Handlingsprogram for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for perioden 2009 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Viktige målsettinger for perioden som ble vedtatt av Bridgetinget 1. Beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye gjennom et allsidig tilbud med høy kvalitet 2. Intern og ekstern og kommunikasjon skal videreutvikles. 3. Organisasjonsmessig utvikling ved bl.a. å gi gode tilbud (kurs/videreutdanning) til tillitsvalgte. 4. Regionstruktur til erstatning for dagens kretsstruktur må vurderes 5. Innføre honorarstruktur for tillitsvalgte 6. Styrke kontorets kapasitet og profesjonalitet. 7. Videreutvikle IT løsningene med vekt på SparTi 8. Videreutvikle festivalkonseptet og samspillet med partnere 9. Videreutvikle NBF Fordelsprogram og medlemstilbud 10. Lokale/regionale rekrutteringsaktiviteter skal systematiseres 11. Opplæringsmateriell skal videreutvikles og tilbud for utdanning/sertifisering av bridgelærere systematiseres 12. Utvikle nordisk standard for opplæring 13. Nordisk nettklubb for rekruttering, opplæring og tilbud til NBF medlemmer etableres 14. NBF skal i samarbeid med andre organisasjoner styrke relasjonene til norske myndigheter 15. NBF skal bidra aktivt til å utvikle Tankesportforbundet til en reell pådriver for utvikling av bridgen. 16. NBF skal videreutvikle engasjementet i internasjonal bridgepolitikk med vekt på den nordiske plattformen 17. Revidere vedtektene slik at det åpnes for at klubber i utlandet kan være medlem av NBF Tiltaksplan for å nå målene i handlingsprogrammet Styret har utarbeidet en tiltaksplan for å konkretisere målsettingene i handlingsprogrammet, hvor det fremgår strategien, tiltak og virkemidler, planlagt gjennomføringstidspunkt og hvem som er ansvarlig: Målsetting for perioden Strategi Tiltak og virkemidler Behandlings- / gjennomføringstidspunkt og hvem 1. Beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye gjennom et allsidig tilbud med høy kvalitet 2. Intern og ekstern og kommunikasjon skal videreutvikles. 3. Organisasjonsmessig utvikling ved bl.a. å Gjennomgå innhold og kvalitet på forbundets turneringstilbud, samt utvikle nye tilbud til nye målgrupper. Aktiv bruk av medlemsbladet og nye elektroniske kanaler for kommunikasjon, markedsføring og informasjon Videreutvikle dagens tilbud av opplæringstiltak TMU og festivalutvalget evaluerer og gjennomfører tiltak for å heve kvaliteten på eksisterende turneringstilbud. Etablere en arbeidsgruppe som utvikler nye tilbud kalt seniortilbud. Etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til informasjon og kommunikasjonsstrategi Organisasjonsdagene Bridgelærerseminar Evaluering av turneringstilbud og festivalen behandles av styret i møte juni 2009 Seniortilbud etablert fra høsten 2009, behandles av styret på møte i mars 2009 Første del av utvalgets forslag behandles av styret i møte i mars 2009 Hvert år Hvert år 1

2 gi gode tilbud (kurs/videreutdannin g) til tillitsvalgte 4. Regionstruktur til erstatning for dagens kretsstruktur må vurderes 5. Innføre honorarstruktur for tillitsvalgte 6. Styrke kontorets kapasitet og profesjonalitet for tillitsvalgte, bridgelærer og turneringsleder Avklare hva som er forventningene til kretser og klubber, og hva som ikke kan løses innenfor dagens struktur Avklare retningslinjer for honorarstrukturen Øke bemanningen i tråd med det økonomiske grunnlaget Turneringslederseminarer Utrede muligheter for samarbeid med studieforbund og avklare videre strategi Kretsledermøtet diskuterer forventninger til kretser og klubber, og hvordan dette best kan løses hhv innenfor dagens struktur eller i regioner Valgkomiteen i samarbeid med styret utarbeider forslag til retningslinjer som tas opp på kretsledermøtet. Valgkomiteen vedtar endelig retningslinjer basert på innspill fra Kretsledermøtet Forutsatt økonomisk grunnlag: Tilsette en ny medarbeider senest 1. kvartal 2009, deretter ytterligere en ny medarbeider fra 2010 / 2011 Evaluering av administrasjonens arbeid, organisering og kompetansebehov Utarbeide organisasjons og bemanningsplan for forbundskontoret som grunnlag for ny tilsetting i 2010/2011 Fortløpende I løpet av perioden Kretsledermøtet vår 2009 Styremøte august 2009 vurderer videre prosess etter innspillene fra kretsledermøtet Forslag til retningslinjer ferdig innen mars 2009 Tema på kretsledermøtet vår 2009 Sluttbehandles av valgkomiteen innen 1. oktober 2009 Generalsekretær foretar tilsettinger i 2009 og 2010/2011 Mars 2009 Desember Videreutvikle IT løsningene med vekt på SparTi 8. Videreutvikle festivalkonseptet og samspillet med partnere 9. Videreutvikle NBF Fordelsprogram og medlemstilbud 10. Lokale/regionale rekrutteringsaktivitet Ha gode IKT-løsninger som letter de administrative rutinene i alle ledd, og legge til rette for bruk av systemene Videreføre dagens festivalkonsept med fokus på kvalitet. Avklare festivalens fremtidig profil i sammenheng med forbundets øvrige tilbud Vurdere behovet for fordelsprogram og hvilket tilbud som skal inngå Legge til rette for at klubber og kretser kan Alle klubber og kretser skal ha tatt i bruk SparTi innen 2010, samt etablert adresse senest 1. kvartal 2009 Evaluere erfaringene med dagens IKT-verktøy Konsolidere kvalitet og bruk av systemene Videreutvikle kvalitet og funksjonalitet i IKTløsningene Konsolidere festivalen med fokus på å heve kvalitet og markedføring av dagens tilbud Avklare festivalens profil på sikt for å øke oppslutningen Vurdere festivalkonseptet inn i det totale tilbudet Arbeidsgruppe vurderer og fremmer forslag Rekrutteringsutvalget og administrasjonen Generalsekretær Fortløpende, i samarbeid med de nordiske bridgeforbundene Generalsekretær og styret, fortløpende i perioden Festivalutvalg fram til festival 2009 Styremøte juni 2009 Arbeidsgruppe vurderer og fremmer forslag innen juni 2009 Styret behandler saken i august 2009 Rekrutteringsutvalget og administrasjonen vurderer 2

3 er skal systematiseres 11. Opplæringsmateriell skal videreutvikles og tilbud for utdanning/sertifiserin g av bridgelærere systematiseres 12. Utvikle nordisk standard for opplæring 13. Nordisk nettklubb for rekruttering, opplæring og tilbud til NBF medlemmer etableres 14. NBF skal i samarbeid med andre organisasjoner styrke relasjonene til norske myndigheter 15. NBF skal videreutvikle engasjementet i internasjonal bridgepolitikk med vekt på den nordiske plattformen 16. Revidere vedtektene slik at det åpnes for at klubber i utlandet kan være medlem av NBF gjennomføre rekrutteringsaktiviteter Følge opp bridgelærerseminaret og videreutvikle tilbudet til bridgelærerne Etablere samarbeid og avtale i NBU regi om felles nordisk undervisningssystem Nordisk Standard.. Etableres som delprosjekt i NBU samarbeidet om Nordisk Standard. Jobbe for at NBF er en støtteberetiget organisasjon over statsbudsjettet Norge skal jobbe for å være representert i EBL Etablere et tilknytningsform for nordmenn som spiller bridge i utlandet vurderer behov for materiell og bistand i kretsene og klubbenes rekrutteringsaktivitet Etablere epostgruppe for videre oppfølging av deltakerne på bridgelærerseminaret Gjennomføre bridgelæreropplæring hvert år Videreutvikle opplæringsmateriell og veiledning til bridgelærer Nordisk Styringskomite koordinerer arbeidet i samsvar med planer og budsjett godkjent av NBU. Prosjektgruppe etableres og denne rapporterer til Styringskomiteen for Nordisk Standard. Tilbudet søkes etablert i samarbeid med BBO. Følge opp frivillighetsmeldingen Etablere en arbeidsgruppe for samfunnskontakt og omdømme Revitalisere Tankesportsforbundet Fremme norsk kandidat til styremedlem i EBL Etablere en særkrets for klubber i utlandet og avklare kretsens organisatoriske tilknytning og eventuelle behov for vedtektsendringer dette fortløpende Rekrutteringsutvalget, innen desember 2008 Rekrutteringsutvalget, avhengig av budsjettmidler men senest juli 2010 Rekrutteringsutvalget og administrasjonen, fortløpende oppgave Totalprosjektet Nordisk Standard skal få en felles introduksjon og lanseres 1. september Nettportal og nordisk bridgeklubb søkes klart til lansering 1. september Generalsekretær / Styret sesongen 2008/2009 Avventes Avventes Fram mot valg på styre i EBL i 2010 Styremøte senest i desember 2008 Behov for vedtektsendringer behandles på Bridgetinget NBF skal bidra aktivt til å utvikle Tankesportforbundet til en reell pådriver for utvikling av bridgen Utvikle Tankesportforbundet slik at det får en størrelse og struktur som gjør det til en reell aktør overfor offentlige myndigheter Revitalisere Tankesportforbundet Avventes til NBF har kapasitet til å være i førersetet og det er hensiktsmessig Kvantitative mål pr medlemmer i 2012 hvorav juniorer 10 Bridgelærere med dokumentert bridgepedagogisk kompetanse Egenkapital > 4 MNOK 5 ansatte på kontoret 3

4 Internasjonale titler årlig i lukkede klasser 50 % økning i deltakelsen på Norsk Bridgefestival Forutsetninger for handlingsprogrammet og tiltaksplanen Eksterne rammer - et samfunn i endring En stadig økende profesjonalisering av samfunnet rundt oss gir merkbare utslag for en organisasjon som NBF. Dette stiller større krav til kvaliteten på de tjenester og tilbud NBF og tillitsvalgte i alle ledd leverer, og fører til økt behov for kompetanse og kontinuitet hos ansatte og tillitsvalgte. Profesjonaliseringen av samfunnet fører også til større fokus på personlig økonomi, både sportslig og administrativt. I stadig større grad stilles det krav om økonomisk kompensasjon for å bidra ved gjennomføring av bridgeaktiviteter og det registreres større omfang av privat sponsing og utøvere med økonomiske insentiver for deltakelse. Myndighetenes regulering av frivillig sektor får stadig større betydning for NBF. Automatinntektene som var en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for NBF falt bort i Samtidig legges det opp til større og mer avanserte muligheter til ulike former for offentlig støtte for vår virksomhet. Dette støtteapparatet stiller krav til mottakeren, og alle ledd i organisasjonen har vist behov for styrket kompetanse for å kunne utnytte disse mulighetene bedre. Interne rammer Visjon og verdigrunnlag for NBF Bridge er tankesport som kan utøves av alle gjennom hele livet. Bridge utøves i et fellesskap basert på redelig konkurranse i et trygt og godt sosialt miljø. Alle aktiviteter er basert på verdiene trivsel, likeverd, ærlighet og fellesskap. Organisatoriske rammer Vedtektene er den viktigste organisatoriske rammebetingelse for virksomheten. Virksomhetens aktivitetsnivå skal baseres på en sunn økonomi, hvor basisvirksomheten er finansiert gjennom medlemsavgifter og NBFs turneringsaktiviteter. Økonomiplanen skal danne grunnlaget for økonomistyring og planlegging av virksomheten. Ved å synliggjøre bundne kostnader og frie midler, skal Bridgetinget kunne foreta overordnet prioritering av ressursene. Prioritering og økonomistyring i perioden mellom bridgeting er styrets ansvar. Egenkapitalen skal til enhver tid utgjøre minimum 3 millioner kroner. Alle turneringer skal i prinsippet være selvfinansierende. Avvik fra dette skal dekkes inn gjennom overskudd fra andre aktiviteter og som en konsekvens av prioriteringer. Budsjettet skal ta høyde for usikkerhet rundt deltakelse i turneringene. Forbundet skal være den ledende aktør og konkurransedyktig innen salg av bridgemateriell og -utstyr. For å delfinansiere det sentrale rekrutteringsarbeidet og landslagenes deltakelse i mesterskap, kan det gjennomføres inntektsbringende aktiviteter. Rammebetingelser for handlingsprogramperioden - utgangspunkt Finansieringsgrunnlaget er inntekter hovedsakelig fra medlemmene, gjennom kontingenter, startavgifter, mesterpoengordningen, diverse inntektsbringende aktiviteter og salg av materiell. Forbundet har ingen direkte offentlig støtte og lite sponsorinntekter. Organisasjonens kapasitet til å gjennomføre nye tiltak med få ansatte er begrenset. Andre begrensinger er tilgjengelige økonomiske ressurser og svak organisasjonskultur. 4

5 Dataverktøyet SparTi er stilt gratis til disposisjon for samtlige klubber og kretser. Dette er et administrativt IT-system som gir klubber og kretser den støtte som trengs for administrasjon, kommunikasjon og gjennomføring av tiltak. Det utarbeides hvert år en terminliste for turneringsvirksomheten og andre viktige begivenheter og tidsfrister. Hovedutfordringen i programperioden: Organisasjonsstruktur Kontoret representerer kjernen i vår virksomhet. De ansatte er vårt ansikt utad og er viktige kontinuitetsbærere. En vesentlig del av vår virksomhet organiseres gjennom utvalg som består av frivillig tillitsvalgte og er oppnevnt av styret. Noen av disse utvalgene har operativt ansvar. Denne strukturen bør i legges om slik at kontinuitet, kapasitet og kompetanse ivaretas. Det er et økende problem at tillitsvalgte i kortere eller lengre perioder ikke prioriterer NBF. I slike perioder må kontoret eller andre tillitsvalgte ta byrdene, noe som ikke fører til høyt nok servicenivå på NBFs tjenester. Kontoret må ha en sentral rolle i markedsføring av NBFs tjenester og produkter, både internt og eksternt. Den økende andelen av administrative tjenester som kjøpes inn illustrerer kontorets kapasitetsutfordringer. I konkurransen om offentlige midler vil videreføring av dagens struktur være et kraftig handicap. Det nye styret bør gjennomføre en revisjon av strukturen, slik at kontoret styrkes og blir mer operativt samtidig som styret og utvalgene spisser sin overordnede funksjon. Utvalgenes oppgaver er svært ulike. Det er mange funksjoner som med fordel kan overføres til kontoret. Dette vil gi kontoret en helt annen funksjon og føre til behov for økt bemanning. Omfang og struktur på kontorets bemanning bør være en prosess i prosessen. De siste års utvikling med stadig økende arbeidsmengde og ditto grad av outsourcing indikerer kapasitetsmangel på kontoret. Utover at regnskapsfunksjonen fortsatt legges til Viego, vil det være naturlig å fokusere på følgende behov i tillegg til dagens serviceoppgaver: Forbedre kommunikasjon og informasjon utnytte Norsk Bridge, hjemmesider, IT verktøy, støtte Norsk bridgepresse etc: Videreutvikling, koordinering og samkjøring av IT plattform. Støttefunksjon til klubbene. Serviceressurs knyttet til rekruttering, medlemsservice og organisasjonsutvikling Fagressurs som styrker Haralds kapasitet når flere operative utvalgsfunksjoner tillegges kontoret. Medlemsservice, bistand til klubber, registrering, turneringsvirksomheten, Norsk Bridgefestival, salgsvirksomheten etc. I tillegg til dette vil forbundskontoret måtte håndtere daglige administrative gjøremål samt være en sentral funksjon i relasjonen med myndighetene. Debatten om kretsstrukturen er moden for en ny runde. Det er store ulikheter mellom de ulike kretsenes administrative standard og funksjonsmåte. I enkelte sammenheng er et ikkefungerende kretsledd en stor byrde for resten av organisasjonen. Styret er av den oppfatning at det er behov for et koordinerende ledd mellom klubbnivået og det nasjonale nivå. Dersom dagens kretsstruktur skal videreføres, må funksjonaliteten i kretsleddet utvikles ellers vil det medføre uforholdsmessig forbruk av tid og kostnader for kontoret uten at klubbene får den støtte og oppfølging de er berettiget. 5

6 Organisering i større og mer slagkraftige regioner kan være en attraktiv modell på sikt. I enkelte deler av landet har kretsene utforming som regioner allerede, mens i andre deler av landet er kretsene uhensiktsmessig små. Kretsstrukturen ble justert i 1998 og tidspunktet for en ny organisasjonsgjennomgang må vurderes. Tilpasning til standardiserte strukturer for å bli berettiget til ulike former for offentlig støtte kan bli førende. Stadig flere nordmenn tilbringer deler av året i utlandet f. eks. i Spania eller andre land ved Middelhavet. I disse miljøene er det opprettet "norske" bridgeklubber. Flere av disse spillerne deltar bl.a. på bridgefestivalen eller andre turneringer i den delen av året de befinner seg i Norge. NBF har mottatt henvendelser fra spillere som ønsker at slike klubber skal kunne etablere et formelt medlemskap i NBF. Dette vil medføre at disse medlemmene får regulert sine rettigheter og plikter vis a vis NBF. Svensk Bridge har tilrettelagt for at klubber i utlandet kan etablere medlemskap. Rekruttering og samarbeid Alderssammensetning av medlemsmengden er en utfordring for NBF. Forbundet må aktivt arbeide for å tiltrekke nye medlemmer og spesielt yngre. Arbeidet som er iverksatt mht. nytt opplæringsmateriell på nordisk basis, samt utdanning av bridgepedagoger, nettklubb (nordisk regi?) må intensiveres. Samarbeid med andre organisasjoner gjennom Frivillighet Norge, Idrettsbevegelsen og Tankesportforbundet bør intensiveres. Dette vil kunne gi bidrag både til rekruttering, opplæring, økonomi og kompetanseoppbygging blant tillitsvalgte. Honorarstruktur NBF må gjennomføre en grundig vurdering av å innføre en honorarstruktur for tillitsvalgte. I dag honoreres omtrent alle mulige andre funksjoner enn sentrale tillitsverv i NBF. Honorarer vil være en ny kostnad for NBF, men det fører til konkret ansvarliggjøring av tillitsvalgte, som er meget viktig for NBF i framtida. En konkret honorarstruktur vil synliggjøre organisasjonens verdsettelse av kyndig ledelse og vil ha betydning for arbeidet i framtidige valgkomiteer. Økonomiplanen for perioden Økonomiplanen utarbeides etter mal for regnskapet, hvor de punktene som det er ønskelig å spesifisere foretas i noter tilsvarende regnskapet. Øvrig informasjon og premisser for økonomiplanen (kontingenter, antall medlemmer, antall årsverk, etc) legges inn som innledning til økonomiplanen. Første gang med ny mal så forklares sammenhengen mellom gammel og ny økonomiplan. Dette legges fram på kretsledermøtet i 2009, slik at kretsledermøtet både kan gå gjennom format på ny økonomiplan og akseptere overgangen fra gammel til ny økonomiplan. Tiltakene i handlingsplanen knyttes opp mot økonomiplanen gjennom nummerering av postene. De tiltak som ikke inngår i økonomiplanen kvitteres ut i handlingsplanen med forventet gjennomføringstidspunkt. Det er generalsekretæren som utarbeider forslag til økonomiplan. Opplegg for arbeidet med økonomiplanen behandles av styret i august, et foreløpig forslag til økonomiplan og årsbudsjett behandles i desember, og endelig budsjett og økonomiplan behandles i mars

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN Vedlegg 6 Norsk Bridgeforbund i dag HANDLINGSPLAN 2009 2012 NBF er en demokratisk organisasjon basert på verdigrunnlag og organisatoriske rammer som andre særforforbund i idretts-norge. SparTi, NBFs IT-system

Detaljer

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag 2014-2018 Side: 1 28.02.2014 1 Innledning... 3 2 Overordnede rammebetingelser... 4 2.1 Mål... 4 2.2 NBFs målsetninger i perioden 2009-2012... 5 2.3 NBFs kvantitative mål

Detaljer

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag 2012-2016 Side: 1 06.04.2012 1 Innledning... 3 2 Overordnede rammebetingelser... 4 2.1 Mål... 4 2.2 NBFs målsetninger i perioden 2009-2012... 5 2.3 NBFs kvantitative mål

Detaljer

Tidsplan for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Norsk Bridgeforbund Handlingsplan for 2011 2014

Tidsplan for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Norsk Bridgeforbund Handlingsplan for 2011 2014 Tidsplan for gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen I tråd med Bridgetingets vedtak har styret utarbeidet en tidsplan for gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen. er ansvarlig for at forbundets

Detaljer

NBFs Handlingsplan for perioden 2014-2017

NBFs Handlingsplan for perioden 2014-2017 NBFs Handlingsplan for perioden 2014-2017 Visjon 2020 Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre Overordnet målsetting 2014 2017 Øke oppslutningen om bridge

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT

REKRUTTERINGSDOKUMENT Norsk Bridgeforbund REKRUTTERINGSDOKUMENT - for stilling som - GENERALSEKRETÆR Forberedt av Jan Aasen Lillehammer, oktober 2011 1 VIRKSOMHETEN STILLING Generalsekretær SELSKAPETS NAVN Norsk Bridgeforbund

Detaljer

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...

Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber Medlemskap og kontingent Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... VEDTEKTER FOR Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser... 3 1-5

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag

Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag Fireårsplan NBF Midt- Trøndelag 2014-2018 Side: 1 13.01.2016 1 Innledning... 3 2 Overordnede rammebetingelser... 4 2.1 Mål... 4 3 Strategier og tiltak... 5 3.1 Opplæring... 5 3.2 Rekruttering... 5 4 Markedsføring...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB

VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB VEDTEKTER FOR HORTEN BRIDGEKLUBB Innhold Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber... 2 1-2 Medlemskap og kontingent... 2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser... 2 1-4 Organisatoriske bestemmelser...

Detaljer

Vedtekter for Molde Bridgeklubb

Vedtekter for Molde Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.februar 2016 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den og gjort gjeldende fra INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber 2 Definisjon, oppgaver,

Detaljer

Heimdal Bridgeklubb. org.nr

Heimdal Bridgeklubb. org.nr Innhold KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER...2 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser...2 1-2 Medlemskap og kontingent...2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...3

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 1-2013 2. - 3. mars 2013

Referat - Styremøte NBF 1-2013 2. - 3. mars 2013 Referat - Styremøte NBF 1-2013 2. - 3. mars 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Quality Hotel Tønsberg Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB) dag 1, Kristian

Detaljer

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra...

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... 1 (Basisvedtekter for NBFs klubber) Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra...

Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... 1 Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Vedtekter for BK Seniorklubben

Vedtekter for BK Seniorklubben Vedtekter for BK Seniorklubben Revidert i henhold til NBF s basisvedtekter, vedtatt av årsmøtet 25.02.14 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.02.14 *) og gjort gjeldende fra 25.02.14 Revidert i henhold

Detaljer

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5 1 Vedtekter for Notodden Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 19 februar 2010 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 04.01.2011 og gjort gjeldende fra 15.01.2011 INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

Sportsplan Norsk Bridgeforbund

Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplanen er et virkemiddel for å nå de sportslige målene for Norsk Bridgeforbunds (NBF) landslag i åpen- og dameklassen. Sportsplanen skal også bidra til å virkeliggjøre

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Referat - Styremøte NBF Rica Oslo Hotel 29. 30. november 2008

Referat - Styremøte NBF Rica Oslo Hotel 29. 30. november 2008 Referat - Styremøte NBF Rica Oslo Hotel 29. 30. november 2008 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Oslo Hotel Jan Aasen Rune Handal Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Allan

Detaljer

NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan

NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan NORSK BILSPORT Strategi- og handlingsplan 2017-2020 Norsk Bilsport populært og engasjerende for alle! Norsk bilsport består av Norges Bilsportforbund (NBF) med tilhørende hovedorganisasjoner (KNA, NMK

Detaljer

Helgeland bridgekrets

Helgeland bridgekrets Helgeland bridgekrets HANDLINGSPLAN 2009 2012 Vedtatt kretstinget: 18.04.2009 Rev.: Innledning Bridge er for oss som har den som hobby og fritidssyssel en aktivitet som gir glede og utfordringer, konkurranse

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 4-2012 24. - 25. november 2012

Referat - Styremøte NBF 4-2012 24. - 25. november 2012 Referat - Styremøte NBF 4-2012 24. - 25. november 2012 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Victoria Hotel, Oslo Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Forslag til nye medlemskapsformer, kontingent- og avgifter for NBF

Forslag til nye medlemskapsformer, kontingent- og avgifter for NBF Forslag til nye medlemskapsformer, kontingent- og avgifter for NBF Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser som sikter mot at forbundets og kretsenes

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 3-2012 31. august 2. september 2012

Referat - Styremøte NBF 3-2012 31. august 2. september 2012 Referat - Styremøte NBF 3-2012 31. august 2. september 2012 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Hotel Gardermoen Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

RESYME KRU KONFERANSEN 2004

RESYME KRU KONFERANSEN 2004 RESYME KRU KONFERANSEN 2004 FREDAG 19. MARS Rune Handal ønsket velkommen og understreket at samlingen er en videreføring av arbeidet som ble påbegynt i fjor. Brainstormingen er over, vi har både momentene

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv. Innledning Jan Aasen President

EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv. Innledning Jan Aasen President EM 2015 i et rekrutteringsperspektiv Innledning Jan Aasen President EM 2015 Open championship (1200 1500 participants) Youth championship (500 600 participants) International youth festival (600 700 participants).and

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Generell informasjon og reglementer

Generell informasjon og reglementer Generell informasjon og reglementer Bridge er gøy, her ser vi ekte glede representert med Kretsmestere Mix 2014 Karl Olav Nybø Hansen Tone Sommerseth Innhold Klubbenes kontingenter og spilleavgifter...

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling

Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling 2017 2020 Forslag til årsmøtet fredag 19. og lørdag 20. mai 2017 Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion - Innebandyavdelingen

Detaljer

Referat - Styremøte NBF i Oslo november 2010

Referat - Styremøte NBF i Oslo november 2010 Referat - Styremøte NBF i Oslo 27. 28. november 2010 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Ullevaal og Rica Victoria Hotell Jan Aasen Rune Handal Jan Aasen (JAa), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk

Detaljer

Påtroppende generalsekretær, Trond Stenhaug, ble presentert for Speiderstyret og deltok i møtet fredag.

Påtroppende generalsekretær, Trond Stenhaug, ble presentert for Speiderstyret og deltok i møtet fredag. Sak nr.: 70/9/16/V Dok. nr.: 40/16 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19.-21. AUGUST 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Møtt: Arnstein Nymoen, Eva Falstad Flått, Pål Dahl, Even Øvereng, Geir Enge og Roar Kvaløyseter.

Møtt: Arnstein Nymoen, Eva Falstad Flått, Pål Dahl, Even Øvereng, Geir Enge og Roar Kvaløyseter. Nord-Trøndelag Referat styremøte 13. mai 2009 Sjøåsen Hotell Møtt: Arnstein Nymoen, Eva Falstad Flått, Pål Dahl, Even Øvereng, Geir Enge og Roar Kvaløyseter. Forfall: Aslaug Tinglum Referent: Pål/Arnstein

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 5. - 6. april 2003

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 5. - 6. april 2003 Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 5. - 6. april 2003 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede fra Styret: Rica Travel Hotell Gardermoen Jan Aasen Rune Handal Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger

Detaljer

Årsberetning NBF Midt- Trøndelag 2014

Årsberetning NBF Midt- Trøndelag 2014 Årsberetning NBF Midt- Trøndelag 2014 Innhold Kretsstyrets beretning for 2014...3 Styre og utvalg...3 Kretsens virksomhet i relasjon til handlingsplanen...4 Hovedmål 1: Effektiv daglig drift av NBF Midt-Trøndelag...4

Detaljer

Veiviseren. Styrekalender. GG00201-2Veviser Styrekalender-lommeformat.indd 1 05-08-08 11:43:40

Veiviseren. Styrekalender. GG00201-2Veviser Styrekalender-lommeformat.indd 1 05-08-08 11:43:40 Veiviseren Styrekalender GG00201-2Veviser Styrekalender-lommeformat.indd 1 05-08-08 11:43:40 NBF Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem!

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem! 1000-1100 Velkommen Inger 1100 1115 Pause 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb Marianne 1215 1245 Kaffe og vafler 1245-1530 Ruteropplæring Allan Vel hjem! Årsberetning

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Gardermoen hotell Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Informasjon om ny landslagsstruktur vedtatt av Forbundsstyret

Informasjon om ny landslagsstruktur vedtatt av Forbundsstyret NORGES VOLLEYBALLFORBUND Informasjon om ny landslagsstruktur vedtatt av Forbundsstyret 31.1.2017 Innledning: Forbundsstyret har behandlet ny landslagsmodell og struktur i 3 styremøter i henholdsvis september,

Detaljer

Referat fra styremøte nr

Referat fra styremøte nr Referat fra styremøte nr. 02-02 Dato: 16. og 17. mars 2002 Sted: NBFs lokaler i Oslo Møteleder: Jan Aasen Referent: Tilstede fra Styret: Harald Skjæran (sak 3 og 5), Inger Hjellemarken (lørdag) og Jan

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Klubbsamling Midt-Trøndelag

Klubbsamling Midt-Trøndelag Klubbsamling Midt-Trøndelag Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb? Bridgehuset 14.04.12 KlubbsamlingM-T 14.04.12 - Forventninger - TilbudfraNBF - Lederskap samhandling - Klubbutvikling

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

STRATEGIPLAN (SP) FOR NORD-TRØNDELAG BEDRIFTSIDRETTSKRETS

STRATEGIPLAN (SP) FOR NORD-TRØNDELAG BEDRIFTSIDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (SP) FOR NORD-TRØNDELAG BEDRIFTSIDRETTSKRETS 2017-2019 Visjon Et Sprekere Nord- Trøndelag. Idrettsglede for alle nordtrøndere. Virksomhetsidé Fremme en aktiv livsstil og bidra til et sprekere

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Helgeland bridgekrets

Helgeland bridgekrets Helgeland bridgekrets HANDLINGSPLAN 2011 2014 Vedtatt kretstinget: 18.04.2009 Rev.: 01-2011 Innledning Bridge er for oss som har den som hobby og fritidssyssel en aktivitet som gir glede og utfordringer,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden Østfold skytterkrets Langtids- og virksomhetsplan for perioden 2017 2021 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 2 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 3 Østfold skytterkrets Langtids-

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016

HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG 2012-2016 Der alle har glede av å være Oppdatert, mars 2014 1 HANDLINGSPLAN FOR OPPEGÅRD IL 2012-2016 Handlingsplanen er et arbeidsredskap for lagets styrende organer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer