Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012"

Transkript

1 Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012

2 Forslag til agenda 1. Valg av representant til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning Fastsettelse av kontingent og felleskostnader for Valg 6. Spesielle saker som styret eller enkeltmedlemmer ønsker belyst 1. Bom status og erfaringer siden oppstart, åpne/stengetider for Vannlekkasje over veien Informere om tiltak som er gjort 3. Vanntrykk status og tiltak som er gjennomført 4. Skigard / Sau i Høgfjellia status og erfaringer 5. Skiløyper legge frem forslag om ny trase over Høgfjellia 6. Veilag forslag til etablering av eget veilag for samtlige brukere av veiene i Høgfjellia 7. Postkasser legge frem forslag og budsjett på oppsetting av postkasser 8. Skilting av veier for å gjøre det lettere å finne frem (f.eks. Høgfjellia 17-33). Skilting av skiløype (behov for 2 skilt for å merke skiløypen mot nordøst 9. Avklare kontingent for 2013

3 GSM bom Høgfjellia Status og erfaringer siden oppstart

4 Består av to avhengige systemer: To GSM enheter for åpning av bom Enhet 1, , GSM nummer for brukere fra Skihytteveien og andre vel Enhet 2, , GSM nummer for brukere fra Høgfjellia Kontroll system for åpning av bom Sløyfe under og innenfor bommen Brikkesensor + kodetastatur terminalserver med fast IP for fjernstyring

5 Aktiviteter 2011: Installasjon av bom inkludert GSM enheter + kontrollsystem Utvidet kontrollsystem: Terminalserver med fast IP for internett aksess Asfaltering Registrering, utsendelse av bruksanvisning og brikker samt programmering av alle brukere Oppstart høsten 2011 Full drift: 1. desember 2011 med følgende innstillinger: Mandag-torsdag: bom i lukket posisjon Fredag-søndag: bom i åpen posisjon fra Jul + påske: bom i åpen posisjon Justering og tilpasning av sensorer for automatisk åpning av bom

6 Midlertidige brukere - policy: Tidligere har vi oppfordret om at håndverkere utstyres med berøringsfrie brikker. I tillegg tilbyr vi nå: Å programmere inn GSM nummer til håndverkere for gyldighet i en tidsbegrenset periode. Hyttegjester må fortsatt utstyres med brikker.

7 Vannlekkasje over veien 2011 Tiltak som er gjort En ekstrem kuldeperiode i fjor vinter samt lite snø medførte at vannrør under veien frosset slik at store mengder vann rant over veien og fryste til store issvuller. Dette medførte som kjent til ekstraordinære veivedlikeholdskostnader som medlemmene måtte betale for. Styret har gjennomført tiltak med å legge varmerør i stikkrennene slik at vi i fremtiden forhåpentligvis vil unngå denne type hendelser. Tiltaket kostet ca kr ,-

8 Vanntrykk status og tiltak I november 2011 ble det montert en frekvensomformer på den ene av to pumper. Trykket ut fra pumpestasjonen ble satt til 10.7 bar. Pumpa går nå nesten kontinuerlig og turtallet vil variere med mengden vann den transporterer. Dette gir et jevnt trykk på 10.7 bar, men det krever et noe høyere strømforbruk. Pumpestasjonen ligger på 820 moh. Trykket på 900 moh blir dermed 2,7 bar. Til orientering leverer Lillehammer kommune som minimum 2,0 bar til sine abonnenter. For å holde et maksimumstrykk på 6,0 bar må alle under 867 moh montere reduksjonsventil. I vannkum nedenfor skibrua er det montert en felles reduksjonsventil for de som er koblet til denne strengen. Sikkerhetsventiler på varmtvannsberedere løser normalt ut ved ca. 9 bar. Pumpe nr. 2 styres fortsatt med trykkbryter og er innstilt på et lavere trykk. Denne er beregnet å starte ved stort trykkfall på nettet som ved tapping av vann fra hydranten ved skibrua. All dokumentasjon for pumpestasjonen er levert til Nordseter Panorama AS v/åge Langsethagen. Jeg har også sagt noe der om en minimumsløsning for overvåking av pumpestasjonen(frostfare) og framtidig service.

9 Skiløyper legge frem forslag om ny trase over Høgfjellia

10 Skiløyper legge frem forslag om ny trase over Høgfjellia Kostnad Estimert ca kr Finansiering Spleiselag med alle Vel, Nordseter Utvikling, Lillehammer Kommune? ¼ kostnad for Høgfjellia Vel blir ca kr per medlem. Fremdrift/organisering? Skal Høgfjellia Vel engasjere seg?

11 Veilag forslag til etablering av eget veilag for samtlige brukere av veiene i Høgfjellia Bakgrunn / mandat Styret i Høgfjellia Vel har som vedtatt på forrige årsmøte iverksatt arbeid med å etablere et Veilag for alle som har veirett til området, både fra Høgfjellia og Skihytteveien (Nordseter Panorama). Styret i Høgfjellia Vel har samarbeidet godt med styret i Skihytteveien - som også er meget positive til at det etableres et felles Veilag med et eget styre samt omforente vedtekter. Vi har utarbeidet et forslag til vedtekter som er diskutert med styret i Skihytteveien, og som det langt på vei er enighet om. I etterkant av dagens årsmøte vil styret sende ut vedtektsforslaget, men vi vil nå gå igjennom hovedpunktene vi håper det oppnås enighet om. Målet i dag er at styret får mandat til å etablere et veilag med tilhørende vedtekter, og at medlemmene i Høgfjellia Vel slutter seg til forslaget som her blir presentert

12 FORMÅL Veilaget skal forestå drift og vedlikehold av gjeldene private veier i Høgfjellia, både økonomisk og administrativt, herunder brøyting, bomdrift, oppgraderinger etc. ANSVAR rettigheter og begrensninger Veilagets ansvar gjelder kun veianlegg innenfor Høgfjellia. Veiene eies av private grunneiere som ved etableringen av veilaget overlater sine retter og plikter. Private innkjørsler er fortsatt Grunneier sitt ansvar, dette gjelder blant annet drensrør, brøyting, etc.

13 MEDLEMSKAP (innmelding og utmelding) Nye medlemmer skal godkjennes av Veilaget (styret). Eksisterende medlemmer er alle med veirett fra Skihytteveien hytteeierforening samt alle grunneiere i Høgfjellia. Medlemskapet er bindende og kan ikke sies opp uten at alternativ adkomst kan dokumenteres samt at Veilaget godkjenner utmeldingen. Nye tomter/fradelinger skal meldes fra til styret som skal vurdere eventuelle nye medlemskap ÅRSMØTE Årsmøte skal holdes innen 30.juni hvert år, primært i tilknytning til årsmøtene som avholdes i Høgfjellia og Skihytteveien Vel i påsken. Deltakere er alle medlemmer. Årsmøte velger fire styrerepresentanter hvorav to skal være fra Skihytteveien Hytteeierforening og to fra Høgfjellia som har retten til å ha styrets formann. Hvert medlem har en stemme som benyttes ved personlig fremmøte eller gjennom fullmakt (1). Innkalling skjer med to ukers varsel. Vedtak baseres på saksliste og med 2/3 flertall. Innholdet i årsmøte er beskrevet i vedtektene.

14 STYRET Styret har all kontakt med off.myndigheter, medlemmer, leverandører, og andre berørte forbindelser. Styret velges av årsmøte med en leder (Høgfjellia), tre styremedlemmer (hvorav to fra Skihytteveien), to vararepresentanter og en internrevisor. Styrerepresentanter sitter i minst to år av gangen. Styrets oppgaver et omfattende beskrevet i Vedtektene. Kommentar: Styret i Høgfjellia Vel anbefaler at styrefomannen i Veilaget også er styremedlem i Høgfjellia Vel, og at kontinuitet bestrebes. VEIAVGIFTEN Veienes drift finansieres av medlemmene som er pliktige til å betale den fastsatte årlige veiavgift. Det legges til grunn at alle hvert medlem betaler lik årsavgift (alt annet er umulig å praktisere). Særskilt bruk / stor belastning kan medføre ekstrautgift på den aktuelle tiltakshaver.

15 BRUK AV VEIER Det legges opp til «normalt ansvar / bruk». Parkering skjer på egen tomt og inkluderes ikke i Veilagets ansvarsområde. Lagring langs veiene er forbudt, og tung transport som skader veiene skal unngås. Eventuelle skader skal utbedres umiddelbart av de ansvarlige, alternativt utbedres det av styret med påfølgende erstatning mot ansvarlig/tiltakshaver. GJELD Kan kun tas opp med 2/3 flertall. Gjelden blir ikke personlig. REGNSKAP De største løpende utgifter for våre medlemmer forventer vi vil knytte seg til drift og vedlikehold av veinettet. Vi legger derfor til grunn at Veilaget må føre et eget regnskap, også basert på ulike medlemskap. Dette vil utredes nærmere VEDTAK Styret i Høgfjellia Vel ber om medlemmenes mandat til å sluttføre arbeidet med å etablere Høgfjellia Veilag i samarbeid med medlemmer fra Skihytteveien Hytteeierforening - basert på det gjennomgåtte Vedtektsgrunnlag (UTKAST ettersendes i formell versjon).

16 Postkasser legge frem forslag og budsjett på oppsetting av postkasser Posten Lillehammer gir umiddelbar tillatelse for å sette opp postkassestativ ved bommen. Alternativ plassering må søkes om. Det må argumenteres «godt» for at man skal få innvilget dette ( ref. postbudsjef Posten Lillehammer) Lage ca 10 fellespostkasser Kostnad Fundamentering og postkassestativ i Høgfjellia kvalitet ca kr ,-, plass til ca 10 postkasser 50 cm brede Postkasse i tre ca kr pr stk, 50 cm brede Hvis alle blir med er kostnaden pr medlem ca kr 600

17 Alt 3 Alt 3 Alt 3 Alt 1 Alt 2

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 Dagsorden/agenda: 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av representant til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

Forenkling og forankring i Skihyttevegen 2013-14

Forenkling og forankring i Skihyttevegen 2013-14 Skihyttevegen Hytteeierforening Nordseter, 13. mars 2014 Forenkling og forankring i Skihyttevegen 2013-14 1 N Skihyttevegen Ikke inkludert i definisjonen av Skihyttevegen; Oppsittere i Evangveien vurderer

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Referat 22.06.155 Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Årsmøte ble holdt lørdag 21. august kl. 17:30 på hytta til Per Egil Odden. Til tross for litt vind var det bra vær og møtet ble som vanlig avsluttet med en hyggelig grillfest.

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer