NM par Jeg tror at den erkjennelse er sann. og rommer all den visdom vi behøver. Det er utrolig hva maa ikke kan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NM par 1996. Jeg tror at den erkjennelse er sann. og rommer all den visdom vi behøver. Det er utrolig hva maa ikke kan"

Transkript

1 NM par 1996 Ve Ikomstbulletin 29. mai 1996 Redaktør: Terje Sande I redaksjonen: Anja Prestl'ik og Gumar Eriksen. Kjære Bridgevenner Velkommen til Ulvik og NM for Par Det er 51. gang det avholdes et parmesterskap og Kdnsen var er veldig stolt at vi i vårt 50 - jubileumsar ble valgt til NM - arrangør, Det er med spenning og stor glede vi de siste aret har planlagt og arbeided for å få til et arrangement så godt som mulig, til glede for oss og dere som spillere. Vi ønsker alle lykke til med tumeringen og oppholdet her i Ulvik. Svein Aage Jensen Krinsleiar Jeg tror at den erkjennelse er sann og rommer all den visdom vi behøver Det er utrolig hva maa ikke kan når man av ærlig vilje ikke prøver

2

3 .llatt 1Yq11-6o1i.ru pi ;esro :t,stj-r- SÅ t h< t J* å afr r{la tit TrAArr - ål Z4Å4, '.rl' i 6..a-f... th.. [...11.t Ll. i.,t-. lfr i-. rj Ito.a i. dfr tt5 irtif lioroci. i. ta6r br?irrr-.il &t i-.da rra lrr graor lod. alllo n**c rt ctta.td lo<! h'o.to< s,r*6 6Bd. W.. i - læ friob luftro - lr hl rrrort rrr d- a hr.!ta.t-..cr.. o' rfilldirrrr i..tri-.r...,&t:j..ff.ciuir br-.?ilrr Li.Ln t lt veiro lot6 an.ori.l. ftllrrrt+d llir ft:;tlr*oå rir db troll.t.sll.. J AGt.r ttrtabåll/or r;c ca neddø. lirord4rl rrrro rrivllige åogo/ q l*dt n*rrærjørr rr lcrt r.t.b6.i.l tc< a.r.or ril h.ra.tr r. c-tin.e -f., L. t rdr t '6lL t v.l.tinrlr.t..j -rlrr rllr rpilhrr ca trlr.t.tr brrn.lit edlorlirrr.r.il $tl.qet - /llål. og JB!rf-' h..* ULVIK HERAD "!y'ærl.i5 hilcn J3Å.qr*ON.tt*i6 1/.6t 4 ITLKOMNE TIL IJrI-V'IK! lv1ed ein lokal bridgeklubb som har passen dei femti har rne långe og gode tradisjonat rtled å shpa til bridgeturderilger i bygda. Svan rnange av uhikitrgane bar røynt at bridge er ein *en fasherande og hjemekevjande spon. Ulvik er ein litetr ko6!cu!e ibuaroessig men stor i ooång. Me er bapp l30o menneske som har vcl 722 km' å boltra oss pi Til liks Eed dei!!dre llårdangerkoolrulanc er dci viktigaste lariogale jordbruk og reisdiv. Nied eit modene koofeensesent r som are!4 horell av god standard, og ci natureessig va&ker lring Noregsmeistenkapo Dykkrr vooar cg at tevlioga og oppbldet i Ltlvik velt vellukka på alle måtar. Lukke til oed tilskipinga! Tcrjc Brcivik - ordførar -

4 Startlist, NNI par I Randr Brcnoheugcn - Srgmund Brennluugen 2 Ame Hcnrcsand:!laø; Hillestad 3 I:n Grm[mshaug - Sirg Camlønshaug I P(ttcr Tomrcn. Asaeir A.'s 5 Clcnn Crothcrm - Jdhn-t{allvard Skoglund 6 Krell Karlbcrq - Jorqen Vøllestad 7 O1e Bcrsct - IlaraldDalager 8 Bnntulf Hauksson - Jom lvlarkussen 9 Lais-Ailard - Håvard Jensen ll) Tom Johaiscn - Espen Kvam I I l{aøe Eide - Stein Ade Juv'} 2 Tfoid Kirkesiord - Stian Sundklakk I Sam Inse Høvland - Sven Olar tløvland { Asbroni'Aat}rbnsen - Alf Jensen - 5 Håård Hole - Sven Jttqe 6 Helee N{æsel - RoaldVåsel 7 Cei; Helgemo - Lasse Aaseng 8 vede Faås - Erik Joreensen i9 9 Jo.pen Jo.een M6ibers Moibers - Ol;Jonnv Ole T6sse l 20. Svine Koch - Jostein Solvbll 2t Erik Eriken - Biøm Fiells6d 22 klnut Biømsen jreidai Laland 23 Eivind Moen - Trond Tollan 2.1. Odd Ame B nheussen - Odd O. Olsen 25 Kiell Mathisen - Sicve Smørdal 26. Iår \l Anfinsen -'Incvar Ersa 27 Prl A Calsuften " Crirn]r Øiereng 28 Roben Lefih - Rolf Lehn 29 Erlend Lanestradn - Inqar Vold ju 5!elr Ht Andre3ssen - rer lnloro il HiorlerfBrenne - Chnster Knstoffersed i2 Jon Klnqenberq - ldar Nesse 33 Kiell Oni Kogitad - Jon.{me Tho.esen 3.1 Jrihn Bersås - Leiv Øras,15. Sverr G. Karlbere - Kun-O. iltelsvsrmd i6. Aftstein Nmoe;- lvar Skiervo i / flallselr Lunoe - I ene Hinn 33.\me-Brandsar - Asb.jom Bra.]ldsar 19..\me Biorke - Jo Biork..10 Per Iva; Amundov-- Idar Llneen {I Sieurd Erren - Mårius Leil:vo-ld ll ø\.stern Olsen - Terie Ronnrns lj G;rr EerL BereheLm--..\ndte øbers +l Cie miid ReEsnd - Petter Tondel 15 RiLdÅr Bruen Olsen - Baard Olav Aasar q/ S\'ern Enk bull - faut I I nomåssen lo Tor Åme R.rmunddal - Ktell Tore Nordal.lt Ceir Enqebretsen - Josrein Obresad.+. -\hnus Haea - Tene N!bore 50 FLnn Brenr;bråEn: JJi G otuen j I Tn ere Leiiooll - Odc\ar LeirDoll i: \i; Biomda] - Tfond Wiboie 5l Laxrerice Biomå - He.m.n La;ssen j.l Tore Fir:nesirand - Øivnd Nlorken 5r Krell.\ndresen - Afle Bidne 56 }Ienn Kristensen - Jobnn! Ivloen i 7 Tor Christensen - Carl-Joha.n Knutsen 5S Tor A Tollefsen - Johln Broen j9 Alle Crefslad - Pil Ronninq 60 Frnn Boqesen. D,re Stefi.isen bi Ånld Strind\rk - R6rr Voll 6l Bo\c Broqeland - Enk Sælensminde 6: J.\rait: Torc Cato Bfemseth 6.1 Trond {.e Nllter - Ton! Urheim 6j Rolf Borqe - Lars Eidc 56 Thorsr.i; Buserud - Nils-Ono Eliassen o- Jon'E Furuncs - John K Schielderupsen 63 Jon A Stolncnq - Ccir Olav Tislevoll 6q L:rrs Årsco - R6a. Arscn 70 Pcfi.r Lindq!ist - P.r EgilWcslin 7l Anc Farstad - Pil I'h'tr 7l Lcrf lr:rr K.rLsrrk - T.i;c Lrngbo 1996, 30. mai RUNDE NR. øvrc Rorneflke Socn Mråhordland Sunnmore og Romsdal Trondheim Crenland Nordrnore Oslo Modum oe Omem Oslo Bcrqed Troins og Ofoten Bersell Øst:Finnrnark Buskerud Vest-Acd r I roncneun Ves!-Acder Oslo B rqen Roeåand No;d-østerdal T.oms og Ofoten Trondhe-un Roealand Nahdal Vesterålen Loloten Roealarrd Stj;rdal og Orneg! V slfold GauldaVoppdal Helqeland- - Iruf;ondelas Hardånser 6e voss Nord-G-udbr;ndsdål S o r{udbrandsdal Salten Håilnqdal Orkladal øslfold Fosen lintrondelae \fidctelenårk Vest-F innmark Fiordane lri:dre Romerile Ringerike&Hadeland i loroane Nedre Romerike Follo Nandal lndre østfold Follo Vest-Acder Ostfold Roqaland Hcleeland S o rlosterdal Bersen i roms os utoten Hrusrlaid HcdJmrrken Climdal Oslo Trondhcim OppLlnd SLrnnmdre og Romsdal Brisl.nrd - l. juni I li z8 t6 63 1ØV 11ØV 28ØV 27ØV 1CNS 2NS 1OØV 27NS 28NS 11NS 3NS 9ØV 26ØV 29ØV 12øV 4NS 8NS 25øV 3ONS 13NS 5NS 7øV 24NS 31NS 6NS '14ØV 6ØV 23NS 32ØV 15ØV 7NS 5ØV 22NS 33NS 16NS BøV 4ØV 21ØV 34ØV 17NS gns 3ØV 20ØV 35øV 18øV '10NS 2øV 19ØV 36ØV 19NS 11NS løv 18NS 36NS 2ONS 12øV 2NS 17øV 35NS 21NS 13NS 3NS 16øV 34NS 22øV 14ØV 4NS '15NS 33øV 23ØV 15ØV 5NS 14NS 32NS 24ØV 16NS 6NS 13ØV 31ØV 25NS 17NS 7NS 12NS 3OØV 26NS 18øV 8ØV 1IØV 29NS 27ØV 19NS gns 1OØV 28ØV 28NS 20NS 10NS 9ØV 27NS 29ØV 21NS 11NS 8NS 26øV 3ONS 22ØV 12øV 7øV 25ØV 31NS 23øV 13NS 6øV 24NS 32øV 24ØV 14ØV 5ØV 23NS 33NS 25NS 15ØV 4ØV 22NS 34ØV 26NS 16NS 3ØV 21ØV 35ø 27øV 17NS 2ØY 2OØY 36Øv 28NS 18ØV 1ØV ',19ØV 36NS 29ØV 19NS 2NS 18NS 35NS 3ONS 2ONS 3NS 17ØV 34NS 31NS 21NS 4NS 16ØV 33ØV 32øV 22ØV 5NS 15NS 32NS 33NS 23ØV 6NS 14NS 31ØV 34ØV 24ØV 7NS 13øV 30ØV 35ØV 25NS 8ØV 12NS 29NS 36ØV 26NS gns 11ØV 28ØV 36NS 27ØV IONS 1OØV 27NS 35NS 28NS 11NS 9ØV 26ØV 34NS 29ØV 12ØV 8NS 2sØV 33ØV 3ONS 13NS 7ØV 24NS 32NS 3INS 14ØV 6ØV 23NS 31ØV 32ØV 15øV 5ØV 22NS 30Øv 33NS 16NS 4øV 21ØV 29NS 34ØV 17NS 3ØV 20ØV 28ØV 35øV 18ØV 2ØV 19øV 27NS 36ØV 19NS 1øV 18NS 26øV 36NS 20NS zns 17ØV 25øV ssns 21NS 3NS 16ø', 24NS 34NS 22ØV 4NS NS 33ØV 23ØV sns 14NS 22NS 32NS 24ØV 6iis 13ØV 21øV 31ØV 25NS 7NS 12NS 2AøV 30ØV 26NS 8ØV 1lØV 19ØV 29NS 27ØV gns 10ØV 18NS 28ØV 28NS 1ONS 9ØV 17øV 27NS 29øV 1lNS 8NS 16øV 26ØV 30NS 12ØV 7ØV 15NS 25øV 31NS 13NS 6ØV 14NS 24NS 32øV 14ØV 5øV 13ØV 23NS 33NS 1sØV 4ØV 12NS 22NS 34ØV 16NS 3øV 11ØV 21ØV 35øV 17NS 2ØV 1AØV 2AØV 36ØV 18ØV 1ØV 9øV 19øV 36NS 19NS 2NS 8NS 18NS 35NS 2ONS 3NS 7ØV 17ØV 34NS 21NS 4NS 6øV 16øV 33ØV 22øV sns 5ØV 15NS 32NS 23øV 6NS 4ØV 14NS 31ØV 24ØV 7NS 3ØV 13øV 30ØV 25NS 8ØV 2øV 12NS 29NS 26NS 1NS 1NS 1NS lns gns lns

5 Programmet for finalen Onsdag 29. mai kl Velkomsttumenng Torsdag 30. mai kl l. sesjon, l0 mnder. Til kl kl Lunsj kl sesjon, 17 runder. Til kl kl Middag Fredag 31. mai kl sesjon, 18 runder. Til kl kl Lrursj kl sesjon, 17 runder. Til ki kl. 2l.30 Middag Lørdag 1. juni ki sesjon,9 nurder. Til kl kl crilltur m/båt kl Bridgetinget 1996 ki Bankett NM i Hardanger. Cår du rundt og tror at dette er første gangen NM-finalistene for par er i Hardanger, ta. du fullstendig feil. Finalen som sådan har ikke ven i Hardanger tidligere, men da finalen gikk i Bergen i altsa for 50 år siden - stod Hardanger på programmet. Etter finalen hadde arrangøren i Bergen lagt opp til en to-dagers ekskursjon til eksotiske Hadanger - et tiltak som fikk god oppslutning. Meo med den tids kommunikasjoner kunne man ikke komme så langt som til Ulvik. Turen gikk til Nordheimsund og der hadde rnan tid til å ta en båttur et stykke inn over lorden før man retumerte for ove.nattring. Dagen etter busset man så tilbake til Bergen og retumerte hjem. Hardagner er fortsatt like eksotish men nå kornmer man altså hit Då like mange timer som man før brulrte dager

6 Alt klart for bridge-nm i Ulvik For fytste gong er Hardanger og Voss Krins av Norges Bridge Forbund arrangør av eit noregsmeisterskapibridge. Itida 29. mai til 1. juni er Ltlrrik tilhaldsstad for dei aller beste bridgespelarane i landet. SIGMUNO MIOTTUN BridgekriÅs d har fått æra av å skipa til DoregsBeist rskapen for pai, og heile 72 par skal kjempa od heider og Nal-Httel. Bakgr-onneo for at vesle Hardaoger og Voss Kr-iDs ba.r fått dett prestisjear-rallge loedt t, er at kriilsee i år h6gtida-i 50- årsj ubileu-e. - Me ser fraro til deo.ee tu.r- Deringa, soe er detr stolste meisterskapeu i-o:ran bridgen i Noreg, seier hrinsformaorr SveiD Aage JeBseo. Han sit som formall i Hardalger og Voss på tiande året. A1l speling skal føregå på Koogressent ret i L'lnk, me dal spela-ralre har sin.base" på Bra-kales Hot I. Onsdagkveld erdethove for Svein -\age Jenseo er for. øau-o i bridgekrinsen. \ll for par i Ulvil neste veke er den store heddidga i jubileumsåret. t F,;to. S)ur I!ene) -vadlege] rridgespelara. til å liøta Dange av NM-dellalcarane. Då er det nen.leg opeu Sjølve vellomstturne ig. NM tek til torsdag, og Jelta, karare her- har kvalifise * seg gennom scel i slne eigre Knnsaa. - Det er fitlt h6ve for int resse.æ til å møta opp for å sjå dei beste bridgespelalane utfalda seg ved bordet, seier Jenseo. Hal legg til at ein spelar heilt til kl både torsdag og fredag. Laurdag er avslutningsdag og kl skai NM-vilnaren vera klar. Derett2r er det bridgetidg med påfyldande banlett. For Hardanger og Voss krins deltek deoae gongen eit vos. sapar, Hallgeir Lu,udeog Ter' je Hirtb. Hinh er debutalt i deone saoa,rheng, medan Lunde er riagrev i Nll. Dette vert hans feote ståfi i eit par-n![ sida-n ha,r debuterte r I det fremste favonltsjiklet er likevel ikkje vossingare. Der fil.tl ee par som Helgemo-Aaseng, Høyland- Høyland ogmæsel-mæsel, for å neo.na nobe. 50-årsjubilanten Haidånger og Væs Krils dev ut eit jub! leumsskri-ft i dette høvet. Her går det fram at Lri-Esen vart skipa formelt på Fleischers Hotel 12. oktob r F1'rste formann var Åqdreas.{ndersen frå Voss. Ei-D vedtok m.a. at lyoo.sk skulle n1-trast som k-riosetr sitt offisielle mål, men referatet frå fyrsle l motel var! likevel skrive på bokmlll

7 Sjeldne unikum av Terje Sande Blant finalistene i årets NM finnes det to gutter som ikke bare kan smukke seg med NN1{itler men også kan slå i bordet med en Mu-tiftel. De det gjelder er Boye Brogeland og Geir Helgemo og tifielen stamrner fra det førute verdensmesterskapt i par forjunior. Og samtidig som de ble de første til å vinne denne tiueler\ ble de Norges førsre rerdensmesrere i bridge I årets NM spiller de ikke på par, og mange vil nok tro at det å slå hverandre vil være en konlurrarse i konkurransen Kjenner vi gunene rett, er nok dette en litt gal måte å framstille det på. Begge satser nok i første rekke på å vinne finaleo og da ordnerjo rcsten seg s lv. Om Geir er det allerede skrevet nok til å fyile adskillige bind, og etrer hvert har også Boye gjo.t sitt inntog i verdetsbridge-pressen. At hat kan produsere spill med poenger demonstrerte han blant annet under årets NM for junior hvor han på par med Ø1.rind Saur ble mester for andre år på rad I bulletinen derfia henter vi el par spill om Boye forfattet av Jon Sveindal. Begge spillene forekom i velkomstturnenngerq og det første ble presentert under tittelen -Ko. tar han det fra?" A KD2 42 r *D62 rkni. EKQ2 å9375 rn-t (v+o,!r Tll.E3 I K 10 9 a Kn6l *EKl043 å ,1 ved8765 a4 åkn Siden øst hadde meldt hjerter underveis spilte Vest ut a4 i dette spillet fra Colorlinetumerirgen fredag kveld hvo. Boye Brogeiand spilte 3NT. øst stakk bo.ders knekt med esset og forsatte i fargen. Boye brulte tieren som stod, og trakk *E mens øst la knekten. Kløve.fargen sitter ik*e altfor ofte 2-2. og når den gjør det, er dame-knekt dobbel en sjelden variant. Derfor var Bojes neste trekk adskillig mer ufarlig enn det kan sjnes ved fø.ste øyekast. En liten kløver mot bordet! Man kan ikke annet enn s)'ntes sy'nd på vest som fikk en nærmest umulig oppgave - han la liten. Boye fors]'nte seg nå med resten og det er vel unødvendig å newe at ingen greide å kopiere 6901 Det andre spillet hadde tittelen "Kreativ dukk ': re865 r *J75 åkj4 rekd.t072 *E98i ro I )r I Ø ^D t re D *i064 r1973.kj8 *KD2 Sven OIai Høyland og Boye Brogeland er bes_ee usedvar ig kreative bridgespillere Det var derfor ingen sensasjon at de delte toppen på dette spiliet fra Colorline-tumeringeo fredag k-veld. Ved begge bord spilre vest 3NT og 6kk hjerter ut. Ved det ene bordet var fortseltelsen a l0 - som vant stikketl Vest så muligheten ii.rr et ekstra stikl i ruter som slørre enn å gjøre n^e rett i spar, så han fortsatte med ruter til Kne(Ien Men denne gangen tok Sven OIai for damen og t.e til av so.ten. *E ga da beten. Ved der andre bordet spilte vest en liten ruter til knel<len. Her var presset på Boye Brogeland noe stø.re i og med at han ikke h.rnne vite hvem som hadde al0. Men også han la liten. Spillefører kuone som ved det andrc bordet tatt ni stikh men ville likevel fått et dårlig spil G7). Derfor tok han ut sine to hjerterhomører (Boye kastet * l0), lot *9 seile, spilte kløver til damen og tok for *K. Så rj mens Boye saket s g ned til singel td. En spar til Ø1vind Saur sitt ess og ruter i rctu. ga den sadune hyggelige scoren for N/S ved dette bordet også (+19)

8 En redaktør blir til Av Terje Sande I noen år drev undertegnede en klubbaus i Åsane BK. I forbindelse med avisen ble det på klubbens avslutningstur hvert år delt ut en.ekke priser: Beste artikkel, beste spill og - den prisen hvor konkunansen var støast - årets Eggum. Det er vel ikke nødvendig å si hva vinneren av derr prisen hadde giort. For å dele ut disse prisene irviteate klubben med en utenforstående, og et av årene falt valget på kinsformannen ihardanger og Voss: Svein Aage Jensen. Da han noen år senere fikk ideen om å søke NV for par i forbindelse med kretsens 50 års jubileunr, ble den tidligere klubbavisredaktør tilbudt forfremrnelse til bull tinledakør under NM. Sånt går det ikte an å si nei til. For at dere skal bli advart skal dere få et par smakebher på hva klubbavisen inneholdl Forvikla forviklingar Har dere høn om brødrene som alle het Knut? Det vil si - ikke Hans for han her Petter Forvi.ret? Uanseft er det bare blåbær mot den sinnstilstanden som jer,nlig råder i en viss klubb som hver lørdag holder til på Arken (V og N/S): a- 'KD84.D *72 ^KD10752 "J1073 *J64 *, re64. EK963 *E1083 ^E a 10 *KD95 Vest Nord Øst Syd 21 3f 3r INT P4rD5* P 5a D Pass rundt Egenrlig burde du fått hånd for hrånd etter hvefi som historien ble referert, for da ville du kanskje ha hatt en muliglet til å leve deg inn i problemene - og forviklingene - til spilleme etter hvert som de oppstod. Ikke uvarlig var det Multi-en som frarnkalte forvirringene også denne gangen, men andre misforståtte konvensjoner og manglende tro på julenissen spilte også viktige roller. Noen har sikkert innvendiger mot Vests 2fåpning for blant de rett-troende skal en som åpner med svake to i major (eller tils\arende). ikle ha hverken 4-kons farge i motsan major eller renons Men som vi skjønner var døme vest av den mer fleksibl t]?en som så stort på tingene - hvis ikke hadde jo heller ikke redalrøren hatt denne historien å!'lle opp spalteplassen med Flere vil nok ha sterkere imr,endinger no.ds inngripen i sonen på så svake moi kort. Sl\-uile noen fi et snev av mistanke om at dette kan bare redalløren ha gjort - ja så må nok det bekefies Men så har da alltid.edaktøren hevdet at det er forbundet med mye mindre fare å gå inn i meldingsforløpet på et tidlig tidspunlt br hver av motstandeme har funnet ut hva deres makkere har for noe. Da slippef de deg av og til av kroken, og selv om de dobler, ja så kan det til og med hende at det er de som er har,net på koken. Det største problemet, og dert virkelig motstander, er ege lig ens egeo makker Er han tilsvarende optimistisk - av og til er ikke det nødvendig heller - ja så vil han med stor sikkerhet fraskrive seg ethven ansvar for a1le de dobla bet ne med at "Det går ikke an å melde innpå i sonen med så dårlige kon". Men på Arken (dene er et kjøpesenter hvor mange av klubbens medlemmer møttes hver lørdag) er det som kjent singeltumeringer, så man slipper i alle fall å høre klagesangen rest n av tumeringcn. Da det ble østs tur til å melde var han i alle fall sikker på to ting: For det første at hans makker hadde en svake-to og for det andre - siden han hadde mistet troen påjulenissen for

9 mange år siden - at den befant seg i hjener. Men seiv om han bare hadde to potensielle trurnl. så hadde han jo litt av hvert annet, og da måtte vel I r kunne stå? I mellomtiden hadde Syd - etler moden oven'eielse - kommel ftam lil at hans makter hadde begått et Micha ls Cuebid. Og hvis 3a var et slikt cuebid, så hadde nord lova rrunst 5-5 i spar og en annet farge - en farge Syd var rimelig sikker på måtte være kløver. Riklignok hadde syd en singelton - men den fargen hadde jo hans makker lovet full "kontroll" på - så med en stopper i motpartens farge og ellers gode ko{l. ja så måtte jo 3N*T kunne stå? Vest hadde ikke fått med seg at østs 3tmelding antydet at han sannsyr ig"-is hadde en bedre sparfarge. Eller så hadde han fått det med seg og satt klar til å spille ur spar mot 3NT Men nord var ikte innstilt på å ia Vest få spille ut, så 4a var et fortvilet forsøk på å få Syd til å forstå at det ikke var all verden man hadde hatt da man meldte innpå. Dette skjønte øst, og siden han selv kontrollene de sorte fargene og hans makker med sror sillerher fonsart hadde hjerter. jå så kunnejo iklie 4r stå! Bemerkelsesverdig - men kanskje ikke så merkelig - så doblet man bare de kontraken som stod i dette meldingsforløpet. Alle de andre kontraktsforslagene - som samtlige r,ille væn opptil flere bet - fikk gå "upåtalt". På dette tidspunket var Syd blitt enda mer sikker på at nord måtte ha de sone fargene. Hri: ikle.å hadde nok Ø\'innirnner seg med sparmeldinger for lenge siden. Men hva var da.1.'jo. det måne \ise renon) i fargen og be syd om preferanse mellom de to sorte fargene Del var ingen problemer med å avgjøre hvilken "sort" man tb.traklq problemer var heller niråer man skulle vise foretrekkingen på Men med de ville fordelingene som tydeligvis var ute å gikk fant han ut at 5* fikk være nok. Dermed ble det for andre gang i dette meldingsforløpet foreslått å spille på 4-2 tilpass i trunf når man henloldsvis hadde 6-6 og 7-5 rilpass i andre farger. B-gieogen lror helt åpenbart ikke påjulenissen. Men nords elendighet (for det var slik han opplevde der) så ikke ut til å ville ta slutt. Under ingen omstendigheter var han imstilt på å legge ned glansbildene sine som blindemann - og så sitte der til allmenn latter og bespottelse mens betene haglet Så selv om øst hadde doblet 44, så måtte da 5l tross alt være det tryggeste stedet Og øst sa seh{ølgelig B når han først hadde sae A. Men Syd var ikke kvitt baldoten sin - eller rettere sagt - dens innviklinger og foniklinger. At hans makker hadde lang ruter anså han sehfølgelig som fullstendig utelukket: Ikke bare hadde han selv fem kon i fargen - ogrå øst var tydeligvis vel utrustet på det området. Men til slutt irunå han at doblingen gjorde at han slapp å gjette hva nord hadde. Han kume passe og så la nord redde seg selv. Det er vel slik som kalles makkertiliit Men nord var allerede reddet (takk for rilliten) Redaktøren er ikle den som inngår veddemål i tide og utide, men denne gangen ville han vært villig til å vedde hva det skulle være på at syd ikke kunne ha den hånden han åpenbaret som blindemann. Oveffaskelser av denne tlpen kan man godt leve med - men om man hadde klan å innfri alle veddemåene - det er noe helt annet Sunne leyeregler Mange av premievinnerne i årets l!{esienref fikk noe som L_unne se ui som kimina.llitteratur i premie fra NBF Boken het "Drep skvisen", og er skevet av William Herseth. Boken inneholder egentlig et svært humant og lite kriminelt budskap. Den vrser hvordan mange skivsofre ofte kan være s$ld i situasjonen selv, og gir et sett av sunne leveregler som bør føiges for ikke å komme ut i elendigheten En av levereglene er denne: De fdrlige truslene f nes qlltid pcl høyesiden. Forstar deg mot de og velttresidens ftusler vil forsritup.w seg selv! Som enhver annen tofi tntssel.

10 For at bokvinneme ikke skal måtte lese gammelt nltt, kan vi ta følgende eksempel lia høstens Butlerturnerine i klubben: a987 rj8 0D861 *J1074 ^52 tt /i.e952 *K852 AED6 "KD K4 *E6 å KJ 10,13 a32 r J t0 7 *D93 En av klubbens mange gaininger klarte, med velvillig assistanse fra sin makker, å hawe t kontrakten 7NT på Syds hånd. Vest srartet med *J, og så fulgre rk og hjerrer til Esset. Sparfinessen holdt, og så kom alle hjerterstikkene bo.tsett fra det siste. Bordet kastet et kort i hver av minorfargene, men allerede nå hadde Ø/V løn seg seh ur i elendigheten ved forblindet opptatthet av venstresidens trusler og ved totalt å glemme at det virkelige faenskapet befant seg på hølresiden S1d rok lor.ek og ie og situasjonen var denne når r4 ble spilt: Hva burde øny' ha tenld og gjon? øst burde gitt blanke i spanrusselen siden den satt til venstre for han. Han burde konsentre.t seg fult og helt orn høyresidens trusler i minorfargene og saket alle sparene. Qerne fra toppen for å vekke en potensieh søvnig og ignorant makker Vest har to minortrusler tii venstre for seg, og disse kan han som sagt gi blanke fen i. Han kan kaste hvilke som helst og så mange milorkort han ønsker. Hadde ØN fulgt denne enkle leveregelerq ville situasjonen kunne sett slik ut når "4 blir spilt: r9 t- a2 *K82.63 rj *D93 A6 r4 a- *E6 Vest kan bare fortsette å kaste minorkort, og bordet e. skrist! Truslene var tommel øst saker samme large som border. og spillelørel går den høyst rettfe.dige beten han burde gå..d * I0 7 a2 *K2 A6 r4 l- *6.K t- o- *D9 Som privatpersoc var selr,følgelig redaktøren glad for at motpafte[ ikke hadde ervervet sunne leveregler, aden som redaktør må en jo ta andre hensrr Dere er herved advart! Ven må kaste en kløver for å holde rurereq fia bordet ble det da lagt ruter, og øst var fonapr I virketigieren fikk *2 lov å \,inne det siste stikket som det endelige bevis på at hø'residens trusler a.ldri kan bli for små: De er farlige uansefi.

11 Nå er ikke denne bulletinredakør så ubeskjeden at han tror han selv kan bidra med noen råd til årets Nlv{-finalisrer' Men hans kollegaer i andre bulletiner - bulletiner som I dag umiddelbart spres via intemett - har referert hva rinnere av diverse andre tumeringer foretar seg - og her skal du få et par smakebiter til iflspirasjon og siktemål.\rrangøren lor er at del er kjøpt inn nok papir til at alle som giennomfører spill av tilsvarende kvalitet skal få komme på trykk. Hvem kan være en bedre rettesnor enn David L rowitz og Larry Cohen - unnete av et utall panumeringer. Med to runder igiet i siste sesjon av Blue fubbon Pairs i Atlanta sist høst regnet de på slstten med at de ledet med knapp margin, men i virkelighaen lå de på andre plass. I nest siste runde satt de N/S, og det siste spillet i runden var dette: AKD972 r1072.e103, r3 r) L.J1065 rkd9].d *D1042 Vest Nord ø*. lå 3å 4A P Østs dobling spar. al rj65 rj85 *EK9865 Cohen 2* P P ta av 2t -l I 1a D P P P viste Dagens råd: Grådighet er bral Teqe Sande åe84 "E84.K97642 *7 Svd Berkowitz P 2^ 4* D trekorts støttte i Cohen spilte ut *K og Berkowitz ful$e på med l0-en - fargepreferanse fo. bjerter' Cohen spilte da 15 som spillefører vant med esset mens Berkowitz la sf''rke:?i. En rute. lia bordet gikk til damen og esset og vests kløver ble spilt til trurnf i bordet. Så kom te og en spar som Berko*itz dekket med l0- en og spillefører vant med damen. Beste spilleføring ville nå ven å ta den andre sparhonøren, og med riktig ruterbehanling ville det gitt bare en bet og en god score siden N/S lett har 130 i 4.. Vest valgte ikke deme spillemåten, og N/S - riktig nok etter noen nervepirrende øyeblikk - utnyftet dette fullt ut. Ute[ å ta for den andre trumlhonnøren la spillefører ned alo og lot den gå Berkowitz stjal og spifte "D Da Cohen fulgte med t6 visste Berko\titz han hadde tre hjerter og at "K ville gi beten. Mange lille ven fomøyd med dette NIen også Berko*itz innså ar de hadde 130 i '4t - og tenkte nærmere på hvordan hans makker hadde spill konene sine I hjenerfargen. Hvis Cohen hadde hatt lo-en på topp ville han etter attalene kunnet spjlte det konet i det andre stikket eller fulgt på med det da fd ble innkassert. Etter en lengre tenkepause spilte Berkowitz t9 - med risikoen for -590 hvis spillefører hadde tj. TilsL-ueme holdl pusterl men Cohen vant med knektør og ga Berkowitz den andre ruterstjelingen fot +300 og bort i mot topp på spillet. Og etter siste runde stod de på toppen av listen. Som Berkowitz demonstrerte i dette spillet er grådighet en nødvendighet i partumeringer' Po nget er å vite når en skal være grådig! En som vet det minst like godt er St ve Weitstein - vimer av blant ainet åtpts Cavendish ll

12 Calcutta Her satt har i vest i den samme Det er vel ikke nødvendig å si - og det er tumeringen som spillet overfor er hentet fa: heller ikke kjedt - hvilken score -600 ville gitt. a D l0 5 3 rd5. D4 åkd874.ekj2 vk83 a 52 *EJ65 ri-l YI? *-l)/* a764 r 1064.EKJ98 *93.98 rej972. l * l0 2 Spillene kommer fra bulletinene fra 69' Fall North A&erican Bridge Championships, November Det første stod i rr. 9, side 2 og det andre i m. 8 side 8. Vest Nord øst Syd Weinsteit lnt' D2 2tj D2 RDJP2IP P 2NT P ]NT PPP ' hp ' Kortvisende r Viser ruter og en major I Meld majorenl P Ø/V brukte invittutspill, og øst stanet de.for med 12 til damen og kongen. Spillefø.er angrep umiddelbart rute.fargen og spilte f2 til 8-en. Og Weinstein fulgte på med a4! Oppmuntret av utsikte[e til fem ruterstilik fulgte en spar til handens ess og a5 til knehen. Når Weinstein nå måtte på ned damen var blindemann av like liten verdi som brystvorter på en kastrert galte, og spillefører gikk tre bet. 'Iveinstein kunne sehfølgelig sik et en bet ved å vinne førsre ruteren og renrrnere hjeno. Men han var usikj<er på om +100 ville gi en god score. I praksis ville den gitt 29 med toppen på 5 1, rnens +300 ga nesten topp.

13 BLrllelinredaksjonen har tatt scg den frihei å hcnte ned det som ligge. om tjlvik på lntemar på hlrp //!ravel expo.no/ lnformasjoncn cr rcdigcl ned og alle bildene er femer, så dc som har tileanc ril Imeme!! ''il 6nne mer stoffdcr ULVIK Llrik er ci rradisjonsrik turislbygd med ordag ll50 innbyggjarar Dei!6sre turistane kom til L,'lrik iking lg.l0 og i 1860 van dcn i/r$c gje$gieva-.staden opna av Sjur Jonson Brakancs. Bygdesenterer Brakanes ligg omkransa av gardsbruk der frukdyrking. sauehald og skogbruk er riktige inatekrskjelder. Ein stor arbeidsplass og attraksjon er larder sin eldsle gannarskule, Hjeltnes Gannarskule, som van gtunnlagd i l90l av Kristoffer Frimann Kristoffersen Hjeltnes. r llvik er i dag ein kaftkomrnune med.jnsesjonsinnteicter irå Sima Kraft verk. ll5 km frå Lllik senrrum ligg Finse med HardangerjoL'ulen og Hallingskarve! 50m næraste naboar Finse ligg I 22? m.o h. og er den høgsrliggjande jembanesiasjonen i Nord- Europa. TLRISTL\FOR'!L{SJON Ulvik Turis!kontor \- i7i0 Llvi\ Tli (-.17):6 j:61 60 OP.\I]iGSTIDER \lån - Fre l7 00 Laur 08 i0 - l7:00 Sund l i:00 - l7:00.ruideienester: norsk. engelsk. tysk og fransk. Pris I - -{ rime \OK : l0 -. i. time NOK {ttraksjotrår Kultu rhistoriske vandringar i UlYik I L-Lik finn du fire ulike områder som er komne med i ein kulnrrlaadskapsplan. Ornråda er lagt tilrene lor ålmern ferdsel og syner ulike minnesmerke Få eldre tider, t.d. grawøyser på Nesheim og Tunheirq husma.nasplassen Ljonakleiv og ei restauren bygdemøue i Norddalen i Osa. AIle områda er skildra roed kartskisser og ioformasjon i ei KulturlandskaPshandbok som ein kan kjøpa på Ulvik Turistkomor. I derure boka vil ein og frme informasjon on våtmarksosr.ådet i ttlvikpollen. Pris for Ha.ndboka er NOK 40,-. Ornitologi For fugleinteresserte har ljlvik rnykje å by på. Dei ulike bioropl]?ane som 6ns! i kornmunen innch.ld err rikr utval av vanlege og mindre vanjege fuglar. Dei storc areala med skog ornking LIik er lctt rilgjengclege og er verdr å utforska narare. L hikpollen er ein av dei få marine våtmarkmc i ilket og er foreslån verna. Området har eit rikr fugleliv med over 80 ulike ar-tar registren Særlcg 'ed iore er der eit imponerande fugjeliv I nlknyring til deae områdel er det sett opp ei obse.'asionshyr!e der eifl kan studere fuglelivet i rc og mak Fjellet b1t på ulike ana! som trivt i denne barske biotopen Der lil ein finne ro som berre ven atbroten av Heiloen sin einsame låt. lnlormasjon om tilkomsr til området, anslisrer og rider for flo og fore tår ein ved å henvenda seg til Uhik TLrrisrkontor Hjeltnes Gartna rskule Noregs eldsle ( l90l ) og den einasre gannarskulen på Vestlandet Flott parkanlegg med gode lilhøve ior spasenurar. Krydder- og rosenhage Okologisk demonsrrasjonshage Omvising for glupper kan tingast gjennom Lihik Turislkontor- df 56 il Fornminne: Gra'r'røyser- helleristningar Grarro)''ser frå bronsealderen på Nesheim. Frå iarnalderen på Tunheim. Viknes og øydve. Skålgroper frå bronse:lderen i Solhovden og på TunheinT Hjadhne Galleri for samtidskunst, Osa \lar - september slrtirnde utstillingrr ar tåmtidsk!ns!naaar Okobe. - april. utsrillingar av Lars G. Polden sine bilere lnngang; NOK 20,- tbr vaksne. bom tin. Opiingstider: mai - sepiembe. U. I 100-1S00 aile dagar. etter artale utanotn opningstidene Okober - april ener arrale. df 56 5:63 2l Stream Nest Erier å ha vore det me$ vida Lustlerke! under vinrefolfnpiaden 1994 har Stream Nesr no vone ilfta lil Osa. Den verdskjendejapanske ir.rnsrnaren Takamasa Kuniyasu har gjenretst denne eine-ståande skulpturen som er laga av i 000 rørnmerstokkar og mursteinar Tubaisten Geir Lørolds originale musikk strøymer igjen ut av kursfverket slik den giorde under Vinterolympiaden på Lillehammer. Sesong: naiseptembeq el- etter avtale med Karl Sandøy, tlf inngang: vaksne NOK 40,-/ Par NOK onnø/student NOK 25,-. Barn gratiygrupper ener a!.tale.

14 Osa illineral \! ater A/S Tapperiet ligg tctt inntil Streån Nes(. He. vert Europas fi naste naturlegc mincralvatn produscn. Om\ising e[e. allale med Katl Sandty tlf 56 5: R øy kj a fossen Fossen ligg on ag 20 min gange frå Hjadlane Galleri for samtidskunst Fossen et tegllen og vassmcngda kan difor varierc noko På vcg til fossen passcrer cin Osa llinera.h'!'aler og Strclm Ncst. Osafellet - høgljellsområde n.o.b. Open veg l0 05-i0 09 (veravheneig) Oarlac 20 km frå ttik sentrum Bomveg Flon tuneneng 6ske og småvilijah. Ha rdangerjøkulen Isbre Kan sjåast frå Osafiellet, men er lettast tilgiengeleg frå Finse. Ulvik Kyrkje Dekoren innvendig med rosemåling i l9?3 av.nålaren Lars Osa Gudstenesle annak!'ar sundag, klrkjekoosenar Open ajle dagar Kontal:t turistkontoret fbr omvising ar grupper Turforslag t-tfl ukter for indiriduelt reisande: Osa \[in]busstur til Osa!i'*ar dag i :i6a I j.06-: Utanom sesoog ener aliaie :vg Uhik ki. lo-+i. Avs. Osa kl li00 Frå Ll"ik seniruft tbrbi frukrhagar og grøne enger til den tronge og ville Osa{orden (3C0 m) Inst i lorden ligg den vesle grenda Osa Her kan ein vitja Hjadlane Galleri og Slream Nest eller ta ei vandring $ennom kulturlandskapet i\ordajerl med m.a. ei restauren blgdemolle Rerur frå Hjadlane Galleri kl. 1i00. Pris: NOK I10,- pr pe.s. {inngadg ikkje inkluden). NB. Grupper på meir enn 5 pers. oå tinga turen på førehard. Fottur med guide. tysdag og torsdag Len fomrr m/guide langs skogsbilvegar og vezr i Lihi( kombinen med ko.t tul oed rutebuss. Nærare informasjon fir ein på IJlvik Turis&ontor Mh5 pers. Pris: NOK 85,- inkl, buss og guide. Pårneldirg til tlvik Turis*omor dageo før innar kl Oppntøte ved Uhat Turistkontor. Sjøflytur Over Hardangerlorden og l{ardangerjøkule4 Vøringfossen og Osafellet. Ein kan og velje eiga rute Flytype Cessna:06. 5 seier Pris \OK jj0.- pr. pers for:5 min. Booking L:Nik luristkontor. Lilvik Holel og Bral3nes Hotel. Fjordcruise.Osal]orden I rim.s 6o.d!ur på Llvik- og Osalorden \tin. t ters Pns \OK Ej.- pr pers Billeltat på runsrkontoret oe på Brakanes Hotel \orge i eit noneskåll: ålle dagar ' 1 ' ril Voss med eigen bil. elles måndag- tedag). t{ed tutebuss cller bil til voss Frå Voss mcd buss ril Gudvangen via Stalheimsklei'i, ane lidare mcd bå! ril Flåm og Flåmsbanen til Nllrdal Anendc til Voss går turen med Berqensbanen Retut til ulvik med rutebuss. Informas.ion (avgangstidevbill.) på UIuk Turistkonto. Frå l,ihik inkl. rurebuss: vaksne NOK i68,- og bom NOK l8'1.-. Frå Voss inkl tutebuss. vaksne NOK og bom NOK li0.- Eidljord med snoggbåt/buss (månjaur) Å\g Ulvik i015. ank Eidtord kl lll0.c.vg. Eidlofd kl l.ll5. ank. L'lvik kj lll5 Snoggbåten <VoringenD tek ein oter qorden til Eidfrord. På turen passerer ein Biderangen med ur.-,srhoia, Bangsnes med <Bergfalleor og tlellg:rcen Skår hogr oppe i lia under t<oneo' i I 5: I m) Frå kaien i Eidtord går det buss iil \1år; Gard og Troiltoget Ein k*rer opp den t'anr3irlske \låbodålen med ulsiki lii Vcdngfossen. På regen ned atr besskier ein Hardanger"idda \aruisenter Eidfiord i Ovre Eidlord Her kan ein oppieve Ivo Caprino sin fantastiske film om Hardanger,,idda m.m, aklarier og flone ursrrliingar Retur trl Eidiord nt'buss, Jnoggbå! arraqde rl LiLik. Pri5: NOK 285,- pt. Fets. Kinsanik (m/snøggbåt) {\q L]\ik kl anjc Kinsanik kl Iljo..\vg Krnsarvik kl. 1i25. ank. Uirik kl. i435. i Kinsa ik finst ulike tilbod. For dei små: Hardarger Feriepark n/klasetå.d. el-bilar, robåra! og vassklie. Kultudnteresserte kan ta tureo forbi "SUparstod, som var opplagsplæsen for Ieidangskipet i <Kinsawik Skipreido> i tida 90& I i50 Her hadde bl.a. langskipel.<llardhggeiri> fast tilhåldsstad. K var og rømmerharaa for skonane i der 15. og 16.århundre og s$eret ure i vika heiter <Skoneflueo>. Kyr$a i Kinsarvik cr bygd i normaanisk-romansk og er F.å mellomalderen Like ved lcyrkja ligg <<Borgsova> som er delvis bygd av virke frå den gan e gildehallen som van rive i 1680 aborgstovd) står på nrftene etter det ganlle gildehuset der

15 ha.ding3ne hcldt St Olaus gilde Relur lil Lllik \ra Eid0ord nr.'snoggbår Pris l..ok l2b.- pr. Lirne ( m/sn6ggbåt) årg Lhik kl l0:5, anli Ulne kl I ljo Åvg Urne kl Iljj. ank Lhik kl IJi5 Båren er innom Eidtord og KinsåJ1ik for ankomsr Ulne På Utne finn ein Hardanger Folkemuseum og Sorges eldste hotell I l7:2) som ftafi eis er i drifr. Urnc Ho(ell Horelle! er nesren eit lire museud iseg sjolv På tilbalieturen er båten innom Lofthus. Kinsanik og Eidford for den når l,rlvik. Pris: NOK 136,- pr pers Fjordcruise til \ orheimsund Åvg Llvik kl anl< t,lvik kl l4i5 På deme turen får ein hør'e til å nyte Hardangerlorden i fullt mon. Den flrste deled av.ren går ut Lliklorden og vidare inn til Eidiord Frå Eidtord går snoggbåten sorover til Kinsanik. for den kryssar lorden til Utne Her har ein eli tlo!r ulsln!il lellet <OksecDmellom Eidtorden og Granqn6orden og til isbreen Folgefbnne Erter å ha kryssa Sanrlatorden når ein )iorheirnsund. Rerur umiddelban lia den same rula. men med ein stoopestad itillegg, Lofthus Pns NOK :5-r.- Fotturforslag Lhlk har ei! rdeelt lureri:ne Spti el:er '\-aadrarbok ror L-l!rii og.iurgleder i Llrlk og Granrio på turistkonlore!. Boks og kanet jkrldrlr fb.sirlellige iurar r.rlik tenens '.formasjonslø1'per r)! er ro inj-o.masjonsle]-,per i Llvik. båe med )rnlås :0.rJbamasronJskil! langs \egen LJtpene sranar i Llrik sentrum og er onlag l0 km lange. Brosjy"rekanskisse tir ein på rurisrkontorer. Kultu rhistoriske vandringar Sii "nrjer :n.rl'cian:r Osete. Oså \lerka $i. gangrid i l./2 -l timar,{seu Rundt Skilra sti,/ve& gang d:.+-5 timar. Den Gamle Postvegen Granvin Shlta sti, gargrid 4-5 timar. "Appletree walk" Hakestad-Lekve, gangtid: ca.? timar Organ iserte Fotturar Fortur 6.d Guid - Tlr. og!o.r Lelr folrur med guide langs skogsbilvegar og regar i Uhrk. kombinen med kon lur med rutebuss Nærare informas1on om avgångstider og i-ar ruren går får dr.: på tunstkontoret. :!lin. 5 pers Pns \OK 85,- inkl busstranspon og guide. PåmeiCing til ruristkontoret dageo for innan kl 1;00 Oppmøte turislkontoret L lvik Turlag L}ik Turlag skipar til lellrurar med leiar annal\ar sundag iiida mai-ok l2 urar hvar sesong Prograrrl klån i febr /mars. Kontakt ruristkontoret for nærare informasjon og programfaidar Finse Tuneaeng på Hardangerwidda Breturar på Hardangerjok-ulen med lorar, juli-medio okt. Mn. \OK i00 - roralt ior leige av fbrar og utsqr (min :em pers ) Konrakr Finse l2?? eller D\T Finsehrta ior informasjoobestilling Ulike Opplevingar - Aktivitetar lnnlandsfiske og småyiltjakt Fiske Fisk. :led siong ene. :'lellaure er tillate i Llrik SiarsaiLmennins os cn.ådet Sotnos - 5olsæ - T,siec3l mor icy-sing ar tisketrygdavgiii og :lskei.ri Sescng lj -lo -1j D9 1995?.isa: Ll!rk St3lsallmenning L dogn \OK 10,-, j Jcgn \OK {0.-. I!eke \OK 60.-, sesong NOK l6c.- Solnos - Solsæ - Tysseda I dog.n NOK ii.-. i cogn \OK sesong NOK Felet iskekcn for Siatsailnrenninga-ne på Hardargen-rdda: I ueke.'iok I ic,- og sesoig \OK:30.-.{ndre områder der stongtiske er nllare Dalen- Slondalen- Brauåne Grunneigarlag. Osa- Sævarcr-eit-Hallingskeid Grunneigarlag. l'ede Uppsere Grunneigadag. Jakt Jak<rc tbr smårikjak il'lrik StatvJlmenniag ven seld på turisrkonlore!.vilftrygdea!3i.ft skal vere betelt før ursreding av jaktkon. Sesong: i Prisar: (gjeld utanbygds buande) - 3 dagar NOK 150,-, I veke NOK sesong NOK 300,-. åndre områder som er opne for småviltjak: Dalen- Slondalen- Brauåne Grumeigarlag. Grunneigarlaget vest for Tysso. Osa- Sævalweit- Hallingskeid Vetle Uppsete Gr-rnneigarlag.

16 Opplysningar om k;op av fiske- og ja.hkon og fiske- ogja-k.rperiodar får ein på tlvik Turistkontoa l'ass-skiksyring Lllik Vass-skiklubb skipat lil vass-skikr.wing L'-'ar ons, laur og sun frå klubbhuser ved idrensaalegger imål Pris NOK 80,- pr rur Badstove. Solarium. Symjebassetrg Brakanes Hotel - badsrove, solarir,lm og fitness senier fted lmjebasseng Srrand Fjordhorel - badslove oq stmjcbasseng Uhik Fjord Pensiona! - badstove og solanum UI'"ik Hotel - badstove og solarium Kunst - Brukskunst - Husflid Familien Lekve - verkstader og butikk Ta ein rur innom og sjå rreskjering dreiing og ulike suvenirar laga av tre. Vevstove med handrovne produkr Spesiaiitelar - vove band kagar. belte og bringedr:kar til Håfdangerbunaden. t'estovo - Ranveig Lunestad Ranveig vev m a. bilewev, okler og ryer. Vevstova finn ein i byggjefeltet på Hjeltnes. Spør etrer eigen brosjvre oå tuislkonloret. Vevstov, - Lilvik Bygdekr innelag \-evs!ora ligg midt i U]vik sentrum Her kan ein s1å åkle, loparar o I under arbeid. vove i ulike teknikkar Ope r<"-ar onsdag I S00-l100.\nne Ljones - Rosemalar.{nne Ljones er rosemalar med verksrad i byggjefelter på Hjeltnes. Ho måar for det meste srorre gjenstandar som srore bollar, fat og kiner. Kontak!unstkonlorer om a'"rale om'"itiing Bjørnar S:ether - Birsktar i "Doktorgarden" Ta turen innom "Dokrorgarden" og kjøp ei krukke med heimeavla og velsmakande honning (sommarhortring og lynglonning) - eit eke Hardangerprodulc. Utstillingar Tit IIohr Ursrilling av mosaikk og rnalcri laga av Tit Mohr- Huse! hennar ligg på vcnslre side av v.n lii Oså, 100 m etler Strand Fjordhotel. Spsr cncr opningsridene på turistkontoret Hjadlane Galleri for Samtidskunst Osa Ilai -seprember: skiftande utstillingar av samlidskunstnarar Oktober-april: utstilling av Lars G. Poldcn sinc bilete. Inngang: vaknc NOK bom frirt- Opningstider: mai-septcmber: kl. l: ålle dagar, og etter a!,tale utanom opningsridene Ohober-april: etler avtale, df 56 Utstoppa Dyr L1\ik Fjord Pensjonat har ei flott utstilliog av ursroppa dlr og fuglåj. Her 6nn du m.afuglekonge, kongeørrl lemen. reinsd;t, bjøm og ulr Fri adgang alle dagar. Ralla rmuseet på Finse \Iuseer slner forearbeid, stikking, prosjeklering og blgging av hogsellstrekkninga på Bergensbanen frå l87l Sesong: februarmai og juli-september. Opningstider: Pnsar vaksne \OK 15,-. bom NOK 5.- (grupper \ok 10.-) Irtlaicra ISAl Leig eid robår og prov fiskelukka i forden. Bårurleige ved hotella og Vallavik Fjordhltrer. \OK 25,-1i0.- pr time. Sl.kllel thivos: Tr rr.:ren til Osa eller føl ein av skogsbilvegane som går tleire stader i bygda. Turisrkontoret har kan og leiger ut syklar. Pris: heil dag NOK 100,-. Hah dåg: NOK 50.- Pr. dme NOK 25,-. Kari }Iette Norheim - Sslvsmed Sølvsmedverkstad på Hakestad. Steinslykkq færprydinnbuodne sølvsmykke og siselerie albeider. Omvising etter avtale rled K-l\4 Norheim tll Lars G. Polden Atelier og salsutstilling på Hjadlane Galleri, Osa.

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett!

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett! NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 5/6 Desember 2004 10. årgang God Jul Hjelp Macho å løse julenøtter og jule-x side 35, 36, 37 Hvordan spiller du? Nord 64 9752 5 ED10653 Syd EKDJ5 KD

Detaljer

Heimdal leder etter fire kamper

Heimdal leder etter fire kamper NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 3 LØRDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 Kamp 3 2 Kamp 4 4 Flere spill 6 NM lag 1993 7 Per H Drangsholt 9 Butler etter kamp 4 11 Heimdal

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du?

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Nr. 3 September 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord K92 EJ85 109 9875 Syd E4 1062 75 EKJ642

Detaljer

Espen lever av bridgen

Espen lever av bridgen Pris: 10 kroner Mandag 31. juli Espen lever av bridgen Espen Erichsen (29) bor i London og lever av å spille bridge. M-avisa har møtt ham. E IDE 6 Redaktørens leder Det går likar no Det virker kanskje

Detaljer

Suksess for barnebridge, side 16

Suksess for barnebridge, side 16 Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 Mai 2007 13. årgang Suksess for barnebridge, side 16 Nordisk Mesterskap, side 7 Klubben i mitt hjerte: Forcingklubben i Trondheim, side 40 Lyst til

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås Redaktør: Akkurat nå! Akkurat nå sitter vi vel alle med litt musserende glede over lagfinalen og Sveio BKs sensasjonelle seier! Og ikke minst det faktum at seieren er historisk. For Tone Torkelsen er den

Detaljer

Nytt styre og ny president i NBF

Nytt styre og ny president i NBF Spennende internasjonal bridgesommer Side 20 Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2014 20. årgang Nytt styre og ny president i NBF Side 14 Heimdal suverene i Lagfinalen Side 4 MED 5 % RABATT

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Innspill i systemdebatten

Innspill i systemdebatten Pris: 10 kroner Tirsdag 1.august Innspill i systemdebatten Kunstig eller naturlig system? Det er en evigvarende diskusjon. Bridgespillere med naturlig system sløser med meldingene, sier Glenn Grøtheim.

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen!

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen! Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 mars. 2012 17. årgang Vestfold i særklasse Landslagene tatt ut Husk å bestille hotell til festivalen! Bridge i Thailand inviterer i samarbeid med

Detaljer

Stangelle blir ny president?

Stangelle blir ny president? NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 Mai 2004 10. årgang Hvordan spiller du? Du er i 7 kløver uten innmeldinger og får ruter konge ut. Hvordan spiller du? Stangelle blir ny president?

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Klappet og klart i Stavanger

Klappet og klart i Stavanger NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 3 Juli 2003 9. årgang Hvordan spiller du? Nord Syd E742 DJ75 2 9653 D98 10 EJ9 EKJ742 Vest har åpnet med 2 hjerter som viser hjerter og en minor og

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE. Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2010 16. årgang BRIDGE Namsos vant NM! Landslaget Norsk bridgefestival BRIDGE PÅ MALTA Sentralt i Middelhavet, mellom Afrika og Europa, ligger øygruppen Malta.

Detaljer

Statistisk sett skal fredagens resultater bli

Statistisk sett skal fredagens resultater bli 22. 5. 2009 NORSK BIRDGEFORBUND. NM KLUBBLAG 2009 Bulletin nr 3 fredag morgen NM ble åpnet av de to arrangørkommunenes respektive ordførere. På bildet øverst til venstre ser vi turneringens maskot Martin

Detaljer

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall

Offisiell åpning torsdag kl. 09.30 i Caledonien Hall NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 1 TORSDAG 25.5 INNHOLD SÅ ER VI I GANG.. 1 VELKOMMEN 2 KRISTIANSAND BK 3 BRØDRENE MÆSEL 6 LAGENE 8 TIDSKJEMA 11 SØGNE BK 13 VÅRE

Detaljer

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen Innhold Leiar...2 Presidentens hjørne...3 Lagfinalen...4 Bedriftsmesterskapet...12 NM Damelag...15 Handal takker for seg...22 Vår nye generalsekretær...25 Organisasjonsdagene...28 Bridgetinget...32 Bridgekurs

Detaljer

Kristoffer Hegge verdensmester i bridge!!

Kristoffer Hegge verdensmester i bridge!! Kristoffer Hegge verdensmester i bridge!! Vi er tilbake der vi hører hjemme, nemlig i toppen av internasjonal bridge. Det har vært medaljetørke for Norge i noen år, men etter at U25 i vår knuste de andre

Detaljer

Akkurat nå! Redaktør: Paul Bang

Akkurat nå! Redaktør: Paul Bang Norsk Bridgefestival 2003 Akkurat nå! Er vi kommet frem til det tidspunkt hvor alt skal være på plass og Norsk Bridgefestival 2003 i Stavanger kan begynne. Selv om vi har gjort dette en gang tidligere,

Detaljer

Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN

Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN 1930 2005 Jubileumstidsskrift REDAKTØR: HERMAN LARSSEN Lederen har ordet Gratulerer med 75- årsjubileet! Ski Bridgeklubb er tross sin voksne alder en vital senior. 2005 har vært en aktiv sesong for klubben.

Detaljer

Flere fordeler for NBF-medlemmene,

Flere fordeler for NBF-medlemmene, 07:19 Side 1 NORSK Nr. 2 April/mai 2005 11. årgang BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord E65 EKD4 ED1092 7 Syd D1042 J762 KJ4 8 Vest har åpnet i 1 kløver, og etter dobling

Detaljer

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Duoen Helgeness Velkommen til Lillehammer! For tredje gang kan vi ønske velkommen til bridgefestival på Lillehammer. Norsk

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. Velkomst bulletin 2010 Fredag 30. juli Innhold Kjære deltager 2 På an 3 Festival program 7 Festivalinformasjon 10 Alkoholforbud 12 Bridge meny 13 Maihaugen 14 Norsk Bridgefestival 2010 Vi ønsker nok en

Detaljer

Gull til Bergen! Namsos 2012. De holdt unna og gjorde ingen feil på slutten. Bulletin 4

Gull til Bergen! Namsos 2012. De holdt unna og gjorde ingen feil på slutten. Bulletin 4 Gull til Bergen! De holdt unna og gjorde ingen feil på slutten Namsos 2012 Bulletin 4 Innhold 3. Medaljevinnerne 4. Gull til Bergen Akademiske i rekordjevnt NM! 5. Fra en BBO-operatørs hverdag 6. NM-glimt

Detaljer

Sølvi og Jo-Arne leder mix

Sølvi og Jo-Arne leder mix BRIDGEFESTIVALEN 2007 Lørdag 28.juli - Lillehammer Bulletin 2 Les mer om: NM mix 260 par Sølvi og Jo-Arne leder mix Nm junior. Suveren ledelse til Mo.. Sammen for barn med en kjendismakker Juniorleiren

Detaljer

- Sortland 2. - 5. juni - Bulletin 2. Tidenes første NM-finale med streaming. Hvordan klarer BAK seg uten butlerleder Tor Bakke?

- Sortland 2. - 5. juni - Bulletin 2. Tidenes første NM-finale med streaming. Hvordan klarer BAK seg uten butlerleder Tor Bakke? NM klubblag f inale 2011 - Sortland 2. - 5. juni - Bulletin 2 Dagens profil: Håkon Arild Bergsrud Tidenes første NM-finale med streaming Hvordan klarer BAK seg uten butlerleder Tor Bakke? Det tilspisser

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år BK Grand Ålesund 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 VELKOMSTBULLETIN Velkommen til Ålesund! Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker alle hjertelig

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM-par

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM-par Nr. 8 Lørdag 31.72004 Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NMpar Årets norgesmestere i NM par; Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM par Vi gratulerer vinnerne av NM par, Tor Ivar Bang og Eskild Monrad Hagen,

Detaljer