Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03"

Transkript

1 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport

2 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

3 Proba-rapport nr , Prosjekt nr ISSN: AG/PDS, HB, Offentlig -- Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Utarbeidet for Arbeidsdepartementet Rapport

4

5 Forord Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Audun Gleinsvik fra Proba er prosjektleder. I tillegg har Pia Dybvik Staalesen fra Proba og professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo deltatt i denne første delen av prosjektet. Helene Berg fra Proba er kvalitetssikrer. Oslo 28. januar 2014 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse

6

7 Innhold: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER...1 SUMMARY INNLEDNING Om prosjektet Målet med analysen Metoder Om rapporten BRUK AV AKU/LFS FOR BEREGNING AV SYKEFRAVÆR Kilder Om produksjon av AKU Registrering av sykefravær i LFS DANMARK Regelverk for sykefravær og -penger Finansiering av sykepenger, beregning og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for nivået på sykefravær FINLAND Regler for sykefravær og -penger Finansiering, beregning og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal sykefraværsstatistikk ISLAND Regler for sykefravær og -penger Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for nivået på sykefravær NEDERLAND Regelverk for sykefravær og sykepenger Finansiering og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for sykefravær NORGE Regelverk for sykmelding og -penger Finansiering og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for sykefravær STORBRITANNIA Regelverk for sykefravær og -penger Finansiering av sykepenger, beregning og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for nivå på sykefravær...48 Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse

8 9 SVERIGE Regelverk for sykepenger Finansiering av sykepenger, beregning og kompensasjonsgrad Avgang fra sykmelding Nasjonal statistikk for nivå på sykefravær KAN REGELVERKET FOR SYKEFRAVÆR OG UTFORMING AV LFS FORKLARE FORSKJELLER I FRAVÆR?...55 VEDLEGG 1: INTERVJUER...60 VEDLEGG 2: LITTERATUR...61 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

9 Sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land i Nord-Europa. Dette gjelder også om man tar hensyn til de forskjeller i landenes ordninger for sykefravær som gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom landene. I dette prosjektet har vi analysert hvilke forhold som kan gjøre at tall for sykefravær fra Labour Force Survey ikke er direkte sammenlignbare mellom land og hvor mye disse forholdene påvirker tallene. Selv om vi ikke har grunnlag for å tallfeste bidraget fra alle forholdene, mener vi det ikke er grunnlag for tvil om at fraværet i Norge er høyere enn i de andre landene prosjektet omfatter. Ved sammenligning mellom land, bør man bruke LFS-data for antall timer sykefravær, og ikke bare fravær hele uken. Dette er viktig på grunn av store forskjeller mellom landene i bruk av gradert sykemelding. Ved sammenligning bør man også korrigere forskjeller i maksimal varighet av sykelønn/-penger. På grunn av stor usikkerhet om hvor vanlig det er at sykmeldte i Danmark og Storbritannia blir oppsagt før maksimal varighet av sykepenger utløper, er det stor usikkerhet knyttet til sammenligning av disse landenes fraværstall med andres. Bakgrunn Det beste grunnlaget for internasjonale sammenligninger av sykefravær er Labour Force Survey (LFS) eller arbeidskraftsundersøkelsene (AKU), som undersøkelsen heter på norsk. Ifølge disse undersøkelsene er sykefraværet betydelig høyere i Norge enn i andre OECD-land. Det er imidlertid mange forhold som tilsier at en enkel sammenligning av sykefraværsandeler i ulike land kan gi et misvisende inntrykk. Sammenlignbare tall kan være nyttige, bl.a. for å illustrere potensialet for reduksjoner i sykefraværet og for å legge grunnlag for analyser av årsaker til nivåforskjeller. Arbeidsdepartementet har utlyst konkurranse om et prosjekt som skal belyse om AKU-tallene er sammenlignbare og som skal avdekke årsaker til internasjonale forskjeller i sykefraværet. Problemstilling Prosjektet er todelt. Denne rapporten omhandler bare første del. Delprosjektet skal belyse om sykefraværet, slik det måles gjennom LFS, er sammenlignbart mellom landene som prosjekt dekker. Prosjektet omfatter Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Storbritannia og Sverige. Årsaker til at tallene eventuelt ikke er sammenlignbare kan deles i to: Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 1

10 Forskjeller i hvordan AKU produseres Institusjonelle forskjeller mellom landene som gjør at ulike varianter av sykdomsrelatert fravær fra (tidligere) arbeid ikke registreres på samme måte i alle land. Forskjellene kan bl.a. være knyttet til maksimal varighet av sykmelding og til ansettelsesvern for sykmeldte Utgangspunktet for analysen er et tankeeksperiment: Anta at en arbeidstaker blir for syk til å utføre sitt vanlige arbeid og forblir syk i to år. Vi skal prøve å finne ut hvor sannsynlig det er at denne personen hvis vedkommende hadde deltatt i LFS - ville blitt registrert som arbeidstaker med sykefravær på ulike tidspunkter i perioden. LFS gjennomføres som en spørreundersøkelse blant individer. Disse spørres først om de har minst én arbeidsgiver og om de utførte noe arbeid i uken før de deltok i undersøkelsen. Hvis de har en arbeidsgiver, men ikke arbeidet, spørres de om sykdom/skade var årsaken til at de ikke utførte noe arbeid. Disse spørsmålene er vanligvis grunnlaget for beregning av sykefravær basert på LFS. Forskjellene mellom landene kan bestå i hvor lenge en som er syk forblir sykmeldt og ansatt. Hvis den ansatte overføres til andre ytelser (for eksempel rehabilitering) eller ansettelsen opphører fordi arbeidskontrakten utløper eller blir oppsagt, vil ikke arbeidstakeren lenger regnes som en ansatt med sykmelding. Vi har derfor kartlagt hvordan forskjeller i varighet av sykmelding eller overføring til andre velferdsordninger bidrar til forskjeller i andelen sykmeldte slik dette registreres i LFS. Spørsmålssekvensen over er kun egnet til å kartlegge fravær som varer hele den aktuelle uken. I LFS er det også spørsmål om antall timer arbeidstiden ble redusert som følge av sykdom. Disse spørsmålene kan fange opp korttidsfravær og gradert fravær som har form av redusert arbeidstid. Metode Prosjektet er basert på studier av regelverk og annen relevant dokumentasjon av landenes ordninger for sykefravær, intervjuer med ressurspersoner i de aktuelle landene samt sammenstilling av eksisterende statistikk. Vi har i hovedsak intervjuet personer i sektordepartementet med ansvar for sykefraværsregler samt forvaltningsorganer med ansvar for gjennomføring av reglene. I tillegg har vi i enkelte av landene kontaktet forskere og representanter for partene i arbeidslivet. Konklusjoner Det er en rekke forskjeller i landenes ordninger for sykefravær som direkte eller indirekte gjennom atferd - påvirker omfanget av det registrerte sykefraværet. Inngangsvilkårene Vi kan ikke se vesentlige forskjeller i landenes formulering av vilkår for sykmelding; kravet er at arbeidstakeren som følge av sykdom eller skade ikke kan utføre sitt arbeid. I flere av landene legges det opp til at arbeidstakerens arbeidsevne ikke bare skal prøves mot vedkommendes vanlige stilling, men også mot annet arbeid hos samme arbeidsgiver. Videre har de fleste av 2 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

11 landene regelfestet at arbeidsgiveren, den ansatte og eventuelt også lege, sammen skal se etter muligheter for fortsatt arbeid, eventuelt med ulike tilpasninger. Vi har ikke funnet dokumentasjon som indikerer hvor sterkt prøving mot andre arbeidsoppgaver og/eller tilpasning av arbeidet og arbeidsplassen påvirker det løpende sykefraværet. Ingen av de vi intervjuet mente at dette hadde noen sterk effekt sammenlignet med en ordinær prøving av arbeidsevnen kun mot vedkommendes vanlige arbeidsoppgaver. Maksimal varighet av sykmelding Alle landene har grenser for hvor lenge man kan motta sykepenger/-lønn, men ingen av landene har noe tak på hvor lenge man kan være sykmeldt. Vi har ikke presise tall for varighet av sykmeldinger, men intervjuene tyder på at det er ganske sjelden at noen er sykmeldt etter at sykepengeperioden er utløpt. Vi har derfor brukt maksimal varighet av sykepenger som anslag på maksimal varighet av sykefravær. Reglene om maksimal varighet av sykepenger er ikke alltid direkte sammenlignbare mellom landene. Enkelte land har en grense for ett enkelt fraværstilfelle, mens andre har en grense for hvor mange dager man kan være sykmeldt innenfor en gitt periode. I hovedsak er maksimal sykmeldingsperiode: Et halvt år (28 uker) i Storbritannia Ett år i Danmark, Finland, Island og Norge To år i Nederland To og et halvt år i Sverige I Sverige er det én grense på ett år, og en grense for en redusert ytelse i ytterligere ett og et halvt år. I Danmark er det mulig å forlenge sykepengene etter visse regler. Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 3

12 Figur 1: Beregning av sykefravær innenfor en varighet på 6, 12 og 24 måneder.i prosent av alle utførte arbeidsdager. 9,0 %! 8,0 %! 7,0 %! 6,0 %! Fravær i LFS! 5,0 %! 4,0 %! 3,0 %! 2,0 %! 1,0 %! 0,0 %! Med maksimal varighet 12 måneder! Med maksimal varighet 6 måneder! Kilde: Abejdsmarkedsstyrelsen, Arboned, Eurostat, Försäkringskassan, Kela, NAV Varigheten av sykmelding slår direkte ut i hvor lenge en syk arbeidstaker regnes som sykmeldt. Vi har fått data som viser varighet av sykmeldinger i alle landene utenom Storbritannia og Island. Disse har vi brukt til å beregne hvor mye lavere sykefraværet ville vært i disse landene hvis maksimal varighet var blitt satt til ett år (relevant for Danmark, Nederland og Sverige) og til et halvt år (relevant for alle utenom Storbritannia). Figur 1 viser resultatet av beregningene. Overføring til andre ytelser Hvis det er ordninger for å overføre sykmeldte til rehabilitering eller uførhet før maksimal sykepengeperiode er utløpt, vil dette redusere sykefraværet. Alle landene har ordninger som åpner for tidlig overføring til andre ytelser, men ingen offentliggjør statistikk som viser hvor vanlig slik overføring er. I flere av landene, herunder Norge, er nivået på alternative velferdsytelser lavere enn sykepenger, noe som gjør at mottakerne normalt vil motsette seg tidlig overføring. I Norge kan man imidlertid fortsatt få sykepenger selv om man går over til ulike former for medisinsk eller yrkesmessig rehabilitering før sykepengeperioden er utløpt. Fra Finland har vi fått tall som viser varighet av sykmelding forut for uførepensjonering. Det er en del tilfeller av tidlig overføring til uføretrygd, men hvis alle uføre hadde brukt opp hele perioden med sykepenger, vil ikke dette økt sykefraværet i Finland mer enn 0,1 prosentpoeng. I Norge kan virkningen av tidlig overføring maksimalt bidra til å redusere sykefraværet med 0,4 prosentpoeng, men sannsynligvis er effekten betydelig svakere. Ingen av de vi intervjuet trodde at tidlig overføring til andre ytelser hadde noen merkbar effekt på tallene for sykefravær. Vi regner derfor ikke dette som noen vesentlig feilkilde i tolkning av tall for registrert sykefravær. 4 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

13 Oppsigelse før sykepengeperioden utløper Det er store forskjeller i stillingsvernet mellom landene i vår studie. Mens arbeidsgiverne i Danmark, Island og Storbritannia kan bruke mange ulike begrunnelser for individuelle oppsigelser, er det i hovedsak bare kollektive oppsigelser i tilknytning til redusert bemanningsbehov eller individuelle oppsigelser begrunnet i dårlig fungering i arbeidet eller misligheter som er aksepterte grunnlag i de andre landene. I Nederland har også sykmeldte et ekstra stillingsvern. Også når det gjelder omfanget av oppsigelser av sykmeldte mangler det tallgrunnlag. Intervjuene indikerer at individuelle oppsigelser av sykmeldte før utløpet av sykepengeperioden neppe har noe vesentlig omfang i noen av landene utenom Danmark og Storbritannia. I Danmark har Funktionærloven og tariffavtalene egne bestemmelser som styrker stillingsvernet, men det er ikke noe eget lovbestemt stillingsvern. I store deler av privat sektor sier en stor andel av arbeidsavtalene at sykefravær i 120 dager i løpet av de siste 12 måneder gir arbeidsgiver mulighet til å si opp den sykmeldte. Flere av de vi har hatt kontakt med i Danmark mener at bruk av 120-dagersregelen er omfattende blant visse yrkesgrupper. Dette bidrar trolig til å redusere det registrerte sykefraværet i Danmark, men vi har ikke noe godt grunnlag for å anslå hvor mye. Også i Storbritannia er det grunn til å anta at en større andel arbeidstakere mister jobben sin mens de er sykmeldte, enn i de andre landene, men omfanget av dette er ikke kartlagt. Midlertidige kontrakter Hvis en ansatt er langtids sykmeldt når vedkommendes arbeidsavtale utløper, vil vedkommendes avtale neppe forlenges, og personen blir kanskje normalt registrert som arbeidsledig. Utløp av midlertidig kontrakt vil dermed kunne fungere på samme måte som en oppsigelse for en som er langtids sykmeldt og omfattende bruk av midlertidige kontrakter kan dermed skjule en del av sykefraværet. Forskning viser at ansatte i midlertidige stillinger har lavere sykefravær enn andre. Dette kan dels skyldes at de som blir syke ikke får forlenget kontrakten, els at dette gjør at midlertidige ansatte har høyere terskel for å ta ut sykmelding og at personer med svak helse legger stor vekt på å skaffe seg faste stilling. Vi har ikke i denne delen av prosjektet forsøkt å beregne hvor mye forskjeller i bruk av midlertidige stillinger bidrar til forskjeller i landenes samlede sykefravær, men vil i del to av prosjektet gjøre beregninger for fast og midlertidig ansatte hver for seg og dermed belyse dette spørsmålet. Gradert sykmelding Gradert sykmelding innebærer at den ansatte får redusert arbeidstid eller belastning og en kombinasjon av noe lønn og noe sykepenger. Nederland har ikke regler for gradert sykmelding, men kombinasjon av sykmelding og redusert arbeid er likevel ganske vanlig. Heller ikke Island og Storbritannia har Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 5

14 lovbestemte regler for gradert sykmelding. De andre landene i studien har slike regler. Hvis man ikke hadde hatt ordninger for gradert sykmelding, ville trolig enkelte av de som bruker ordningen vært fullt sykmeldte, mens andre ville vært i full jobb. På teoretisk grunnlag, kan man ikke si om det direkte bidraget fra ordningen for antall tapte arbeidstimer på grunn av sykdom er positivt eller negativt. Vi har ikke tall for omfanget av bruk av gradert sykmelding i alle landene, og en del av tallene vi har er ikke sammenlignbare. Enkelte land offentliggjør bare data for andel av sykmeldingstilfellene som er gradert, mens andre oppgir andel av sykmeldingsdagene. Vi mener likevel å kunne fastslå at bruk av gradert sykmelding er mye vanligere i Sverige enn i og Norge enn i Danmark, Nederland og Finland. Siste tilgjenglige tall viser at graderte sykemeldinger stod for henholdsvis 28 og 39 prosent av sykmeldingsdagene i Sverige og Norge. Tilsvarende andeler ligger rundt 12 prosent i Nederland og 3 prosent i Finland. Vi viser til omtale av data i kapittel 10. Det er vanlig å bruke LFS-data for fravær hele uken som grunnlag for internasjonale sammenligninger av nivået på sykefraværet. De som er på gradert sykmelding vil ikke fanges opp av dette fraværsmålet, og sykefraværet i land som Sverige og Norge vil i slike sammenligninger bli betydelig undervurdert, sammenlignet med de andre landene. Hvis man i stedet bruker LFS-data for tapte arbeidstimer eller dager, unngår man denne effekten. Sammenligningen i Figur 1 er basert på data for tapte timer og dager og gjenspeiler derfor også forskjeller i gradert fravær. 6 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

15 Summary Data from the Labour Force Survey indicate that the level of sick leave in Norway is higher than in other countries in northern Europe. Due to differences in the countries' systems for sick leave, the figures are not directly comparable between countries. In this project, we analyze the direct impact of the differences in systems and rules for sick leave on the level of sickness absence as measured by the "Labour Force Survey". Although we have no basis to quantify the contribution of all the factors distorting comparability, we have no doubt that the level of absence due to sickness in Norway is higher than in the other countries. When comparing the level of sickness absence between countries, one should use the LFS-data on hours lost because of sickness and not only absence during the whole reference week. This is important not least to capture correctly the substantial differences between countries in the use of partial sickness benefit. When making international comparisons, one should make correction reflecting country differences in the maximum duration of sick pay/sickness benefits. Because of uncertainty as to the extent to which sick-listed employees in Denmark and the UK are dismissed before the maximum period of sickness benefit expires, these countries sickness level may not be comparable to the other countries. When comparing absence rates from different countries, one should factor in the impact of differences in maximum duration of sick leave. Background The best basis for international comparisons of sickness absence is the Labour Force Survey (LFS). According to the survey, absenteeism is significantly higher in Norway than in other OECD countries. However, there are many factors that contribute to making a simple comparison of absence levels misleading. Comparable figures can be useful, for example to illustrate the potential for reducing sickness absence and to provide a basis for analyzing the causes of differences in absence levels. The Ministry of Labour in Norway has commissioned this project. Main issues The project is divided in two. This report reflects only the first part. In part one we analyze whether sick leave data from the LFS are comparable between the following countries: Denmark Finland Iceland Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 7

16 Netherlands Norway United Kingdom Sweden There might be two sets of reasons why the figures may not be comparable: 1. Differences in how the LFS are produced 2. Institutional differences between countries creating differences in how identical cases are recorded in the LFS. The starting point for the analysis is a thought experiment: -Suppose an employee is too ill to perform his normal work and remains sick for two years. How likely is it that this person - if he had participated in LFS - would be recorded as "worker on sick leave" at various times during the two year period? The LFS is conducted as a survey among individuals. The respondents are first asked if they have an employer and whether they performed any work last week. If they had an employer, but did not work, they are asked whether the illness/injury was the reason they did not perform any work. These questions are usually the basis for the calculation of sick leave based on the LFS. The differences between countries may partly consist of different thresholds to be defined as sick and partly in how long someone who is sick remains employed and on sick leave. If the employee is transferred to other benefits (such as rehabilitation) or employment ends because the labor contract expires or is terminated, the employee is no longer considered an employee on sick leave. We have therefore investigated how differences in the maximum duration of sick leave, transfers to other welfare schemes, or termination of contracts contribute to differences in the level of sick leave as that recorded in the LFS. The sequence of questions referred to above may only be suitable for identifying absence spells lasting the whole of that particular week. In the LFS, there are also questions about the number of working hours that were lost due to sickness. These questions can capture short-term absence and partial sick leave in the form of reduced working hours. Methodology The project is based on document studies, analyses of existing statistics, and interviews. In each of the countries included in the study, we have interviewed representatives of the ministry responsible for regulation of sickness absence and institutions responsible for the implementation of sickness absence regulations and benefits. In some countries we have also interviewed researchers and representatives of the social partners. Conclusions There are a number of differences in countries' arrangements for sickness absence that directly - or indirectly through behaviors - affect the level of registered sickness absence. 8 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

17 Entry conditions We do not see significant differences in the countries' formulation of conditions for sick leave. In all countries, an employee is entitled to sick leave if the employee cannot perform his/her duties at work because of illness or injury. In several countries, the capacity to perform other work with the same employer is also included in the assessment. Moreover, most of the countries also have routines for reviewing whether the employee may return to work, but with adaptations of the workplace. We have not found documentation on the direct impact of the testing of the employeeʼs capacity for other tasks or of the adaption of the work place on the level of sick leave. None of those interviewed felt that this had a sizeable effect compared to a regular testing of the ability to work solely on his or her normal duties. Maximum duration of sick leave All countries have limits on how long an employee can receive sick pay/benefits, but no country has a cap on the duration of the sick leave. We do not have precise figures for the duration of sick leave spells, but interviews suggest that it is quite rare that the employment lasts beyond the duration of the sickness benefit period. We have therefore used the maximum duration of sickness benefit as an estimate of the maximum duration of sick leave. The rules on the maximum duration of sickness benefits are not always comparable across countries. Some countries have a limit for a single lost-time case, while others have a limit on how many days you can be sick within a given period. Essentially, the maximum period of sickness benefit is: Six months (28 weeks) in the UK One year in Denmark, Finland, Iceland and Norway Two years in the Netherlands Two and a half years in Sweden In Sweden there is a limit of one year, and a limit for a reduced benefit for a further one and a half years. Also in Denmark, sickness benefits may last beyond twelve months, but this is less common than in Sweden. The duration of sick leave directly affect how long an employee falling sick is considered to be on sick leave. We have obtained data showing the duration of sick leave in all countries except the United Kingdom and Iceland. These have been used to calculate how much lower absenteeism would have been in these countries if the maximum duration had been reduced to one year (relevant for Denmark, the Netherlands and Sweden) and six months (relevant for all excluding the UK). Chart 1 below illustrates the results of the calculations. Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 9

18 Chart 1: Estimates of sickness absence within durations of 6, 12 and 24 months. In percent of scheduled workdays. 9,0 %! 8,0 %! 7,0 %! 6,0 %! 5,0 %! 4,0 %! 3,0 %! 2,0 %! 1,0 %! 0,0 %! Sickness absence in LFS (pct)! Estimated absence with 12 months benefit duration! Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arboned, Eurostat, Försäkringskassan Kela, NAV, Transfers to other benefits If there are arrangements to transfer sick listed to rehabilitation or disability before the maximum sickness benefit period has expired, this will reduce absenteeism. All countries have arrangements that allow for early transfer to other benefits, but none have statistics or studies that show how common such transfers are. In several countries, including Norway, the level of alternative welfare benefits is lower than sickness benefits. This implies that a sick employee normally will oppose early transfer. From Finland we have figures showing the duration of sick leave prior to transfers to disability benefits. There are a number of cases of early transfer to disability benefits, but if all recipients had completed the maximum period on sickness benefit, the level of absenteeism in Finland would have increased no more than 0.1 percentage points. In Norway, sick listed may maintain sickness benefits if they participate in rehabilitation measures before the maximum duration of sickness benefit has expired. It is highly uncertain how many of those using this option who consider themselves on sick leave. We have estimated that the maximum effect of the use of this option on the sickness absence recorded in the LFS is 0.6 percentage point, but probably the effect is much smaller. None of those interviewed believed that early transfer to other benefits had any noticeable effect on recorded rates of absenteeism. We therefore conclude that early transfer to other benefits does probably not represent a significant source of error in the comparison to figures on the level of sickness absence. 10 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

19 Dismissal before the sickness benefit period ends There are large differences in employment protection between countries in our study. While employers in Denmark, Iceland and the UK can use many different reasons for individual dismissals, it is mainly collective redundancies related to reduced staffing needs or individual dismissals justified by poor performance at work or misconduct that are legal grounds for dismissal in the other countries. In the Netherlands employees on sick leave also have special legal protection against dismissal. We have found no data on the extent of dismissals of employees on sick leave. The interviews indicate that individual dismissals of employees on sick leave before the expiry of the period of sickness benefits is probably quite rare, except in Denmark, and possibly in the UK. In Denmark, the statutory employment protection is weak, but many collective agreements have provisions that strengthen employment protection. In large parts of the private sector, most employment contracts include provisions that sickness absence in excess of 120 days during the past 12 months is legal grounds for dismissal. Several of those interviewed in Denmark believe that the use of 120-day rule is extensive in the segments where it applies. This probably contributes to reducing the registered sickness absence in Denmark, but we have no good basis for estimating by how much. The interviews and some research indicate that dismissal of sick-listed employees might be quite common also in the UK. Temporary contracts If an employee is on long-term sick leave when his or her employment contract expires, the contract may not be renewed, and the person will thus become unemployed. Research shows that employees in temporary jobs have lower sickness absence than others. One reason is probably that sickness spells among employees on temporary contracts are often cut short by the expiry of the contract. We have done no attempt to estimate the effect of country differences in the use of temporary contracts, but in part two of the project, we will calculate the level of sickness absence for regular and temporary employees separately and thus shed light on this question. Partial sick leave Partial sick leave means that an employee work less than normal hours or has reduced load, while receiving a combination of salary and sick pay. The Netherlands has no provisions for partial sick leave, but the combination of sick leave and reduced work is still quite common. Iceland and the United Kingdom have no statutory rules for partial sick leave, but the regulatory regime does also not exclude its use. The other countries in our study have formal rules for partial sick leave. If it had not been possible to use partial sick leave, some of the employees who are on partial sick leave would have been fully sick-listed, while others would Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba samfunnsanalyse 11

20 have worked and not been sick-listed at all. On the basis of theory alone, one cannot conclude whether the direct impact of the use of partial sick leave on the number of working hours lost due to illness is positive or negative. We have figures on the use of partial sick leave in some countries, but the figures are not fully comparable. We know, however, that the use of partial sick leave is much more common in Sweden and Norway than in Denmark, the Netherlands and Finland. We do not know how the differences affect the overall sickness absence measured in lost work hours or days. It is common to use LFS data for sickness absence during the entire reference week as a basis for international comparisons of the level of sickness absence. Employees on partial sick leave will not be included in this definition of sick leave, and sickness absence in countries such as Sweden and Norway will in such comparisons be significantly undervalued compared to the other countries. If one instead uses LFS data for hours or days lost due to sickness, the use of partial sick leave will also be captured. In Chart 1 above, we have used data on hours lost because of sick leave, and partial sick leave should thus be represented correctly. 12 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Økonomiske analyser / Christoffer Berge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres i alle EU/EØS-land, blir ofte brukt ved internasjonal sammenligning av sykefravær. kommer da ut med et relativt

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Rapporter Reports 6/2012 Christoffer Berge, Jørgen Holck Johannessen og Helge Næsheim Internasjonal sammenligning av sykefravær Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? Rapporter 6/2012 Christoffer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer Demographic and economic sustainability of pension reforms in Norway, Sweden and Germany Bernd Raffelhüschen Universitetet i Bergen, Norge University

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Working Paper No. 10/03. Comparative Data of Absence due to Sickness in Nordic Countries. Ghazala Naz

Working Paper No. 10/03. Comparative Data of Absence due to Sickness in Nordic Countries. Ghazala Naz Working Paper No. 10/03 Comparative Data of Absence due to Sickness in Nordic Countries by Ghazala Naz SNF-Project 4860 Comparative Study of Absence due to Sickness Prosjektet er finansiert av Finansdepartementet.

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Sykefraværsforskjeller

Sykefraværsforskjeller Sykefraværsforskjeller Rapport 2016-11 Proba-rapport nr. 2016- - 11, Prosjekt nr. 16038 ISSN: 1891-8093 AG/SK, HB, 20.10.2016 -- Offentlig -- Sykefraværsforskjeller mellom sektorer Utarbeidet for KS Forord

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Nasjonale eksperter i EUkommisjonen. noen kommentarer. Jarle Trondal ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo

Nasjonale eksperter i EUkommisjonen. noen kommentarer. Jarle Trondal ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo Nasjonale eksperter i EUkommisjonen noen kommentarer Jarle Trondal ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo Hvorfor interessere seg for nasjonale eksperter? De utgjør èn kanal for nasjonale/norske

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Date of exam: 28.05.2014 Grades will be given: 18.06.2014 Time for exam: 09:00-12:00. The problem

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Arbeidsliv og trygdeliv sett fra legekontoret. Arbeidsliv og trygdeliv sett fra legekontoret Myter og fakta om sykefraværet. sett fra legekontoret:

Arbeidsliv og trygdeliv sett fra legekontoret. Arbeidsliv og trygdeliv sett fra legekontoret Myter og fakta om sykefraværet. sett fra legekontoret: Norsk Fysioterapeutforbund Fagdager 6.-7. juni 2011 Arbeidsliv og trygdeliv sett fra legekontoret Steinar Westin Professor og fastlege Institutt for samfunnsmedisin NTNU Norsk Fysioterapeutforbund Fagdager

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Mastekaasa. Søkelys på arbeidslivet 1 2/2012 1 Sykefraværsprosent etter kjønn basert på AKU. 1979

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Dokumentasjon Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Forelesning 8.11.1999 Dokumentasjon Med hvert skikkelig program bør det komme følgende dokumentasjon: innføring

Detaljer