STANDARD FOR FYSIOTERAPI VED KREFTRELATERT LYMFØDEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD FOR FYSIOTERAPI VED KREFTRELATERT LYMFØDEM"

Transkript

1 STANDARD FOR FYSIOTERAPI VED KREFTRELATERT LYMFØDEM

2 Februar 1998 Arbeidet har fatt økonomisk støtte fra Den Norske Kreftforening og Norske Fysioterapeuters Forbund. INNHOLDFORTEGNELSE side 0. ORIENTERING Forord Avgrensing 1. FORMÅL Hovedmål Delmål for fysioterapien Delmål for standarden TERMER OG DEFINISJONER Kreftrelatert lymfødem Former for kreftrelatert lymfødem BRUKSOMRÅDE 4. FREMGANGSMÅTE 4. 1 Symptomer 4. 2 Kontraindikasjoner 4. 3 Metode for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem 4. 4 Retningslinjer for fysioterapien 4. 5 Merknader 4. 6 Henvisning til fysioterapi 4. 7 Begynnende lymfødem 4. 8 Moderat og omfattende lymfødem 4. 9 Lymfødem ved utbredt kreftsykdom 2

3 Februar EVALUERING LOVER OG FORSKRIFTER Lov om folketrygd 16 Rikstrygdeverkets forskrifter 16 Grunnstønad' 17 Pulsator REFERANSER HØRINGSINSTANSER 20 VEDLEGG I Informasjon og retningslinjer for fysioterapi VEDLEGG II Kreft og lymfødemutvikling VEDLEGG 111 Orientering fra arbeidsgruppen. SØKEORD: Cancer Care, Lymphoedema, Physiotherapy Lymphedema, Physical Therapy, Kreftomsorg, Lymfodem, Fysioterapi 3

4 Februar ORIENTERING NFF's standard med vedlegg I, II og Ill er utarbeidet av fysioterapeutene Bøhn, Mona, Det Norske Radiumhospital, Montebello, 0310 Oslo (leder) Bulow, Inger, Det Norske Radiumhospital, Montebello, 0310 Oslo Kjeldsberg, Guri, Rosenkrantz Fysioterapi, Rosenkrantzgt. 3, 5003 Bergen Skard, Ragnhild, Triangelen Fysioterapi og Treningssenter, Postb. 183, 2401 Elverum Vigen, Wenche, Norsk Lymfødemklinikk, Stensberggt. 19, 0170 Oslo FORORD NFF's standard ble behandlet av Norske Fysioterapeuters Forbund's fagråd i februar Standarden er godkjent av NFF's Sentralstyre. Dokumentet er primært beregnet for fysioterapeuter og annet helsepersonell, men kan leses av alle med interesse for temaet. Det henvises til artikler om resultater av fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem (10,16,20,22,24,37,38,41). Dokumentasjonen viser til effekt med reduksjon av volum og plager forårsaket av lymfødem. NFF's standard bygger på den publiserte litteraturen, på upubliserte arbeidsrapporter og omfattende praksiserfaring. Fysioterapeuter med spesialkompetanse og erfaring i behandling av kreftrelatert lymfødem, finnes ikke over hele landet i dag. Standarden bidrar til at fysioterapeuter med begrenset eller ingen kunnskap og erfaring på området, kan finne nyttige tiltak og løsninger til brukernes beste. AVGRENSNING NFF's standard begrenser seg til å omhandle konvensjonell fysioterapi ved lymfødem sekundært til kreft og kreftbehandling. Lymfesystemets anatomi, fysiologi og patofysiologi beskrives ikke i standarden. Det henvises til relevant litteratur på området. Sekundære lymfødem kan i sjeldne tilfeller utløses av annet enn kreft. Disse lymfødemer er således ikke kreftrelatert, og berøres ikke her. Behandling av primære lymfødem hvor årsaken er en medfødt svikt i lymfesystemet, er ikke inkludert i NFF's standard. 4

5 Februar FORMÅL HOVEDMÅL Fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem skal bidra til best mulig funksjon og minst mulig plager for pasientene. Delmål for fysioterapien Redusere lymfødemet Minske smerter Stimulere den enkeltes ressurser i arbeidet med å holde lymfødemet under kontroll Bedre den totale mestringsevnen Vedlikeholde eller øke aktivitetsnivået Unngå overforbruk av helsetjenester Delmål for standarden Skape samsvar i fysioterapeutiske og onkologiske miljø om prinsipper for fysioterapi ved alle former av kreftrelatert lymfødem Bidra til tidligst mulig diagnostikk og behandlingstiltak Forebygge utvikling til omfattende lymfødem Utvikle mulighet for hensiktsmessig fysioterapi til alle med kreftrelatert lymfødem Samle systematisert kunnskap og erfaring om lymfødembehandling Danne grunnlag for forskningsprosjekter 5

6 Februar TERMER OG DEFINISJONER KREFTRELATERT LYMFØDEM Kreftrelatert lymfødem er en sekundær lidelse i den forstand at den er sekundær til kreft og kreftbehandling. Etter kreftoperasjoner hvor det fjernes lymfeknuter, blir lymfesystemets transportkapasitet i området varig redusert. Strålebehandling i samme område reduserer transportkapasiteten ytterligere. Lymfødem oppstår når transporten av lymfevæske i vevet ikke dekker behovet. Dette kan resultere i en opphoping av væske og proteiner, og vi får et begynnende lymfødem. Blir den proteinrike væsken stående i vevet, starter etter hvert en fibrotiseringsprosess med nydannelse av bindevev og fett, og lymfødemet utvikler seg videre (10). Hos noen oppstår et lymfødem før eller senere, de fleste får ingen plager.' FORMER FOR KREFTRELATERT LYMFØDEM På bakgrunn av behovet for variasjon av tiltak, er det i tillegg til beskrivelse av generelle retningslinjer for fysioterapien, valgt å gi noen tilleggsopplysninger ved tre former for kreftrelatert lymfødem. Begynnende lymfødem Moderat og omfattende lymfødem Lymfødem ved utbredt kreftsykdom 3. BRUKSOMRÅDE NFF's standard kan brukes av fysioterapeuter ved alle tilfeller av kreftrelatert lymfødem. Standarden er tilpasset helsevesenet i Norge. NFF's standard er veiledende i den forstand at den bør tilpasses fysioterapifaglige, tverrfaglige og andre forhold ved den enkelte arbeidsplass. Egne arbeidsdokumenter og prosedyrer kan utarbeides etter retningslinjer beskrevet i NFF's standard. Standarden belyser bakgrunn og prinsipper samtidig som den gir retningslinjer for passende, hensiktsmessig og anerkjent praksis. Innenfor rammene er det rikelig plass til den individuelle tilnærmingen og dynamiske prosessen fysioterapeuter ønsker å ha med hver enkelt pasient. ' Se Vedlegg 11, Utbredelse og forekomst 6

7 Februar 1998 [4. FREMGANGSMÅTE Vedlegg I er absolutt nødvendig som bakgrunnskunnskap og forståelse for fremgangsmåten. Dessuten anbefales det å lese hele standarden samt Vedlegg II og III før lymfødembehandlingen starter. Det vil alltid være flytende overganger mellom begynnende lymfødem, moderat og omfattende lymfødem og lymfødem ved utbredt kreftsykdom. Metoden tilpasses etter klinisk skjønn SYMPTOMER Fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem er enklest og minst ressurskrevende hvis pasienten kommer raskt til behandling. Tidlig diagnose er derfor vesentlig. Et lymfødem kan starte med ubetydelige og diffuse symptomer. En eller flere av følgende symptomer eller fornemmelser tyder på et lymfødem under utvikling: Følelse av en ubehagelig og ofte udefinerbar forandring Tyngdefølelse (Spreng)smerter Konsistensforandringer i hud og underhud Antydning til omkretsøkning Hevelsen kan forsvinne, men dukker vanligvis opp igjen Et mer omfattende lymfødem har i tillegg følgende symptomer i varierende grad Smerter ved berøring Unormal fortykkelse av underhuden Bevegelseshemming Postivt Stemeters tegn' Ved akutt lymfødem kan pitting 2 forekomme Pareser ;Forrykket hud, grove hudfolder og/eller åpne sår ved svære lymfødem (elefantiasis) ' Fortykkelse av huden som gjor det vanskelig å løfte huden på oversiden av annen finger eller tå. Motsatte side undersøkes til sammenligning. 2 Et trykk med fingeren i 3-4 sekunder som etterlater en fordypning i huden. Denne forsvinner igjen etter få sekunder.

8 Februar KONTRAINDIKASJONER Absolutte kontraindikasjoner Ødem hos kreftopererte kan undertiden ha andre årsaker enn kreftbehandling. Ved følgende tilstander skal pasientene ikke ha lymfødembehandling: Akutte betennelser, lokale eller generelle Arteriell insuffisiens med fare for nekrose Trombose og emboli Relative kontraindikasjoner Lymfødembehandling er i utgangspunktet ikke aktuelt ved følgende tilstander Ubehandlet - kreftsykdom - hjertesvikt - nyresvikt Ødem forårsaket av hjerte- eller nyrelidelse skal ikke behandles med fysioterapi. Et kreftrelatert lymfødem hos mennesker med godt regulert hjerte- eller nyrelidelse, eller kreftsykdom under behandling, kan derimot få fysioterapi etter avtale med lege. 4.3 METODE FOR FYSIOTERAPI VED KREFTRELATERT LYMFØDEM Enkelttiltak i metoden Informasjon og veiledning Hudpleie Manuell lymfedrenasje ad modum Vodder (MI,)' Intermitterende trykkmassasje med pulsator Bandasjering Kompresjonsstrømper Bevegelse og respirasjonsøvelser Intensivbehandling Vedlikeholdsbehandling Fysioterapimetoden gjelder alle former for kreftrelatert lymfødem. Komponentene i metoden ses i sammenheng. Enkelttiltak er sjelden tilstrekkelig behandling. Vedlegg I beskriver metoden nærmere. ' Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk.

9 9 Februar RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPIEN Hvor omfattende behov den enkelte pasient har for lymfødembehandling og oppfølging, avhenger av lymfødemets omfang og symptomer og av forhold vedrørende kreftsykdommen. Se ellers 4. 7 Begynnende lymfødem, 4. 8 Moderat og omfattende lymfødem, og 4. 9 Lymfødem ved utbredt kreftsykdom. Resultatmål - hva ønsker vi å oppnå Fysioterapien utføres innenfor rammene av NFF's standard. Lindring av pasientens plager Tilfredsstillende reduksjon av lymfødemet Varig kontroll med lymfødemet Lymfødempasienten har etter avsluttet behandling innblikk i lymfesystemets funksjon og betydning. forståelse for tiltak og forholdsregler som forebygger videre lymfødemutvikling. nødvendig kunnskap til å kunne fungere trygt i dagliglivet. inspirasjon til passende aktiviteter. stimulans til å ta i bruk egne ressurser. Struktur - hva må vi ha Fysioterapeut med kunnskap om teori om fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem. fysioterapipraksis ved kreftrelatert lymfødem. årsaksforhold ved lymfødemutvikling. symptomer på lymfødemutvikling. generelle forhold ved kreft og kreftbehandling. Henvisning i henhold til NFF's standard for fysioterapi Lege(r) med interesse for og kunnskap om fagfeltet kreftrelatert lymfødem Kommunikasjonsmulighet med henvisende lege Prosess - hva må vi gjøre Skape trygghet og tillit i situasjonen La pasienten bli sett, hørt og tatt alvorlig på sine egne premisser Få en oversikt over pasientens sykehistorie Undersøke og vurdere lymfødemet Måle ekstremiteten i flere nivå Informere og veilede pasienten om behandlingsmuligheter Informere og veilede om hudpleie Kontrollere og eventuelt bearbeide leddfunksjonen i området Stimulere lymfeavløpet med ML' ' Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk.

10 1 0 Februar 1998 Orientere om bruk av kompresjonsstrømpe Vurdere videre behandlingstiltak Avtale oppfølging / kontroll / behandling i forhold til den aktuelle situasjonen Føre pasientjournal med oppsummering av sykehistorie, funn, vurderinger og videre avtaler Ved moderat og omfattende lymfødem må vi dessuten Vurdere bruk av pulsator Bandasjere Tilpasse kompresjonsstrømpe Integrert i prosessen vil fysioterapeuten gi individuell veiledning. informere om lymfesystemets funksjon og betydning. opplyse om retningslinjer for videre aktivitet. stimulere til aktiviteter som fremmer bevegelighet og sirkulasjon. oppmuntre til medansvar for egen rehabilitering. lære pasienten noen egne tiltak som - lette strykninger, - pumpeøvelser, - pusteøvelser, - selvbandasjering - å legge ekstremiteten høyt under hvile. Oppfølging / kontroll / vedlikeholdsbehandling inneholder følgende punkter Snakke med pasienten om hvordan hun /han innretter seg i forhold til lymfødemet Vurdere og undersøke lymfødemet, leddbevegelighet og annet Repetere utføring av enkle øvelser og andre egne tiltak Bedømme eventuell fornyelse av kompresjonsstrømpen Veilede om videre tiltak og aktivitet Notere funn Avtale eventuell ny konsultasjon Tilby kontakt med fysioterapeuten ved behov (gjeme telefonkontakt). Under vedlikeholdsbehandling kan det være behov for å bearbeide leddfunksjon i området. stimulere lymfeavløpet med ML'. bandasjere tilby opplæring av frivillig hjelper som kan gi lette strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. ' Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk.

11 Februar MERKNADER Hvis behandlingen ikke gir ønsket resultat, søker fysioterapeuten råd og veiledning hos kolleger med erfaring og spesialkompetanse i behandling av kreftrelatert lymfødem. rekvirerende lege eller onkolog. NFF's Fagforum for fysikalsk Lymfødembehandling. (Adresse og telefonnummer fås vedhenvendelse til Norske Fysioterapeuters Forbund.) 4.='5. 2 Ved operasjon for brystkreft- fjernes vanligvis lymfeknuter fra armhulen. Ved spredning til en eller flere av disse lymfeknutene, får en del kvinner stråle- cellegift og/eller hormonbehandling. Ved lymfødemutvikling i behandlingsperioden, kan kvinnen få oppfølging med 1ymfødembehandling. En tid etter avsluttet kreftbehandling normaliserer ofte forholdene seg. Er det gjort brystbevarende operasjon, far kvinnene strålebehandling mot brystet. Dette 'medfører hevelse og ømhet i brystet i kortere eller, lengre tid. Noen kvinner får aldri tilbake den tidligere mykheten i brystet. Klinisk erfaring viser at behandling med ML kan bedre tilstanden. Manuell behandling gis. vanligvis ikke direkte, i strålefeltet før seks uker etter at strålebehandlingen er avsluttet Lymfødemutvikling hos en person som tidligere er behandlet for kreft, kan forårsakes av tilbakefall (recidiv / inetastaser) av kreften. Kreftbehandling kan redusere svulstvevet. Lymfødemet kan følges opp med fysioterapi for å forebygge fibrotiseringsprosesser i vevet. Er kreftbehandlingen vellykket, avtar symptomene og kan forsvinne helt. Lymfødembehandlingen avsluttes Kreften kan spre seg til-- organer som ikke har - noe direkte med lymf-- ødemutvikling å gjøre: Generell eller lokal spredning som- er under - kontroll eller kreftbehandling, er i seg selv ikke noe hinder for- lymfødembehandling (20,38). Tilstanden må imidlertid undersøkes nøye før.fysioterapien<starter.., Lymfødem. i genitalia er en ubehagehagelig og ofte negglisjert tilleggskomplikasjon etter'kreftbehandling på ben eller underkroppen, ikke minst hos menn ; Lymfødemet kan behandles med Ml. Pasienten kan lære å gi ' seg selv lette strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Genitalødem hos menn kan_ bandasjeres, og mannen kan etter hvert lære selvbandasjering ' Ved lymfødem etter behandling for øre, nese, halskreft bruker en vanligvis bare deler av metoden. Informasjon, veiledning og ML' er viktig, likedan bevegelsesterapi. Stimulering av lymfeavløpet på tunge og slimhinner i munnen kan i tillegg ha god effekt. Bandasjering byr på problemer. Komprimerende nattmaske kan tilpasses. 1 Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk.

12 Februar HENVISNING TIL FYSIOTERAPI Ved kreftrelatert lymfødem dekkes fysioterapi med honorartakst etter Rikstrygdeverkets forskrifter.' Henvisningsskjemaet Pasienten får henvisning til fysioterapi i henhold til NFF's standard. Pasienten får ny henvisning ved behov for vedlikeholdsbehandling. Henvisningen fylles ut på følgende måte: Diagnose: Kreftrelatert lymfødem og kreftdiagnose (for eksempel cancer mammae) Funn: Type operasjon (for eksempel ablatio mammae med lymfeknutetoilette) Operasjonsdato Tilleggsbehandling (cellegift, strålebehandling og/eller hormoner) Eventuell spredning av kreftsykdommen og lokalisasjon Andre relevante opplysninger (for eksempel antall og lokalisasjon av fjernede lymfeknuter, faste medisiner, eventuelt andre lidelser) Behandlingsform: Henvisningen kan fylles ut på tre måter i forhold til pasientens plager: Antall ganger inntil 1) Undersøkelse og vurdering av lvmfødem, informasjon og veiledning 3 2) Lymfødembehandling 20 3) Vedlikeholdsbehandling av lymfødem 6 Behandlingstid 60 minutter 90 minutter kan benyttes ved behandling av ".. pasienter med lymfødem når det i forbindelse med lymfedrenasje er nødvendig med bandasjering eller tilpasning av strømper" (RTV forskrifter 1/7 1997). 1 praksis vil denne behandlingstiden være aktuell i særlig tidkrevende tilfeller. Med oppdeling av antall ganger i 3, 20 og 6, markeres nødvendigheten av å være moderate i bruk av Folketrygdens midler. ' Se kapittel 6. Lover og forskrifter 12

13 Februar BEGYNNENDE LYMFØDEM Se Retningslinjer for fysioterapien pkt. 4. 4, Merknader pkt samt Vedlegg I og II. Ved begynnende lymfødem hvor omfanget og plagene er relativt ubetydelige, kan et par ganger hos fysioterapeut være tilfredsstillende for å begrense videre utvikling av lymfødemet. Når dette etterfølges av en viss oppfølging eller kontroll, har pasienten ofte fatt tilstrekkelig hjelp. Hvis symptomene ikke er minsket etter 3 ganger, søker fysioterapeuten råd og veiledning i henhold til pkt Hvis fysioterapeuten mener at fortsatt lymfødembehandling er påkrevet, sendes en kort rapport til legen med anmodning om ny henvisning. Behov for utvidet behandling og forslag til antall behandlinger begrunnes.

14 Februar MODERAT OG OMFATTENDE LYMFØDEM Se Retningslinjer for fysioterapien pkt. 4. 4, Merknader pkt samt Vedlegg I og II. På grunn av sykdommens ofte kroniske karakter, har behandlingen et mer langsiktig perspektiv. Behandlingen er to-faset og består av intensivbehandling og vedlikeholdsbehandling. Når intensivbehandlingen har gitt ønsket resultat, går fysioterapien over i en vedlikeholdsfase. Ved tidligere ubehandlet og omfattende lymfødem må man ofte ha tålmodighet før resultatet av behandlingen viser seg. Hvis symptomene ikke er noe redusert etter 3-5 behandlinger, søker fysioterapeuten råd og veiledning i henhold til pkt Intensivbehandling' gis hver ukedag i 2-4 uker. Om alle tiltakene skal benyttes hver dag avgjøres fra gang til gang. Underveis i intensivbehandlingen tas kontrollmål av annen eller benet med jevne mellomrom. Når ønsket effekt av behandlingen er oppnådd, tas mål til kompresjonsstrømpe. Vedlikeholdsbehandling' starter når pasienten tar kompresjonsstrømpen i bruk. Fysioterapeuten sender en kort rapport til legen. Er det behov for ny henvisning til vedlikeholdsbehandling, begrunnes dette i rapporten. Vedlikeholdsbehandling gis hyppigst i startfasen, etter hvert trappes den ned. Noen pasienter har behov for en enkelt behandling hver fjerde uke, andre klarer seg fint med en oppfølgingstime hos fysioterapeut hver annen måned eller enda sjeldnere. Overgangene er flytende og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. ' Se Vedlegg I

15 I ; Februar LYMFØDEM VED UTBREDT KREFTSYKDOM Se Retningslinjer for fysioterapien pkt. 4. 4, Merknader pkt samt Vedlegg I og II. Hovedmålet for all behandling ved kreftsykdom som ikke kan kureres, er å_ lindre pasientens plager (20,25,31). Har pasienten lymfødem, kan denne tilstanden ofte bedres. Fysioterapitiltakene retter seg mot pasientens daglige behov, og ikke så mye mot langsiktig planlegging av kontroll med lymfødemet. Hvor mye ubehag pasienten har av lymfødemet, må være med å bestemme hvor ofte og hvor intensiv lymfødembehandling bør være. Dessuten er det avgjørende om pasienten opplever behandlingen positiv eller brysom. Ved undrende lymfødembehandling kan det være riktig å bruke bare enkelte deler av fysioterapimetoden. Hovedmålet er at pasienten har best mulig livskvalitet. All undersøkelse og behandling tilpasses pasientens allmenntilstand. Stoffskiftet påvirkes av aktiv kreftsykdom. Kreftceller krever og bruker mye av kroppens energi på bekostning av naturlige prosesser. I perioder med cellegiftbehandling har pasienten lavt immunforsvar. Under slike forhold må fysioterapeuten velge tiltak som tar hensyn til kroppens reduserte kapasitet. Når symptomlindring er det aktuelle behandlingstilbudet, kan fysioterapi være av stor betydning. Lymfødembehandlingen lindrer, samtidig som noe aktivt gjøres. Dette har en dimensjon av håp i seg.

16 Februar EVALUERING NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem bør evalueres og revideres etter utprøving i en viss periode, anslagsvis 3-5 år. Rimeligvis vil det skje mye i fagfeltet i årene som kommer. Standarden evalueres etter NFF's rutiner for revisjon av fagstandarder. Den enkelte arbeidsplass har ansvar for å kvalitetssikre sine tjenester ved jevnlig evaluering og justering av arbeidsprosedyrene for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem. En tjeneste som fysioterapi i kreftomsorgen, er aldri statisk. Utvikling av kvalitet er en kontinuerlig og dynamisk prosess. I dette dokumentet er delmålene under 1. Formål, og resultatmål, struktur og prosess under pkt. 4. 4, formulert slik at alle deler er målbare. 6. LOVER OG FORSKRIFTER LOV OM FOLKETRYGD Folketrygdloven av 28. februar 1997 (12), kapittel 5, 5-8 fastsetter at trygden yter økonomisk støtte til dekning av utgifter til fysioterapi. Sosial- og helsedepartementet ved Rikstrygdeverket (RTV) utarbeider retningslinjer og forskrifter om regler for godtgjøring ved behandling hos fysioterapeut. Takster ved ulike behandlinger fastsettes på grunnlag av forskriftene, og justeres årlig gjennom forhandlinger mellom RTV og NFF. RIKSTRYGDEVERKETS FORSKRIFTER RTVs forskrifter (12) om stønad til dekning av utgifter til fysikalsk behandling (0508) kapittel I, 4 (gjelder særbestemmelser om dekning med honorartakst (ingen egenandel)) punkt 6. under indremedisin, er endret med virkning fra 1/7 1997: "6. Lymfødem a) Alvorlig primært Til bokstav b) lymfødem Kreftpasienter med svært b) Sekundært lymfødem store lymfødemplager kan gis intensiv behandling." Formuleringen `intensiv behandling' i RTV's forskrifter, innebærer at det ikke er begrensninger i antall behandlinger som dekkes etter honorartakst. Begrepet brukes altså i en annen betydning enn uttrykket `intensivbehandling', som er en del av fysioterapimetoden.

17 Februar 1998 GRUNNSTØNAD Privatpraktiserende fysioterapeuter må kjøpe inn bandasjemateriell og kompresjonsstrømper fra firma som selger medisinske forbruksvarer. Materiell til behandling av lymfødem dekkes ikke over Folketrygden, pasientene må selv betale. For å få dekket disse nødvendige utgiftene, kan lymfødempasienter søke om grunnstønad. Grunnstønad (kapittel 6, 6-3 i Folketrygdloven) skal dekke eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med sykdom. I forskriftene til 6-3 står det om begrepet `ekstrautgifter': "Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som medlemmet har, men som friske personer ikke har. Det gjelder både høyere utgifter til et formål enn den friske vil ha til samme formål, og utgifter til et formål friske ikke har i det hele tatt." Det må bekreftes at utgiftene er nødvendige til varig bruk (over tre år). Minstegrensen er dokumenterte utgifter på kr pr år i For en del pasienter med kreftrelatert lymfødem er nødvendige ekstrautgifter så store at de gir rett til grunnstønad. Bortsett fra utgifter til bandasjemateriell og/eller kompresjonsstrømper, må nødvendige ekstrautgifter begrunnes utfra den enkeltes behov. PULSATOR Folketrygdlovens kapittel 5, 5-22 har regler for bidrag til spesielle formål. I forskriftene til 5-22 nevnes pulsator: "Det kan ytes bidrag til pulsator m/mansjett når dette anses som et nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel ved lymfødemplager etter canceroperasjon. Det må foreligge legeerklæring. Utgiftene dekkes fullt ut mot eiendomsforbehold og pant." Fysioterapeuten hjelper til med å velge type av pulsator.< Søknad om bidrag til-pulsator sendes Trygdekontoret. Utlån formidles vanligvis av fylkets hjelpemiddelsentral.

18 Februar REFERANSER 1. Bland, Kirby I. and Copeland III, Edward M.: `The Breast', Philadelphia: Saunders 1991, Chapter 54: Gaskin, Thomas A. M.D. et al: "Rehabilitation"; Brorson, Håkan and Svensson, Henry: "Complete reduction of lymphoedema of the arm by liposuction after breast cancer"; Scand J Plast Reconstr Hand Surg 31:137143, Bøhn M., Gran, I., Haseth, K., Nordheim, P., Skard, R. " og Vigen, W., "Kvalitetsutvikling av fysioterapi i kreftomsorgen - NFF standard for fysioterapi til brystkreftopererte kvinner", Fagserie i kreftomsorg, Den Norske Kreftforening nr. 3/ Casley-Smith, John R.: "Discussion and definition, diagnosis and treatment of lyn piioedema (lymphostatic disorder)", Proceedings of the Xth International Congress of Lymphology, Adelaide 1985, University of Adelaide Press, South Australia 5. Casley-Smith, John R. et al.: "The dangers of using pumps for the treatment of lymphoedema", Arch Phys. Med. Rebah Daroczy, J. Prof. Dr. med., Schingale, F.-J. Dr. med., Mortimer, P. S. Dr.: "Practical Ambulant Lymphology", Verlag medical concept GmbH, Garching bei Munchen Den Norske Kreftforening: "Hjelp til kreftpasienter - trygderettigheter, offentlige og andre tilbud", Informasjonsavdelingen, Den Norske Kreftforening Den Norske Kreftforening, Norsk Kirurgisk forening, Norsk Onkologisk forening og Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG): "Cancer mammae - diagnostikk og behandling", revidert hefte Donabedian, A., "The quality of care, How can it be assessed?", Jama, September 23/30, 1988-Vol 260. No Engreset, Arnfinn og Petlund, Carl Fredrik: "Lymfødem - klinikk og behandling", Tano, Oslo Engeset,-Arfinn: "Lymfødem", Fysioterapeuten nr. 3, 1987; Lov om Folketrygd av 28. februar 1997, og RTV forskrifter med virkning fra 1. Juli Forbes, Ian J. Associate Professor of Medicin: "The Facts About Cancer", Oxford University Press, 253 Normanby Rd., South Melbourne, Australia, Foldi, M.: "Massage and damage to lymphatics", Lymphology 28, (1995) Foldi, M. :"Complex Decongestive Physiotherapy", Progress in Lymphology, Xth International Congress of Lymphology, Adelaide 1985, University of Adelaide Press, South Australia 16. Gottlieb, Lawrence J., Patel, Pravin-Pumar K.: "Lymphedema following axillary surgery", Harris, Hellman, Henderson and Kinne: Breast Diseases, Lippingcott 1991; Hagen, B., Skjeldestad, F. E., Tingulstad, S., Onsrud, M., Halvorsen, T.,: "Surgical treatment of carcinoma of the cervix", Tidssky Nor Lxgeforen 1994; 114:

19 Februar Henriksson, Tor-Goran og Wallenius, Imke: "Lymfodem - uppkomst, klinik och behandling", Studentlitteratur, Lund Henriksson, Tor-Goran et al.: "Båttre behandling lindrar lymfodem", Låkartidningen, volym 93, nr.37/1996; International Society of Lymphology Executive Committee: "The diagnosis and treatment of peripherial lymphedema", (Consensus Document),. Lymphology 28/ 1995; '1. Kurtz, - - Ingrid: ; "Einfiihrung in die Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder", Bd. 2: `Terapie I' and Bd. 3: `-Terapie =II (Krankheitslehre)',- Haug Verlag, Heidelberg Mikkelsen H. H. og Holt, M.: "Lymfødembehandling. Subjektiv- og objektiv effekt av lymfødembehandling ad modum Foldi." Danske Fysioterapeuter 2/ ; Mirolo, B. et al.: "Psychosocial benefits of postmastectomy lymphedema therapy" Cancer nursing 18(3): , Messer; Ann;' Olsen,- Helen og Petlund Carl-Fredrik "Lymfødembehandling a.m.. -. Føldi" -og "Resultater av lymfødembehandling",--.fysioterapeuten. nr, : ; NOU 1997: 20: "Omsorg og Kunnskap!", Norsk kreftplan 26. Petlund, C.F.. Engeset, A., Jenum, P.A., Walby, R.: "Erysipelas. and secondary acute inflammation (SAI) in Lymphoedema",-Progress in lymphology - XV, 15th International Congress of Lymphology, Sao Paulo, Brazil, September Pappas, Christos J. og O'Donnel, Thomas F.: "Long term results of compression treatment for lymphoedema", Journal of vascular surgery 1992; 16:555-64, Boston, Massachusetts 28. Retterstøl N. og Weisæth, L.: "Katastrofer og kriser", Universitetsforlaget, Oslo Richmand David M, O'Donnell Thomas F, Jr, Zelikovski Avigdor: "Sequential. Pneumatic Compression for Lymphedema. A-controlled Trial", Arch Surg-Vol 120, October Roberts, C. C., Levick, R., Stanton, A. W. B., Mortimer, P. S.:. "Assessment of truncal edema following breast cancer- treatment-using modified- haxpenden-scinfold calipers", Lymfology 28 (1995) L ; - : Statens ; helsetilsyn : "Prioriteringer, -'rinnen alliativ-..kreftbehandling", Utredningsserie IK-2541, Oslo Sosial og helsedepartementet og Statens helsetilsyn: "Nasjonal Strategi for Kvalitetsutvikling i Helsetjenesten", Oslo ' Swedborg, Iwona: "Volumetric estimation. of the degree of lymphedema and its therapy", Scand J Rehab Med 9: , Suominen, Tarja: "Breast cancer patients' opportunities to participate in their own - care", Cancer Nursing 15(1); 68-72, The Cancer Registry of Norway, Institute of epidemiological cancer research, "Cancer in Norway 1995" Kreftregisteret, Oslo Walby, R. : "Lymfødembehandling i institusjon", Fysioterapeuten 6/1990; Walby R. :"Langtidseffekt av utvidet fysikalsk lymfedrenasje", Fysioterapeuten 5/1993;

20 Februar Walby R. :'langtidseffekt av utvidet fysikalsk lymfedrenasje, Fysioterapeuten 5/1993; Weissleder, H. og Schuchhard, C.: `Lymfedema, Diagnosis and Therapy'; second editon, Krager Kommunikation, Bonn Werner-Elgstrom, M. and Lidman, D.:'Lymphoedema of the Lower Extremities after Surgery and Radiotherapy for Cancer of the Cervix", Scand J Plast Reconstr Hand Surgery 28: , Wittlinger, H. and G.: `Einfuhrung in die Manuelle Lyniphdrainage nach Dr. Vodder", Bd. I: 'Grundkurs', Haug Verlag, Heidelberg Zelikovski, A. M.D., Haddad, M. M.D. and Reiss, R. M.D.: The 'Lymphapress' intermittent sequential pneumatic device for the treatment of lymphoedema. `Five years of clinical experience'; The Journal of cardiovascular surgery, Vol.27-no.3; , HØRINGSINSTANSER NFF's standard har vært til høring ved fem fagpersoner. De er alle viktige i utvikling av fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem i sine fagmiljøer. Overlege dr. med. Arfinn Engeset, Det Norske Radiumhospital, Oslo Overlege dr. med. Lars Ottestad, Det Norske Radiumhospital, Oslo Overlege Carl Fredrik Petlund, Norsk Lymfødemklinikk, Oslo Fysioterapeut Gunilla Jonsson, Angelholms Lasarett, Angeiholm, Sverige Fysioterapeut Marianne Holt, Odense Universitet Hospital, Odense, Danmark NFF's Fagforum for Fysikalsk Lymfødembehandling er representert ved arbeidsgruppen som har utviklet NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem. Deltagerne i arbeidsgruppen er medlemmer av fagforumet, og har bred erfaring fra sine respektive fagmiljøer både i primærhelsetjenesten og i sentrale onkologiske miljø. De fem høringsinstansene roser arbeidsgruppen for et grundig, godt og gjennomarbeidet dokument. Enkelte nyttige forslag til forbedringer er innarbeidet i teksten. Overlege dr. med. Arnfinn Engeset skriver i sitt høringsnotat: Internationalt er det bred enighet om at fysioterapi er det viktigste leddet i behandlingen av lymfødem, og at riktig og systematisk behandling i stor grad forebygger progresjon av denne ofte invalidiserende tilstanden. Metoder som kan brukes, tillegges forskjellig vekt også her hjemme. Det er gledelig at arbeidsgruppen for dette prosjektet har oppnådd enighet om standardbehandling, og jeg er enig i deres valg og vektlegging av metoder. Jeg tror denne publikasjonen vil bli nyttig i undervisning av faget, og tjene til at behandlingen av disse pasienter blir bedre også utenfor de store sentra." 20

21 NORSKE Februar 1998 FYSIOTERAPEUTERS FORBUND Standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfeødem VEDLEGG I INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI NFF's standard med vedlegg I, II og III er utarbeidet av fysioterapeutene Bøhn, Mona, Det Norske Radiumhospital, Montebello, 0310 Oslo (leder) Bulow, Inger, Det Norske Radiumhospital, Montebello, 0310 Oslo Kjeldsberg, Guri, Rosenkrantz Fysioterapi, Rosenkrantzgt. 3, 5003 Bergen Skard, Ragnhild, Triangelen Fysioterapi og Treningssenter, Postb. 183, 2401 Elverum Vigen, Wenche, Norsk Lymfødemidinikk, Stensberggt. 19, 0170 Oslo

22 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 INNHOLDSFORTEGNELSE Kreft og lymfødem 3 Forebyggende tiltak 3 Kompetanse 4 Metodefor fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem 4 :..Enkelttiltak i metoden Informasjon og veiledning 5 Hudpleie 6 Manuell lymfedrenasje ad modum Vodder (ML) 7 Intermitterende trykkmassasje med pulsator 8 Bandasjering 9 Kompresjonsstrømper 10 Bevegelighetstrening og pusteøvelser 11 Intensivbehandling 12 Vedlikeholdsbehandling 12 Sykemelding eventuelt uføretrygd 13 Referanser står på side i NFF's standard.

23 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 KREFT OG LYMFØDEM Kreftdiagnose og kreftbehandling er en betydelig trussel mot livskvaliteten. Avhengighet av helsevesenet, frykt for døden, følelse av hjelpeløshet og tap av kontroll med eget liv, oppleves traumatisk for de fleste. Å arbeide for gjenvinning av fysisk, psykisk, sosial og eksistensiell kontroll og likevekt, er viktig i rehabilitering av kreftpasienter. Lymfødem som følge av kreftbehandlingen, er en plagsom tilleggsbelastning på flere måter. Det kan være smertefullt, hemmende for aktivitet og fysisk utfoldelse, kosmetisk skjemmende og/eller direkte invalidiserende. Det handler også om problemer med å bruke klær og skotøy av vanlig størrelse, og som passer til kroppen forøvrig. Den som kommer til fysioterapi i et tidlig stadium, har gode muligheter til kontroll med lymfødemet uten omfattende og ressurskrevende behandling. Er lymfødemet betydelig, kreves ofte langvarig og intensiv fysioterapi, og nødvendigvis mer tid og ressurser. For disse pasientene er det allikevel godt håp om kontroll med lymfødemet. FOREBYGGENDE TILTAK Kreft og kreftbehandling praktisk talt hvor som helst i kroppen, kan føre til lymfødemutvikling i tilsvarende område. Etter fjernelse av lymfeknuter, er det resten av livet en potensiell fare for lymfødemutvikling. Strålebehandling i tillegg til operasjon øker risikoen for lymfødemutvikling, og dessuten til redusert bevegelighet i nærliggende ledd. Selv om kreftrelatert lymfødem er relativt sjelden', er det viktig å kjenne til årsak og virkning. Alle som har fatt fjernet lymfeknuter, bør få informasjon og veiledning for å kunne begrense utvikling av uønskede følgetilstander etter kreftbehandlingen i den grad dette er mulig. Pasientene skal få en enkel forklaring på lymfesystemets funksjon, og om konsekvenser av å fjerne lymfeknuter. Alle trenger bevegelse og - aktivitet, men noen tåler mindre fysisk belastning enn før, og faren for betennelser øker i et område med redusert lymfesystem. Utgangspunktet er at den enkelte lever som før kreftbehandlingen, men prøver seg frem for å finne et aktivitetsnivå som er praktisk og sosialt tilfredsstillende, og som ikke gir plager. Ved å kjenne varslingssignaler på begynnende lymfødem 2, står man sterkere rustet til å forebygge videre utvikling av plagene, og til å unngå forhold som øker belastningen på lymfesystemet. Det ligger et stort forebyggende potensiale i den enkeltes ressurser og ønsket om å bidra til egen helse (3,23,34,37). Se vedlegg 11, Utbredelse og forekomst 2 Se vedlegg 11, Diagnostikk

24 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 KOMPETANSE Fysioterapi helbreder ikke årsaken til lymfødem, men i dag finnes kunnskap og erfaring som ofte reduserer symptomene effektivt. Kreftrelatert lymfødem er varierende og, mangfoldig. Behandlingen er en utfordring for fysioterapeuter, og god fagkunnskap og erfaring på området er en fordel. Fysioterapeuten har behov for kunnskap om lymfesystemets anatomi, fysiologi og patofysiologi (6,10,18,38).. kunnskap om metode for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem (6,10,18,20,21, 24,36,38,40). innsikt.i kreft, kreftbehandling og deres bivirkninger (8,13,25,31,35). kunnskap om de vanligste fysiske, emosjonelle og psykososiale reaksjoner ved kreft og kreftbehandling (25,28). Pasienter med moderat, omfattende og/eller komplisert lymfødem, behandles hvis det er praktisk mulig, av fysioterapeuter med erfaring og spesialkompetanse i lymfødembehandling. Når slik kompetanse ikke er tilgjengelig, kan det være fint å ta kontakt med mer erfarne kolleger. Kjennskap til arbeid i kreftomsorgen er også av stor betydning. Kontakt med kolleger ved kreftavdelinger eller kreftpoliklinikker, kan være til hjelp. Fysioterapeuter som ikke har lært manuell lymfedrenasje ad modum Vodder (ML), kan behandle lymfødem med strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen gis med lett hånd, i rolig tempo med et meget lett trykk og en avspenningsfase. Strykningene skal ikke fremkalle smerte eller hyperemi. METODE FOR FYSIOTERAPI Enkelttiltak i metoden Informasjon og veiledning Hudpleie Manuell lymfedrenasje ad modum Vodder (ML)' Intermitterende trykkmassasje med pulsator Bandasjering Kompresjonsstrømper Bevegelse og respirasjonsøvelser ' Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk.

25 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Informasjon og veiledning Kommunikasjon, informasjon og veiledning er vesentlige deler av metoden. Kunnskap gjør pasienten bedre i stand til å ta i bruk egne ressurser, og til å kunne holde lymfødemet best mulig under kontroll. Å bidra til egen helse har betydning for den enkeltes livskvalitet enten kreftsykdommen er kurert eller i en mer aktiv fase (3,23,25,34). Informasjon og veildening skal inneholde det pasienten trenger for å forstå hva et lymfødem er, hvorfor det har oppstått, hva fysioterapeuten kan bidra med, og hva hun/han selv må gjøre. Tiltakene kan være omfattende og gripe betraktelig inn i det daglige liv. Det kreves samarbeid mellom pasient og terapeut, om behandlingen skal lykkes. Informasjonen flettes inn i behandlingen. Veiledningen innebærer at pasientene får hjelp til å forstå informasjonen og tiltakene i en sammenehng som er praktisk brukbar i hverdagen. Behandlingen og : retningslinjene må tilpasses og bygge på den enkeltes ressurser og forståelse. Fysioterapeuten kan ikke bestemme hva pasientene skal gjøre eller ikke gjøre, men hjelpe dem til selv å ta avgjørelser. Det er viktig å oppleve kontroll over eget liv, og å leve mest mulig normalt. Informasjon og veiledning om teoretisk bakgrunn Innføring i lymfesystemets oppbygging og funksjon Konsekvenser for immunforsvaret i et område med redusert lymfesystem Hvordan sirkulasjon og fysisk aktivitet påvirkes av kreftbehandling Behandling og oppfølging av lymfødemet Betydningen av samarbeid og egen innsats Informasjon og veiledning om praktiske forhold Forebygging av betennelser i området med lymfødem - gjennomføre god hudpleie - unngå sår, blodprøver, stikk, solbrenthet og akupunktur i ødematøse områder Nødvendigheten av et fornuftig kosthold - overvekt øker lymfødemet - overvekt reduserer muligheten til å få lymfødemet under kontroll Betydning av å finne passende aktiviteter i arbeid og fritid - gjerne gledesskapende aktiviteter som ikke forverrer lymfødemet Opplæring i å utføre lymfødemforebyggende tiltak - annen eller benet ligger høyt i hvile - lette strykninger i lymfestrømmens avløpsretning - tilpasset bevegelighetstrening - bruk av kompresjonsstrømpe - selvbandasjering

26 Vedlegg 1, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Vurdering av behov for hjelpemidler som - strømpepåtrekker - spesialputer - arbeidsstol annet (eventuelt formidle kontakt med ergoterapeut) Forhold som kan forverre lymfødemet - blodtrykksmansjett på ødematøs arm eller ben - klær eller annet som strammer - vekttrening og motstandsøvelser - tung brystprotese - overoppheting, badstue - stress -"lange stillesittende reiser Hudpleie Hovedmålet med hudpleie er å forebygge betennelser (6,10,18,). Jevnlig bruk av bandasjer og kompresjonsstrømpe tørker ut huden. Bruk av hudpleie- og hudvaskemidler med lav ph anbefales. God hudpleie vil holde huden myk og smidig, og opprettholde hudens naturlige evne (syrekappen) til å motvirke infeksjoner. Informasjon om hudpleie gis ved starten av behandlingen. Noen pasienter er utsatt for betennelser i det ødematøse området. Erysipelas (rosen) skyldes infeksjon med streptokokker. Infeksjonen oppstår akutt med høy feber og rødfarge av huden, og behandles effektivt med penicillin. For en pasient som har hatt mange anfall av Erysipelas, kan penicillin virke forbyggende. En sekundær akutt inflammasjon" (SAI), har Erysipelaslignende symptomer. Denne inflammasjonen har tendens til å residivere (15,26). Mange mener at SAI ikke skyldes bakterie- eller soppangrep, men at det dreier seg om en form for immunreaksjon (autoimnaunreaksjon). Det er likevel vanlig å gi penicillin under akutte anfall. Ekte Erysipelas forekommer sjeldnere. Antibiotikabehandlingen kan fortsette mens vedkommende far fysioterapi, men utslett og feber må være gått tilbake før lymfødembehandlingen starter. På litt sikt kan lymfødembehandling redusere hyppigheten av både SAM og Erysipelas. Soppinfeksjoner med eller uten sprekker og sår i huden forekommer ikke sjelden i områder med betydelig lymfødem. Nøye renhold er nødvendig, behandling med medikamenter (utvendig) kan være påkrevet. Fysioterapeuter bør være påpasselige med renhold både av hender og utstyr for ikke å overføre smitte fra en pasient til en annen. Soppinfeksjoner må være under behandling før lymfødembehandlingen starter. Samarbeid med lege og eventuelt sykepleier er nødvendig i slike tilfeller.

27 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Manuell lymfedrenasje ad modum Vodder (ML) er en egen massasjeform som krever opplæring og trening under veiledning for å kunne utføres best mulig. ML inneholder følgende prinsipper Drenasjen foregår alltid i lymfestrømmens avløpsretning. NM bidrar til å forflytte lymfevæske fra områder hvor lymfesystemet er svekket, til områder hvor lymfesystemet fungerer normalt. Grepene skal være pumpende med et meget lett trykk og en avspenningsfase. Grepene utføres rytmisk og rolig uten å fremkalle hyperemi Behandlingen skal ikke gi smerte. Kroppens overfladiske lymfesystem er delt inn i områder adskilt ved vannskiller. Områdene dreneres hovedsakelig til sine respektive lymfeknutestasjoner på begge sider av halsen, i armhulene og i lyskene. Anastomoser over vannskillene utgjør en reservekapasitet i lymfesystemet (se illustrasjon). Denne kan utnyttes og stimuleres med ML. 7

28 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Intermitterende trykkmassasje med pulsator Metoden kalles også pulsatorbehandling. Behandlingen gis med et elektrisk drevet apparat,.. som..blåser luft inn i en dobbeltvegget mansjett. Dagens mansjetter har 3 eller 8-12 adskilte kamre. Lufttrykket mellom veggene i mansjetten gir en peristaltisk kompresjon som går distalt - proksimalt. Mansjetten skal dekke hele armen eller benet. Det finnes flere typer pulsatormaskiner på markedet, dessuten er nye og forbedrede utgaver stadig under utvikling. Noen av maskinene har utstyr til å regulere kompresjonssyklus og tid etter behov. Grad og utbredelse av lymfødem samt pasientens toleranseevne, avgjør valg av pulsator. Innstilling ;av hastighet og trykk velges individuelt. Det er gjort flere undersøkelser av effekt ved pulsatorbehandling (27,29,33,41). Virkningen ble vurdert etter forandring i omkretsmål eller voluminnhold av arm eller ben. Dokumentasjonen viser til reduksjon av lymfødemet i ekstremiteten. Pulsatorbehandling gir over relativt kort tid forflytning av væske. Noen ganger ser man en opphoping av lymfevæske i området utenfor mansjetten, hvor det etter hvert kan dannes hardt og fibrøst vev med ytterligere nedsatt lymfedrenasje (5,38). Man skal være ekstra påpasselig for ikke å utløse eller forverre et genitalødem ved pulsatorbehandling på ben. For å motvirke tendensen til opphoping av væske, anbefales sirkulasjonsbefordrende øvelser og ML' over det aktuelle området både før og etter pulsatorbehandlingen. Velges pulsator som en del av lymfødembehandlingen, må den prøves ut sammen med fysioterapeut. Utprøvingsperioden bør være over en viss tid. Behandlingen egner seg i spesielle tilfeller som egenbehandling i hjemmet. Pulsator kan også brukes i lindrende behandling ved utbredt kreftsykdom. Pasienten oppfordres til å gjøre noen enkle øvelser, og lærer samtidig å gi seg selv lette strykninger for å lede væsken i ønsket retning. Utlån av pulsator til egenbehandling Pulsator m/mansjett kan være et nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel i noen tilfeller. Folketrygdlovens kapittel 5, 5-22 har regler for bidrag til spesielle formål. I forskriftene 7/97 til 5-22 nevnes pulsator spesielt? Fysioterapeuten bidrar med å velge type av pulsator til hjemmebruk. Søknad om bidrag til pulsator sendes Trygdekontoret. Det må foreligge legeerklæring (7). Fysioterapeuter som ikke har lært ML, kan gi strykninger i lymfestrømmens avløpsretning. Behandlingen skal være smertefri, og den skal gis med et meget lett trykk. 2 Se kapittel 6. Lover og forskrifter

29 Vedlegg 1, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Bandasjering Etter stimulering av lymfeavløpet med ML', gis et utvendig trykk med en bestemt bandasjeringsteknikk. Trykket reduserer væskeutsiving i vevet. Bandasjene ligger på hele døgnet så sant det ikke er altfor plagsomt. I løpet av en helg eller av andre praktiske årsaker, kan bandasjene ligge på flere døgn av gangen (22,23,24). Riktig bandasjering med kortelastiske bandasjer gir vevet et høyt trykk under aktivitet og et lavt trykk i hvile. Retningslinjer for god bandasjering Huden smøres godt før bandasjene legges på. En salve med lav ph er bra. Inn mot huden tres en lett tubegas før bandasjeringen starter. Deretter legges polstring slik at ekstremiteten - blir jevn. Bandasjeringen starter godt distalt for lymfødemet. Bandasjene legges jevnt på uten å strekkes, sirkulært og i flere lag. Trykket av bandasjene skal avta gradvis fra distalt mot proksimalt. Trykket reguleres delvis ved bandasjeringsteknikken, og hovedsakelig ved antall lag av bandasjer. Materialer Bandasjene skal være kortelastiske bomullsbandasjer av forskjellig bredde. Det brukes en egen type bomullsbandasjer for fingre og tær. Til polstring over knokkelfremspring og/eller særlig hovne ødematøse og fibroserte områder, brukes polstringsmateriale av vatt og skumgummi, eventuelt annet egnet materiale. Effekt Bandasjering reduserer utsiving av væske fra kapilærene til vevet, og øker tilbakeresorpsjonen av væske. Bandasjering øker transporten av væske i lymfekar og-vener.

30 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Kompresjonsstrømpe(r) brukes for å øke vevstrykket. Dette bedrer oppsugingen av vevsvæske, og hindrer ytterligere utsiving av væske i vevet. Kompresjonsstrømper har gradert trykk. Trykket er høyest distalt, og avtar proksimalt. Kompresjon måles i mm Hg i fire klasser, fra kompresjonsklasse I = 20mm Hg til kompresjonsklasse IV = < 38mm Hg. Kompresjon velges utfra størrelse og konsistens på lymfødemet, pasientens allmenntilstand og aktivitetsnivå. Strømpen skal gi et fast trykk uten å være ubehagelig. En aktiv pasient tolererer større kompresjon enn en som liker å ta det mer med ro. Det kan ta litt tid å venne seg til å bruke kompresjonsstrømpe. Etter måltaking i flere nivå og faglig vurdering, kan man velge mellom ferdigprodusert strømpe } og målsydd strømpe. Ferdigsydde kompresjonsstrømper leveres fra flere forskjellige firma. Firmaene bruker internasjonale måletabeller som kan sammenlignes med individuelle mål. Noen pasienter kan passe inn i en standardstrømpe, andre må ha strømpe sydd etter mål. Det kan være vanskelig å vurdere hvilken type kompresjonsstrømpe som er best. For fysioterapeuter som er i tvil, anbefales det å ta kontakt med kollega som har kunnskap og erfaring med strømpetilpasning. Armstrømpe er vanligst i kompresjonsklasse I og II. De mest brukte utformingene er hanske med eller uten fingre. armstrømpe med eller uten hanske. armstrømpe med eller uten belte rundt brystkassen. Benstrømpe er vanligst i kompresjonsklasse II eller III. De mest brukte utformingene er knestrømpe. lårlang strømpe. hoftelång strømpe med belte. strømpebukse med et eller to ben. Det utvikles stadig nye utforminger, og kompresjonsstrømper for spesielle behov kan skaffes ved henvendelse til en leverandør. Retningslinjer for bruk av kompresjonsstrømpe(r) Strømpen tas av om natten. Huden smøres om kvelden, ikke like før strømpen tas på. Ved begynnende lymfødem brukes strømpen under aktivitet. Ved moderat og omfattende lymfødem brukes strømpen hele dagen. Strømpen vaskes minst hver tredje dag.

31 Vedlegg I, NFF's standard for fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem Februar 1998 Bevegelighetstrening og pusteøvelser Trening som terapiform alene, har erfaringsmessig liten verdi for å redusere lymfødem. Men i tillegg til andre deler av metoden, er det viktig med bevegelighetstrening i rolig tempo og under smertegrensen. Daglig fysisk aktivitet er fint i tillegg til noen tilpassede øvelser. Mye kan pasientene lære å gjøre på egen hånd, men husk at de fleste trenger repetisjon av selvtreningsopplegget i løpet av behandlingsperioden. Støtte. og oppfølging underveis er nødvendig og inspirerende. Trening med tunge vekter og tung motstand er kontraindisert. Stråle- og cellegiftbehandling reduserer immunforsvaret forbigående. Kroppen har ikke mye overskudd til trening i denne perioden. Småskader repareres heller ikke så lett som ellers. Et lett aktivitetsnivå er tryggest for å unngå overbelastning mens pasienten er særlig utsatt. Men aktivitet er som alltid ellers, nødvendig for. å holde muskler og ledd vedlike. Noen uker etter avsluttet behandling kan aktivitetsnivået øke. Riktig tilpasset bevegelighetstrening fremmer sirkulasjonen uten å sette for store krav til et redusert lymfesystem. gir god leddbevegelighet. stimulerer til dynamisk veksling mellom spenning og avspenning, gjerne i takt med respirasjonen. gjøres med bandasjen eller kompresjonsstrømpen på. Pusteøvelser utføres i egne hvilestillinger. med bevisst bruk av mellomgulvet påvirkes lymfedrenasjen i positiv retning. i rolig tempo har en verdifull avspenningseffekt. Hver øvelse utføres 3-5 ganger med gode pauser mellom. øvelsene kan med fordel gjøres med annen eller benet liggende høyt- der det er naturlig. Svingende eller rykkende bevegelser unngås. Bassengtrening Erfaringsmessig er forsiktig bevegelsesterapi i vann opptil 35 gunstig for lymfødempasienter. Bevegelsene i vann gjør at varmen vanligvis tåles godt. Vanntrykket ser ut til å stimulere lymfedrenasjen, og samtidig aktiviseres både sirkulasjonen og bevegelsesapparatet generelt. For dem som trives i basseng, er det fint å kunne utnytte de positive fordelene ved å bevege seg i vann.

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 2 2012 24. årgang ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 Tlf 920 92 819 Leder: Elisabeth Soelberg 7770 Flatanger Tlf 7428

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kreft og ernæring. 06HBSPLH Gruppe 631. SPL 3901 Bacheloroppgave

Kreft og ernæring. 06HBSPLH Gruppe 631. SPL 3901 Bacheloroppgave SPL 3901 Bacheloroppgave 06HBSPLH Gruppe 631 Kreft og ernæring Hvilke tiltak kan vi som sykepleiere iverksette for å sikre tilstrekkelig ernæring for en cancerpasient som har nedsatt matlyst på grunn av

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Bacheloroppgave sykepleie 2009: HVORDAN KAN SYKEPLEIER BEHANDLE PASIENTER MED VENØSE LEGGSÅR PÅ SYKEHUS

Bacheloroppgave sykepleie 2009: HVORDAN KAN SYKEPLEIER BEHANDLE PASIENTER MED VENØSE LEGGSÅR PÅ SYKEHUS Bacheloroppgave sykepleie 2009: HVORDAN KAN SYKEPLEIER BEHANDLE PASIENTER MED VENØSE LEGGSÅR PÅ SYKEHUS Våren 2009 Kandidatnr.: 143 Kull: 06FUS Antall ord: 10 364 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Kreft årsaker og behandling

Kreft årsaker og behandling 140 Kreft årsaker og behandling 141 Kreft årsaker og behandling Øyvind S. Bruland Etter mange år som forsker og lege ved Radiumhospitalet, har jeg til fulle fått erfare hvor lumsk og uforutsigbar en kreftsykdom

Detaljer

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag fag Viktig fysioterapi i en palliativ fase Britt Carlsen, fysioterapeut, spesialist i onkologi og lymfologi, Enhet for fysioterapi, Avdeling Hospice, Lovisenberg Diakonale Sykehus, www.lds.no, e-post:

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte

Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Rammet av alvorlig sykdom som kreft og hjerteinfarkt om sykdom, opplevelser og behov for støtte Astrid Steen Isaksen 2004 Britt 50 år holdt på å skrive om det å bli alvorlig syk, da hun selv ble rammet

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 4 2011 23. årgang

LYMFEPOSTEN. Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 4 2011 23. årgang LYMFEPOSTEN Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening Nr 4 2011 23. årgang LYMFEPOSTEN 4/11 ISSN 1502-4474 Utgiver: Norsk Lymfødemforening org nr 971 274 840 tlf 920 92 819 Leder: Marit Helene Kløve Nordnesveien

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE Med vekt på samarbeidet med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 2011-2015 Helse- og sosialetaten Modum Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL...

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår?

Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06HBSPLH Gruppenr.: 2 Trykksår hos eldre Hvordan kan sykepleieren i samarbeid med den eldre pasienten forebygge utvikling av trykksår? Høgskolen i Gjøvik Seksjon

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Kreft og seksualitet. Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte. kreftforeningen.no >

Kreft og seksualitet. Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte. kreftforeningen.no > Kreft og seksualitet Informasjon til pasienter, partnere og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Kreft og seksualitet er utgitt av Kreftforeningen. Brosjyreteksten er hentet fra

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer