Vi tar tak - for Marker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar tak - for Marker!"

Transkript

1 Vi tar tak - for Marker! VALGPROGRAM FOR MARKER SP

2 Side 2 Senterpar)et vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for si< eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Senterpar)et tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene )l fram)dige generasjoner. De<e preger par)ets syn på naturen, miljøet og økonomien. Sten Morten Henningsmoen (42) Ordførerkandidat. Personal- og organisasjonsrådgiver i Aremark kommune. Gruppeleder for Marker SP., Ansvarlig økonomistyring Bredbåndsutbygging og kollekivilbud i kommunen Forebyggende arbeid og gode friidsilbud for barn og unge. BærekraLig utvikling Sylvia Brandsrud (38) 2. kandidat. Barnehagestyrer for Øymark barnehage, melkeprodusent og fotballmamma. - Alle skal ha mulighet Il å bli den beste utgaven av seg selv. Gammel som ung. - Øke statusen Il landbruket, gjøre folk bevisste på vikigheten av bøndenes innsats alle må vi ha mat! - Marker kommune skal bli førstevalget når du skal velge bosted, feriemål eller ønsker rekreasjon, vi skal ha de mest aprakive arbeidsplasse HOVEDSAKER FOR MARKER SP I PERIODEN: Å snu økonomisk underskudd Il overskudd, slik at vi igjen kan ha et økonomisk handlingsrom for å utvikle kommunen videre At Marker kan bestå som egen kommune og som et levende lokalsamfunn Tyngre satsing på utbygging av fiberbasert bredbånd Bedre kollekivilbud med fokus på ungdom og pendlere Gode oppvekstvilkår for barn og unge med et rikt og variert friidsilbud, en god skole og gode barnehager En god eldreomsorg som er rustet for å møte de økende behovene som kommer de nærmeste årene Næringsutvikling i hele kommunen Større rom for næringsvirksomhet i 100- meterssonen langs vassdraget, og for boligbygging nær vann i sentrumsområdet. Landbruksmelding for Marker kommune SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA De gode nærmiljøene skapes av lokalt engasjement og ak)ve ildsjeler. Levende lokalsamfunn forutse<er frivillighet, kultur og dugnadsånd. Senterpar)et ønsker ikke en ensreeng av norske lokalsamfunn. Vi vil gi folk mulighet )l å velge å bo i by eller i bygd. For å gjøre denne valgmuligheten reell må det legges )l re<e for a<rak)ve lokalsamfunn som folk trives i. Marker kommune har et rikt kulturliv, en særdeles akiv og handlekralig frivillig sektor, og et næringsliv som er opptap av utvikling i kommunen. DePe er en helt avgjørende faktor for at Marker har blip et så aprakivt sted å bo som det er i dag. Kommunen må være en akiv støpe- og medspiller for det frivillige engasjementet i Marker! Neste valgperiode vil være preget av at kommunen må hente inn underskudd og bygge opp nye reserver, men Marker Sp vil at depe gjøres samidig som vi beholder god kvalitet i tjenestene. Vi må heve blikket og tenke framover. I depe programmet vil vi vise hva vil med Marker i fremiden.

3 Side 3 OPPVEKST BARN OG UNGE Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en forutsetning for at mange vil bosepe seg og bli boende i Marker kommune. En god start i livet med en god helsestasjonstjeneste, gode barnhager, en god skole og et godt og variert friidsilbud i gode nærmiljøer gir våre ungdommer gode forutsetninger når de skal ut i verden for å ta utdanning og jobbe. Med posiive minner om oppveksten i Marker vil også flere velge å flype Ilbake når Iden for å sile familie er kommet. Senterpar)et ønsker et mangfold av barnehager som har det )l felles at de leverer tjenester med god kvalitet, der lek og omsorg er i sentrum. Kvalitet er helt avgjørende for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. De<e omfa<er både den pedagogiske kvaliteten, de ansa<es faglige kompetanse, fysiske omgivelser og antall barn per ansa<. Senterpar)et vil legge )l re<e for både private og offentlige barnehager, og en trygg og stabil finansiering er avgjørende for å sikre de<e. Marker kommune er en aprakiv kommune å bo i. Marker SenterparI vil jobbe for at Marker fortsap skal være et sted folk ønsker å flype og reise Il. For å sikre depe må det Il enhver Id være ledige boligtomter. Det må være et variert utvalg av tomter Ilgjengelig. Selv om hoveddelen av veksten i Marker bør komme i sentrumsnære områder må det også være gode muligheter for spredt boligbygging. Interesserte må kunne finne tomter og boliger som ligger i nærheten av vassdraget og andre naturområder. For at det skal være aprakivt å bosepe seg i Marker må vi opprepholde et rikt kulturliv. Vi må ha et levende sentrum der vi tar vare på det særpreget som finnes, samidig som vi sikrer videre utvikling ved å støpe opp om nye ideer og Iltak. DePe sikres gjennom et tep samarbeid med frivillige lag og foreninger og næringslivet i kommunen. Videre utvikling av torget vil være et fokusområde for SenterparIet når det gjelder sentrumsutvikling. Utbygging av fiberbasert bredbånd er en forutsetning for å sikre bose_ng og næringsutvikling i hele kommunen. Thor Amund Halvorsrud (40), 3. kandidat Gårdbruker Arbeide for å gjøre Marker aprakivt for eksisterende næringsliv, og IlrePelegge for nyetableringer i kommunen RePe søkelys mot tverrfaglig forebyggende arbeid for barn og unge, med fokus på styrking av barneverntjenesten og helsestasjonen SePe fokus på grunneiers re_gheter Liv Helene Solberg (53) 4. kandidat Rådgiver i SkaP Øst og Illitsvalgt i NTL skap Øst Jeg vil jobbe for at Marker skal være en god kommune å bo i, og for at Marker skal bestå som egen kommune. Senterpar)et mener at frihet )l å finne gode lokale løsninger er bedre enn nasjonal standardisering av skoledagen. Vi mener at den enkelte skole og den enkelte lærer må få større frihet og mulighet )l å gi nødvendig )lpasset opplæring. Vi må fortse<e arbeidet med å gjøre ungdomsskolen mer prak)sk og relevant for arbeidslivet.

4 Side 4 Thor Mauritzen (46) 5. kandidat Skogsarbeider, leder for sikkerhet/ linjerydder hos Skogsmann/ Hafslund, gårdbruker OpprePholde den gode skolen og den gode eldreomsorgen vi har i kommunen KulturakIviteter, bla.a. teater, sluser, dampbåter, og alt av kultur og idrep for barn og unge. Frivilligheten og dugnadsånden i kommunen er stor, og den må kommunen støpe og bygge opp under. Marker Sp vil at det tverrfaglige forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen videreutvikles, med fokus på Idlig innsats at helsesøstertjenesten bør styrkes i tråd med Ilførte statlige midler videreføre UKH som et flaggskip for kommunens ungdomsarbeid at Marker fortsap skal være et lokalsamfunn med MOT sikre god støpe og oppfølging av frivillige lag og foreninger som gir et friidsilbud Il barn og unge i kommunen opprepholde et mangfoldig barnehageilbud i Marker innføre bemanningsnorm i barnehagen UtnyPe mulighetene som ligger i tomten på Grimsby bedre, og bygge ny kommunal barnehage der. DePe framstår for oss som den mest egnede tomten og det rimeligste alternaivet at skolen skal være en arena der alle kan lykkes og trives blant annet med mer prakisk repet opplæring og mer fysisk akivitet sikre gode muligheter for eper- og videreutdanning for ansape i barnehage og skole bidra Il en statusheving av yrkesfagene at kommunen skal bli en mer akiv skole- og barnehageeier gjennom tepere oppfølging i oppvekst og kulturutvalget Tove Granli Foss (50) 6. kandidat Barnehagelærer, pedagogisk leder i Rømskog barnehage Gode oppvekstvilkår for barn og unge Marker skal være en god kommune å bo i ELDREOMSORG Marker kommune vil i årene som kommer oppleve en stor økning i antallet innbyggere i aldersgruppene fra 67 år og oppover. Allerede i kommende valgperiode vil denne økningen være markant. Eldreomsorg må derfor være et hovedsatsingsområde for kommunen de neste fire årene. Senterpar)et ønsker ikke bare år )l livet, men liv )l åra. SenterparIet ønsker en individuell Klpasning i omsorgstjenesten, frihet for eldre Il å velge en trygg alderdom i eget hjem, og trygghet for at et profesjonelt Ilbud er der når man trenger det. Vi må sikre god kvalitet i kommunens tjenester, samidig som vi sikrer Ilgang Il nødvendig kompetanse gjennom tep samarbeid med andre kommuner. Senterpar)et vil sikre mulighet )l enerom for den enkelte og )l å bo sammen for par.

5 Side 5 Dersom kommunen jobber målrepet med folkehelse, kosthold, trening og rehabilitering for den enkelte, viser erfaringer at flere kan velge å bo hjemme lenger. For å få depe Il vil SenterparIet fokusere på utvikling og styrking av de hjemmebaserte tjenestene, slik at flest mulig kan leve akive liv i eget nærmiljø og eget hjem så lenge som mulig, dersom man ønsker det. Det er en rivende utvikling når det gjelder nye teknologiske hjelpemidler innen helse- og omsorgssektoren. Det kan kreve både innsats og investeringer å ta noe av depe i bruk. SamIdig vil det kunne gi gevinst i form av både høyere effekivitet og bedre kvalitet. Et eksempel kan være muligheter for videosamtale mellom ansape og pleietrengende som bor hjemme, som et supplement Il ordinære hjemmebesøk. Per Øivind Falkenberg Krog (46) 7. kandidat Bonde Marker Sp vil styrke hjemmebaserte tjenester og dagilbud for eldre fortsepe satsing på demensomsorg. Kommunen skal ha et tverrfaglig demensteam med ansvar for utredning og oppfølging. styrke innsatsen på helseforebyggende arbeid repet mot alle aldersgrupper akivt støpe frivillige lag og foreningers engasjement for og med eldre sikre god kvalitet i tjenestene gjennom blant annet muligheter for eper- og videreutdanning for ansape, og Ilstrekkelig bemanning ta i bruk ny omsorgsteknologi der depe på en god måte kan bidra Il å heve kvaliteten på tjenestene at egne innbyggere med behov prioriteres framfor at vi leier ut sykehjemsplasser Il andre kommuner Næringsutvikling SenterparIet er opptap av å legge forholdene Il repe for næringsutvikling i hele kommunen. Hovedoppgaven for kommunen er å skape gode rammevilkår for næringslivet, blant annet ved å sørge for utbygging av nødvendig infrastruktur som vann og avløp, veier, internep og så videre. Vi må også Il enhver Id sørge for at det er Ilgjengelige næringstomter for aktører som ønsker å etablere seg i Marker. Kommunen må også ha kompetanse Il å drive god rådgivning og støpe for næringsdrivende. Marianne Maugsten Røen (56) 8. kandidat Boleder i Eidsberg kommune og bonde. Bevare et levende landbruk Være talsmann for de svakeste i samfunnet; utviklingshemming, rus, psykiatri og barnevern.

6 Side 6 «SENTERPARTIET VIL FØRE EN NÆRINGSPOLITIKK SOM LEGGER TIL RETTE FOR ET LIVSKRAFTIG NÆRINGSLIV OG VERDISKAPNING I HELE LANDET. MANGE OG STERKE NÆRINGER GIR ET VARIERT ARBEIDSLIV MED PLASS TIL ALLE. DERSOM VI SKAL LYKKES I NÆRINGSPOLITIKKEN KAN VI IKKE SATSE UTELUKKENDE PÅ STAT ELLER MARKED, MEN PÅ STAT OG MARKED. DET OFFENTLIGE SKAL FØRE EN AKTIV NÆRINGSPOLITIKK, SIKRE NASJONALT EIERSKAP TIL NATURRESSURSER OG STÅ ANSVARLIG FOR UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR.» Olaug Falkenberg (62) 9. kandidat Fysioterapeut Godt oppvekstmiljø og en god skole Godt helse og omsorgsilbud Bedre kollekivilbud Gode nærmiljø og akiviteter i hele kommunen Marker kommune skal være et sted der folk trives og ønsker å bo Jens Håkon Bjerke (40) 10. kandidat Gårdbruker. Økologisk melkeproduksjon SkaWepoliKkk er også av stor betydning for utvikling av næringslivet i Marker. SenterparIet jobber akivt for å avskaffe formueskap på arbeidende kapital. På grunn av akkumulerte underskudd, må kommunen innføre eiendomsskap fra og med Det er vikig at denne innrepes på en slik måte at den i minst mulig grad rammer næringslivet slik at arbeidsplasser går tapt. Det lokale næringslivet gjør en stor innsats for å sikre en god utvikling i Ørje sentrum. Kommunen må samarbeide tep med det lokale næringslivet for å sikre en videre utvikling av Ørje sentrum. Marker har en stor andel av sine sysselsape innen primærnæringene og virksomheter relatert Il depe. Primærnæringene er motoren i økonomien. Marker SP vil satse målrepet på næringsutvikling innen landbruket både i forhold Il tradisjonell landbruksdril, men også i forhold Il nye næringsformer knypet Il landbruket som for eksempel besøks- og reiselivsnæringer. Vi mener det derfor er behov for å utarbeide en landbruksmelding for Marker kommune for å tydeliggjøre muligheter og satsingsområder for videre næringsutvikling knypet Il primærnæringene i Marker. SkogsdriL er en stor næring i Marker, rik på fornybare ressurser. Det må legges Il repe for akiv og bærekralig skogsdriy i hele kommunen, blant annet gjennom utbygging av skogsbilveier. Kommunen bør også ta et iniiaiv Il et prosjekt der det samarbeides med lokale trevarebedriler og andre aktuelle samarbeidspartnere for å finne nye måter å bruke lokalt trevirke Il lokal foredling på. «Senterpar)et ønsker at hele landet skal sikres fullverdig høyhas)ghets)lgang )l ne<et. Digital allemannsre< innebærer at vi må sikre hundre prosent dekning av høyhas)ghetsbredbånd )l landets husstander. Utrulling av høyhas)ghetsbredbånd må bli en samferdselssatsing der det offentlige engasjerer seg i utbygging av infrastruktur, mens det er vik)g å sikre konkurranse på tjenesteleveranse )l lik pris i hele landet.»

7 Side 7 Marker Sp vil: sikre gode rammevilkår for næringsutvikling i hele kommunen at det etableres kontorfellesskap for gründere og pendlere i Ørje jobbe for utbygging av fiberbasert bredbånd i hele kommunen satse på opplevelses- og reiselivsbasert næringsliv, med vassdragene og slusene som et naturlig midtpunkt jobbe for at OPeid- kanalen på sikt kan åpnes for trafikk jobbe for at vi i større grad kan ta i bruk områder innen 100- metersonen i vassdraget Il næringsformål og boligbygging i sentrumsområder at det utarbeides en landbruksmelding for Marker kommune ha tep dialog med landsbruksnæringen, legge Il repe for fortsap vekst innen næringen ha fortsap satsing på Haldenkanalen Regionalpark som en motor for markedsføring av Haldenkanalen og som en IlrePelegger for aktører innen reiselivsbasert næring. sikre videre utvikling av Ørje sentrum gjennom tep samarbeid med det lokale næringsliv gjenoppbygge et næringsfond som kommunen akivt kan bruke for å simulere nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv at Marker kommune siller krav om lærlingplasser i anbudsdokumenter, der det er mulig. Heidi Harefallet Slupstad (33) 11. kandidat KreLsykepleier og traktormamma Kompetanse og bemanning i eldreomsorgen Kommunal barnehage på Grimsby Videreutvikle det gode ungdomsarbeidet Kultur, idrett og frivillighet Marker har et levende og akkvt frivillig lag- og foreningsliv, som gjør en stor innsats for at Marker fremstår som et aprakivt sted å bo og reise Il. Det er vikig at kommunen opprepholder et godt Ilbud for å støpe og bistå depe frivillige engasjementet. Marker SP ønsker at Frivilligsentralen kan ha en enda tydeligere rolle i depe arbeidet, som en støpe for frivillige lag og foreninger. Kommunen skal være en støpespiller og pådriver for akkviteter i kommunen, og det må sewes av midler som sikrer dril og utvikling i frivillig sektor. Gjennom innsparinger har det blip kupet i støpe Il lag og foreninger, og det ble ikke gip støpe Il arrangementer i sommer. Det er av avgjørende betydning at vi beholder det lokale frivillige engasjementet og dugnadsånden for å sikre fortsap akivitet i Ørje og kommunen for øvrig. SenterparIet vil derfor prioritere høyt å sikre et nivå på denne støpen i årene som kommer, som er minst på det nivået det har vært. Steinar Nordli (54) 12. kandidat Regnskapsfører og bonde

8 Side 8 «Senterpar)et vil føre en kulturpoli)kk som sikrer at alle får )lgang )l kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale skillelinjer. Kultur bygger fellesskap og felles iden)tet. Senterpar)et mener kultur har en egenverdi, utover kulturens forebyggende, bevarende og utviklende funksjoner. Den er bakteppet som fører )l entusiasme, skapertrang og livskvalitet.» Nora Rakkestad (75) 13. kandidat Pensjonist/fysioterapeut Mange frivillige lag og foreninger driver et vikig arbeid ved å Ilby frikdsklbud Kl barn og unge. Det er vikig å sikre god støpe Il disse for å opprepholde et variert og godt Ilbud for ungdom med ulike interesser i hele kommunen. Mange barn og unge i Marker er akive i ulike idrewsakkviteter. DePe er vikig både i et folkehelseperspekiv og for det enkelte barns utvikling og trivsel. Marker SP vil jobbe for at idrepen fortsap sikres gode rammevilkår gjennom videre utvikling av idrepsanlegg og gjennom støpe Il dril og enkel_ltak. Marker Sp vil: sikre økonomisk støpe Il lag og foreninger minst på det nivå det var før årets nedskjæringer samarbeide tep med idrepslagene og andre frivillige aktører i folkehelsearbeidet. videreutvikle den gode kultursatsingen vi har i kommunen. Ole PeWer Aarnæs (34) 14. kandidat Salgssjef hos Ole Chr. Bye og gårdbruker Styrke utviklingen av primærnæringen med for eksempel jakt- og fisketurisme i og rundt vassdraget KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR Gode muligheter for å komme seg Il og fra Marker er en forutsetning for bose]ng og næringsutvikling. Marker Sp vil ha større fokus på å finne gode kollekkvløsninger Il og fra Marker. DePe har blip vesentlig dårligere gjennom de senere årene. Vi mener det er rikig å fokusere på muligheter for ekspressruter langs E- 18 inn mot Oslo, kombinert med en videreutvikling av fleksible besillingsruter som Flexx for mer lokal kollekivtrafikk. E- 18 vest for Ørje må bygges ut som firefelts motorvei. Øsoold ligger eper når det gjelder utbygging av bredbånd. Siden kommunen har valgt å satse på minirenseanlegg for den enkelte bruker, er det lite realisisk å få gravd fiberkabel i hele kommunen i overskuelig framid. Vi må derfor se eper alternaive løsninger. En mulighet vil kunne være å trekke fiber langs høyspentledninger. Vi trenger mer fokus på å få Il fiberutbygging i kommunen. Der det ikke er mulig eller ønskelig, skal det være god dekning for 4G internep. Fiberbasert bredbånd er vikig for å sikre både bose_ng, næringsutvikling, men også for å sikre god kvalitet i kommunale tjenester epersom behovet for elektronisk kommunikasjon vil øke i Iden framover for eksempel innen pleie og omsorg.

9 Side 9 Marker SenterparI vil jobbe akivt opp mot fylkespoliikerne når det gjelder vedlikehold og opprusing av fylkesveiene i kommunen. Vi må jobbe for at fylkesvei 21 langs Haldenkanalen får høyere status som en av flere tverrforbindelser i fylket. Marker Sp vil: ha sterkere fokus på utbygging av fiberbasert bredbånd jobbe for bedre kollekivilbud Il og fra Ørje med fokus på mulighet for ekspressruter langs E- 18. videreutvikle konseptet med fleksible besillingsruter for mer lokal kollekivtrafikk styrke fokus på Fv 21 som tverrforbindelse i fylket June SKllesby Granli (45) 15. kandidat KOMMUNEREFORM, SENTRALISERING OG LOKALDEMOKRATI StorInget med regjeringspariene i spissen har vedtap at det skal gjennomføres en kommunereform i løpet av inneværende storingsperiode. Kommunene er godt i gang med utredningsarbeidet. Noen har allerede vedtap sammenslåing, noen har vedtap å ikke utrede videre, mens Marker kommune har vedtap å utrede videre sammen med de øvrige Indre Øsoold- kommunene. Kommunereformen er preget av korte Idsfrister, mange uklarheter rundt fremidige oppgaver for, og finansiering av, kommunene. Reformen forsterker sentraliseringen vi allerede ser i samfunnet, og det gjennomføres nå flere prosesser som fører Il økt sentralisering av sentrale tjenester som poliireformen, nedleggelse av lokalsykehus etc. DePe strider mot SenterparIets grunnidé om bose_ng og akivitet i hele landet. Marker SenterparI er imot enhver form for tvangssammenslåing av kommuner. «Senterpar)et vil bygge samfunnet nedenfra. Kjernen i vårt demokra)syn er troen på et sterkt, lokalt folkestyre. Prinsipielt er det lokale folkestyret vik)g fordi det gjør det mulig for flere og le<ere for alle å engasjere seg og delta i poli)ske prosesser. Når flere er involvert før beslutningene fa<es, forankres demokra)ske vedtak i et bredere lag av befolkningen. De<e styrker )lliten )l demokra)et. Lokalt forankrede beslutninger fører på denne måten )l at flere føler eierskap )l samfunnsutviklingen.» Amund Rakkestad (76) 16. kandidat Pensjonist og bonde

10 Side 10 Grete Bjerke (64) 17. kandidat BuIkkleder, Østmøllene Ørje Er interessert i båtliv, jakt og liker å reise. Hovedinteressen ligger ellers innen områdene teknisk og viloorvaltning Jon Erland Granli (37) 18. kandidat Bonde Mer vesentlig enn selve kommunereformen er imidlerid de endringer i inntektssystemet regjeringen vil foreslå i kommuneproposisjonen for 2017, som legges fram i mai Her er det varslet endringer som vil favorisere kommuner med mange innbyggere på bekostning av mindre kommuner med færre innbyggere. DePe vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Marker kommune. Marker SenterparI mener derfor det er rikig å utrede konsekvenser av en sammenslåing sammen med de andre kommunene, Il vi ser hva regjeringen foreslår av endringer i inntektssystemet. Det er forhold som taler både for og imot en kommunesammenslåing. Vi tror imidlerid at mulighetene for å drive for eksempel dagens ungdomssatsing og sentrumsutvikling blir mindre i en stor- kommune. DePe og erfaringer fra blant annet Danmark når det gjelder småbyers og lokalsamfunns skjebne, gjør at Marker SP mener Marker bør bestå som egen kommune også i Iden framover. Vi er imidlerid for små for å kunne levere alle tjenester på egenhånd. Det er derfor vikig å videreutvikle samarbeid med våre nabokommuner på disse områdene. PoliIreformen med færre poliidistrikter er iverksap, og det er også fare for at lensmannskontoret i Marker vil bli nedlagt. Marker SP mener det er vikig å beholde et lensmannskontor og polii i kommunen særlig med tanke på grenseovergangen, men også for den rollen poliiet spiller i lokalsamfunnet, også i det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Marker SenterparI ønsker en sterkere poliksk styring i kommunen, blant annet ved at poliikerne i Marker skal bli enda bedre involvert i de saker som er under arbeid i kommunen, og med det ansvarliggjøres enda mer i forhold Il de vedtak som fapes. Vi mener innføring av en saksordførerordning bør prøves ut i Marker. En saksordførerordning innebærer at det utvalget som skal behandle en sak velger en poliisk saksordfører som følger saken gjennom saksforberedelsen og Il den er endelig vedtap i kommunestyret. Saksordføreren skal ha mulighet Il å sepe seg grundig inn i saken, og dermed gi utvalg og kommunestyre godt grunnlag for å behandle saken. Opplæringen nye poliikere får må også bli mye bedre særlig med tanke på økonomi. «Senterpar)et er kommunenes beste venn. En god kommuneøkonomi er avgjørende for at kvalitet og )lbud )l innbyggerne er god innenfor alle sektorer, enten det er snakk om skole, helse eller andre tjenester. Fortsa< er det prioritert for oss å skaffe rammer som sikrer en god skole og en god omsorg i alle landets kommuner.»

11 Side 11 Marker SenterparI vil at de polikske utvalgene brukes mer akivt, for eksempel ved at utvalgsmedlemmer holdes løpende oppdatert på vikige prosesser i virksomhetene, og ved at de får faglig oppdatering på de områder de er sap Il å styre. Det bør jobbes mer med å involvere innbyggere og ulike interessegrupper i forhold Il saker som er Il poliisk behandling i kommunen. InterneP og lokale medier må brukes mer akivt. Marker Sp vil at Marker kommune består som egen kommune utrede videre konsekvenser av sammenslåing for å kunne ta et kvalifisert standpunkt når saken behandles i juni 2016 at før en eventuell sammenslåing, skal Markers befolkning få si sin mening gjennom en folkeavstemming videreutvikle et godt samarbeid med våre nabokommuner rundt de tjenestene vi ikke kan levere på egenhånd prøve ut en saksordførerordning der poliikerne blir bedre involvert og ansvarliggjort i forhold Il de saker som behandles sikre en bedre involvering av de poliiske utvalgene i virksomhetenes dril og uoordringer. sikre en bedre opplæring av poliikere ha en mer akiv bruk av media for å involvere innbyggere. Guri Haneborg (67) 19. kandidat Kunstner Glade unge og eldre som lever i en sunn og grønn verden krydret med kunnskap og kultur Utredning av kulturressursene i Marker kommune for å styrke nye Iltak på kultursiden. DePe gjelder sang og musikk, bildende kunst, teater og kunsthåndverk Stolt av å bo i Ørje ØKONOMI OG EIENDOMSSKATT Marker kommune hadde ved inngangen Il 2015 et akkumulert underskudd på nesten 5,8 millioner kroner. Dersom vedtape innsparingsiltak realiseres vil depe gi en reduksjon av underskuddet på 1 million kroner i Marker kommune har også en anstrengt likviditet, slik at vi er avhengige av å låne penger for å dekke løpende utgiler. En del av årsaken Il depe er at kommunens inntekter har sviktet i 2014 og Den negaive utviklingen har imidlerid løpt gjennom hele perioden. Fondsreservene er brukt opp, og vi sliter fortsap med budsjeper som ikke er Ilpasset dagens virkelighet. Carl- Jonas Maugsten Røen (21) Jobber på Rudskogen Motorsenter Interesser: Jakt og frilulsliv

12 Side 12 Hilde Engerbråten (39) 21. kandidat Sivilt ansap i Øsoold poliidistrikt og kornprodusent Et velfungerende kollekivilbud som gjøre det aprakivt å bo i Marker også for de som jobber eller studerer utenfor kommunen. Bredbånd Il alle! Øyvind Brandsrud (35) 22. kandidat Bonde korn og mjølkeproduksjon Vannkvalitet i Haldenvassdraget Marker SP har gjennom hele perioden silt spørsmål ved om ikke enkelte virksomheters budsjeper burde justeres, da det på enkelte områder har vært gjentakende budsjewoverskridelser. Vi har også silt oss kriiske Il praksisen med å bruke av forrige års overskudd ved regnskapsavleggelse. Vi har ment, og mener fortsap at et overskudd i regnskapet bør sepes av på fond for å tas med i betraktning når neste års budsjep legges. Gjennom de siste årene er enkelte virksomheters budsjewer styrket blant annet pleie og omsorg og barnevern. Innen pleie og omsorg vil vi de neste årene antakelig ha behov for yperligere økninger som følge av den demografiske utviklingen. Denne utviklingen har medført at et enstemmig kommunestyre har vedtap å innføre eiendomsskaw fra 2016 Marker SP ønsker ikke eiendomsskap for næringsvirksomhet og beboere i Marker kommune. For å kunne dekke inn Idligere års underskudd ser vi imidlerid at det er nødvendig å innføre eiendomsskap på all fast eiendom i Marker (vi har Idligere kun hap på verker og bruk). Vi mener imidlerid at eiendomsskapen kun må brukes Il nedbetaling av opparbeidet underskudd, Il oppbygging av nye fondsreserver og eventuelt Il investeringer. Kommunens drilsnivå må Ilpasses kommunens inntektsnivå. EiendomsskaPen må innrepes på en slik måte at arbeidsplasser ikke går tapt. For å lykkes med en slik økonomisk snuoperasjon er vi avhengig av god dialog mellom poliisk og administraiv ledelse, et godt og tep samarbeid mellom kommunens ledelse og de ansape i virksomhetene, og godt samarbeid mellom de poliiske pariene. Vi håper også innbyggerne ser at det nå dessverre er behov for en dugnad, der alle bidrar Il å få kommunens økonomi i balanse igjen. Marker SP vil ha en gjennomgang av både poliksk og administrakv organisering med tanke på å gjøre denne mindre ressurskrevende og mer effekiv. Gjennom å gjenskape et økonomisk handlingsrom for kommunen, vil Marker Sp legge et grunnlag for videre utvikling av gode tjenester i nærmiljøet i Marker kommune. Marker Sp vil snu økonomisk underskudd Il overskudd gjennom godt samarbeid mellom de ulike aktørene i kommunen at eiendomsskapen kun brukes Il nedbetaling av underskudd, oppbygging av fondsreserver og evt. Il nødvendige investeringer

13 Side 13 at kommunens drilsnivå må Ilpasses kommunens inntektsnivå uten eiendomsskap sikre et godt samarbeid mellom poliisk og administraiv ledelse at poliisk og administraiv organisering gjennomgås NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Marker kommune er rik på muligheter for gode naturopplevelser. Vi har store skogsarealer Ilgjengelig i vår umiddelbare nærhet, flope kulturlandskap vi kan nyte tvers gjennom vår langstrakte kommune, og vi har Ilgang Il to vassdrag som gir oss gode muligheter for både villmarksopplevelser, rekreasjon og turistvirksomhet. Nora Skogstad (19) 23. kandidat "Senterpar)et tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene )l fram)dige generasjoner. De<e preger par)ets syn på naturen, miljøet og økonomien. Kortsik)ge økonomiske hensyn skal vike for det langsik)ge forvalterperspek)vet. Vi ønsker ikke et konserverende vern. Bærekra`ig bruk er den beste måten å sikre ressursgrunnlaget vårt på sikt.» Marker kommune er rik på fornybare ressurser. Marker SP er opptap av å bruke de ressursene vi har i vår kommune på en måte som gir mulighet for næringsutvikling, samidig som det forvaltes på en slik måte at også våre eperkommere kan få de samme opplevelser som vi har hap i kommunen vår. Matjord er i ferd med å bli et knapphetsgode i verden. Vi er Ilhengere av et sterkt jordvern, for å sikre Ilgang på god og ren norsk mat også for fremidige generasjoner. Marker SP er posiive Il utbygging av fornybare energikilder. Dersom det skulle bli aktuelt med nye utbyggingsprosjekter i kommunen må selvfølgelig hvert enkelt prosjekt vurderes på selvstendig grunnlag. Det må legges Il repe for at våre innbyggere og de som oppholder seg i kommunen kan velge miljøvennlige alternakver det være seg i forhold Il transport, bolig, mat etc. Jakt og fiske er en naturlig del av forvalteransvaret vi har. Det kan også være grunnlag for næringsvirksomhet i kommunen. Vildorvaltning er vikig for mange av Marker innbyggere og for SenterparIet. Marius Degnes (39) 24. kandidat Bonde

14 Side 14 Vi vil ha en forvaltning som opprepholder en leveverdig viltbestand. DePe kombinert med at vi ønsker en akiv bruk av både innmark og utmark Il beitedyr gjør at vi ikke ønsker at ulv etablerer seg i Marker kommune. Det må i større grad avgjøres lokalt om potensielle skadedyr skal tas ut. Kommunen bør få større ansvar for forvaltning av hjortevilt på bekostning av fylkeskommunen. Norge trenger utmarksnæringene for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å utnytte naturressursene best mulig. Høsting av utmarksressursene er mange steder umuliggjort fordi rovdyr prioriteres framfor beitenæringen og andre utmarksnæringer. Dette fører til gjengroing av kulturlandskap, svekker lokalsamfunn og reduserer verdiskaping. Jakt, friluftsliv og annen rekreasjon svekkes også når rovdyrtettheten øker. Marker Sp vil legge Il repe for at flere kan få gode friluysopplevelser i vår kommune. DePe kan gjøres ved å fortsap satse på utbygging av leirplasser og gapahuker langs vassdragene våre. Gjennom støpe Il og samarbeid med frivillige lag og foreninger kan også merking og opparbeiding av tursier videreføres, slik at flere kan bruke Fjellaområdene og andre områder. Vi vil også jobbe for at det legges bedre Il repe for sykling rundt vassdragene. DePe kan gjøres ved utbygging av sykkelsier, merking av mindre trafikkerte veier og opparbeidelse av rasteplasser på egnede områder. Marker Sp vil ha en forvaltning av våre naturressurser som gir grunnlag for å høste de goder den gir, samidig som vi ivaretar naturen slik at kommende generasjoner også kan nyte godt av den ha et sterkt jordvern støpe utbygging av fornybare energikilder, eper en vurdering av hvert enkelt prosjekt legge Il repe for at våre innbyggere lepere kan velge miljøvennlige alternaiver ha en forvaltning som opprepholder en leveverdig viltbestand. Vi ønsker ikke at ulv etablerer seg i Marker ha økt grad av lokal selvbestemmelse i viloorvaltningen legge Il repe for gode frilulsopplevelser i Marker fortsepe arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget legge bedre Il repe for bruk av sykkel i hele kommunen INTERNASJONALT ARBEID OG ANSVARLIG FLYKTNING- OG INTEGRERINGSPOLITIKK Internasjonalt samarbeid er vikig både for egen utvikling, men også for å kunne dele våre erfaringer med andre. Marker har i dag et samarbeid med en Latvisk kommune. Marker SP ønsker at vi tar iniiaiv Il samarbeid med en Latvisk kommune som ønsker å bygge opp et ungdomshus. Gjennom depe samarbeidet kan vi også etablere en ordning for utvekslingsreiser mellom ungdommer i Marker og ungdom i Latvia. Marker SenterparI mener det er et samfunnsansvar å bosepe flyktninger. Det siller imidlerid også krav Il oss som lokalsamfunn. Vi må sørge for å ha IlfredssIllende boliger Ilgjengelig, og vi må bedre muligheter for å reise Il og fra Marker uten eget førerkort. For å lykkes med integrering, må man tørre å inkludere. Kommunen har et stort ansvar for å legge Il repe for gode møteplasser mellom ulike mennesker i kommunen.

15 Side 15 Kommunen må sikre seg at innvandrerfamilier og flyktninger kjenner Il tjenesteilbudet i kommunen. Enkeltmennesket må være i fokus. Marker SenterparI vil jobbe for at familier som ennå ikke behersker norsk skal få Ilbud om tolk de første dagene barna skal begynne i barnehage eller på skole. Marker Sp vil vise internasjonal solidaritet, ved at vi legger Il repe for å ta imot flere flyktninger i perioden jobbe for flere boliger for flyktninger jobbe tep med frivillig sektor for å sikre god integrering for de som boseper seg i Marker videreføre og videreutvikle samarbeid med Latviske kommuner Ordførerkandidaten: Navn: Sten Morten Henningsmoen Alder: 42 Sivilstatus: Samboer og en sønn på 4,5 år Yrke: Personal- og organisasjonsrådgiver, og MOT- koordinator, i Aremark kommune. Sten Morten Henningsmoen vokste opp i Moveien og på Krogstad i Ørje. EPer førstegangstjenesten i LuLforsvaret studerte han i perioden først ep år ved Universitetet i Bergen og så resten av perioden ved Universitetet i Oslo. Her fordypet han seg i fagene filosofi, historie og sosiologi samt noe biologi. Han har jobbet i 5 år som IT- ansvarlig ved InsItuP for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Videre har han i 4 år hap fullidsverv som Illitsvalgt og hovedillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, før han flypet Ilbake Il Ørje. I 2010 begynte han i en midleridig prosjektsilling i Trøgstad kommune, der han jobbet med utvikling og implementering av Trøgstadmodellen en modell for bedre samhandling rundt barn og unge. Siden mai 2013 har han vært ansap i Aremark kommune, der han inngår i rådmannens ledergruppe som fagansvarlig for personal og organisasjonsutvikling. Henningsmoen har inngående kjennskap Il kommunal virksomhet både fra et administraivt, men også fra et poliisk ståsted. Han har også poliisk erfaring fra nasjonalt plan gjennom sip verv som hovedillitsvalgt ved UiO, som innebar påvirkningsarbeid opp mot StorInget, departementer, LO og andre interesseorganisasjoner - særlig innen områdene høyere utdanning, forskning og økonomistyring i staten.

16 1 Sten Morten Henningsmoen, Sylvia Brandsrud, Thor Amund Halvorsrud Liv Helene Solberg, Thor Mauritzen, Tove Granli Foss, Per Øivind Falkenberg Krog Marianne Maugsten Røen, Olaug Falkenberg, Jens Håkon Bjerke, Heidi Harefallet Slupstad, Steinar Nordli, 1961 Side 16 VÅRE LISTEKANDIDATER: 13 Nora Rakkestad, Ole PePer Aarnæs, June SIllesby Granli, Amund Rakkestad, Grete Bjerke, Jon Erland Granli, Guri Haneborg, Carl- Jonas Maugsten Røen, Hilde Engerbråten, Øyvind Brandsrud, Nora Skogstad Marius Degnes, 1976 Et markért Marker med SenterparIet! Fra venstre: Olaug Falkenberg, Guri Haneborg, Grete Bjerke, Øyvind Brandsrud, Hilde Engerbråten, Nora Rakkestad, Heidi Harefallet Slupstad, Tove Granli Foss, Marianne Maugsten Røen, Liv Helen Solberg, Jens Håkon Bjerke, Thor Amund Halvorsrud, Amund Rakkestad, Ole Pe<er Aarnæs, Thor Mauritzen, Steinar Nordli. I tårnet: Sylvia Brandsrud og Sten Morten Henningsmoen Besøk våre lokale nepsider på Følg oss også på vår Facebookside:

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Deling av samfunnsgoder Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og Ta hele landet i bruk handlingsprogram

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer