Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1"

Transkript

1 Rapport 01 Vedlegg F1 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Andreas Dørum, Asplan Viak AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Reidar Rose, Ing. R. Rose AS Dato: Rev.: Revisjon 01, Innledning og grunnlag Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune, via Ing. R. Rose AS, om å være RIG ansvarlig på prosjektet Nye Bryne Videregående skole. Stokkebø Competanse AS påtar seg dermed ansvarsrett for PRO geoteknikk, i fbm ombygging og bygging av nye Bygg A og Bygg B på prosjektet. Dette innebærer en kontroll og vurdering av grunnforholdene på eiendommen, vurdering av fundamenteringsmetode, og beregning og kontroll av fundamentplan for bygningene. I tillegg inngår geotekniske beregninger, beskrivelser og kontroller, som stabilitet støttemurer, av graveskråninger og av kranfundamenter. Stokkebø Competanse AS har laget denne Rapport 01 på generelt grunnlag, med bakgrunn i de dokumenter vi har fått tilsendt fra andre involverte konsulenter, og med bakgrunn i møte med Asplan Viak AS der prosjektet ble gjennomgått. Det er foreløpig foretatt grunnundersøkelse både på den aktuelle eiendommen og på et område like nord for eiendommen, i fbm byggingen av et parkeringshus. Vår Rapport 01 er videre utarbeidet på bakgrunn av den erfaring vi besitter og de retningslinjer som foreligger for prosjektering av geotekniske konstruksjoner. A. Dokumenter: Vi har mottatt følgende dokumenter fra vår oppdragsgiver eller andre involverte firmaer, som også er viktige grunnlag for våre vurderinger og anbefalinger for fundamentering av byggene. Forprosjekt Landskapsplan for det planlagte tiltak Fasade-, plan- og snitt tegninger av de planlagte Bygg A og B Geoteknisk rapport med boreresultater fra Ing. R. Rose AS, på eiendommen datert Geoteknisk rapport med boreresultater fra Multiconsult AS, for Forum Jæren AS datert B. Kontroll av prosjektering og utførelse: Kontroll av prosjektering av fundamentering gjøres som egenkontroll av Stokkebø Competanse AS. I tillegg skal PRO geoteknikk foreta en befaring av byggegropen ved utgraving, evt. at bilder oversendes, for å dokumentere at grunnforholdene minimum er som forutsatt i denne Rapport 01. UTF foretar egenkontroll av utført arbeid. Bilder kan gjerne oversendes Stokkebø Competanse AS for kontroll. Stokkebø Competanse AS har kun ansvaret for PRO geoteknikk for fundamenteringen av betongfundamentene i byggene, og ikke av selve betongfundamentene. Dette innebærer at Stokkebø Competanse AS spesifiserer tillatt grunntrykk på de forskjellige lagene med masse ved spesifisert sidetrykk og fundamentbredde, og foretar en fundamentkontroll når dimensjonerende laster av RIB er beregnet og oppgitt. Med dette som grunnlag beskriver vi hvordan oppbyggingen under betongfundamentet skal etableres. Stokkebø Competanse AS har således ikke ansvaret for armeringsmengde og annen prosjektering eller utførelse av selve betongfundamentene i byggene. 1

2 2. Resultat av grunnundersøkelser Det er foretatt en relativt omfattende grunnundersøkelse på eiendommen, gjennom boring av 10 stk totalsonderinger og måling av grunnvannstanden. Grunnboringen er foretatt utført av Ing. R. Rose AS. I tillegg har Multiconsult AS foretatt en enda mer omfattende grunnundersøkelse av eiendommen rett mot nord. Eiendommen anses derfor å være tilstrekkelig undersøkt for å angi hvilke masser som er i grunnen, og styrkeparametere til disse. Det er foretatt 10 totalsonderinger på eiendommen i Boringene er foretatt på hele eiendommen, og gir et godt bilde av grunnforholdene. Boringene viser at dybde til fjell = 2,3 14,5 m. Det ble benyttet slag og spyling tilnærmet i hele lagtykkelsen i tilnærmet alle borehull. Dette viser at grunnforholdene er svært gode og faste. Det er definert sand, grus og steinrik morene i alle borehullene. På opparbeidete områder er det oppfylte masser i toppen. Resultatene fra målinger på naboeiendommen i nord viser tilsvarende resultater. Prøver viser at massen i de øverste ca. 2,0 m er sand/grus definert som T2-masse, som er lite telefarlig. Videre nedover er det steinig morene. På et mindre område helt i nordvest på denne eiendommen er det registrert et sjikt med torv. Dette sjiktet stopper videre inn på tomten og fortsetter sannsynligvis ut av området. Dette torvsjiktet har ingen relevans for den aktuelle eiendommen for skoleutbyggingen. Målinger av grunnvannstanden i borehull 10 viser at denne på det aktuelle tidspunkt ligger ca. 1,8 m under terrengnivå, som tilsvarer ca. kote +28,00. Borehull 10 ligger i sør på eiendommen. Grunnvannstanden vil sannsynligvis variere noe, men den aktuelle målingen anses å ligge relativt høyt i fht historisk verdi. Dette pga at målingen ble foretatt sommeren 2011 etter lengre tid med mye nedbør. Uansett ligger grunnvannstanden så dypt at det ikke er fare for at den innvirker på fundamenteringen av de planlagte bygninger. Ut fra mottatte dokumenter vil vi konkludere med at grunnforholdene er meget gode og ikke minst som jevne. Vi kan anbefale og å tilråde bruk av direktefundamentering av de planlagte bygninger. Det benyttes stripefundamenter for hele ringmuren og innvendige bærevegger, samt søylefundamenter på bærende søylepunkter. Ut fra registreringer fra tidligere grunnboringer kan vi beskrive en generell oppbygging av undergrunnen som vist på følgende skisse: 0,0-0,5 m Jord, asfalt eller andre tilførte masser 1,0-2,0 m Sand, grus, noe steinig 1,0 12,0 m Steinig morene, lagdelt Fjell 2

3 3. Generelt dimensjoneringsgrunnlag I det følgende har vi definert grunnlaget for våre beregninger og anbefalinger. A. Faglitteratur Vi har i hovedsak benyttet følgende litteratur i vårt arbeid med dette prosjektet: Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging NS-EN : NA:2008 Geoteknisk prosjektering NS-EN 1998, Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismiske påvirkninger Ulike NS-EN ISO standarder Ulik faglitteratur om geosynteter B. Prosjekteringsklasse Vi benytter NS-EN : NA:2008 Geoteknisk prosjektering som grunnlag for vurdering av geoteknisk kategori. Vi velger å benytte Geoteknisk kategori 2. Dette valg fremkommer ut fra følgende kriterier: Skadekonsekvens = meget alvorlig, og Vanskelighetsgrad = middels. Grunnforholdene på stedet er stort sett fast sand, grus over meget fast steinig morene på fjell. Dybden til fjell er målt til 2,3 14,5 m i de ulike boringene. Grunnforholdene i byggegropen skal derfor være meget gode og jevne, og vi anser det ikke å være nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser. Det er uansett ønskelig at RIG som PRO Geoteknikk foretar en kontroll av grunnforholdene ved oppgraving av byggegroper i form av oversendelse av bilder og med en beskrivelse av massene. Vi anser det som nødvendig å ha en kontrollplan for anleggsarbeidene. Kontrollplanen skal være enkel og omhandle hovedområdene som skal kontrolleres. C. Beregningsprogrammer Vi har ikke benyttet noen programmer for beregning av de aktuelle fundamentene, men kun foretatt enkle beregninger i hht prinsipper og formler definert i Håndbok 016 kapittel 6. Vi benytter programmet ReSSA (3.0) for beregning av total og lokal stabilitet av graveskråninger, kranfundamenter og støttemurer dersom slike konstruksjoner eller situasjoner blir aktuelt å dimensjonere på et senere tidspunkt. ReSSA (3.0) er et stabilitetsprogram som er utviklet spesielt for å beregne stabiliteten i jordarmerte konstruksjoner, men kan også benyttes for å beregne stabiliteten til uarmerte konstruksjoner. Programmet ble opprinnelig utviklet for Vegvesenet i USA, og er et brukervennlig program som har stor fleksibilitet og anvendelighet. ReSSA er en videreutvikling av programmet ReSlope som mange i Norge benytter og er kjent med. Programmet kontrollerer den eksterne kapasiteten til konstruksjonen gjennom ulike glidesirkler ved bruk av Comprehensive Bishop metode. I tillegg kontrolleres intern kapasitet til eventuelle lag med jordarmering gjennom ulike glideflater ved bruk av Direct sliding - 2 part wedge, Spencer metode. Programmet kan også foreta 3 part wedge, Spencer dersom dette er ønskelig eller påkrevet. D. Grensetilstander De benyttede formler og figurer i Hb 016 og i ReSSA (3.0) beregner tillatt grunntrykk og stabilitet i bruddgrensetilstanden. I tillegg har vi foretatt en vurdering av konstruksjonene i bruksgrensetilstanden i form av muligheten for setninger å opptre, og bygningenes ømfintlighet for setninger. Vi anser derfor disse beregningsmetoder å tilfredsstille kravene til dette prosjektet. 3

4 E. Seismisk kontroll Bygningene skal kontrolleres for seismiske belastninger. Vi som RIG PRO geoteknikk definerer seismisk Grunntype, og seismiske beregninger og beskrivelse av konsekvenser for bygningene foretas av RIB PRO betongkonstruksjoner. F. Materialfaktor Materialfaktoren bestemmes i hht Håndbok 016 kapittel og NS Vi benytter følgende materialfaktor: Materialfaktor = m = 1,5 benyttes i beregningene ut fra vurdering av: skadekonsekvens = meget alvorlig bruddsituasjon = nøytralt brudd G. Dreneringsforhold Grunnvannstanden er i grunnboringer fra Ing. R. Rose AS beskrevet å ligge ca. 1,8 m under terrengnivå i borehull 10. Dette tilsvarer at grunnvannstanden ligger på kote + 28,0. Vi anser derfor grunnvannstanden å ligge betydelig lavere enn byggegropen. I tillegg etableres vanlig drenering rundt bygningene og andre konstruksjoner, og ut av byggegropen. Vi anser derfor at dreneringsforholdene er godt ivaretatt. H. Parametere for massene Jordparametere for massene i undergrunnen og for tilførte knuste masser er definert ut fra retningslinjer i Håndbok 016 kapittel 3.5 figur 3.3. Benytter følgende parametere for tilførte steinmasser og for knust fjell: Egenvekt = = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = = 42 Attraksjon = a = 0 kn/m² Benytter følgende parametere for stedlig fast sand / grus eller steinig morene: Egenvekt = = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = = 36 Attraksjon = a = 5 kn/m² I. Parametere for fiberduk og geonett Krav til bruksklasse for fiberduk bestemmes i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4, Tabell I46.1:3. Type fiberduk skal være NorGeoSpec godkjent. Vi har beskrevet bruk av fiberduk av bruksklasse 3 i bunnen av byggegropen under pukkfundamentet og opp langs graveskråningene i de tilfeller der et slikt pukkfundament benyttes. Type geonett skal være stivt ekstrudert geonett produsert ved varmstrekking. Krav til strekkstyrke defineres som kn/m i begge retninger, bestemt ved testmetode NS-EN ISO Bruk av geonett er foreløpig ikke beskrevet, og anses foreløpig som ikke aktuelt. 4

5 4. Dimensjonering av tillatt såletrykk Ut fra registreringer og opplysninger gitt tidligere i denne Rapport 01 har vi her foretatt en vurdering av massenes dimensjonerende bæreevne i bruddgrensetilstanden. Senere vurdering av tillatt grunntrykk og fundamentenes størrelse vil også ta hensyn til vurderingen av mulige setninger som følge av høy utnyttelsesgrad av massenes bæreevne, og må vurderes sammen med bygningenes generelle ømfintlighet overfor opptredende setninger, ikke minst ujevne setninger. A. Parametere for massene og deres bæreevne Parametere for tilført stein / knust fjell og stedlige masser i undergrunnen er definert i denne Rapport 01 kapittel 3 over. Massenes bæreevne er med disse forutsetninger definert ut fra Håndbok 016 kapittel 6.2. Ruheten = r b er foreløpig antatt konservativt ut fra generelle vurderinger. Følgende generelle forutsetninger gjelder for alle kontrollerte lag med masser: Fundamentene får i uk betongfundament et sidetrykk på ca. 0,7 m masse. Tilførte masser (knust fjell) defineres som drenerte, stedlig fast sand og grus defineres som drenert. Ruheten = r b = 0,2. Fundamentbredden (antatt ut fra mottatte tegninger): o Stripefundamenter, B = 1,5 m som gir B 0 = 1,2 m. o Søylefundament, B = 3,0 m som gir B 0 = 2,4 m. Bæreevnen til de tilførte steinmassene og for knust fjell er: Egenvekt = = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = = 42 Attraksjon = a = 0 kn/m² Udrenert poreovertrykk = 0 Dette gir følgende bæreevneparametere: Materialfaktor = 1,5 som gir: tg = 0,60 Ruhet, r b = 0,2 gir: N q = 16 N = 16 Overlagringshøyde = z = 0,7 m Dette gir følgende bæreevne for stripefundamenter: Bæreevnen på knust fjell = v = 16x19x0,7 + 0,5x16x19x1,2 = = 395 kn/m 2 Dette gir følgende bæreevne for søylefundamenter: Bæreevnen på knust fjell = v = 16x19x0,7 + 0,5x16x19x2,4 = = 577 kn/m 2 Bæreevnen til stedlig fast sand og grus, og steinig morene: Egenvekt = = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = = 36 Attraksjon = a = 5 kn/m² Udrenert poreovertrykk = 0 Dette gir følgende bæreevneparametere: Materialfaktor = 1,5 som gir: tg = 0,48 Ruhet, r b = 0,2 gir: N q = 10,0 N = 8,0 Overlagringshøyde = z = 1,0 m 5

6 Dette gir følgende bæreevne for stripefundamenter: Bæreevnen på sand/grus = v = 10x(19x1,0+5) + 0,5x8x19x1,2 5 = = 326 kn/m 2 Dette gir følgende bæreevne for søylefundamenter: Bæreevnen på sand/grus = v = 10x(19x1,0+5) + 0,5x8x19x2,4 5 = = 417 kn/m 2 Dette viser at bæreevnen ned på den stedlige faste sand og grus massen er dimensjonerende for bredden på fundamentene, selv om vi tar hensyn til at belastningsflaten ned på dette laget er større enn for pukklaget. På generelt grunnlag vil vi også presisere at bæreevnen reduseres dersom sidetrykket reduseres eller om fundamentdimensjonene reduseres. Tilsvarende vil bæreevnen øke dersom disse 2 parametrene øker. B. Skisse på fundamentering: Følgende prinsippskisse gjelder derfor for oppbyggingen av pukkfundament og betongfundament: Dekke Overflate utomhus Vegg, søyle min. 700 mm Betongfundament Knust fjell, F k 4 64 mm min. 300 mm Fiberduk kl. 3 Undergrunn, fast sand, grus, morene min. 1,0 m Det er også mulig å fundamentere direkte ned på stedlige sand- og grusmasser. Kravene til slike masser er at de ikke er finstoffholdige, at det i utgravd traubunn er relativt ren sand og/eller grus, som er drenerende og ikke telefarlige, altså kan klassifiseres som T1 masse. Ved fundamentering direkte på disse sand- og grusmassene må også bæreevnen til massen justeres ned, da sidetrykket blir redusert til z = 0,7 m. Dette gir følgende bæreevne for stripefundamenter: Bæreevnen på sand/grus = v = 10x(19x0,7+5) + 0,5x8x19x1,2 5 = = 269 kn/m 2 Dette gir følgende bæreevne for søylefundamenter: Bæreevnen på sand/grus = v = 10x(19x0,7+5) + 0,5x8x19x2,4 5 = = 360 kn/m 2 6

7 5. Kontroll av fundamentdimensjoner Vi har foreløpig ikke mottatt en last- og fundamentplan fra RIB ansvarlig der dimensjonerende laster ned på de ulike fundamentene er definert. Utgangspunktet for bestemmelse av fundamentenes dimensjoner er beregning av massenes bæreevne som definert i punkt 4 over. Den stedlige sand- og grusmassen har en beregnet bæreevne = kpa ved fundamentdimensjoner som benyttet. De stedlige massene er svært stabile, slik at vi kan ut fra vurdering av bruksgrensetilstanden anbefale å begrense belastningen ned på den stedlige sanden / grusen til ca kpa for de 2 ulike fundamentdimensjonene ved bruk av et fundament av knust fjell under betongfundamentene. Ved direkte fundamentering av betongfundamentene rett ned på komprimert sand / grus reduseres anbefalt bæreevne til ca kpa for de 2 ulike fundamentdimensjonene. A. Kontroll av ringmur: Ringmur er på foreløpige tegninger definert å ha bredde, B = 1,5 m. Dvs. at ringmuren alene, forutsatt at ringmuren er armert slik at belastninger fordeler seg som en jevnt fordelt last, kan belastes med en jevnt fordelt og sentrisk belastet linjelast 360 kn/m ved bruk av et pukkfundament. Ved fundamentering rett på sand/grus kan det benyttes en belastet linjelast 300 kn/m. B. Kontroll av søylepunkter: Søylefundamenter er på foreløpige tegninger definert å ha ulike bredder, har derfor valgt ut en standard bredde, B = 3,0 m. Dvs. at søylefundamentet, forutsatt at søylen er plassert og belastes sentrisk, kan belastes med en last kn ved bruk av et pukkfundament. Ved fundamentering rett på sand/grus kan det benyttes en last kn. Enkelte søyler skal ta opp relativt store laster, og må føres ned på større fundamenter enn her beskrevet. Maksimal søylelast for Bygg A = kn i bruddgrensetilstand. Disse fundamentene monteres med uk betongfundament = kote +30,7 med nivå ok gulv = kote +32,0. Dette tilsier teoretisk et sidetrykk fra 1,3 m masse. Vi reduserer denne dybden til z = 1,0 m av ulike årsaker. Vi antar også at dette betyr at fundamentene får en bredde, B > 3,5 x 3,5 m. Disse forutsetninger gir en bæreevne ned på stedlig sand / grus, v = 505 kn/m 2, som justeres til 500 kpa. Denne belastning krever en belastningsflate = 5.600:500 = 11,2 m 2. Dette betyr krav om en belastningsflate ned på stedlig sand / grus = 3,35 x 3,35 m som tilsvarer et betongfundament med B 0 = 3,05 x 3,05 m eller med bredde, B = 3,82 x 3,82 m. Med en justert bæreevne vil vi kunne aksepterer betongfundamenter på knust fjell med bredde, B = 3,8 x 3,8 m. Ved fundamentering direkte på stedlig sand / grus blir bæreevne ned på stedlig sand / grus med tilsvarende forutsetninger som over at bæreevnen, v = 478 kn/m 2, som justeres til 470 kpa. Vi har i dette tilfellet benyttet B = 4,0 x 4,0 m og z = 1,0 m. En belastning = kn krever en belastningsflate = 5.600:470 = 11,9 m 2. Dette betyr krav om en belastningsflate ned på stedlig sand / grus = 3,45 x 3,45 m som tilsvarer B 0. Dette betyr at betongfundamentet må ha bredde, B = 4,31 x 4,31 m. Med en justert bæreevne vil vi kunne aksepterer betongfundamenter på stedlig sand / grus med bredde, B = 4,3 x 4,3 m. 7

8 C. Grunnbrudd og setninger: Dersom fundamentene ikke overbelastes i fht her oppgitte bæreevneverdier vil grunnbrudd i fundamentene og dermed i bygningene ikke kunne forekomme. Dette pga at fundamentene ligger fhv dypt under terrengnivå, terrenget er tilnærmet flatt og massene i undergrunnen har meget god stabilitet. Massenes bæreevne må imidlertid ikke overskrides. De planlagte bygningene tåler noen setninger uten at det oppstår en bruddutvikling. Men det er ikke ønskelig eller akseptabelt med setninger i bygningen utover det normale og som definert i kravspesifikasjoner. Grunnforholdene fra fundamentnivå og nedover er definert som fast sand og grus over meget fast steinig morene på fjell. Det er derfor liten sannsynlighet for at skadelige setninger skal oppstå så lenge belastningen ikke overstiger massens bæreevne. For å redusere faren for setninger ytterligere er det mulig å øke fundamentenes dimensjoner i forhold til det som her er definert som minimumskrav. 6. Opparbeidelse av byggegroper Vi har tidligere i denne Rapport 01 beskrevet hvilke masser som er i byggegropen, og beregnet bæreevnen til disse massene. I dette kapittel 6 har vi beskrevet en del praktiske krav og forutsetninger for opparbeidelse av byggegropene. A. Opparbeidelse av byggegrop og arealer Følgende punktvise generelle prosess legges til grunn for etableringen av byggegrop og pukkfundament: 1. Utgraving av jord og andre masser ned til definert nivå for byggegrop. 2. Kontroll av massene og komprimering av stedlige masser dersom dette anses som nødvendig. 3. Utlegging av fiberduk kl. 3 med minimum 0,5 m overlapp. 4. Utlegging og komprimering av pukkfundament som min. 300 mm knust fjell fraksjon 4-64 mm eller tilsvarende fraksjon. Avretting med finere masser vurderes ved behov avhengig av valgt fraksjon på pukkfundamentet. Massen komprimeres til min. Normal komprimering i hht. NS Komprimering. 5. Utstøping av betongfundamenter som stripefundament og / eller søylefundament. Vi har ovenfor definert en standard prosedyre ved bruk av et pukkfundament på stedlig sand / grus. Andre fundamenteringsforhold kan være aktuelle, og medfører endringer i beskrevet rutine. Ved fundamentering på stedlig sand / grus utgår punkt i beskrivelsen over. Ved fundamentering på fjell eller delvis på fjell / delvis på stedlige masser skal det benyttes et pukkfundament. Da vil punkt 1 utvides til å lyde i tillegg: «Der det er fjell i byggegropen skal dette sprenges ut og undersprenges ca. 1,0 m under nivå uk pukkfundament». Da vil punkt 3utgå der det er undersprengt fjell, men benyttes på stedlige masser. Spesielt for Bygg B kan det bli aktuelt å treffe på fjell i byggegropen, og at den østre delen av bygget blir fundamentert på undersprengt fjell. De stedlige massene er sand, grus og steinig morene. Store deler av eiendommen skal fylles opp, spesielt rundt og sør for Bygg A. Mot Bygg B etableres en støttemur og arealet vest for Bygg B fylles opp i betydelig tykkelse. Det er helt ok å foreta slik oppfylling ved bruk av de stedlige massene, bortsett fra rett bak støttemurene. Massene legges ut og komprimeres i lag med tykkelse maks. 0,5 m. Komprimeringen utføres til min. Normal komprimering i hht. NS 3458 Komprimering der det er forventet å belaste oppfylt areal, eller der ferdig areal er ømfintlig for setninger. På øvrige utomhusarealer komprimeres utlagt masse til min. Lett komprimering i hht. NS Komprimering. Vi vil anta at arealer som er oppfylt med stedlige masser og komprimert til Normal komprimering kan trafikkeres med vanlige anleggsmaskiner, så sant massen er tilstrekkelig stabil i overflaten. Det må imidlertid forventes en del hjulspor i massen som senere må jevnes til. Bruk stedlige sand/morene masser til slik oppretting. 8

9 B. Anleggstrafikk De stedlige masser har en relativt god styrke og stabilitet. Vi antar derfor at anleggstrafikk skal kunne foregå oppå stedlige masser i fbm utgravingen av byggegroper. Vi anbefaler at utgraving starter innerst på området (i fht utkjøringsretningen), og at utlegging av fiberduk + knust fjell som pukkfundament legges ut og komprimeres enten fortløpende samtidig med utgravingen, eller foretas i etterkant ved å starte ytterst på området (i fht utkjøringsretningen). Da unngår en å kjøre direkte på utgravd traubunn som byggegrop. Det skal for øvrig være fullt mulig og akseptabelt å kjøre på både utgravd og komprimert traubunn og på utlagt og komprimert pukkfundament. Eneste krav er at det ikke etableres spor eller deformasjoner > 20 mm i stedlige masser. Slike spor i stedlige masser i byggegropen må fjernes før utlegging av fiberduk + pukk. Spor i pukkfundament jevnes til før forskaling av betongfundamentene i den grad det anses nødvendig. Vi vil imidlertid påpeke at muligheten av å belaste pukkfundamentet med anleggsmaskiner avhenger av stabiliteten til massen, altså av fraksjonen til massen. En åpen massefraksjon er mer stabil enn en ensgradert fraksjon. C. Frostsikring Vi har i denne sammenheng eller omgang ikke mottatt informasjon om dimensjonerende frostdybde i Bryne eller hvilke krav til frostsikring som foreligger. Dybde fra terrengnivå til uk betongfundamenter = min. 0,7 m. Til topp stedlige masser av sand, grus eller steinig morene er det derfor min. 1,0 m. De stedlige massene beskrevet som sand, grus og steinig morene er i Multiconsult AS sin geotekniske rapport beskrevet som siltig sand T2 som er litt telefarlig. Disse prøvene av massen er tatt på nivå 2,0-4,0 under terrengnivå, og består derfor av den steinige morenen. Den stedlige sand og grus antar og anser vi å være T1 masse, altså ikke telefarlig. Ut fra vurderinger vil vi derfor anta at uk pukkfundament ligger noe lavere enn dimensjonerende frostdybde på stedet. Vi vil foreløpig og generelt vurdere at byggegropen etableres i den stedlige sand og grusmassene, og at innholdet av silt og leir i dette nivået er minimalt. Derfor kan vi anta at massen kan betegnes som T1 masse, som betyr at den er ikke telefarlig. Dette kan avklares i fbm kontroll av massene i byggegropen. I tillegg legges det drenering oppå stedlige masser, og dreneringen føres med fall ut av byggegropen. Dette reduserer ytterligere faren for frost i underliggende stedlige masser under fundamentene. Vi anser derfor foreløpig at frostisolasjon av fundamentene ikke er nødvendig. D. Fjell Avstand til fjell er betydelig på hele området for Bygg A. Borehull 9 rett øst for Bygg B har dybde til fjell = 5,1 m som betyr på kote ca. +30,15 m. Vi har fått oppgitt at uk fundament for Bygg B = kote +30,6 / +30,9 som innebærer en dybde til fjell > 450 mm. Det betyr at hele Bygg B etableres på stedlig sand / grus eller steinig morene. Dette betyr også at ingen fundamenter på hverken Bygg A eller Bygg B blir etablert på underspreng fjell. Dersom det allikevel skulle vise seg at fjell avdekkes i byggegropen for Bygg B skal fjell under fundamenteringen undersprenges med ca. 1,0 m. Deretter komprimeres steinmassen og forkiles med knust fjell med tykkelse 300 mm ferdig komprimert. For detaljer om løsning, se tidligere beskrivelse. E. Tilbakefylling mot grunnmurer Tilbakefylling mot grunnmurer foretas med knust fjell masser uten nullfraksjon. Dette sikrer god drenering og frostfrie masser. Det er også mulig å fylle tilbake mot grunnmur med stedlige masser av sandig grus, T1 masse. 9

10 F. Krav til nabobygg i nord Mot nord er det planlagt bygging av et parkeringshus. Dette byttet skal etter planene etableres betydelig lavere enn Bygg A. Det er viktig at utbyggingen av dette parkeringsbygget ikke medfører at grunnvannstanden under Bygg A senkes. Tiltak må iverksettes slik at slik grunnvannstand ikke inntreffer. Situasjonen må følges opp ved oppgraving av byggegropen. Byggegropen for parkeringshuset må ikke etableres for nærme Bygg A, og ikke nærmere enn at stabiliteten til Bygg A er opprettholdt. På generelt grunnlag vil vi foreløpig definere at graveskråningen over grunnvannstanden ikke etableres brattere enn 1:1 og at topp graveskråning i nivå uk betongfundament ikke er nærmere enn 2,0 m ut fra ytterkant betongfundament. Dette er en foreløpig generell vurdering, og mer konkret vurdering og eksakt beregning må foretas når detaljert informasjon om parkeringsbygget foreligger. På generelt grunnlag bør utbygging av del av parkeringshuset som skal ligge under bakkenivå foregå før fundamenteringen av Bygg A foretas. 7. Dimensjonering for jordskjelvbelastning Bygningene skal dimensjoneres for krefter forårsaket av jordskjelv. Metode og krav i hht NS-EN 1998 / Eurokode 8 skal benyttes. Stokkebø Competanse AS har i denne sammenheng kun foretatt en vurdering og definisjon av undergrunnens grunntype. Videre detaljering av jordskjelvdimensjonering foretas av RIB ansvarlig, og de definerer resultatene og konsekvensene av dimensjoneringen, i form av opptak av dimensjonerende horisontalbelastninger. Bygg A blir fundamentert på løsmasser i form av knust fjell på fast sand, grus og morene på fjell. Dybden til fjell varierer noe, men har generelt en relativt beskjeden tykkelse. Tykkelsen til fjell er i grunnundersøkelsene definert til = 2,0-14,5 m. Undergrunnen defineres derfor som Grunntype B. Bygg B blir fundamentert på fjell eller undersprengt med mulighet for deler av bygget fundamentert på fjell eller på begrenset tykkelse med løsmasser i form av knust fjell på fast sand, grus og morene på fjell. Undergrunnen defineres derfor som Grunntype A. 8. Stabilitet til graveskråninger, kranfundamenter og støttemurer Den planlagte bygningen Bygg A skal etableres uten kjeller eller underetasje, Bygg B skal ha 1 etasje under bakkenivå. Dette betyr at fundamentene står relativt grunt og graveskråningene blir beskjedne, inntil 1 etasje = ca. 4,0 m høyde på det meste. Graveskråningene kan derfor etableres med helning inntil 1:1 uten at dette skaper problemer. Dette forutsetter at det ikke plasseres byggekran ut mot slike graveskråninger. Kontroll av graveskråning med kranfundament: Vi har foreløpig ikke mottatt planer som viser hvor byggekraner skal plasseres, eller størrelsen på disse. Vi forutsetter derfor at vi som RIG PRO geoteknikk får fremlagt ønske om plassering med dimensjonerende belastninger fra byggekranene. Vi vil på dette grunnlag foreta endelig dimensjonering av stabiliteten til en slik situasjon. På generelt grunnlag vil vi imidlertid ikke forvente at byggekranene skal medføre problemer med stabilitet eller bæreevne. 10

11 9. Konklusjoner Beregninger og vurderinger foretatt i denne Rapport 01 dokumenterer at de planlagte bygningene Bygg A og B kan bygges som planlagt og beskrevet ved bruk av direktefundamentering ned på stedlig sand / grus. Stabiliteten til bygningene er tilfredsstillende dersom de her beskrevne oppbygginger og detaljer benyttes. Vedlagt søknadsdokumenter og KS dokumenter for de ansvarsområder vi er bedt om å inneha. Det er imidlertid viktig at UTF ansvarlig foretar observasjoner i byggefasen, og gir tilbakemelding til PRO ansvarlig for geoteknikk om de observerer eller måler avvik fra de krav og forutsetninger vi her har beskrevet. Det er også svært viktig at en nøye følger de anbefalinger som her er angitt. Kontrollplan: Vi forutsetter at alle involverte parter setter seg grundig inn i alle de vedlagte dokumenter, og spesielt denne Rapport 01. Vi ber om at UTF ansvarlig er nøye med komprimeringen og registrerer metode og omfang av komprimeringen av de ulike nivåene, og at kontrolldokumenter benyttes. Lommedalen, Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør. Stokkebø Competanse AS 11

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Notat 01 Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Helge A. Rasmussen, Novaform AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Per Skretting,

Detaljer

Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Notat 01 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Jørgen Skar, Rogaland Fylkeskommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Rapport 01 Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Til: Arild Karlsen, Omega Areal AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet

Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet Notat 01 Vedlegg F1 Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet Til: Ola Holter, Consto Eide AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

Notat 01. Vedlegg F1. Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Vedlegg F1. Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering Vedlegg F1 Til: Neil Samuelsen, Lani Invest AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag Notat 02 Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet Vedlegg F2 Til: Tom Aamodt, Mur i Sør AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Roar

Detaljer

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi Til: Sigurd Jensen, Froland kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare

Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Notat 01 Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Notat 01 Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Til: Stian Nordahl Sørli, Birkenes kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor.

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor. NOTAT Dato 9.6.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fore Boligtun Byggalf AS G-Not-001-1350015437 Olav-Inge Alfheim Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Rapport 01. Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Rapport 01. Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Rapport 01 Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare Til: Leif Kahrs Jäger, Antikvarisk Eiendom Tvedestrand AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad. 1 Innledning Det ønskes en geoteknisk vurdering av Energivegen 4, på Jessheim i Ullensaker kommune. Det planlegges utbygging av et industri/næringsbygg i 3 etasjer uten kjeller. 2 Dette notatet beskriver

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Normalhall Storelva DOKUMENTKODE 712616-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø kommune OPPDRAGSLEDER Tone Skogholt KONTAKTPERSON Birgitte

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune.

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune. TEKNISK NOTAT TIL: Rygge kommune André Øraas Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110826n1 Prosjekt: 110726 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Rygge. Eskelund omsorgsboliger

Detaljer

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter Til: Fra: Søndre Land kommune Norconsult AS v/girum Yimer Yesuf Dato 2017-01-30 Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter 1. Innledning På oppdrag fra Søndre Land kommune utfører Norconsult AS reguleringsplanarbeidet

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Notat 01 Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Til: Jens Birkely, Unionconsult Frederiksen AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. 1 Innledning Grefsen Eiendom AS ønsker å få utført geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser for tomt gnr/bnr 5/11 i Ullensaker kommune som skal detaljreguleres. Området planlegges bygget ut med 3-mannsboliger

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen NOTAT RIG-001 OPPDRAG Fv26 Tverrelvdalen gang- og sykkelveg DOKUMENTKODE 711536-RIG-NOT- 001_rev00 EMNE Støttemur TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2.

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. 2. Topografi og grunnforhold 2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. Delstrekning 1 Delstrekning 2 Figur

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Innledning ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Rosselandsvegen 47 Kunde Songdalen kommune Notat nr. G-not-002 Til Harald Hinna Fra Kopi Morten Tveit ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING 1. Innledning Songdalen kommune

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Grunnlag for geoteknisk prosjektering Generelt Geoteknisk kategori Pålitelighetsklasse

INNHOLD 1 Innledning Grunnlag for geoteknisk prosjektering Generelt Geoteknisk kategori Pålitelighetsklasse INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag for geoteknisk prosjektering... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Geoteknisk kategori... 1 2.3 Pålitelighetsklasse (CC/CR)... 2 2.4 Kvalitetsklasse... 2 2.5 Prosjekterings- og

Detaljer

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Ullensaker kommune GEOTEKNISK RAPPORT Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Rapport nr. 301 00 81-2 2015-01-09 Oppdragsnr.: 301 00 81 Dokument nr.301 00 81-2 00 2015-01-09 Geoteknisk rådgiving

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111467n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Brøholtskogen

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Multiconsult utførte befaring i området 20. september 2012. Overgangen mellom området med antatt leiravsetninger og områder med bart berg/tynt løsmassedekke ble kartlagt. Opplysningene i løsmassekartet

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering

2 Grunnforhold. 3 Geotekniske vurderinger. Generelt. Stabilitet. Fundamentering I forbindelse med forprosjektet skal det avklares om reguleringsområdet kan rase ut eller bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras i høyereliggende terreng. I tillegg skal fundamenteringsforholdene

Detaljer

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet.

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Norgeseiendom AS v/thomas Lie Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110369n1 Prosjekt: 110362 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sørumsand. Reguleringsplan.

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Blokkene planlegges med 4.etasjer og uten kjeller, og skal fundamenteres på peler

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha NOTAT OPPDRAG Ny brannstasjon i Øksnes kommune-geoteknisk notat OPPDRAGSNUMMER 22612001 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV DATO 22612001-G01 Ny brannstasjon i Øksnes kommune 1.0 Innledning Sweco Norge As er engasjert

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Parametre for bæreevneberegninger Friksjonsvinkel (tan φ), attraksjon (a) og fundamenteringskote fremgår av tabellen under;

Statens vegvesen. 2. Parametre for bæreevneberegninger Friksjonsvinkel (tan φ), attraksjon (a) og fundamenteringskote fremgår av tabellen under; Statens vegvesen Notat Til: Jean Kabeya, SVV Fra: Øystein Holstad, SVV Kopi: Roger Ebeltoft, SVV Kjell Arne Øwre, SVV Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Bueie Holstad - 51911368 Vår dato: 30.07.2014 Vår

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 2 Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 Tiltakshaver: Gran kommune Oppdragsgiver: Gran kommune Rapport: Rapport nr. 2-1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc.

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. NOTAT OPPDRAG Nytt Vestre Viken sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIG-NOT-001 EMNE Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Nytt

Detaljer

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS

Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT. Marita Gjerde Ose Ingeniørkontor AS Ose Ingeniørkontor AS VARTDAL RINGMUR BEREKNINGSDOKUMENT Marita Gjerde 01.02.2017 Ose Ingeniørkontor AS Innhald 1. GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET:... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Prosjekterende og sidemannskontrollerende

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13

R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1611 rev.02 Biskop Darres gate 13 Dato: 26.06.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt bolighus med to etasjer uten kjeller, i Biskop Darres

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Rev. B gjelder endret ytterkant fylling og dermed også nye stabilitetsberegninger.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Rev. B gjelder endret ytterkant fylling og dermed også nye stabilitetsberegninger. memo01.docx 2012-03-28 NOTAT OPPDRAG E6 Hålogalandsbrua Vurdering geo-faglige forhold. OPPDRAGSNUMMER 478391-Rev B OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Karolina Larsson Printz DATO 14.03.2013

Detaljer

Geoteknisk Undersøkelse Rapport

Geoteknisk Undersøkelse Rapport Geoteknisk Undersøkelse Rapport 30. juni 2014 Prosjekt 11244 Hølen skole Vestby kommune Laget av Kristín Arna Ingólfsdóttir 1 Generelt VSO Rådgiving AS har for oppdraget Hølen skole i Vestby kommune ønsket

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling

TEKNISK BEREGNING. Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling TEKNISK BEREGNING Prosjekt: Oppdrag: Beregning: Larvik. Amundrød - Rødbøl, oppfylling Geoteknisk vurdering for oppfylling felt B Stabilitet ved oppfylling Dato: 22.6.16 Dokumentnr: 112190tb1 Utarbeidet

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75 Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport Februar 2014 www.vso-consulting.no Trondheimsveien 75 vso@vso-consulting.no 2050 Jessheim Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Undersøkelse Rapport Project nummer:

Detaljer

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS NOTAT Egerbergkvartalet Geoteknisk notat Notat nr.: RIG01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Terje Ruud Råd Eiendom AS Kopi til: Marcus Åkrantz Petter Bogen Arkitektkontor AS Fra: Johanna Lohne Rongved

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka.

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka. NOTAT Dato 2011-02-22 Oppdrag 6100852 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-002 Til Willy Stork Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10

Detaljer

P-hus og studentboliger i Røverdalen

P-hus og studentboliger i Røverdalen Gjøvik kommune P-hus og studentboliger i Røverdalen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5172771 Dokumentnr.: 5172771-RIG02 Versjon: 1 2017-06-23 Oppdragsgiver: Gjøvik kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/.

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/. NOTAT Oppdrag E6 Sørkjosfjellet Kunde Statens Vegvesen Region Nord Notat nr. G-not-001 Til Ellbjørg Schultz Statens Vegvesen Region Nord Dato 28.02.2014 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM

Detaljer

Rapport fra grunnundersøkelse Kleplandsveien, Søgne kommune.

Rapport fra grunnundersøkelse Kleplandsveien, Søgne kommune. Side: 1 Aamodt Bygg AS Østre Lohnelier 65, 4640 Søgne V/Alexander Aamodt (alexander@aamodt-bygg.no) Rapport fra grunnundersøkelse. Bakgrunn Aktuelt område for denne rapporten er Kleplandsveien 1, 3, 5,

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Notat Geotekniske materialparametere - overordnet FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving NOTAT Oppdrag Svebergmarka 3. etappe Kunde Notat nr. Gnot1 rev1 Dato 215/5/12 Til Willy Stork Fra Jørn Hetland Kopi Kåre Eggereide Befaring med prøvegraving Generelt I forbindelse med planlagt utbygging

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flatåsen Nordre DOKUMENTKODE 417773-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Håvard Narjord KONTAKTPERSON Kjell Ivar Kjølhamar SAKSBEH Konstantinos

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 23.06.2015 Geoteknikk Fv30 Nystrandvegen, GS-veg HP02 meter 0730-1080, Porsgrunn Ressursavdelingen Nr.2014115729-18 Foto: Statens Vegvesen Region sør Ressursavdelingen

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Innledende geotekniske vurderinger

Innledende geotekniske vurderinger Til: Fra: Christina Sørheim Tommy Haugen Søjdis Dato 206-0 - 06 Innledende geotekniske vurderinger Bakgrunn Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) ønsker å bygge nytt studenthus i Sogndal. Arkitektkontoret

Detaljer