ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG"

Transkript

1 ÅRSMELDING HOVUDFOKUS I 2014 INFORMASJONSTJENESTEN FRITT SYKEHUSVALG Fritt sykehusvalg Norge er en tjeneste som skal gi pasienter den informasjonen de trenger for å ta gode valg. Tjenesten ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, og består i dag av en nettside og en telefontjeneste. Formålet med tjenesten Fritt sykehusvalg Norge er todelt. Ved å gi samlet oversikt over behandlingssteder, behandlingstilbud, ventetider, volumtall og rettigheter skal den gjøre det mulig å ta informerte valg av behandlingssted innenfor den norske spesialisthelsetjenesten. Den skal også bidra til å utjevne forskjeller i ventetider og dermed øke effektiviteten og utnytte kapasiteten i spesialisthelsetjenesten bedre. Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for Fritt sykehusvalg Norge. Tjenesten består av nettsiden frittsykehusvalg.no og telefontjenesten De fire regionale helseforetakene har ansvar for å bemanne telefontjenesten i hver region med ett felles nasjonalt nummer (totalt om lag 12 årsverk). I Helse Midt-Norge har Astrid Brudeseth denne funksjonen som pasientrådgiver i tjenesten Fritt Sykehusvalg Norge og arbeidsgiveransvaret er lagt til Samhandlingsavdelingen i Helse Møre og Romsdal. Pasientrådgiverne rapporterer gjennom sitt nasjonale nettverk til det nasjonale fagdirektørkollegiet. Denne Årsrapporten er kopiert bakerst i dette dokumentet. Telefontjenesten omfatter også informasjon og rådgivning om regionale tilbud og valgmuligheter i spesialisthelsetjenesten som avtalespesialister og «Raskere tilbake». Det er et mål å forbedre tjenesten og pasientenes grunnlag for gode valg ytterligere i tiden fremover. Retten til Fritt sykehusvalg vil utvides og endre navn til Fritt behandlingsvalg. På helsenorge.no vil vi knytte informasjonen om ventetider og antall behandlinger med informasjon om kvalitet, behandling og sykdom slik at pasienten får et bredere grunnlag for valg og helhetlig og samlet informasjon om pasientrettigheter og valgmuligheter. Dette vil være et bidrag til å skape pasientens helsetjeneste. I 2014 har vi ferdigstilt et større arbeid for å øke kvaliteten på innholdet på nettsiden. Hovedformålet har vært å gi pasienter bedre grunnlag for å ta informerte valg av behandlingssted. Listen over undersøkelser og behandlinger er utvidet fra rundt 190 til 208 etter høringsrunde med innspill fra sektoren og oppdaterte tall for «antall behandlinger» (volumtall) er publisert. Arbeidet har vært organisert som er prosjekt der fagmiljøer i Helsedirektoratet, RHF/pasientrådgiverne og behandlingsstedene har vært involvert. Regjeringen har lansert ordningen Fritt behandlingsvalg som del av en større reform for økt valgfrihet, reduserte ventetider og økt effektivitet i helsetjenesten. Flere private skal få behandle pasienter og ledig kapasitet skal utnyttes. Pasienter skal dermed kunne velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale med et RHF og private som er godkjent som leverandør av helsetjenester. Ordningen var på høring i 2014 og ble utredet i Helsedirektoratet. I januar 1

2 2015 la regjeringen frem et lovforslag der Fritt sykehusvalg og Fritt behandlingsvalg slås sammen under navnet Fritt behandlingsvalg. Det foreslås at informasjonstjenesten om Fritt behandlingsvalg integreres med dagens løsninger for Fritt sykehusvalg på telefon og nett. Dette vil påvirke arbeidsoppgaver og innhold i tjenesten. I 2014 startet arbeidet med å flytte nettsiden for Fritt sykehusvalg inn på helsenorge.no. Den nye løsningen skal også omfatte den nye ordningen Fritt behandlingsvalg. Bruk av informasjonstjenesten: Det foreligger ikke sikre tall på hvor mange pasienter som faktisk benytter seg av retten til å velge eller bytte sykehus. Det kan være mange grunner til at en pasient behandles ved et annet sykehus enn lokalsykehuset og i dag føres det ikke statistikk over hvem som har gjort aktive valg. Det finnes imidlertid god oversikt over bruken av informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge. Antall henvendelser per telefon og besøk på nettsiden kan tolkes som en indikator på befolkningens kjennskap til tjenesten. Bruken av nettsiden er stadig økende. Figur 1 viser utvikling i bruken av tjenesten de siste fem årene. Det har vært en jevn økning i besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no og et relativt stabilt antall henvendelser til telefontjenesten Figur 1 Samlet oversikt over bruk av informasjonstjenesten på nett og telefon fra Besøk på nettsiden er definert som antall besøk registrert i perioden. Unike besøkende er antall unike besøkende på nettsiden i perioden basert på IPadresse Besøk på nettsiden Unike besøkende Telefonhenvendelser Pasientrådgiverne gir individuell veiledning om pasientforløp, rettigheter og muligheter i spesialisthelsetjenesten. I 2014 mottok pasientrådgiverne i underkant av samtaler, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med var året Fritt sykehusvalg Norge mottok flest telefoner. Figur 1 viser at det er variasjon gjennom året med en foreløpig topp i mars 2014 med ca samtaler på en måned. Det er kun Helse Nord som har hatt økning i antall 2

3 telefoner fra 2013 til Telefonhenvendelser dirigeres til regionen pasienten ringer fra hvis det er ledig kapasitet. Helse Sør-Øst mottar ca. 70 prosent av samtalene (se figur 3). Telefonstatistikken viser også hva henvendelsene dreide seg om (figur 4). I 2014 var det flest samtaler knyttet til fagområdene bildediagnostikk (radiologi), psykisk helsevern for voksne (som også omfatter henvendelser om avtalespesialister innen psykisk helse), muskel-/ skjelettsystemet og bindevevet (som omfatter mye vanlig kirurgi/ortopedi). Nær 80 prosent av innringerne er pasienter, men også pårørende og helsepersonell tar kontakt. Det er et mål å øke fastlegenes kunnskap om og bruk av tjenesten, da fastlegen skal være pasientens viktigste rådgiver i valg av behandlingssted. Andel fastleger som tar kontakt har økt med 2 prosent fra Ventetid er hovedtemaet de flest innringere er opptatt av. Figur 2 viser antall telefonhenvendelser per måned for årene 2012, 2013 og jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Figur 3 viser utvikling i antall telefonhenvendelser fra 2013 til 2014, fordelt på region. Region Endring fra Helse Sør-Øst % Helse Vest % Helse Midt-Norge % Helse Nord % Ikke oppgitt % Totalt % 3

4 Figur 4 viser de ti mest etterspurte fagområdene på telefon i Fagområde Andel Bildediagnostikk 19 % Psykisk helsevern, voksne 17 % Muskel- og skjelettsystemet, hofte/kne/fot 10 % Annet 10 % Fordøyelsessystemet 7 % Muskel- og skjelettsystemet, arm/skuldre 5 % Hud og underhud 4 % Hjerte og blodårer 4 % Øre-, nese- og halssykdommer 3 % Øyesykdommer 3 % Sum topp % Figur 5 og 6 viser hvem som kontakter Fritt sykehusvalg Norge og hva henvendelsen gjelder i Brukergruppe Andel Henvendelsen gjelder i 2014 Prosent Pasient 77 % Ventetid 70 % Pårørende 11 % Veiledning i pasientforløp 9 % Fastlege 6 % Rettighet 8 % Sykehus 2 % Telefonnummer 6 % Andre 2 % Annet 5 % Regional koordinator for avtalespesialister Helse Midt-Norge innførte i 2009 nye rutiner/systemer for henvisninger til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Det ble etablert en ordning med en regional koordinator som skulle bistå i videre henvisningen til spesialisthelsetjenesten. Oppgaven som regional koordinator ble tillagt pasientrådgiveren i Midt-Norge. Det er liten ledig kapasitet blant avtalespesialistene i regionen, men erfaringene så langt viser at vi med de nye retningslinjene har fått et system som gjør at avtalespesialistene kan informere både om manglende og ledig kapasitet til koordinatoren. Koordinatoren kan slik benyttes som formidlingssentral for både pasienter, henvisende leger og avtalespesialistene. Figur 7 viser en oppsummering av 2014 når det gjelder henvisninger til avtalespesialister som har blitt formidlet videre. 4

5 Figur 7 viser månedlig antall henvisninger Måned 2014 Januar 10 Februar 11 Mars 12 April 19 Mai 13 Juni 11 Juli 14 August 17 September 8 Oktober 11 November 15 Desember 15 totalt 156 Viderehenvist til antall henv. prosent Annen avtalespesialist % Distriktspsykiatrisk senter % Annet for eksempel Betania Malvik,psyk pol NTNU,retur etc % totalt 156 Antallet på 156 er en økning fra Antallet henvisninger tidligere år har vært: 2009 (fra mai) : : : : :117 Over halvparten som blir videre-henvist til DPS. Som tidligere år er >80% av henvisningene pasienter hjemmehørende i Trondheim. 5

6 Årsrapport 2014 «Nettverk for pasientrådgivere, Fritt sykehusvalg Norge» Tidsperiode: Utvalgets navn: Fritt sykehusvalg Norge, Nettverk for pasientrådgivere i tjenesten. Navn på leder: Mandat: Sammensetning: Astrid Brudeseth, pasientrådgiver i Helse Midt-Norge har vært nettverkets leder fra Oppgaven som leder går på omgang mellom regionene. Nettverket skal arbeide for at informasjonstjenesten blir utført på en enhetlig og koordinert måte og imøtekommer brukernes behov for informasjon og service. Faste representanter etter RHF er: Helse Sør-Øst: Sidsel Gjertsen og Trude Hirgum. Helse Vest: Liv Torunn Rundhovde Helse Midt-Norge: Astrid Brudeseth. Helse Nord: Sissel Juliussen. Andre pasientrådgivere deltar også, dersom de har anledning. Nettverkets kontaktperson i Helsedirektoratet er seniorrådgiver Barbra Schjoldager Frisvold, avdeling statistikk og kodeverk. Hun deltar i praksis på alle møter. Møtevirksomhet: Det er holdt 3 møter 2014, i januar, mai og september. Aktivitet generelt Svartjenesten mottok i underkant av samtaler i 2014, det er en nedgang på 5 % fra I 2014 ble det registrert totalt besøk på nettsiden frittsykehusvalg.no dette tilsvarer en økning på 24 % fra året før. Viktige saker 2014: 1.0 Forvaltning av innholdet på nettstedet Helsedirektoratet gjennomførte i et større prosjekt for å øke kvaliteten på innholdet i tjenesten. Prosjektet omfattet i praksis en full oppdatering og revisjon av innholdet i informasjonstjenesten. Rutiner for årlig oppdatering av listen over undersøkelser og behandlinger er etablert og ble satt i drift i Forvaltningsmodellen består av et forvaltningsråd og en arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle fagmiljøer og avdelinger i Helsedirektoratet, i tillegg til representant fra pasientrådgiverne Listen over undersøkelser og behandlinger på ble våren 2014 sendt til alle helseforetak, kontaktpersoner og en rekke organisasjoner med oppfordring om å komme med innspill. Det kom om lag 6

7 100 forslag til endringer i listen. Etter en gjennomgang i arbeidsgruppen ble det foretatt justeringer og 208 undersøkelser og behandlinger blir presentert. 1.2 Det er gjort en gjennomgang av volumdefinisjon og oppdatert informasjon om antall behandlinger per behandlingssted ble publisert i juni Tallene ble hentet fra Norsk pasientregisters offisielle aktivitetsdata for 2013 og ble kvalitetssikret i sykehusene. 2. Fritt behandlingsvalg Regjeringen har lansert ordningen Fritt behandlingsvalg som del av en større reform for økt valgfrihet, reduserte ventetider og økt effektivitet i helsetjenesten. I januar 2015 ble det foreslått at informasjonstjenesten om Fritt behandlingsvalg, integreres med dagens løsninger for Fritt sykehusvalg på telefon og nett. Dette vil påvirke arbeidsoppgaver og innhold i tjenesten. Andre vedtatte endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven rundt rettighetsvurdering og fristbrudd er ennå ikke trådt i kraft, men vil også kunne påvirke informasjonstjenestens oppgaver. 3. Ny nettløsning «velg behandlingssted på helsenorge.no» Det har over lengre tid vært planer om å flytte innholdet på frittsykehusvalg.no til helsenorge.no. Arbeidet startet i 2014, og pasientrådgiverne i tjenesten har vært sentrale deltakere i prosessen. Den nye løsningen skal vise alle tilbud omfattet av Fritt behandlingsvalg, inkludert det som i dag er Fritt sykehusvalg. Det tas sikte på at den nye nettsiden vil være etablert innen ordningen med Fritt behandlingsvalg iverksettes. På lengre sikt er målet å samle ulike valgmuligheter (avtalespesialister, Raskere tilbake, utlandsbehandling, fristbrudd) og annen rettighetsinformasjon på nettsiden. 4. Pasientrådgivertjenesten Pasientrådgiverne har andre tilknyttede oppgaver i tillegg til å svare på henvendelser til pasientrådgivertjenesten. De informerer også om regionale tilbud hos avtalespesialister, raskere tilbake og følger opp rapportering av ventetider og annen informasjon. I tillegg har de oppgaver for de regionale helseforetakene. For eksempel er kontoret for Fritt sykehusvalg i Helse Sør-Øst en integrert del 7

8 av Tilgjengelighetsprosjektet i regionen og bidrar som et supplement til annen ventelisterydding ved å kontakte pasienter pr telefon med tilbud om raskere behandling et annet sted. Kontoret gir også opplæring til helseforetakansatte om denne type rydding innenfor eget helseforetak. Slik bidrar tjenesten til færre fristbrudd, kortere ventetid og bedre utnyttelse av kapasitet. Helsedirektoratet har hovedansvar for formidling av endringer og presiseringer i lovverket som er aktuelle og kan ved ønske og behov delta på Helsedirektoratets interne kurs om lovverk og forvaltning. Det arrangeres jevnlig fagdager med aktuelle temaer som er viktige for pasientrådgiverne i arbeidet. Pasientrådgiverne er 2. linje til 800HELSE for de nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres på helsenorge.no og vil fra 2015 fungere som 2. linje også ved spørsmål om pakkeforløp for kreft. 5. Informasjonskampanje Høsten 2014 ble det gjennomført en større informasjonskampanje for Fritt sykehusvalg i trykte og digitale medier. Kampanjen gikk i oktober og november (uke 42 45) og hadde et budsjett på ca kroner. Helsedirektoratet samarbeidet med alle fire regionale helseforetakene om denne kampanjen. Statistikken over bruksvolum viser at kampanjen resulterte i en stor økning på nettsiden, mens det ikke er tilsvarende effekt på antall telefonhenvendelser. I evalueringen av kampanjen er dette i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, der flere søker informasjon på egen hånd og færre bruker telefon. 6. Andel oppdaterte ventetider som nasjonal-kvalitetsindikator Andel oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no ble publisert for første gang som nasjonal kvalitetsindikator i Pasientrådgiverne utfører beregning av indikatoren. På helsenorge.no publiseres denne indikatoren tre ganger i året for hver av sektorene somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 7. Brukerundersøkelser på Som en del av prosjektet for å øke kvaliteten på innholdet i informasjonstjenesten ble det i 2013 og 2014 gjennomført tre brukerundersøkelser. Undersøkelsene viser blant annet at flertallet av de som besøker nettsiden er pasienter (ca70 prosent) Andre store grupper er 8

9 pårørende og helsepersonell. Alt i alt opplever over 90 prosent nettsiden frittsykehusvalg.no som nyttig ved alle måletidspunkter. Egenevaluering Andre oppgaver: Bør nettverket videreføres? Erfaringer av styringsmessig verdi: Forumet er et viktig bindeledd mellom de regionale svartjenestene og Helsedirektoratet. Nettverket utarbeider telefonstatistikk for svartjenesten og beregning av nasjonal kvalitetsindikator. Videreføring er ønskelig. Tjenesten har tidligere år gitt innspill om at sykehusene i stor grad praktiserer lovverket slik at behandlingsfristen er innfridd ved start av utredning vi erfarer at denne praksisen fortsatt er gjeldende. Dato: 10.mars 2015, Sted: Molde. Vi vil fremheve tjenestens store verdi med tanke på pasientflyt og avvikling av langtidsventende. Dette er et arbeid som vil videreføres og styrkes i alle regioner. Signatur: Astrid Brudeseth, telefon , e-post: 9

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Rapport IS-2178 Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon Inkludering av private rehabiliteringsinstitusjoner i ordningen med fritt sykehusvalg Publikasjonens tittel: Fritt valg av privat rehabiliteringsinstitusjon

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune SINTEF A12783 RAPPORT Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune Karl-Gerhard Hem, Silja Rønningsen og Eva Lassemo SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer