Sensorveiledning Studium:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Studium:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2 Sykepleievitenskap 2 Forsøk nr: 1 3 Dato for eksamen: kl Innleveringsform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen leveres i fronter. Sensurfrist: Viktig informasjon: Alle 3 oppgaver skal besvares. Prosent - angivelsene angir hvor stort omfang hver oppgave skal utgjøre i besvarelsen Ved sensurering skal det gjøres en helhetsvurdering av studentens besvarelse, se karakterbeskrivelsene. Oppgave 1 (20 %): Beskriv sentrale aspekter ved sykepleierens ansvar og funksjon ved preoperative forberedelser i sykehus. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten har bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten både generelt og her spesielt ved preoperative forberedelser. Pensumlitteraturen vektlegger at sykepleierens ansvar i spesialisthelsetjenesten kan forstås både faglig og moralsk, og utdyper kravene til kompetanse, funksjonsområder, kliniske beslutningsprosesser og særegne kliniske metoder. Det juridiske ansvaret har vært berørt i undervisningen, men det forventes ikke utdypende kunnskap på dette området. Når det gjelder det faglige ansvaret for preoperative forberedelser, er følgende 3 aspekter vektlagt i litteraturen: Forebygging av komplikasjoner og optimalisering av pasientforløpet, støtte, informasjon og forberedelse samt samhandling og koordinering. Både pensum og undervisning knytter de preoperative forberedelsene til de grunnleggende behovene. Studenten kan velge å beskrive forberedelser relatert til grunnleggende behov, men det forventes ikke inngående redegjørelse for forberedelser knyttet til hvert av de grunnleggende behovene. Aktuelt pensum: Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe Kap 2-4, 9 Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utg., Bergen, Fagbokforlaget Kap. 1, 6, 8-12 og 15 Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, Akribe Del 4 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3. LK /

2 Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Oppgave 2 (40 %): En 76 år gammel mann er innlagt på ortopedisk avdeling, og fikk for et døgn siden satt inn totalprotese i høyre hofte på grunn av artrose. Inngrepet ble gjort i spinalanestesi og forløp uten komplikasjoner. Pasienten er overvektig 1 og har etter operasjonen BT 140/90. Etter operasjonen er pasientens aktivitetsnivå lavere enn forventet, og han har sterke smerter i hoften. Gjør rede for sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak innenfor områdene smerte, aktivitet og hvile i denne situasjonen. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten kan gjøre rede for- og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring hos pasienter som har gjennomgått et kirurgisk/ ortopedisk inngrep. Studenten skal gjøre rede for observasjoner, vurderinger og tiltak innenfor det grunnleggende behovet for aktivitet og hvile, med spesielt fokus på smertelindring. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer som et ortopedisk inngrep medfører, og synliggjør forståelse for at optimal smertelindring har betydning blant annet for å fremme god søvn/hvile og for optimal mobilisering. Det forventes at studenten tar i bruk relevant kunnskap fra sykepleie- og naturvitenskap i sine vurderinger, eksempelvis: Kunnskap om den kirurgiske stressrespons, fare for hofteluksasjon, fare for trombose/emboli, lungekomplikasjoner, muskelatrofi, decubitus, nedsatt tarmfunksjon osv. Pasientens alder bør tas med i vurderingen med tanke på utvikling delirium og hvordan eldre erfarer smerte. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 4 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Kapittel 5, Akribe, (Alternativ pensumlitteratur) Kapittel 2, 14 Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Oppgave 3 (40 %): Etter planen skal pasienten utskrives til hjemmet 4. postoperative dag. På morgenen utskrivelsesdagen gis det rapport om at pasienten er tungpusten og surklete i brystet. Under morgenstellet observerer sykepleieren at pasienten har lite fysiske krefter og han gir uttrykk for at han føler seg slapp. Sykepleieren måler BT til 180/110. Pasienten har normal kroppstemperatur, men økt respirasjonsfrekvens. Drøft sentrale trekk ved sykepleierens tiltak i denne uavklarte situasjonen. Velg ett aktuelt teoretisk perspektiv på sykepleie, og gjør relevante avgrensninger. Avgrensningene kan gjelde selve situasjonen, pasientens helsesvikt og behov eller sykepleierens funksjon. I drøftingen skal det benyttes minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres kort rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. 1 Overvekt defineres som KMI 25,0-29,9 (WHO)

3 Forventning til besvarelsen: Sentralt i besvarelsen er drøfting av kunnskapsbaserte sykepleietiltak i en uavklart situasjon Situasjonen kjennetegnes av at pasienten har høy alder, og har respirasjons- og sirkulasjonsproblemer. Studenten skal gjøre avgrensninger, og kan velge å ta utgangspunkt i situasjonen som uavklart, eller pasientens helsesvikt konkret. Det forventes at drøftingen tar utgangspunkt i det valgte teoretiske perspektivet. Studenten skal diskutere kunnskapsgrunnlaget for de tiltakene som foreslås. Det forventes at studenten avklarer et teoretisk perspektiv på sykepleie (sykepleieteori) og/ eller ulike situasjoner. Det forventes at studenten gjør rede for planlegging og gjennomføring av et systematisk litteratursøk og har valgt ut minst en vitenskapelig artikkel. Studenten skal gjøre kritiske vurderinger av anvendt litteratur, og spesielt den utvalgte artikkelens relevans og til en viss grad forskningsmessige kvalitet. I tillegg til en redegjørelse, innebærer drøfting å anvende kunnskap for å få fram ulike synspunkter på emnet. Synspunktene begrunnes og settes opp mot hverandre. Selvstendige konklusjoner trekkes og oppsummeres. Det understrekes at studentene er på «begynnernivå» når det gjelder drøfting. Det forventes at sterke kandidater vil lykkes i å avgrense problemstillingen tilstrekkelig og klarer å drøfte kunnskapsgrunnlaget for aktuelle sykepleieintervensjoner. Jevnt gode kandidater forventes å kunne anvende pensumlitteraturen og en forskningsartikkel selvstendig i en redegjørelse for sentrale aspekter ved sykepleie i denne situasjonen. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 7, 8, Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3) Alternativ pensumlitteratur: Kapittel 4 Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, ISBN Akribe Del 4 Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe. Kap 2-4, 9 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8.

4 Karakterbeskrivelser Besvarelse som vurderes med gradert karakter 2 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en fremragende måte og viser fremragende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte. Kandidaten: Utmerker seg i måten å anvende kunnskap om sykepleiens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Gjør klare avgrensninger, argumenter godt og benytter pensum og forskningslitteratur på en glimrende måte i sin argumentasjon. Anvender et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger av pasientens behov for sykepleie og planlegging av sykepleie på en fremragende måte. Viser svært gode kildekritiske vurderinger. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte og viser meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte. Synliggjør et meget godt kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på alle områder i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en meget god måte og viser gode kildekritiske vurderinger. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene: Studenten drøfter/ gjør rede for kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en jevnt god måte og viser jevnt gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en god måte. Synliggjør et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en tilfredsstillende måte og viser jevnt gode kildekritiske vurderinger, men kan ha enkelte svakheter. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en svak måte, men viser akseptable kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en akseptabel måte Synliggjør et teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Besvarelsen kan ha varierende kvalitet (noen oppgaver er svakere) Anvender pensum og forskningslitteratur på en svak måte. Kan ha funnet en forskningsartikkel, men anvender den lite. Viser klare svakheter i kildekritiske vurderinger. Kan ha enkelte språklige svakheter. E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet: Studenten gjør rede for et minimum av kunnskaper om sykepleie i spesialisthelsetjenesten, klarer i liten grad å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten og viser 2 Generelle kvalitative karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet , revidert

5 svake kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser et minimum av kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Gjør rede for noe sentralt kunnskapsstoff fra pensum, og henviser til relevante kilder, men benytter dem i liten grad selvstendig. Synliggjør et minimum av kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Gjør svake/ uhensiktsmessige avgrensninger, og viser svakheter i de kildekritiske vurderingene. Anvender i liten grad forskningslitteratur kan ha funnet en artikkel, som ikke nødvendigvis er en forskningsartikkel, og anvender denne på en svak måte. Kan ha språklige svakheter. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet: Studenten lykkes verken med å drøfte eller redegjøre for kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjeneste og viser mangelfulle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser ikke tilstrekkelige kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Synliggjør ikke et minimum av teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger. Viser gjennomgående svakheter. Viser svært svak evne til å foreta kildekritiske vurderinger. Kan presenterer subjektive påstander som ikke begrunnes/ belegges med kildehenvisning. Viser liten grad av selvstendighet - kan benytte stor grad av direkte gjengivelser fra pensumlitteraturen. Anvender ikke forskningslitteratur. Kan ha store språklige svakheter, setningene kan være ufullstendige. Kan ha svakheter i bruken av de formelle retningslinjene.

6 Vedlegg: Pensum: Sykepleievitenskap E6 / Helsefag / Helse- og sosialfag / Pensum 2014/2015 / Pensum / Student / Høgskolen i Telemark - Høgskolen i Telemark Emne 6: Sykepleievitenskap E6 Studiepoeng: 10 Læringsutbytte Ved gjennomført emne skal studenten: KUNNSKAPER ha bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv ha kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom ha kunnskap om hvordan pasienter og pårørende kan oppleve helsesvikt og sykdom FERDIGHETER kunne gjøre rede for- og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt kunne drøfte kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for helsesvikt og akutt somatisk sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten kunne innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten kunne bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap kunne anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon kunne anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger GENERELL KOMPETANSE ha innsikt i relevante sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger i spesialisthelsetjenesten Innhold I emnet skal studenten tilegne seg et sykepleievitenskapelig grunnlag for sykepleie til pasienter med akutt og kritisk sykdom. I emnet fordyper studenten seg i det vitenskapelige, etiske og historiske grunnlaget for sykepleie i somatisk spesialisthelsetjeneste. Sykepleie for å

7 forebygge komplikasjoner og kompensere for svikt i pasientens egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt og kritisk sykdom er sentralt i emnet. Sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten Samfunnets krav og forventninger til sykepleie i spesialisthelsetjenesten Pasienten og pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens mål og hensikt i spesialisthelsetjenesten Sykepleierens arbeidsområder, oppgaver, funksjoner, roller og metoder i spesialisthelsetjenesten Krav til sykepleiekompetanse i spesialisthelsetjenesten Kliniske beslutningsprosesser i spesialisthelsetjenesten Samhandlingen mellom sykepleieren og den akutt syke pasienten og de pårørende Samarbeid med andre yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten Samhandling med kommunehelsetjenesten Sykepleiens historie og tradisjon II Den historiske utviklingen av sykepleietjenesten Den historiske utviklingen av sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens vitenskapelige grunnlag II Pasientkunnskap 3 - akutt - kritisk syke pasienter - Psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle fenomener. Begreper og teorier om endringer i- og med pasienten ved akutt og kritisk somatisk helsesvikt og sykdom. - Pasientens perspektiv (livsverden), opplevelse av forandret kropp og sykdomssymptomer, endring av selvoppfatning, lidelse, håp og livsmot, mestring av forandring, følelsesmessige reaksjoner som angst, stress/ krise, trygghet/ utrygghet. - Pasientrollen - Pasientens kontekst (situasjonen, institusjonelle og kulturelle rammer, familiens rolle og situasjon) Teoretiske perspektiver på sykepleie til akutt syke (fenomener, begreper, teorier og modeller) - Vurdering av pasientens evne til å ivareta sine grunnleggende behov/ ADL/ egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt helsesvikt og sykdom - Behov for sykepleie ved akutt helsesvikt (sykepleiediagnoser) - Sykepleieteoretiske perspektiver Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike situasjoner og problemområder hos akutt syke 3 Begrepet pasientkunnskap omfatter det som skjer med eller i pasienten, her ved akutt eller kritisk somatisk sykdom. Dette er sentral kunnskap som refererer direkte til pasienten, og bare de elementene i pasienten som angår sykepleie. Pasientfenomener kan representere erfaringene til en enkelt pasient eller en større pasientgruppe (Kim, SH 2000).

8 - Akutt og kritisk sykdom/ helsesvikt - Ustabile, stabile og helsevurderende situasjoner - Pre-, per- og postoperativ periode - Forverring av langvarig sykdom/ helsesvikt - Akutte smertetilstander - Kvalme, tretthet og sår - Ernæring Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike tilstander og pasientgrupper - Respiratoriske svikt - Svikt i sirkulasjon og væskebalanse - Nevrologiske sykdommer og sykdommer i sanseapparatet - Sykdommer og svikt i fordøyelsessystemet - Endokrine sykdommer - Sykdommer i nyrer og urinveier - Sykdommer i muskel/ skjelettsystemet, traumer og frakturer - Infeksjonssykdommer og svikt i immunsystemet - Kreftsykdom - Gynekologiske sykdommer - Akutt syke barn og unge - Akutt syke eldre - Døende Vitenskapsteoretiske tilnærminger og vitenskapelige metoder i sykepleieforskning - Vitenskapsteorier - Kvantitative og kvalitative metoder i sykepleieforskning Kunnskapsbasert utøvelse i sykepleie (KBP trinn 2-4) - Planlegging og gjennomføring av systematisk søk etter sykepleievitenskapelig litteratur i internasjonale sykepleiefaglige databaser - Å lese forskningsartikler og presentere sammendrag av funn - Å identifisere hvilken vitenskapelig metode som er brukt i et forskningsarbeid - Å bruke verktøy for å vurdere forskningsartiklers kvalitet - Å vurdere forskningsartiklers relevans for kliniske problemstillinger i sykepleie til akutt syke Sykepleiens etiske grunnlag II - Etiske utfordringer og dilemmaer ved sykepleie i spesialisthelsetjenesten - Anvendelse av verktøy for systematisk etisk refleksjon

9 - Anvendelse av sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper ved argumentasjon for handlingsvalg i etiske dilemmaer Arbeids- og læringsformer Emnet går over 6 uker for heltid høsten 2014/ 7 uker for deltid våren 2015, og det er beregnet ca 45/ 38 timers studieinnsats hver uke (40 t/1,5 sp). Hver uke er det lagt opp til ca 2 dager med selvstudium og/ eller arbeid i læringsgrupper og ca 3 dager med ressursforelesninger i sentrale temaer i emnet. Erfaring har vist at en god læringsprosess i emne 6 forutsetter en jevn studieinnsats både med individuelle studier av pensumlitteratur og arbeid i læringsgruppene med oppgaver og studiespørsmål. Studentene anbefales å utarbeide sin egen leseplan. Kjernepensumet i emnet består av ca 1200 sider, det vil si at en må fordype seg i ca sider per uke. En viss andel av dette pensumet er imidlertid repetisjon av patologi. Som studiestøtte er det knyttet digitale læringsressurser med caseoppgaver og studiespørsmål til pensumbøkene i klinisk sykepleie. Det settes opp ressursforelesninger i utvalgte temaer. Forelesningene skal bidra til å skape oversikt og forståelse, samt formidle erfaringskunnskap og ny forskning, og det vil være anledning til å stille spørsmål. Ressurspersoner fra høgskolen og praksisfelt vil bidra med kunnskap og erfaring med sykepleie til aktuelle pasientgrupper. Foreleserne vil ofte formidle sin forelesningsplan og litteraturforslag i fronter på forhånd. Mange studenter får best utbytte av forelesningene ved å lese gjennom det mest aktuelle pensumet i temaet på forhånd, og så bearbeide stoffet og jobbe med studiespørsmål og andre læringsressurser i etterkant. Arbeidskravene i emnet er lagt opp for å gi trening i å vurdere behovene til en pasient med akutt somatisk sykdom. Et sentralt læringsutbytte er å utvikle kompetanse i å oppsøke, vurdere og anvende ulike typer kunnskap fra tidligere emner, så vel som nytt pensum i emne 6 og nyere forskning for å kunne drøfte og begrunne valg av sykepleiehandlinger i den aktuelle situasjonen som pasienten og de pårørende befinner seg i. Hver læringsgruppe får tilbud om 2 timer veiledning i arbeidet med arbeidskravene. Gruppene må ta kontakt med sin veileder ved ønske om veiledning eller ved behov for hjelp til å reservere grupperom. Det arrangeres 3 seminarer i storgrupper bestående av 3-4 læringsgrupper og en veileder. Hensikten med seminarene i emne 6 er at studentene skal få erfaring med å formidle, dele og reflektere over kunnskap i en mindre studentgruppe, øke forståelsen og evnen til å se nye sammenhenger. I seminarene formidler læringsgruppene resultatene fra sitt arbeid med læringsoppgavene, reflekterer over og drøfter sentrale problemstillinger og jobber med nye læringsoppgaver. Læringsgruppene får muntlig respons på sine prestasjoner fra medstudenter og veileder i seminarene. I tillegg gis det skriftlig og/ eller videobasert tilbakemelding i fronter fra veilederen på det innleverte arbeidskravet.

10 Studenten må dokumentere nærvær i obligatorisk arbeid. Ved manglende deltagelse i obligatorisk arbeid, må studenten levere fraværsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen i emne 6. Vurderingsformer I emnet Sykepleievitenskap 2 har studenten 4 arbeidskrav og 1eksamen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: Arbeidskrav 1: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie HENSIKT: At studenten videreutvikler ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten og kommer i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet. INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel som har relevans for det kliniske spørsmålet.. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt og forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning RAMMER: Oppgaveteksten legges ut i Fronter til angitt tidspunkt Læringsgruppen arbeider med den gitte oppgaven. Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Læringsgruppeveileder gir inntil 0,5 timer veiledning i læringsgruppene. Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca. 15 minutter). Gruppen gir respons til de andre gruppene. VURDERING: Arbeidskravet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer dokumentert ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar. Ved manglende nærvær i arbeidskrav 1, må studenten må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 600 ord. Veileder kan vurdere omfanget. Arbeidskrav 2: Sykepleiens ansvar og funksjoner i spesialist-helsetjenesten. HENSIKT: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Pasientkunnskap, klinisk sykepleievitenskap og teoretiske perspektiver relatert til akutt- kritisk syke pasienter

11 At studentene tilegner seg kunnskap om pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste, om hvordan pasienter og de pårørende kan oppleve akutt sykdom og hvordan de grunnleggende behovene, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes. At studenten tilegner seg kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i dagens spesialisthelsetjeneste. Studentene skal videreutvikle sin evne til å arbeide problemløsende med en pasientsituasjon. INNHOLD: Ta utgangspunkt i utdelt skriftlig materiale (Case, pleieplan, spørsmål). Besvar spørsmålene i oppgaven. RAMMER: Arbeid i læringsgruppen: Gruppen utarbeider et notat på 2000 ord (+/- 10 %) Det skal benyttes en god skriftlig framstilling med bruk av fagspråk. Det skal benyttes minst 1 fagartikkel/ vitenskapelig artikkel. Notatet skal følge gjeldende retningslinjer for oppgaveskriving, litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i fronter til angitt tid. Læringsgruppeveileder kan gi inntil 1 time veiledning i læringsgruppene. Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar. Gruppene forbereder og gir respons til de andre gruppene i et seminar. VURDERING: Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Læringsgruppeveileder gir skriftlig en tilbakemelding på notatet som vektlegger: - Innhold (kunnskap innen kjerneområdene, integrering av kunnskap og sammenhenger). - Språklig framstilling (klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet, et lett og smidig språk med konsise formuleringer og hensiktsmessig bruk av faguttrykk). - Bruk av litteratur - kildehenvisninger i teksten og referanseliste. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, aktiv deltagelse i seminar og innlevert- og godkjent notat. - Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 1000 ord. Veileder kan vurdere omfanget av fraværet. Arbeidskrav 3: Sykepleiens etiske grunnlag II HENSIKT: At studenten skal få erfaring med å anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon, å anvende sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper og trening i å argumentere kunnskapsbasert for handlingsvalg i etiske dilemmaer i spesialisthelsetjenesten. INNHOLD: Læringsgruppen tar utgangspunkt i en utdelt situasjonsbeskrivelse. Gruppen gjennomfører en systematisk etisk refleksjon med bruk av et anerkjent verktøy. Gruppen forbereder argumenter for handlingsvalg i situasjonen. Gruppen deltar i seminar hvor ulike sykepleiefaglige, etiske og juridiske perspektiver diskuteres i plenum. RAMMER:

12 Arbeid i læringsgrupper Diskusjon/ argumentasjon i seminar VURDERING: Arbeidskravet er godkjent ved aktiv deltagelse læringsgruppen og i seminaret. Ved manglende nærvær i arbeidskrav 3, må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 300 ord. Arbeidskrav 4: Deltakelse i seminarer og læringsgrupper i Emne 6 HENSIKT: Hensikten med tilstedeværelse er å sikre at studenten får del i den kunnskap og forståelse som skapes i dialog med medstudenter og vitenskapelig ansatte. INNHOLD: Innholdet er definert i de studiespørsmål og/ eller arbeidskrav som læringsgruppen skal arbeide med i emnet. RAMMER: Arbeid i læringsgrupper og seminarer merket med * i timeplanen er nærværspliktige. Den enkelte student må dokumentere minimum 75 % nærvær i nærværspliktige seminarer og læringsgruppearbeid for å kunne gå opp til eksamen i sykepleie. Scannet kopi av signert nærværsskjema leveres i Fronter til angitt tid. VURDERING: Godkjent når dokumentasjon på deltakelse på minimum 75 % nærværspliktig studieopplegg i emnet er levert. Ved manglende nærvær i obligatorisk studieopplegg, må den enkelte student levere en «fraværsoppgave» i et gitt tema, som er relevant for undervisningen. Eksamen. 050-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. HENSIKT: At studenten synliggjør kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som inngår i emnets læringsutbytte. INNHOLD: Eksamensoppgaven inneholder flere deloppgaver, der en av deloppgavene er å drøfte en sykepleiefaglig problemstilling som er relevant for pasienter med akutt helsesvikt og sykdom som utredes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten. Besvarelsen skal bygge på relevant pensumlitteratur og aktuell forskning, derav minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. RAMMER: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager med gitt oppgavetekst. Oppgavens ordlyd bekjentgjøres når eksamen skal avholdes. Besvarelsens ramme er 3000 ord (+/- 10 %).

13 Besvarelsen skal ha en klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet og føres i et lett og smidig språk med konsise formuleringer. Studenten skal benytte Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentoppgaver ved HS. Studenten skal følge gjeldende retningslinjer for oppgaveskriving, litteraturhenvisninger og referanser. Besvarelsen leveres i Fronter til angitt tid. Det tilbys 1 time i fronter forum for oppklaring av spørsmål i forbindelse med bekjentgjøring av oppgaveteksten. VURDERING: Eksamen vurderes med gradert karakter.

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn:

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2012, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleieplan - somatikk

Sykepleieplan - somatikk HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Sykepleieplan - somatikk Solveig Laukhammer Navn: Veileder: Praksisperiode: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 2.0 Pasientopplysninger (G1)... 3 3.0 Datasamling (G1)... 4

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Lier, Røyken og Hurum kommuner. 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer