Vi tar tak - for Marker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar tak - for Marker!"

Transkript

1 Vi tar tak - for Marker! VALGPROGRAM FOR MARKER SP

2 Side 2 Senterpar)et vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for si< eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Senterpar)et tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene )l fram)dige generasjoner. De<e preger par)ets syn på naturen, miljøet og økonomien. Sten Morten Henningsmoen (42) Ordførerkandidat. Personal- og organisasjonsrådgiver i Aremark kommune. Gruppeleder for Marker SP., Ansvarlig økonomistyring Bredbåndsutbygging og kollekivilbud i kommunen Forebyggende arbeid og gode friidsilbud for barn og unge. BærekraLig utvikling Sylvia Brandsrud (38) 2. kandidat. Barnehagestyrer for Øymark barnehage, melkeprodusent og fotballmamma. - Alle skal ha mulighet Il å bli den beste utgaven av seg selv. Gammel som ung. - Øke statusen Il landbruket, gjøre folk bevisste på vikigheten av bøndenes innsats alle må vi ha mat! - Marker kommune skal bli førstevalget når du skal velge bosted, feriemål eller ønsker rekreasjon, vi skal ha de mest aprakive arbeidsplasse HOVEDSAKER FOR MARKER SP I PERIODEN: Å snu økonomisk underskudd Il overskudd, slik at vi igjen kan ha et økonomisk handlingsrom for å utvikle kommunen videre At Marker kan bestå som egen kommune og som et levende lokalsamfunn Tyngre satsing på utbygging av fiberbasert bredbånd Bedre kollekivilbud med fokus på ungdom og pendlere Gode oppvekstvilkår for barn og unge med et rikt og variert friidsilbud, en god skole og gode barnehager En god eldreomsorg som er rustet for å møte de økende behovene som kommer de nærmeste årene Næringsutvikling i hele kommunen Større rom for næringsvirksomhet i 100- meterssonen langs vassdraget, og for boligbygging nær vann i sentrumsområdet. Landbruksmelding for Marker kommune SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA De gode nærmiljøene skapes av lokalt engasjement og ak)ve ildsjeler. Levende lokalsamfunn forutse<er frivillighet, kultur og dugnadsånd. Senterpar)et ønsker ikke en ensreeng av norske lokalsamfunn. Vi vil gi folk mulighet )l å velge å bo i by eller i bygd. For å gjøre denne valgmuligheten reell må det legges )l re<e for a<rak)ve lokalsamfunn som folk trives i. Marker kommune har et rikt kulturliv, en særdeles akiv og handlekralig frivillig sektor, og et næringsliv som er opptap av utvikling i kommunen. DePe er en helt avgjørende faktor for at Marker har blip et så aprakivt sted å bo som det er i dag. Kommunen må være en akiv støpe- og medspiller for det frivillige engasjementet i Marker! Neste valgperiode vil være preget av at kommunen må hente inn underskudd og bygge opp nye reserver, men Marker Sp vil at depe gjøres samidig som vi beholder god kvalitet i tjenestene. Vi må heve blikket og tenke framover. I depe programmet vil vi vise hva vil med Marker i fremiden.

3 Side 3 OPPVEKST BARN OG UNGE Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en forutsetning for at mange vil bosepe seg og bli boende i Marker kommune. En god start i livet med en god helsestasjonstjeneste, gode barnhager, en god skole og et godt og variert friidsilbud i gode nærmiljøer gir våre ungdommer gode forutsetninger når de skal ut i verden for å ta utdanning og jobbe. Med posiive minner om oppveksten i Marker vil også flere velge å flype Ilbake når Iden for å sile familie er kommet. Senterpar)et ønsker et mangfold av barnehager som har det )l felles at de leverer tjenester med god kvalitet, der lek og omsorg er i sentrum. Kvalitet er helt avgjørende for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. De<e omfa<er både den pedagogiske kvaliteten, de ansa<es faglige kompetanse, fysiske omgivelser og antall barn per ansa<. Senterpar)et vil legge )l re<e for både private og offentlige barnehager, og en trygg og stabil finansiering er avgjørende for å sikre de<e. Marker kommune er en aprakiv kommune å bo i. Marker SenterparI vil jobbe for at Marker fortsap skal være et sted folk ønsker å flype og reise Il. For å sikre depe må det Il enhver Id være ledige boligtomter. Det må være et variert utvalg av tomter Ilgjengelig. Selv om hoveddelen av veksten i Marker bør komme i sentrumsnære områder må det også være gode muligheter for spredt boligbygging. Interesserte må kunne finne tomter og boliger som ligger i nærheten av vassdraget og andre naturområder. For at det skal være aprakivt å bosepe seg i Marker må vi opprepholde et rikt kulturliv. Vi må ha et levende sentrum der vi tar vare på det særpreget som finnes, samidig som vi sikrer videre utvikling ved å støpe opp om nye ideer og Iltak. DePe sikres gjennom et tep samarbeid med frivillige lag og foreninger og næringslivet i kommunen. Videre utvikling av torget vil være et fokusområde for SenterparIet når det gjelder sentrumsutvikling. Utbygging av fiberbasert bredbånd er en forutsetning for å sikre bose_ng og næringsutvikling i hele kommunen. Thor Amund Halvorsrud (40), 3. kandidat Gårdbruker Arbeide for å gjøre Marker aprakivt for eksisterende næringsliv, og IlrePelegge for nyetableringer i kommunen RePe søkelys mot tverrfaglig forebyggende arbeid for barn og unge, med fokus på styrking av barneverntjenesten og helsestasjonen SePe fokus på grunneiers re_gheter Liv Helene Solberg (53) 4. kandidat Rådgiver i SkaP Øst og Illitsvalgt i NTL skap Øst Jeg vil jobbe for at Marker skal være en god kommune å bo i, og for at Marker skal bestå som egen kommune. Senterpar)et mener at frihet )l å finne gode lokale løsninger er bedre enn nasjonal standardisering av skoledagen. Vi mener at den enkelte skole og den enkelte lærer må få større frihet og mulighet )l å gi nødvendig )lpasset opplæring. Vi må fortse<e arbeidet med å gjøre ungdomsskolen mer prak)sk og relevant for arbeidslivet.

4 Side 4 Thor Mauritzen (46) 5. kandidat Skogsarbeider, leder for sikkerhet/ linjerydder hos Skogsmann/ Hafslund, gårdbruker OpprePholde den gode skolen og den gode eldreomsorgen vi har i kommunen KulturakIviteter, bla.a. teater, sluser, dampbåter, og alt av kultur og idrep for barn og unge. Frivilligheten og dugnadsånden i kommunen er stor, og den må kommunen støpe og bygge opp under. Marker Sp vil at det tverrfaglige forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen videreutvikles, med fokus på Idlig innsats at helsesøstertjenesten bør styrkes i tråd med Ilførte statlige midler videreføre UKH som et flaggskip for kommunens ungdomsarbeid at Marker fortsap skal være et lokalsamfunn med MOT sikre god støpe og oppfølging av frivillige lag og foreninger som gir et friidsilbud Il barn og unge i kommunen opprepholde et mangfoldig barnehageilbud i Marker innføre bemanningsnorm i barnehagen UtnyPe mulighetene som ligger i tomten på Grimsby bedre, og bygge ny kommunal barnehage der. DePe framstår for oss som den mest egnede tomten og det rimeligste alternaivet at skolen skal være en arena der alle kan lykkes og trives blant annet med mer prakisk repet opplæring og mer fysisk akivitet sikre gode muligheter for eper- og videreutdanning for ansape i barnehage og skole bidra Il en statusheving av yrkesfagene at kommunen skal bli en mer akiv skole- og barnehageeier gjennom tepere oppfølging i oppvekst og kulturutvalget Tove Granli Foss (50) 6. kandidat Barnehagelærer, pedagogisk leder i Rømskog barnehage Gode oppvekstvilkår for barn og unge Marker skal være en god kommune å bo i ELDREOMSORG Marker kommune vil i årene som kommer oppleve en stor økning i antallet innbyggere i aldersgruppene fra 67 år og oppover. Allerede i kommende valgperiode vil denne økningen være markant. Eldreomsorg må derfor være et hovedsatsingsområde for kommunen de neste fire årene. Senterpar)et ønsker ikke bare år )l livet, men liv )l åra. SenterparIet ønsker en individuell Klpasning i omsorgstjenesten, frihet for eldre Il å velge en trygg alderdom i eget hjem, og trygghet for at et profesjonelt Ilbud er der når man trenger det. Vi må sikre god kvalitet i kommunens tjenester, samidig som vi sikrer Ilgang Il nødvendig kompetanse gjennom tep samarbeid med andre kommuner. Senterpar)et vil sikre mulighet )l enerom for den enkelte og )l å bo sammen for par.

5 Side 5 Dersom kommunen jobber målrepet med folkehelse, kosthold, trening og rehabilitering for den enkelte, viser erfaringer at flere kan velge å bo hjemme lenger. For å få depe Il vil SenterparIet fokusere på utvikling og styrking av de hjemmebaserte tjenestene, slik at flest mulig kan leve akive liv i eget nærmiljø og eget hjem så lenge som mulig, dersom man ønsker det. Det er en rivende utvikling når det gjelder nye teknologiske hjelpemidler innen helse- og omsorgssektoren. Det kan kreve både innsats og investeringer å ta noe av depe i bruk. SamIdig vil det kunne gi gevinst i form av både høyere effekivitet og bedre kvalitet. Et eksempel kan være muligheter for videosamtale mellom ansape og pleietrengende som bor hjemme, som et supplement Il ordinære hjemmebesøk. Per Øivind Falkenberg Krog (46) 7. kandidat Bonde Marker Sp vil styrke hjemmebaserte tjenester og dagilbud for eldre fortsepe satsing på demensomsorg. Kommunen skal ha et tverrfaglig demensteam med ansvar for utredning og oppfølging. styrke innsatsen på helseforebyggende arbeid repet mot alle aldersgrupper akivt støpe frivillige lag og foreningers engasjement for og med eldre sikre god kvalitet i tjenestene gjennom blant annet muligheter for eper- og videreutdanning for ansape, og Ilstrekkelig bemanning ta i bruk ny omsorgsteknologi der depe på en god måte kan bidra Il å heve kvaliteten på tjenestene at egne innbyggere med behov prioriteres framfor at vi leier ut sykehjemsplasser Il andre kommuner Næringsutvikling SenterparIet er opptap av å legge forholdene Il repe for næringsutvikling i hele kommunen. Hovedoppgaven for kommunen er å skape gode rammevilkår for næringslivet, blant annet ved å sørge for utbygging av nødvendig infrastruktur som vann og avløp, veier, internep og så videre. Vi må også Il enhver Id sørge for at det er Ilgjengelige næringstomter for aktører som ønsker å etablere seg i Marker. Kommunen må også ha kompetanse Il å drive god rådgivning og støpe for næringsdrivende. Marianne Maugsten Røen (56) 8. kandidat Boleder i Eidsberg kommune og bonde. Bevare et levende landbruk Være talsmann for de svakeste i samfunnet; utviklingshemming, rus, psykiatri og barnevern.

6 Side 6 «SENTERPARTIET VIL FØRE EN NÆRINGSPOLITIKK SOM LEGGER TIL RETTE FOR ET LIVSKRAFTIG NÆRINGSLIV OG VERDISKAPNING I HELE LANDET. MANGE OG STERKE NÆRINGER GIR ET VARIERT ARBEIDSLIV MED PLASS TIL ALLE. DERSOM VI SKAL LYKKES I NÆRINGSPOLITIKKEN KAN VI IKKE SATSE UTELUKKENDE PÅ STAT ELLER MARKED, MEN PÅ STAT OG MARKED. DET OFFENTLIGE SKAL FØRE EN AKTIV NÆRINGSPOLITIKK, SIKRE NASJONALT EIERSKAP TIL NATURRESSURSER OG STÅ ANSVARLIG FOR UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR.» Olaug Falkenberg (62) 9. kandidat Fysioterapeut Godt oppvekstmiljø og en god skole Godt helse og omsorgsilbud Bedre kollekivilbud Gode nærmiljø og akiviteter i hele kommunen Marker kommune skal være et sted der folk trives og ønsker å bo Jens Håkon Bjerke (40) 10. kandidat Gårdbruker. Økologisk melkeproduksjon SkaWepoliKkk er også av stor betydning for utvikling av næringslivet i Marker. SenterparIet jobber akivt for å avskaffe formueskap på arbeidende kapital. På grunn av akkumulerte underskudd, må kommunen innføre eiendomsskap fra og med Det er vikig at denne innrepes på en slik måte at den i minst mulig grad rammer næringslivet slik at arbeidsplasser går tapt. Det lokale næringslivet gjør en stor innsats for å sikre en god utvikling i Ørje sentrum. Kommunen må samarbeide tep med det lokale næringslivet for å sikre en videre utvikling av Ørje sentrum. Marker har en stor andel av sine sysselsape innen primærnæringene og virksomheter relatert Il depe. Primærnæringene er motoren i økonomien. Marker SP vil satse målrepet på næringsutvikling innen landbruket både i forhold Il tradisjonell landbruksdril, men også i forhold Il nye næringsformer knypet Il landbruket som for eksempel besøks- og reiselivsnæringer. Vi mener det derfor er behov for å utarbeide en landbruksmelding for Marker kommune for å tydeliggjøre muligheter og satsingsområder for videre næringsutvikling knypet Il primærnæringene i Marker. SkogsdriL er en stor næring i Marker, rik på fornybare ressurser. Det må legges Il repe for akiv og bærekralig skogsdriy i hele kommunen, blant annet gjennom utbygging av skogsbilveier. Kommunen bør også ta et iniiaiv Il et prosjekt der det samarbeides med lokale trevarebedriler og andre aktuelle samarbeidspartnere for å finne nye måter å bruke lokalt trevirke Il lokal foredling på. «Senterpar)et ønsker at hele landet skal sikres fullverdig høyhas)ghets)lgang )l ne<et. Digital allemannsre< innebærer at vi må sikre hundre prosent dekning av høyhas)ghetsbredbånd )l landets husstander. Utrulling av høyhas)ghetsbredbånd må bli en samferdselssatsing der det offentlige engasjerer seg i utbygging av infrastruktur, mens det er vik)g å sikre konkurranse på tjenesteleveranse )l lik pris i hele landet.»

7 Side 7 Marker Sp vil: sikre gode rammevilkår for næringsutvikling i hele kommunen at det etableres kontorfellesskap for gründere og pendlere i Ørje jobbe for utbygging av fiberbasert bredbånd i hele kommunen satse på opplevelses- og reiselivsbasert næringsliv, med vassdragene og slusene som et naturlig midtpunkt jobbe for at OPeid- kanalen på sikt kan åpnes for trafikk jobbe for at vi i større grad kan ta i bruk områder innen 100- metersonen i vassdraget Il næringsformål og boligbygging i sentrumsområder at det utarbeides en landbruksmelding for Marker kommune ha tep dialog med landsbruksnæringen, legge Il repe for fortsap vekst innen næringen ha fortsap satsing på Haldenkanalen Regionalpark som en motor for markedsføring av Haldenkanalen og som en IlrePelegger for aktører innen reiselivsbasert næring. sikre videre utvikling av Ørje sentrum gjennom tep samarbeid med det lokale næringsliv gjenoppbygge et næringsfond som kommunen akivt kan bruke for å simulere nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv at Marker kommune siller krav om lærlingplasser i anbudsdokumenter, der det er mulig. Heidi Harefallet Slupstad (33) 11. kandidat KreLsykepleier og traktormamma Kompetanse og bemanning i eldreomsorgen Kommunal barnehage på Grimsby Videreutvikle det gode ungdomsarbeidet Kultur, idrett og frivillighet Marker har et levende og akkvt frivillig lag- og foreningsliv, som gjør en stor innsats for at Marker fremstår som et aprakivt sted å bo og reise Il. Det er vikig at kommunen opprepholder et godt Ilbud for å støpe og bistå depe frivillige engasjementet. Marker SP ønsker at Frivilligsentralen kan ha en enda tydeligere rolle i depe arbeidet, som en støpe for frivillige lag og foreninger. Kommunen skal være en støpespiller og pådriver for akkviteter i kommunen, og det må sewes av midler som sikrer dril og utvikling i frivillig sektor. Gjennom innsparinger har det blip kupet i støpe Il lag og foreninger, og det ble ikke gip støpe Il arrangementer i sommer. Det er av avgjørende betydning at vi beholder det lokale frivillige engasjementet og dugnadsånden for å sikre fortsap akivitet i Ørje og kommunen for øvrig. SenterparIet vil derfor prioritere høyt å sikre et nivå på denne støpen i årene som kommer, som er minst på det nivået det har vært. Steinar Nordli (54) 12. kandidat Regnskapsfører og bonde

8 Side 8 «Senterpar)et vil føre en kulturpoli)kk som sikrer at alle får )lgang )l kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale skillelinjer. Kultur bygger fellesskap og felles iden)tet. Senterpar)et mener kultur har en egenverdi, utover kulturens forebyggende, bevarende og utviklende funksjoner. Den er bakteppet som fører )l entusiasme, skapertrang og livskvalitet.» Nora Rakkestad (75) 13. kandidat Pensjonist/fysioterapeut Mange frivillige lag og foreninger driver et vikig arbeid ved å Ilby frikdsklbud Kl barn og unge. Det er vikig å sikre god støpe Il disse for å opprepholde et variert og godt Ilbud for ungdom med ulike interesser i hele kommunen. Mange barn og unge i Marker er akive i ulike idrewsakkviteter. DePe er vikig både i et folkehelseperspekiv og for det enkelte barns utvikling og trivsel. Marker SP vil jobbe for at idrepen fortsap sikres gode rammevilkår gjennom videre utvikling av idrepsanlegg og gjennom støpe Il dril og enkel_ltak. Marker Sp vil: sikre økonomisk støpe Il lag og foreninger minst på det nivå det var før årets nedskjæringer samarbeide tep med idrepslagene og andre frivillige aktører i folkehelsearbeidet. videreutvikle den gode kultursatsingen vi har i kommunen. Ole PeWer Aarnæs (34) 14. kandidat Salgssjef hos Ole Chr. Bye og gårdbruker Styrke utviklingen av primærnæringen med for eksempel jakt- og fisketurisme i og rundt vassdraget KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR Gode muligheter for å komme seg Il og fra Marker er en forutsetning for bose]ng og næringsutvikling. Marker Sp vil ha større fokus på å finne gode kollekkvløsninger Il og fra Marker. DePe har blip vesentlig dårligere gjennom de senere årene. Vi mener det er rikig å fokusere på muligheter for ekspressruter langs E- 18 inn mot Oslo, kombinert med en videreutvikling av fleksible besillingsruter som Flexx for mer lokal kollekivtrafikk. E- 18 vest for Ørje må bygges ut som firefelts motorvei. Øsoold ligger eper når det gjelder utbygging av bredbånd. Siden kommunen har valgt å satse på minirenseanlegg for den enkelte bruker, er det lite realisisk å få gravd fiberkabel i hele kommunen i overskuelig framid. Vi må derfor se eper alternaive løsninger. En mulighet vil kunne være å trekke fiber langs høyspentledninger. Vi trenger mer fokus på å få Il fiberutbygging i kommunen. Der det ikke er mulig eller ønskelig, skal det være god dekning for 4G internep. Fiberbasert bredbånd er vikig for å sikre både bose_ng, næringsutvikling, men også for å sikre god kvalitet i kommunale tjenester epersom behovet for elektronisk kommunikasjon vil øke i Iden framover for eksempel innen pleie og omsorg.

9 Side 9 Marker SenterparI vil jobbe akivt opp mot fylkespoliikerne når det gjelder vedlikehold og opprusing av fylkesveiene i kommunen. Vi må jobbe for at fylkesvei 21 langs Haldenkanalen får høyere status som en av flere tverrforbindelser i fylket. Marker Sp vil: ha sterkere fokus på utbygging av fiberbasert bredbånd jobbe for bedre kollekivilbud Il og fra Ørje med fokus på mulighet for ekspressruter langs E- 18. videreutvikle konseptet med fleksible besillingsruter for mer lokal kollekivtrafikk styrke fokus på Fv 21 som tverrforbindelse i fylket June SKllesby Granli (45) 15. kandidat KOMMUNEREFORM, SENTRALISERING OG LOKALDEMOKRATI StorInget med regjeringspariene i spissen har vedtap at det skal gjennomføres en kommunereform i løpet av inneværende storingsperiode. Kommunene er godt i gang med utredningsarbeidet. Noen har allerede vedtap sammenslåing, noen har vedtap å ikke utrede videre, mens Marker kommune har vedtap å utrede videre sammen med de øvrige Indre Øsoold- kommunene. Kommunereformen er preget av korte Idsfrister, mange uklarheter rundt fremidige oppgaver for, og finansiering av, kommunene. Reformen forsterker sentraliseringen vi allerede ser i samfunnet, og det gjennomføres nå flere prosesser som fører Il økt sentralisering av sentrale tjenester som poliireformen, nedleggelse av lokalsykehus etc. DePe strider mot SenterparIets grunnidé om bose_ng og akivitet i hele landet. Marker SenterparI er imot enhver form for tvangssammenslåing av kommuner. «Senterpar)et vil bygge samfunnet nedenfra. Kjernen i vårt demokra)syn er troen på et sterkt, lokalt folkestyre. Prinsipielt er det lokale folkestyret vik)g fordi det gjør det mulig for flere og le<ere for alle å engasjere seg og delta i poli)ske prosesser. Når flere er involvert før beslutningene fa<es, forankres demokra)ske vedtak i et bredere lag av befolkningen. De<e styrker )lliten )l demokra)et. Lokalt forankrede beslutninger fører på denne måten )l at flere føler eierskap )l samfunnsutviklingen.» Amund Rakkestad (76) 16. kandidat Pensjonist og bonde

10 Side 10 Grete Bjerke (64) 17. kandidat BuIkkleder, Østmøllene Ørje Er interessert i båtliv, jakt og liker å reise. Hovedinteressen ligger ellers innen områdene teknisk og viloorvaltning Jon Erland Granli (37) 18. kandidat Bonde Mer vesentlig enn selve kommunereformen er imidlerid de endringer i inntektssystemet regjeringen vil foreslå i kommuneproposisjonen for 2017, som legges fram i mai Her er det varslet endringer som vil favorisere kommuner med mange innbyggere på bekostning av mindre kommuner med færre innbyggere. DePe vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Marker kommune. Marker SenterparI mener derfor det er rikig å utrede konsekvenser av en sammenslåing sammen med de andre kommunene, Il vi ser hva regjeringen foreslår av endringer i inntektssystemet. Det er forhold som taler både for og imot en kommunesammenslåing. Vi tror imidlerid at mulighetene for å drive for eksempel dagens ungdomssatsing og sentrumsutvikling blir mindre i en stor- kommune. DePe og erfaringer fra blant annet Danmark når det gjelder småbyers og lokalsamfunns skjebne, gjør at Marker SP mener Marker bør bestå som egen kommune også i Iden framover. Vi er imidlerid for små for å kunne levere alle tjenester på egenhånd. Det er derfor vikig å videreutvikle samarbeid med våre nabokommuner på disse områdene. PoliIreformen med færre poliidistrikter er iverksap, og det er også fare for at lensmannskontoret i Marker vil bli nedlagt. Marker SP mener det er vikig å beholde et lensmannskontor og polii i kommunen særlig med tanke på grenseovergangen, men også for den rollen poliiet spiller i lokalsamfunnet, også i det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Marker SenterparI ønsker en sterkere poliksk styring i kommunen, blant annet ved at poliikerne i Marker skal bli enda bedre involvert i de saker som er under arbeid i kommunen, og med det ansvarliggjøres enda mer i forhold Il de vedtak som fapes. Vi mener innføring av en saksordførerordning bør prøves ut i Marker. En saksordførerordning innebærer at det utvalget som skal behandle en sak velger en poliisk saksordfører som følger saken gjennom saksforberedelsen og Il den er endelig vedtap i kommunestyret. Saksordføreren skal ha mulighet Il å sepe seg grundig inn i saken, og dermed gi utvalg og kommunestyre godt grunnlag for å behandle saken. Opplæringen nye poliikere får må også bli mye bedre særlig med tanke på økonomi. «Senterpar)et er kommunenes beste venn. En god kommuneøkonomi er avgjørende for at kvalitet og )lbud )l innbyggerne er god innenfor alle sektorer, enten det er snakk om skole, helse eller andre tjenester. Fortsa< er det prioritert for oss å skaffe rammer som sikrer en god skole og en god omsorg i alle landets kommuner.»

11 Side 11 Marker SenterparI vil at de polikske utvalgene brukes mer akivt, for eksempel ved at utvalgsmedlemmer holdes løpende oppdatert på vikige prosesser i virksomhetene, og ved at de får faglig oppdatering på de områder de er sap Il å styre. Det bør jobbes mer med å involvere innbyggere og ulike interessegrupper i forhold Il saker som er Il poliisk behandling i kommunen. InterneP og lokale medier må brukes mer akivt. Marker Sp vil at Marker kommune består som egen kommune utrede videre konsekvenser av sammenslåing for å kunne ta et kvalifisert standpunkt når saken behandles i juni 2016 at før en eventuell sammenslåing, skal Markers befolkning få si sin mening gjennom en folkeavstemming videreutvikle et godt samarbeid med våre nabokommuner rundt de tjenestene vi ikke kan levere på egenhånd prøve ut en saksordførerordning der poliikerne blir bedre involvert og ansvarliggjort i forhold Il de saker som behandles sikre en bedre involvering av de poliiske utvalgene i virksomhetenes dril og uoordringer. sikre en bedre opplæring av poliikere ha en mer akiv bruk av media for å involvere innbyggere. Guri Haneborg (67) 19. kandidat Kunstner Glade unge og eldre som lever i en sunn og grønn verden krydret med kunnskap og kultur Utredning av kulturressursene i Marker kommune for å styrke nye Iltak på kultursiden. DePe gjelder sang og musikk, bildende kunst, teater og kunsthåndverk Stolt av å bo i Ørje ØKONOMI OG EIENDOMSSKATT Marker kommune hadde ved inngangen Il 2015 et akkumulert underskudd på nesten 5,8 millioner kroner. Dersom vedtape innsparingsiltak realiseres vil depe gi en reduksjon av underskuddet på 1 million kroner i Marker kommune har også en anstrengt likviditet, slik at vi er avhengige av å låne penger for å dekke løpende utgiler. En del av årsaken Il depe er at kommunens inntekter har sviktet i 2014 og Den negaive utviklingen har imidlerid løpt gjennom hele perioden. Fondsreservene er brukt opp, og vi sliter fortsap med budsjeper som ikke er Ilpasset dagens virkelighet. Carl- Jonas Maugsten Røen (21) Jobber på Rudskogen Motorsenter Interesser: Jakt og frilulsliv

12 Side 12 Hilde Engerbråten (39) 21. kandidat Sivilt ansap i Øsoold poliidistrikt og kornprodusent Et velfungerende kollekivilbud som gjøre det aprakivt å bo i Marker også for de som jobber eller studerer utenfor kommunen. Bredbånd Il alle! Øyvind Brandsrud (35) 22. kandidat Bonde korn og mjølkeproduksjon Vannkvalitet i Haldenvassdraget Marker SP har gjennom hele perioden silt spørsmål ved om ikke enkelte virksomheters budsjeper burde justeres, da det på enkelte områder har vært gjentakende budsjewoverskridelser. Vi har også silt oss kriiske Il praksisen med å bruke av forrige års overskudd ved regnskapsavleggelse. Vi har ment, og mener fortsap at et overskudd i regnskapet bør sepes av på fond for å tas med i betraktning når neste års budsjep legges. Gjennom de siste årene er enkelte virksomheters budsjewer styrket blant annet pleie og omsorg og barnevern. Innen pleie og omsorg vil vi de neste årene antakelig ha behov for yperligere økninger som følge av den demografiske utviklingen. Denne utviklingen har medført at et enstemmig kommunestyre har vedtap å innføre eiendomsskaw fra 2016 Marker SP ønsker ikke eiendomsskap for næringsvirksomhet og beboere i Marker kommune. For å kunne dekke inn Idligere års underskudd ser vi imidlerid at det er nødvendig å innføre eiendomsskap på all fast eiendom i Marker (vi har Idligere kun hap på verker og bruk). Vi mener imidlerid at eiendomsskapen kun må brukes Il nedbetaling av opparbeidet underskudd, Il oppbygging av nye fondsreserver og eventuelt Il investeringer. Kommunens drilsnivå må Ilpasses kommunens inntektsnivå. EiendomsskaPen må innrepes på en slik måte at arbeidsplasser ikke går tapt. For å lykkes med en slik økonomisk snuoperasjon er vi avhengig av god dialog mellom poliisk og administraiv ledelse, et godt og tep samarbeid mellom kommunens ledelse og de ansape i virksomhetene, og godt samarbeid mellom de poliiske pariene. Vi håper også innbyggerne ser at det nå dessverre er behov for en dugnad, der alle bidrar Il å få kommunens økonomi i balanse igjen. Marker SP vil ha en gjennomgang av både poliksk og administrakv organisering med tanke på å gjøre denne mindre ressurskrevende og mer effekiv. Gjennom å gjenskape et økonomisk handlingsrom for kommunen, vil Marker Sp legge et grunnlag for videre utvikling av gode tjenester i nærmiljøet i Marker kommune. Marker Sp vil snu økonomisk underskudd Il overskudd gjennom godt samarbeid mellom de ulike aktørene i kommunen at eiendomsskapen kun brukes Il nedbetaling av underskudd, oppbygging av fondsreserver og evt. Il nødvendige investeringer

13 Side 13 at kommunens drilsnivå må Ilpasses kommunens inntektsnivå uten eiendomsskap sikre et godt samarbeid mellom poliisk og administraiv ledelse at poliisk og administraiv organisering gjennomgås NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Marker kommune er rik på muligheter for gode naturopplevelser. Vi har store skogsarealer Ilgjengelig i vår umiddelbare nærhet, flope kulturlandskap vi kan nyte tvers gjennom vår langstrakte kommune, og vi har Ilgang Il to vassdrag som gir oss gode muligheter for både villmarksopplevelser, rekreasjon og turistvirksomhet. Nora Skogstad (19) 23. kandidat "Senterpar)et tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene )l fram)dige generasjoner. De<e preger par)ets syn på naturen, miljøet og økonomien. Kortsik)ge økonomiske hensyn skal vike for det langsik)ge forvalterperspek)vet. Vi ønsker ikke et konserverende vern. Bærekra`ig bruk er den beste måten å sikre ressursgrunnlaget vårt på sikt.» Marker kommune er rik på fornybare ressurser. Marker SP er opptap av å bruke de ressursene vi har i vår kommune på en måte som gir mulighet for næringsutvikling, samidig som det forvaltes på en slik måte at også våre eperkommere kan få de samme opplevelser som vi har hap i kommunen vår. Matjord er i ferd med å bli et knapphetsgode i verden. Vi er Ilhengere av et sterkt jordvern, for å sikre Ilgang på god og ren norsk mat også for fremidige generasjoner. Marker SP er posiive Il utbygging av fornybare energikilder. Dersom det skulle bli aktuelt med nye utbyggingsprosjekter i kommunen må selvfølgelig hvert enkelt prosjekt vurderes på selvstendig grunnlag. Det må legges Il repe for at våre innbyggere og de som oppholder seg i kommunen kan velge miljøvennlige alternakver det være seg i forhold Il transport, bolig, mat etc. Jakt og fiske er en naturlig del av forvalteransvaret vi har. Det kan også være grunnlag for næringsvirksomhet i kommunen. Vildorvaltning er vikig for mange av Marker innbyggere og for SenterparIet. Marius Degnes (39) 24. kandidat Bonde

14 Side 14 Vi vil ha en forvaltning som opprepholder en leveverdig viltbestand. DePe kombinert med at vi ønsker en akiv bruk av både innmark og utmark Il beitedyr gjør at vi ikke ønsker at ulv etablerer seg i Marker kommune. Det må i større grad avgjøres lokalt om potensielle skadedyr skal tas ut. Kommunen bør få større ansvar for forvaltning av hjortevilt på bekostning av fylkeskommunen. Norge trenger utmarksnæringene for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å utnytte naturressursene best mulig. Høsting av utmarksressursene er mange steder umuliggjort fordi rovdyr prioriteres framfor beitenæringen og andre utmarksnæringer. Dette fører til gjengroing av kulturlandskap, svekker lokalsamfunn og reduserer verdiskaping. Jakt, friluftsliv og annen rekreasjon svekkes også når rovdyrtettheten øker. Marker Sp vil legge Il repe for at flere kan få gode friluysopplevelser i vår kommune. DePe kan gjøres ved å fortsap satse på utbygging av leirplasser og gapahuker langs vassdragene våre. Gjennom støpe Il og samarbeid med frivillige lag og foreninger kan også merking og opparbeiding av tursier videreføres, slik at flere kan bruke Fjellaområdene og andre områder. Vi vil også jobbe for at det legges bedre Il repe for sykling rundt vassdragene. DePe kan gjøres ved utbygging av sykkelsier, merking av mindre trafikkerte veier og opparbeidelse av rasteplasser på egnede områder. Marker Sp vil ha en forvaltning av våre naturressurser som gir grunnlag for å høste de goder den gir, samidig som vi ivaretar naturen slik at kommende generasjoner også kan nyte godt av den ha et sterkt jordvern støpe utbygging av fornybare energikilder, eper en vurdering av hvert enkelt prosjekt legge Il repe for at våre innbyggere lepere kan velge miljøvennlige alternaiver ha en forvaltning som opprepholder en leveverdig viltbestand. Vi ønsker ikke at ulv etablerer seg i Marker ha økt grad av lokal selvbestemmelse i viloorvaltningen legge Il repe for gode frilulsopplevelser i Marker fortsepe arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget legge bedre Il repe for bruk av sykkel i hele kommunen INTERNASJONALT ARBEID OG ANSVARLIG FLYKTNING- OG INTEGRERINGSPOLITIKK Internasjonalt samarbeid er vikig både for egen utvikling, men også for å kunne dele våre erfaringer med andre. Marker har i dag et samarbeid med en Latvisk kommune. Marker SP ønsker at vi tar iniiaiv Il samarbeid med en Latvisk kommune som ønsker å bygge opp et ungdomshus. Gjennom depe samarbeidet kan vi også etablere en ordning for utvekslingsreiser mellom ungdommer i Marker og ungdom i Latvia. Marker SenterparI mener det er et samfunnsansvar å bosepe flyktninger. Det siller imidlerid også krav Il oss som lokalsamfunn. Vi må sørge for å ha IlfredssIllende boliger Ilgjengelig, og vi må bedre muligheter for å reise Il og fra Marker uten eget førerkort. For å lykkes med integrering, må man tørre å inkludere. Kommunen har et stort ansvar for å legge Il repe for gode møteplasser mellom ulike mennesker i kommunen.

15 Side 15 Kommunen må sikre seg at innvandrerfamilier og flyktninger kjenner Il tjenesteilbudet i kommunen. Enkeltmennesket må være i fokus. Marker SenterparI vil jobbe for at familier som ennå ikke behersker norsk skal få Ilbud om tolk de første dagene barna skal begynne i barnehage eller på skole. Marker Sp vil vise internasjonal solidaritet, ved at vi legger Il repe for å ta imot flere flyktninger i perioden jobbe for flere boliger for flyktninger jobbe tep med frivillig sektor for å sikre god integrering for de som boseper seg i Marker videreføre og videreutvikle samarbeid med Latviske kommuner Ordførerkandidaten: Navn: Sten Morten Henningsmoen Alder: 42 Sivilstatus: Samboer og en sønn på 4,5 år Yrke: Personal- og organisasjonsrådgiver, og MOT- koordinator, i Aremark kommune. Sten Morten Henningsmoen vokste opp i Moveien og på Krogstad i Ørje. EPer førstegangstjenesten i LuLforsvaret studerte han i perioden først ep år ved Universitetet i Bergen og så resten av perioden ved Universitetet i Oslo. Her fordypet han seg i fagene filosofi, historie og sosiologi samt noe biologi. Han har jobbet i 5 år som IT- ansvarlig ved InsItuP for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Videre har han i 4 år hap fullidsverv som Illitsvalgt og hovedillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, før han flypet Ilbake Il Ørje. I 2010 begynte han i en midleridig prosjektsilling i Trøgstad kommune, der han jobbet med utvikling og implementering av Trøgstadmodellen en modell for bedre samhandling rundt barn og unge. Siden mai 2013 har han vært ansap i Aremark kommune, der han inngår i rådmannens ledergruppe som fagansvarlig for personal og organisasjonsutvikling. Henningsmoen har inngående kjennskap Il kommunal virksomhet både fra et administraivt, men også fra et poliisk ståsted. Han har også poliisk erfaring fra nasjonalt plan gjennom sip verv som hovedillitsvalgt ved UiO, som innebar påvirkningsarbeid opp mot StorInget, departementer, LO og andre interesseorganisasjoner - særlig innen områdene høyere utdanning, forskning og økonomistyring i staten.

16 1 Sten Morten Henningsmoen, Sylvia Brandsrud, Thor Amund Halvorsrud Liv Helene Solberg, Thor Mauritzen, Tove Granli Foss, Per Øivind Falkenberg Krog Marianne Maugsten Røen, Olaug Falkenberg, Jens Håkon Bjerke, Heidi Harefallet Slupstad, Steinar Nordli, 1961 Side 16 VÅRE LISTEKANDIDATER: 13 Nora Rakkestad, Ole PePer Aarnæs, June SIllesby Granli, Amund Rakkestad, Grete Bjerke, Jon Erland Granli, Guri Haneborg, Carl- Jonas Maugsten Røen, Hilde Engerbråten, Øyvind Brandsrud, Nora Skogstad Marius Degnes, 1976 Et markért Marker med SenterparIet! Fra venstre: Olaug Falkenberg, Guri Haneborg, Grete Bjerke, Øyvind Brandsrud, Hilde Engerbråten, Nora Rakkestad, Heidi Harefallet Slupstad, Tove Granli Foss, Marianne Maugsten Røen, Liv Helen Solberg, Jens Håkon Bjerke, Thor Amund Halvorsrud, Amund Rakkestad, Ole Pe<er Aarnæs, Thor Mauritzen, Steinar Nordli. I tårnet: Sylvia Brandsrud og Sten Morten Henningsmoen Besøk våre lokale nepsider på Følg oss også på vår Facebookside:

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2016 Tidspunkt: 17.00 kl. 18.00 Kommunereformen Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Sør-Odal Senterparti Program for lokalvalget 2015 Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Ordførerkandidaten: «Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være en drivkraft i arbeidet med å gjøre Sør-Odal til

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Valgprogram kommunevalget 2015

Valgprogram kommunevalget 2015 Valgprogram kommunevalget 2015 Fortsatt egen kommune! Stem Senterpartiet! Rømskog Senterparti SENTERPARTIETS GRUNNSYN Senterpartiet er et nasjonalt parti med lokalt rotfeste. De store nasjonale utfordringene

Detaljer

Samarbeid for utvikling. Valgprogram. Perioden Hurdal

Samarbeid for utvikling. Valgprogram. Perioden Hurdal Samarbeid for utvikling Valgprogram. Perioden 2015-2019 Hurdal Samarbeid for utvikling. Hovedmålsetting Hurdal Venstre vil arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i Hurdal. Vi vil

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår.

Program 2015-2019. Sømna Senterparti har som mål å øke folketallet ved å integrere og ønske nye innbyggere velkommen til den flotte kommunen vår. Kjære velgere Senterpartiet kan over mange år vise til gode resultater for Sømna. Den godt sammensatte gruppa som nå stiller til valg for partiet er en betryggelse for meg som ordførerkandidat. Sømna kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer