NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap"

Transkript

1 NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2010 POL1006 JAPANSK KULTUR OG POLITISK-ØKONOMISKE SYSTEM JAPAN S CULTURE AND POLITICAL ECONOMICAL SYSTEM Faglig kontakt under eksamen: Natsuyo Ishibashi ( ) Eksamensdato: Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte hjelpemidler: Ingen Antall sider bokmål: 2 Antall sider nynorsk: 3 Antall sider engelsk: 2 Sensurdato: BOKMÅL Vennligst besvar de følgende spørsmålene. Svar enten på SPØRSMÅL A eller B. Inkluder alle underspørsmålene i din besvarelse. Anfør hvilket spørsmål du besvarer (A eller B) i begynnelsen av essayet. Les spørsmålene nøye før du svarer. Du kan svare på engelsk eller norsk. SPØRSMÅL A SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) implementerte to politiske tiltak (opprettholdelsen av keiserdømmet og Artikkel 9 i Fredskonstitusjonen) i løpet av den amerikanske okkupasjonsperioden ( ). Drøft virkningen av disse to på japansk etterkrigspolitikk og utenriksforhold. [Totalt kan besvarelsen gi 100 poengs uttelling, hvert underspørsmål utgjør 20 poeng av disse] 1. Hvorfor, ifølge John Dowers Embracing Defeat (1999), inkluderte general MacArthur Artikkel 9 i den japanske konstitusjonen? Hva er sammenhengen mellom Artikkel 9 og opprettholdelsen av keiserdømmet? [20 poeng] 2. Forklar hvordan opprettholdelsen av keiserdømmet påvirket japansk politikk og samfunnsliv i etterkrigstiden. Inkluder Norma Fields In the Realm of a Dying Emperor (1991/1993) i drøftingen din. [20 poeng]

2 3. Hvordan har Japan tolket Artikkel 9 siden fredskonstitusjonen ble introdusert av SCAP i 1946? Hvordan har den japanske regjering tolket Artikkel 9? Hvordan har det japanske folk strides om tolkningen av Artikkel 9 i etterkrigstiden? Hva er de fem store spørsmålene angående tolkningen av Artikkel 9? [20 poeng] 4. Har Artikkel 9 fungert som en bremse på japansk gjenopprustning? [20 poeng] 5. Hvorfor vil ikke (eller kan ikke) den japanske regjering revidere Artikkel 9? Hva er fordelene og ulempene for Japan av Artikkel 9? [20 poeng] SPØRSMÅL B Drøft japansk politikk, økonomi og utenriksforhold fra 1945 og frem til i dag. [100 poeng] 1. Forklar hvordan Japan kunne oppnå stor økonomisk vekst etter nederlaget i Inkluder utviklingsstat og industripolitikk i drøftingen. Inkluder konkrete eksempler på industripolitikk. [20 poeng] 2. Hvilke innenlandske og internasjonale faktorer gjorde det mulig for Japan å implementere utviklingsstatspolitikk helt frem til 1980-tallet? [20 poeng] 3. Hva skjedde med japansk politikk og økonomi på 1990-tallet? Hva skjedde med de innenlandske og internasjonale faktorene som hadde muliggjort utviklingsstatspolitikken? Hva var det som førte til forandringene i japansk politikk og økonomi, så vel som i landets utenriksforhold på 1990-tallet? [20 poeng] 4. Hvilke faktorer/hendelser førte på begynnelsen av 1990-tallet til at den amerikanskjapanske alliansen begynte å svikte? Og hva førte så til at Japan og USA mot midten av tiåret igjen begynte å finne sammen? Hva slags internasjonale faktorer/hendelser drev på midten og slutten av 1990-tallet Japan i retning av realismen? [20 poeng] 5. Hvilke utenrikspolitiske utfordringer står Japan overfor i det 21. århundre (med andre ord, Japan siden år 2000)? Inkluder Yian Hes artikkel (2007) i drøftingen din. [20 poeng] NYNORSK Ver vennleg og svar på dei følgjande spørsmåla. Svar anten på SPØRSMÅL A eller B. Inkluder alle underspørsmåla i svaret ditt. Vis i byrjinga av essayet kva spørsmål du svarer på (A eller B). Les spørsmåla nøye før du svarer. Du kan svare på engelsk eller norsk..

3 SPØRSMÅL A SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) implementerte to politiske tiltak (oppretthaldinga av keiserdømmet og Artikkel 9 i Fredskonstitusjonen) gjennom den amerikanske okkupasjonen ( ). Drøft verknadene av dei to på etterkrigspolitikken og utanrikstilhøva til Japan. [Svaret kan totalt gi 100 poengs utteljing, kvart underspørsmål utgjer 20 poeng av desse] 1. Kvifor, ifølgje John Dowers Embracing Defeat (1999), inkluderte general MacArthur Artikkel 9 i den japanske konstitusjonen? Kva er samanhangen mellom Artikkel 9 og oppretthaldinga av keisardømmet? [20 poeng] 2. Forklar korleis oppretthaldinga av keisardømmet påverka japansk politikk og samfunnsliv i etterkrigstida. Inkluder Norma Fields In the Realm of a Dying Emperor (1991/1993) i drøftinga di. [20 poeng] 3. Korleis har Japan tolka Artikkel 9 sidan fredskonstitusjonen vart introdusert av SCAP i 1946? Korleis har den japanske regjeringa tolka Artikkel 9? Korleis har det japanske folket gjennom etterkrigstida vore ueinige om tolkinga av Artikkel 9? Kva er dei fem store spørsmåla om tolkinga av Artikkel 9? [20 poeng] 4. Har Artikkel 9 vore ei bremse på japansk gjenopprusting? [20 poeng] 5. Kvifor vil ikkje (eller kan ikkje) den japanske regjeringa revidere Artikkel 9? Kva er fordelane og ulempene av Artikkel 9 for Japan? [20 poeng] SPØRSMÅL B Drøft japansk politikk, økonomi og utanrikstilhøve frå 1945 til i dag. [100 poeng] 1. Forklar korleis Japan kunne oppnå stor økonomisk vekst etter nederlaget i Inkluder utviklingsstat og industripolitikk i drøftinga di. Inkluder konkrete døme på industripolitikk. [20 poeng] 2. Kva innanlandske og internasjonale faktorar gjorde det mogleg for Japan å implementere utviklingsstatspolitikk heilt fram til 1980-talet? [20 poeng] 3. Kva hende med japansk politikk og økonomi på 1990-talet? Kva hende med de innanlandske og internasjonale faktorane som hadde gjort utviklingsstatspolitikken

4 mogleg? Kva førte til forandringane i japansk politikk og økonomi, og i utanrikstilhøva på 1990-talet? [20 poeng] 4. Kva faktorar/hendingar førte i byrjinga på 1990-talet til at den amerikansk-japanske alliansen byrja svikte? Og kva førte så til at Japan og USA mot midten av tiåret igjen byrja søkje seg saman? Kva slags internasjonale faktorar/hendingar dreiv på midten og slutten av 1990-talet Japan i retning realismen? [20 poeng] 5. Kva utanrikspolitiske utfordringar står Japan overfor i det 21. hundreåret (med andre ord, Japan sidan år 2000)? Inkluder Yian Hes artikkel (2007) i drøftinga di. [20 poeng] ENGLISH Please answer the following questions. Please choose either QUESTION A or B. Please indicate which question (A or B) you are going to answer at the beginning of your essay. Include all subquestions to your answer. Please read the questions carefully before you write your answer. You may answer in either English or Norwegian. QUESTION A Please discuss the impact of the two policies (the retention of the emperor and Article 9 of the Peace Constitution) implemented by the SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) during the U.S. occupation period ( ) on subsequent postwar Japanese politics and foreign relations. [Your answer can give a total of 100 points, each sub question is worth 20 points] 1. According to John Dower s Embracing Defeat (1999), why did General MacArthur insert Article 9 into the Japanese Constitution? How is the origin of Article 9 related to the retention of the emperor? [20 points] 2. Explain how the retention of the emperor influenced postwar Japanese politics and society. Include Norma Field s In the Realm of a Dying Emperor (1991/1993) into your discussion. [20 points] 3. How have the Japanese interpreted Article 9 since the Peace Constitution was introduced by the SCAP in 1946? How has the Japanese government interpreted Article 9? How have the Japanese people contested over how to interpret Article 9 for

5 postwar decades? What are the five major questions regarding the interpretation of Article 9? [20 points] 4. Has Article 9 worked as a restraint on Japan s rearmament? [20 pts] 5. Why does not (or cannot) the Japanese government revise Article 9? What are the advantage and disadvantage of Article 9 for Japan? [20 points] QUESTION B Please discuss postwar Japanese politics, economy, and foreign relations from 1945 to the present. [Total 100 points] 1. Explain how Japan achieved high economic growth after it was defeated in Include developmental state and industrial policies in your discussion. Include concrete examples of the industrial policies. [20 points] 2. What kinds of domestic and international factors made it possible for Japan to pursue developmental state policies until 1980s? [20 points] 3. What happened to Japanese politics and economy in the 1990s? What happened to the domestic and international factors that had made it possible for Japan to pursue the developmental state policies? What brought changes to Japanese politics and economy as well as to its foreign relations in the 1990s? [20 points] 4. What kind of factors/events made the US-Japan alliance adrift in the early 1990s? Then, what led Japan and the US to work together again the middle of the 1990s? What kind of international factors/events push Japan toward realism in the mid-late 1990s? [20 points] 5. What are challenges for the 21 st century Japan (in other words, Japan after year 2000) in terms of its foreign relations? Please include Yian He s article (2007) into your discussion. [20 points]

Eksamen 21.11.2013. ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 ENG1002 og ENG1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 31.05.2012. SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2012. SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.2012 SPR3008 Internasjonal engelsk Elevar/Elever og Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Den offentlege forvaltninga av reindrifta

Den offentlege forvaltninga av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlege forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga Den offentlige forvaltningen av reindrifta Sigrid Skålnes Den offentlige forvaltninga av reindrifta - omdømmeundersøkinga

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Et rom for seg selv til å skrive

Et rom for seg selv til å skrive Notat 16/2006 Marit Ulvund Et rom for seg selv til å skrive VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit Ulvund Høgskulen i Volda 0805-8075 Marit Ulvund http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten

Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten UTBILDNING & DEMOKRATI 2004, VOL 13, NR 2, S 13 44 Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten Lise Vislie The philosophers of the Enlightenment age formulated a set of new ideas and visions about access

Detaljer