Sensorveiledning Studium:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Studium:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2 Sykepleievitenskap 2 Forsøk nr: 1 2 Dato for eksamen: Utlevering: kl Innlevering: kl Innleveringsform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen leveres i fronter. Sensurfrist: (utsatt til ) Viktig informasjon: Alle 3 oppgaver skal besvares Ved sensurering skal det gjøres en helhetsvurdering av studentens besvarelse, se karakterbeskrivelsene. Oppgave 1 (10 %): Beskriv kort hvordan sykepleieren kan ivareta de psykososiale behovene til en voksen pasient som legges inn i sykehus. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten har kunnskap om psykososiale konsekvenser av akutt sykdom og innleggelse i sykehus og kan beskrive sykepleietiltak som fremmer kognitiv, instrumentell og emosjonell kontroll (Stubberud 2013). Observasjon og vurdering av psykiske forhold og kognitiv svikt kan også trekkes fram. Aktuelt pensum: Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 32, 34 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8. Bridges, J. Flatley, M. Meyer, J. (2010) Older people's and relatives' experiences in acute care settings: systematic review and synthesis of qualitative studies. International journal of nursing studies, vol. 47, nr. 1, s Elektronisk versjon Oppgave 2 (30 %): En 70 år gammel mann legges inn i på kirurgisk avdeling for å få satt inn en hofteprotese. Han har vært plaget med sterke smerter i hofta den siste tiden. Han har KOLS grad 1, men er for øvrig frisk. Han røyker. Han opereres i spinalanestesi. Operasjonen er ukomplisert og han LK /

2 flyttes tilbake til sengeposten samme kveld. Han forteller at han har smerter i såret. Sykepleieren observerer at han har lett økt respirasjonsfrekvens og noe surklende respirasjon. Ta utgangspunkt i de to grunnleggende behovene for respirasjon og for balanse mellom aktivitet og hvile og gjør rede for sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak i forhold til disse to behovene i den postoperative perioden på sengeposten. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten kan gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie etter innsettelse av en hofteprotese. Studenten skal kunne gjøre rede for- og anvende kunnskap om sykepleie for å ivareta pasientens grunnleggende behov. Oppgaven er avgrenset til behovet for respirasjon og balanse mellom aktivitet og hvile. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer i forhold til disse to behovene i den postoperative perioden og gjør rede for aktuelle observasjoner, vurderinger og tiltak. Pasienten er blant annet utsatt for hofteledds - luksasjon, pneumoni og venetromboser/ lungeemboli. Det forventes at studenten identifiserer utfordringer knyttet til postoperative leierestriksjoner, -mobilisering og pasientens respirasjonsproblematikk samt viser forståelse for betydningen av god smertelindring for å kunne ivareta de to valgte behovene. Det forventes at studenten tar i bruk relevant kunnskap fra naturvitenskap i sine vurderinger. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 4,9, 10, 11, 23 Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3) Alternativ pensumlitteratur: Kapittel 2, 5, 14. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (red.) (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN , Kap. 16 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 7 Oppgave 3 (60 %): 3. postoperative dag får pasienten sterkere pustebesvær og det konstateres at han har en pneumoni. Han behandles med antibiotika og han kommer seg. Etter et rehabiliteringsopphold, overflyttes pasienten til hjemmet. Etter 3 måneder legges han inn akutt på medisinsk avdeling med alvorlig pustebesvær. Utredningen viser at hans KOLS er kraftig forverret. Han gir uttrykk for bekymring for framtiden. Gjør kort rede for et teoretisk perspektiv på sykepleie og mestring. Bruk dette teoretiske perspektivet i en drøfting av hvordan sykepleieren kan bidra til at den pasienten mestrer den nye situasjonen som har oppstått. Gjør relevante avgrensninger. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk, og velg ut minst en vitenskapelig artikkel som skal benyttes i drøftingen. Forventning til besvarelsen: Det forventes at studenten synliggjør kunnskap om hvordan menneskets mestringsevne påvirkes ved helsesvikt og sykdom generelt og ved KOLS spesielt. Det forventes at studenten kan gjøre rede for og anvende teori om sykepleie og mestring som grunnlag for drøfting av sykepleie til den aktuelle pasienten, som er innlagt akutt på en medisinsk avdeling. Mestringsperspektiver som er vektlagt i pensum er Benner og Wrubels teori om stress og mestring, Travelbees sykepleieteori, samt Haaviks kontrollmodell. Undervisning og pensum problematiserer også pasientfenomener og pasienterfaringer i ulike faser av et sykdomsforløp. Studenten skal vise bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten. Studenten skal gjøre relevante avgrensninger. Sentralt i besvarelsen er drøfting av kunnskapsbaserte sykepleietiltak for å bidra til å styrke pasientens mestring i en situasjon med forverring av KOLS. Det forventes at studenten kan gjøre rede for sin planlegging og

3 gjennomføring av et systematisk litteratursøk og har valgt ut minst en vitenskapelig artikkel. Studenten skal gjøre kritiske vurderinger av anvendt litteratur (se emneplanen). Det forventes at studenten har tatt i bruk et anerkjent vurderingsverktøy og viser begynnende ferdigheter i å vurdere en vitenskapelig artikkel. I tillegg til en redegjørelse, innebærer drøfting å anvende kunnskap for å få fram ulike synspunkter på emnet. Synspunktene begrunnes og settes opp mot hverandre. Selvstendige konklusjoner trekkes og oppsummeres. Aktuelt pensum: Almås, H. (red.), Bind 1 og 2 (2010) Klinisk sykepleie. 4. utg., Oslo, Gyldendal akademisk Kap. 1, 4 (Alternativ pensumlitteratur: Knutstad, U. (2013) Utøvelse av klinisk sykepleie. 2. utg., Akribe, (Sykepleieboken 3), Kapittel 5) Universitetsforlaget, Innledning, kap. 5 6 Knutstad, U. (red.) (2010) Sentrale begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken utg., Oslo, Akribe. Kap. 4-6, 8. Nortvedt, M.W.,Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar,L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert!: en arbeidsbok, ISBN Akribe Del 4 Graubæk, A.- M. (Red.) (2010) Å være pasient: En innføring i pasientologi., Oslo, Akribe. Kap 2-4, 9 Stubberud, D.- G. (Red.) (2013) Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom., Oslo, Gyldendal akademisk. ISBN , Kap. 1, 2, 3. Aadland, E. (2011) "Og eg ser på deg-": Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. 3. utg., Oslo,

4 Karakterbeskrivelser Besvarelse som vurderes med gradert karakter 1 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en fremragende måte og viser fremragende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte. Kandidaten: Utmerker seg i måten å anvende kunnskap om sykepleiens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Gjør klare avgrensninger, argumenter godt og benytter pensum og forskning på en glimrende måte i sin argumentasjon Anvender et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger av pasientens behov for sykepleie og planlegging av sykepleie på en fremragende måte. Anvender pensum og forskningslitteratur på en svært god måte og viser svært gode kildekritiske vurderinger. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte og viser meget gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en meget god måte. Synliggjør et meget godt kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på alle områder i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en meget god måte og viser gode kildekritiske vurderinger. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en jevnt god måte og viser jevnt gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en god måte. Synliggjør et kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i alle oppgavene. Anvender pensum og forskningslitteratur på en tilfredsstillende måte og viser jevnt gode kildekritiske vurderinger. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet: Studenten drøfter kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten på en svak måte og viser akseptable kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Anvender kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten på en akseptabel måte Synliggjør et teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Besvarelsen kan ha varierende kvalitet (noen oppgaver er svakere) Anvender pensum og forskningslitteratur på en svak måte. Kan ha funnet en forskningsartikkel, men anvender den lite. Viser klare svakheter i kildekritiske vurderinger. Kan ha enkelte språklige svakheter. E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet: Studenten gjør rede for et minimum av kunnskaper om sykepleie i spesialisthelsetjenesten, men klarer i liten grad å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjenesten og viser 1 Generelle kvalitative karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet , revidert

5 svake kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser et minimum av kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Gjør rede for noe sentralt kunnskapsstoff fra pensum, og henviser til relevante kilder, men benytter dem i liten grad selvstendig. Synliggjør et minimum av kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger på de viktigste områdene i oppgavene. Gjør svake/ uhensiktsmessige avgrensninger, og viser svakheter i de kildekritiske vurderingene. Anvender i liten grad forskningslitteratur kan ha funnet en artikkel, som ikke nødvendigvis er en forskningsartikkel, og anvender denne på en svak måte. Kan ha språklige svakheter. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet: Studenten lykkes ikke i å drøfte kunnskapsbasert sykepleie i spesialisthelsetjeneste og viser mangelfulle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte: Viser ikke tilstrekkelige kunnskaper om sykepleierens funksjoner og oppgaver i spesialisthelsetjenesten Synliggjør ikke et minimum av teoretisk og kunnskapsbasert grunnlag for faglige vurderinger. Viser gjennomgående svakheter. Viser svært svak evne til å foreta kildekritiske vurderinger. Kan presenterer subjektive påstander som ikke begrunnes/ belegges med kildehenvisning. Viser liten grad av selvstendighet - kan benytte stor grad av direkte gjengivelser fra pensumlitteraturen. Anvender ikke forskningslitteratur. Kan ha store språklige svakheter, setningene kan være ufullstendige. Kan ha svakheter i bruken av de formelle retningslinjene.

6 Vedlegg: Emnebeskrivelse Utdrag fra emneplanen for emneplaner for bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Telemark, kull studieår hel-/og deltid: Emne 6: Sykepleievitenskap 2 Studiepoeng: E6 /051-E6 Læringsutbytte Ved gjennomført emne skal studenten: KUNNSKAPER ha bred kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv ha kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten ha kunnskap om hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom ha kunnskap om hvordan pasienter og pårørende kan oppleve- og reagere ved helsesvikt og sykdom FERDIGHETER kunne gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for akutt helsesvikt og sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten kunne gjøre rede for og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt kunne innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten kunne bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap kunne anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon kunne anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger GENERELL KOMPETANSE ha innsikt i sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger Innhold I emnet skal studenten tilegne seg et sykepleievitenskapelig grunnlag for sykepleie til pasienter med akutt og kritisk sykdom. I emnet fordyper studenten seg i det vitenskapelige, etiske og historiske grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Sykepleie for å forebygge komplikasjoner og kompensere for svikt i pasientens egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt og kritisk sykdom er sentralt i emnet. Sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten Pasienten og pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens mål og hensikt i spesialisthelsetjenesten Sykepleierens arbeidsområder, oppgaver, roller og metoder i spesialisthelsetjenesten

7 Krav til sykepleiekompetanse i spesialisthelsetjenesten Kliniske beslutningsprosesser i spesialisthelsetjenesten Samhandlingen mellom sykepleieren og den akutt syke pasienten og de pårørende Samarbeid med andre yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten Samhandling med kommunehelsetjenesten Samfunnets krav og forventninger til sykepleie i spesialisthelsetjenesten Sykepleiens historie og tradisjon II Den historiske utviklingen av sykepleietjenesten Den historiske utviklingens konsekvenser for sykepleierens identitet, rolle og funksjon i dagens spesialisthelsetjeneste Sykepleiens vitenskapelige grunnlag II Pasientkunnskap 2 - akutt - kritisk syke pasienter - Psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle fenomener. Begreper og teorier om endringer i- og med pasienten ved akutt og kritisk somatisk helsesvikt og sykdom. - Pasientens perspektiv (livsverden), opplevelse av forandret kropp og sykdomssymptomer, endring av selvoppfatning, lidelse, håp og livsmot, mestring av forandring, følelsesmessige reaksjoner som angst, stress/ krise, trygghet/ utrygghet. - Pasientrollen. - Pasientens kontekst (situasjonen, institusjonelle og kulturelle rammer, familiens rolle og situasjon) Teoretiske perspektiver på sykepleie til akutt syke (fenomener, begreper, teorier og modeller) - Vurdering av pasientens evne til å ivareta sine grunnleggende behov/ ADL/ egenomsorgskapasitet og mestringsevne ved akutt helsesvikt og sykdom - Behov for sykepleie ved akutt helsesvikt (sykepleiediagnoser) - Sykepleieteoretiske perspektiver Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike situasjoner og problemområder hos akutt syke - Akutt og kritisk sykdom/ helsesvikt - Ustabile, stabile og helsevurderende situasjoner - Pre-, per- og postoperativ periode - Forverring av langvarig sykdom/ helsesvikt - Akutte og langvarige smertetilstander - Kvalme, tretthet og sår Klinisk sykepleievitenskap relatert til ulike tilstander og pasientgrupper - Respiratoriske svikt - Svikt i sirkulasjon og væskebalanse 2 Begrepet pasientkunnskap omfatter det som skjer med eller i pasienten, her ved akutt eller kritisk somatisk sykdom. Dette er sentral kunnskap som refererer direkte til pasienten, og bare de elementene i pasienten som angår sykepleie. Pasientfenomener kan representere erfaringene til en enkelt pasient eller en større pasientgruppe (Kim, SH 2000).

8 - Nevrologiske sykdommer og sykdommer i sanseapparatet - Sykdommer og svikt i fordøyelsessystemet - Endokrine sykdommer - Sykdommer i nyrer og urinveier - Sykdommer i muskel/ skjelettsystemet, traumer og frakturer - Infeksjonssykdommer og svikt i immunsystemet - Kreftsykdom - Gynekologiske sykdommer - Akutt syke barn og unge - Akutt syke eldre - Døende Vitenskapsteoretiske tilnærminger og vitenskapelige metoder i sykepleieforskning - Vitenskapsteorier - Kvantitative og kvalitative metoder i sykepleieforskning Kunnskapsbasert utøvelse i sykepleie (KBP trinn 4) - Planlegging og gjennomføring av systematisk søk etter sykepleievitenskapelig litteratur i internasjonale sykepleiefaglige databaser - Å lese forskningsartikler og presentere sammendrag av funn - Å identifisere hvilken vitenskapelig metode som er brukt i et forskningsarbeid - Å bruke verktøy for å vurdere forskningsartiklers kvalitet - Å vurdere forskningsartiklers relevans for kliniske problemstillinger i sykepleie til akutt syke Sykepleiens etiske grunnlag II - Etiske utfordringer og dilemmaer ved sykepleie i spesialisthelsetjenesten - Anvendelse av verktøy for systematisk etisk refleksjon - Anvendelse av sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper ved argumentasjon for handlingsvalg i etiske dilemmaer Arbeids- og læringsformer Litteraturstudier, digitale læringsressurser, ressursforelesninger, seminarer og arbeid i læringsgrupper. Vurderingsformer I emnet Sykepleievitenskap 2. har studenten 5 arbeidskrav og 1eksamen. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan opp til eksamen. Arbeidskrav: Arbeidskrav 1: Sykepleiens historie og tradisjon II: Sykepleiens ansvar og funksjoner historisk og i dagens spesialisthelsetjeneste. At studentene tilegner seg kunnskap om sykepleierens ansvar og funksjoner i dagens spesialisthelsetjeneste i lys av den historiske utviklingen av sykepleietjenesten. INNHOLD:

9 Læringsgruppene får utdelt materiale i forhold til de ulike temaene innen sykepleierens funksjon og ansvar. Ta utgangspunkt i utdelt materiale. Gjør rede for sykepleierens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten overfor den valgte pasientgruppen i dag, og sammenlign med sykepleie i en valgt tidsepoke. Arbeid i læringsgruppen: Gruppen forbereder en digital - presentasjon Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca 15 minutter) Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 2: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Pasientkunnskap, klinisk sykepleievitenskap og teoretiske perspektiver relatert til akuttkritisk syke pasienter At studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan pasienter og de pårørende kan oppleve akutt sykdom og hvordan de grunnleggende behovene, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes. Studentene skal videreutvikle sin evne til å arbeide problemløsende med en pasientsituasjon. INNHOLD: Ta utgangspunkt i utdelt skriftlig materiale (Case, pleieplan, spørsmål) Besvar spørsmålene i oppgaven. Gruppenotat på 2000 ord (+/- 10%) Det skal benyttes en god skriftlig framstilling med bruk av fagspråk Det skal benyttes minst 1 fagartikkel/ vitenskapelig artikkel Læringsgruppeveileder gir ½ time veiledning i læringsgruppene Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i Fronter til angitt tid. Notatet presenteres i seminar Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Læringsgruppeveileder gir skriftlig en tilbakemelding på notatet som vektlegger: - Innhold (kunnskap innen kjerneområdene, integrering av kunnskap og sammenhenger). - Språklig framstilling (klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet, et lett og smidig språk med konsise formuleringer og hensiktsmessig bruk av faguttrykk). - Bruk av litteratur - kildehenvisninger i teksten og referanseliste. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert og godkjent notat og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 3: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie At studenten skal videreutvikle ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten Komme i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet

10 INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt og forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning. Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Gruppenotat Oppgaveteksten legges ut i Fronter til angitt tidspunkt Notatet skal være på 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Notatet leveres i Fronter til angitt tid. Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar (ca 15 minutter). Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe. Notatet godkjennes hvis det oppfyller arbeidskravets hensikt, innhold og rammer. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar Arbeidskrav 4: Sykepleiens etiske grunnlag II At studenten skal kunne: Anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon Anvende sykepleiefaglige, etiske og juridiske kunnskaper Argumentere kunnskapsbasert for handlingsvalg i etiske dilemmaer i spesialisthelsetjenesten INNHOLD: Læringsgruppen tar utgangspunkt i en utdelt situasjonsbeskrivelse. Gruppen gjennomfører en systematisk etisk refleksjon med bruk av et anerkjent verktøy. Gruppen forbereder argumenter for handlingsvalg i situasjonen. Gruppen deltar i seminar hvor ulike sykepleiefaglige, etiske og juridiske perspektiver diskuteres i plenum. Arbeid i læringsgrupper Paneldiskusjon i seminar Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i seminar Arbeidskrav 5: Deltakelse i seminarer og læringsgrupper i Emne 6 Hensikten med tilstedeværelse er å sikre at studenten får del i den kunnskap og forståelse som skapes i dialog med medstudenter og vitenskapelig ansatte. INNHOLD:

11 Innholdet er definert i de studiespørsmål og arbeidskrav som læringsgruppen skal arbeide med i emnet. Arbeid i læringsgrupper og seminarer merket med * er nærværspliktige. Den enkelte student må dokumentere minimum 75 % nærvær i nærværspliktig i seminarer og læringsgrupper for å kunne gå opp til eksamen i sykepleie. Scannet kopi av signert nærværsskjema leveres i Fronter til angitt tid. Godkjent når dokumentasjon på deltakelse på minimum 75 % nærværspliktig studieopplegg i emnet er levert. Eksamen. 050-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. 051-E6 Skriftlig individuell prøve uten tilsyn 4 dager. Vurderes med gradert karakter. Studenten skal vise kunnskaper om: - sykepleierens ansvar og funksjoner i spesialisthelsetjenesten - utviklingen av sykepleietjenesten i et historisk perspektiv - det vitenskapelige grunnlaget for sykepleie i spesialisthelsetjenesten - hvordan menneskets grunnleggende behov, egenomsorgskapasitet og mestringsevne påvirkes og endres ved helsesvikt og sykdom - hvordan pasienter og pårørende kan oppleve- og reagere ved helsesvikt og sykdom Studenten skal kunne: - gjøre rede for og anvende kunnskap om grunnleggende behov, egenomsorg og mestring relatert til helsesvikt - gjøre rede for kunnskapsbasert sykepleie ved ulike former for akutt helsesvikt og sykdom, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten - innhente og presentere forskningsbasert kunnskap som er relevant for sykepleie i spesialisthelsetjenesten - bruke anerkjente verktøy for å vurdere vitenskapelig kunnskap - anvende verktøy for systematisk etisk refleksjon - anvende kunnskap fra naturvitenskap og samfunnsvitenskap på sykepleievitenskapelige problemstillinger Studenten skal synliggjøre innsikt i sykepleievitenskapelige og etiske problemstillinger INNHOLD: Eksamensoppgaven inneholder flere deloppgaver, der en av deloppgavene er å drøfte en sykepleiefaglig problemstilling som er relevant for pasienter med akutt helsesvikt og sykdom som utredes og/eller behandles i spesialisthelsetjenesten. Besvarelsen skal bygge på relevant pensumlitteratur og aktuell forskning, derav minst 1 vitenskapelig artikkel. Det skal gjøres rede for litteratursøk og kritiske vurderinger av anvendt litteratur. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager med gitt oppgavetekst. Oppgavens ordlyd bekjentgjøres når eksamen skal avholdes. Besvarelsens ramme er 3000 ord (+/- 10 %). Besvarelsen skal ha en klar, innbyrdes logisk sammenheng i stoffet og føres i et lett og smidig språk med konsise formuleringer.

12 Studenten skal benytte Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentoppgaver ved HS. Studenten skal følge APA 6th standard for litteraturhenvisninger og referanser. Besvarelsen leveres i Fronter til angitt tid. Det tilbys 1 felles time for oppklaring av spørsmål i forbindelse med bekjentgjøring av oppgaveteksten. Eksamen vurderes med gradert karakter

13 Vedlegg: Emne 6: Justert arbeidskrav 3 for kull våren 2014: Arbeidskrav 3: Sykepleievitenskaplig grunnlag II: Kunnskapsbasert sykepleie At studenten skal videreutvikle ferdigheter i å innhente, lese og presentere relevant, forskningsbasert kunnskap for sykepleie i spesialisthelsetjenesten Komme i gang med å bruke verktøy for å vurdere forskningskvalitet INNHOLD: Ta utgangspunkt i den gitte oppgaveteksten. Planlegg, gjennomfør og gjør rede for et systematisk litteratursøk i en oppgitt bibliografisk database. Velg ut minst en vitenskapelig artikkel. Begrunn valget. Gi et kort sammendrag av artikkelen/ artiklenes funn/ resultater. Gjør rede for forskningsmetoden som er brukt. Forklar kort hvordan en kan vurdere kvaliteten på denne typen forskning. Arbeid i gruppe og individuelt Gruppen forbereder en digital presentasjon. Presentasjonen legges ut i tilpasset Fronter-mappe til et angitt tidspunkt. Seminar: Gruppen presenterer sitt arbeid i et seminar i «storgruppen» (ca 15 minutter). Gruppen forbereder og gir respons til en annen gruppe. Veileder gir tilbakemelding i seminaret. Arbeidskravet er godkjent ved deltagelse i arbeidet i læringsgruppen, innlevert presentasjon, og aktiv deltagelse i seminar. Godkjent av fungerende instituttleder Hanne Hedeman

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *)

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) 3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) Foto: Arne Strømme *) Studiets Modul 1 a bygger på Rammeplan for Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme 1. år (2 årig modul, deltid) i en mastergrad i helse-og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper (60 studiepoeng)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 1

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Undervisningsplanen bygger på Programplan for Masterstudium i Jordmorfag 0 1. Innhold

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer