Handlingsprogram for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for perioden 2009 2012"

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Viktige målsettinger for perioden som ble vedtatt av Bridgetinget 1. Beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye gjennom et allsidig tilbud med høy kvalitet 2. Intern og ekstern og kommunikasjon skal videreutvikles. 3. Organisasjonsmessig utvikling ved bl.a. å gi gode tilbud (kurs/videreutdanning) til tillitsvalgte. 4. Regionstruktur til erstatning for dagens kretsstruktur må vurderes 5. Innføre honorarstruktur for tillitsvalgte 6. Styrke kontorets kapasitet og profesjonalitet. 7. Videreutvikle IT løsningene med vekt på SparTi 8. Videreutvikle festivalkonseptet og samspillet med partnere 9. Videreutvikle NBF Fordelsprogram og medlemstilbud 10. Lokale/regionale rekrutteringsaktiviteter skal systematiseres 11. Opplæringsmateriell skal videreutvikles og tilbud for utdanning/sertifisering av bridgelærere systematiseres 12. Utvikle nordisk standard for opplæring 13. Nordisk nettklubb for rekruttering, opplæring og tilbud til NBF medlemmer etableres 14. NBF skal i samarbeid med andre organisasjoner styrke relasjonene til norske myndigheter 15. NBF skal bidra aktivt til å utvikle Tankesportforbundet til en reell pådriver for utvikling av bridgen. 16. NBF skal videreutvikle engasjementet i internasjonal bridgepolitikk med vekt på den nordiske plattformen 17. Revidere vedtektene slik at det åpnes for at klubber i utlandet kan være medlem av NBF Tiltaksplan for å nå målene i handlingsprogrammet Styret har utarbeidet en tiltaksplan for å konkretisere målsettingene i handlingsprogrammet, hvor det fremgår strategien, tiltak og virkemidler, planlagt gjennomføringstidspunkt og hvem som er ansvarlig: Målsetting for perioden Strategi Tiltak og virkemidler Behandlings- / gjennomføringstidspunkt og hvem 1. Beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye gjennom et allsidig tilbud med høy kvalitet 2. Intern og ekstern og kommunikasjon skal videreutvikles. 3. Organisasjonsmessig utvikling ved bl.a. å Gjennomgå innhold og kvalitet på forbundets turneringstilbud, samt utvikle nye tilbud til nye målgrupper. Aktiv bruk av medlemsbladet og nye elektroniske kanaler for kommunikasjon, markedsføring og informasjon Videreutvikle dagens tilbud av opplæringstiltak TMU og festivalutvalget evaluerer og gjennomfører tiltak for å heve kvaliteten på eksisterende turneringstilbud. Etablere en arbeidsgruppe som utvikler nye tilbud kalt seniortilbud. Etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til informasjon og kommunikasjonsstrategi Organisasjonsdagene Bridgelærerseminar Evaluering av turneringstilbud og festivalen behandles av styret i møte juni 2009 Seniortilbud etablert fra høsten 2009, behandles av styret på møte i mars 2009 Første del av utvalgets forslag behandles av styret i møte i mars 2009 Hvert år Hvert år 1

2 gi gode tilbud (kurs/videreutdannin g) til tillitsvalgte 4. Regionstruktur til erstatning for dagens kretsstruktur må vurderes 5. Innføre honorarstruktur for tillitsvalgte 6. Styrke kontorets kapasitet og profesjonalitet for tillitsvalgte, bridgelærer og turneringsleder Avklare hva som er forventningene til kretser og klubber, og hva som ikke kan løses innenfor dagens struktur Avklare retningslinjer for honorarstrukturen Øke bemanningen i tråd med det økonomiske grunnlaget Turneringslederseminarer Utrede muligheter for samarbeid med studieforbund og avklare videre strategi Kretsledermøtet diskuterer forventninger til kretser og klubber, og hvordan dette best kan løses hhv innenfor dagens struktur eller i regioner Valgkomiteen i samarbeid med styret utarbeider forslag til retningslinjer som tas opp på kretsledermøtet. Valgkomiteen vedtar endelig retningslinjer basert på innspill fra Kretsledermøtet Forutsatt økonomisk grunnlag: Tilsette en ny medarbeider senest 1. kvartal 2009, deretter ytterligere en ny medarbeider fra 2010 / 2011 Evaluering av administrasjonens arbeid, organisering og kompetansebehov Utarbeide organisasjons og bemanningsplan for forbundskontoret som grunnlag for ny tilsetting i 2010/2011 Fortløpende I løpet av perioden Kretsledermøtet vår 2009 Styremøte august 2009 vurderer videre prosess etter innspillene fra kretsledermøtet Forslag til retningslinjer ferdig innen mars 2009 Tema på kretsledermøtet vår 2009 Sluttbehandles av valgkomiteen innen 1. oktober 2009 Generalsekretær foretar tilsettinger i 2009 og 2010/2011 Mars 2009 Desember Videreutvikle IT løsningene med vekt på SparTi 8. Videreutvikle festivalkonseptet og samspillet med partnere 9. Videreutvikle NBF Fordelsprogram og medlemstilbud 10. Lokale/regionale rekrutteringsaktivitet Ha gode IKT-løsninger som letter de administrative rutinene i alle ledd, og legge til rette for bruk av systemene Videreføre dagens festivalkonsept med fokus på kvalitet. Avklare festivalens fremtidig profil i sammenheng med forbundets øvrige tilbud Vurdere behovet for fordelsprogram og hvilket tilbud som skal inngå Legge til rette for at klubber og kretser kan Alle klubber og kretser skal ha tatt i bruk SparTi innen 2010, samt etablert adresse senest 1. kvartal 2009 Evaluere erfaringene med dagens IKT-verktøy Konsolidere kvalitet og bruk av systemene Videreutvikle kvalitet og funksjonalitet i IKTløsningene Konsolidere festivalen med fokus på å heve kvalitet og markedføring av dagens tilbud Avklare festivalens profil på sikt for å øke oppslutningen Vurdere festivalkonseptet inn i det totale tilbudet Arbeidsgruppe vurderer og fremmer forslag Rekrutteringsutvalget og administrasjonen Generalsekretær Fortløpende, i samarbeid med de nordiske bridgeforbundene Generalsekretær og styret, fortløpende i perioden Festivalutvalg fram til festival 2009 Styremøte juni 2009 Arbeidsgruppe vurderer og fremmer forslag innen juni 2009 Styret behandler saken i august 2009 Rekrutteringsutvalget og administrasjonen vurderer 2

3 er skal systematiseres 11. Opplæringsmateriell skal videreutvikles og tilbud for utdanning/sertifiserin g av bridgelærere systematiseres 12. Utvikle nordisk standard for opplæring 13. Nordisk nettklubb for rekruttering, opplæring og tilbud til NBF medlemmer etableres 14. NBF skal i samarbeid med andre organisasjoner styrke relasjonene til norske myndigheter 15. NBF skal videreutvikle engasjementet i internasjonal bridgepolitikk med vekt på den nordiske plattformen 16. Revidere vedtektene slik at det åpnes for at klubber i utlandet kan være medlem av NBF gjennomføre rekrutteringsaktiviteter Følge opp bridgelærerseminaret og videreutvikle tilbudet til bridgelærerne Etablere samarbeid og avtale i NBU regi om felles nordisk undervisningssystem Nordisk Standard.. Etableres som delprosjekt i NBU samarbeidet om Nordisk Standard. Jobbe for at NBF er en støtteberetiget organisasjon over statsbudsjettet Norge skal jobbe for å være representert i EBL Etablere et tilknytningsform for nordmenn som spiller bridge i utlandet vurderer behov for materiell og bistand i kretsene og klubbenes rekrutteringsaktivitet Etablere epostgruppe for videre oppfølging av deltakerne på bridgelærerseminaret Gjennomføre bridgelæreropplæring hvert år Videreutvikle opplæringsmateriell og veiledning til bridgelærer Nordisk Styringskomite koordinerer arbeidet i samsvar med planer og budsjett godkjent av NBU. Prosjektgruppe etableres og denne rapporterer til Styringskomiteen for Nordisk Standard. Tilbudet søkes etablert i samarbeid med BBO. Følge opp frivillighetsmeldingen Etablere en arbeidsgruppe for samfunnskontakt og omdømme Revitalisere Tankesportsforbundet Fremme norsk kandidat til styremedlem i EBL Etablere en særkrets for klubber i utlandet og avklare kretsens organisatoriske tilknytning og eventuelle behov for vedtektsendringer dette fortløpende Rekrutteringsutvalget, innen desember 2008 Rekrutteringsutvalget, avhengig av budsjettmidler men senest juli 2010 Rekrutteringsutvalget og administrasjonen, fortløpende oppgave Totalprosjektet Nordisk Standard skal få en felles introduksjon og lanseres 1. september Nettportal og nordisk bridgeklubb søkes klart til lansering 1. september Generalsekretær / Styret sesongen 2008/2009 Avventes Avventes Fram mot valg på styre i EBL i 2010 Styremøte senest i desember 2008 Behov for vedtektsendringer behandles på Bridgetinget NBF skal bidra aktivt til å utvikle Tankesportforbundet til en reell pådriver for utvikling av bridgen Utvikle Tankesportforbundet slik at det får en størrelse og struktur som gjør det til en reell aktør overfor offentlige myndigheter Revitalisere Tankesportforbundet Avventes til NBF har kapasitet til å være i førersetet og det er hensiktsmessig Kvantitative mål pr medlemmer i 2012 hvorav juniorer 10 Bridgelærere med dokumentert bridgepedagogisk kompetanse Egenkapital > 4 MNOK 5 ansatte på kontoret 3

4 Internasjonale titler årlig i lukkede klasser 50 % økning i deltakelsen på Norsk Bridgefestival Forutsetninger for handlingsprogrammet og tiltaksplanen Eksterne rammer - et samfunn i endring En stadig økende profesjonalisering av samfunnet rundt oss gir merkbare utslag for en organisasjon som NBF. Dette stiller større krav til kvaliteten på de tjenester og tilbud NBF og tillitsvalgte i alle ledd leverer, og fører til økt behov for kompetanse og kontinuitet hos ansatte og tillitsvalgte. Profesjonaliseringen av samfunnet fører også til større fokus på personlig økonomi, både sportslig og administrativt. I stadig større grad stilles det krav om økonomisk kompensasjon for å bidra ved gjennomføring av bridgeaktiviteter og det registreres større omfang av privat sponsing og utøvere med økonomiske insentiver for deltakelse. Myndighetenes regulering av frivillig sektor får stadig større betydning for NBF. Automatinntektene som var en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for NBF falt bort i Samtidig legges det opp til større og mer avanserte muligheter til ulike former for offentlig støtte for vår virksomhet. Dette støtteapparatet stiller krav til mottakeren, og alle ledd i organisasjonen har vist behov for styrket kompetanse for å kunne utnytte disse mulighetene bedre. Interne rammer Visjon og verdigrunnlag for NBF Bridge er tankesport som kan utøves av alle gjennom hele livet. Bridge utøves i et fellesskap basert på redelig konkurranse i et trygt og godt sosialt miljø. Alle aktiviteter er basert på verdiene trivsel, likeverd, ærlighet og fellesskap. Organisatoriske rammer Vedtektene er den viktigste organisatoriske rammebetingelse for virksomheten. Virksomhetens aktivitetsnivå skal baseres på en sunn økonomi, hvor basisvirksomheten er finansiert gjennom medlemsavgifter og NBFs turneringsaktiviteter. Økonomiplanen skal danne grunnlaget for økonomistyring og planlegging av virksomheten. Ved å synliggjøre bundne kostnader og frie midler, skal Bridgetinget kunne foreta overordnet prioritering av ressursene. Prioritering og økonomistyring i perioden mellom bridgeting er styrets ansvar. Egenkapitalen skal til enhver tid utgjøre minimum 3 millioner kroner. Alle turneringer skal i prinsippet være selvfinansierende. Avvik fra dette skal dekkes inn gjennom overskudd fra andre aktiviteter og som en konsekvens av prioriteringer. Budsjettet skal ta høyde for usikkerhet rundt deltakelse i turneringene. Forbundet skal være den ledende aktør og konkurransedyktig innen salg av bridgemateriell og -utstyr. For å delfinansiere det sentrale rekrutteringsarbeidet og landslagenes deltakelse i mesterskap, kan det gjennomføres inntektsbringende aktiviteter. Rammebetingelser for handlingsprogramperioden - utgangspunkt Finansieringsgrunnlaget er inntekter hovedsakelig fra medlemmene, gjennom kontingenter, startavgifter, mesterpoengordningen, diverse inntektsbringende aktiviteter og salg av materiell. Forbundet har ingen direkte offentlig støtte og lite sponsorinntekter. Organisasjonens kapasitet til å gjennomføre nye tiltak med få ansatte er begrenset. Andre begrensinger er tilgjengelige økonomiske ressurser og svak organisasjonskultur. 4

5 Dataverktøyet SparTi er stilt gratis til disposisjon for samtlige klubber og kretser. Dette er et administrativt IT-system som gir klubber og kretser den støtte som trengs for administrasjon, kommunikasjon og gjennomføring av tiltak. Det utarbeides hvert år en terminliste for turneringsvirksomheten og andre viktige begivenheter og tidsfrister. Hovedutfordringen i programperioden: Organisasjonsstruktur Kontoret representerer kjernen i vår virksomhet. De ansatte er vårt ansikt utad og er viktige kontinuitetsbærere. En vesentlig del av vår virksomhet organiseres gjennom utvalg som består av frivillig tillitsvalgte og er oppnevnt av styret. Noen av disse utvalgene har operativt ansvar. Denne strukturen bør i legges om slik at kontinuitet, kapasitet og kompetanse ivaretas. Det er et økende problem at tillitsvalgte i kortere eller lengre perioder ikke prioriterer NBF. I slike perioder må kontoret eller andre tillitsvalgte ta byrdene, noe som ikke fører til høyt nok servicenivå på NBFs tjenester. Kontoret må ha en sentral rolle i markedsføring av NBFs tjenester og produkter, både internt og eksternt. Den økende andelen av administrative tjenester som kjøpes inn illustrerer kontorets kapasitetsutfordringer. I konkurransen om offentlige midler vil videreføring av dagens struktur være et kraftig handicap. Det nye styret bør gjennomføre en revisjon av strukturen, slik at kontoret styrkes og blir mer operativt samtidig som styret og utvalgene spisser sin overordnede funksjon. Utvalgenes oppgaver er svært ulike. Det er mange funksjoner som med fordel kan overføres til kontoret. Dette vil gi kontoret en helt annen funksjon og føre til behov for økt bemanning. Omfang og struktur på kontorets bemanning bør være en prosess i prosessen. De siste års utvikling med stadig økende arbeidsmengde og ditto grad av outsourcing indikerer kapasitetsmangel på kontoret. Utover at regnskapsfunksjonen fortsatt legges til Viego, vil det være naturlig å fokusere på følgende behov i tillegg til dagens serviceoppgaver: Forbedre kommunikasjon og informasjon utnytte Norsk Bridge, hjemmesider, IT verktøy, støtte Norsk bridgepresse etc: Videreutvikling, koordinering og samkjøring av IT plattform. Støttefunksjon til klubbene. Serviceressurs knyttet til rekruttering, medlemsservice og organisasjonsutvikling Fagressurs som styrker Haralds kapasitet når flere operative utvalgsfunksjoner tillegges kontoret. Medlemsservice, bistand til klubber, registrering, turneringsvirksomheten, Norsk Bridgefestival, salgsvirksomheten etc. I tillegg til dette vil forbundskontoret måtte håndtere daglige administrative gjøremål samt være en sentral funksjon i relasjonen med myndighetene. Debatten om kretsstrukturen er moden for en ny runde. Det er store ulikheter mellom de ulike kretsenes administrative standard og funksjonsmåte. I enkelte sammenheng er et ikkefungerende kretsledd en stor byrde for resten av organisasjonen. Styret er av den oppfatning at det er behov for et koordinerende ledd mellom klubbnivået og det nasjonale nivå. Dersom dagens kretsstruktur skal videreføres, må funksjonaliteten i kretsleddet utvikles ellers vil det medføre uforholdsmessig forbruk av tid og kostnader for kontoret uten at klubbene får den støtte og oppfølging de er berettiget. 5

6 Organisering i større og mer slagkraftige regioner kan være en attraktiv modell på sikt. I enkelte deler av landet har kretsene utforming som regioner allerede, mens i andre deler av landet er kretsene uhensiktsmessig små. Kretsstrukturen ble justert i 1998 og tidspunktet for en ny organisasjonsgjennomgang må vurderes. Tilpasning til standardiserte strukturer for å bli berettiget til ulike former for offentlig støtte kan bli førende. Stadig flere nordmenn tilbringer deler av året i utlandet f. eks. i Spania eller andre land ved Middelhavet. I disse miljøene er det opprettet "norske" bridgeklubber. Flere av disse spillerne deltar bl.a. på bridgefestivalen eller andre turneringer i den delen av året de befinner seg i Norge. NBF har mottatt henvendelser fra spillere som ønsker at slike klubber skal kunne etablere et formelt medlemskap i NBF. Dette vil medføre at disse medlemmene får regulert sine rettigheter og plikter vis a vis NBF. Svensk Bridge har tilrettelagt for at klubber i utlandet kan etablere medlemskap. Rekruttering og samarbeid Alderssammensetning av medlemsmengden er en utfordring for NBF. Forbundet må aktivt arbeide for å tiltrekke nye medlemmer og spesielt yngre. Arbeidet som er iverksatt mht. nytt opplæringsmateriell på nordisk basis, samt utdanning av bridgepedagoger, nettklubb (nordisk regi?) må intensiveres. Samarbeid med andre organisasjoner gjennom Frivillighet Norge, Idrettsbevegelsen og Tankesportforbundet bør intensiveres. Dette vil kunne gi bidrag både til rekruttering, opplæring, økonomi og kompetanseoppbygging blant tillitsvalgte. Honorarstruktur NBF må gjennomføre en grundig vurdering av å innføre en honorarstruktur for tillitsvalgte. I dag honoreres omtrent alle mulige andre funksjoner enn sentrale tillitsverv i NBF. Honorarer vil være en ny kostnad for NBF, men det fører til konkret ansvarliggjøring av tillitsvalgte, som er meget viktig for NBF i framtida. En konkret honorarstruktur vil synliggjøre organisasjonens verdsettelse av kyndig ledelse og vil ha betydning for arbeidet i framtidige valgkomiteer. Økonomiplanen for perioden Økonomiplanen utarbeides etter mal for regnskapet, hvor de punktene som det er ønskelig å spesifisere foretas i noter tilsvarende regnskapet. Øvrig informasjon og premisser for økonomiplanen (kontingenter, antall medlemmer, antall årsverk, etc) legges inn som innledning til økonomiplanen. Første gang med ny mal så forklares sammenhengen mellom gammel og ny økonomiplan. Dette legges fram på kretsledermøtet i 2009, slik at kretsledermøtet både kan gå gjennom format på ny økonomiplan og akseptere overgangen fra gammel til ny økonomiplan. Tiltakene i handlingsplanen knyttes opp mot økonomiplanen gjennom nummerering av postene. De tiltak som ikke inngår i økonomiplanen kvitteres ut i handlingsplanen med forventet gjennomføringstidspunkt. Det er generalsekretæren som utarbeider forslag til økonomiplan. Opplegg for arbeidet med økonomiplanen behandles av styret i august, et foreløpig forslag til økonomiplan og årsbudsjett behandles i desember, og endelig budsjett og økonomiplan behandles i mars

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Foreslår gjenvalg Mer om Bridgetinget på side 19

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Foreslår gjenvalg Mer om Bridgetinget på side 19 Nr. 2 Mai 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord E10 E543 KJ874 105 Syd D64 E106 EKDJ732

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 Sak Forslag innkommet fra/tema Side 1 Forbundsstyret 1. Ny medlemskapsordning fra 1.1.2013 2. Fortolkning eventuelt justering av disiplinærvedtektenes 12-3f 1 1 Forslag fra

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Nytt felles lærlingekontor

Nytt felles lærlingekontor Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56087/2011 2011/6417 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Administrasjonsutvalget 11.10.2011 11/149 Bystyret 27.10.2011

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012

RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012 RINGERIKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 BUDSJETT 2012 Rådmannens foreløpige grunnlagsdokument Formannskapets møte 18.10.2011 RÅDMANNENS FORORD OG DE VIKTIGSTE PUNKTENE I HANDLINGSPROGRAM 2012-2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0

Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst. Versjon 1.0 Rapport Etablering av Felles Tjenesteleverandør for IKT i Helse Sør-Øst Versjon 1.0 Morten Finborud, Helse Sør-Øst RHF Frode Finne, Sykehuset Innlandet HF Knut Arne Gjertsen, Sykehuset Buskerud HF Leif

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

St.meld. nr. 26 (2000-2001)

St.meld. nr. 26 (2000-2001) St.meld. nr. 26 (2000-2001) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 26 2 1 Innledning og sammendrag 1.1 Innledning I tråd med det

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer