Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 12/75 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Kjell Vikenes, Kirsten Toft, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen. Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Herborg Bryn, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Elisabeth Søyland (konst. dir). I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Gorm Hoel, Miriam Kvanvik, Knut Braaten, Anne Ringnes, Kari Jussie Lønning, Nina Evjen, Einar Espolin Johnson. Referent: Anne Torill Nordli Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus og foretakstillitsvalgte Aasmund Bredeli og Ruth Flenning møtte sentralstyret fra kl I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1 - Satsningsområde 1 Kvalitet må måles og brukes til forbedring (12/2029) utsettes Notat 2 - Uavklarte politiske saker oppfølging etter sentralstyrets arbeidsmøte (12/3979) Notat 3 - Legeforeningens lederseminaret forberedelser (12/3074) Notat 4 - Statsbudsjettet innretning og mediedekning (12/4032) 1

2 Orienteringssaker: Referat fra møte i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse Orientering om arbeidet med medlemsfordeler Rapporteringer og kommentarer Ny rammeavtale for fastlegeordningen Møte med Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre m. fl Arbeidsmiljøundersøkelse er gjennomført i sekretariatet. Resultater foreligger og er presentert for de ansatte Møte i Council og Assembly i Verdens legeforening (WMA), Bangkok Møte i valgkomiteen i Akademikerne Faste stillinger rettssak berammet «Nordlandssykehussaken» - rettssak berammet Forlik i sak vedrørende vilkår for turnuslege med doktorgradstillegg Månedens mediebilde Ny turnusordning fra dialog med Hdir Prosjekt spesialitetsstruktur: første møte i hovedgruppen er gjennomført. Møte i Hdir vedrørende prosjekt spesialitetsstruktur. Symposium 8.10 i regi av Norsk selskap for akuttmedisin. Tema: bedret kompetanse i akuttmottak. Møte med FTV i Helse-Bergen HF Ekstraordinært landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen Møte med arbeidstilsynet i Midt-Norge. Helse-og sosialsektoren er satsningsområde fra , innspill av aktuelle problemstillinger. Møre og Romsdal legeforening - høringsuttalelse vedrørende sykehusplan FaMe-møte utsatt fra 3.10 til Arbeidsmøte Nordland legeforening uke 43 Helse- og omsorgsdepartementet invitasjon til studietur til San Fransisco vedr. IKT (Allmennlegeforeningen) Orientering om godkjenning av utdanningsinstitusjoner behandlet av sekretariatet etter delegert myndighet fra Sentralstyret II Beslutningsmøte Sak 187/12 Satsingsområdet Nasjonal sykehusplan sentrale veivalg ( /2015) Sentralstyret har vedtatt Nasjonal sykehusplan som satsningsområde og tema for neste års statusrapport. Sekretariatet la frem forslag til tema/struktur for det videre arbeidet. Sekretariatet arbeidet videre med statusrapport Nasjonal sykehusplan i tråd med innspillene i møtet. Sak 188/12 Satsingsområde ledelse innretning og avgrensing ( ) 2

3 Sentralstyret har besluttet at ledelse skal være et satsingsområde. På arbeidsseminaret i august ble ulike måter å arbeide for bedre ledelse i sykehus og helsetjenesten drøftet, og det ble besluttet at satsningsområdet i første omgang skal avgrenses til ledelse i sykehus. Med bakgrunn i drøftingene la sekretariatet frem forslag til innretning på fire delprosjekter i satsingsområdet: politikkutvikling, lederutdanning for leger, Legeforeningens tilbud til ledere og tema og tidspunkt for workshop ledelse. Sekretariatet arbeider videre med delprosjektene i tråd med drøftingene i møtet. Det nedsettes en referansegruppe bestående av: Arne Laudal Refsum Lindy Jarosh von Schweder Marieke Claessen Olaug Villanger Vivvi Bjørnø Åsmund Fretland Gruppens mandat er å gi sentralstyret råd om hva som politisk bør profileres når det gjelder ledelse, samt planlegge workshop om ledelse i februar/mars Referansegruppen skal også vurdere innholdet i et utdanningstilbud for førstelinjeledere. Sak 189/12 Policydokumenter - organisering og oppdatering ( /3975) Sentralstyret har besluttet at alle policynotater skal vurderes og eventuelt revideres slik at de er oppdatert i henhold til Legeforeningens gjeldende politikk. Notatene organiseres etter temaene i prinsipprogrammet. Sekretariatet la frem forslag til videre prosess i arbeidet med policynotater. Reviderte utkast til policynotater om Barn og unges helse og Rekruttering og kjønnsbalanse i spesialitetene ble også lagt frem. Sak 190/12 ( /276) Sekretariatet arbeider videre med policynotater i henhold forslag fremlagt i møtet. Policynotat om Barn og unges helse godkjennes med enkelte endringer. Policynotatet sendes ikke på intern høring siden endringene ikke representerer ny politikk. Policynotat om Rekruttering av kjønnsbalanse i spesialitetene revideres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og legges frem på nytt i forbindelse med behandling av utsatt sak 154/12 Likestillingsutvalget. Høring forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning 3

4 Akademikerne helse sendte forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning på høring til medlemsforeningene. Legeforeningen hadde sendt dokumentet på høring internt til yrkesforeningene, foretakstillitsvalgte, regionsutvalgene og lokalforeningene. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til høringssvar. Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes Akademikerne. Vedlegg 1. Sak 191/12 Oppnevning av Rettshjelpsutvalgsmedlemmer for perioden ( /2109) Legeforeningens rettshjelpsutvalg består av åtte medlemmer: en representant fra hver yrkesforening og en representant for Norsk medisinstudentforening. Utvalgsmedlemmene oppnevnes for perioder på fire år, der halvparten av utvalget skiftes hvert annet år. Berørte yrkesforeninger og Norsk medisinstudentforening hadde fremmet forslag på kandidater. Som medlem av Rettshjelpsutvalget for perioden oppnevnes: Anne Helen Hansen, LSA Anna Midelfart, LVS Tonje Tvinnereim, Ylf Fredrik Svenskerud, Nmf Sak 192/12 Høring forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr ( /3507) Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hadde på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut høring forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Formålet er en felles forskrift for håndtering av alle typer medisinsk utstyr. I dag reguleres slik håndtering av flere regelverk. Utkast til forskrift hadde vært på intern høring. Sekretariatet la frem forslag til høringssvar. Utkast til høringsbrev godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. Vedlegg 2. Sak 193/21 Fond for forebyggende medisin oppnevning av komité for vurdering av pristildeling ( /2425) I henhold til vedtektene for Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin oppnevner sentralstyret en komité for vurdering av prisvinnere for fire år av gangen. Komiteen skal bestå av en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Fra sekretariatet forelå forslag til sammensetning av komiteen for perioden

5 For perioden oppnevnes følgende som medlemmer av komité for vurdering av pristildeling fra Fond for forebyggende medisin: Leder: Petter Gjersvik Medlemmer: Kristian Hagestad og Guri Rørtveit Varamedlem: Siri Lunde Presidenten gis fullmakt til å oppnevne et varamedlem i tillegg etter forslag fra NORSAM. Sak 194/12 Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten ( /2334) Sentralstyret vedtok i april 2010 å støtte forprosjektet til Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten. Det ble etablert samarbeid med KS og utviklet kursserietilbud, der første kursserie ble gjennomført mai-oktober Sentralstyret besluttet i møte januar 2012 å støtte videreføring av kurset. Sekretariatet la frem en redegjørelse om kursets videre organisering og finansiering. Forslag om fremtidig organisering og finansering av kursserien Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger i primærhelsetjenesten vedtas i tråd med sekretariatets forslag. Sak 195/12 Policynotat satsningsområde 2 Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling ( /928) Sentralstyret hadde vedtatt at det som ledd i gjennomføringen av Legeforeningens satsingsområde 2; Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling, skulle utformes et policynotat. Utkast til policynotat ble første gang fremlagt for sentralstyret i møte Deretter ble en omarbeidet versjon sendt på intern høring, før bearbeidet utkast igjen ble fremlagt for sentralstyret og På grunnlag av tilbakemeldinger i sentralstyremøtene hadde sekretariatet utformet nytt utkast til policynotat. Policynotat godkjennes med en endring. Sak 196/12 Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer ( /928) En av leveransene i foreningens satsingsområde 2 var Workshop som ledd i å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer. Arbeidsmøte ble gjennomført med 45 deltagere. Et førsteutkast til beskrivelse av funksjonalitet hadde vært forelagt sentralstyret i møte , og dannet utgangspunkt for drøftingen i arbeidsmøtet. På bakgrunn av innspillene i workshopen var funksjonalitetsbeskrivelsen ytterligere bearbeidet av foreningens IT-utvalg, og et nytt utkast ble forelagt sentralstyret til kommentar før høring. 5

6 Utkast til beskrivelse av funksjonalitet bearbeides i henhold til tilbakemeldinger i møtet, og sendes deretter på høring i organisasjonen. Sak 197/12 Endring av vedtekter. Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ( /3853) Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008 ved sammenslåingen av to tidligere fond. Fondets vedtekter ble vedtatt av sentralstyret og senere godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Fondsutvalget er partssammensatt. Av fondets vedtekter punkt 6. Fondsutvalgets sammensetning, 4. ledd fremgår: Fondsutvalgets medlemmer med varamedlemmer oppnevnes for fire år om gangen. Medlemmene kan gjenoppnevnes én gang. Av dette følger at en ny leder i beste fall har fire års erfaring fra fondsutvalget, samt kun vil kunne ha en funksjonsperiode på fire år som leder. Den som går inn i ledervervet bør ha bred erfaring fra fondsutvalgets arbeid før tiltredelse i ledervervet. Sekretariatet mente det var grunn til å foreslå endring i vedtektene for å legge til rette for at en ny utvalgsleder allerede har skaffet seg nødvendig erfaring og kompetanse. Vedtektene for Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, punkt 6. Fondsutvalgets sammensetning, 4. ledd etterfølges av et nytt 5. ledd: Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenoppnevnes én gang. Sak 198/12 Søknad om godkjenning som veileder i allmennmedisin ( /3034) Det forelå søknad om godkjenning som veileder i allmennmedisin. Gyldig spesialistgodkjenning er en forutsetning for godkjenning som veileder. Søker innfridde ikke retningslinjenes krav om godkjent spesialitet, siden spesialistgodkjenningen var utgått i Spesialitetskomiteen hadde anbefalt godkjenning på bakgrunn av søkers lange erfaring som veileder. Sak 199/12 ( /750) Søknad om godkjenning som veileder i allmennmedisin avslås. Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin - dato for utløp av overgangsregler Overgangsregler for godkjenning i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin ble vedtatt av sentralstyret Det var ikke fastsatt dato for utløp av overgangsreglene. Frist for søknad etter overgangsregler for godkjenning i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin settes til Sak 200/12 Oppnevning av nytt medlem til Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg 6

7 ( /5672) Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg ble oppnevnt av sentralstyret i møte for perioden Medlem Pernille Nylehn hadde bedt om å bli løst fra sitt verv. Nytt medlem er anbefalt av det sittende utvalget og ble foreslått oppnevnt for den gjenværende del av oppnevningsperioden. For perioden oppnevnes Nina Helene Ingebrigtsen som nytt medlem av Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg. Sak 201/12 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2012 ( /1223 ) Legeforeningens regnskap per september 2012 ble presentert. Regnskapet per september 2012 tas til etterretning. Sak 202/12 Valg av dirigenter på landsstyremøte 2013 ( /3886) Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes ledes av valgte dirigenter. Sekretariatet hadde rettet en henvendelse til forrige års dirigenter, Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen, om de er villige til å være kandidater til vervene. Begge hadde bekreftet at de er villige. Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i Hege Gjessing Trond Egil Hansen Cecilie Risøe Kjell Vikenes Kirsten Toft Johan Torgersen Kari Sollien Jon Helle Marit Halonen Christiansen 7

8 Akademikerne Vedlegg 1. Sak 190/12 (2.01) Sendt kun pr. e-post: Deres ref.: Vår ref.: 12/276 Dato: Legeforeningens høringsuttalelse til forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning Det vises til brev av 8. mai 2012, der forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning er sendt på høring til Akademikernes medlemsforeninger. Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen som også er behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningen anser det som svært viktig at Akademikernes konserntillitsvalgtordning nå får en formell ramme på Akademiker-nivå. Legeforeningen ser det også som viktig at det bygges videre på det arbeidet som er gjort i regionene med å etablere og drifte regionale og lokale Akademiker-samarbeid. Med utgangspunkt i de interne høringsinnspillene vil Legeforeningen foreslå noen endringer i de foreslåtte retningslinjene. Flere av våre foreningsledd har uttrykt ønske om at Akademikerne helse i større grad skal tilrettelegge for KTV ordningen og for Akademikerutvalg, lokalt og ev regionalt, som blant annet kan forestå den praktiske gjennomføringen av valg av konserntillitsvalgte. Retningslinjer for slikt Akademiker-samarbeid er ikke eksplisitt utarbeidet i forslaget. Legeforeningen har oppfattet at det hele tiden har vært et ønske fra Akademikerne helse at slik samarbeid etableres med utgangpunkt i de lokalte FTV ved helseforetakene, men erfaringen har vært at det i mange tilfeller er krevende å få på plass. Et formål med å få på plass et Akademikerutvalg er å representere interessene i sykehuset på en bedre måte regionalt. Det må være tydelig og mulig å gjennomføre at innspill til det regionale helseforetaket fra KTV og Akademikerne er med utgangspunkt i utfordringene i sykehus. På denne måten kan Akademikerne få en tydeligere stemme mot RHFene og stille krav om at informasjon om behovene i sykehus bringes videre til departementet fra RHFet. I motsatt tilfelle kan Akademikerne bli tillagt en annen rolle på dette nivået ved å være den som skal sørge for god fordeling av for knappe ressurser. Legeforeningen foreslår at de foreslåtte retningslinjene for lokale Akademiker-styrer justeres noe, slik at retninglinjene eksplisitt dekker ovenvente behov. Videre at det legges opp til at samarbeidet kan være i noe mindre formalisert form enn et styre, men formålet med at mandatet skal hentes blant foretakstillitsvalgte må opprettholdes. 8

9 I tillegg vil Legeforeningen foreslå at den praktiske gjennomføring av valg på konserntillitsvalgt legges til Akademikerutvalget der slike er etablert. Dersom slikt Akademikerutvalg ikke er etablert, forestår Akademikerne helse den praktiske gjennomføringen av valgene. Legeforeningen foreslår også enkelte andre, mindre justeringer i retningslinjene. Nedenfor følger retningslinjene, med konkrete forslag til endringer markert med overstrykning og kursiv. BESTEMMELSER FOR KONSERNTILLITSVALGTORDNINGEN Valgbestemmelsen gjelder for valg av Akademikernes konserntillitsvalgte som skal representere Akademikerne helse overfor i de regionale helseforetakene. 1. Regionalt Akademikerutvalg Akademikerne helse tilrettelegger for valg av konserntillitsvalgte, med inntil tre varatillitsvalgte i prioritert rekkefølge, med funksjonstid fra første årsskifte i hver toårige rådsperiode for Akademikerne. Valget foretas av Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte (FTV) i regionen dersom det er mer enn en kandidat til hvert verv. Dersom FTV kun foreslår en kandidat skal vedkommende anses som valgt. Dersom det ikke finnes et regionalt Akademikerutvalg i regionen, skal Akademikerne helse forestå den praktiske gjennomføringen av valget. 2. Valgbare er alle Akademikerforeningenes medlemmer innen det respektive regionale helseforetaksområde som er ansatt i et helseforetak organisert i tariffområdet Spekter Adgang til å fremme kandidater til konserntillitsvalgtsordningen har Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte i helseforetakene innen det respektive regionale helseforetaksområde, Akademikernes medlemsforeninger og disses underliggende organer som representerer medlemmer i det respektive helseforetaksområde. 4. Ved valg fordeles stemmetall i tråd med hovedregelen i Akademikernes vedtekter Konserntillitsvalgtsordningen skal sikre Akademikerne innflytelse på regionalt helseforetaksnivå. En viktig oppgave for konserntillitsvalgt er derfor å innhente og videreformidle informasjon mellom regionalt helseforetak, Akademikerstyreneutvalgene i helseforetakene, foretakstillitsvalgte for Akademikerne i helseforetakene og Akademikerne helse. Den enkelte Akademikerforening kan anmode om at også foreningens regionale organer holdes orientert. 6. Akademikerne helse kan innkalle konserntillitsvalgt til utvalgets møter for gjensidig informasjonsutveksling å informere om prosesser. LOKALE OG REGIONALE AKADEMIKERUTVALGSTYRER I HELSEFORETAKENE Anbefalte bestemmelser for lokalt og regionalt samarbeid i tariffområdene Spekter 4 og Spekter 10 mellom foretakstillitsvalgte for foreninger tilsluttet Akademikerne. 1. Akademikerne helse oppfordrer til at det etableres et lokalt Akademikerutvalgstyre i hvert helseforetak. Det kan også oppnevnes et regionalt Akademikerutvalg i hver helseregion. 2. Etableres et lokalt utvalgstyre, skal betegnelsen Akademikerne kunne benyttes selv om ikke alle Akademikernes medlemsforeninger som er representert i virksomheten deltar i samarbeidet. Tvister avgjøres av Akademikerne helse. 3. I de lokale utvalgene styret på helseforetakene inngår foretakstillitsvalgt for deltakende Akademikerforeninger, vara- FTV deltar i FTVs fravær. 4. De regionale utvalgene skal bestå av foretakstillitsvalgte for Akademikerforeninger i underliggende helseforetak. Alle foreninger bør være representert. Det enkelte regionale Akademikerutvalget fastsetter selv hvor mange medlemmer det skal ha. Konserntillitsvalgt har møte- og talerett, men ikke stemmerett i det regionale Akademikerutvalget Ved valg av leder har hver representert forening en stemme. Valg av leder skjer på fritt grunnlag valgbar er samtlige ansatte i helseforetaket som er medlem av en av Akademikernes medlemsforenigner. Er det flere forslag til leder, er den valgt som har oppnådd flest stemmer Styrets Utvalgets oppgaver er a) å bidra til medbestemmelse og medinnflytelse i helseforetaket b) å bidra til informasjonsflyt vis a vis konserntillitsvalgt c) å bidra til koordinert tillitsvalgtsopplæring i helseforetaket d) å bidra til å ivareta Akademikerforeningenes medlemmer i foretaket på best mulig vis, etter styrets utvalgets vurdering. Det bør føres referat fra styrets utvalgets møter. Ved valg av leder og andre personvalg skal det føres referat. 6. Ved behandling av saker etter Hovedavtalen del II skal det tilstrebes en bredest mulig foreningsinnflytelse, slik at alle foreninger kan utøve medbestemmelse på saker som for den enkelte forening er viktig. 7. Akademikersamarbeidet gjelder ikke i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, jf Hovedavtalen For Legeforeningen gjelder det tosporede tillitsvalgtssystem. Som forening i pkt 3, og pkt 4 og pkt 5 regnes derfor både Overlegeforeningen og Yngre legers forening. 9

10 Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise generalsekretær Anne Kjersti Befring direktør 10

11 Helsedirektoratet Vedlegg 2. Sak 192/12 (2.03) Sendt kun pr. e-post: Deres ref.: Vår ref.: 12/3507 Dato: Høring - forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Det vises til høringsbrev av 27. juni 2012 med forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Utkastet til forskrift har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og høringsuttalelsen er behandlet i Legeforeningens sentralstyre. Legeforeningen støtter forslaget til ny forskrift. En samling og klargjøring av regelverket for håndtering av medisinsk utstyr vil gjøre det lettere for virksomhetene å gjøre seg kjent med, og etterleve, regelverket. Dette kan bidra til økt pasientsikkerhet. Virkeområdet for forskriften er vidt. Det forutsettes at medisinsk utstyr brukt i pasientbehandling i forskning og undervisning også omfattes. Legeforeningen er enig i forslaget om meldeplikt, gitt at det er kvalifisert ved å knytte det til alvorlige hendelser. Vi stiller likevel spørsmål ved nødvendigheten av at hele tre ulike organ skal ha tilsynsmyndighet på dette området. For meldeplikten løses dette ved at melding skal kanaliseres til en tilsynsmyndighet. Etter Legeforeningens vurdering medfører denne løsningen unødig byråkrati og kostnader, samt dårligere oversikt over området. Med bakgrunn i Dent-O-Sept saken har HOD ønsket en vurdering av særlig regulering av gjenbruk av medisinsk utstyr til engangsbruk. Legeforeningen er enig i at gjenbruk av slikt utstyr må reguleres særskilt. Vi er imidlertid usikker på om den foreslåtte reguleringen, dvs å anse det som et spesialtilfelle av egentilvirket medisinsk ustyr, er hensiktmessig og tilstrekkelig målrettet. Bestemmelsene som setter særlige krav til egentilvirket medisinsk utstyr ( 13-15) er ikke umiddelbart treffende for gjenbruk av engangsutstyr. Opplæring, registrering og andre formaliteter i regelverket krever tid, og vil medføre økte kostnader. Det er ikke gjort en analyse av administrative kostnader knyttet til forslaget. Dette må synliggjøres overfor virksomhetene og arbeidsgivere slik at det tas med i planlegging og budsjettering. Med vennlig hilsen Geir Riise Generalsekretær Anne Kjersti Befring Direktør, jus og arbeidsliv 11

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent på mail 1.7.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Odd Grenager, Randulf Søberg, Olaug

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø Den norske legeforening Sekretariatet 15/35 Fullført og godkjent den 22.9.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.9.2015 Tromsø Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/118 Fullført og godkjent den 22.5.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 13.5.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen,

Detaljer

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/176 Fullført og godkjent den 2.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 29.8.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/223 Fullført og godkjent den 7.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 30.8.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 19.-20. april 2013 Saksliste Sak 1 Åpning og navneopprop Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/173 Fullført og godkjent den 9. mai 2017 Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza Den norske legeforening Sekretariatet 17/178 Fullført og godkjent den 25.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/179 Fullført og godkjent den 24.10. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 17.10. 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møteprotokoll Møtedato: 12.11.2013 Møtetid: Kl. 09:00 17:00 Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møtende medlemmer Johan Torgersen, Marit Halonen Christiansen, Marie Skontorp,

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Modul 1 Helse Midt Advokat/ spesialrådgiver Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon Stiftet 6. juli 1886 Faget, kvalitet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/38 Fullført og godkjent den 19.11.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 11.11.2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/76 Fullført og godkjent den 14.11. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 12.11. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/224 Fullført og godkjent den 27.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 21.9.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/180 Fullført og godkjent den 20.11. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 14.11 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/36 Fullført og godkjent den 20.10.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 13.10.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15 Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Møtested: Møterom Rutle, 1. etasje, Legenes Hus Saksnummer: 089/15-105/15 Følgende møtte Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Tilde Broch Østborg,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/37 Fullført og godkjent den 29.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 21.10. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 25.4.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl. 12.00-19.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/222 Fullført og godkjent den 21.6.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 14.6.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/175 Fullført og godkjent den 26. 6. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 20.6.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 14. september 2017 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: 18. august 2017 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Til stede: Engø gård, Tjøme Tom Ole Øren, leder Nils Kristian Klev,

Detaljer

Landsstyresak utvalgsrapport Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring

Landsstyresak utvalgsrapport Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionutvalg Eldre legers forening Sendt kun pr. e-post: Deres ref.: Vår ref.: 15/1754 Dato: 19.02.2016

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 24.09.2013 Møtetid: Kl. 16:30 19:30 Møtested: Legenes Hus (Følling), sub. Nettmøte Saksnummer: 052/13-062/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Tor-Arne

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington Møteprotokoll Møtedato: 10.01.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:30 Møtested: Hotel Novotel London Paddington Saksnummer: 001/13-013/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anna Midelfart

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Grunnkurs B, EU-kurs 2 Nidaroskongressen, 19. oktober 2017 Seksjonssjef/advokat Hanne B. Riise-Hanssen Avdeling for Jus og Arbeidsliv Legeforeningen

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Quality Hotel Fredrikstad Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang

Detaljer

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sist oppdatert juli 2015 1 Innhold 1 Navn og tilhørighet... 3 2 Formål... 3 3 Organisasjon... 4 4 Sekretariat... 4 5 Styremøter... 4 6 LSAs tillitsvalgte

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/39 Fullført og godkjent den 12.12.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 5.12.2014 Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014 Godkjent 4. november 2914 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. oktober 2014 Dato: Mandag 13. oktober 2014 kl. 13.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Retningslinjer for NTFs arbeid med politisk påvirkning og høringer

Retningslinjer for NTFs arbeid med politisk påvirkning og høringer Retningslinjer for NTFs arbeid med politisk påvirkning og høringer S i d e 1 5 INNHOLD 1 Innledning NTFs formål og politisk påvirkningsarbeid 3 2 Ansvar og oppgaver i NTF 3 2.1 Hovedstyret 3 2.2 Lokalforeningene

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/169 Fullført og godkjent den 24.1.2017 Referat fra Sentralstyrets møte 18.1.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul I, 1. september 2014 Direktør Anne Kjersti Befring Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer