Rapport IS Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge"

Transkript

1 Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

2 Publikasjonens tittel: Årsrapport Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling statistikk og kodeverk (EHSK) Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-2272 Barbra Schjoldager Frisvold og Frøydis Nyhus Myhre

3 FORORD Retten til Fritt sykehusvalg betyr at en pasient som er henvist til undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten, selv kan velge behandlingssted. Rettigheten ble innført på nasjonalt nivå da Pasientrettighetsloven trådte i kraft i Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, og består i dag av en nettside og en telefontjeneste. Denne rappporten oppsummerer status, aktiviteter og utvikling i I 2014 startet et omfattende arbeid med å flytte nettsiden for Fritt sykehusvalg inn på helsenorge.no. Den nye løsningen «Velg behandlingssted» på helsenorge.no skal også omfatte Fritt behandlingsvalg som regjeringen innfører i Utredning og forberedelse av den nye rettigheten og av nettsiden har preget I 2014 fortsatte også arbeidet med å utvikle og oppdatere innholdet på nettsiden. Listen over undersøkelser og behandlinger er utvidet fra rundt 190 til 208 etter høringsrunde med innspill fra sektoren og oppdaterte tall for «antall behandlinger» (volumtall) er publisert. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med pasientrådgiverne i tjenesten. Retten til Fritt sykehusvalg vil i 2015 utvides og endre navn til Fritt behandlingsvalg. På helsenorge.no vil vi knytte informasjonen om ventetider og antall behandlinger med informasjon om kvalitet, behandling og sykdom slik at pasienten får et bredere grunnlag for valg og helhetlig og samlet informasjon om pasientrettigheter og valgmuligheter. Dette vil bidra til å skape pasientens helsetjeneste. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 4 Om tjenesten Fritt sykehusvalg Norge 4 1 Overordnet status for Bruk av informasjonstjenesten Bruk av informasjonstjenesten - samlet oversikt Telefonhenvendelser Antall besøk på nettsiden E-post 9 3 Aktiviteter i Fritt Sykehusvalg Norge forvaltning av innholdet i tjenesten Fritt behandlingsvalg Ny nettløsning «Velg behandlingssted på helsenorge.no» Informasjonskampanje Pasientrådgivertjenesten Koordinering og møter mellom Helsedirektoratet og pasientrådgiverne Opplæringstiltak og faglig utvikling i tjenesten 14 4 Brukerundersøkelser på Frittsykehusvalg.no 15 5 Kvalitetsindikatorene «Andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no» Andel oppdaterte ventetider historisk utvikling 18 6 Avslutning Oppsummering og veien videre 21 3

5 INNLEDNING OM TJENESTEN HUSVALG NORGE Om tjenesten Fritt sykehusvalg Norge Formålet med tjenesten Fritt sykehusvalg Norge er todelt. Ved å gi samlet oversikt over behandlingssteder, behandlingstilbud, ventetider, volumtall og rettigheter skal den gjøre det mulig å ta informerte valg av behandlingssted innenfor den norske spesialisthelsetjenesten. Den skal også bidra til å utjevne forskjeller i ventetider og dermed øke effektiviteten og utnytte kapasiteten i spesialisthelsetjenesten bedre. Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for Fritt sykehusvalg Norge. Tjenesten består av nettsiden frittsykehusvalg.no og telefontjenesten De fire regionale helseforetakene har ansvar for å bemanne telefontjenesten i hver region med ett felles nasjonalt nummer (totalt om lag 12 årsverk). Telefonen besvares av erfarne, sykepleierutdannede pasientrådgivere med høy kompetanse og god kjennskap til spesialisthelsetjenestens tilbud i sine regioner. Pasientrådgiverne rapporterer gjennom sitt nasjonale nettverk til det nasjonale fagdirektørkollegiet. Telefontjenesten omfatter også informasjon og rådgivning om regionale tilbud og valgmuligheter i spesialisthelsetjenesten som avtalespesialister og «Raskere tilbake». Telefontjenesten får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Retten til Fritt sykehusvalg gjelder planlagt undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten. På nettsiden finnes informasjon om hvor et utvalg vanlige undersøkelser og behandlinger tilbys og hvor lang forventet ventetid det er ved de forskjellige behandlingsstedene. Nettsiden viser tilbud innen fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg til ventetid oppgis også antall utførte undersøkelser/behandlinger, kontaktinformasjon til behandlingsstedene og informasjon om pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten. De oppgitte ventetidene på nettsiden er forventede ventetider for pasientgruppen med lavest prioritering 1. Det er sykehusene som har ansvar for å estimere og rapportere inn ventetider til nettsiden. 1 For beskrivelse og definisjon av ventetidene som oppgis, se Veileder IS-1200 Skjønnsmessig fastsettelse av forventet ventetid for rapportering til Fritt sykehusvalg Norge (http://frittsykehusvalg.no/for-helsepersonell/) 4

6 1 OVERORDNET STATUS FOR 2014 Innføring av ordningen Fritt behandlingsvalg og planlegging av ny nettløsning for informasjonstjenesten har preget I samme tidsrom har vi ferdigstilt et større arbeid for å øke kvaliteten på innholdet på nettsiden som startet i. Hovedformålet med begge prosessene har vært å gi pasienter bedre grunnlag for å ta informerte valg av behandlingssted. Følgende mål er nådd i 2014: Forvaltningsmodell for Fritt sykehusvalg Norge er etablert og i drift Rutiner for årlig oppdatering og utvikling av innholdet i tjenesten er etablert og i drift Listen over undersøkelser og behandlinger som publiseres med forventet ventetid ble sendt på høring og besluttet utvidet fra rundt 190 til 208 undersøkelser og behandlinger Oppdaterte tall for antall behandlinger per behandlingssted er publisert Prosjekt for ny nettløsning, «Velg behandlingssted på helsenorge.no» er etablert og målbildearbeid og designprosess er gjennomført Informasjonstjenesten har bidratt i utredningen av ordningen Fritt behandlingsvalg, gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Retten til Fritt sykehusvalg ble fra utvidet til å gjelde private radiologiske institusjoner med avtale med et regionalt helseforetak og disse behandlingsstedene ble publisert på nettsiden ved årsskiftet Informasjonskampanje er gjennomført i samarbeid med de regionale helseforetakene Administrasjon av Fritt sykehusvalg Norge omfatter i tillegg drift av nettside og telefon, videreutvikling og vedlikehold av innhold, koordinering og kontakt mellom Helsedirektoratet og de regionale kontorene for Fritt sykehusvalg og opplæringstiltak. Regjeringen har lansert begrepet Pasientens helsetjeneste og innfører i 2015 ordningen Fritt behandlingsvalg som vil erstatte og utvide dagens rett til Fritt sykehusvalg. Fokus på ventetid og valgfrihet gjør kvaliteten på innholdet stadig mer relevant. En ny og mer brukervennlig nettside vil i tillegg gjøre informasjonen mer tilgjengelig slik at flere kan ta gode valg. 5

7 2 BRUK AV INFORMASJONSTJENESTEN Det foreligger ikke sikre tall på hvor mange pasienter som faktisk benytter seg av retten til å velge eller bytte sykehus. Det kan være mange grunner til at en pasient behandles ved et annet sykehus enn lokalsykehuset og i dag føres det ikke statistikk over hvem som har gjort aktive valg. Det finnes imidlertid god oversikt over bruken av informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge. Antall henvendelser per telefon og besøk på nettsiden kan tolkes som en indikator på befolkningens kjennskap til tjenesten. Bruken av nettsiden er stadig økende. 2.1 Bruk av informasjonstjenesten - samlet oversikt Figur 1 viser utvikling i bruken av tjenesten de siste fem årene. Det har vært en jevn økning i besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no og et relativt stabilt antall henvendelser til telefontjenesten Figur 1 Samlet oversikt over bruk av informasjonstjenesten på nett og telefon fra Besøk på nettsiden er definert som antall besøk registrert i perioden. Unike besøkende er antall unike besøkende på nettsiden i perioden basert på IPadresse Besøk på nettsiden Unike besøkende Telefonhenvendelser 6

8 2.2 Telefonhenvendelser Pasientrådgiverne gir individuell veiledning om pasientforløp, rettigheter og muligheter i spesialisthelsetjenesten. I 2014 mottok pasientrådgiverne i underkant av samtaler, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med. var året Fritt sykehusvalg Norge mottok flest telefoner. Figur 3 viser at det er variasjon gjennom året med en foreløpig topp i mars 2014 med ca samtaler på en måned. Det er kun Helse Nord som har hatt økning i antall telefoner fra til Telefonhenvendelser dirigeres til regionen pasienten ringer fra hvis det er ledig kapasitet. Helse Sør-Øst mottar ca. 70 prosent av samtalene (se figur 4). Telefonstatistikken viser også hva henvendelsene dreide seg om (figur 5). I 2014 var det flest samtaler knyttet til fagområdene bildediagnostikk (radiologi), psykisk helsevern for voksne (som også omfatter henvendelser om avtalespesialister innen psykisk helse), muskel-/ skjelettsystemet og bindevevet (som omfatter mye vanlig kirurgi/ortopedi). Nær 80 prosent av innringerne er pasienter, men også pårørende og helsepersonell tar kontakt. Det er et mål å øke fastlegenes kunnskap om og bruk av tjenesten, da fastlegen skal være pasientens viktigste rådgiver i valg av behandlingssted. Andel fastleger som tar kontakt har økt med 2 prosent fra. Ventetid er hovedtemaet de flest innringere er opptatt av. Figur 3 viser antall telefonhenvendelser per måned for årene, og jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 7

9 Figur 4 viser utvikling i antall telefonhenvendelser fra til 2014, fordelt på region. Region 2014 Endring fra Helse Sør-Øst % Helse Vest % Helse Midt-Norge % Helse Nord % Ikke oppgitt % Totalt % Figur 5 viser de ti mest etterspurte fagområdene på telefon i Fagområde Andel Bildediagnostikk 19 % Psykisk helsevern, voksne 17 % Muskel- og skjelettsystemet, hofte/kne/fot 10 % Annet 10 % Fordøyelsessystemet 7 % Muskel- og skjelettsystemet, arm/skuldre 5 % Hud og underhud 4 % Hjerte og blodårer 4 % Øre-, nese- og halssykdommer 3 % Øyesykdommer 3 % Sum topp % Figur 6 og 7 viser hvem som kontakter Fritt sykehusvalg Norge og hva henvendelsen gjelder i Brukergruppe Andel Henvendelsen gjelder i 2014 Prosent Pasient 77 % Ventetid 70 % Pårørende 11 % Veiledning i pasientforløp 9 % Fastlege 6 % Rettighet 8 % Sykehus 2 % Telefonnummer 6 % Andre 2 % Annet 5 % 8

10 2.3 Antall besøk på nettsiden I 2014 ble det registrert totalt ca besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no. Det tilsvarer en økning på ca. 24 prosent fra året før. Av disse var omlag unike besøkende. Det var en økning i antall besøkende hver måned sammenlignet med med unntak av april. Det var en foreløpig topp i oktober 2014 med ca besøkende på en måned. Økningen i oktober og november kan knyttes til informasjonskampanjen som ble gjennomført i denne perioden (se kap. 3). Figur 8 viser gjennomsnittlig antall nettsidebesøk per dag for frittsykehusvalg.no månedlig i perioden jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2.4 E-post Fritt sykehusvalg mottok i underkant av 440 henvendelser via e-post og kontaktskjema på nettsiden i Det tilsvarer en økning på ca. 8 prosent fra året før. Disse henvendelsene blir vanligvis besvart innen 1-3 dager. 9

11 3 AKTIVITETER I Fritt Sykehusvalg Norge forvaltning av innholdet i tjenesten Helsedirektoratet gjennomførte i et større prosjekt for å øke kvaliteten på innholdet i tjenesten. Prosjektet omfattet i praksis en full oppdatering og revisjon av innholdet i informasjonstjenesten. Et viktig resultat var etablering av en forvaltningsmodell for tjenesten som definerte roller, ansvar og rutiner. Det har gitt en solid faglig forankring i Helsedirektoratet for innholdet i tjenesten. Rutiner for årlig oppdatering av listen over undersøkelser og behandlinger er etablert og ble satt i drift i Fritt sykehusvalg Norges forvaltningsmodell består av et forvaltningsråd og en arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle fagmiljøer og avdelinger i Helsedirektoratet. I tillegg har pasientrådgivernes kompetanse og brede erfaring fra rådgiving av pasienter og oppfølging av behandlingssteder vært viktig, særlig i arbeidet med utvikling av listen over undersøkelser og behandlinger. Aktiviteter knyttet til kvaliteten på innholdet i tjenesten: 1. Listen over undersøkelser og behandlinger ble våren 2014 sendt til alle helseforetak, kontaktpersoner og en rekke organisasjoner med oppfordring om å komme med innspill. Det kom om lag 100 forslag til endringer i listen og en del andre tilbakemeldinger til tjenesten. Forslagene er gjennomgått og vurdert i arbeidsgruppen og en rekke endringer ble besluttet av forvaltningsrådet på bakgrunn av høringen. Noen tjenester ble fjernet fra listen, andre ble splittet opp og en rekke nye lagt til. Frittsykehusvalg.no presenterer i dag forventede ventetider for 208 undersøkelser og behandlinger innen somatikk, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, noe som representerer en nettoøkning på ca. 20 undersøkelser og behandlinger. 2. Definisjonene av undersøkelser og behandlinger som ligger bak statistikken over antall behandlinger (volumtall) er utvidet og oppdatert. Tall for ble publisert i juni Antall behandlinger viser hvor mange ganger behandlingsstedene har utført en bestemt undersøkelse eller behandling i løpet av ett år og brukes som en indikasjon på erfaring. Tallene er hentet fra Norsk pasientregisters (NPR) offisielle aktivitetsdata for og er 10

12 kvalitetssikret i sykehusene. Tallene er basert på en liste med definisjoner (medisinske diagnose- og prosedyrekoder) 2 utviklet og oppdatert i Helsedirektoratet. 3. Forvaltningen av informasjonstjenesten innebærer mange ulike fagområder og problemstillinger. Forvaltningsmodellen skal sikre et helhetlig eierskap til innholdet i informasjonstjenesten i Helsedirektoratet og involvering av interessenter 3. Arbeidet med revisjon av listen over undersøkelser og behandlinger og definisjoner er nå en del av den daglige driften. 4. Innen rus og psykisk helsevern er det større variasjon i behandlingstilbudene, blant annet når det gjelder tilnærming, behandlingsmetode og målgruppe. Dette er relevant informasjon ved valg av behandlingssted. Pasientrådgiverne har innhentet og publisert informasjon om både private og offentlige behandlingssteder på disse områdene. 5. Ventetid er sentralt ved beslutninger om valg av behandlingssted for mange og det er viktig at ventetidene er oppdaterte. Sykehusene har plikt til å rapportere inn ventetider månedlig og dette følges opp av pasientrådgiverne. Pasientrådgiverne har vektlagt dette spesielt og har bidratt til en klar økning i andelen oppdaterte ventetider i 2014 (se kap. 5). 3.2 Fritt behandlingsvalg Regjeringen har lansert ordningen Fritt behandlingsvalg som del av en større reform for økt valgfrihet, reduserte ventetider og økt effektivitet i helsetjenesten. Flere private skal få behandle pasienter og ledig kapasitet skal utnyttes. Pasienter skal dermed kunne velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale med et RHF og private som er godkjent som leverandør av helsetjenester. Ordningen var på høring i 2014 og ble utredet i Helsedirektoratet. I januar 2015 la regjeringen frem et lovforslag der Fritt sykehusvalg og Fritt behandlingsvalg slås sammen under navnet Fritt behandlingsvalg 4. Det foreslås at informasjonstjenesten om Fritt behandlingsvalg integreres med dagens løsninger for Fritt sykehusvalg på telefon og nett. Dette vil påvirke arbeidsoppgaver og innhold i tjenesten. Tilknyttet endringene i lovverket, leverte Helsedirektoratet i 2014 en utredning om innføring av Fritt valg innen privat rehabilitering der Fritt sykehusvalg Norge har bidratt. Andre vedtatte endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven rundt rettighetsvurdering og fristbrudd er ennå ikke trådt i kraft. Også her vil endringene kunne påvirke informasjonstjenestens oppgaver. 2 Definisjonslisten er publisert her: 3 Forvaltningsmodellen beskriver først og fremst roller og ansvar i Helsedirektoratet knyttet til innhold i tjenesten og går ikke inn på organisering av telefontjenesten eller samarbeidet mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om tjenesten. 4 Se Proposisjonen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-56-l /id /?docid=prp dddepis&ch=1&q=fritt%20behandlingsvalg&redir=true&ref=search&term=fritt%20behan dlingsvalg 11

13 3.3 Ny nettløsning «Velg behandlingssted på helsenorge.no» Frittsykehusvalg.no er på en utdatert teknisk plattform og det har over noe tid vært planer om å flytte innholdet til helsenorge.no i en mer brukervennlig løsning der det også vil være mulig å knytte informasjonen til de nasjonale kvalitetsindikatorene og til fagartikler om sykdom og behandling. Høsten 2014 ble det etablert et prosjekt for etablering av ny løsning på helsenorge.no kalt Velg behandlingssted. Nettsiden skal vise alle tilbud omfattet av Fritt behandlingsvalg, inkludert det som i dag er Fritt sykehusvalg. Det tas sikte på at den nye nettsiden vil være etablert innen ordningen med Fritt behandlingsvalg iverksettes. På lengre sikt er målet å samle ulike valgmuligheter (avtalespesialister, Raskere tilbake, utlandsbehandling, fristbrudd) og annen rettighetsinformasjon. På enda lenger sikt er målet en selvbetjeningsløsning. Nettsiden skal hente informasjon om behandlingssteder og om tilbudte undersøkelser og behandlinger fra felleskomponenten «Helsetjenestekatalogen» som også skal etableres som del av prosjektet. Helsetjenestekatalogen skal bygge på informasjon i de helseadministrative registre (behandlingssteder, adresser og kontaktinformasjon) og utvides med en oversikt over undersøkelser og behandlinger basert på utvalget i dagens fritt sykehusvalg og de nye tjenestene i fritt behandlingsvalg. Det skal også etableres en ny modul for innrapportering av forventede ventetider fra sektoren. Prosjektet har i 2014 gjennomført et arbeid innen tjenestedesign for å etablere et mer overordnet målbilde for tjenesten og for å fokusere på ulike brukergruppers behov og interesser. Det er også gjort et større planleggingsarbeid og avklaringer rundt tekniske løsninger og avhengigheter. Arbeid med interaksjonsdesign og grafisk design av den nye løsningen var en hovedaktivitet høsten 2014 og ved inngangen til 2015 var mye av forarbeidet klart til oppstart av utvikling av løsningen. 3.4 Informasjonskampanje Høsten 2014 ble det gjennomført en større informasjonskampanje for Fritt sykehusvalg i trykte og digitale medier. Kampanjen gikk i oktober og november (uke 42 45) og hadde et budsjett på ca kroner. Helsedirektoratet samarbeidet med alle fire regionale helseforetakene om denne kampanjen. Statistikken over bruksvolum viser at kampanjen resulterte i en stor økning på nettsiden, mens det ikke er tilsvarende effekt på antall telefonhenvendelser. I evalueringen av kampanjen er dette i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, der flere søker informasjon på egen hånd og færre bruker telefon. 12

14 3.5 Pasientrådgivertjenesten Pasientrådgiverne har mange andre oppgaver enn å svare på telefon om Fritt sykehusvalg. De informerer også om regionale tilbud hos avtalespesialister og Raskere tilbake og følger opp rapportering av ventetider og annen informasjon. I tillegg har de oppgaver fra de regionale helseforetakene. For eksempel har kontoret for Fritt sykehusvalg i Helse Sør-Øst jobbet systematisk med ventelisterydding og avvikling av pasienter og med opplæring i bruk av informasjonen i Fritt sykehusvalg. Slik kan tjenesten bidra til færre fristbrudd, kortere ventetid og bedre utnyttelse av kapasitet. Telefontjenesten for Fritt sykehusvalg Norge er regionalt organisert med ett nasjonalt nummer. Løsningen legger opp til at innringer får snakke med en rådgiver fra egen region hvis mulig. Omlegging av køordning for telefoner i systemet ble gjort i april Etter omleggingen avløser Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge hverandre i større grad enn tidligere. Evaluering av dette konkluderte med at den nye ordningen fungerer bedre for hele tjenesten. I mai ble telefontjenesten 800HELSE ( ) etablert i HELFO. Tjenesten har basis i det som tidligere var Helsetjenestens veiledningssenter. Tjenesten skal fungere som brukerstøtte for helsenorge.no. Pasientrådgiverne er 2. linje til 800HELSE for de nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres på helsenorge.no og vil fra 2015 fungere som 2. linje også ved spørsmål om pakkeforløp for kreft. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning. Det finnes mange publikumsrettede hjelpetelefoner med delvis samme interesser, arbeidsmåter og utfordringer. I 2014 har representanter fra tjenesten Fritt sykehusvalg deltatt på et nettverksmøte, der temaet var ulike samtaleteknikker. 3.6 Koordinering og møter mellom Helsedirektoratet og pasientrådgiverne Helsedirektoratet og det nasjonale nettverket for pasientrådgiverne avholder jevnlige nasjonale koordineringsmøter. I 2014 ble det avholdt tre slike møter; i januar og mai i Helsedirektoratets lokaler i Oslo samt i september i Svolvær, Lofoten i regi av kontoret for Fritt sykehusvalg i Helse Nord. På møtene diskuteres saker og problemstillinger av relevans for tjenesten og planlegging av aktiviteter fremover. Dette er også et forum for gjensidig orientering om prosjekter og utvikling nasjonalt og lokalt. Generelt vektlegger det nasjonale nettverket behov for å nå bedre ut med informasjon om hva telefontjenesten kan tilby pasientrådgiverne informerer og gir råd om rettigheter, 13

15 pasientforløp og behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten, ikke bare om ventetider på sykehus. Astrid Brudeseth fra Helse Midt-Norge er koordinator for Det nasjonale nettverket for pasientrådgiverne i regionene. Koordinatoren har et særlig ansvar for å koordinere og representere gruppen i tillegg til å opprettholde kontakt med Helsedirektoratet. 3.7 Opplæringstiltak og faglig utvikling i tjenesten I opplæringsplanen for tjenesten fremgår det at Helsedirektoratet har hovedansvar for formidling av endringer og presiseringer i lovverket som er aktuelle for tjenesten Fritt sykehusvalg Norge. Pasientrådgiverne kan ved ønske og behov delta på Helsedirektoratets interne kurs om lovverk og forvaltning. Helsedirektoratet og nettverket av pasientrådgivere samarbeider dessuten om å arrangere jevnlige fagdager der det presenteres tema som er viktige for pasientrådgiverne i arbeidet deres. Den faglige opplæringen i 2014 inkluderer innlegg om: fagområdet rus og avhengighet ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling av kne- og hofteartrose finansieringsordninger rundt Fritt sykehusvalg, innsatsstyrt finansiering og kvalitetsbasert finansiering arbeidet til HELFO Pasientformidling og HELFO Utland 14

16 4 BRUKERUNDERSØKELSER PÅ FRITTSYKEHUSVALG.NO Som en del av prosjektet for å øke kvaliteten på innholdet i informasjonstjenesten ble det i og 2014 gjennomført tre brukerundersøkelse på nettsiden. Undersøkelsene er gjort for å kunne måle effekten av oppdateringene og for å hente innspill til ytterligere forbedringer. Første undersøkelse ble gjort i mai med oppfølging i november og mai Antall respondenter var ca i alle undersøkelsene. Det er ikke veldig store forskjeller i svarene på de tre tidspunktene og det er vanskelig å si noe entydig om effekten av de gjennomførte endringene. Resultatene fra undersøkelsene danner ikke grunnlag for å si sikkert hvor mange som faktisk benytter seg av retten til å velge sykehus. Undersøkelsen sier en del om hvordan brukerne vurderer nytten av innholdet på nettsiden og brukervennlighet. I tillegg inneholder den bakgrunnsinformasjon som alder, kjønn og utdanning hos de som svarer. Flertallet av respondenter er kvinner og tyngdepunktet ligger i aldersgruppen år. Den største brukergruppen som besøker nettsiden er pasienter (ca. 70 prosent), men det er også mange andre grupper, som for eksempel pårørende (ca. 12 prosent) og helsepersonell (ca. 14 prosent). Den største andelen er interessert i ventetid (rundt 70 prosent). Alt i alt opplever over 90 prosent nettsiden frittsykehusvalg.no som nyttig ved alle måletidspunkter. Undersøkelsen inneholder flere fritekstfelter der de som svarte ble oppfordret om å komme med generelle innspill til forbedringer og til hvordan siden skal bli mer nyttig for brukerne. Det blir en oppgave i 2015 å gå gjennom innspillene og ta disse med i det videre arbeidet med utvikling av informasjonstjenesten og en ny nettside. 15

17 Figur 9 viser fordeling på spørsmålet «Opplever du frittsykehusvalg.no som nyttig?» i henholdsvis mai, november og mai mai.13 nov.13 mai Ja Nei 16

18 5 KVALITETSINDIKATORENE «ANDEL OPPDATERTE VENTETIDER PÅ FRITTSYKEHUSVALG.NO» Det er en målsetning at alle ventetider på frittsykehusvalg.no skal være oppdaterte og korrekte til en hver tid. De forventede ventetidene på nettsiden blir derfor oppdatert månedlig, eventuelt oftere ved endringer. Det er sykehusenes ansvar å rapportere forventede ventetider til Fritt sykehusvalg (jf. Spesialisthelsetjenesteloven 3-11), og pasientrådgiverne følger opp behandlingstedene i sine regioner. De regionale kontorene for Fritt sykehusvalg har lenge rapportert inn andelen av helseforetak som har oppdaterte ventetider i løpet av de siste fire uker som en styringsindikator til sine respektive regionale helseforetak. Tallene hentes fra administrasjonsløsningen på frittsykehusvalg.no og er beregnet ut fra hvor stor andel av alle ventetider totalt på nettsiden som ble oppdatert innen fristen på fire uker. I ble andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for første gang publisert som en nasjonal kvalitetsindikator. På helsenorge.no publiseres denne indikatoren tre ganger i året for hver av sektorene somatikk (fysisk helse), psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Indikatoren brukes som et mål på hvor oppdatert informasjonen på nettstedet er, samtidig er den et mål på hvor vidt helseinstitusjonene oppfyller plikten om å gi pasienter og brukere nødvendig informasjon. Målsetningen er at andelen oppdaterte ventetider skal være 100 prosent og pasientrådgiverne jobber aktivt med dette overfor behandlingsstedene. De følger også opp kvaliteten på de estimerte ventetidene gjennom opplæring og tilbakemeldinger. Siste publiserte tall på helsenorge.no er fra 2. tertial 2014 (perioden mai-august 2014) 56. Det er små variasjoner mellom regioner og mellom sektorer. På landsbasis er andelen oppdaterte ventetider over 92 prosent i 2. tertial Samlet sett er det noe høyere andel oppdaterte tall 5 Indikatoren publiseres tre ganger i året. 3. tertial og årstall for publiseres våren Behandlingsstedstruktur for Fritt sykehusvalg Norge og nasjonale kvalitetsindikatorer er ikke satt sammen slik at alle de private er en egen gruppe, de private inngår i hvert RHF de har avtale med. Behandlingsstedsstrukturen som benyttes for beregning av aggregerte resultater ble endret våren

19 innenfor psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Figur 10 viser andel oppdaterte ventetider for alle sektorer i 2. tertial 2014 som er siste publiserte periode Hele landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Somatikk BUP TSB VOP Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. 5.1 Andel oppdaterte ventetider historisk utvikling Det har skjedd en positiv utvikling siden andel oppdaterte ventetider ble publisert første gang. Figurene viser utviklingen innen hver sektor fra 3. tertial tertial Variasjonen mellom regioner og sektorer har blitt vesentlig mindre siden. Helse Sør-Øst og Helse Nord har størst økning i andel oppdaterte ventetider i

20 Figur 11 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen fysisk helse (SOM) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Figur 12 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF 2014 Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF

21 Figur 13 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen psykisk helsevern for voksne (VOP) Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. Figur 14 viser andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF Hele landet - Helse Midt-Norge RHF - Helse Nord RHF - Helse Sør-Øst RHF - Helse Vest RHF Kilde: frittsykehusvalg.no / helsenorge.no. 20

22 6 AVSLUTNING 6.1 Oppsummering og veien videre Etableringen av en solid faglig forvaltningsmodell rundt Fritt sykehusvalg Norge har styrket kvaliteten i tjenesten og gjort innholdet mer relevant, oppdatert og brukervennlig. Arbeidet med en ny nettløsning vil gi pasienter og fastleger en mer brukervennlig løsning der informasjonen er helhetlig og bedre integrert. Målet er at flere blir kjent med sine rettigheter, og valgmuligheter og at flere vil kunne bruke rettighetene sine. Arbeidet med utvikling av tjenesten forutsetter at vi ser den som en helhet bestående av en nettside og en telefontjeneste. Målet med Fritt behandlingsvalg er økt valgfrihet. Det forutsetter god informasjon. I den nye informasjonsløsningen skal pasienter få tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid og i riktig kanal på nett, telefon og i annen kommunikasjon fra helsetjenesten. Her har både myndigheter, pasientrådgiverne, behandlingsstedene og fastlegene viktige roller. 21

23 Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: 22

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1577 Harald G. Sunde, tlf. 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 61/2014 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Rapport IS-2178 Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Inkludering av private rehabiliteringsinstitusjoner i ordningen med fritt sykehusvalg Publikasjonens tittel: Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer