Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo."

Transkript

1 Godkjent på mail Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Odd Grenager, Randulf Søberg, Olaug Villanger og Marieke Claessen. Redaktør Arild Egge. Fra sekretariatet: Forfall: Signe Gerd Blindheim og Edith Stenberg. Erna-Gunn Moen og Tom Guldhav. Sak 174/ Referat fra styremøte Sak 175/11-12 Protokoll fra landsrådsmøte Protokollen ble godkjent på mail. Sak 176/11-12 Referat fra styremøte Sak 177/11-12 Referat fra landsrådsmøtet Sak 178/11-12 Of-informasjon. Styret diskuterte følgende: Ofs hjemmeside - rettes opp med oppdatert basisinformasjon. Lokale nyheter sendes snarest inn til sekretariatet for vurdering og publisering. Overlegen nr. 2 med tema omstilling er snart ferdig til trykking. Overlegen nr. 3 tema Pasientskader i norske sykehus frist Styrets orienterte hverandre fra sine ansvarsområder og kretser. Sak 179/11-12 Mediastrategi. Olaug Villanger, Marieke Claessen og Kjell Vikenes fremla et nytt skriftlig notat for styret om mediastrategi i foreningen. Styret ga en del innspill etter diskusjon. Det ble vedtatt at Olaug Villanger innarbeider innspillene til et nytt notat som sluttbehandles på styrets arbeidsmøte i Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 september. Sak 180/11-12 Aktuelle mediasaker. Jon Helle deltok i paneldebatt under landsstyremøtet. Jon Helle deltok i forskjellige medier etter landsstyremøtet vedr. helse - røyking i bil etc. Sak 181/11-12 Status forhandlingssituasjonen. Bistandsfasen i uke 24. ( ) Styret diskuterte hvem som kan stille seg til rådighet for å reise ut i lokal bistand i kommende periode. Det ble også orientert om status i de enkelte foretak. Sak 182/11-12 Regnskapsrapport 1. kvartal Styret tok regnskapsrapporten til etterretning. Sak 183/11-12 Evaluering av vårkurset i Trondheim. Det forelå et resultat av quest-back-evalueringen til møtet. Det var totalt sett en veldig god evaulering av arrangementet. Gruppearbeidene som ble utprøvd for første gang har vært både nyttige og vellykkede. Bør videreutvikles neste år i forbindelse med utarbeidelsen av ny PAP etc. Sak 184/11-12 Evaluering av landsstyremøtet 2012 på Soria Moria. Styret evaluerte gjennomføringen av Ofs møter i forbindelse med landsstyremøtet og selve landsstyremøtet i Dnlf. Det utarbeides et kort notat fra styrets evaluering som grunnlag for Jon Helles tilbakemelding til sentralstyret i Dnlf. Sak 185/11-12 Planlegging av arbeidsmøtet Mallorca, september Styret vedtok at følgende temaer behandles: Fokusområdene. Prinsipp- og arbeidsprogrammet. Evaluering av forhandlingene. Konsekvenser av faste stillinger i spesialisering legespesialisten. Tariff-kurs Vårkurs Mediastrategi. Nordisk / europeisk samarbeid. Ny organisering av Ofs sekretariat. Prosess og resultat. Sekretariatet fikk fullmakt til å utarbeide et ferdig program for hele arbeidsmøtet. d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 2

3 Sak 186/11-12 Styremøte i oktober. Styret vedtok på siste styremøte å flytte det planlagte styremøtet 29. oktober. Det vil bli en mottakelse i Dnlf onsdag 17. oktober fra ca. kl (evt. kl ) i forbindelse med at Signe Gerd Blindheim blir pensjonist fra Styret medlemmer vil bli invitert til denne mottakelsen. Det ble derfor også vedtatt at Ofs styre har en avsluttende middag for henne denne kvelden (17.10.) og at styremøtet flyttes til torsdag 18. oktober fra kl siden de aller fleste har overnatting i byen. Sak 187/11-12 Fokusområdene innspillene fra gruppearbeidet veien videre. Det forelå mottatte bidrag fra gruppearbeidet på landsrådsmøtet: Marieke Claessen Nasjonal sykehusplan. Arne Laudal Refsum /lederutvalget medisinsk ledelse: venter på skriftlig materiale. Odd Grenager / Olaug Villanger organisering i sykehus: venter på skriftlig materiale. Erna-Gunn Moen, Marieke Claessen, Geir Elgjo har levert inn skriftlig fra gruppearbeidet under vårkurset resertifisering av spesialister som ble distribuert. Signe Gerd Blindheim utarbeider forslag fra lederutvalget arbeid. Hver enkelt styremedlem tar sine grupper og tar med alt materiale til arbeidsmøtet i september. Hva er utfordringer / veivalg videre hvordan kunne svare opp årsmøtet i 2013 i forhold til PAP en styret ble valgt på. Det ble vedtatt at godt forberedte skriftlige innspill fra hver enkelt med konkretiseringen av gruppearbeidene fremlegges på arbeidsmøtet, så vil styret vurdere hva som evt. skal publiseres nå og hva som skal forberedes til neste landsrådsmøte. Det planlegges å utarbeide noen korte punkter til publisering på Ofs hjemmeside. Sak 188/11-12 Høring forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning. Styret i Norsk overlegeforening har følgende kommentarer: Overlegeforeningen har mottatt høring vedrørende forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning. Overlegeforeningen tar ikke stilling til den historiske framstilling av saken. For Overlegeforeningen er det viktig at konserntillitsvalgtordningen er basert på valg av representanter foreslått lokalt. Vi ser at det kan være ulike momenter for og mot foreslått funksjonstid og tar ikke endelig standpunkt til dette punktet. Vi ser ikke hensikten med å organisere formelle styrer ved Helseforetakene og foreslår i stedet et samarbeidsorgan. d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 3

4 Vi foreslår nedenstående tekst som fundament for ordningen: BESTEMMELSER FOR KONSERNTILLITSVALGTORDNINGEN Valgbestemmelsen gjelder for valg av konserntillitsvalgte som skal representere Akademikerne helse overfor de regionale helseforetakene. 1. Akademikerne helse tilrettelegger for valg av konserntillitsvalgte, med inntil tre varatillitsvalgte i prioritert rekkefølge, med funksjonstid fra første årsskifte i hver toårige rådsperiode for Akademikerne. Valget foretas av Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte i regionen dersom det er mer enn en kandidat til hvert verv. Dersom det kun er en kandidat foretar Akademikerne helse en oppnevning av vedkommende. 2. Valgbare er alle Akademikerforeningenes medlemmer innen det respektive regionale helseforetaksområde som er ansatt i et helseforetak organisert i tariffområdet Spekter Adgang til å fremme kandidater til konserntillitsvalgtsordningen har Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte i helseforetakene innen det respektive regionale helseforetaksområde, Akademikernes medlemsforeninger i det samme området og disses underliggende organer som representerer medlemmer i det respektive helseforetaksområde. 4. Ved valg fordeles stemmetall i tråd med hovedregelen i Akademikernes vedtekter 5 5. Konserntillitsvalgtsordningen skal sikre Akademikerne innflytelse på regionalt helseforetaksnivå. En viktig oppgave for konserntillitsvalgt er derfor å innhente og videreformidle informasjon mellom regionalt helseforetak, Akademikersamarbeidsorganene i helseforetakene, foretakstillitsvalgte for Akademikerne i helseforetakene og Akademikerne helse. Den enkelte Akademikerforening kan anmode om at også foreningens regionale organer holdes orientert. 6. Akademikerne helse kan innkalle konserntillitsvalgt til utvalgets møter for å informere om prosesser. LOKALE AKADEMIKERSAMARBEIDSORGANER I HELSEFORETAKENE Anbefalte bestemmelser for lokalt samarbeid i tariffområdene Spekter 4 og Spekter 10 mellom foretakstillitsvalgte for foreninger tilsluttet Akademikerne. 1. Akademikerne helse oppfordrer til at det etableres et lokalt Akademikersamarbeidsorgan i hvert helseforetak. 2. Etableres et slikt lokalt samarbeidsorgan, skal betegnelsen Akademikerne kunne benyttes selv om ikke alle Akademikernes medlemsforeninger som er representert i virksomheten deltar i samarbeidet. Tvister avgjøres av Akademikerne helse. 3. I samarbeidsorganet inngår foretakstillitsvalgt for deltakende Akademikerforeninger, vara-ftv deltar i FTVs fravær. 4. Ved valg av leder har hver representert forening en stemme. Valg av leder skjer på fritt grunnlag valgbar er samtlige ansatte i helseforetaket som er medlem av en av Akademikernes medlemsforeninger. Er det flere forslag til leder, er den valgt som har oppnådd flest stemmer. 5. Samarbeidsorganets oppgaver er a) å bidra til medbestemmelse og medinnflytelse i helseforetaket b) å bidra til informasjonsflyt vis a vis konserntillitsvalgt c) å bidra til koordinert tillitsvalgtsopplæring i helseforetaket d) å bidra til å ivareta Akademikerforeningenes medlemmer i foretaket på best mulig vis, etter samarbeidsorganets vurdering. Det bør føres referat fra møter. Ved valg av leder og andre personvalg skal det føres referat. d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 4

5 6. Ved behandling av saker etter Hovedavtalen del II skal det tilstrebes en bredest mulig foreningsinnflytelse, slik at alle foreninger kan utøve medbestemmelse på saker som for den enkelte forening er viktig. 7. Akademikersamarbeidet gjelder ikke i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, jf Hovedavtalen For Legeforeningen gjelder det tosporede tillitsvalgtssystem. Som forening i pkt 3 og pkt 4 regnes derfor både Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Sak 189/11-12 Høring NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ikke høringssvar. Sak 190/11-12 Ofs arbeid overfor statsansatte overleger. Det innkalles til et møte onsdag kl , kantinen, Legenes Hus. Programkomité: Odd Grenager (leder) /Olaug Villanger /Signe Gerd Blindheim og Rim Alme. Odd Grenager innkaller til møte / evt.telefonmøte i programkomitéen så snart som mulig for utarbeidelse av forslag til program etc. Sak 191/11-12 Eventuelt. a) Høring faglig innhold i ny turnusordning loggbøker. Ikke høringssvar. b) Ny organisering av Ofs sekretariat. Styret diskuterte ny organisering av Ofs sekretariat. Blindheim / Stenberg fratrådte under behandlingen. Saken vil bli diskutert videre på arbeidsmøtet i september. c) Faktura innkjøp av bok til Overlegens redaktør. Regnskapsfører har returnert faktura på kr. 200,- Styret mener at regninger på beløp under kr ,- har egne regler (næringsvirksomhet). Signe Gerd Blindheim kontakter revisor for regelverk. Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om i perioden etter forrige styremøte. - Ingen saker i perioden. Signe Gerd Blindheim / Edith Stenberg (ref.) d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 5

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 25.4.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl. 12.00-19.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 15.6.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca. Godkjent 18.10.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 10.1.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent på mail 5.3.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl. 10.00 12.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Marieke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 10.1.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Anne-Karin

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 12.12.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl. 10-17, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla-Dorte Mathisen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.12.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl. 10.00-17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/75 Fullført og godkjent den 22.10. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 17.10. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hege

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.3.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Christian Grimsgaard, Arne Runde, Turid

Detaljer

Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma.

Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma. Godkjent 17.11.2016. Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15 Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Møtested: Møterom Rutle, 1. etasje, Legenes Hus Saksnummer: 089/15-105/15 Følgende møtte Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Tilde Broch Østborg,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo. Godkjent på mail 20.11.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Erna-Gunn

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 26.8.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl. 16.00 19.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl , fredag 8. januar 2016, kl , Losby Gods, Lørenskog.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl , fredag 8. januar 2016, kl , Losby Gods, Lørenskog. Godkjent 2.2.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl. 12.00-19.00, fredag 8. januar 2016, kl. 08.30 14.00, Losby Gods, Lørenskog. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall:

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Godkjent på mail 7.6.2012. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Sak 1 Åpning ved Ofs leder Jon Helle. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 18.11.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl. 10.00 ca. 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Kjetil

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 14.4.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl. 10.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl , Radisson Blu hotel, Tromsø.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl , Radisson Blu hotel, Tromsø. Godkjent 7.5.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl. 13.00-18.30, Radisson Blu hotel, Tromsø. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Arne Runde, Ulla-Dorte Mathisen,

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Tom Guldhav, Kari Løhne, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Randulf Søberg, Olaug Villanger.

Jon Helle, Odd Grenager, Tom Guldhav, Kari Løhne, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Randulf Søberg, Olaug Villanger. Godkjent 24.4.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 13. mars 2013 kl. 18.00 19.30, og torsdag 14. mars 2013, kl. 0800 15.30, Rica Sunnfjord Hotel, Førde. Til stede: Redaktør: Fra

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo. Godkjent 3.6.2013. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Soria Moria.

Detaljer

Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 7.1.2016. Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Turid J.

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møteprotokoll Møtedato: 12.11.2013 Møtetid: Kl. 09:00 17:00 Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møtende medlemmer Johan Torgersen, Marit Halonen Christiansen, Marie Skontorp,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus,

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus, Godkjent 30.10.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus, Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Christian Grimsgaard, Randulf Søberg og Arne Runde.

Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Christian Grimsgaard, Randulf Søberg og Arne Runde. Godkjent 4.2.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. januar 2015, fra kl. 12.00-19.00, torsdag 8. januar 2015, kl. 08.30 14.00, Losby Gods, Lørenskog. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 14.12.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, 10.00 kl. 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag og torsdag 19. og 20. april 2017. Sted: Program: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Onsdag

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 18:00. Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Møtested: Saksnummer: 001/14-008/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 18:00. Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Møtested: Saksnummer: 001/14-008/14 Møteprotokoll Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtested: Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Saksnummer: 001/14-008/14 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen,

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 15.9.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl. 10.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Mandag 27. mai 2002, kl 0800 1400 Sted: Helse Vest, Luramyrveien 71, Forus Til behandling forelå: Saksliste: Sak 046/02 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Godkjent 6.5.2015. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte

Detaljer

Styret møttes til kl og for å på sykehustalen til Høie sammen. Jon Helle var på Rikshospitalet under talen.

Styret møttes til kl og for å på sykehustalen til Høie sammen. Jon Helle var på Rikshospitalet under talen. Godkjent 8.2.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 10. januar 2017 fra kl. 11.00-18.30 og onsdag 11. januar 2017, kl. 09.00 13.00, Raumergården hotel AS, Gjerdrum. Styret møttes

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017

Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017 Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017 Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 6. april 2017. Møte varte fra kl. 10.00 14.30 Til stede Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 11.12.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl. 10.00 ca. 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen,

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 16.3.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl. 09.00 12.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS Styret i Nordic Secondary AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,50 kroner

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 19.5.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl. 10-17, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Turid J. Thune, Ulla Dorte Mathisen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00 17:00 Sted: Kristiansand Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Petter Aaslestad Ellen Karoline Dahl Tom Roar Eikebrokk

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening

Midt-Norge kommunerevisorforening Møtetittel: 01/2015 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Kvernstein 08.01.2015 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs Sakshaug, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Tor

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø. Godkjent 19.5.2014 Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Rica

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 26.8.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen (fra sak 259), Christian Grimsgaard,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice.

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice. Godkjent 19.9.2013 Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice. Til stede: Fra 28.8.: Fra sekretariatet: Jon Helle,

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder. Gratulerer! Du har nå en. Hva skal til for å lykkes som tillitsvalgt?

Tillitsvalgt allerede en leder. Gratulerer! Du har nå en. Hva skal til for å lykkes som tillitsvalgt? Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 11. mai 2015 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer