Sensorveiledning Studium:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Studium:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2 Sykepleievitenskap 2 Forsøk nr: 1 2 Dato for eksamen: Utlevering: kl Innlevering: kl Innleveringsform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen leveres i fronter. Sensurfrist: (utsatt til ) Viktig informasjon: Alle 3 oppgaver skal besvares Ved sensurering skal det gjøres en helhetsvurdering av studentens besvarelse, se karakterbeskrivelsene. Oppgave 1 (10 %): Beskriv kort hvordan sykepleieren kan ivareta de psykososiale behovene til en voksen pasient som legges inn i sykehus. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten har kunnskap om psykososiale konsekvenser av akutt sykdom og innleggelse i sykehus og kan beskrive sykepleietiltak som fremmer kognitiv, instrumentell og emosjonell kontroll (Stubberud 2013). Observasjon og vurdering av psykiske forhold og kognitiv svikt kan også trekkes fram. Aktuelt pensum: Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 32, 34 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8. Bridges, J. Flatley, M. Meyer, J. (2010) Older people's and relatives' experiences in acute care settings: systematic review and synthesis of qualitative studies. International journal of nursing studies, vol. 47, nr. 1, s Elektronisk versjon Oppgave 2 (30 %): En 70 år gammel mann legges inn i på kirurgisk avdeling for å få satt inn en hofteprotese. Han har vært plaget med sterke smerter i hofta den siste tiden. Han har KOLS grad 1, men er for øvrig frisk. Han røyker. Han opereres i spinalanestesi. Operasjonen er ukomplisert og han LK /

2 flyttes tilbake til sengeposten samme kveld. Han forteller at han har smerter i såret. Sykepleieren observerer at han har lett økt respirasjonsfrekvens og noe surklende respirasjon. Ta utgangspunkt i de to grunnleggende behovene for respirasjon og for balanse mellom aktivitet og hvile og gjør rede for sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak i forhold til disse to behovene i den postoperative perioden på sengeposten. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten kan gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie etter innsettelse av en hofteprotese. Studenten skal kunne gjøre rede for- og anvende kunnskap om sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov. Oppgaven er avgrenset til behovet for respirasjon og balanse mellom aktivitet og hvile. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer i forhold til disse to behovene i den postoperative perioden og gjør rede for aktuelle observasjoner, vurderinger og tiltak. Pasienten er blant annet utsatt for hofteledds - luksasjon, pneumoni og venetromboser/ lungeemboli. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer knyttet til postoperative leierestriksjoner, -mobilisering og pasientens respirasjonsproblematikk samt viser forståelse for betydningen av god smertelindring for å kunne ivareta de to valgte behovene. Det forventes at studenten tar i bruk relevant kunnskap fra naturvitenskap i sine vurderinger. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 4,9, 10, 11, 23 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3) Alternativ pensumlitteratur: Kapittel 2, 5, 14. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 7 Oppgave 3 (60 %): 3. postoperative dag får pasienten sterkere pustebesvær og det konstateres at han har en pneumoni. Han behandles med antibiotika og han kommer seg. Etter et rehabiliteringsopphold, overflyttes pasienten til hjemmet. Etter 3 måneder legges han inn akutt på medisinsk avdeling med alvorlig pustebesvær. Utredningen viser at hans KOLS er kraftig forverret. Han gir uttrykk for bekymring for framtiden. Gjør kort rede for et teoretisk perspektiv på sykepleie og mestring. Bruk dette teoretiske perspektivet i en drøfting av hvordan sykepleieren kan bidra til at den pasienten mestrer den nye situasjonen som har oppstått. Gjør relevante avgrensninger. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk, og velg ut minst en vitenskapelig artikkel som skal benyttes i drøftingen. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten synliggjør kunnskap om hvordan menneskets mestringsevne påvirkes ved helsesvikt og sykdom generelt og ved KOLS spesielt. Det forventes at studenten kan gjøre rede for og anvende teori om sykepleie og mestring som grunnlag for drøfting av sykepleie til den aktuelle pasienten, som er innlagt akutt på en medisinsk avdeling. Mestringsperspektiver som er vektlagt i pensum er Benner og Wrubels teori om stress og mestring, Travelbees sykepleieteori, samt Haaviks kontrollmodell. Undervisning og pensum problematiserer også pasientfenomener og pasienterfaringer i ulike faser av et sykdomsforløp. Studenten skal vise bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten. Studenten skal gjøre relevante avgrensninger. Sentralt i besvarelsen er drøfting av kunnskapsbaserte sykepleietiltak for å bidra til å styrke pasientens mestring i en situasjon med forverring av KOLS. Det forventes at studenten kan gjøre rede for sin planlegging og

3 gjennomføring av et systematisk litteratursøk og har valgt ut minst en vitenskapelig artikkel. Studenten skal gjøre kritiske vurderinger av anvendt litteratur (se emneplanen). Det forventes at studenten har tatt i bruk et anerkjent vurderingsverktøy og viser begynnende ferdigheter i å vurdere en vitenskapelig artikkel. I tillegg til en redegjørelse, innebærer drøfting å anvende kunnskap for å få fram ulike synspunkter på emnet. Synspunktene begrunnes og settes opp mot hverandre. Selvstendige konklusjoner trekkes og oppsummeres. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 4 (Alternativ pensumlitteratur: Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3), Kapittel 5) Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8. Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, ISBN Akribe Del 4 Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe. Kap 2-4, 9 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo,

4 Karakterbeskrivelser Besvarelse som vurderes med gradert karakter 1 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en fremragende måte og viser fremragende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte. Kandidaten: Utmerker seg i måten å anvende kunnskap om sykepleiens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Gjør klare avgrensninger, argumenter godt og benytter pensum og forskning på en glimrende måte i sin argumentasjon Anvender et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger av pasientens behov for sykepleie og planlegging av sykepleie på en fremragende måte. Anvender pensum og forskningslitteratur på en svært god måte og viser svært gode kildekritiske vurderinger. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte og viser meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte. Synliggjør et meget godt kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på alle områder i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en meget god måte og viser gode kildekritiske vurderinger. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en jevnt god måte og viser jevnt gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en god måte. Synliggjør et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en tilfredsstillende måte og viser jevnt gode kildekritiske vurderinger. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en svak måte og viser akseptable kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en akseptabel måte Synliggjør et teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Besvarelsen kan ha varierende kvalitet (noen oppgaver er svakere) Anvender pensum og forskningslitteratur på en svak måte. Kan ha funnet en forskningsartikkel, men anvender den lite. Viser klare svakheter i kildekritiske vurderinger. Kan ha enkelte språklige svakheter. E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet: Studenten gjør rede for et minimum av kunnskaper om sykepleie i spesialisthelsetjenesten, men klarer i liten grad å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten og viser 1 Generelle kvalitative karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet , revidert

5 svake kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser et minimum av kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Gjør rede for noe sentralt kunnskapsstoff fra pensum, og henviser til relevante kilder, men benytter dem i liten grad selvstendig. Synliggjør et minimum av kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Gjør svake/ uhensiktsmessige avgrensninger, og viser svakheter i de kildekritiske vurderingene. Anvender i liten grad forskningslitteratur kan ha funnet en artikkel, som ikke nødvendigvis er en forskningsartikkel, og anvender denne på en svak måte. Kan ha språklige svakheter. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet: Studenten lykkes ikke i å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjeneste og viser mangelfulle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser ikke tilstrekkelige kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Synliggjør ikke et minimum av teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger. Viser gjennomgående svakheter. Viser svært svak evne til å foreta kildekritiske vurderinger. Kan presenterer subjektive påstander som ikke begrunnes/ belegges med kildehenvisning. Viser liten grad av selvstendighet - kan benytte stor grad av direkte gjengivelser fra pensumlitteraturen. Anvender ikke forskningslitteratur. Kan ha store språklige svakheter, setningene kan være ufullstendige. Kan ha svakheter i bruken av de formelle retningslinjene.

6 Vedlegg: Emnebeskrivelse Utdrag fra emneplanen for emneplaner for bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Telemark, kull studieår hel-/og deltid: Emne 6: Sykepleievitenskap 2 Studiepoeng: E6 /051-E6 Læringsutbytte Ved gjennomført emne skal studenten: KUNNSKAPER ha bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv ha kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom ha kunnskap om hvordan pasienter og pårørende kan oppleve- og reagere ved helsesvikt og sykdom FERDIGHETER kunne gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for akutt helsesvikt og sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten kunne gjøre rede for og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt kunne innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten kunne bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap kunne anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon kunne anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger GENERELL KOMPETANSE ha innsikt i sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger Innhold I emnet skal studenten tilegne seg et sykepleievitenskapelig grunnlag for sykepleie til pasienter med akutt og kritisk sykdom. I emnet fordyper studenten seg i det vitenskapelige, etiske og historiske grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Sykepleie for å forebygge komplikasjoner og kompensere for svikt i pasientens egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt og kritisk sykdom er sentralt i emnet. Sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten Pasienten og pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens mål og hensikt i spesialisthelsetjenesten Sykepleierens arbeidsområder, oppgaver, roller og metoder i spesialisthelsetjenesten

7 Krav til sykepleiekompetanse i spesialisthelsetjenesten Kliniske beslutningsprosesser i spesialisthelsetjenesten Samhandlingen mellom sykepleieren og den akutt syke pasienten og de pårørende Samarbeid med andre yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten Samhandling med kommunehelsetjenesten Samfunnets krav og forventninger til sykepleie i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens historie og tradisjon II Den historiske utviklingen av sykepleietjenesten Den historiske utviklingens konsekvenser for sykepleierens identitet, rolle og funksjon i dagens spesialisthelsetjeneste Sykepleiens vitenskapelige grunnlag II Pasientkunnskap 2 - akutt - kritisk syke pasienter - Psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle fenomener. Begreper og teorier om endringer i- og med pasienten ved akutt og kritisk somatisk helsesvikt og sykdom. - Pasientens perspektiv (livsverden), opplevelse av forandret kropp og sykdomssymptomer, endring av selvoppfatning, lidelse, håp og livsmot, mestring av forandring, følelsesmessige reaksjoner som angst, stress/ krise, trygghet/ utrygghet. - Pasientrollen. - Pasientens kontekst (situasjonen, institusjonelle og kulturelle rammer, familiens rolle og situasjon) Teoretiske perspektiver på sykepleie til akutt syke (fenomener, begreper, teorier og modeller) - Vurdering av pasientens evne til å ivareta sine grunnleggende behov/ ADL/ egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt helsesvikt og sykdom - Behov for sykepleie ved akutt helsesvikt (sykepleiediagnoser) - Sykepleieteoretiske perspektiver Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike situasjoner og problemområder hos akutt syke - Akutt og kritisk sykdom/ helsesvikt - Ustabile, stabile og helsevurderende situasjoner - Pre-, per- og postoperativ periode - Forverring av langvarig sykdom/ helsesvikt - Akutte og langvarige smertetilstander - Kvalme, tretthet og sår Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike tilstander og pasientgrupper - Respiratoriske svikt - Svikt i sirkulasjon og væskebalanse 2 Begrepet pasientkunnskap omfatter det som skjer med eller i pasienten, her ved akutt eller kritisk somatisk sykdom. Dette er sentral kunnskap som refererer direkte til pasienten, og bare de elementene i pasienten som angår sykepleie. Pasientfenomener kan representere erfaringene til en enkelt pasient eller en større pasientgruppe (Kim, SH 2000).

8 - Nevrologiske sykdommer og sykdommer i sanseapparatet - Sykdommer og svikt i fordøyelsessystemet - Endokrine sykdommer - Sykdommer i nyrer og urinveier - Sykdommer i muskel/ skjelettsystemet, traumer og frakturer - Infeksjonssykdommer og svikt i immunsystemet - Kreftsykdom - Gynekologiske sykdommer - Akutt syke barn og unge - Akutt syke eldre - Døende Vitenskapsteoretiske tilnærminger og vitenskapelige metoder i sykepleieforskning - Vitenskapsteorier - Kvantitative og kvalitative metoder i sykepleieforskning Kunnskapsbasert utøvelse i sykepleie (KBP trinn 4) - Planlegging og gjennomføring av systematisk søk etter sykepleievitenskapelig litteratur i internasjonale sykepleiefaglige databaser - Å lese forskningsartikler og presentere sammendrag av funn - Å identifisere hvilken vitenskapelig metode som er brukt i et forskningsarbeid - Å bruke verktøy for å vurdere forskningsartiklers kvalitet - Å vurdere forskningsartiklers relevans for kliniske problemstillinger i sykepleie til akutt syke Sykepleiens etiske grunnlag II - Etiske utfordringer og dilemmaer ved sykepleie i spesialisthelsetjenesten - Anvendelse av verktøy for systematisk etisk refleksjon - Anvendelse av sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper ved argumentasjon for handlingsvalg i etiske dilemmaer Arbeids- og læringsformer Litteraturstudier, digitale læringsressurser, ressursforelesninger, seminarer og arbeid i læringsgrupper. Vurderingsformer I emnet Sykepleievitenskap 2. har studenten 5 arbeidskrav og 1eksamen. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan opp til eksamen. Arbeidskrav: Arbeidskrav 1: Sykepleiens historie og tradisjon II: Sykepleiens ansvar og funksjoner historisk og i dagens spesialisthelsetjeneste. At studentene tilegner seg kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i dagens spesialisthelsetjeneste i lys av den historiske utviklingen av sykepleietjenesten. INNHOLD:

9 Læringsgruppene får utdelt materiale i forhold til de ulike temaene innen sykepleierens funksjon og ansvar. Ta utgangspunkt i utdelt materiale. Gjør rede for sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten overfor den valgte pasientgruppen i dag, og sammenlign med sykepleie i en valgt tidsepoke. Arbeid i læringsgruppen: Gruppen forbereder en digital - presentasjon Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca 15 minutter) Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 2: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Pasientkunnskap, klinisk sykepleievitenskap og teoretiske perspektiver relatert til akuttkritisk syke pasienter At studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan pasienter og de pårørende kan oppleve akutt sykdom og hvordan de grunnleggende behovene, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes. Studentene skal videreutvikle sin evne til å arbeide problemløsende med en pasientsituasjon. INNHOLD: Ta utgangspunkt i utdelt skriftlig materiale (Case, pleieplan, spørsmål) Besvar spørsmålene i oppgaven. Gruppenotat på 2000 ord (+/- 10%) Det skal benyttes en god skriftlig framstilling med bruk av fagspråk Det skal benyttes minst 1 fagartikkel/ vitenskapelig artikkel Læringsgruppeveileder gir ½ time veiledning i læringsgruppene Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i Fronter til angitt tid. Notatet presenteres i seminar Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Læringsgruppeveileder gir skriftlig en tilbakemelding på notatet som vektlegger: - Innhold (kunnskap innen kjerneområdene, integrering av kunnskap og sammenhenger). - Språklig framstilling (klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet, et lett og smidig språk med konsise formuleringer og hensiktsmessig bruk av faguttrykk). - Bruk av litteratur - kildehenvisninger i teksten og referanseliste. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert og godkjent notat og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 3: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie At studenten skal videreutvikle ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten Komme i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet

10 INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt og forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning. Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Gruppenotat Oppgaveteksten legges ut i Fronter til angitt tidspunkt Notatet skal være på 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i Fronter til angitt tid. Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca 15 minutter). Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe. Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 4: Sykepleiens etiske grunnlag II At studenten skal kunne: Anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon Anvende sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper Argumentere kunnskapsbasert for handlingsvalg i etiske dilemmaer i spesialisthelsetjenesten INNHOLD: Læringsgruppen tar utgangspunkt i en utdelt situasjonsbeskrivelse. Gruppen gjennomfører en systematisk etisk refleksjon med bruk av et anerkjent verktøy. Gruppen forbereder argumenter for handlingsvalg i situasjonen. Gruppen deltar i seminar hvor ulike sykepleiefaglige, etiske og juridiske perspektiver diskuteres i plenum. Arbeid i læringsgrupper Paneldiskusjon i seminar Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i seminar Arbeidskrav 5: Deltakelse i seminarer og læringsgrupper i Emne 6 Hensikten med tilstedeværelse er å sikre at studenten får del i den kunnskap og forståelse som skapes i dialog med medstudenter og vitenskapelig ansatte. INNHOLD:

11 Innholdet er definert i de studiespørsmål og arbeidskrav som læringsgruppen skal arbeide med i emnet. Arbeid i læringsgrupper og seminarer merket med * er nærværspliktige. Den enkelte student må dokumentere minimum 75 % nærvær i nærværspliktig i seminarer og læringsgrupper for å kunne gå opp til eksamen i sykepleie. Scannet kopi av signert nærværsskjema leveres i Fronter til angitt tid. Godkjent når dokumentasjon på deltakelse på minimum 75 % nærværspliktig studieopplegg i emnet er levert. Eksamen. 050-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. 051-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. Studenten skal vise kunnskaper om: - sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten - utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv - det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten - hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom - hvordan pasienter og pårørende kan oppleve- og reagere ved helsesvikt og sykdom Studenten skal kunne: - gjøre rede for og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt - gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for akutt helsesvikt og sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten - innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten - bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap - anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon - anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger Studenten skal synliggjøre innsikt i sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger INNHOLD: Eksamensoppgaven inneholder flere deloppgaver, der en av deloppgavene er å drøfte en sykepleiefaglig problemstilling som er relevant for pasienter med akutt helsesvikt og sykdom som utredes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten. Besvarelsen skal bygge på relevant pensumlitteratur og aktuell forskning, derav minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager med gitt oppgavetekst. Oppgavens ordlyd bekjentgjøres når eksamen skal avholdes. Besvarelsens ramme er 3000 ord (+/- 10 %). Besvarelsen skal ha en klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet og føres i et lett og smidig språk med konsise formuleringer.

12 Studenten skal benytte Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentoppgaver ved HS. Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Besvarelsen leveres i Fronter til angitt tid. Det tilbys 1 felles time for oppklaring av spørsmål i forbindelse med bekjentgjøring av oppgaveteksten. Eksamen vurderes med gradert karakter

13 Vedlegg: Emne 6: Justert arbeidskrav 3 for kull våren 2014: Arbeidskrav 3: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie At studenten skal videreutvikle ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten Komme i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt. Forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning. Arbeid i gruppe og individuelt Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar i «storgruppen» (ca 15 minutter). Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe. Veileder gir tilbakemelding i seminaret. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar. Godkjent av fungerende instituttleder Hanne Hedeman

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2012, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i deres eget hjem. Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning.

MODULPLAN. MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus. Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning. MODULPLAN MODUL 5 del 2: Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus Avdeling for sykepleie Program for sykepleierutdanning Kull 2005 Modulansvarlige: Ingeborg Alexandersen Marit Olsen 1 MODUL 5: SYKEPLEIE

Detaljer

Vurderings- (eksamens-) former Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Skoleeksamen. Hjemmeeksamen.

Vurderings- (eksamens-) former Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Skoleeksamen. Hjemmeeksamen. Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2017 Bodil og Øyvind Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Til studieutvalget HF

Til studieutvalget HF Til studieutvalget HF Dato: 30. september 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: StuHF-sak 29/14 Journalnr.: 2014/07012 Saksbehandler: Brit Ingvaldsen GODKJENNING AV PROGRAMPLAN FOR VIDEREUTDANNINGEN SYKEPLEIENS FAGLIGE

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer