Sensorveiledning Studium:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Studium:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2 Sykepleievitenskap 2 Forsøk nr: 1 3 Dato for eksamen: kl Innleveringsform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen leveres i fronter. Sensurfrist: Viktig informasjon: Alle 3 oppgaver skal besvares. Prosent - angivelsene angir hvor stort omfang hver oppgave skal utgjøre i besvarelsen Ved sensurering skal det gjøres en helhetsvurdering av studentens besvarelse, se karakterbeskrivelsene. Oppgave 1 (20 %): Beskriv sentrale aspekter ved sykepleierens ansvar og funksjon ved preoperative forberedelser i sykehus. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten har bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten både generelt og her spesielt ved preoperative forberedelser. Pensumlitteraturen vektlegger at sykepleierens ansvar i spesialisthelsetjenesten kan forstås både faglig og moralsk, og utdyper kravene til kompetanse, funksjonsområder, kliniske beslutningsprosesser og særegne kliniske metoder. Det juridiske ansvaret har vært berørt i undervisningen, men det forventes ikke utdypende kunnskap på dette området. Når det gjelder det faglige ansvaret for preoperative forberedelser, er følgende 3 aspekter vektlagt i litteraturen: Forebygging av komplikasjoner og optimalisering av pasientforløpet, støtte, informasjon og forberedelse samt samhandling og koordinering. Både pensum og undervisning knytter de preoperative forberedelsene til de grunnleggende behovene. Studenten kan velge å beskrive forberedelser relatert til grunnleggende behov, men det forventes ikke inngående redegjørelse for forberedelser knyttet til hvert av de grunnleggende behovene. Aktuelt pensum: Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe Kap 2-4, 9 Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie. 3. utg., Bergen, Fagbokforlaget Kap. 1, 6, 8-12 og 15 Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, Akribe Del 4 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3. LK /

2 Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Oppgave 2 (40 %): En 76 år gammel mann er innlagt på ortopedisk avdeling, og fikk for et døgn siden satt inn totalprotese i høyre hofte på grunn av artrose. Inngrepet ble gjort i spinalanestesi og forløp uten komplikasjoner. Pasienten er overvektig 1 og har etter operasjonen BT 140/90. Etter operasjonen er pasientens aktivitetsnivå lavere enn forventet, og han har sterke smerter i hoften. Gjør rede for sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak innenfor områdene smerte, aktivitet og hvile i denne situasjonen. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten kan gjøre rede for- og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring hos pasienter som har gjennomgått et kirurgisk/ ortopedisk inngrep. Studenten skal gjøre rede for observasjoner, vurderinger og tiltak innenfor det grunnleggende behovet for aktivitet og hvile, med spesielt fokus på smertelindring. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer som et ortopedisk inngrep medfører, og synliggjør forståelse for at optimal smertelindring har betydning blant annet for å fremme god søvn/hvile og for optimal mobilisering. Det forventes at studenten tar i bruk relevant kunnskap fra sykepleie- og naturvitenskap i sine vurderinger, eksempelvis: Kunnskap om den kirurgiske stressrespons, fare for hofteluksasjon, fare for trombose/emboli, lungekomplikasjoner, muskelatrofi, decubitus, nedsatt tarmfunksjon osv. Pasientens alder bør tas med i vurderingen med tanke på utvikling delirium og hvordan eldre erfarer smerte. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 4 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Kapittel 5, Akribe, (Alternativ pensumlitteratur) Kapittel 2, 14 Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Oppgave 3 (40 %): Etter planen skal pasienten utskrives til hjemmet 4. postoperative dag. På morgenen utskrivelsesdagen gis det rapport om at pasienten er tungpusten og surklete i brystet. Under morgenstellet observerer sykepleieren at pasienten har lite fysiske krefter og han gir uttrykk for at han føler seg slapp. Sykepleieren måler BT til 180/110. Pasienten har normal kroppstemperatur, men økt respirasjonsfrekvens. Drøft sentrale trekk ved sykepleierens tiltak i denne uavklarte situasjonen. Velg ett aktuelt teoretisk perspektiv på sykepleie, og gjør relevante avgrensninger. Avgrensningene kan gjelde selve situasjonen, pasientens helsesvikt og behov eller sykepleierens funksjon. I drøftingen skal det benyttes minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres kort rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. 1 Overvekt defineres som KMI 25,0-29,9 (WHO)

3 Forventning til besvarelsen: Sentralt i besvarelsen er drøfting av kunnskapsbaserte sykepleietiltak i en uavklart situasjon Situasjonen kjennetegnes av at pasienten har høy alder, og har respirasjons- og sirkulasjonsproblemer. Studenten skal gjøre avgrensninger, og kan velge å ta utgangspunkt i situasjonen som uavklart, eller pasientens helsesvikt konkret. Det forventes at drøftingen tar utgangspunkt i det valgte teoretiske perspektivet. Studenten skal diskutere kunnskapsgrunnlaget for de tiltakene som foreslås. Det forventes at studenten avklarer et teoretisk perspektiv på sykepleie (sykepleieteori) og/ eller ulike situasjoner. Det forventes at studenten gjør rede for planlegging og gjennomføring av et systematisk litteratursøk og har valgt ut minst en vitenskapelig artikkel. Studenten skal gjøre kritiske vurderinger av anvendt litteratur, og spesielt den utvalgte artikkelens relevans og til en viss grad forskningsmessige kvalitet. I tillegg til en redegjørelse, innebærer drøfting å anvende kunnskap for å få fram ulike synspunkter på emnet. Synspunktene begrunnes og settes opp mot hverandre. Selvstendige konklusjoner trekkes og oppsummeres. Det understrekes at studentene er på «begynnernivå» når det gjelder drøfting. Det forventes at sterke kandidater vil lykkes i å avgrense problemstillingen tilstrekkelig og klarer å drøfte kunnskapsgrunnlaget for aktuelle sykepleieintervensjoner. Jevnt gode kandidater forventes å kunne anvende pensumlitteraturen og en forskningsartikkel selvstendig i en redegjørelse for sentrale aspekter ved sykepleie i denne situasjonen. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 7, 8, Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo, Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3) Alternativ pensumlitteratur: Kapittel 4 Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, ISBN Akribe Del 4 Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe. Kap 2-4, 9 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8.

4 Karakterbeskrivelser Besvarelse som vurderes med gradert karakter 2 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en fremragende måte og viser fremragende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte. Kandidaten: Utmerker seg i måten å anvende kunnskap om sykepleiens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Gjør klare avgrensninger, argumenter godt og benytter pensum og forskningslitteratur på en glimrende måte i sin argumentasjon. Anvender et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger av pasientens behov for sykepleie og planlegging av sykepleie på en fremragende måte. Viser svært gode kildekritiske vurderinger. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte og viser meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte. Synliggjør et meget godt kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på alle områder i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en meget god måte og viser gode kildekritiske vurderinger. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene: Studenten drøfter/ gjør rede for kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en jevnt god måte og viser jevnt gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en god måte. Synliggjør et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en tilfredsstillende måte og viser jevnt gode kildekritiske vurderinger, men kan ha enkelte svakheter. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en svak måte, men viser akseptable kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en akseptabel måte Synliggjør et teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Besvarelsen kan ha varierende kvalitet (noen oppgaver er svakere) Anvender pensum og forskningslitteratur på en svak måte. Kan ha funnet en forskningsartikkel, men anvender den lite. Viser klare svakheter i kildekritiske vurderinger. Kan ha enkelte språklige svakheter. E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet: Studenten gjør rede for et minimum av kunnskaper om sykepleie i spesialisthelsetjenesten, klarer i liten grad å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten og viser 2 Generelle kvalitative karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet , revidert

5 svake kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser et minimum av kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Gjør rede for noe sentralt kunnskapsstoff fra pensum, og henviser til relevante kilder, men benytter dem i liten grad selvstendig. Synliggjør et minimum av kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Gjør svake/ uhensiktsmessige avgrensninger, og viser svakheter i de kildekritiske vurderingene. Anvender i liten grad forskningslitteratur kan ha funnet en artikkel, som ikke nødvendigvis er en forskningsartikkel, og anvender denne på en svak måte. Kan ha språklige svakheter. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet: Studenten lykkes verken med å drøfte eller redegjøre for kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjeneste og viser mangelfulle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser ikke tilstrekkelige kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Synliggjør ikke et minimum av teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger. Viser gjennomgående svakheter. Viser svært svak evne til å foreta kildekritiske vurderinger. Kan presenterer subjektive påstander som ikke begrunnes/ belegges med kildehenvisning. Viser liten grad av selvstendighet - kan benytte stor grad av direkte gjengivelser fra pensumlitteraturen. Anvender ikke forskningslitteratur. Kan ha store språklige svakheter, setningene kan være ufullstendige. Kan ha svakheter i bruken av de formelle retningslinjene.

6 Vedlegg: Pensum: Sykepleievitenskap E6 / Helsefag / Helse- og sosialfag / Pensum 2014/2015 / Pensum / Student / Høgskolen i Telemark - Høgskolen i Telemark Emne 6: Sykepleievitenskap E6 Studiepoeng: 10 Læringsutbytte Ved gjennomført emne skal studenten: KUNNSKAPER ha bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv ha kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom ha kunnskap om hvordan pasienter og pårørende kan oppleve helsesvikt og sykdom FERDIGHETER kunne gjøre rede for- og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt kunne drøfte kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for helsesvikt og akutt somatisk sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten kunne innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten kunne bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap kunne anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon kunne anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger GENERELL KOMPETANSE ha innsikt i relevante sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger i spesialisthelsetjenesten Innhold I emnet skal studenten tilegne seg et sykepleievitenskapelig grunnlag for sykepleie til pasienter med akutt og kritisk sykdom. I emnet fordyper studenten seg i det vitenskapelige, etiske og historiske grunnlaget for sykepleie i somatisk spesialisthelsetjeneste. Sykepleie for å

7 forebygge komplikasjoner og kompensere for svikt i pasientens egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt og kritisk sykdom er sentralt i emnet. Sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten Samfunnets krav og forventninger til sykepleie i spesialisthelsetjenesten Pasienten og pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens mål og hensikt i spesialisthelsetjenesten Sykepleierens arbeidsområder, oppgaver, funksjoner, roller og metoder i spesialisthelsetjenesten Krav til sykepleiekompetanse i spesialisthelsetjenesten Kliniske beslutningsprosesser i spesialisthelsetjenesten Samhandlingen mellom sykepleieren og den akutt syke pasienten og de pårørende Samarbeid med andre yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten Samhandling med kommunehelsetjenesten Sykepleiens historie og tradisjon II Den historiske utviklingen av sykepleietjenesten Den historiske utviklingen av sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens vitenskapelige grunnlag II Pasientkunnskap 3 - akutt - kritisk syke pasienter - Psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle fenomener. Begreper og teorier om endringer i- og med pasienten ved akutt og kritisk somatisk helsesvikt og sykdom. - Pasientens perspektiv (livsverden), opplevelse av forandret kropp og sykdomssymptomer, endring av selvoppfatning, lidelse, håp og livsmot, mestring av forandring, følelsesmessige reaksjoner som angst, stress/ krise, trygghet/ utrygghet. - Pasientrollen - Pasientens kontekst (situasjonen, institusjonelle og kulturelle rammer, familiens rolle og situasjon) Teoretiske perspektiver på sykepleie til akutt syke (fenomener, begreper, teorier og modeller) - Vurdering av pasientens evne til å ivareta sine grunnleggende behov/ ADL/ egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt helsesvikt og sykdom - Behov for sykepleie ved akutt helsesvikt (sykepleiediagnoser) - Sykepleieteoretiske perspektiver Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike situasjoner og problemområder hos akutt syke 3 Begrepet pasientkunnskap omfatter det som skjer med eller i pasienten, her ved akutt eller kritisk somatisk sykdom. Dette er sentral kunnskap som refererer direkte til pasienten, og bare de elementene i pasienten som angår sykepleie. Pasientfenomener kan representere erfaringene til en enkelt pasient eller en større pasientgruppe (Kim, SH 2000).

8 - Akutt og kritisk sykdom/ helsesvikt - Ustabile, stabile og helsevurderende situasjoner - Pre-, per- og postoperativ periode - Forverring av langvarig sykdom/ helsesvikt - Akutte smertetilstander - Kvalme, tretthet og sår - Ernæring Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike tilstander og pasientgrupper - Respiratoriske svikt - Svikt i sirkulasjon og væskebalanse - Nevrologiske sykdommer og sykdommer i sanseapparatet - Sykdommer og svikt i fordøyelsessystemet - Endokrine sykdommer - Sykdommer i nyrer og urinveier - Sykdommer i muskel/ skjelettsystemet, traumer og frakturer - Infeksjonssykdommer og svikt i immunsystemet - Kreftsykdom - Gynekologiske sykdommer - Akutt syke barn og unge - Akutt syke eldre - Døende Vitenskapsteoretiske tilnærminger og vitenskapelige metoder i sykepleieforskning - Vitenskapsteorier - Kvantitative og kvalitative metoder i sykepleieforskning Kunnskapsbasert utøvelse i sykepleie (KBP trinn 2-4) - Planlegging og gjennomføring av systematisk søk etter sykepleievitenskapelig litteratur i internasjonale sykepleiefaglige databaser - Å lese forskningsartikler og presentere sammendrag av funn - Å identifisere hvilken vitenskapelig metode som er brukt i et forskningsarbeid - Å bruke verktøy for å vurdere forskningsartiklers kvalitet - Å vurdere forskningsartiklers relevans for kliniske problemstillinger i sykepleie til akutt syke Sykepleiens etiske grunnlag II - Etiske utfordringer og dilemmaer ved sykepleie i spesialisthelsetjenesten - Anvendelse av verktøy for systematisk etisk refleksjon

9 - Anvendelse av sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper ved argumentasjon for handlingsvalg i etiske dilemmaer Arbeids- og læringsformer Emnet går over 6 uker for heltid høsten 2014/ 7 uker for deltid våren 2015, og det er beregnet ca 45/ 38 timers studieinnsats hver uke (40 t/1,5 sp). Hver uke er det lagt opp til ca 2 dager med selvstudium og/ eller arbeid i læringsgrupper og ca 3 dager med ressursforelesninger i sentrale temaer i emnet. Erfaring har vist at en god læringsprosess i emne 6 forutsetter en jevn studieinnsats både med individuelle studier av pensumlitteratur og arbeid i læringsgruppene med oppgaver og studiespørsmål. Studentene anbefales å utarbeide sin egen leseplan. Kjernepensumet i emnet består av ca 1200 sider, det vil si at en må fordype seg i ca sider per uke. En viss andel av dette pensumet er imidlertid repetisjon av patologi. Som studiestøtte er det knyttet digitale læringsressurser med caseoppgaver og studiespørsmål til pensumbøkene i klinisk sykepleie. Det settes opp ressursforelesninger i utvalgte temaer. Forelesningene skal bidra til å skape oversikt og forståelse, samt formidle erfaringskunnskap og ny forskning, og det vil være anledning til å stille spørsmål. Ressurspersoner fra høgskolen og praksisfelt vil bidra med kunnskap og erfaring med sykepleie til aktuelle pasientgrupper. Foreleserne vil ofte formidle sin forelesningsplan og litteraturforslag i fronter på forhånd. Mange studenter får best utbytte av forelesningene ved å lese gjennom det mest aktuelle pensumet i temaet på forhånd, og så bearbeide stoffet og jobbe med studiespørsmål og andre læringsressurser i etterkant. Arbeidskravene i emnet er lagt opp for å gi trening i å vurdere behovene til en pasient med akutt somatisk sykdom. Et sentralt læringsutbytte er å utvikle kompetanse i å oppsøke, vurdere og anvende ulike typer kunnskap fra tidligere emner, så vel som nytt pensum i emne 6 og nyere forskning for å kunne drøfte og begrunne valg av sykepleiehandlinger i den aktuelle situasjonen som pasienten og de pårørende befinner seg i. Hver læringsgruppe får tilbud om 2 timer veiledning i arbeidet med arbeidskravene. Gruppene må ta kontakt med sin veileder ved ønske om veiledning eller ved behov for hjelp til å reservere grupperom. Det arrangeres 3 seminarer i storgrupper bestående av 3-4 læringsgrupper og en veileder. Hensikten med seminarene i emne 6 er at studentene skal få erfaring med å formidle, dele og reflektere over kunnskap i en mindre studentgruppe, øke forståelsen og evnen til å se nye sammenhenger. I seminarene formidler læringsgruppene resultatene fra sitt arbeid med læringsoppgavene, reflekterer over og drøfter sentrale problemstillinger og jobber med nye læringsoppgaver. Læringsgruppene får muntlig respons på sine prestasjoner fra medstudenter og veileder i seminarene. I tillegg gis det skriftlig og/ eller videobasert tilbakemelding i fronter fra veilederen på det innleverte arbeidskravet.

10 Studenten må dokumentere nærvær i obligatorisk arbeid. Ved manglende deltagelse i obligatorisk arbeid, må studenten levere fraværsoppgaver for å kunne gå opp til eksamen i emne 6. Vurderingsformer I emnet Sykepleievitenskap 2 har studenten 4 arbeidskrav og 1eksamen. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Arbeidskrav: Arbeidskrav 1: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie HENSIKT: At studenten videreutvikler ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten og kommer i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet. INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel som har relevans for det kliniske spørsmålet.. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt og forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning RAMMER: Oppgaveteksten legges ut i Fronter til angitt tidspunkt Læringsgruppen arbeider med den gitte oppgaven. Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Læringsgruppeveileder gir inntil 0,5 timer veiledning i læringsgruppene. Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca. 15 minutter). Gruppen gir respons til de andre gruppene. VURDERING: Arbeidskravet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer dokumentert ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar. Ved manglende nærvær i arbeidskrav 1, må studenten må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 600 ord. Veileder kan vurdere omfanget. Arbeidskrav 2: Sykepleiens ansvar og funksjoner i spesialist-helsetjenesten. HENSIKT: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Pasientkunnskap, klinisk sykepleievitenskap og teoretiske perspektiver relatert til akutt- kritisk syke pasienter

11 At studentene tilegner seg kunnskap om pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste, om hvordan pasienter og de pårørende kan oppleve akutt sykdom og hvordan de grunnleggende behovene, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes. At studenten tilegner seg kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i dagens spesialisthelsetjeneste. Studentene skal videreutvikle sin evne til å arbeide problemløsende med en pasientsituasjon. INNHOLD: Ta utgangspunkt i utdelt skriftlig materiale (Case, pleieplan, spørsmål). Besvar spørsmålene i oppgaven. RAMMER: Arbeid i læringsgruppen: Gruppen utarbeider et notat på 2000 ord (+/- 10 %) Det skal benyttes en god skriftlig framstilling med bruk av fagspråk. Det skal benyttes minst 1 fagartikkel/ vitenskapelig artikkel. Notatet skal følge gjeldende retningslinjer for oppgaveskriving, litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i fronter til angitt tid. Læringsgruppeveileder kan gi inntil 1 time veiledning i læringsgruppene. Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar. Gruppene forbereder og gir respons til de andre gruppene i et seminar. VURDERING: Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Læringsgruppeveileder gir skriftlig en tilbakemelding på notatet som vektlegger: - Innhold (kunnskap innen kjerneområdene, integrering av kunnskap og sammenhenger). - Språklig framstilling (klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet, et lett og smidig språk med konsise formuleringer og hensiktsmessig bruk av faguttrykk). - Bruk av litteratur - kildehenvisninger i teksten og referanseliste. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, aktiv deltagelse i seminar og innlevert- og godkjent notat. - Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 1000 ord. Veileder kan vurdere omfanget av fraværet. Arbeidskrav 3: Sykepleiens etiske grunnlag II HENSIKT: At studenten skal få erfaring med å anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon, å anvende sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper og trening i å argumentere kunnskapsbasert for handlingsvalg i etiske dilemmaer i spesialisthelsetjenesten. INNHOLD: Læringsgruppen tar utgangspunkt i en utdelt situasjonsbeskrivelse. Gruppen gjennomfører en systematisk etisk refleksjon med bruk av et anerkjent verktøy. Gruppen forbereder argumenter for handlingsvalg i situasjonen. Gruppen deltar i seminar hvor ulike sykepleiefaglige, etiske og juridiske perspektiver diskuteres i plenum. RAMMER:

12 Arbeid i læringsgrupper Diskusjon/ argumentasjon i seminar VURDERING: Arbeidskravet er godkjent ved aktiv deltagelse læringsgruppen og i seminaret. Ved manglende nærvær i arbeidskrav 3, må studenten levere en individuell fraværsoppgave i et gitt tema, som er relevant for undervisningen på 300 ord. Arbeidskrav 4: Deltakelse i seminarer og læringsgrupper i Emne 6 HENSIKT: Hensikten med tilstedeværelse er å sikre at studenten får del i den kunnskap og forståelse som skapes i dialog med medstudenter og vitenskapelig ansatte. INNHOLD: Innholdet er definert i de studiespørsmål og/ eller arbeidskrav som læringsgruppen skal arbeide med i emnet. RAMMER: Arbeid i læringsgrupper og seminarer merket med * i timeplanen er nærværspliktige. Den enkelte student må dokumentere minimum 75 % nærvær i nærværspliktige seminarer og læringsgruppearbeid for å kunne gå opp til eksamen i sykepleie. Scannet kopi av signert nærværsskjema leveres i Fronter til angitt tid. VURDERING: Godkjent når dokumentasjon på deltakelse på minimum 75 % nærværspliktig studieopplegg i emnet er levert. Ved manglende nærvær i obligatorisk studieopplegg, må den enkelte student levere en «fraværsoppgave» i et gitt tema, som er relevant for undervisningen. Eksamen. 050-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. HENSIKT: At studenten synliggjør kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som inngår i emnets læringsutbytte. INNHOLD: Eksamensoppgaven inneholder flere deloppgaver, der en av deloppgavene er å drøfte en sykepleiefaglig problemstilling som er relevant for pasienter med akutt helsesvikt og sykdom som utredes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten. Besvarelsen skal bygge på relevant pensumlitteratur og aktuell forskning, derav minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. RAMMER: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager med gitt oppgavetekst. Oppgavens ordlyd bekjentgjøres når eksamen skal avholdes. Besvarelsens ramme er 3000 ord (+/- 10 %).

13 Besvarelsen skal ha en klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet og føres i et lett og smidig språk med konsise formuleringer. Studenten skal benytte Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentoppgaver ved HS. Studenten skal følge gjeldende retningslinjer for oppgaveskriving, litteraturhenvisninger og referanser. Besvarelsen leveres i Fronter til angitt tid. Det tilbys 1 time i fronter forum for oppklaring av spørsmål i forbindelse med bekjentgjøring av oppgaveteksten. VURDERING: Eksamen vurderes med gradert karakter.

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Undervisningsplanen bygger på Programplan for Masterstudium i Jordmorfag 0 1. Innhold

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer