Rapport IS Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge"

Transkript

1 Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

2 Publikasjonens tittel: Årsrapport Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling statistikk og kodeverk (EHSK) Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-2272 Barbra Schjoldager Frisvold og Frøydis Nyhus Myhre

3 FORORD Retten til Fritt sykehusvalg betyr at en pasient som er henvist til undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten, selv kan velge behandlingssted. Rettigheten ble innført på nasjonalt nivå da Pasientrettighetsloven trådte i kraft i Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, og består i dag av en nettside og en telefontjeneste. Denne rappporten oppsummerer status, aktiviteter og utvikling i I 2014 startet et omfattende arbeid med å flytte nettsiden for Fritt sykehusvalg inn på helsenorge.no. Den nye løsningen «Velg behandlingssted» på helsenorge.no skal også omfatte Fritt behandlingsvalg som regjeringen innfører i Utredning og forberedelse av den nye rettigheten og av nettsiden har preget I 2014 fortsatte også arbeidet med å utvikle og oppdatere innholdet på nettsiden. Listen over undersøkelser og behandlinger er utvidet fra rundt 190 til 208 etter høringsrunde med innspill fra sektoren og oppdaterte tall for «antall behandlinger» (volumtall) er publisert. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med pasientrådgiverne i tjenesten. Retten til Fritt sykehusvalg vil i 2015 utvides og endre navn til Fritt behandlingsvalg. På helsenorge.no vil vi knytte informasjonen om ventetider og antall behandlinger med informasjon om kvalitet, behandling og sykdom slik at pasienten får et bredere grunnlag for valg og helhetlig og samlet informasjon om pasientrettigheter og valgmuligheter. Dette vil bidra til å skape pasientens helsetjeneste. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 4 Om tjenesten Fritt sykehusvalg Norge 4 1 Overordnet status for Bruk av informasjonstjenesten Bruk av informasjonstjenesten - samlet oversikt Telefonhenvendelser Antall besøk på nettsiden E-post 9 3 Aktiviteter i Fritt Sykehusvalg Norge forvaltning av innholdet i tjenesten Fritt behandlingsvalg Ny nettløsning «Velg behandlingssted på helsenorge.no» Informasjonskampanje Pasientrådgivertjenesten Koordinering og møter mellom Helsedirektoratet og pasientrådgiverne Opplæringstiltak og faglig utvikling i tjenesten 14 4 Brukerundersøkelser på Frittsykehusvalg.no 15 5 Kvalitetsindikatorene «Andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no» Andel oppdaterte ventetider historisk utvikling 18 6 Avslutning Oppsummering og veien videre 21 3

5 INNLEDNING OM TJENESTEN HUSVALG NORGE Om tjenesten Fritt sykehusvalg Norge Formålet med tjenesten Fritt sykehusvalg Norge er todelt. Ved å gi samlet oversikt over behandlingssteder, behandlingstilbud, ventetider, volumtall og rettigheter skal den gjøre det mulig å ta informerte valg av behandlingssted innenfor den norske spesialisthelsetjenesten. Den skal også bidra til å utjevne forskjeller i ventetider og dermed øke effektiviteten og utnytte kapasiteten i spesialisthelsetjenesten bedre. Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for Fritt sykehusvalg Norge. Tjenesten består av nettsiden frittsykehusvalg.no og telefontjenesten De fire regionale helseforetakene har ansvar for å bemanne telefontjenesten i hver region med ett felles nasjonalt nummer (totalt om lag 12 årsverk). Telefonen besvares av erfarne, sykepleierutdannede pasientrådgivere med høy kompetanse og god kjennskap til spesialisthelsetjenestens tilbud i sine regioner. Pasientrådgiverne rapporterer gjennom sitt nasjonale nettverk til det nasjonale fagdirektørkollegiet. Telefontjenesten omfatter også informasjon og rådgivning om regionale tilbud og valgmuligheter i spesialisthelsetjenesten som avtalespesialister og «Raskere tilbake». Telefontjenesten får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Retten til Fritt sykehusvalg gjelder planlagt undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten. På nettsiden finnes informasjon om hvor et utvalg vanlige undersøkelser og behandlinger tilbys og hvor lang forventet ventetid det er ved de forskjellige behandlingsstedene. Nettsiden viser tilbud innen fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg til ventetid oppgis også antall utførte undersøkelser/behandlinger, kontaktinformasjon til behandlingsstedene og informasjon om pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten. De oppgitte ventetidene på nettsiden er forventede ventetider for pasientgruppen med lavest prioritering 1. Det er sykehusene som har ansvar for å estimere og rapportere inn ventetider til nettsiden. 1 For beskrivelse og definisjon av ventetidene som oppgis, se Veileder IS-1200 Skjønnsmessig fastsettelse av forventet ventetid for rapportering til Fritt sykehusvalg Norge (http://frittsykehusvalg.no/for-helsepersonell/) 4

6 1 OVERORDNET STATUS FOR 2014 Innføring av ordningen Fritt behandlingsvalg og planlegging av ny nettløsning for informasjonstjenesten har preget I samme tidsrom har vi ferdigstilt et større arbeid for å øke kvaliteten på innholdet på nettsiden som startet i. Hovedformålet med begge prosessene har vært å gi pasienter bedre grunnlag for å ta informerte valg av behandlingssted. Følgende mål er nådd i 2014: Forvaltningsmodell for Fritt sykehusvalg Norge er etablert og i drift Rutiner for årlig oppdatering og utvikling av innholdet i tjenesten er etablert og i drift Listen over undersøkelser og behandlinger som publiseres med forventet ventetid ble sendt på høring og besluttet utvidet fra rundt 190 til 208 undersøkelser og behandlinger Oppdaterte tall for antall behandlinger per behandlingssted er publisert Prosjekt for ny nettløsning, «Velg behandlingssted på helsenorge.no» er etablert og målbildearbeid og designprosess er gjennomført Informasjonstjenesten har bidratt i utredningen av ordningen Fritt behandlingsvalg, gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Retten til Fritt sykehusvalg ble fra utvidet til å gjelde private radiologiske institusjoner med avtale med et regionalt helseforetak og disse behandlingsstedene ble publisert på nettsiden ved årsskiftet Informasjonskampanje er gjennomført i samarbeid med de regionale helseforetakene Administrasjon av Fritt sykehusvalg Norge omfatter i tillegg drift av nettside og telefon, videreutvikling og vedlikehold av innhold, koordinering og kontakt mellom Helsedirektoratet og de regionale kontorene for Fritt sykehusvalg og opplæringstiltak. Regjeringen har lansert begrepet Pasientens helsetjeneste og innfører i 2015 ordningen Fritt behandlingsvalg som vil erstatte og utvide dagens rett til Fritt sykehusvalg. Fokus på ventetid og valgfrihet gjør kvaliteten på innholdet stadig mer relevant. En ny og mer brukervennlig nettside vil i tillegg gjøre informasjonen mer tilgjengelig slik at flere kan ta gode valg. 5

7 2 BRUK AV INFORMASJONSTJENESTEN Det foreligger ikke sikre tall på hvor mange pasienter som faktisk benytter seg av retten til å velge eller bytte sykehus. Det kan være mange grunner til at en pasient behandles ved et annet sykehus enn lokalsykehuset og i dag føres det ikke statistikk over hvem som har gjort aktive valg. Det finnes imidlertid god oversikt over bruken av informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge. Antall henvendelser per telefon og besøk på nettsiden kan tolkes som en indikator på befolkningens kjennskap til tjenesten. Bruken av nettsiden er stadig økende. 2.1 Bruk av informasjonstjenesten - samlet oversikt Figur 1 viser utvikling i bruken av tjenesten de siste fem årene. Det har vært en jevn økning i besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no og et relativt stabilt antall henvendelser til telefontjenesten Figur 1 Samlet oversikt over bruk av informasjonstjenesten på nett og telefon fra Besøk på nettsiden er definert som antall besøk registrert i perioden. Unike besøkende er antall unike besøkende på nettsiden i perioden basert på IPadresse Besøk på nettsiden Unike besøkende Telefonhenvendelser 6

8 2.2 Telefonhenvendelser Pasientrådgiverne gir individuell veiledning om pasientforløp, rettigheter og muligheter i spesialisthelsetjenesten. I 2014 mottok pasientrådgiverne i underkant av samtaler, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med. var året Fritt sykehusvalg Norge mottok flest telefoner. Figur 3 viser at det er variasjon gjennom året med en foreløpig topp i mars 2014 med ca samtaler på en måned. Det er kun Helse Nord som har hatt økning i antall telefoner fra til Telefonhenvendelser dirigeres til regionen pasienten ringer fra hvis det er ledig kapasitet. Helse Sør-Øst mottar ca. 70 prosent av samtalene (se figur 4). Telefonstatistikken viser også hva henvendelsene dreide seg om (figur 5). I 2014 var det flest samtaler knyttet til fagområdene bildediagnostikk (radiologi), psykisk helsevern for voksne (som også omfatter henvendelser om avtalespesialister innen psykisk helse), muskel-/ skjelettsystemet og bindevevet (som omfatter mye vanlig kirurgi/ortopedi). Nær 80 prosent av innringerne er pasienter, men også pårørende og helsepersonell tar kontakt. Det er et mål å øke fastlegenes kunnskap om og bruk av tjenesten, da fastlegen skal være pasientens viktigste rådgiver i valg av behandlingssted. Andel fastleger som tar kontakt har økt med 2 prosent fra. Ventetid er hovedtemaet de flest innringere er opptatt av. Figur 3 viser antall telefonhenvendelser per måned for årene, og jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 7

9 Figur 4 viser utvikling i antall telefonhenvendelser fra til 2014, fordelt på region. Region 2014 Endring fra Helse Sør-Øst % Helse Vest % Helse Midt-Norge % Helse Nord % Ikke oppgitt % Totalt % Figur 5 viser de ti mest etterspurte fagområdene på telefon i Fagområde Andel Bildediagnostikk 19 % Psykisk helsevern, voksne 17 % Muskel- og skjelettsystemet, hofte/kne/fot 10 % Annet 10 % Fordøyelsessystemet 7 % Muskel- og skjelettsystemet, arm/skuldre 5 % Hud og underhud 4 % Hjerte og blodårer 4 % Øre-, nese- og halssykdommer 3 % Øyesykdommer 3 % Sum topp % Figur 6 og 7 viser hvem som kontakter Fritt sykehusvalg Norge og hva henvendelsen gjelder i Brukergruppe Andel Henvendelsen gjelder i 2014 Prosent Pasient 77 % Ventetid 70 % Pårørende 11 % Veiledning i pasientforløp 9 % Fastlege 6 % Rettighet 8 % Sykehus 2 % Telefonnummer 6 % Andre 2 % Annet 5 % 8

10 2.3 Antall besøk på nettsiden I 2014 ble det registrert totalt ca besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no. Det tilsvarer en økning på ca. 24 prosent fra året før. Av disse var omlag unike besøkende. Det var en økning i antall besøkende hver måned sammenlignet med med unntak av april. Det var en foreløpig topp i oktober 2014 med ca besøkende på en måned. Økningen i oktober og november kan knyttes til informasjonskampanjen som ble gjennomført i denne perioden (se kap. 3). Figur 8 viser gjennomsnittlig antall nettsidebesøk per dag for frittsykehusvalg.no månedlig i perioden jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2.4 E-post Fritt sykehusvalg mottok i underkant av 440 henvendelser via e-post og kontaktskjema på nettsiden i Det tilsvarer en økning på ca. 8 prosent fra året før. Disse henvendelsene blir vanligvis besvart innen 1-3 dager. 9

11 3 AKTIVITETER I Fritt Sykehusvalg Norge forvaltning av innholdet i tjenesten Helsedirektoratet gjennomførte i et større prosjekt for å øke kvaliteten på innholdet i tjenesten. Prosjektet omfattet i praksis en full oppdatering og revisjon av innholdet i informasjonstjenesten. Et viktig resultat var etablering av en forvaltningsmodell for tjenesten som definerte roller, ansvar og rutiner. Det har gitt en solid faglig forankring i Helsedirektoratet for innholdet i tjenesten. Rutiner for årlig oppdatering av listen over undersøkelser og behandlinger er etablert og ble satt i drift i Fritt sykehusvalg Norges forvaltningsmodell består av et forvaltningsråd og en arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle fagmiljøer og avdelinger i Helsedirektoratet. I tillegg har pasientrådgivernes kompetanse og brede erfaring fra rådgiving av pasienter og oppfølging av behandlingssteder vært viktig, særlig i arbeidet med utvikling av listen over undersøkelser og behandlinger. Aktiviteter knyttet til kvaliteten på innholdet i tjenesten: 1. Listen over undersøkelser og behandlinger ble våren 2014 sendt til alle helseforetak, kontaktpersoner og en rekke organisasjoner med oppfordring om å komme med innspill. Det kom om lag 100 forslag til endringer i listen og en del andre tilbakemeldinger til tjenesten. Forslagene er gjennomgått og vurdert i arbeidsgruppen og en rekke endringer ble besluttet av forvaltningsrådet på bakgrunn av høringen. Noen tjenester ble fjernet fra listen, andre ble splittet opp og en rekke nye lagt til. Frittsykehusvalg.no presenterer i dag forventede ventetider for 208 undersøkelser og behandlinger innen somatikk, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, noe som representerer en nettoøkning på ca. 20 undersøkelser og behandlinger. 2. Definisjonene av undersøkelser og behandlinger som ligger bak statistikken over antall behandlinger (volumtall) er utvidet og oppdatert. Tall for ble publisert i juni Antall behandlinger viser hvor mange ganger behandlingsstedene har utført en bestemt undersøkelse eller behandling i løpet av ett år og brukes som en indikasjon på erfaring. Tallene er hentet fra Norsk pasientregisters (NPR) offisielle aktivitetsdata for og er 10

12 kvalitetssikret i sykehusene. Tallene er basert på en liste med definisjoner (medisinske diagnose- og prosedyrekoder) 2 utviklet og oppdatert i Helsedirektoratet. 3. Forvaltningen av informasjonstjenesten innebærer mange ulike fagområder og problemstillinger. Forvaltningsmodellen skal sikre et helhetlig eierskap til innholdet i informasjonstjenesten i Helsedirektoratet og involvering av interessenter 3. Arbeidet med revisjon av listen over undersøkelser og behandlinger og definisjoner er nå en del av den daglige driften. 4. Innen rus og psykisk helsevern er det større variasjon i behandlingstilbudene, blant annet når det gjelder tilnærming, behandlingsmetode og målgruppe. Dette er relevant informasjon ved valg av behandlingssted. Pasientrådgiverne har innhentet og publisert informasjon om både private og offentlige behandlingssteder på disse områdene. 5. Ventetid er sentralt ved beslutninger om valg av behandlingssted for mange og det er viktig at ventetidene er oppdaterte. Sykehusene har plikt til å rapportere inn ventetider månedlig og dette følges opp av pasientrådgiverne. Pasientrådgiverne har vektlagt dette spesielt og har bidratt til en klar økning i andelen oppdaterte ventetider i 2014 (se kap. 5). 3.2 Fritt behandlingsvalg Regjeringen har lansert ordningen Fritt behandlingsvalg som del av en større reform for økt valgfrihet, reduserte ventetider og økt effektivitet i helsetjenesten. Flere private skal få behandle pasienter og ledig kapasitet skal utnyttes. Pasienter skal dermed kunne velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale med et RHF og private som er godkjent som leverandør av helsetjenester. Ordningen var på høring i 2014 og ble utredet i Helsedirektoratet. I januar 2015 la regjeringen frem et lovforslag der Fritt sykehusvalg og Fritt behandlingsvalg slås sammen under navnet Fritt behandlingsvalg 4. Det foreslås at informasjonstjenesten om Fritt behandlingsvalg integreres med dagens løsninger for Fritt sykehusvalg på telefon og nett. Dette vil påvirke arbeidsoppgaver og innhold i tjenesten. Tilknyttet endringene i lovverket, leverte Helsedirektoratet i 2014 en utredning om innføring av Fritt valg innen privat rehabilitering der Fritt sykehusvalg Norge har bidratt. Andre vedtatte endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven rundt rettighetsvurdering og fristbrudd er ennå ikke trådt i kraft. Også her vil endringene kunne påvirke informasjonstjenestens oppgaver. 2 Definisjonslisten er publisert her: 3 Forvaltningsmodellen beskriver først og fremst roller og ansvar i Helsedirektoratet knyttet til innhold i tjenesten og går ikke inn på organisering av telefontjenesten eller samarbeidet mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om tjenesten. 4 Se Proposisjonen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-56-l /id /?docid=prp dddepis&ch=1&q=fritt%20behandlingsvalg&redir=true&ref=search&term=fritt%20behan dlingsvalg 11

13 3.3 Ny nettløsning «Velg behandlingssted på helsenorge.no» Frittsykehusvalg.no er på en utdatert teknisk plattform og det har over noe tid vært planer om å flytte innholdet til helsenorge.no i en mer brukervennlig løsning der det også vil være mulig å knytte informasjonen til de nasjonale kvalitetsindikatorene og til fagartikler om sykdom og behandling. Høsten 2014 ble det etablert et prosjekt for etablering av ny løsning på helsenorge.no kalt Velg behandlingssted. Nettsiden skal vise alle tilbud omfattet av Fritt behandlingsvalg, inkludert det som i dag er Fritt sykehusvalg. Det tas sikte på at den nye nettsiden vil være etablert innen ordningen med Fritt behandlingsvalg iverksettes. På lengre sikt er målet å samle ulike valgmuligheter (avtalespesialister, Raskere tilbake, utlandsbehandling, fristbrudd) og annen rettighetsinformasjon. På enda lenger sikt er målet en selvbetjeningsløsning. Nettsiden skal hente informasjon om behandlingssteder og om tilbudte undersøkelser og behandlinger fra felleskomponenten «Helsetjenestekatalogen» som også skal etableres som del av prosjektet. Helsetjenestekatalogen skal bygge på informasjon i de helseadministrative registre (behandlingssteder, adresser og kontaktinformasjon) og utvides med en oversikt over undersøkelser og behandlinger basert på utvalget i dagens fritt sykehusvalg og de nye tjenestene i fritt behandlingsvalg. Det skal også etableres en ny modul for innrapportering av forventede ventetider fra sektoren. Prosjektet har i 2014 gjennomført et arbeid innen tjenestedesign for å etablere et mer overordnet målbilde for tjenesten og for å fokusere på ulike brukergruppers behov og interesser. Det er også gjort et større planleggingsarbeid og avklaringer rundt tekniske løsninger og avhengigheter. Arbeid med interaksjonsdesign og grafisk design av den nye løsningen var en hovedaktivitet høsten 2014 og ved inngangen til 2015 var mye av forarbeidet klart til oppstart av utvikling av løsningen. 3.4 Informasjonskampanje Høsten 2014 ble det gjennomført en større informasjonskampanje for Fritt sykehusvalg i trykte og digitale medier. Kampanjen gikk i oktober og november (uke 42 45) og hadde et budsjett på ca kroner. Helsedirektoratet samarbeidet med alle fire regionale helseforetakene om denne kampanjen. Statistikken over bruksvolum viser at kampanjen resulterte i en stor økning på nettsiden, mens det ikke er tilsvarende effekt på antall telefonhenvendelser. I evalueringen av kampanjen er dette i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, der flere søker informasjon på egen hånd og færre bruker telefon. 12

14 3.5 Pasientrådgivertjenesten Pasientrådgiverne har mange andre oppgaver enn å svare på telefon om Fritt sykehusvalg. De informerer også om regionale tilbud hos avtalespesialister og Raskere tilbake og følger opp rapportering av ventetider og annen informasjon. I tillegg har de oppgaver fra de regionale helseforetakene. For eksempel har kontoret for Fritt sykehusvalg i Helse Sør-Øst jobbet systematisk med ventelisterydding og avvikling av pasienter og med opplæring i bruk av informasjonen i Fritt sykehusvalg. Slik kan tjenesten bidra til færre fristbrudd, kortere ventetid og bedre utnyttelse av kapasitet. Telefontjenesten for Fritt sykehusvalg Norge er regionalt organisert med ett nasjonalt nummer. Løsningen legger opp til at innringer får snakke med en rådgiver fra egen region hvis mulig. Omlegging av køordning for telefoner i systemet ble gjort i april Etter omleggingen avløser Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge hverandre i større grad enn tidligere. Evaluering av dette konkluderte med at den nye ordningen fungerer bedre for hele tjenesten. I mai ble telefontjenesten 800HELSE ( ) etablert i HELFO. Tjenesten har basis i det som tidligere var Helsetjenestens veiledningssenter. Tjenesten skal fungere som brukerstøtte for helsenorge.no. Pasientrådgiverne er 2. linje til 800HELSE for de nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres på helsenorge.no og vil fra 2015 fungere som 2. linje også ved spørsmål om pakkeforløp for kreft. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. Det finnes mange publikumsrettede hjelpetelefoner med delvis samme interesser, arbeidsmåter og utfordringer. I 2014 har representanter fra tjenesten Fritt sykehusvalg deltatt på et nettverksmøte, der temaet var ulike samtaleteknikker. 3.6 Koordinering og møter mellom Helsedirektoratet og pasientrådgiverne Helsedirektoratet og det nasjonale nettverket for pasientrådgiverne avholder jevnlige nasjonale koordineringsmøter. I 2014 ble det avholdt tre slike møter; i januar og mai i Helsedirektoratets lokaler i Oslo samt i september i Svolvær, Lofoten i regi av kontoret for Fritt sykehusvalg i Helse Nord. På møtene diskuteres saker og problemstillinger av relevans for tjenesten og planlegging av aktiviteter fremover. Dette er også et forum for gjensidig orientering om prosjekter og utvikling nasjonalt og lokalt. Generelt vektlegger det nasjonale nettverket behov for å nå bedre ut med informasjon om hva telefontjenesten kan tilby pasientrådgiverne informerer og gir råd om rettigheter, 13

15 pasientforløp og behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten, ikke bare om ventetider på sykehus. Astrid Brudeseth fra Helse Midt-Norge er koordinator for Det nasjonale nettverket for pasientrådgiverne i regionene. Koordinatoren har et særlig ansvar for å koordinere og representere gruppen i tillegg til å opprettholde kontakt med Helsedirektoratet. 3.7 Opplæringstiltak og faglig utvikling i tjenesten I opplæringsplanen for tjenesten fremgår det at Helsedirektoratet har hovedansvar for formidling av endringer og presiseringer i lovverket som er aktuelle for tjenesten Fritt sykehusvalg Norge. Pasientrådgiverne kan ved ønske og behov delta på Helsedirektoratets interne kurs om lovverk og forvaltning. Helsedirektoratet og nettverket av pasientrådgivere samarbeider dessuten om å arrangere jevnlige fagdager der det presenteres tema som er viktige for pasientrådgiverne i arbeidet deres. Den faglige opplæringen i 2014 inkluderer innlegg om: fagområdet rus og avhengighet ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling av kne- og hofteartrose finansieringsordninger rundt Fritt sykehusvalg, innsatsstyrt finansiering og kvalitetsbasert finansiering arbeidet til HELFO Pasientformidling og HELFO Utland 14

16 4 BRUKERUNDERSØKELSER PÅ FRITTSYKEHUSVALG.NO Som en del av prosjektet for å øke kvaliteten på innholdet i informasjonstjenesten ble det i og 2014 gjennomført tre brukerundersøkelse på nettsiden. Undersøkelsene er gjort for å kunne måle effekten av oppdateringene og for å hente innspill til ytterligere forbedringer. Første undersøkelse ble gjort i mai med oppfølging i november og mai Antall respondenter var ca i alle undersøkelsene. Det er ikke veldig store forskjeller i svarene på de tre tidspunktene og det er vanskelig å si noe entydig om effekten av de gjennomførte endringene. Resultatene fra undersøkelsene danner ikke grunnlag for å si sikkert hvor mange som faktisk benytter seg av retten til å velge sykehus. Undersøkelsen sier en del om hvordan brukerne vurderer nytten av innholdet på nettsiden og brukervennlighet. I tillegg inneholder den bakgrunnsinformasjon som alder, kjønn og utdanning hos de som svarer. Flertallet av respondenter er kvinner og tyngdepunktet ligger i aldersgruppen år. Den største brukergruppen som besøker nettsiden er pasienter (ca. 70 prosent), men det er også mange andre grupper, som for eksempel pårørende (ca. 12 prosent) og helsepersonell (ca. 14 prosent). Den største andelen er interessert i ventetid (rundt 70 prosent). Alt i alt opplever over 90 prosent nettsiden frittsykehusvalg.no som nyttig ved alle måletidspunkter. Undersøkelsen inneholder flere fritekstfelter der de som svarte ble oppfordret om å komme med generelle innspill til forbedringer og til hvordan siden skal bli mer nyttig for brukerne. Det blir en oppgave i 2015 å gå gjennom innspillene og ta disse med i det videre arbeidet med utvikling av informasjonstjenesten og en ny nettside. 15

17 Figur 9 viser fordeling på spørsmålet «Opplever du frittsykehusvalg.no som nyttig?» i henholdsvis mai, november og mai mai.13 nov.13 mai Ja Nei 16

18 5 KVALITETSINDIKATORENE «ANDEL OPPDATERTE VENTETIDER PÅ FRITTSYKEHUSVALG.NO» Det er en målsetning at alle ventetider på frittsykehusvalg.no skal være oppdaterte og korrekte til en hver tid. De forventede ventetidene på nettsiden blir derfor oppdatert månedlig, eventuelt oftere ved endringer. Det er sykehusenes ansvar å rapportere forventede ventetider til Fritt sykehusvalg (jf. Spesialisthelsetjenesteloven 3-11), og pasientrådgiverne følger opp behandlingstedene i sine regioner. De regionale kontorene for Fritt sykehusvalg har lenge rapportert inn andelen av helseforetak som har oppdaterte ventetider i løpet av de siste fire uker som en styringsindikator til sine respektive regionale helseforetak. Tallene hentes fra administrasjonsløsningen på frittsykehusvalg.no og er beregnet ut fra hvor stor andel av alle ventetider totalt på nettsiden som ble oppdatert innen fristen på fire uker. I ble andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for første gang publisert som en nasjonal kvalitetsindikator. På helsenorge.no publiseres denne indikatoren tre ganger i året for hver av sektorene somatikk (fysisk helse), psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Indikatoren brukes som et mål på hvor oppdatert informasjonen på nettstedet er, samtidig er den et mål på hvor vidt helseinstitusjonene oppfyller plikten om å gi pasienter og brukere nødvendig informasjon. Målsetningen er at andelen oppdaterte ventetider skal være 100 prosent og pasientrådgiverne jobber aktivt med dette overfor behandlingsstedene. De følger også opp kvaliteten på de estimerte ventetidene gjennom opplæring og tilbakemeldinger. Siste publiserte tall på helsenorge.no er fra 2. tertial 2014 (perioden mai-august 2014) 56. Det er små variasjoner mellom regioner og mellom sektorer. På landsbasis er andelen oppdaterte ventetider over 92 prosent i 2. tertial Samlet sett er det noe høyere andel oppdaterte tall 5 Indikatoren publiseres tre ganger i året. 3. tertial og årstall for publiseres våren Behandlingsstedstruktur for Fritt sykehusvalg Norge og nasjonale kvalitetsindikatorer er ikke satt sammen slik at alle de private er en egen gruppe, de private inngår i hvert RHF de har avtale med. Behandlingsstedsstrukturen som benyttes for beregning av aggregerte resultater ble endret våren

19 innenfor psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Figur 10 viser andel oppdaterte ventetider for alle sektorer i 2. tertial 2014 som er siste publiserte periode Hele landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Somatikk BUP TSB VOP Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. 5.1 Andel oppdaterte ventetider historisk utvikling Det har skjedd en positiv utvikling siden andel oppdaterte ventetider ble publisert første gang. Figurene viser utviklingen innen hver sektor fra 3. tertial tertial Variasjonen mellom regioner og sektorer har blitt vesentlig mindre siden. Helse Sør-Øst og Helse Nord har størst økning i andel oppdaterte ventetider i

20 Figur 11 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen fysisk helse (SOM) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Figur 12 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF 2014 Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF

21 Figur 13 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen psykisk helsevern for voksne (VOP) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Figur 14 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. 20

22 6 AVSLUTNING 6.1 Oppsummering og veien videre Etableringen av en solid faglig forvaltningsmodell rundt Fritt sykehusvalg Norge har styrket kvaliteten i tjenesten og gjort innholdet mer relevant, oppdatert og brukervennlig. Arbeidet med en ny nettløsning vil gi pasienter og fastleger en mer brukervennlig løsning der informasjonen er helhetlig og bedre integrert. Målet er at flere blir kjent med sine rettigheter, og valgmuligheter og at flere vil kunne bruke rettighetene sine. Arbeidet med utvikling av tjenesten forutsetter at vi ser den som en helhet bestående av en nettside og en telefontjeneste. Målet med Fritt behandlingsvalg er økt valgfrihet. Det forutsetter god informasjon. I den nye informasjonsløsningen skal pasienter få tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid og i riktig kanal på nett, telefon og i annen kommunikasjon fra helsetjenesten. Her har både myndigheter, pasientrådgiverne, behandlingsstedene og fastlegene viktige roller. 21

23 Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: 22

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Rapport IS-0412. Årsrapport 2013 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-0412. Årsrapport 2013 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-0412 Årsrapport 2013 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2013 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 02/2014 Bestillingsnummer: IS-0412 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

FRITT BEHANDLINGSVAL. v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest. 8.

FRITT BEHANDLINGSVAL. v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest. 8. FRITT BEHANDLINGSVAL v/liv Torunn Rundhovde, Pasientrådgjevar, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helse Vest 8. Mars 2017 Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted Pasientrådgivertelefon: 800

Detaljer

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/7402-4 Saksbehandler: Bjørnar Alexander Andreassen Dato: 22.09.2015 Høring om fritt rehabiliteringsvalg

Detaljer

Fritt behandlingsvalg habilitering og rehabilitering

Fritt behandlingsvalg habilitering og rehabilitering Fritt behandlingsvalg habilitering og rehabilitering Nettverksmøte hjerterehabilitering Feiring 24.3.2017 Sølvi Holmgren Agenda Fritt behandlingsvalg - bakgrunn Informasjonstjenesten Endringer fra 1.7.2017

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr. 06/2017 Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Analysenotat 06/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 06

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/6754-2 Dato: 26.08.14 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Status for Fritt behandlingsvalg

Status for Fritt behandlingsvalg Rapport IS-2577 Status for Fritt behandlingsvalg Desember 2016 Publikasjonens tittel: Rapportnummer Status for Fritt behandlingsvalg IS-2577 Utgitt: 12/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2009

www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2009 www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2009 HELSE MIDT NORGE Kontoret for Fritt Sykehusvalg i Midt Norge Januar 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Organisering og ansatte i tjenesten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Registrering og rapportering til NPR

Registrering og rapportering til NPR Registrering og rapportering til NPR Mette Ertsgaard, Norsk pasientregister(npr) 24.08.2012 Registrering og rapportering til NPR 1 Tema i denne sesjonen Norsk pasientregister Bruksområder Aktivitetstall

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1. Rundskriv IS-2388 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.0 Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp?

Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp? Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp? Helsepoli3sk seminar i Midt- Norge 28. november 2014 Statssekretær Anne Grethe

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: K. Tjeldnes/A. E. Rødvei, 75 51 29 00 Bodø, 14.12.2012 Styresak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av

Detaljer

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasient- og brukerrettighetsloven Levende juridisk instrument i sikringen av pasienters

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

PAKKEFORLØP FOR KREFT

PAKKEFORLØP FOR KREFT PAKKEFORLØP FOR KREFT KLARA HAMMERLUND DIAKONHJEMMET SYKEHUS 06.04.2016 Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikkemedisinsk begrunnet ventetid, slik at pasientene opplever

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2010

Ventetider og pasientrettigheter 2010 IS-1895 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2011 Bestillingsnummer: IS-1895 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004.

INTERNT NOTAT. Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. INTERNT NOTAT TIL: FRA: EMNE: STYRET I HELSE VEST RHF HERLOF NILSSEN VENTETIDER - FOKUSOMRÅDE DATO: 10. AUGUST 2010 Bakgrunn Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2010 Kontoret For Fritt Sykehusvalg/Regional koordinator I Midt-Norge

www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2010 Kontoret For Fritt Sykehusvalg/Regional koordinator I Midt-Norge www.frittsykehusvalg.no Informasjonstelefonen 800 41 004 Årsmelding 2010 Kontoret For Fritt Sykehusvalg/Regional koordinator I Midt-Norge Januar 2011 Innholdsfortegnelse side 1.0 Organisering og ansatte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag

Pakkeforløp hjerneslag Pakkeforløp hjerneslag Oktober 2015 Oppdraget Helsedirektoratets tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet: I forbindelse med revidering av Nasjonale faglige retningslinjer Behandling og rehabilitering

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Rundskriv IS-5/2014 Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Publikasjonens tittel: Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Nasjonale kvalitetsindikatorer Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. nov 2014 Janne Lind, Helsedirektoratet Innhold Hva

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus FagligprosjektlederTorhild T. Hovdal Fastlegeseminar Lovisenberg, klinikksjef NWI, Anne-Stine Meltzer, fagansvarlig pakkeforløp barn og unge Et utviklingsarbeid med

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer