Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering"

Transkript

1 Notat 01 Sola skole - Sola kommune PRO geoteknikk - Beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Helge A. Rasmussen, Novaform AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Per Skretting, Sola kommune Dato: Rev.: 1. Innledning og grunnlag Sola kommune planlegger en utvidelse av Sola skole. Utvidelsen består blant annet av et nybygg som plasseres sørvest for eksisterende skolebygning, der det i dag er en idrettsbane. Den nye bygningen skal ha 2 etasjer over terrengnivå uten kjeller eller underetasje. Bygningen skal oppføres i betong og stål. Stokkebø Competanse AS har i prosjekteringsgruppen fått i oppdrag å være RIG ansvarlig på prosjektet, og dermed påta seg ansvarsrett for PRO geoteknikk, i forbindelse med utarbeidelse utviklingen av det planlagte nybygget på Sola skole. Nybygget forutsettes fundamentert på stedlige masser på stripe- og søylefundamenter og med gulv på grunn konstruksjon. Denne delen av eiendommen er i dag opparbeidet med idrettsbane og grøntareal. Området omkring er i dag delvis bebygd og delvis dyrket jordbruksareal. Eiendommen der nybygget skal plasseres er i dag relativt flatt, men har en slak helning utover mot sørvest. Vårt arbeid som PRO geoteknikk innebærer en kontroll og vurdering av grunnforholdene på eiendommen, vurdering av fundamenteringsmetode, og beregning og kontroll av last- og fundamentplan for bygningen som planlegges. I tillegg inngår senere i prosessen andre geotekniske beregninger, beskrivelser og kontroller, som fundamentering av byggekraner og stabilitet til og eventuell sikring av graveskråninger. Denne delen av eiendommen er opparbeidet delvis med en idrettsbane med asfaltdekke og delvis med plenareal. Det er derfor noe oppfylte masser i toppen på området. Ut over dette vil vi foreløpig ikke anse at det har foregått terrenginngrep på området for den planlagte nye bygningen. Stokkebø Competanse AS har laget dette Notat 01 på generelt grunnlag, med bakgrunn i de dokumenter vi har fått tilsendt fra vår oppdragsgiver, og med utgangspunkt i nylig utførte grunnundersøkelse på eiendommen, utført av Grunnundersøkelser AS. Vi anbefaler allikevel at geotekniker foretar en kontroll av utgravd byggegrop, og at observasjonene kontrolleres opp mot beskrivelser i dette Notat 01. Vi har også innhentet grunndata fra NGU sine løsmassekart. Vi anser med dette at vi har tilstrekkelig med informasjon om grunnforholdene for dette prosjektet og med den planlagte utbygging til å foreta beskrivelser som gitt senere i dette Notat 01. Vårt Notat 01 er videre utarbeidet på bakgrunn av den erfaring vi besitter og de retningslinjer som foreligger for prosjektering av geotekniske konstruksjoner. 1

2 A. Dokumenter Vi har mottatt følgende dokumenter fra vår oppdragsgiver, som også er et grunnlag for våre vurderinger og anbefalinger for fundamenteringen av nybygget og for vår vurdering av setninger, drenering og stabilitet. Situasjonsplan for tiltaket. Foreløpige plantegninger Geoteknisk grunnundersøkelse, utført av Grunnundersøkelser AS i uke B. Kontroll av prosjektering og utførelse Oppdragsgiver foretar uavhengig kontroll av prosjekteringen beskrevet i dette Notat 01. I tillegg anbefaler vi at geotekniker foretar en kontroll av byggegropen ved utgraving, for å dokumentere at grunnforholdene minimum er som forutsatt i dette Notat 01 og andre dokumenter. UTF foretar egenkontroll av utført arbeid. Stokkebø Competanse AS har kun ansvaret for PRO geoteknikk for fundamenteringen av betongfundamentene i bygningen, og ikke av selve betongfundamentene. Dette innebærer at Stokkebø Competanse AS spesifiserer tillatt grunntrykk på de forskjellige lagene med masse ved spesifisert sidetrykk og fundamentbredde. På et senere tidspunkt skal Stokkebø Competanse AS foreta en kontroll og godkjenning av endelig valgt last- og fundamentplan for bygningen. 2. Grunnforhold Eiendommen som skal bebygges er i dag et opparbeidet areal med idrettsbane og grøntareal. Det planlagte nybygget skal stå sørvest for dagens skolebygning. Mindre justeringer av plassering kan være aktuelt, uten at dette har betydning for grunnforholdene eller beskrevet fundamenteringsmetode. A. Generelle NGU kartblad Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 01 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU sine løsmassekart og berggrunnskart. NGU berggrunnskart viser ikke dekning i det aktuelle området. Vi har derfor ikke eksakt informasjon om bergarten i området. Det er imidlertid fjell i dagen ikke langt unna den aktuelle eiendommen. NGU løsmassekart viser at det i området er marin strandavsetning på eiendommen som mot vest grenser til vindavsetning og mot sør grenser mot tykk morene. Det er også mindre områder med bart fjell like nord og sør for eiendommen. Marin strandavsetning består normalt av rundet materiale og i relativt ensgraderte sjikt. Sand og grus er mest vanlige graderinger i slike avsetninger. Vindavsetning er normalt sand, og tykk morene inneholder normalt dårlig sorterte masser av alt fra leir til blokk. Se også utskrift av løsmassekartet i Vedlegg E1. B. Prøvegraving og grunnundersøkelse Det er ikke foretatt en prøvegraving på eiendommen. Vi anser at det ikke er nødvendig å foreta slik prøvegraving, men forutsetter at geotekniker foretar en kontroll av utgravd byggegrop, som kontroll av grunnforholdene i forhold til beskrivelser i dette Notat 01. Det er foretatt en egen grunnundersøkelse på eiendommen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. Denne grunnundersøkelsen ble foretatt av Grunnundersøkelser AS i uke , og beskrevet i rapport datert Det ble i grunnundersøkelsen foretatt 5 totalsonderinger med innboring i antatt fjell og opptak av 1 jordprøve for visuell vurdering. Vi henviser til Rapport fra Grunnundersøkelse AS for detaljer som plassering av borehullene, boreresultater og vurdering av resultatene. 2

3 Totalsonderingene viser at det er 1,0 3,5 m til fjell. Det er størst dybde til fjell mot nord, og minst dybde i sør. Boringene viser at det er asfalt over grusige sandige masser over meget fast lagret sandig steinig siltig morene på fjell. Jordprøven viser at det er sand av ulik karakter og lagringsfasthet til fjell. Vi antar at laget under asfaltdekket er tilførte masser. C. Konklusjon grunnforhold Vi har innhentet generell informasjon om grunnforholdene i området fra NGU løsmassekart. Vi har i tillegg mottatt en grunnundersøkelse utført i 2014 av Grunnundersøkelser AS. Kartblad og grunnundersøkelse har sammenfallende informasjon om grunnforholdene på eiendommen og i området. Vi anser derfor at grunnforholdene er dokumentert i tilstrekkelig grad. Grunnforholdene består av et tynt lag med tilførte masser over fast til meget fast lagret sand og sandig siltig steinig grusig morene på fjell. Dybden til fjell er moderat til liten, med dybder fra ca. 1,0-3,5 m fra terrengnivå. Løsmassene er for det meste meget fast lagret, med > 10 kn i hele dybden i borehullene. Vi antar ut fra beskrivelsen av massene at undergrunnen drenerer godt, og massene skal ikke være særlig telefarlige. Det er derfor meget faste og stabile grunnforhold på eiendommen der nybygget skal bygges. Vi anser at muligheten for at byggegropen kommer i kontakt med fjell som liten, men eventuelt dype grøfter kan muligens komme ned mot fjellet, avhengig av plassering. Vi kan derfor anbefale at planlagt bygning benytter direktefundamentering på stripe- og søylefundamenter, forutsatt at de senere beskrevne løsninger benyttes. Vi anser at det ikke vil være behov av å benytte andre mer omfattende fundamenteringsløsninger, som masseutskifting, vekt kompensert fundamentering eller pelefundamentering. Grunnforholdene er derfor meget gode og stabile. Det er ikke fare for utdrenering mot nabokonstruksjoner, med fare for utvikling av setninger, som følge av den planlagte utbyggingen. Grunnvannstanden antas og forventes å ligge relativt lavt og ned mot nivå fjell, og vi vurderer at vannstanden varierer med årstid og nedbørsmengde. Det må utarbeides en graveplan for tiltaket og en last- og fundamentplan. D. Skisse 1 prinsipp for grunnforhold Ut fra registreringer fra grunnboringer består undergrunnen som vist på følgende skisse: 0,3 1,0 m Asfalt og grusig masse, oppfylte masser 0,7 2,5 m Sandig siltig steinig grusig morene, meget fast lagret Fjell 3

4 3. Generelt dimensjoneringsgrunnlag I det følgende har vi definert grunnlaget for våre beregninger og anbefalinger. A. Faglitteratur Vi har i hovedsak benyttet følgende litteratur vi vårt arbeid med dette prosjektet: Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging NS-EN :2004, Eurokode 7 + NA:2008 Geoteknisk prosjektering Kartblad på NGU sine nettsider. NS-EN 1998, Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismiske påvirkninger Ulike NS-EN ISO standarder Ulik faglitteratur om geosynteter B. Prosjekteringsklasser Vi benytter NS-EN :2004, Eurokode 7 + NA:2008 Geoteknisk prosjektering som grunnlag for vurdering av geoteknisk kategori. Vi velger å benytte Geoteknisk kategori 1. Dette valg fremkommer ut fra følgende kriterier: Skadekonsekvens = alvorlig, og Vanskelighetsgrad = lav. Grunnforholdene på stedet er et tynt lag med asfalt og tilførte masser over meget faste løsmasser i form av sandig siltig steinig grusig morene på fjell. Det er utført grunnundersøkelse på eiendommen. Vi anser at det ikke er nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser. PRO Geoteknikk skal foreta en kontroll av byggegropen for vurdering av de faktiske grunnforholdene. Vi anser det som nødvendig at UTF Grunnarbeider har en kontrollplan for anleggsarbeidene. Kontrollplanen skal være enkel og omhandle hovedområdene som skal kontrolleres. Pålitelighetsklasse sikkerhetsklasse: Vi anser at prosjektet kan plasseres i pålitelighetsklasse 1, skolebygning med mindre enn 3 etasjer og gode grunnforhold. Tiltaksklasse: Med utgangspunkt i beskrivelser og vurderinger over, og ut fra krav til prosjektet, vil tiltaket bli plassert i Tiltaksklasse 2. Bygningen er en skolebygning med 2 etasjer uten kjeller. Grunnforholdene er kontrollert og er vurdert og beskrevet som meget gode og jevne. C. Materialfaktor Materialfaktoren bestemmes i hht Håndbok 016 kapittel og NS Vi benytter følgende materialfaktor: Materialfaktor = γ m = 1,4 benyttes i beregningene ut fra vurdering av: skadekonsekvens = alvorlig bruddsituasjon = nøytralt brudd D. Seismisk kontroll Vi anser at bygningen skal kontrolleres for seismiske belastninger. Vi som RIG PRO geoteknikk definerer seismisk Grunntype, og beregninger og beskrivelse av konsekvenser for bygningen fra seismiske bevegelser og andre rystelser foretas av RIB PRO betongkonstruksjoner. 4

5 E. Grensetilstander De benyttede formler og figurer i Hb 016 og ReSSA (3.0) beregner tillatt grunntrykk og stabilitet i bruddgrensetilstanden. I tillegg har vi foretatt en vurdering av bygningen i bruksgrensetilstanden i form av muligheten for setninger å opptre, og bygningens antatte ømfintlighet for setninger. Vi anser derfor disse beregningsmetoder å tilfredsstille kravene til dette prosjektet. F. Beregningsprogrammer Vi har ikke benyttet noen programmer for beregning av bæreevnen til de ulike massene og som kontroll av de aktuelle fundamentene, men kun foretatt enkle beregninger i henhold til prinsipper og formler definert i Håndbok 016 kapittel 6. Vi benytter programmet ReSSA (3.0) for beregning av total og lokal stabilitet for ulike konstruksjoner, dersom slike beregninger på et senere stadium anses som ønskelig eller nødvendig. Vi har foreløpig ikke foretatt slike konkrete beregninger, da vi foreløpig anser slike dimensjoneringer som ikke aktuelt. ReSSA (3.0) er et stabilitetsprogram som er utviklet spesielt for å beregne stabiliteten i jordarmerte konstruksjoner, men kan også benyttes for å beregne stabiliteten til uarmerte konstruksjoner. Programmet kontrollerer den eksterne kapasiteten til konstruksjonen gjennom ulike glidesirkler ved bruk av Comprehensive Bishop metode. I tillegg kontrolleres intern kapasitet til eventuelle lag med jordarmering gjennom ulike glideflater ved bruk av Direct sliding - 2 part wedge, Spencer metode. Programmet kan også foreta 3 part wedge, Spencer dersom dette er ønskelig eller påkrevet. De formler og beregninger som programmet ReSSA (3.0) benytter og foretar er derfor i tråd med regler og metoder som gjelder i Norge. G. Dreneringsforhold Massene på eiendommen er meget faste og antatt moderat til godt drenerende. Grunnvannstanden er ikke definert, men vi forventer at den ligger relativt lavt, og ned mot nivå fjell. Vi antar imidlertid at vannstanden eller vanninnholdet i massene varierer en del med årstider og nedbørsmengder. Det etableres vanlig drenering rundt bygningen som ledes ut i terreng eller inn på overvannsledning. Terrenget er relativt flatt, og området er allerede bebygd. Dreneringsløsninger for overflatevann er derfor allerede innarbeidet i de eksisterende konstruksjoner og bygninger. Vi anser at dreneringsforholdene er godt ivaretatt. H. Parametere for massene Jordparametere for stedlige masser og for tilførte knuste masser er definert ut fra retningslinjer i Håndbok 016 kapittel 3.5 figur 3.3. Benytter følgende parametere for tilførte steinmasser og for knust fjell i fundamenter: Egenvekt = γ = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = φ = 42 Attraksjon = a = 5 kn/m² Benytter følgende parametere for fast til meget fast lagret sandig siltig steinig grusig morene: Egenvekt = γ = 18 kn/m³ Friksjonsvinkel = φ = 36 Attraksjon = a = 5 kn/m² 5

6 I. Parametere for fiberduk Fiberduk. Krav til bruksklasse for fiberduk bestemmes i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4, Tabell I46.1:3. Type fiberduk skal være NorGeoSpec godkjent. Vi har beskrevet bruk av fiberduk kl. 3 i bunnen av byggegropen. Bruk av fiberduk avklares fortløpende med PRO Geoteknikk. Det skal benyttes fiberduk mellom alle åpne og finstoffholdige masser. Geonett. Type geonett skal være stivt ekstrudert geonett produsert ved varmstrekking. Krav til strekkstyrke defineres som kn/m i begge retninger, bestemt ved testmetode NS-EN ISO Vi har foreløpig ikke beskrevet bruk av geonett i bunnen av pukkfundamentet. J. Komprimering Alle masser skal komprimeres til min. Normal komprimering i henhold til NS 3458 Komprimering. 4. Dimensjonering av tillatt såletrykk Ut fra registreringer og opplysninger gitt tidligere i dette Notat 01 har vi her foretatt en vurdering av massenes dimensjonerende bæreevne i bruddgrensetilstanden. Senere vurdering av tillatt grunntrykk og fundamentenes størrelse vil også ta hensyn til vurderingen av mulige setninger som følge av høy utnyttelsesgrad av massenes bæreevne, og må vurderes sammen med bygningens generelle ømfintlighet overfor opptredende setninger, ikke minst ujevne setninger. Det benyttes direktefundamentering med stripefundamenter og søylefundamenter og gulv på grunn for bygningen, etablert på et pukkfundament på stedlige masser. A. Parametere for massene og deres bæreevne Parametere for tilkjørt steinmasse / knust fjell og stedlig meget fast lagret sandig morene er definert i dette Notat 01 kapittel 3 over. Massenes bæreevne er med disse forutsetninger definert ut fra Håndbok 016 kapittel 6.2. Ruheten = r b er bestemt ut fra generelle vurderinger. Følgende generelle forutsetninger gjelder for alle kontrollerte lag med masser: Fundamentene får i uk betongfundament et sidetrykk på ca. 0,4 m masse. Tilførte masser (knust fjell) defineres som drenerte masser. Stedlige masser av sand og sandig morene defineres som drenerte masser. Ruheten, r b = 0,1 for alle fundamenter Fundamentbredder: o Stripefundamenter, B = 1,0 m som gir B 0 = 0,9 m. o Søylefundament, B = 2,0 m som gir B 0 = 1,8 m. B. Bæreevnen til tilførte steinmasser og for knust fjell er Egenvekt = γ = 19 kn/m³ Friksjonsvinkel = φ = 42 Attraksjon = a = 5 kn/m² Udrenert poreovertrykk = 0 Dette gir følgende bæreevneparametere: Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,64 Ruhet, r b = 0,1 gir: N q = 22 N γ = 26 Overlagringshøyde = z = 0,4 m 6

7 Dette gir følgende bæreevne for stripefundamenter på knust fjell: Bæreevnen = σ v = 22x(19x0,4+5) + 0,5x26x19x0,9 5 = = 494 kn/m 2 Dette gir følgende bæreevne for søylefundamenter på knust fjell: Bæreevnen = σ v = 22x(19x0,4+5) + 0,5x26x19x1,8 5 = = 716 kn/m 2 C. Bæreevnen til stedlig meget fast lagret sandig morene er Egenvekt = γ = 18 kn/m³ Friksjonsvinkel = φ = 36 Attraksjon = a = 5 kn/m² Udrenert poreovertrykk = 0 Dette gir følgende bæreevneparametere: Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,52 Ruhet, r b = 0,1 gir: N q = 13,0 N γ = 12,0 Overlagringshøyde med 0,3 m pukkfundament gir z = 0,7 m Dette gir følgende bæreevne for stripefundamenter på meget fast lagret sandig morene: Bæreevnen = σ v = 13,0x(19x0,7+5) + 0,5x12,0x18x0,9 5 = = 330 kn/m 2 Av hensyn til mulighet for setninger å utvikles ønsker vi å begrense denne til σ v = 300 kn/m 2 Dette gir følgende bæreevne for søylefundamenter på meget fast lagret sandig morene: Bæreevnen = σ v = 13,0x(19x0,7+5) + 0,5x12,0x18x1,8 5 = = 427 kn/m 2 Av hensyn til mulighet for setninger å utvikles ønsker vi å begrense denne til σ v = 400 kn/m 2 D. Konklusjon bæreevne Vi har i dette kap. 4 definert bæreevnen til stedlige masser og til tilført knust fjell. Som det fremkommer er massenes bæreevne sterkt avhengig av fundamentenes dybde i forhold sidestøtten og bredden på fundamentene. Bæreevnen som er definert er derfor aktuell kun ved bruk av parametere som definert over. Eksakt og endelig vurdering av bæreevnen til de enkelte fundamentene foretas når en endelig eller noenlunde konkret last- og fundamentplan foreligger. Parametere som er benyttet i utregning og vurdering av bæreevnen kan også bli justert ut fra registreringer og vurderinger fra utgravingen av byggegropen, selv om slike justeringene uansett blir små, og sannsynligheten for justeringer er liten. Ved bruk av beskrevne faktorer, lagtykkelser og bæreevner så er bæreevnen ned på den stedlige undergrunnen dimensjonerende for tillatt last ned på stripe- og søylefundamentene. Dette ut fra en lastsprednin = 2:1 ned gjennom pukkfundamentet. Dette skal kontrolleres endelig ved senere kontroll av en konkret last- og fundamentplan. 7

8 5. Forslag til fundamentering Grunnforholdene på eiendommen er vurdert som meget gode. Det er meget fast lagret sandig morene på fjell i byggegropen, og med liten dybde til fjell. Byggegropen forventes derfor å bli etablert på meget fast lagret sandig morene. Det er derfor anbefalt bruk av direktefundamentering med stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn, etablert på et tynt pukkfundament. Vi anser derfor andre fundamenteringsløsninger som ikke aktuelle. A. Fundamentering Bygningen etableres med stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn. Vi har foreløpig beskrevet stripefundamenter med bredde, B = 1,0 m og søylefundamenter med bredde, B = 2,0 m. Bygningen er oppgitt å være en kombinasjon av betong- og stålkonstruksjon. Nedenfor har vi laget en prinsippskisse som skal benyttes for fundamenteringen av stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn, og for indre bærevegger og søylepunkter. Prinsippskissen gjelder for fundamentering oppå et geonett armert pukkfundament. B. Skisse 2 prinsippskisse for fundamentering Følgende prinsippskisse gjelder derfor for stripe- og søylefundamenter på geonett armert pukkfundament: 1,0-2,0 m 0,3 m Søyle / vegg 0,4 m Fiberduk kl. 3 Gulv på grunn Stripe- eller søylefundament Knust fjell, Fk mm Undergrunn, meget fast sandig morene C. Grunnbrudd og setninger Dersom fundamentene ikke overbelastes i forhold til her oppgitte bæreevneverdier vil grunnbrudd i fundamentene ikke kunne forekomme. Dette pga at fundamentene ligger stabilt og med tilstrekkelig dybde under terrengnivå, terrenget er relativt flatt, og massene i undergrunnen har tilstrekkelig god stabilitet. Massenes bæreevne må imidlertid ikke overskrides. Den planlagte bygningen tåler noen setninger uten at det oppstår en bruddutvikling. Men det er ikke ønskelig eller akseptabelt med setninger i bygningen utover det normale og som definert for prosjektet. Grunnforholdene fra fundamentnivå og nedover er definert som meget fast lagret sandig siltig steinig grusig morene på fjell. NGU sine løsmassekart definerer at området ligger i et område med marin strandavsetning. Grunnboringene på eiendommen bekrefter dette, og viser meget fast lagret sandig masse på fjell, og med liten dybde til fjell. Det er derfor liten sannsynlighet for at skadelige setninger skal oppstå så lenge belastningen ikke overstiger massens bæreevne. Følgende punktvise prosess legges til grunn for fundamenteringsarbeidet: 1. Utgraving av asfalt, jord og andre masser ned til definert nivå for fundamenteringen. 2. Utlegging av fiberduk kl. 3 med minimum 0,5 m overlapp. 3. Utlegging og komprimering av minimum 300 mm knust fjell fraksjon mm eller tilsvarende fraksjon. Massen komprimeres til min. Normal komprimering i hht. NS Komprimering. 4. Utstøping eller montering av betongfundamenter som stripefundament og / eller søylefundament. 8

9 6. Dimensjonering for jordskjelvbelastning Bygningen skal dimensjoneres for krefter forårsaket av jordskjelv. Metode og krav i hht NS-EN 1998 / Eurokode 8 skal benyttes. Stokkebø Competanse AS har i denne sammenheng kun foretatt en vurdering og definisjon av undergrunnens grunntype. Videre utførelse av jordskjelvdimensjonering foretas av RIB ansvarlig, og de definerer resultatene og konsekvensene av dimensjoneringen, i form av opptak av dimensjonerende horisontalbelastninger, seismiske bevegelser og andre rystelser. Bygningen blir fundamentert på løsmasser i form av knust fjell på meget fast til fast lagret sandig morene på fjell. Dybden til fjell varierer noe, men er målt til 1,0 3,5 m fra terrengnivå i mottatte grunnundersøkelse. Tykkelsen til fjell er derfor < 5,0 m over hele arealet, og undergrunnen defineres derfor som Grunntype A. 7. Stabilitet til graveskråninger Bygningen skal etableres grunt og uten kjeller. Dette betyr at det ikke blir bratte graveskråninger av særlig stor høyde i byggefasen. Dette innebærer at byggegropen etableres ned i stedlige sandig morene og med inntil ca. 1,0 m høye graveskråninger. Vi forutsetter foreløpig at disse ikke etableres brattere enn 1:1. Permanente skråninger skal ikke etableres brattere enn 1:2. Vi har foreløpig ikke foretatt kontroll av fundamenteringen av byggekran, men dette skal gjennomføres når slike planer er bestemt og foreligger. 8. Konklusjoner Kontroller, vurderinger og beregninger foretatt i dette Notat 01 dokumenterer at den planlagte skolebygningen kan bygges på det aktuelle området av skoleeiendommen og kan fundamenteres ved bruk av standard direktefundamentering ned på et komprimert pukkfundament. Grunnforholdene på eiendommen er dokumentert gjennom utført grunnundersøkelse og søk på NGU løsmassekart. Grunnforholdene består av tilført asfalt og grusmasse over lag av sandig morene. De opprinnelige lagene med sandig morene er fast til meget fast lagret. Vi har derfor god oversikt og informasjon om grunnforholdene på eiendommen. Dybde til fjell er liten, og faren for grunnbrudd eller setninger i bygningen er minimal, så sant krav og løsninger som beskrevet i dette Notat 01 følges. Det er viktig at RIG - PRO geoteknikk mottar en endelig last- og fundamentplan for bygningen for kontroll av fundamentenes dimensjoner og forutsetninger. Vi forutsetter også at geotekniker foretar en endelig kontroll av grunnforholdene i byggegropen for vurdering av eventuelle justeringer av beskrevet løsning eller beskrevne detaljer. Stabiliteten til utbyggingen er tilfredsstillende dersom det fundamenteres i henhold til løsninger og detaljer beskrevet i dette Notat 01. Lommedalen, Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk Stokkebø Competanse AS 9

Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering

Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Notat 01 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole, Bygg C Time kommune PRO geoteknikk - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Jørgen Skar, Rogaland Fylkeskommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1

Rapport 01. Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering. Vedlegg F1 Rapport 01 Vedlegg F1 Nybygg, Nye Bryne Videregående skole Bryne kommune RIG - beskrivelse av grunnforhold og fundamentering Til: Andreas Dørum, Asplan Viak AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet

Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Notat 01 GEO konsult Vedlegg F1 Vei til parkeringsareal, Hageveien 11 Lillehammer kommune PRO Geoteknikk beskrivelse av grunnforhold, vei og stabilitet Til: Ingrid Orstad Teigen, Areal+ AS Fra: Stein H.

Detaljer

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering

Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Rapport 01 Boligfelt utbygging, Roa 2 i Ølen Vindafjord kommune Geoteknisk vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentering Til: Arild Karlsen, Omega Areal AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Notat 01. Vedlegg F1. Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Vedlegg F1. Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Områderegulering, Gjellebekkstubben Lier kommune PRO geoteknikk - grunnforhold og fundamentering Vedlegg F1 Til: Neil Samuelsen, Lani Invest AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet

Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet Notat 01 Vedlegg F1 Tilbygg, Internasjonal skole; Melkevegen 3, Hvam Nes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, fundamentering og stabilitet Til: Ola Holter, Consto Eide AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Boligfelt Langåsen, Osedalen Froland kommune Generell beskrivelse og vurdering av geoteknikk og geologi Til: Sigurd Jensen, Froland kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag

Notat 02. Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet. Vedlegg F2. 1. Innledning og grunnlag Notat 02 Leilighetsbygg, Gamle Lunde vei 19 Søgne kommune PRO Geoteknikk fundamentering og stabilitet Vedlegg F2 Til: Tom Aamodt, Mur i Sør AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Roar

Detaljer

Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare

Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Notat 01 Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi:

Detaljer

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet

Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Notat 01 Bussterminal; Del av Myrane, Birkeland Birkenes kommune PRO Geoteknikk grunnforhold, kjøreareal og stabilitet Til: Stian Nordahl Sørli, Birkenes kommune Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor.

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor. NOTAT Dato 9.6.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fore Boligtun Byggalf AS G-Not-001-1350015437 Olav-Inge Alfheim Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging

Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Notat 01 Reguleringsplan, Langhus Ski kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, fundamentering og utbygging Til: Jens Birkely, Unionconsult Frederiksen AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse

Detaljer

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter Til: Fra: Søndre Land kommune Norconsult AS v/girum Yimer Yesuf Dato 2017-01-30 Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter 1. Innledning På oppdrag fra Søndre Land kommune utfører Norconsult AS reguleringsplanarbeidet

Detaljer

Rapport 01. Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Rapport 01. Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Rapport 01 Boligfelt, Østerå Tvedestrand kommune Generell geoteknisk og geologisk vurdering av stabilitet og rasfare Til: Leif Kahrs Jäger, Antikvarisk Eiendom Tvedestrand AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune.

Sammendrag: GrunnTeknikk AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med oppføring av nye omsorgsboliger på Eskelund, i Rygge kommune. TEKNISK NOTAT TIL: Rygge kommune André Øraas Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110826n1 Prosjekt: 110726 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Rygge. Eskelund omsorgsboliger

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad. 1 Innledning Det ønskes en geoteknisk vurdering av Energivegen 4, på Jessheim i Ullensaker kommune. Det planlegges utbygging av et industri/næringsbygg i 3 etasjer uten kjeller. 2 Dette notatet beskriver

Detaljer

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2.

2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. 2. Topografi og grunnforhold 2.1 Topografi Figur 2-1 indikerer aktuell strekning med røde streker, og det er gitt en underdeling med henholdsvis delstrekning 1 og 2. Delstrekning 1 Delstrekning 2 Figur

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Grunnlag for geoteknisk prosjektering Generelt Geoteknisk kategori Pålitelighetsklasse

INNHOLD 1 Innledning Grunnlag for geoteknisk prosjektering Generelt Geoteknisk kategori Pålitelighetsklasse INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag for geoteknisk prosjektering... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Geoteknisk kategori... 1 2.3 Pålitelighetsklasse (CC/CR)... 2 2.4 Kvalitetsklasse... 2 2.5 Prosjekterings- og

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. 1 Innledning Grefsen Eiendom AS ønsker å få utført geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser for tomt gnr/bnr 5/11 i Ullensaker kommune som skal detaljreguleres. Området planlegges bygget ut med 3-mannsboliger

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha

OPPDRAGSLEDER. Suresh Shrestha OPPRETTET AV. Suresh Shrestha NOTAT OPPDRAG Ny brannstasjon i Øksnes kommune-geoteknisk notat OPPDRAGSNUMMER 22612001 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV DATO 22612001-G01 Ny brannstasjon i Øksnes kommune 1.0 Innledning Sweco Norge As er engasjert

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Blokkene planlegges med 4.etasjer og uten kjeller, og skal fundamenteres på peler

Detaljer

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen

NOTAT RIG-001 SAMMENDRAG. 001_rev00. Cicilie Kåsbøll. Rambøll v/nina Marielle Johansen NOTAT RIG-001 OPPDRAG Fv26 Tverrelvdalen gang- og sykkelveg DOKUMENTKODE 711536-RIG-NOT- 001_rev00 EMNE Støttemur TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Ullensaker kommune GEOTEKNISK RAPPORT Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Rapport nr. 301 00 81-2 2015-01-09 Oppdragsnr.: 301 00 81 Dokument nr.301 00 81-2 00 2015-01-09 Geoteknisk rådgiving

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

2.1 Omfang av grunnundersøkelser

2.1 Omfang av grunnundersøkelser PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER VEDLEGG A4 (1 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNKJØRING RÅDHUSVEIEN PLANID 010526031 GEOTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

P-hus og studentboliger i Røverdalen

P-hus og studentboliger i Røverdalen Gjøvik kommune P-hus og studentboliger i Røverdalen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5172771 Dokumentnr.: 5172771-RIG02 Versjon: 1 2017-06-23 Oppdragsgiver: Gjøvik kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet.

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Norgeseiendom AS v/thomas Lie Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110369n1 Prosjekt: 110362 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sørumsand. Reguleringsplan.

Detaljer

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter

Geoteknisk notat: Hovli omsorgssenter OTAT Oppdragsgiver: øndre Land kommune Oppdragsnr.: 5156945 okumentnr.: I2 ersjon: 1 Til: ra: øndre Land kommune orconsult A v/irum imer esuf ato 217-1- eoteknisk notat: ovli omsorgssenter 1. Innledning

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Multiconsult utførte befaring i området 20. september 2012. Overgangen mellom området med antatt leiravsetninger og områder med bart berg/tynt løsmassedekke ble kartlagt. Opplysningene i løsmassekartet

Detaljer

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 2 Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 Tiltakshaver: Gran kommune Oppdragsgiver: Gran kommune Rapport: Rapport nr. 2-1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring

Beregningshefte 2. Innhold. Stabilitet av fylling / skjæring Beregningshefte 2 Til: Statens vegvesen Region midt v/: Roar Lindstad Kopi til: Dato: 9. desember 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Beregningshefte 2 Prosjekt: Fv. 715 Melan bru Utarbeidet av: Magne

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Normalhall Storelva DOKUMENTKODE 712616-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø kommune OPPDRAGSLEDER Tone Skogholt KONTAKTPERSON Birgitte

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Teknisk notat

Teknisk notat 10.04.2014 Teknisk notat Oppdragsgiver Ingeniør Harald Benestad AS Prosjekt/Nr. Gamle Drammensvei 152-156/140401 Rev. Kopi Tittel: Innledende geoteknisk vurdering og befaring av Gamle Drammensvei 152-156

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE Totalentreprise Ny Båstad barnehage Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 Til: Trøgstad Kommune v/john-cato Eknes Fra: Norconsult v/magnus Deilhaug Dato: 2015-05-05 Båstad barnehage

Detaljer

ARRAN LULESAMISK SENTER, UTVIDELSE GEOTEKNISK VURDERING

ARRAN LULESAMISK SENTER, UTVIDELSE GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Dato 2017/05/15 Oppdrag 1350019798 Kunde Arran Lulesamisk senter Notat nr. G-not-001 Dato 2017/05/15 Til Martin Rimpi Arran Lulesamisk senter Fra Per Arne Wangen Rambøll Norge AS Kopi Erik Norø Fygle

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE PELE BÆREEVNE NOTAT

KVINESDAL KOMMUNE PELE BÆREEVNE NOTAT KVINESDAL KOMMUNE NY SVØMMEHALL PELE BÆREEVNE NOTAT OPPDRAGSNUMMER: 3.901.022 Peles bæreevne 0 16.12.2014 NOTAT PBEN VK JH HR REV REV. DATO (DD-MM-YYYY) REVISJONEN GJELDER UTARB. AV KONTROLL. AV OPPDRAGS-LEDER

Detaljer

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 23.06.2015 Geoteknikk Fv30 Nystrandvegen, GS-veg HP02 meter 0730-1080, Porsgrunn Ressursavdelingen Nr.2014115729-18 Foto: Statens Vegvesen Region sør Ressursavdelingen

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Originalt Dokument TRIM RK DIR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fylling Ytre Langnes DOKUMENTKODE 713852-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark OPPDRAGSLEDER Tristan Mennessier KONTAKTPERSON

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Innledning ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Rosselandsvegen 47 Kunde Songdalen kommune Notat nr. G-not-002 Til Harald Hinna Fra Kopi Morten Tveit ROSSELANDSVEGEN 47 GEOTEKNISK VURDERING AV FUNDAMENTERING 1. Innledning Songdalen kommune

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2016-02-17 Geoteknikk Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg Fv 503 Hp 01 m 1000 Ressursavdelingen Nr.16/26076-1 Statens

Detaljer

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3

Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan INNHOLD. 1 Innledning Beskrivelse av prosjektet 3 STATENS VEGVESEN REGION ØST Rv 19 Gang- og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka Reguleringsplan ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT: GEOTEKNISKE

Detaljer

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving

NOTAT. Svebergmarka 3. etappe Befaring med prøvegraving NOTAT Oppdrag Svebergmarka 3. etappe Kunde Notat nr. Gnot1 rev1 Dato 215/5/12 Til Willy Stork Fra Jørn Hetland Kopi Kåre Eggereide Befaring med prøvegraving Generelt I forbindelse med planlagt utbygging

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan Geilin, Namsos Geoteknisk vurdering

NOTAT. Reguleringsplan Geilin, Namsos Geoteknisk vurdering NOTAT 18.12.2014 Oppdrag 1350007668 Kunde Geilin AS Notat nr. G-not-001 Til Tom Håvard Andreassen Geilin AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 www.ramboll.no

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Parametre for bæreevneberegninger Friksjonsvinkel (tan φ), attraksjon (a) og fundamenteringskote fremgår av tabellen under;

Statens vegvesen. 2. Parametre for bæreevneberegninger Friksjonsvinkel (tan φ), attraksjon (a) og fundamenteringskote fremgår av tabellen under; Statens vegvesen Notat Til: Jean Kabeya, SVV Fra: Øystein Holstad, SVV Kopi: Roger Ebeltoft, SVV Kjell Arne Øwre, SVV Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Bueie Holstad - 51911368 Vår dato: 30.07.2014 Vår

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Grilstad Marina AS planlegger framtidig boligutbygging i område B3 i Grilstadfjæra. Metode for gjenstående oppfylling og fundamentering av bygg ble diskutert i møte mellom Grilstad Marina

Detaljer

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/.

Det er utarbeidet datarapport fra de supplerende grunnundersøkelsene. Disse er gjengitt i ref. /4/. NOTAT Oppdrag E6 Sørkjosfjellet Kunde Statens Vegvesen Region Nord Notat nr. G-not-001 Til Ellbjørg Schultz Statens Vegvesen Region Nord Dato 28.02.2014 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak.

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak. Oppdragsgiver: Horten kommune Oppdragsnr.: 5168243 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 00 Geoteknisk vurdering av Holtenbakken Sammendrag/konklusjon Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Innledende geotekniske vurderinger

Innledende geotekniske vurderinger Til: Fra: Christina Sørheim Tommy Haugen Søjdis Dato 206-0 - 06 Innledende geotekniske vurderinger Bakgrunn Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) ønsker å bygge nytt studenthus i Sogndal. Arkitektkontoret

Detaljer

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Cautus Geo. Geoteknisk notat 2015 Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Jonas Hjelme Cautus Geo AS 05.10.2015 Cautus Geo. Geoteknisk notat Teknisk Notat Oppdragsgiver: Aune&Hovland Eiendom Oppdrag:

Detaljer

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc.

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. NOTAT OPPDRAG Nytt Vestre Viken sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIG-NOT-001 EMNE Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Nytt

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350003526, GS-bru, Numedalen Statens vegvesen, Region Nord G-not-001 Kjetil Løding, Statens vegvesen, Region Nord Fra Kopi Morten Tveit Knut Gjerding-Smith, Haug og Blom-Bakke

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

NOTAT Djupvika undersøkelser

NOTAT Djupvika undersøkelser NOTAT Notat nr.: 583641-Geo 01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom AS Kopi til: Fra: Shaima Ali Alnajim Sweco Norge AS GEOTEKNISK VURDERING HYTTEFELT DJUPVIKA Innledning

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. Formål og bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Flatåsen Nordre DOKUMENTKODE 417773-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Heimdal Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Håvard Narjord KONTAKTPERSON Kjell Ivar Kjølhamar SAKSBEH Konstantinos

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

NOTAT RIG-N03-A01 MODALEN - GEOTEKNIKK

NOTAT RIG-N03-A01 MODALEN - GEOTEKNIKK OPPDRAG Mulighetsstudie - Modalen - Geoteknikk OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Tord Are Meisterplass DATO DOKUMENT NR. 26366001-N03 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER 1.

Detaljer

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 NOTAT Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 Prosjekt nr: 2700_543 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Kopi: Dokumentnummer:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ingjerd H. Martinussen KONTROLLERT AV. Julie Mathieu. Geoteknisk vurdering av planlagt utfylling i sjø ved Bjørndalspollen

OPPDRAGSLEDER. Ingjerd H. Martinussen KONTROLLERT AV. Julie Mathieu. Geoteknisk vurdering av planlagt utfylling i sjø ved Bjørndalspollen OPPDRAG Hetlevikstraumen, fylling i sjø - Geoteknisk bistand OPPDRAGSLEDER Ingjerd H. Martinussen DATO OPPDRAGSNUMMER 14392001 OPPRETTET AV Ingjerd H.Martinussen KONTROLLERT AV Julie Mathieu DISTRIBUSJON

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka.

Bakgrunn og hensikt Malvik kommune skal utføre en detaljregulering av feltene B14 og B15 i Svebergmarka. NOTAT Dato 2011-02-22 Oppdrag 6100852 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-002 Til Willy Stork Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering

Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering Til: Roy Andre Midtgård Fra: Banafshe Heidar Dato 2017-02-15 Ny renseløsning Noresund PN 7 - Innledende geoteknisk vurdering 1 Topografi og grunnforhold Ut fra NGU kvartærgeologisk kart på de to områdene

Detaljer

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering NOTAT Oppdrag 1350001877 Kunde Notat nr. Til Fra Statens vegvesen Region Sør G-not-001-rev.01 Astrid Veronica Bjordal Rydland, Statens vegvesen Region Sør Ernst Pytten, Rambøll FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN,

Detaljer

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS NOTAT Egerbergkvartalet Geoteknisk notat Notat nr.: RIG01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Terje Ruud Råd Eiendom AS Kopi til: Marcus Åkrantz Petter Bogen Arkitektkontor AS Fra: Johanna Lohne Rongved

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75

Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport. Februar Trondheimsveien 75 Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Rapport Februar 2014 www.vso-consulting.no Trondheimsveien 75 vso@vso-consulting.no 2050 Jessheim Brevik Oppvekstsenter Geoteknisk Undersøkelse Rapport Project nummer:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Vidar Jacobsen Andreas Roald. E16 Stanghelle aust - Revurdert notat vingemur Vips 11000

Statens vegvesen. Notat. Vidar Jacobsen Andreas Roald. E16 Stanghelle aust - Revurdert notat vingemur Vips 11000 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Vidar Jacobsen Andreas Roald Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Grov Roald - 55516837 Vår dato: 22.11.2012 Vår referanse: 2010/177495-045 E16 Stanghelle aust - Revurdert

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer