Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Forslag til vedtak Komite for plan, næring og miljø godkjenner planprogram for detaljregulering av Fridtjof Nansens vei 11 Bodø Airport Hotel, Sentrum, slik det foreligger i versjon datert Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens Sammendrag Saken gjelder godkjenning av planprogram for det private forslaget til reguleringsplan for et stort konferansehotell i krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei sør for Aspmyra stadion. Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS ved Johan Sandberg, som har kjøpt denne tomta, og planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Forslaget til planprogrammet har vært ute til høring og offentlig ettersyn høsten 2014, samtidig med varsling om oppstart av planarbeidet. Innspillene fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune er innarbeidet i forslaget som nå legges fram, og det er bearbeidet en god del for å imøtekomme særlig merknaden fra fylkeskommunen og for å bli et egnet redskap for planarbeidet. Side451

2 Saksopplysninger Bakgrunn og tidligere vedtak Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS ved Johan Sandberg. Planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Tiltakshaver har kjøpt den aktuelle eiendommen, gnr. 138, bnr. 4171, Fridtjof Nansens vei 11, Bodø, og ønsker å utvikle den for hotellvirksomhet med tilhørende trafikk- og uteanlegg. Planene omfatter et stort konferansehotell med ca. 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Totalt areal er ca m² brutto. Målsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for et slikt tiltak. Før igangsetting av planarbeidet var planene forelagt PNM-komiteen til prinsippavklaring i møte , sak 13/41. Følgende vedtak ble fattet: «Komité for plan, næring og miljø godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan for et konferansehotell, Bodø Airport Hotel, på eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. /bnr. 138/4171, med utgangspunkt i fremlagte skisser av Planen utløser konsekvensutredning, og det må utarbeides planprogram i hht. plan- og bygningslovens 12 9». Planområdet ligger i krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei, med friområde i tilknytning til Aspmyra stadion mot nord og øst. Side452

3 Kommuneplanens arealdel Ved behandling av kommuneplanens arealdel ble rammene for et slikt tiltak vedtatt. Begrunnelse for konsekvensutredning Begrunnelsen ligger i det planlagte tiltakets omfang slik det er bestemt i forskrift om konsekvensutredning, 2 bokstav f, med henvisning til vedlegg I, næringsareal med bruksareal på mer enn m². Planlagt bygg er på ca m². Behandling Forslaget til planprogram er utarbeidet av plankonsulenten, sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Det ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling om oppstart av planarbeid. Annonseringen ble gjort i Avisa Nordland 9. august Det ble samtidig sendt ut varslingsbrev til naboer, interessegrupper og offentlige myndigheter. Frist var satt til Det var dessuten holdt et informasjonsmøte 2. september på Skagen hotell. Ved fristens utløp var det kommet innspill og merknader fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen var sterkt kritisk til planprogrammet, og mente det ikke var i tråd med hva et planprogram skal være. Både de og de andre uttalelsene tok opp konkrete forhold som måtte innarbeides i planprogrammet. Fylkeskommunens innspill vedlegges saken. De innspill som er kommet er medtatt i vurderingen av problemstillinger og fastsetting av utredningsbehov. Dette framkommer av planprogrammets punkt 6.3 Utredningstema, under kolonnen Problemstillinger og utfordringer, der innspillene er referert temavis. Innspill fra informasjonsmøtet er også medtatt. Vurderinger Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Resultatet av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av de eventuelle avbøtende tiltakene legges til grunn for innholdet i planforslaget. Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle for planarbeidet er følgende lagt til grunn: Særlige problemstillinger tatt opp i oppstartmøtet Planfaglige temaer i henhold til sjekkliste ved oppstartmøtet Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III I tillegg kommer innspill i høringen. I oppstartmøtet ble det fokusert på de byplanmessige og visuelle virkningene av tiltaket, forholdet til barn og unges interesser, trafikk og transport og forholdet til flyplassdrift. Det første temaet er særlig knyttet til størrelsen på planlagte bygg i volum og høyde, og virkningen sett i forhold til områdets karakter og for naboskapet i form av eventuell skygge og tap av utsikt, økt vindbelastning mv. Det andre temaet er trafikken utbyggingen vil generere, og virkningen sett i forhold til sikkerhet og avvikling for alle trafikantgrupper, også forholdet til kollektivdekning. Side453

4 Det tredje temaet er særlig virkningen for friområdet og lekeplassen som tomta grenser til. Det fjerde temaet, forholdet til flyplassens hinderflater, er allerede avklart, jfr. punkt 2.2 i planprogrammet. Situasjonen på stedet og tiltakets karakter tilsier også at støy må utredes. Her er det sammenfall mellom rød flystøysone og høy trafikk i tilliggende gater. Etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens 4-3 skal det alltid utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forhold til høringsutkastet er planprogrammet som nå legges fram redigert og har tydelig avklart tema, problemstillinger/utfordringer, behandling og metode. Dette er en oppfølging av uttalelsen fra Nordland fylkeskommune. Utredningstema, behandling og metode er beskrevet i punkt 6.3 i planprogrammet. Det er satt opp i en matrise med tre kolonner. Vurderingen er at følgende tema skal konsekvensutredes: Byform og estetikk Transport og trafikk Barn og unges interesser Støy ROS-analyse Tema som spesielt skal omtales i planbeskrivelsen er: Kulturminner og kulturmiljø Naturmiljø (jfr. kap. III i Naturmangfoldsloven) Lokalklima Utslipp Teknisk infrastruktur Kommunal økonomi og tjenestetilbud Næringsliv og sysselsetting Behandling og metode er beskrevet i tredje kolonne. Konklusjon og anbefaling Planprogram for detaljregulering av Fridtjof Nansens vei 11 Bodø Airport Hotel, Sentrum, godkjennes slik det foreligger i framlagte versjon, datert Side454

5 Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Knut A. Hernes Kommunaldirektør Saksbehandler: Knut Kaspersen Trykte vedlegg: 1 Forslag til planprogram, datert Innspill Side455

6 PLANPROGRAM Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Dato: Side 1 av 19 Side456

7 Innhold 1 Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket Bakgrunn og målsetting Lokalisering Planområdets avgrensing, ref. figur Beskrivelse av tiltaket Begrunnelse for utredningsplikt Dagens situasjon Tomteforhold og eksisterende bebyggelse Forholdet til flyplassen og hinderflaten Rammer og premisser Utbyggingsalternativer / utbyggingsstrategier Antatte problemstillinger og utredningsbehov Konsekvensutredning Behov for redegjørelser og utfordringer Utredningsmetode Utredningstema Utbyggingsavtale Planprosess og saksgang Planprosess Tidsplan Medvirkningsopplegg Side 2 av 19 Side457

8 1 Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket 1.1 Bakgrunn og målsetting Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS v/johan Sandberg. Planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva, som også har utarbeidet planprogrammet. Dette er redigert i samarbeid med Bodø kommune etter høringen. Tiltakshaver har kjøpt den aktuelle eiendommen, gnr. 138, bnr. 4171, Fridtjof Nansens vei 11, Bodø, og ønsker å utvikle den for hotellvirksomhet med tilhørende trafikk- og uteanlegg. Målsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for et slikt tiltak. Hotellvirksomhet lå ikke inne i gjeldende planramme for området ved oppstart. Gjeldende plan var Kommunedelplan for Bodø sentrum, vedtatt Eiendommen var disponert til offentlig bygninger. De aktuelle planer utfordret også rammene for byggehøyde og utnyttingsgrad. Gjennomføring av utbyggingen forutsatte derfor ny reguleringsplan med endrede rammer. Etter avklaringsmøter med Byplan i Bodø kommune ble det den sendt over et skisseprosjekt av planlagt tiltak som bakgrunn for søknad om utarbeidelse av et privat reguleringsforslag. Søknaden ble behandlet av Komité for plan, næring og miljø i møte den , sak 13/41. Følgende vedtak ble fattet: «Komité for plan, næring og miljø godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan for et konferansehotell, Bodø Airport Hotel, på eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. /bnr. 138/4171, med utgangspunkt i fremlagte skisser av Planen utløser konsekvensutredning, og det må utarbeides planprogram i hht. plan- og bygningslovens 12 9». Side 3 av 19 Side458

9 1.2 Lokalisering Tomta er lokalisert til krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei, med friområde i tilknytning til Aspmyra stadion mot nord og øst. Figur 2 Oversiktskart Figur3 Flyfoto Side 4 av 19 Side459

10 1.3 Planområdets avgrensing, ref. figur 4 Planområdet avgrenses i vest av midtlinjen i Fridtjof Nansens vei, mot syd av midtlinjen i Olav V. gate, mot øst av eiendomsgrensen mot det kommunale friområdet, bortsett fra et lite areal som tillater at planlagt bygg kan krage inntil 2 meter over eiendomsgrensen. Mot nord avgrenses området av eiendomsgrensen mellom tomta og det kommunale friområdet. Figur 4 Avgrensing av planområdet Side 5 av 19 Side460

11 1.4 Beskrivelse av tiltaket Planforslaget omfatter et hotell på ca. 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Totalt areal er ca m² brutto. Gjennomført vil det være et av Nord-Norges største hotell på antall rom og størst på konferansekapasitet. Anlegget vil bestå av en horisontalt formet base i to etasjer, og oppå denne en hotellromfløy som en vertikal bygningsform i bue mot Fridtjof Nansens vei og Olav V. gate. Høyden på basen er 9 m og hotellromfløyen 20 m, total byggehøyde 29 m. Antall etasjer er i alt 8. Parkering planlegges løst i parkeringsanlegg under konferansedelen og i underetasje. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med flyplassens hinderflater og radar. Kjøreatkomst er lagt fra Fridtjof Nansens vei i nordlige del av tomta, lengst mulig unna rundkjøringen i tråd med kommunal tillatelse for eksisterende utnyttelse. Til gjennomføring av prosjektet er også kommunalt eid restareal mellom tomta og Olav V. gate kjøpt av tiltakshaver. Eksisterende bebyggelse på tomta forutsettes revet og den midlertidige riggen fjernet og eiendommen vil bli tatt i bruk til etablering av hotellvirksomhet med tilhørende trafikkanlegg. Det er forutsatt at det vil kunne foretas justeringer av det endelige hotellprosjektet i forhold til eventuelle endrede markedsvurderinger og behov for hotellvirksomhet i Bodøregionen. Planarbeidet skal føre frem til en stadfestet detaljreguleringsplan for eiendommen og de omkringliggende arealer som er nødvendig for å få til et funksjonsdyktig planområde. Side 6 av 19 Side461

12 Figur 5 Situasjonsplan Side 7 av 19 Side462

13 1.5 Begrunnelse for utredningsplikt Krav om konsekvensutredning er hjemlet i «Forskrift om konsekvensutredninger», 2. Planer og tiltak som skal behandles etter forskriften, bokstav f): Reguleringsplaner som inneholder tiltak som nevnt i vedlegg I, hvor det under punkt 1: «Planer og tiltak som skal konsekvens utredes» fremgår følgende: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn m²». 2 Dagens situasjon 2.1 Tomteforhold og eksisterende bebyggelse Eksisterende tomt omfatter eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. 138/4171, samt et restareal mot Olav V. gate som er kjøpt av tiltakshaver, gnr. 138/4688. Samlet areal som inngår i tomtearealet omfatter ca. 4,7 da. Høyeste parti ligger på ca. kote 15,0 mens laveste parti ligger på ca. kote 13,5. Eksisterende tomt er bebygget med tre mindre bygg som tidligere ble benyttet av Telenor og Avinor, men som nå står delvis ubrukt. I tillegg er det ble det den gitt ferdigattest med varighet inntil 5 år for en midlertidig boligrigg. Tomta grenser til et friområde i øst og nord som brukes til lek og idrett. 2.2 Forholdet til flyplassen og hinderflaten Skisseprosjektet har vært vurdert av AVINOR og Flyplassledelsen og er godkjent av dem. Flyplassledelsen har godkjent skisseprosjektet når det gjelder byggets høyde i forhold til hinderflaten og refleksene mot flyplassen fra bygget. Det som gjenstår er vurdering av lokalklima og turbulens, som inngår som del av konsekvensutredningen. Området er støyutsatt fra flyplassen, noe som må hensyntas ved detaljplanleggingen av byggetiltak (rød flystøysone). 3 Rammer og premisser Nasjonale planer og rikspolitiske retningslinjer, her nevnes: - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen - Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Fylkeskommunale planer: - Fylkesplan for Nordland Kommunale planer: - Kommuneplan for Bodø, arealdelen (planen ble vedtatt og , og erstatter kommunedelplan for Bodø sentrum) Det foreslåtte tiltaket ligger innenfor rammen av den nye kommuneplanens arealdel. Side 8 av 19 Side463

14 Reguleringsplaner: Planområdet grenser til følgende plan: - Reguleringsplan for Aspmyra stadion og tilliggende friområder 4 Utbyggingsalternativer / utbyggingsstrategier Andre lokaliseringsalternativer for dette tiltaket er ikke aktuell. Virkning av tiltaket vurderes i forhold til 0-alternativet dagens situasjon. 5 Antatte problemstillinger og utredningsbehov Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle for planarbeidet er følgende lagt til grunn: Særlige problemstillinger tatt opp i oppstartmøtet Planfaglige temaer i henhold til sjekkliste ved oppstartmøtet Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III Forslaget til planprogram som var ute til høring inneholdt følgende temaer: Naturmiljø/biologisk mangfold Landskap (herunder bylandskap) Kulturminner/kulturmiljø Utslipp Støy Lokalklima Transport og trafikk Teknisk infrastruktur Barn og unges interesser Friluftsliv og nærmiljø Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi og tjenestetilbud Risiko og sårbarhet I høringen av forslaget til planprogram er det kommet innspill fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune. Disse er innarbeidet i temaene som skal utredes. Nordland fylkeskommune har med henvisning til formålsparagrafen i plan- og bygningsloven spilt inn at eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold. På reguleringsplannivå vil vurderingen måtte gjøres på volumnivå (byggehøyde og bygningsvolum/ utnyttelsesgrad). Dette var ment å dekkes av temaet Landskap (herunder bylandskap). Det er imidlertid mer dekkende å definere temaet som Byform og estetikk, og temaet er derfor endret. Side 9 av 19 Side464

15 6 Konsekvensutredning 6.1 Behov for redegjørelser og utfordringer Det er behov for utredninger av ulik karakter for å redegjøre for konsekvensene av en plan: A) Konsekvensutredninger - temaer som antas å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn B) Omtale i planbeskrivelsen temaer som er planfaglig relevante, men som ikke har vesentlig betydning for miljø og samfunn 6.2 Utredningsmetode Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Resultatet av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av de eventuelle avbøtende tiltakene legges til grunn for innholdet i planforslaget. Konsekvensutredningen skal bygges opp av to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt og konsekvenser for de ulike temaene De enkelte utredningstemaer skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. Presentasjonsform for de enkelte tema beskrives under de enkelte utredningstemaer. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Konsekvensene skal sammenliknes og vurderes temavis. Der det er hensiktsmessig kan Statens vegvesens håndbok 140 anvendes. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 6.3 Utredningstema TEMAER Problemstillinger og utfordringer Behandling/metode Byform og estetikk Den planlagte bygningens vil i kraft av sitt volum påvirke Bodø by sin «skyline» i nær og fjernvirkning, og spesielt påvirke nærområdets uttrykk og karakter. Den byplanmessige/visuelle virkningen av tiltaket var spesielt trukket fram i oppstartmøtet, både som bylandskap og forholdet til eksisterende bebyggelse i området. Fylkeskommunen bemerker: Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise Side 10 av 19 Konsekvensutredes. Temaet skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner; både digitale modeller og i fysisk modell. I tillegg kreves sol- og skyggediagram og illustrasjoner av konsekvenser for utsikt. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Side465

16 Kulturminner og kulturmiljø hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. Fra orienteringsmøtet på Skagen Hotell ble de notert at sol- og skyggeforholdene rundt bygget må avklares og anskueliggjøres, spesielt gjelder dette slagskyggeforholdene på naboeiendommen. Det ble videre hevdet at bygget vil bli like høyt som lysmastene på Aspmyra stadion og en er bekymret for konsekvensene av dette. Det ble gitt uttrykk fra enkelte at en ser positivt på etableringen av et stort hotell i byen, men at en som nevnt er bekymret for høyden, sol- og trafikkforholdene. På reguleringsplannivået må utredningen gjøres med utgangspunkt i volum og høyder på planlagte tiltak. Det er ikke registrert bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø på tomta. Sametinget bemerker at en ikke kjenner til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturfaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunkt. Fylkeskommunen bemerker at planforslaget er sjekket mot deres arkiver. Så langt en kjenner til er planforslaget ikke i konflikt med registrerte verneverdige Omtales i planbeskrivelsen. Det redegjøres for kulturminner og kulturmiljø ut fra kjent kunnskap. Side 11 av 19 Side466

17 Naturmiljø kap. II i Naturmangfoldsloven Friluftsliv og nærmiljø (rekreasjonsbruk) Transport og trafikk kulturminner. Fylkeskommunen har derfor foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil avgi endelig uttalelse når planforslaget foreligger. Det er ikke registrert spesielle arter eller forekomster av andre naturtyper av spesiell verdi på tomta. Eksisterende vegetasjon er vanlig i området og anses ikke spesielt bevaringsverdig. Fylkeskommunen viser til naturmangfoldlovens 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf. naturmangfoldloven Det vises til Transport og trafikk og til Barn og unges interesser Hotellvirksomheten vil medføre øket trafikk på vei- og gatenettet både i form av gjestetrafikk og varetransport. Hotellets plassering i nærheten av Bodø Lufthavn medfører imidlertid at privatbiltrafikken kan forventes å bli begrenset i forhold til en mer avsides beliggenhet. Plasseringen er derfor gunstig fra et forurensningssynspunkt. Mye av gjestetrafikken, spesielt når det gjelder deltakelse på større konferanser, kan forventes å foregå med buss. I tillegg til nærhet til Bodø Lufthavn ligger hotellet i gangavstand fra Bodø sentrum hvor det er opparbeidet god gangog sykkelveiforbindelse. Det er foreslått avkjørsel til tomta fra Fridtjof Nansens vei. I tilknytning til hotellet er det også Omtales i planbeskrivelsen. Det redegjøres for naturmiljøet ut fra kjent kunnskap. Konsekvensutredes. Det utføres en trafikkanalyse, der konsekvensen av tiltaket i forhold til sikkerhet og avvikling utredes. Utredningen gjøres på grunnlag av eksisterende trafikktellinger, evt. supplert med nye tellinger dersom tellingene er foreldet. Utredningen gjelder både trafikkavvikling på det offentlige vegnettet herunder rundkjøringen i Olav V gate, inn- og utkjøring og intern trafikkavvikling på tomta. Utredningen må belyse både gang- og sykkeltrafikk, biltrafikk, buss/drosjer til hotellet, varelevering og renovasjon samt kollektivtrafikk/kollektivdekning. Temaet skal belyses gjennom tall og tekstlig vurdering. Eventuelle avbøtende tiltak skal Side 12 av 19 Side467

18 foreslått plassert en egen busslomme med plass til minst to turistbusser. beskrives. Kjøreatkomsten til tiltaket krysses av gang-/sykkelveien langs Fridtjof Nansens vei, som også brukes som skolevei for barna i området. Varetransporten til og fra kan bli omfattende og krever romslige arealer til manøvrering av større varebiler inne på tomta. Vegvesenet bemerker: I vedlagte situasjonsplan er det tegnet byggegrense 15 meter fra Olav V gate lengst fra rundkjøringen. Mellom gang./sykkelvegen langs Olav V gate og hotelldelen må det avsettes tilstrekkelig areal til snøopplag både fra gang- /sykkelvegen og fra det kjørbare atkomstarealet. Det vil si at det ikke må legges opp til parkeringsplasser langs eller nær gangvegen. Transport og teknikk: Det skal lages en trafikkanalyse der trafikk og trafikkavvikling som følge av tiltaket skal utredes. Rundkjøringen i Olav V gate ligger innenfor influensområdet for dette tiltaket og trafikkanalysen må derfor også omfatte rundkjøringen. Kollektivtransport/bussruter må også inngå i trafikkanalysen slik at busslommer blir riktig plassert og dimensjonert i forhold til fremtidig bruk. Fylkeskommunen bemerker: Samferdselsavdelingen har ut fra gjeldende lov- og regelverk knyttet Side 13 av 19 Side468

19 Barn og unges interesser til våre ansvarsområder samt fylkets planverk og retningslinjer, ingen spesielle merknader til at reguleringsarbeidet for Bodø Airport Hotel startes opp. Dersom planlagt utbygging i reguleringsområdet vil kunne føre til endringer i trafikkmønster, sikkerhet og / eller fremkommelighet for kollektivtrafikk og passasjerer er dette forhold som må vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det ser på kartskissen ut til at det legges opp til nytt busstopp i forbindelse med hotellet. Vi forutsetter at NFK samferdselsavdelingen kontaktes i forbindelse med planleggingen av denne. Dette er et tema som ble spesielt trukket fram i oppstartmøtet. Tomta grenser til et stort friområde som blir brukt av barn og unge til lek og rekreasjon. Tiltaket forårsaker slagskygge på området gjennom dagen. Bygningsvolumet vil kunne endre vindforholdene og bl.a. medføre endret snødrift. Eksisterende gang- og sykkelveg til og fra Bodø sentrum, som også brukes som skoleveg, krysser atkomsten til tiltaket. Fylkeskommunen bemerker: Det bes om at man i planleggingen har fokus på sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. Mht. tilgjengelighet bemerker fylkeskommunen: Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en Side 14 av 19 Konsekvensutredes. Temaet skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner, herunder sol- og skyggediagram og vindanalyse. Konsekvensen av endret lokalklima for opphold og utnyttelse av friområdet belyses og vurderes. Ferdselsnett, inkludert eksisterende barnetråkk til/fra skole, idrettsanlegg, fri- og lekeområde, kartlegges og tiltakets virkning på dette vurderes. Universell utforming vektlegges. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Side469

20 Risiko og sårbarhet Lokalklima utforming som er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at de funksjonshemmedes interesser må ivaretas. I orienteringsmøtet på Skagen Hotell ble det notert at barn og unges interesser må ivaretas. Dette gjelder spesielt med hensyn til tilgang til eksisterende park- og friareal som er viktig for barns utfoldelse i friluft. Videre må barn og unges interesser ivaretas når det gjelder trafikksikkerhet. Atskilt gang- og sykkeltrasé er ønskelig bl.a. for å sikre trafikksikre skoleveier. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for tiltaket i seg selv og for miljøet omkring. ROS-analyse er hjemlet i pbl Det vises også til kommuneplanens arealdel, 1.2. Bygningens volum forventes å kunne påvirke vindforholdene i området. Også solforholdene vil endres som følge av slagskygge fra bygget. I hht. kommuneplanens arealdel, 1.2, er det krav til sol- /skyggediagram for reguleringssaker i byutviklingsområdet, samt vindanalyse for bygninger over 5 etasjer. Fylkeskommunen bemerker: Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig ROS-analyse er en del av planbeskrivelsen. Omtales i planbeskrivelsen. Det kreves vindanalyse og sol- /skyggediagram som grunnlag for konsekvensvurderingstemaene og øvrig avklaring av virkningene av planforslaget. Side 15 av 19 Side470

21 Støy Utslipp infrastruktur. Sårbarhet for klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser. Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og klimagassutslipp. Tomta er støyutsatt både fra Bodø Lufthavn (rød flystøysone) og fra omkringliggende gater og veier, særskilt fra Olav V. gate som er mye trafikkert til og fra flyplassen. Statens vegvesen bemerker: Støy er et tema som skal konsekvens utredes. Her må spesielt vegtrafikkstøy fra Olav V gate beregnes og kravene i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012 må oppfylles. Det forutsettes at planlagt virksomhet oppfyller gjeldende krav i forurensningsloven. Fylkeskommunen bemerker: Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 21 ansvar for og kooridinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en forvaltningsplan med tiltaksprogram for perioden Målsettingen med denne forvaltningsplanen er at man skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i fylket. Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å Konsekvensutredes. På grunnlag av eksisterende støymålinger, eventuelt supplert med nye målinger, vurderes og beskrives bygningsmessige tiltak for å tilfredsstille bl.a. gjeldende krav til innendørs støy. Omtales i planbeskrivelsen. Utbyggingsplanens betydning for det ytre miljø beskrives. Side 16 av 19 Side471

22 Teknisk infrastruktur Kommunal økonomi og tjenestetilbud Næringsliv og sysselsetting sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. Infrastruktur omfatter drikkevannsforsyning, avløp, kraftforsyning, telekommunikasjoner, oppvarming og energibruk Behovet for kommunale investeringer omfatter primært infrastruktur. Utviklingsplanene kan utløse behov for kommunale tjenester tilknyttet skole, barnehage og fritid/idrett, men i begrenset grad. Tiltaket omfatter hotellvirksomhet som forventes å generere inntil 120 fulltidsarbeidsplasser samt en rekke deltids arbeidsplasser i forbindelse med større konferanser mv. Virksomheten forventes også ha positiv synergieffekt mht. service og support for øvrig næringsliv i Bodø og omegn. Hotellet vil kunne bli det største av sitt slag i Bodø. Eksisterende hotellkapasitet og forventet kapasitet når hotellanlegget står ferdig forventes å være så begrenset at økning av antall rom og konferansetilbud ikke forventes å skape problemer for eksisterende virksomheter i byen. Tiltaket vil kunne generere mer trafikk over Bodø Lufthavn. Omtales i planbeskrivelsen. Eksisterende teknisk infrastruktur kartlegges og avklares i forhold til kapasitet og evt. behov for utvidelser. Omtales i planbeskrivelsen. Virkning av tiltaket i forhold til offentlige tjenester og sosial infrastruktur vurderes. Omtales i planbeskrivelsen. Det gjøres vurderinger av tiltaket sett i forhold til total hotell- og konferansekapasitet i Bodø. Sysselsettingseffekten belyses. Side 17 av 19 Side472

23 7 Utbyggingsavtale Det skal utarbeides en utbyggingsavtale som inneholder avklaringer om kommunaltekniske anlegg. 8 Planprosess og saksgang 8.1 Planprosess Oppstartmøte ble avholdt 3. april Kunngjøring om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning ble annonsert i Avisa Nordland den 9. august I tillegg ble naboer og berørte parter og offentlige myndigheter i henhold til liste mottatt fra Bodø kommune tilskrevet direkte med en mer utfyllende orientering om prosjektet enn hva som fremgikk av annonsen. Den 2. september 2014 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om tiltaket på Skagen Hotell i Bodø hvor 19 fremmøtte deltok. Det foreligger referat fra møtet. Ved varslingsfristens utløp var det i tillegg til innspill fra informasjonsmøtet mottatt tre innspill, fra følgende: Statens vegvesen Sametinget Nordland fylkeskommune Deres innspill er medtatt i vurderingen av problemstillinger og fastsetting av utredningsbehov. 8.2 Tidsplan Gjennomføring av planen ses i sammenheng med forventet etterspørsel etter hotell- og konferansefasiliteter i Bodø sentrum. Utbyggingen skal kunne starte opp så snart reguleringsplanen er vedtatt. Pr. dags dato foreligger følgende gjennomføringsplan: - Forventet vedtak av detaljreguleringsplan, Bodø bystyre, medio Oppstart arbeid med rammesøknad for hotellanlegg medio Rammegodkjennelse og igangsettingstillatelse medio Ferdigattest for hotellanlegg primo 2019 Denne fremdriftsplanen er imidlertid tentativ og tiltakshaver ønsker å kunne endrefremdriften i planarbeidet dersom forutsetningene for den planlagte hotellvirksomheten på eiendommen skulle endre seg. 9 Medvirkningsopplegg Det har vært gjennomført ett orienteringsmøte for beboerne i nabolaget knyttet til oppstartmelding og offentlig ettersyn av planprogram. Side 18 av 19 Side473

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Forord. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensanalyse, Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø Side 1

Forord. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensanalyse, Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø Side 1 Forord Forslag til planprogram for supplerende konsekvensanalyse er utarbeidet med bakgrunn i forestående arbeid med reguleringsplan for etablering av hotellvirksomhet med tilhørende trafikkanlegg m.v.

Detaljer

Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart

Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart Vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart Statens vegvesen har mottatt 6 innspill i forbindelse med varsel om planoppstart. Vedlagt følger innspillene og hvordan disse er vurdert i planprosessen.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BYFORM OG ESTETIKK» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 10 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BARN OG UNGES INTERESSER» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 9 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

PLANPROGRAM. Områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19. Dato: Side 1 av 12

PLANPROGRAM. Områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19. Dato: Side 1 av 12 PLANPROGRAM Områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19. Dato: 08.07.2016 Side 1 av 12 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet...3 2. Dagens situasjon...5 3. Rammer og premisser...6

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Boligfelt Neverdal B Neverdal

Reguleringsplan for Boligfelt Neverdal B Neverdal Reguleringsplan for Boligfelt Neverdal B405 8149 Neverdal MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 31. mars 2016 Planbeskrivelse Boligfelt Neverdal B405, 8149 Neverdal Side 1 av 8 31. mars 2016

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2013 73002/2013 2013/1096 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/72 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/171 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: ) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra til 14.8.

Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: ) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra til 14.8. Merknadsbehandling, detaljregulering for Vikasenteret (id: 20150060) Merknader til varsel om planoppstart med høring fra 24.6.2015 til 14.8.2015 Oversikt over merknader/innspill Avsender Dato innkommet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Dato/fra Innspill Kommentar 22.11.2016 Anny Nilsen Som eier av gnr/bnr 60/351, ønsker å kjøpe området mellom egen tomt og foreslått regulert område

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2015 63997/2015 2014/5440 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/49 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/109 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2014 56715/2014 2013/4556 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/166 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØ AIRPORT HOTEL

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØ AIRPORT HOTEL PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØ AIRPORT HOTEL PLAN - ID 2015008 GNR/BNR 138/ 4171 og 138/4688 FRI D TJOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLA N - BODØ AIRPORT

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring av reguleringsplan for Mørkvedlia Idrettspark, planid 2423

Sluttbehandling - Mindre endring av reguleringsplan for Mørkvedlia Idrettspark, planid 2423 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.2016 91367/2016 2016/6687 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10 PLANPROGRAM Utarbeidet av Norconsult AS Dato: 11.07.2016 Side 1 av 10 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket... 3 2. Dagens situasjon... 5 3. Rammer og premisser...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering skoletomt Vestre Løding, Tverlandet.

Fastsetting av planprogram - detaljregulering skoletomt Vestre Løding, Tverlandet. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2016 9423/2016 2015/7227 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 02.03.2016 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer