Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Forslag til vedtak Komite for plan, næring og miljø godkjenner planprogram for detaljregulering av Fridtjof Nansens vei 11 Bodø Airport Hotel, Sentrum, slik det foreligger i versjon datert Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens Sammendrag Saken gjelder godkjenning av planprogram for det private forslaget til reguleringsplan for et stort konferansehotell i krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei sør for Aspmyra stadion. Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS ved Johan Sandberg, som har kjøpt denne tomta, og planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Forslaget til planprogrammet har vært ute til høring og offentlig ettersyn høsten 2014, samtidig med varsling om oppstart av planarbeidet. Innspillene fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune er innarbeidet i forslaget som nå legges fram, og det er bearbeidet en god del for å imøtekomme særlig merknaden fra fylkeskommunen og for å bli et egnet redskap for planarbeidet. Side451

2 Saksopplysninger Bakgrunn og tidligere vedtak Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS ved Johan Sandberg. Planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Tiltakshaver har kjøpt den aktuelle eiendommen, gnr. 138, bnr. 4171, Fridtjof Nansens vei 11, Bodø, og ønsker å utvikle den for hotellvirksomhet med tilhørende trafikk- og uteanlegg. Planene omfatter et stort konferansehotell med ca. 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Totalt areal er ca m² brutto. Målsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for et slikt tiltak. Før igangsetting av planarbeidet var planene forelagt PNM-komiteen til prinsippavklaring i møte , sak 13/41. Følgende vedtak ble fattet: «Komité for plan, næring og miljø godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan for et konferansehotell, Bodø Airport Hotel, på eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. /bnr. 138/4171, med utgangspunkt i fremlagte skisser av Planen utløser konsekvensutredning, og det må utarbeides planprogram i hht. plan- og bygningslovens 12 9». Planområdet ligger i krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei, med friområde i tilknytning til Aspmyra stadion mot nord og øst. Side452

3 Kommuneplanens arealdel Ved behandling av kommuneplanens arealdel ble rammene for et slikt tiltak vedtatt. Begrunnelse for konsekvensutredning Begrunnelsen ligger i det planlagte tiltakets omfang slik det er bestemt i forskrift om konsekvensutredning, 2 bokstav f, med henvisning til vedlegg I, næringsareal med bruksareal på mer enn m². Planlagt bygg er på ca m². Behandling Forslaget til planprogram er utarbeidet av plankonsulenten, sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva. Det ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med varsling om oppstart av planarbeid. Annonseringen ble gjort i Avisa Nordland 9. august Det ble samtidig sendt ut varslingsbrev til naboer, interessegrupper og offentlige myndigheter. Frist var satt til Det var dessuten holdt et informasjonsmøte 2. september på Skagen hotell. Ved fristens utløp var det kommet innspill og merknader fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen var sterkt kritisk til planprogrammet, og mente det ikke var i tråd med hva et planprogram skal være. Både de og de andre uttalelsene tok opp konkrete forhold som måtte innarbeides i planprogrammet. Fylkeskommunens innspill vedlegges saken. De innspill som er kommet er medtatt i vurderingen av problemstillinger og fastsetting av utredningsbehov. Dette framkommer av planprogrammets punkt 6.3 Utredningstema, under kolonnen Problemstillinger og utfordringer, der innspillene er referert temavis. Innspill fra informasjonsmøtet er også medtatt. Vurderinger Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Resultatet av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av de eventuelle avbøtende tiltakene legges til grunn for innholdet i planforslaget. Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle for planarbeidet er følgende lagt til grunn: Særlige problemstillinger tatt opp i oppstartmøtet Planfaglige temaer i henhold til sjekkliste ved oppstartmøtet Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III I tillegg kommer innspill i høringen. I oppstartmøtet ble det fokusert på de byplanmessige og visuelle virkningene av tiltaket, forholdet til barn og unges interesser, trafikk og transport og forholdet til flyplassdrift. Det første temaet er særlig knyttet til størrelsen på planlagte bygg i volum og høyde, og virkningen sett i forhold til områdets karakter og for naboskapet i form av eventuell skygge og tap av utsikt, økt vindbelastning mv. Det andre temaet er trafikken utbyggingen vil generere, og virkningen sett i forhold til sikkerhet og avvikling for alle trafikantgrupper, også forholdet til kollektivdekning. Side453

4 Det tredje temaet er særlig virkningen for friområdet og lekeplassen som tomta grenser til. Det fjerde temaet, forholdet til flyplassens hinderflater, er allerede avklart, jfr. punkt 2.2 i planprogrammet. Situasjonen på stedet og tiltakets karakter tilsier også at støy må utredes. Her er det sammenfall mellom rød flystøysone og høy trafikk i tilliggende gater. Etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens 4-3 skal det alltid utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forhold til høringsutkastet er planprogrammet som nå legges fram redigert og har tydelig avklart tema, problemstillinger/utfordringer, behandling og metode. Dette er en oppfølging av uttalelsen fra Nordland fylkeskommune. Utredningstema, behandling og metode er beskrevet i punkt 6.3 i planprogrammet. Det er satt opp i en matrise med tre kolonner. Vurderingen er at følgende tema skal konsekvensutredes: Byform og estetikk Transport og trafikk Barn og unges interesser Støy ROS-analyse Tema som spesielt skal omtales i planbeskrivelsen er: Kulturminner og kulturmiljø Naturmiljø (jfr. kap. III i Naturmangfoldsloven) Lokalklima Utslipp Teknisk infrastruktur Kommunal økonomi og tjenestetilbud Næringsliv og sysselsetting Behandling og metode er beskrevet i tredje kolonne. Konklusjon og anbefaling Planprogram for detaljregulering av Fridtjof Nansens vei 11 Bodø Airport Hotel, Sentrum, godkjennes slik det foreligger i framlagte versjon, datert Side454

5 Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Knut A. Hernes Kommunaldirektør Saksbehandler: Knut Kaspersen Trykte vedlegg: 1 Forslag til planprogram, datert Innspill Side455

6 PLANPROGRAM Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Dato: Side 1 av 19 Side456

7 Innhold 1 Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket Bakgrunn og målsetting Lokalisering Planområdets avgrensing, ref. figur Beskrivelse av tiltaket Begrunnelse for utredningsplikt Dagens situasjon Tomteforhold og eksisterende bebyggelse Forholdet til flyplassen og hinderflaten Rammer og premisser Utbyggingsalternativer / utbyggingsstrategier Antatte problemstillinger og utredningsbehov Konsekvensutredning Behov for redegjørelser og utfordringer Utredningsmetode Utredningstema Utbyggingsavtale Planprosess og saksgang Planprosess Tidsplan Medvirkningsopplegg Side 2 av 19 Side457

8 1 Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket 1.1 Bakgrunn og målsetting Tiltakshaver er Drivhuset Sanfo AS v/johan Sandberg. Planfaglig rådgiver er sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva, som også har utarbeidet planprogrammet. Dette er redigert i samarbeid med Bodø kommune etter høringen. Tiltakshaver har kjøpt den aktuelle eiendommen, gnr. 138, bnr. 4171, Fridtjof Nansens vei 11, Bodø, og ønsker å utvikle den for hotellvirksomhet med tilhørende trafikk- og uteanlegg. Målsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for et slikt tiltak. Hotellvirksomhet lå ikke inne i gjeldende planramme for området ved oppstart. Gjeldende plan var Kommunedelplan for Bodø sentrum, vedtatt Eiendommen var disponert til offentlig bygninger. De aktuelle planer utfordret også rammene for byggehøyde og utnyttingsgrad. Gjennomføring av utbyggingen forutsatte derfor ny reguleringsplan med endrede rammer. Etter avklaringsmøter med Byplan i Bodø kommune ble det den sendt over et skisseprosjekt av planlagt tiltak som bakgrunn for søknad om utarbeidelse av et privat reguleringsforslag. Søknaden ble behandlet av Komité for plan, næring og miljø i møte den , sak 13/41. Følgende vedtak ble fattet: «Komité for plan, næring og miljø godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens at det kan fremmes forslag om privat reguleringsplan for et konferansehotell, Bodø Airport Hotel, på eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. /bnr. 138/4171, med utgangspunkt i fremlagte skisser av Planen utløser konsekvensutredning, og det må utarbeides planprogram i hht. plan- og bygningslovens 12 9». Side 3 av 19 Side458

9 1.2 Lokalisering Tomta er lokalisert til krysset Olav V gate og Fridtjof Nansens vei, med friområde i tilknytning til Aspmyra stadion mot nord og øst. Figur 2 Oversiktskart Figur3 Flyfoto Side 4 av 19 Side459

10 1.3 Planområdets avgrensing, ref. figur 4 Planområdet avgrenses i vest av midtlinjen i Fridtjof Nansens vei, mot syd av midtlinjen i Olav V. gate, mot øst av eiendomsgrensen mot det kommunale friområdet, bortsett fra et lite areal som tillater at planlagt bygg kan krage inntil 2 meter over eiendomsgrensen. Mot nord avgrenses området av eiendomsgrensen mellom tomta og det kommunale friområdet. Figur 4 Avgrensing av planområdet Side 5 av 19 Side460

11 1.4 Beskrivelse av tiltaket Planforslaget omfatter et hotell på ca. 270 rom og konferansesenter med plass til personer. Totalt areal er ca m² brutto. Gjennomført vil det være et av Nord-Norges største hotell på antall rom og størst på konferansekapasitet. Anlegget vil bestå av en horisontalt formet base i to etasjer, og oppå denne en hotellromfløy som en vertikal bygningsform i bue mot Fridtjof Nansens vei og Olav V. gate. Høyden på basen er 9 m og hotellromfløyen 20 m, total byggehøyde 29 m. Antall etasjer er i alt 8. Parkering planlegges løst i parkeringsanlegg under konferansedelen og i underetasje. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med flyplassens hinderflater og radar. Kjøreatkomst er lagt fra Fridtjof Nansens vei i nordlige del av tomta, lengst mulig unna rundkjøringen i tråd med kommunal tillatelse for eksisterende utnyttelse. Til gjennomføring av prosjektet er også kommunalt eid restareal mellom tomta og Olav V. gate kjøpt av tiltakshaver. Eksisterende bebyggelse på tomta forutsettes revet og den midlertidige riggen fjernet og eiendommen vil bli tatt i bruk til etablering av hotellvirksomhet med tilhørende trafikkanlegg. Det er forutsatt at det vil kunne foretas justeringer av det endelige hotellprosjektet i forhold til eventuelle endrede markedsvurderinger og behov for hotellvirksomhet i Bodøregionen. Planarbeidet skal føre frem til en stadfestet detaljreguleringsplan for eiendommen og de omkringliggende arealer som er nødvendig for å få til et funksjonsdyktig planområde. Side 6 av 19 Side461

12 Figur 5 Situasjonsplan Side 7 av 19 Side462

13 1.5 Begrunnelse for utredningsplikt Krav om konsekvensutredning er hjemlet i «Forskrift om konsekvensutredninger», 2. Planer og tiltak som skal behandles etter forskriften, bokstav f): Reguleringsplaner som inneholder tiltak som nevnt i vedlegg I, hvor det under punkt 1: «Planer og tiltak som skal konsekvens utredes» fremgår følgende: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn m²». 2 Dagens situasjon 2.1 Tomteforhold og eksisterende bebyggelse Eksisterende tomt omfatter eiendommen Fridtjof Nansens vei 11, gnr. 138/4171, samt et restareal mot Olav V. gate som er kjøpt av tiltakshaver, gnr. 138/4688. Samlet areal som inngår i tomtearealet omfatter ca. 4,7 da. Høyeste parti ligger på ca. kote 15,0 mens laveste parti ligger på ca. kote 13,5. Eksisterende tomt er bebygget med tre mindre bygg som tidligere ble benyttet av Telenor og Avinor, men som nå står delvis ubrukt. I tillegg er det ble det den gitt ferdigattest med varighet inntil 5 år for en midlertidig boligrigg. Tomta grenser til et friområde i øst og nord som brukes til lek og idrett. 2.2 Forholdet til flyplassen og hinderflaten Skisseprosjektet har vært vurdert av AVINOR og Flyplassledelsen og er godkjent av dem. Flyplassledelsen har godkjent skisseprosjektet når det gjelder byggets høyde i forhold til hinderflaten og refleksene mot flyplassen fra bygget. Det som gjenstår er vurdering av lokalklima og turbulens, som inngår som del av konsekvensutredningen. Området er støyutsatt fra flyplassen, noe som må hensyntas ved detaljplanleggingen av byggetiltak (rød flystøysone). 3 Rammer og premisser Nasjonale planer og rikspolitiske retningslinjer, her nevnes: - Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen - Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Fylkeskommunale planer: - Fylkesplan for Nordland Kommunale planer: - Kommuneplan for Bodø, arealdelen (planen ble vedtatt og , og erstatter kommunedelplan for Bodø sentrum) Det foreslåtte tiltaket ligger innenfor rammen av den nye kommuneplanens arealdel. Side 8 av 19 Side463

14 Reguleringsplaner: Planområdet grenser til følgende plan: - Reguleringsplan for Aspmyra stadion og tilliggende friområder 4 Utbyggingsalternativer / utbyggingsstrategier Andre lokaliseringsalternativer for dette tiltaket er ikke aktuell. Virkning av tiltaket vurderes i forhold til 0-alternativet dagens situasjon. 5 Antatte problemstillinger og utredningsbehov Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle for planarbeidet er følgende lagt til grunn: Særlige problemstillinger tatt opp i oppstartmøtet Planfaglige temaer i henhold til sjekkliste ved oppstartmøtet Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III Forslaget til planprogram som var ute til høring inneholdt følgende temaer: Naturmiljø/biologisk mangfold Landskap (herunder bylandskap) Kulturminner/kulturmiljø Utslipp Støy Lokalklima Transport og trafikk Teknisk infrastruktur Barn og unges interesser Friluftsliv og nærmiljø Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi og tjenestetilbud Risiko og sårbarhet I høringen av forslaget til planprogram er det kommet innspill fra Statens vegvesen, Sametinget og Nordland fylkeskommune. Disse er innarbeidet i temaene som skal utredes. Nordland fylkeskommune har med henvisning til formålsparagrafen i plan- og bygningsloven spilt inn at eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold. På reguleringsplannivå vil vurderingen måtte gjøres på volumnivå (byggehøyde og bygningsvolum/ utnyttelsesgrad). Dette var ment å dekkes av temaet Landskap (herunder bylandskap). Det er imidlertid mer dekkende å definere temaet som Byform og estetikk, og temaet er derfor endret. Side 9 av 19 Side464

15 6 Konsekvensutredning 6.1 Behov for redegjørelser og utfordringer Det er behov for utredninger av ulik karakter for å redegjøre for konsekvensene av en plan: A) Konsekvensutredninger - temaer som antas å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn B) Omtale i planbeskrivelsen temaer som er planfaglig relevante, men som ikke har vesentlig betydning for miljø og samfunn 6.2 Utredningsmetode Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Resultatet av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av de eventuelle avbøtende tiltakene legges til grunn for innholdet i planforslaget. Konsekvensutredningen skal bygges opp av to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt og konsekvenser for de ulike temaene De enkelte utredningstemaer skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. Presentasjonsform for de enkelte tema beskrives under de enkelte utredningstemaer. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Konsekvensene skal sammenliknes og vurderes temavis. Der det er hensiktsmessig kan Statens vegvesens håndbok 140 anvendes. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 6.3 Utredningstema TEMAER Problemstillinger og utfordringer Behandling/metode Byform og estetikk Den planlagte bygningens vil i kraft av sitt volum påvirke Bodø by sin «skyline» i nær og fjernvirkning, og spesielt påvirke nærområdets uttrykk og karakter. Den byplanmessige/visuelle virkningen av tiltaket var spesielt trukket fram i oppstartmøtet, både som bylandskap og forholdet til eksisterende bebyggelse i området. Fylkeskommunen bemerker: Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise Side 10 av 19 Konsekvensutredes. Temaet skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner; både digitale modeller og i fysisk modell. I tillegg kreves sol- og skyggediagram og illustrasjoner av konsekvenser for utsikt. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Side465

16 Kulturminner og kulturmiljø hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen. Fra orienteringsmøtet på Skagen Hotell ble de notert at sol- og skyggeforholdene rundt bygget må avklares og anskueliggjøres, spesielt gjelder dette slagskyggeforholdene på naboeiendommen. Det ble videre hevdet at bygget vil bli like høyt som lysmastene på Aspmyra stadion og en er bekymret for konsekvensene av dette. Det ble gitt uttrykk fra enkelte at en ser positivt på etableringen av et stort hotell i byen, men at en som nevnt er bekymret for høyden, sol- og trafikkforholdene. På reguleringsplannivået må utredningen gjøres med utgangspunkt i volum og høyder på planlagte tiltak. Det er ikke registrert bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø på tomta. Sametinget bemerker at en ikke kjenner til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturfaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunkt. Fylkeskommunen bemerker at planforslaget er sjekket mot deres arkiver. Så langt en kjenner til er planforslaget ikke i konflikt med registrerte verneverdige Omtales i planbeskrivelsen. Det redegjøres for kulturminner og kulturmiljø ut fra kjent kunnskap. Side 11 av 19 Side466

17 Naturmiljø kap. II i Naturmangfoldsloven Friluftsliv og nærmiljø (rekreasjonsbruk) Transport og trafikk kulturminner. Fylkeskommunen har derfor foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil avgi endelig uttalelse når planforslaget foreligger. Det er ikke registrert spesielle arter eller forekomster av andre naturtyper av spesiell verdi på tomta. Eksisterende vegetasjon er vanlig i området og anses ikke spesielt bevaringsverdig. Fylkeskommunen viser til naturmangfoldlovens 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf. naturmangfoldloven Det vises til Transport og trafikk og til Barn og unges interesser Hotellvirksomheten vil medføre øket trafikk på vei- og gatenettet både i form av gjestetrafikk og varetransport. Hotellets plassering i nærheten av Bodø Lufthavn medfører imidlertid at privatbiltrafikken kan forventes å bli begrenset i forhold til en mer avsides beliggenhet. Plasseringen er derfor gunstig fra et forurensningssynspunkt. Mye av gjestetrafikken, spesielt når det gjelder deltakelse på større konferanser, kan forventes å foregå med buss. I tillegg til nærhet til Bodø Lufthavn ligger hotellet i gangavstand fra Bodø sentrum hvor det er opparbeidet god gangog sykkelveiforbindelse. Det er foreslått avkjørsel til tomta fra Fridtjof Nansens vei. I tilknytning til hotellet er det også Omtales i planbeskrivelsen. Det redegjøres for naturmiljøet ut fra kjent kunnskap. Konsekvensutredes. Det utføres en trafikkanalyse, der konsekvensen av tiltaket i forhold til sikkerhet og avvikling utredes. Utredningen gjøres på grunnlag av eksisterende trafikktellinger, evt. supplert med nye tellinger dersom tellingene er foreldet. Utredningen gjelder både trafikkavvikling på det offentlige vegnettet herunder rundkjøringen i Olav V gate, inn- og utkjøring og intern trafikkavvikling på tomta. Utredningen må belyse både gang- og sykkeltrafikk, biltrafikk, buss/drosjer til hotellet, varelevering og renovasjon samt kollektivtrafikk/kollektivdekning. Temaet skal belyses gjennom tall og tekstlig vurdering. Eventuelle avbøtende tiltak skal Side 12 av 19 Side467

18 foreslått plassert en egen busslomme med plass til minst to turistbusser. beskrives. Kjøreatkomsten til tiltaket krysses av gang-/sykkelveien langs Fridtjof Nansens vei, som også brukes som skolevei for barna i området. Varetransporten til og fra kan bli omfattende og krever romslige arealer til manøvrering av større varebiler inne på tomta. Vegvesenet bemerker: I vedlagte situasjonsplan er det tegnet byggegrense 15 meter fra Olav V gate lengst fra rundkjøringen. Mellom gang./sykkelvegen langs Olav V gate og hotelldelen må det avsettes tilstrekkelig areal til snøopplag både fra gang- /sykkelvegen og fra det kjørbare atkomstarealet. Det vil si at det ikke må legges opp til parkeringsplasser langs eller nær gangvegen. Transport og teknikk: Det skal lages en trafikkanalyse der trafikk og trafikkavvikling som følge av tiltaket skal utredes. Rundkjøringen i Olav V gate ligger innenfor influensområdet for dette tiltaket og trafikkanalysen må derfor også omfatte rundkjøringen. Kollektivtransport/bussruter må også inngå i trafikkanalysen slik at busslommer blir riktig plassert og dimensjonert i forhold til fremtidig bruk. Fylkeskommunen bemerker: Samferdselsavdelingen har ut fra gjeldende lov- og regelverk knyttet Side 13 av 19 Side468

19 Barn og unges interesser til våre ansvarsområder samt fylkets planverk og retningslinjer, ingen spesielle merknader til at reguleringsarbeidet for Bodø Airport Hotel startes opp. Dersom planlagt utbygging i reguleringsområdet vil kunne føre til endringer i trafikkmønster, sikkerhet og / eller fremkommelighet for kollektivtrafikk og passasjerer er dette forhold som må vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det ser på kartskissen ut til at det legges opp til nytt busstopp i forbindelse med hotellet. Vi forutsetter at NFK samferdselsavdelingen kontaktes i forbindelse med planleggingen av denne. Dette er et tema som ble spesielt trukket fram i oppstartmøtet. Tomta grenser til et stort friområde som blir brukt av barn og unge til lek og rekreasjon. Tiltaket forårsaker slagskygge på området gjennom dagen. Bygningsvolumet vil kunne endre vindforholdene og bl.a. medføre endret snødrift. Eksisterende gang- og sykkelveg til og fra Bodø sentrum, som også brukes som skoleveg, krysser atkomsten til tiltaket. Fylkeskommunen bemerker: Det bes om at man i planleggingen har fokus på sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. Mht. tilgjengelighet bemerker fylkeskommunen: Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en Side 14 av 19 Konsekvensutredes. Temaet skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner, herunder sol- og skyggediagram og vindanalyse. Konsekvensen av endret lokalklima for opphold og utnyttelse av friområdet belyses og vurderes. Ferdselsnett, inkludert eksisterende barnetråkk til/fra skole, idrettsanlegg, fri- og lekeområde, kartlegges og tiltakets virkning på dette vurderes. Universell utforming vektlegges. Utredningene skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0- alternativet. Side469

20 Risiko og sårbarhet Lokalklima utforming som er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at de funksjonshemmedes interesser må ivaretas. I orienteringsmøtet på Skagen Hotell ble det notert at barn og unges interesser må ivaretas. Dette gjelder spesielt med hensyn til tilgang til eksisterende park- og friareal som er viktig for barns utfoldelse i friluft. Videre må barn og unges interesser ivaretas når det gjelder trafikksikkerhet. Atskilt gang- og sykkeltrasé er ønskelig bl.a. for å sikre trafikksikre skoleveier. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for tiltaket i seg selv og for miljøet omkring. ROS-analyse er hjemlet i pbl Det vises også til kommuneplanens arealdel, 1.2. Bygningens volum forventes å kunne påvirke vindforholdene i området. Også solforholdene vil endres som følge av slagskygge fra bygget. I hht. kommuneplanens arealdel, 1.2, er det krav til sol- /skyggediagram for reguleringssaker i byutviklingsområdet, samt vindanalyse for bygninger over 5 etasjer. Fylkeskommunen bemerker: Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig ROS-analyse er en del av planbeskrivelsen. Omtales i planbeskrivelsen. Det kreves vindanalyse og sol- /skyggediagram som grunnlag for konsekvensvurderingstemaene og øvrig avklaring av virkningene av planforslaget. Side 15 av 19 Side470

21 Støy Utslipp infrastruktur. Sårbarhet for klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser. Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og klimagassutslipp. Tomta er støyutsatt både fra Bodø Lufthavn (rød flystøysone) og fra omkringliggende gater og veier, særskilt fra Olav V. gate som er mye trafikkert til og fra flyplassen. Statens vegvesen bemerker: Støy er et tema som skal konsekvens utredes. Her må spesielt vegtrafikkstøy fra Olav V gate beregnes og kravene i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012 må oppfylles. Det forutsettes at planlagt virksomhet oppfyller gjeldende krav i forurensningsloven. Fylkeskommunen bemerker: Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 21 ansvar for og kooridinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en forvaltningsplan med tiltaksprogram for perioden Målsettingen med denne forvaltningsplanen er at man skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i fylket. Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å Konsekvensutredes. På grunnlag av eksisterende støymålinger, eventuelt supplert med nye målinger, vurderes og beskrives bygningsmessige tiltak for å tilfredsstille bl.a. gjeldende krav til innendørs støy. Omtales i planbeskrivelsen. Utbyggingsplanens betydning for det ytre miljø beskrives. Side 16 av 19 Side471

22 Teknisk infrastruktur Kommunal økonomi og tjenestetilbud Næringsliv og sysselsetting sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. Infrastruktur omfatter drikkevannsforsyning, avløp, kraftforsyning, telekommunikasjoner, oppvarming og energibruk Behovet for kommunale investeringer omfatter primært infrastruktur. Utviklingsplanene kan utløse behov for kommunale tjenester tilknyttet skole, barnehage og fritid/idrett, men i begrenset grad. Tiltaket omfatter hotellvirksomhet som forventes å generere inntil 120 fulltidsarbeidsplasser samt en rekke deltids arbeidsplasser i forbindelse med større konferanser mv. Virksomheten forventes også ha positiv synergieffekt mht. service og support for øvrig næringsliv i Bodø og omegn. Hotellet vil kunne bli det største av sitt slag i Bodø. Eksisterende hotellkapasitet og forventet kapasitet når hotellanlegget står ferdig forventes å være så begrenset at økning av antall rom og konferansetilbud ikke forventes å skape problemer for eksisterende virksomheter i byen. Tiltaket vil kunne generere mer trafikk over Bodø Lufthavn. Omtales i planbeskrivelsen. Eksisterende teknisk infrastruktur kartlegges og avklares i forhold til kapasitet og evt. behov for utvidelser. Omtales i planbeskrivelsen. Virkning av tiltaket i forhold til offentlige tjenester og sosial infrastruktur vurderes. Omtales i planbeskrivelsen. Det gjøres vurderinger av tiltaket sett i forhold til total hotell- og konferansekapasitet i Bodø. Sysselsettingseffekten belyses. Side 17 av 19 Side472

23 7 Utbyggingsavtale Det skal utarbeides en utbyggingsavtale som inneholder avklaringer om kommunaltekniske anlegg. 8 Planprosess og saksgang 8.1 Planprosess Oppstartmøte ble avholdt 3. april Kunngjøring om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning ble annonsert i Avisa Nordland den 9. august I tillegg ble naboer og berørte parter og offentlige myndigheter i henhold til liste mottatt fra Bodø kommune tilskrevet direkte med en mer utfyllende orientering om prosjektet enn hva som fremgikk av annonsen. Den 2. september 2014 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om tiltaket på Skagen Hotell i Bodø hvor 19 fremmøtte deltok. Det foreligger referat fra møtet. Ved varslingsfristens utløp var det i tillegg til innspill fra informasjonsmøtet mottatt tre innspill, fra følgende: Statens vegvesen Sametinget Nordland fylkeskommune Deres innspill er medtatt i vurderingen av problemstillinger og fastsetting av utredningsbehov. 8.2 Tidsplan Gjennomføring av planen ses i sammenheng med forventet etterspørsel etter hotell- og konferansefasiliteter i Bodø sentrum. Utbyggingen skal kunne starte opp så snart reguleringsplanen er vedtatt. Pr. dags dato foreligger følgende gjennomføringsplan: - Forventet vedtak av detaljreguleringsplan, Bodø bystyre, medio Oppstart arbeid med rammesøknad for hotellanlegg medio Rammegodkjennelse og igangsettingstillatelse medio Ferdigattest for hotellanlegg primo 2019 Denne fremdriftsplanen er imidlertid tentativ og tiltakshaver ønsker å kunne endrefremdriften i planarbeidet dersom forutsetningene for den planlagte hotellvirksomheten på eiendommen skulle endre seg. 9 Medvirkningsopplegg Det har vært gjennomført ett orienteringsmøte for beboerne i nabolaget knyttet til oppstartmelding og offentlig ettersyn av planprogram. Side 18 av 19 Side473

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer