Mineralloven skal etter planen behandles i Odelstinget 4. juni.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mineralloven skal etter planen behandles i Odelstinget 4. juni."

Transkript

1 Til Medlemmene i næringskomiteen på Stortinget Mineralloven skal etter planen behandles i Odelstinget 4. juni. Lovforslaget ble første gang lagt frem for Stortinget i Det ble den gang sendt tilbake til regjeringen fordi lovforslaget innebar for store endringer i den norske eierskapsstrukturen. Det kommer nå igjen i ubetydelig revidert form. I mellomtida har det vært lagt lokk på saken. Ingen debatt om problemstillingene. Lovforslaget vil få dramatisk betydning for samfunnsutviklingen i Norge. 1 / 12

2 Vedlagt artikkel hvor jeg prøver å vise noe mer i detalj hva dette innebærer. Det er meget beklagelig at ikke andre med større ansvar for de politiske sider ved samfunnsutviklingen enn undertegnede, som er pensjonert lektor, på skikkelig måte har satt de spørsmål som saken reiser under debatt. I vårt område er det ikke mineraler, men vasskraft som er den store lokalt eide ressursen. Det er også når det gjelder vasskraft at utviklingen er kommet lengst, og hvor en tydelig kan se betydningen av at dette er lokalt eide ressurser. Det har også vært en hel del nyere rettslige skjønn som dokumenterer verdien av dette både for eierne og storsamfunnet. Jeg legger også ved et notat hvor jeg viser hva dette betyr - og kunne hatt å bety for Modalen kommune. Betydningen av lokalt eierskap til mineraler og i vesentlig grad lokal forvaltning og styring med utnyttelsen av denne ressursen er antakelig enda mye større. Vikanes / 12

3 Med hilsen Randi Enger 5994 Vikanes 4. juni juni i år blir ny minerallov vedtatt etter forslag fra en regjering der SV og SP er med, og med støtte fra Norges Bondelag. Etter denne loven kan enhver i hele EU/EØS området lete etter privat eide mineraler på privat eiendom i Norge. Det er ikke nødvendig med avtale med eieren og eierne kan ikke motsette seg letingen. 3 / 12

4 Dersom leteren finner noe, kan han få ekspropiere retten til å overta mineralene og utnytte dem. Det er ikke nødvendig med avtale med eieren. og eierne kan ikke motsette seg overdragelsen og utvinningen. Eierne av mineralene har ingen absolutt ingen - mulighet til å hindre at ressursene overtas av andre, i praksis storselskaper i inn og utland. I den grad denne prosessen overhodet kan styres er det gjennom staten ved at staten feks nekter ekspropriasjon. I praksis er dette så godt som utenkelig også i forhold til utlendinger fordi EØS avtalen forbyr å gjøre forskjell på norske og utenlandske selskaper. Eieren har ingen absolutt ingen mulighet til å styre denne prosessen. Forslaget til minerallov ble første gang sendt til Stortinget i Formannen i næringskomiteen, Lund fra Sp, og hans kolleger sørget den gang for at den ble sendt tilbake til regjeringen uten behandling i Stortinget fordi den var et altfor alvorlig inngrep i eiendomsretten. Lovforslaget kommer nå igjen til Stortinget i en ubetydelig revidert form. I følge bondelaget er den nå mindre alvorlig for eierne og mindre fare for at verdier overføres fra fattig til rik og fra bygd til by i inn og utland. Dette er ikke riktig. Riktig nok er det ikke lenger automatisk rett for leteren til å overta mineralene. Staten har nå en viss mulighet til å påvirke denne prosessen. Men i forhold til eierne er situasjonen den samme som før. De har ingen absolutt ingen mulighet til å si nei. 4 / 12

5 Mineralloven fremstilles som en videreføring av de såkalte mutingsreglene som i prinsippet gir enhver rett til å lete mineraler som staten eier, dvs mineraler med større tetthet enn 5 kg/dm3. Regjeringen og de som er interessert i at mineralloven blir vedtatt har lagt lokk på denne saken. Det har vært liten eller ingen debatt om loven, muligens fordi de fleste er blitt bibrakt å oppfatte dette som en ubetydelig revisjon av de gamle mutingsreglene. Det er det ikke. Det viktige i denne loven gjelder mineraler som ilmenitt, øklogitt, larvikkitt, skifer mv og dessuten vanlig gråstein og fjell for så vidt disse mineralene er gunstig i stein-, betongog asfaltindustrien. I Norge er dette mineraler som tilhører grunneierne. De er en del av ressursgrunnlaget på gården. Når bondelaget godtar loven, er det fordi bondelaget ser seg selv som en mellommann som skal føre forhandlinger på vegne av grunneierne. Men bondelaget har ikke noe som helst å si hvis forhandlinger ikke fører fram. Da blir mineralene ekspropiert. Slike ressurser som mineraler, vannfall, skog jakt og fiske, utmarksbeite mv tilhører i Norge bøndene, eller hele bygdesamfunn fordi slike ressurser til vanlig låg i sameie mellom oppsitterne i bygda. Slik var det ikke ellers i Europa. Der tilhører disse ressursene for det meste kongen eller adelen, staten eller det rike borgerskap. Den norske ordningen gav makt til grupper som i Europa ikke var mye påaktet. Bøndene og bygdesamfunnenes stilling i Norge gjorde det mulig for småfolk fra bondestanden fra første øyeblikk å delta aktivt i oppbygging av demokratiet. Det er dette som særpreger vårt system og som gjør det riktig i det hele tatt å 5 / 12

6 snakke om noe «norsk» demokrati. Storsamfunnet har på ulike måter prøvd å komme utenom denne eierskapsordningen. Storselskapene og staten hadde feks monopol på nettilgangen for elektrisitet. Ved å nekte lokalt eide kraftselskap tilgang til dette nettet og dermed til markedet ble vannfallene på eiernes hånd tilnærmet verdiløse. Ca lokalt eide kraftverk ble nedlagt eller kjøpt opp av storselskapene av de i alt, ifølge NVE, 2009 kraftverk som i 1946 fantes i Norge. Ved energiloven i 1991 ble nettilgangen sikret også for kraftverk i lokal eie. Det at bøndene og lokalsamfunnene selv eide fallene, gjorde det da mulig å utvikle en helt ny bygdenæring, småkraftnæringen. Også i de tilfellene fall ble kjøpt opp eller leid av større selskaper fikk dette stor betydning fordi disse selskapene nå måtte forholde seg til reelle verdier, ikke til fiktive verdier fastsatt på grunnlag av metoder (naturhestekraftmetoden) som var konstruert for å holde verdiene på falleiernes hånd nede. Fall som fremdeles ikke er bygd ut i Norge representerer nå verdier i størrelsesorden minst 50 milliarder kroner som tilkommer bygdesamfunnene i Norge. Bøndenes og bygdenes mineraler har sannsynligvis mye større verdi enn dette. Men mineralloven gjør en tilsvarende utvikling på dette området umulig. 6 / 12

7 Bygdesamfunnene i Norge kommer til å sitte igjen med knapper og glansbilder slik tilfelle var da naturhestekraftmetoden rådde grunnen ved verdsettelse av vannfall. Samtidig er loven med å gjøre bygdefolk til i beste fall nyttige idioter i demokratiet fordi de nå kan ignoreres i samfunnsovringene. Mineralloven betyr at staten, næringen og organisasjonene overtar styringen og kontrollen med utnyttingen av mineralene. I gamle dager hadde vi en klar merkelapp på et system hvor et slikt hopehav hadde makten. Vi nærmer oss et fascistisk system. Mineralloven er særdeles viktig, og den er irreversibel. Etter at den er vedtatt vil det ikke være noen vei tilbake fra den utviklingen vi nå er inne i. Torsdag 4. juni 2009 blir det norske demokratiet gravlagt etter forslag fra en regjering der SV og Sp er med, og med støtte fra Norges Bondelag. Litt om vannkraft i Modalen kommune 7 / 12

8 I Modalen innvinnes omlag 1 Twh vannkraft årlig. Modalen er dermed en av de store vannkraftkommunene i Norge. Modalen har ingen inntekter av vannkraften i egenskap av falleier. Inntektene kommer utelukkende av skatter og avgifter. De fleste fallene i Modalen ble kjøpt opp i perioden før Men en del fall er seinere ekspropriert til fordel for BKK. Det største av disse eksproprierte fallene var Hellandsfossen som ble ervervet ca. År 2001 etter bla forutgående behandling i Høyesterett i / 12

9 Samlet erstatning til falleierne var i størrelsesorden 1 mill kr beregnet etter den såkalte «naturhestekraftmetoden». Naturhestekraftmetoden ble utviklet som verdsettelsesmetode etter at de store kraftselskapene, ved at de eide elektronettet og i kraft av denne monopolstillingen kunne stenge lokale kraftselskaper ute fra nettet og dermed fra markedsadgangen for elektrisk energi. Dermed fikk fallene på falleiernes hånd liten eller ingen verdi. Naturhestekraftmetoden ble så utviklet for å fastsette en fiktiv verdi av fallene som var meget lav i forhold til reell verdi, men samtidig gav et skinn av rettferdighet for ikkeeksperter på området. 9 / 12

10 Ved energiloven av 1990 ble utestengingen fra nettet forbudt. Lokalt eide fall kunne da utbygges av eierne, og energien selges på markedet. De reelle verdiene ble synlige. Vi fikk etter hvert en egen bygdenæring, småkraftnæringen, etter hvert utviklet til ikke bare å gjelde små anlegg. Dette førte til at det måtte settes reelle verdier av fallene også i de tilfeller hvor de ble solgt, leid ut eller ekspropiert. Jeg uthever: Det var det forholdet at bøndene og bygdesamfunnene eide fallene sine selv som gjorde at når utestengingen fra nettet ble forbudt, kunne de utnytte fallene selv, og småkraftnæringen kunne utvikle seg. Etter den eierskapsordning vi har i EU og så godt som alle andre land ville det vært andre som hadde bygd ut også disse fallene. Det ville det vært om tilsvarende ordninger som nå innføres for mineraler hadde vært innført også for vannkraft. Etter den verdsetting av fall som ble gjort av Gulating Lagmannsrett i januar i år i sak 10 / 12

11 SKJ-GULA/AVD2 ville verdien av Hellandsfossen, såkalt rå vannkraft, vært i størrelsesorden 165 mill kr. Jeg nevner til ettertanke at det for 100 år siden var vel 70 gårdsbruk i Modalen. I dag er igjen 4 som driver mjølkeproduksjon og 6 7 som driver med sau. 165 mill kr for fossen ville gjort det mulig for de fleste av de 70 å greie seg og de ville kunnet drevet på en miljøforsvarlig måte uten å tøye grensene for bruk av pesticider, kraftfor og teknologi til grensen av det forsvarlige for bærkraftig jordbruk. Jeg understreker: De ville ikke blitt det noen vil kalle utilbørlig rike. De ville ut fra vanlig rente fått en tilleggsinntekt i størrelsesorden ca kr i året, vel og merke ved å utnytte en ressurs som de selv eide. I tilknytning til dette vil jeg nevne at da forbudet mot å stenge noen ute fra nettet ble vedtatt i 1990, mente jurister, forvaltning og storparten av det politiske miljø at naturhestekraftmetoden fremdeles måtte brukes ved verdsettelse av fall. Metoden var ved lang tid bruk så festnet som gjeldende rett at verdien av fall fremdeles måtte settes så lav både i skjønn og i handel og vandel, ble det sagt. Ingen var villig til å risikere å bli til latter eller utsette seg selv for tap av profesjonell prestisje ved å ta opp disse spørsmålene. 11 / 12

12 Det var også mulig for falleierne i Modalen selv så seint som på slutten av 1990 tallet å få sin egen advokat til å anfekte denne regnemåten i retten. Det viste seg også like umulig å få noen som helst grunneieradvokat til å ta opp spørsmålet i en rettslig sammenheng. Heller ikke bygdene sine egne organisasjoner som bondelaget, småbrukerlaget eller landssammenslutningen for vassdragskommuner ville i det hele tatt nærme seg spørsmålet på den tiden. Det var derfor falleierne i Modalen selv og deres naboer som arbeidet videre med disse problemstillingene og blant annet tok de til retten i andre sammenhenger. Det er dette arbeidet som har gitt slike resultater som dommen i Gulating Lagmannsrett er et eksempel på. Dette i seg selv burde være tankevekkende for de som skal styre rike og land. Men den helt grunnleggende forutsetningen for at dette kunne føre fram er den norske formen for eiendomsrett også for svake grupper. Det er fullstendig meiningsløst at det norske samfunnet vil gi avkall på denne i en så viktig sak som kontrollen med mineralressursene i landet. 12 / 12

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Kraftkroner står på spill for lokale myndigheter. Oslo kommune alene kan tape omlag 1,5 milliarder kroner hvis det innføres hjemfall (foto: Hafslund). EFTA-domstolen

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven 923 Møte torsdag den 12. juni kl. 10.30 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling

Detaljer

Norsk Industriarbeidermuseum Rjukanhuset, 7. juni 2006 kl. 19.00 KRAFT, KONSESJON OG HJEMFALLSRETT

Norsk Industriarbeidermuseum Rjukanhuset, 7. juni 2006 kl. 19.00 KRAFT, KONSESJON OG HJEMFALLSRETT Norsk Industriarbeidermuseum Rjukanhuset, 7. juni 2006 kl. 19.00 KRAFT, KONSESJON OG HJEMFALLSRETT Diskusjonen omkring vår vidunderlige vannkraft er igjen blitt brennhet. - Strømprisene er blitt svært

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Advokatene Finholt og Halaas Boks 7 21 Lillestrøm Deres ref Vår ref Dato 2712 /FLA 17.1.27 Klage over Statens landbruksforvaltnings vedtak om å omgjøre Hedmark

Detaljer

S a k n r. 1 [10:02:32] Møte tirsdag den 7. januar 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr.

S a k n r. 1 [10:02:32] Møte tirsdag den 7. januar 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 7. jan. Interpellasjon fra repr. Marthinsen om hvorvidt det var statsrådens intensjon å øke skattebyrden for et stort antall enkeltmannsforetak også utenfor landbrukssektoren da arveavgiften ble fjernet,

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Møte fredag den 30. mars kl. 11.50. President: Jorunn Ringstad

Møte fredag den 30. mars kl. 11.50. President: Jorunn Ringstad 2001 30. mars Endr. i konsesjonsloven og odelsloven mv. 341 Møte fredag den 30. mars kl. 11.50 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 28): 1. Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i konsesjonsloven

Detaljer

160 14. des. Tolloven

160 14. des. Tolloven 160 14. des. Tolloven Møte fredag den 14. desember kl. 11.03 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 12): 1. Innstilling fra finanskomiteen om lov om toll og vareførsel (tolloven) (Innst. O.

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden

Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden Forhandlinger i Odelstinget nr. 12 1999 16. des. Dagsorden 153 Møte torsdag den 16. desember kl. 13.50 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 11): 1. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Møte torsdag den 20. februar kl. 21.45. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 20):

Møte torsdag den 20. februar kl. 21.45. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 20): 2003 Em. 20. feb. Endr. i opplæringsloven 421 Møte torsdag den 20. februar kl. 21.45 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 20): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Fortsatt bynært landbruk

Fortsatt bynært landbruk Fortsatt bynært landbruk INTERESSEFORENINGEN FOR BYNÆRE LANDBRUKSEIENDOMMER http://www.iffbl.org/ Forord Dette notatet er skrevet av Interesseforeningen for bynære landbrukseiendommer, og har som formål

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05. President: Berit Brø rby. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag

Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05. President: Berit Brø rby. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag 524 22. mai Bustadbyggjelagslova og burettslagslova 2003 Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05 President: Berit Brø rby Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag (bustadbyggjelagslova)

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00196-A, (sak nr. 2007/1039), sivil sak, anke, Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum Einar S Tyldum (advokat Kim

Detaljer

Talvik, 30 oktober 1995

Talvik, 30 oktober 1995 SKOLTENE I NORGE Postboks 64, 9540 Talvik Talvik, 30 oktober 1995 Sametinget, Storgt. 39, 9730 Karasjok Vedr. - Premisser for Samisk Kulturminneråds fredning av "Skoltebyen". Undertegnede henviser til

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING Bilagsoversikt: Bilag 1. Utdrag til Eidsivating lagmannsrett 2. NOU 1975:68 Sysselsetting og formidling av musikere. 3. Rundskriv nr. 77 av 19.12.80 fra Statens

Detaljer

sikte på en provenynøytral omlegging der man utvider avgiftsgrunnlaget og reduserer satsen.» Møte tirsdag den 19. desember kl. 10

sikte på en provenynøytral omlegging der man utvider avgiftsgrunnlaget og reduserer satsen.» Møte tirsdag den 19. desember kl. 10 2000 19. des. Dagsorden 1487 Møte tirsdag den 19. desember kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 36): 1. Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer