Innhold. Innledning...3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning...3"

Transkript

1 Klinikk for diagnostikk og intervensjon Handlingsplan for forskning Oppfølging av forskningsstrategi

2 Innhold Innledning...3 a) Faglig produksjon og b) kvalitet...4 c) Evaluering av forskning...4 d) Forskningsetikk og kvalitetssystemer...5 e) Forskningsfinansiering...5 f) Strategiske satsinger...6 g) Stillingsstruktur og rekruttering...7 h) Areal...8 i) Nasjonalt ansvar og regional nav funksjon...8 j) Internasjonalt samarbeid...9 k) Organisering og ledelse...9 l) Infrastruktur...10 m) Innovasjon...10 n) Synliggjøring og forskningsformidling...11 o) Pasientgrunnlag...11 p) Samhandling, kunnskapsoverføring og likeverdige helsetjeneste

3 Innledning I overordnet handlingsplan for forskning i Oslo universitetssykehus er følgende områder gitt hovedprioritet i perioden : Forskningsfinansiering Etablering av institusjonelle satsingsområder for forskning Karriereveier i forskning Forskningsinfrastruktur; utstyr, arealer, IKT, biobanker og registre Overordnet handlingsplan 1 angir klinikkovergripende tiltak for samtlige strategiske mål i forskningsstrategien 2 og følger strategiens tematiske oppbygging. Forskningsutvalget i hver klinikk utarbeider egen handlingsplan (dette dokumentet) i tråd med overordnet strategi og handlingsplan. Temaer i klinikkens handlingsplan anføres i samme rekkefølge som i forskningsstrategien, og ikke i prioritert rekkefølge. Særskilte temaer for klinikken kan beskrives til sist. Klinikkens handlingsplan eies av klinikkledelsen. Planene revideres etter nærmere avtale i Forskningslederforum. Klinikkens hovedutfordringer og hovedprioriteringer for planperioden forskningsarealer skal utnyttes effektivt øke bevissthet rundt publikasjonskvalitet opprette og opprettholde strategisk viktige universitetsstillinger synliggjøre bruk av dekningsbidrag forbedre rapporteringsrutiner av regnskap for eksterne midler god forskningsledelse kjønnsbalanse 1 OUS' Handlingsplan OUS' Forskningsstrategi

4 a) Faglig produksjon og b) kvalitet Mål for faglig produksjon. Ifølge OUS Forskningsstrategi skal forsking ha høy kvalitet: Oslo universitetssykehus skal ha en tydelig forskningskultur og stå for en betydelig andel av norske artikler innen medisin og helsefag publisert i internasjonale tidsskrifter. Oslo universitetssykehus skal tilstrebe en økt kvalitet på publikasjonene ved økt andel artikler i de mest anerkjente tidsskriftene (nivå2) og et økt omfang siteringer. Doktorgradsutdanningen skal ha et volum tilpasset rekrutteringsbehovet. Mål for de ulike miljøene skal nedfelles i klinikkvise handlingsplaner med tydelige resultatindikatorer. Det fremheves videre at Oslo universitetssykehus skal ha flere forskningsmiljøer i verdensklasse, men samtidig legge til rette for en stor faglig bredde i forskningen. Forskningen foregår i klinikkene og må dekke alle funksjonsnivåer (lokal, region, og landsfunksjoner). Det må være en tematisk bredde som dekker sykehusets virksomhetsområder og som samtidig har en høy internasjonal kvalitet. Det er en spesiell målsetting å kombinere laboratoriebasert og klinisk forskning (translasjonsforskning). Sykehuset har også et spesielt ansvar for å legge til rette for større kliniske studier. Sammen med universitetet skal Oslo universitetssykehus være vert for fremragende forskningsmiljøer, herunder sentre for fremragende forskning og sentre for forskningsdrevet innovasjon. Mål og tiltak ved KDI: KDI har som mål å oppnå enhøyere andel av publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter. Stimulere til økt antall publikasjoner per forskningsårsverk. Klinikkens forskere skal være sentrale prosjektdeltakere i kliniske studier. Klinikkens mål skal implementeres i hver avdelings handlingsplan for forskning. Belønning for fremragende forskningsartikler (se punkt e). Forankring av slike prosjekter i avdelingsledelsen bør, i tillegg til ressursbetraktninger, tematisere sentrale medforfatterskap fra KDI avdeling. Økt fokus på publikasjonskvalitet vil føre til økt andel av publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. I tillegg til OUS belønningsordninger. Sentral prosjektdeltakelse vil øke kvaliteten på kliniske studier, synliggjøre KDI s bidrag i form av meritterende medforfatterskap og gi kraftigere translasjonseffekt. c) Evaluering av forskning Ifølge OUS Forskningsstrategi skal kvalitet i forsking sikres ved evaluering: Oslo universitetssykehus vil kvalitetssikre bruk av egne ressurser til forskning. Slik kvalitetssikring vil ligge til grunn for organisering og finansiering av forskningen ved sykehuset. Kvalitetsvurdering av forskningsvirksomheten foregår på flere måter. Bibliometriske analyser er en viktig resultatindikator, men gir begrenset informasjon om kvalitet. Vurdering gjennomført av eksterne fagfolk (fagfellevurdering) av publikasjoner, søknader, rapporter og forskningsplaner er den grunnleggende kvalitetssikringen. Gjennomslag for søknader om eksterne midler til stillinger, drift og utstyr er også en viktig kvalitetsindikator. Oslouniversitetssykehus vil benytte en kombinasjon av flere metoder og resultatindikatorer som grunnlag for kontinuerlig oppfølging av forskningsmiljøene. 4

5 Mål og tiltak ved KDI, evaluering av forskning: Klinikkens mål er sammenfallende med OUS mål. Klinikkens resultatindikatorer til tertialrapportering (publikasjoner, DOFI) deles opp på avdelingsnivå. Eksterne tildelinger og evalueringer (f.eks. NFR rapport) inkluderes som evalueringsindikator. Klinikken vil være pådriver for etablering og organisering av SAB (Scientific Advisory Boards) i alle avdelinger der dette er hensiktsmessig. Evalueringskriterier må ta hensyn til at impact factor kan være ulik for ulike forskningsmiljøer. Klinikkens vitenskapelige aktivitet er såpass heterogen at opprettelse av SAB på overordnet klinikknivå vil ha liten kvalitetsgevinst. d) Forskningsetikk og kvalitetssystemer Ifølge OUS Forskningsstrategi skal etikk og kvalitetssystemer gjennomsyre forskningsaktiviteten: God forskningsetikk og personvern skal gjennomsyre forskningsaktiviteten ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset har systemansvar og gode rutiner for oppfølging av gjeldende lov og regelverk. Oslo universitetssykehus må ha hensiktsmessige og brukervennlige kvalitetssystemer. Den enkelte prosjektleder og forsker har et selvstendig ansvar for at etiske forhold er godt ivaretatt i alle faser av prosjektene. Oslo universitetssykehus bør ha et eget forskningsombud. Mål og tiltak ved KDI, forskningsetikk og kvalitetssystemer Økt bevisstgjøring rundt kvalitetssystemer, etikk og aktuelt lovverk. KDI har som mål å avholde et årlig seminar hvor temaer innenfor dette området har fokus. Temaet vil også synliggjøres ved å invitere forskningsombudet til slike seminarer. KDI vil forsterke etablerte rutiner for forankring av forskningsprosjekter i hver enkelt avdeling. e) Forskningsfinansiering Ifølge OUS Forskningsstrategi skal egenfinansiering og ekstern finansiering styrkes: Oslo universitetssykehus har som mål å øke omfanget av egenfinansiert forskning, og at tilskuddet av eksterne midler (for eksempel fra Helse Sør Øst, Norges forskningsråd og EU) utgjør minst samme beløp som egenfinansieringen. Sykehuset må ha et selvstendig og langsiktig økonomisk handlingsrom for å kunne gjennomføre sin forskningsstrategi. Fordelingen av midlene må baseres på kvalitetsvurdering av forskningsmiljøene. Midler til forskning fordeles dels gjennom budsjettene til klinikkene og dels etter konkurranse om midlene fra Forskningsutvalget. 5

6 Mål og tiltak ved KDI, forskningsfinansiering KDI har som mål å skjerme ressurser til forskning i budsjett og omstillingsprosesser. KDI vil synliggjøre bruken og omfanget av interne forskningsmidler. KDI vil skjerme forskningsressurser. KDI vil kartlegge behovet for omfordelingstillinger. Omfordelig av ressurser baseres på evaluering av forskningsaktivitet/kvalitet (se pkt c). KDI har som mål å tilrettelegge for økning av tildelinger av eksterne forskningsmidler. KDI vil arrangere søknadsseminarer (EU, Helse sør øst og NFR se pkt j). Sammen med Klinmed, Medfak vil KDI bidra til posisjonering i SFF søknadsprosesser og ved andre større bevilgninger. KDI vil premiere gruppeledere som søker/får midler for forskningsutveksling og større internasjonale forskningssamarbeid (inkludert EU). Slik premiering sees i sammenheng med forvaltning av interne forskningsressurser. f) Strategiske satsinger Ifølge OUS Forskningsstrategi er det et mål å være i frontlinjen ved bruk av ny teknologi: Oslo universitetssykehus vil satse strategisk på noen viktige forskningsfelt og være i front med ny teknologi. På områder hvor Oslo universitetssykehus har sterke forskningsmiljøer, spesielle fortrinn eller ønsker å etablere forskning må det legges til rette for å styrke disse posisjonene også internasjonalt. Forskning er avhengig av ny teknologi og Oslo universitetssykehus må sørge for at forskerne har tilgang til moderne utstyr. Det er nødvendig med spesiell fokus på IKT infrastruktur for forskning. Mål og tiltak ved KDI, strategiske satsinger KDI har flere forskningsmiljøer i verdensklasse. KDI har som mål å konsolidere disse miljøene og tilrettelegge for å bringe flere grupper til samme nivå. KDI har som mål å tilrettelegge for sterk rekrutering og nyetablering av forskningsgrupper ved etablerte miljøer. Tilrettelegg for forskning av høy kvalitet, jfr c e. KDI skal bistå med praktisk støtte i søknadsprosess, opprettelse og etablering av kjernefasiliteter. KDI skal legge til rette for prosesser der gode miljøer sikres rasjonell arealbruk og prioriteres ved fordeling av interne forskningsressurser. KDI vil sikre unge lovende forskere gode rammebetingelser, identifisere og oppmuntre kandidater til søknader om karrierestipend og andre karrierefremmende bevilgninger, sikre gruppelederstatus for karrierestipendiater. 6

7 KDI har som mål å styrke tilgang til avansert forskningsinfrastruktur. KDI vil konsolidere og styrke ressurser rundt kjernefasiliteter med spesiell relevans for avdelingenes forskningskompetanse. KDI skal gjennomgå og implementere nye retningslinjer for drift av kjernefasiliteter. Søknad om opprettelse av nye kjernefasiliteter skal forankres i klinikken. KDI har som mål å etablere tverrfakultært forskningssamarbeid i tråd med UiOs livsvitenskapsstrategi. KDI vil oppfordre og gi støtte til MLSUiO søknader som utgår fra klinikken, bidra til at tverrfakultære barrierer reduseres, invitere til sambruk av fasiliteter innenfor tverrfakultært samarbeid. g) Stillingsstruktur og rekruttering Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et mål å sikre god stillingsstruktur og rekruttering: Oslo universitetssykehus vil, i samarbeid med universitet og høgskoler, etablere en akademisk stillingsstruktur som ivaretar behov for god forskningsledelse, god balanse mellom midlertidige og faste stillinger og synlige karriereveier for forskjellige profesjoner. Rekruttering av nødvendig kompetanse er viktig på alle nivåer, og Oslo universitetssykehus må ha en god strategi for å tiltrekke seg de beste forskerne og forskerkandidatene. Oslo universitetssykehus vil arbeide for en større grad av kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger. Mål og tiltak ved KDI, stillingsstruktur og rekruttering Sikre god forskningsledelse. Sikre god kjønnsbalanse Utarbeide strategi for utvelgelse av gruppeledere. Bevisstgjøring vedrørende implikasjoner for ansettelse utover 4 år. Iverksetting av prosjekt for etablering av mentorordning for stipendiater/post.docs. på klinikknivå med tildelte prosjektmidler Ved utlysning av vitenskapelige toppstillinger å identifisere og aktivt oppfordre kvalifiserte kvinner til å søke. (vha såkalte Letesøkekomiteer ). KDI vil benytte medarbeidersamtalen aktivt som likestillingstiltak, samt gjennomføre sluttsamtaler for å kartlegge hvorfor Henviser til OUS retningslinjer for etablering av forskningsgrupper Etablere bedre ansettelsesrutiner for kombinerte stillinger. Se generelle retningslinjer for ansettelse utover 4 år. 7

8 kvinnelige rekrutter velger bort forskningskarriere. Bedre rekruttering av gode forskere. Avdelingene ved KDI vil gjøre KDI til et attraktivt forskningsmiljø ved å støtte unge forskningstalenter, se f). h) Areal Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et et mål å utvikle gode forskningsareler for å huse infrastruktur og fremragende forskningsmiljøer: Oslo universitetssykehus vil aktivt utvikle egnede og moderne forskningsarealer som et strategisk virkemiddel for å fremme god forskning. Gode arealer for både laboratoriebasert og klinisk forskning er svært viktig. Moderne medisinsk og helsefaglig forskning er i økende grad tverrfaglig og krever stadig nye typer samarbeidskonstellasjoner. God tilrettelegging av forskningsarealer er en forutsetning for å fremme slikt samarbeid, ikke minst mellom laboratoriebasert og klinisk forskning. Forskningsarealer må utvikles i samarbeid med universitetet for å legge til rette for felles infrastruktur og for at forskningsgrupper fra begge organisasjonene kan samlokaliseres. Av samme grunn som forskning organisatorisk er lagt inn i klinikkene, må også den kliniske og laboratoriefaglige forskningsvirksomheten være integrert i fagmiljøene. Arealer til forskning må også til en viss grad sees i sammenheng med arealer til undervisning. Mål og tiltak ved KDI, areal Klinikkens mål KDI har som mål å sikre gode arbeidsforhold for å ivareta samlokalisasjon av gode forskningsmiljøer og muliggjøre arealutvidelse ved nye tildelinger. KDI har som mål å tilby nødvendige arealer for kjernefasiliteter. Prioriterte tiltak Kartlegge forskningsarealer i klinikken. Nedsette egen arbeidsgruppe i klinikken som bistår forskningsleder i å ivareta klinikkens interesser i en langsiktig arealplan for forskning ved OUS. (i hht overordnet handlingsplan). Foreta omdisponering av arealer internt i klinikken ved synliggjøring av eventuelle skjevheter og gjennom prioritering. Gjennom konkrete avtaler gjøre diagnostisk utstyr tilgjengelig for forskningsmiljøer og åpne for sambruk av arealer. Eventuelle kommentarer Interne disposisjoner må avstemmes med klinikkovergripende prosesser. i) Nasjonalt ansvar og regional nav-funksjon Ifølge OUS Forskningsstrategi skal det være et mål at OUS/UiO skal utgjøre utgangspunkt for nasjonal satsninger «Sammen har Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo et spesielt nasjonalt ansvar for forskning og kunnskapsformidling. Som dominerende forskningsaktører i Norge har Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo et felles nasjonalt ansvar for å styrke forskning og for kunnskapsformidling. Sammen har de også en oppgave som forskningsnav i regionen som må prioriteres. Dette fordrer sterke forskningsmiljøer som kan ta ansvar for nettverksbygging, drift av kjernefasiliteter og formidling og deling av kunnskap og resultater. Samtidig etablerer Oslo universitetssykehus regionale forskningsstøttefunksjoner på oppdrag fra Helse Sør Øst. Høgskolen i Oslo er også en viktig samarbeidspartner.» 8

9 Klinikkens mål KDI har som mål å utgjøre nasjonal ressurs for forskningsaktivitet, utstyr og forskningskunnskap. KDI har som mål å prioritere tverrfaglig konvergens, sammenfallende med UiOs livsvitenskapsstrategi. Prioriterte tiltak: KDI vil legge til rette for god drift av regionale kjernefasiliteter. KDI vil konsolidere nasjonale sentre (Jebsen, SFF, m.fl.) og støtte nyetablering av nye nasjonale ressurssentre. KDI vil tilrettelegge for tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid for å styrke livsvitenskapsforskning i Oslo. j) Internasjonalt samarbeid Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS/UiO være en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale forskningsmiljøer: OUS skal være en attraktiv og interessant samarbeidspartner for utenlandske forskere og forskningsmiljøer. Bredt internasjonalt samarbeid og utveksling av forskere med forskningsmiljøer i utlandet er en forutsetning for kvalitet. Oslo universitetssykehus skal stimulere til og legge til rette for at forskerne når fram i konkurransen om forskningsmidler fra EU og andre bidrag fra utenlandske finansieringskilder. KDI har som mål at klinikkens forskere skal delta som aktive og førende partnere i internasjonalt samarbeid. Arrangere søkerseminarer for klinikkens forskere med bistand blant annet fra EU kontoret, NFR og forskere som har erfaring med internasjonalt samarbeid og tildelinger fra utenlandske finansieringskilder. Se også insentiv under pkt e). KDI har som mål at miljøene skal utveksle forskere med sterke forskningsmiljøer i utlandet. Synliggjøre administrative støttefunksjoner for internasjonalt samarbeid. k) Organisering og ledelse Ifølge OUS Forskningsstrategi har OUS mål at ledere måles på forskningsproduksjon: Oslo universitetssykehus vil organisere medisinsk og helsefaglig forskning innenfor klinikkene på en slik måte at alle som forsker har tydelig tilhørighet i et forskningsmiljø. Samtidig må organiseringen av forskningen tilfredsstille de formelle krav som stilles i nasjonal lovgivning og iht. internasjonalt aksepterte retningslinjer. Ledere i Oslo universitetssykehus skal måles på enhetens forskningsproduksjon. Forskningen ved Oslo universitetssykehus bør i hovedsak organiseres i forskningsgrupper ledet av en gruppeleder. Status som forskningsgruppeleder kan oppnås etter vedtatte prinsipper. Innplassering av forskningsgrupper i organisasjonsstrukturen følger den felles linjestruktur som er etablert for Universitetet i Oslo og sykehuset. Forskningen skal organiseres i forskningsgrupper med et Alle forskningsgrupper skal meldes inn til klinikkledelsen på Oppgaven er lagt til forskningsleder ved hver avdeling. 9

10 klart forskningsfokus. eget skjema. Informasjon om gruppestruktur skal løpende oppdateres. Forskningsgruppenes aktiviteter skal ligge innenfor KDIs forskningsstrategi. KDI vil tilgjengeliggjøre prosjektdatabaser for klinikkens ledere. l) Infrastruktur Ifølge OUS Forskningsstrategi skal ha fremragende forskningsinfrastruktur: Oslo universitetssykehus har et spesielt ansvar for å sørge for tilstrekkelige kjernefasiliteter og annen viktig forskningsinfrastruktur som bl.a. omfatter forskningsstøttefunksjoner, komparativ medisin, medisinsk bibliotektjeneste, avansert utstyr samt biobanker og registre. Universitetet i Oslo er en viktig samarbeidspartner. Ansvar for drift av avansert utstyr bør legges til forskningsgrupper. Brukerinnflytelse sikres gjennom organisatorisk forankring. Sykehuset skal ha et eget biobankutvalg. Forskningsutvalget bør ha egne underutvalg for kjernefasiliteter og komparativ medisin. Det må fokuseres på IKT støtte for tilgang på nødvendige data, dokumentasjon og gjenfinning av biologisk materiale (biobank), lagring og håndtering av ekstremt store datamengder samt teknologi som legger til rette for strukturert, fleksibel og sikker deling av elektroniske ressurser mellom forskere og forskergrupper. KDI har følgende kjernefasiliteter: FLOW cytometri, Transgen, Proteomikk, HTS DNA sekvensering, MR, PET, Strukturbiologi og Avansert mikroskopi. Legge til rette for at de definerte kjernefasilitetene har tilstrekkelig bemanning og budsjett for å sikre optimal drift. Klinikken skal til løpende vurdere behov for ny infrastruktur, og også utfasing, avskrivning av eksisterende infrastruktur. Være faglig premissleverandør ved utvikling av tungregningskapasitet og ved etablering av store og sikre lagringsområder ved OUS. Sikre KDI representasjon i relevante prosesser. m) Innovasjon Ifølge OUS Forskningsstrategi skal ha tydelig fokus på innovasjon: Oslo universitetssykehus skal ha et tydelig fokus på innovasjon og har et betydelig ansvar for utdanning. Innovasjonsutbyttet fra forskningsprosjekter skal bli større. Det må være større oppmerksomhet på innovasjonspotensialet i forskningsprosjekter og det må stimuleres til samspill mellom forskning og fagutvikling slik at man bedre utnytter både kompetanse (know how) og resultater i klinisk virksomhet. Forskningen er kompetansehevende for fagfolk på alle nivåer. Forskningen medfører høyt antall master og doktorgrader, økt tverrfaglig samarbeid og fagutvikling. 10

11 KDI har som mål å øke antall DOFI (Disclosure of Invention), og å bidra til innovasjon og patentering. KDI har som mål å aktivt støtte virksomheten til Inven2, Medfak/OUS sitt felles TTO (techology transfer office). KDIs forskningsledere vil aktivt promotere muligheten for innovasjon, reklamere for innven2 og invitere til innovasjonsseminarer. KDI vil stimulere miljøene til å delta i Inven2 s årlige idépris. KDI vil synliggjøre Inven2 prisvinnere og miljøer som leverer høyt antall DOFI. n) Synliggjøring og forskningsformidling Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS kommunisere forskningsresultater: Oslo universitetssykehus forutsetter at forskningsresultater publiseres i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og presenteres for kolleger på møter nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må forskningsresultater presenteres på en popularisert måte i media. Sykehuset må ha en tydelig forskningsprofil på sine web sider. KDI har som mål å eksponere forskningsarbeidet og forskningskunnskap både mot andre forskningsavdelinger, men også på den nasjonale scene. Mål om internasjonal publisering er beskrevet under punkt a. Opprette nettsider for forskningsgruppene i OUS og UiO Oppfordre til god forskningsformidling Stimulere til bruk av formidlingskanaler som «Apollon» og «Uniforum». o) Pasientgrunnlag Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS sikre mulighet for inklusjon av pasienter i forskningsprosjekter: Oslo universitetssykehus vil arbeide for at flest mulig pasienter inngår i forskningskohorter og at biobankmateriale sikres. Kvalitetsregistre og biobanker vil være svært viktig for forskning og sikre god klinisk praksis. KDI har sammenfallende mål som OUS. Det skal tilrettelegges for at forskningsmiljøer kan delta som viktig aktør ved kliniske studier. Biobanktiltak er beskrevet under punkt i). 11

12 p) Samhandling, kunnskapsoverføring og likeverdige helsetjeneste Ifølge OUS Forskningsstrategi skal OUS bidra til styrkning av samhandling: Oslo universitetssykehus vil bidra med forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for samhandling og likeverdige helsetjenester. Endringene i organiseringen av helsevesenet og sykdomspanoramaet krever ny kunnskap basert på forskning av høy kvalitet. KDI har som mål å være premissleverandør, og å utgjøre en viktig kunnskapsbasis for å identifisere biomarkører som kan translateres til klinisk bruk. KDI har som mål å aktivt bidra med utvikling av laboratoriedata ved kliniske studier. 12

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE

UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE 24.06.05 UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE 1. Sammendrag MERKNAD: Fylles ut senere! 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer 2.1.1 Begrunnelse for satsingen Psykiske lidelser utgjør

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Fagplan for norsk statsvitenskap En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt nummer telefaks: 800 83 001 Internett:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer