnet klinikknivå vil ha liten kvalitetsgevinst. d) Forskningsetikk og kvalitetssystemer Ifølge OUS Forskningsstrategi skal etikk og kvalitetssystemer gjennomsyre forskningsaktiviteten: God forskningsetikk og personvern skal gjennomsyre forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset har systemansvar og gode rutiner for oppfølging av gjeldende lov og regelverk. Oslo universitetssykehus må ha hensiktsmessige og brukervennlige kvalitetssystemer. Den enkelte prosjektleder og forsker har et selvstendig ansvar for at etiske forhold er godt ivaretatt i alle faser av prosjektene. Oslo universitetssykehus bør ha et eget forskningsombud. Mål og tiltak ved KDI, forskningsetikk og kvalitetssystemer Økt bevisstgjøring rundt kvalitetssystemer, etikk og aktuelt lovverk. KDI har som mål å avholde et årlig seminar hvor temaer innenfor dette området har fokus. Temaet vil også synliggjøres ved å invitere forskningsombudet til slike seminarer. KDI vil forsterke etablerte rutiner for forankring av forskningsprosjekter i hver enkelt avdeling. e) Forskningsfinansiering Ifølge OUS Forskningsstrategi skal egenfinansiering og ekstern finansiering styrkes: Oslo universitetssykehus har som mål å øke omfanget av egenfinansiert forskning, og at tilskuddet av eksterne midler (for eksempel fra Helse Sør Øst, Norges forskningsråd og EU) utgjør minst samme beløp som egenfinansieringen. Sykehuset må ha et selvstendig og langsiktig økonomisk handlingsrom for å kunne gjennomføre sin forskningsstrategi. Fordelingen av midlene må baseres på kvalitetsvurdering av forskningsmiljøene. Midler til forskning fordeles dels gjennom budsjettene til klinikkene og dels etter konkurranse om midlene fra Forskningsutvalget. 5

6 Mål og tiltak ved KDI, forskningsfinansiering KDI har som mål å skjerme ressurser til forskning i budsjett og omstillingsprosesser. KDI vil synliggjøre bruken og omfanget av interne forskningsmidler. KDI vil skjerme forskningsressurser. KDI vil kartlegge behovet for omfordelingstillinger. Omfordelig av ressurser baseres på evaluering av forskningsaktivitet/kvalitet (se pkt c). KDI har som mål å tilrettelegge for økning av tildelinger av eksterne forskningsmidler. KDI vil arrangere søknadsseminarer (EU, Helse sør øst og NFR se pkt j). Sammen med Klinmed, Medfak vil KDI bidra til posisjonering i SFF søknadsprosesser og ved andre større bevilgninger. KDI vil premiere gruppeledere som søker/får midler for forskningsutveksling og større internasjonale forskningssamarbeid (inkludert EU). Slik premiering sees i sammenheng med forvaltning av interne forskningsressurser. f) Strategiske satsinger Ifølge OUS Forskningsstrategi er det et mål å være i frontlinjen ved bruk av ny teknologi: Oslo universitetssykehus vil satse strategisk på noen viktige forskningsfelt og være i front med ny teknologi. På områder hvor Oslo universitetssykehus har sterke forskningsmiljøer, spesielle fortrinn eller ønsker å etablere forskning må det legges til rette for å styrke disse posisjonene også internasjonalt. Forskning er avhengig av ny teknologi og Oslo universitetssykehus må sørge for at forskerne har tilgang til moderne utstyr. Det er nødvendig med spesiell fokus på IKT infrastruktur for forskning. Mål og tiltak ved KDI, strategiske satsinger KDI har flere forskningsmiljøer i verdensklasse. KDI har som mål å konsolidere disse miljøene og tilrettelegge for å bringe flere grupper til samme nivå. KDI har som mål å tilrettelegge for sterk rekrutering og nyetablering av forskningsgrupper ved etablerte miljøer. Tilrettelegg for forskning av høy kvalitet, jfr c e. KDI skal bistå med praktisk støtte i søknadsprosess, opprettelse og etablering av kjernefasiliteter. KDI skal legge til rette for prosesser der gode miljøer sikres rasjonell arealbruk og prioriteres ved fordeling av interne forskningsressurser. KDI vil sikre unge lovende forskere gode rammebetingelser, identifisere og oppmuntre kandidater til søknader om karrierestipend og andre karrierefremmende bevilgninger, sikre gruppelederstatus for karrierestipendiater. 6

7 KDI har som mål å styrke tilgang til avansert forskningsinfrastruktur. KDI vil konsolidere og styrke ressurser rundt kjernefasiliteter med spesiell relevans for avdelingenes forskningskompetanse. KDI skal gjennomgå og implementere nye retningslinjer for drift av kjernefasiliteter. Søknad om opprettelse av nye kjernefasiliteter skal forankres i klinikken. KDI har som mål å etablere tverrfakultært forskningssamarbeid i tråd med UiOs livsvitenskapsstrategi. KDI vil oppfordre og gi støtte til MLSUiO søknader som utgår fra klinikken, bidra til at tverrfakultære barrierer reduseres, invitere til sambruk av fasiliteter innenfor tverrfakultært samarbeid. g) Stillingsstruktur og rekruttering Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et mål å sikre god stillingsstruktur og rekruttering: Oslo universitetssykehus vil, i samarbeid med universitet og høgskoler, etablere en akademisk stillingsstruktur som ivaretar behov for god forskningsledelse, god balanse mellom midlertidige og faste stillinger og synlige karriereveier for forskjellige profesjoner. Rekruttering av nødvendig kompetanse er viktig på alle nivåer, og Oslo universitetssykehus må ha en god strategi for å tiltrekke seg de beste forskerne og forskerkandidatene. Oslo universitetssykehus vil arbeide for en større grad av kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger. Mål og tiltak ved KDI, stillingsstruktur og rekruttering Sikre god forskningsledelse. Sikre god kjønnsbalanse Utarbeide strategi for utvelgelse av gruppeledere. Bevisstgjøring vedrørende implikasjoner for ansettelse utover 4 år. Iverksetting av prosjekt for etablering av mentorordning for stipendiater/post.docs. på klinikknivå med tildelte prosjektmidler Ved utlysning av vitenskapelige toppstillinger å identifisere og aktivt oppfordre kvalifiserte kvinner til å søke. (vha såkalte Letesøkekomiteer ). KDI vil benytte medarbeidersamtalen aktivt som likestillingstiltak, samt gjennomføre sluttsamtaler for å kartlegge hvorfor Henviser til OUS retningslinjer for etablering av forskningsgrupper Etablere bedre ansettelsesrutiner for kombinerte stillinger. Se generelle retningslinjer for ansettelse utover 4 år. 7

8 kvinnelige rekrutter velger bort forskningskarriere. Bedre rekruttering av gode forskere. Avdelingene ved KDI vil gjøre KDI til et attraktivt forskningsmiljø ved å støtte unge forskningstalenter, se f). h) Areal Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et et mål å utvikle gode forskningsareler for å huse infrastruktur og fremragende forskningsmiljøer: Oslo universitetssykehus vil aktivt utvikle egnede og moderne forskningsarealer som et strategisk virkemiddel for å fremme god forskning. Gode arealer for både laboratoriebasert og klinisk forskning er svært viktig. Moderne medisinsk og helsefaglig forskning er i økende grad tverrfaglig og krever stadig nye typer samarbeidskonstellasjoner. God tilrettelegging av forskningsarealer er en forutsetning for å fremme slikt samarbeid, ikke minst mellom laboratoriebasert og klinisk forskning. Forskningsarealer må utvikles i samarbeid med universitetet for å legge til rette for felles infrastruktur og for at forskningsgrupper fra begge organisasjonene kan samlokaliseres. Av samme grunn som forskning organisatorisk er lagt inn i klinikkene, må også den kliniske og laboratoriefaglige forskningsvirksomheten være integrert i fagmiljøene. Arealer til forskning må også til en viss grad sees i sammenheng med arealer til undervisning. Mål og tiltak ved KDI, areal Klinikkens mål KDI har som mål å sikre gode arbeidsforhold for å ivareta samlokalisasjon av gode forskningsmiljøer og muliggjøre arealutvidelse ved nye tildelinger. KDI har som mål å tilby nødvendige arealer for kjernefasiliteter. Prioriterte tiltak Kartlegge forskningsarealer i klinikken. Nedsette egen arbeidsgruppe i klinikken som bistår forskningsleder i å ivareta klinikkens interesser i en langsiktig arealplan for forskning ved OUS. (i hht overordnet handlingsplan). Foreta omdisponering av arealer internt i klinikken ved synliggjøring av eventuelle skjevheter og gjennom prioritering. Gjennom konkrete avtaler gjøre diagnostisk utstyr tilgjengelig for forskningsmiljøer og åpne for sambruk av arealer. Eventuelle kommentarer Interne disposisjoner må avstemmes med klinikkovergripende prosesser. i) Nasjonalt ansvar og regional nav-funksjon Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et mål at OUS/UiO skal utgjøre utgangspunkt for nasjonal satsninger «Sammen har Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo et spesielt nasjonalt ansvar for forskning og kunnskapsformidling. Som dominerende forskningsaktører i Norge har Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo et felles nasjonalt ansvar for å styrke forskning og for kunnskapsformidling. Sammen har de også en oppgave som forskningsnav i regionen som må prioriteres. Dette fordrer sterke forskningsmiljøer som kan ta ansvar for nettverksbygging, drift av kjernefasiliteter og formidling og deling av kunnskap og resultater. Samtidig etablerer Oslo universitetssykehus regionale forskningsstøttefunksjoner på oppdrag fra Helse Sør Øst. Høgskolen i Oslo er også en viktig samarbeidspartner.» 8

9 Klinikkens mål KDI har som mål å utgjøre nasjonal ressurs for forskningsaktivitet, utstyr og forskningskunnskap. KDI har som mål å prioritere tverrfaglig konvergens, sammenfallende med UiOs livsvitenskapsstrategi. Prioriterte tiltak: KDI vil legge til rette for god drift av regionale kjernefasiliteter. KDI vil konsolidere nasjonale sentre (Jebsen, SFF, m.fl.) og støtte nyetablering av nye nasjonale ressurssentre. KDI vil tilrettelegge for tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid for å styrke livsvitenskapsforskning i Oslo. j) Internasjonalt samarbeid Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS/UiO være en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale forskningsmiljøer: OUS skal være en attraktiv og interessant samarbeidspartner for utenlandske forskere og forskningsmiljøer. Bredt internasjonalt samarbeid og utveksling av forskere med forskningsmiljøer i utlandet er en forutsetning for kvalitet. Oslo universitetssykehus skal stimulere til og legge til rette for at forskerne når fram i konkurransen om forskningsmidler fra EU og andre bidrag fra utenlandske finansieringskilder. KDI har som mål at klinikkens forskere skal delta som aktive og førende partnere i internasjonalt samarbeid. Arrangere søkerseminarer for klinikkens forskere med bistand blant annet fra EU kontoret, NFR og forskere som har erfaring med internasjonalt samarbeid og tildelinger fra utenlandske finansieringskilder. Se også insentiv under pkt e). KDI har som mål at miljøene skal utveksle forskere med sterke forskningsmiljøer i utlandet. Synliggjøre administrative støttefunksjoner for internasjonalt samarbeid. k) Organisering og ledelse Ifølge OUS Forskningsstrategi har OUS mål at ledere måles på forskningsproduksjon: Oslo universitetssykehus vil organisere medisinsk og helsefaglig forskning innenfor klinikkene på en slik måte at alle som forsker har tydelig tilhørighet i et forskningsmiljø. Samtidig må organiseringen av forskningen tilfredsstille de formelle krav som stilles i nasjonal lovgivning og iht. internasjonalt aksepterte retningslinjer. Ledere i Oslo universitetssykehus skal måles på enhetens forskningsproduksjon. Forskningen ved Oslo universitetssykehus bør i hovedsak organiseres i forskningsgrupper ledet av en gruppeleder. Status som forskningsgruppeleder kan oppnås etter vedtatte prinsipper. Innplassering av forskningsgrupper i organisasjonsstrukturen følger den felles linjestruktur som er etablert for Universitetet i Oslo og sykehuset. Forskningen skal organiseres i forskningsgrupper med et Alle forskningsgrupper skal meldes inn til klinikkledelsen på Oppgaven er lagt til forskningsleder ved hver avdeling. 9

10 klart forskningsfokus. eget skjema. Informasjon om gruppestruktur skal løpende oppdateres. Forskningsgruppenes aktiviteter skal ligge innenfor KDIs forskningsstrategi. KDI vil tilgjengeliggjøre prosjektdatabaser for klinikkens ledere. l) Infrastruktur Ifølge OUS Forskningsstrategi skal ha fremragende forskningsinfrastruktur: Oslo universitetssykehus har et spesielt ansvar for å sørge for tilstrekkelige kjernefasiliteter og annen viktig forskningsinfrastruktur som bl.a. omfatter forskningsstøttefunksjoner, komparativ medisin, medisinsk bibliotektjeneste, avansert utstyr samt biobanker og registre. Universitetet i Oslo er en viktig samarbeidspartner. Ansvar for drift av avansert utstyr bør legges til forskningsgrupper. Brukerinnflytelse sikres gjennom organisatorisk forankring. Sykehuset skal ha et eget biobankutvalg. Forskningsutvalget bør ha egne underutvalg for kjernefasiliteter og komparativ medisin. Det må fokuseres på IKT støtte for tilgang på nødvendige data, dokumentasjon og gjenfinning av biologisk materiale (biobank), lagring og håndtering av ekstremt store datamengder samt teknologi som legger til rette for strukturert, fleksibel og sikker deling av elektroniske ressurser mellom forskere og forskergrupper. KDI har følgende kjernefasiliteter: FLOW cytometri, Transgen, Proteomikk, HTS DNA sekvensering, MR, PET, Strukturbiologi og Avansert mikroskopi. Legge til rette for at de definerte kjernefasilitetene har tilstrekkelig bemanning og budsjett for å sikre optimal drift. Klinikken skal til løpende vurdere behov for ny infrastruktur, og også utfasing, avskrivning av eksisterende infrastruktur. Være faglig premissleverandør ved utvikling av tungregningskapasitet og ved etablering av store og sikre lagringsområder ved OUS. Sikre KDI representasjon i relevante prosesser. m) Innovasjon Ifølge OUS Forskningsstrategi skal ha tydelig fokus på innovasjon: Oslo universitetssykehus skal ha et tydelig fokus på innovasjon og har et betydelig ansvar for utdanning. Innovasjonsutbyttet fra forskningsprosjekter skal bli større. Det må være større oppmerksomhet på innovasjonspotensialet i forskningsprosjekter og det må stimuleres til samspill mellom forskning og fagutvikling slik at man bedre utnytter både kompetanse (know how) og resultater i klinisk virksomhet. Forskningen er kompetansehevende for fagfolk på alle nivåer. Forskningen medfører høyt antall master og doktorgrader, økt tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. 10

11 KDI har som mål å øke antall DOFI (Disclosure of Invention), og å bidra til innovasjon og patentering. KDI har som mål å aktivt støtte virksomheten til Inven2, Medfak/OUS sitt felles TTO (techology transfer office). KDIs forskningsledere vil aktivt promotere muligheten for innovasjon, reklamere for innven2 og invitere til innovasjonsseminarer. KDI vil stimulere miljøene til å delta i Inven2 s årlige idépris. KDI vil synliggjøre Inven2 prisvinnere og miljøer som leverer høyt antall DOFI. n) Synliggjøring og forskningsformidling Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS kommunisere forskningsresultater: Oslo universitetssykehus forutsetter at forskningsresultater publiseres i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og presenteres for kolleger på møter nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må forskningsresultater presenteres på en popularisert måte i media. Sykehuset må ha en tydelig forskningsprofil på sine web sider. KDI har som mål å eksponere forskningsarbeidet og forskningskunnskap både mot andre forskningsavdelinger, men også på den nasjonale scene. Mål om internasjonal publisering er beskrevet under punkt a. Opprette nettsider for forskningsgruppene i OUS og UiO Oppfordre til god forskningsformidling Stimulere til bruk av formidlingskanaler som «Apollon» og «Uniforum». o) Pasientgrunnlag Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS sikre mulighet for inklusjon av pasienter i forskningsprosjekter: Oslo universitetssykehus vil arbeide for at flest mulig pasienter inngår i forskningskohorter og at biobankmateriale sikres. Kvalitetsregistre og biobanker vil være svært viktig for forskning og sikre god klinisk praksis. KDI har sammenfallende mål som OUS. Det skal tilrettelegges for at forskningsmiljøer kan delta som viktig aktør ved kliniske studier. Biobanktiltak er beskrevet under punkt i). 11

12 p) Samhandling, kunnskapsoverføring og likeverdige helsetjeneste Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS bidra til styrkning av samhandling: Oslo universitetssykehus vil bidra med forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for samhandling og likeverdige helsetjenester. Endringene i organiseringen av helsevesenet og sykdomspanoramaet krever ny kunnskap basert på forskning av høy kvalitet. KDI har som mål å være premissleverandør, og å utgjøre en viktig kunnskapsbasis for å identifisere biomarkører som kan translateres til klinisk bruk. KDI har som mål å aktivt bidra med utvikling av laboratoriedata ved kliniske studier. 12

Forskningsstrategi Oslo universitetssykehus HF

Forskningsstrategi Oslo universitetssykehus HF Forskningsstrategi 2011 2015 Oslo universitetssykehus HF Innledning Oslo universitetssykehus styrker norsk helsevesen. Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester

Detaljer

Forskningsstrategi Oslo universitetssykehus HF

Forskningsstrategi Oslo universitetssykehus HF Forskningsstrategi 2010 2015 Oslo universitetssykehus HF Innledning Oslo universitetssykehus styrker norsk helsevesen. Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Klinikkens kommentarer: 1. a. Klinikkens hovedutfordringer i planperioden er:

Klinikkens kommentarer: 1. a. Klinikkens hovedutfordringer i planperioden er: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2012-2013 Oppfølging av Forskningsstrategi 2011-2015 Innhold Innledning... 3 a) Faglig produksjon... 4 b) Kvalitet... 4 c) Evaluering av forskning...

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Visjon fra forskningsstrategien...3. Strategiske mål, hovedprioriteringer i planperioden og tiltak for gjennomføring...3

Visjon fra forskningsstrategien...3. Strategiske mål, hovedprioriteringer i planperioden og tiltak for gjennomføring...3 Handlingsplan forskning 2011 2012 Oppfølging av Forskningsstrategi 2011 2015 Innhold Visjon fra forskningsstrategien...3 Strategiske mål, hovedprioriteringer i planperioden og tiltak for gjennomføring...3

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2016-2017 Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus 1 Om handlingsplanen: Handlingsplanen er utarbeidet på grunnlag av Forskningsstrategi 2016-2020 for Oslo universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2020 Hjerte-, lunge-, og karklinikken 1 Om klinikkens handlingsplan for forskning: Hovedformålene med forskning i HLK er å skape ny innsikt i sykdomsmekanismer og å bidra til

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK 1 Handlingsplan for forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK Oppfølging av OUS forskningsstrategi 2016-2020 Medisinsk klinikk dekker forskning og undervisning

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2016-2017 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF Forskningsstrategi 2016-2020 følges opp gjennom rullerende handlingsplaner 1 Om handlingsplanen: Handlingsplanen

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forskning og ledelse - Lokal bruk av publikasjonsindikatoren

Forskning og ledelse - Lokal bruk av publikasjonsindikatoren Forskning og ledelse - Lokal bruk av publikasjonsindikatoren Robert Bjerknes Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Seminar, UHRs forskningsutvalg, Oslo 28. januar, 2015 Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Fremtidig utvikling av OUS Forbedret behandling og forskning I moderne bygg Til en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Nettverksarbeidet ved OUS

Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksarbeidet ved OUS Nettverksleder/prosjektkoordinator Carin Granlund Enhet for utprøvende kreftbehandling Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling Agenda Bakgrunn Formål og organisering

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN Forskningsstrategi 2014 2017 FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2014 2017 1. Innledning Helseforskning er virksomhet som utføres med anerkjente vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Forskningsstrategi Akershus universitetssykehus. Versjon

Forskningsstrategi Akershus universitetssykehus. Versjon 1 Forskningsstrategi 2012-2016 Akershus universitetssykehus Versjon 140413 2 1. Innledning Akershus universitetssykehus (Ahus) har gjennomgått store endringer både organisatorisk og aktivitetsmessig de

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG FORSKNINGSINFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG FORSKNINGSINFRASTRUKTUR Det medisinsk-odontologiske fakultet aug 2011-aug 2013 9 Strategipunkter Mål og tiltak Tidsramme 1.Vår forskning skal preges av nysgjerrighet og nyskapning,

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Innhold. Vedtatt versjon KVB

Innhold. Vedtatt versjon KVB Kvinne og barneklinikken Handlingsplan forskning 2014 2016 Oppfølging av Forskningsstrategi 2011 2015 Innhold Innledning 3 Rekruttering (a) 4 Økonomi/ Forskningsfinansiering (b) 5 Arealer (c) 5 Styrke

Detaljer

Strategi Farmasøytisk institutt Vedtatt av Instituttstyret ved FAI 7. september 2017

Strategi Farmasøytisk institutt Vedtatt av Instituttstyret ved FAI 7. september 2017 Strategi Farmasøytisk institutt 2018-2022 Vedtatt av Instituttstyret ved FAI 7. september 2017 Dette dokumentet definerer og beskriver instituttets strategi for å imøtekomme de krav og forventninger norske

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Strategidokument for NSEP

Strategidokument for NSEP Strategidokument for NSEP 2010-2015 Bakgrunn Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) er en tverrfaglig forskningsarena ved NTNU som ble etablert på bakgrunn av en femårig prosjektbevilgning

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Handlingsplan forskning 2017

Handlingsplan forskning 2017 Handlingsplan forskning 2017 Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus HF Forskningsstrategi 2016-2020 følges opp gjennom rullerende handlingsplaner 1 Om handlingsplanen: handlingsplan

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Publisering. Ruth Haug og Ragnhild Solheim

Publisering. Ruth Haug og Ragnhild Solheim Publisering Ruth Haug og Ragnhild Solheim UMB skal: Utvikle det faglige grunnlaget for undervisningen. Gi forskerne mer tid til faglig arbeid og publisering Stille krav til forskningsvirksomhet hos alle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 Revidert etter styremøte 10.04.2013 1. HOVEDPRIORITERINGER. Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2013 er å styrke sin stilling som utdannings- og forskningsinstitutt

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT ÅRSPLAN -2013 PSYKOLOGISK INSTITUTT Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden -2013. Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et ledende

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin. Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: Godkjenning av referat fra forrige møte

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin. Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: Godkjenning av referat fra forrige møte Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: 19.10.2012 Til stede: Forskningsledere: Jan Ivar Røssberg, Dag Kvale, Karin Lødrup Carlsen, Leif Gjerstad,

Detaljer

Strategiplan for CREE i perioden

Strategiplan for CREE i perioden S.K. 17.02.12 Strategiplan for CREE i perioden 2011-2014 Denne strategiplanen er ment som et langsiktig styringsdokument for CREE i de tre første årene av senterets virksom het, dvs. fram til sommeren

Detaljer