MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2014 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Lise Jaastad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud Medlem STU Kim Kristiansen Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 13/14 VS 14/14 VS 15/14 VS 16/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Budsjett for PHS Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS OS 13/14 Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 OS 14/14 OS 15/14 Forslag - nye prinsipper FOU-tid Muntlig orientering - prossesen og arbeidet med strukturendringer i sektoren. Side2

3 VS13/14Godkjenningavinnkalling VS14/14Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 15/ Arkivreferanse: 2014/2337/ Sak: Budsjett for PHS Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar: 1) Forslag til foreløpig budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet budsjettramme på kr ) Forslag til foreløpig budsjett for eksternt finansiert virksomhet ved PHS med en ramme på kr , i tråd med vedlegg 3) Forslag til foreløpig budsjett for større investeringer med en ramme på totalt kr , i tråd med vedlegg Jarle Jørgensen kontorsjef Side4

5 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Budsjett for PHS Jarle Jørgensen, Frode Thomassen Vedlegg 1 Investeringsbudsjett PHS Budsjett, eksternt finansiert virksomhet PHS Bakgrunn Vi viser til budsjettbrev nr. 2 av , med foreløpige budsjettrammer for Universitetet i Nordland. Profesjonshøgskolen er tildelt en foreløpig ramme på kr Dette er en økning på ca. 4,8 mill. kr. i forhold til Av dette utgjør kompensasjon for lønns- og prisvekst og endring i stipendiatfinansiering kr. 3,6 mill. Finansiering av nye studieplasser (fra 2011) utgjør kr. 0,8 mill., og skal dekke økte kostnader i 2015 for de aktuelle studieplassene. Selv med kr. 3,4 mill. i uttelling fra produksjonskomponenten gjør «Budsjettilpasning» og rammekutt knyttet til «Avbyråkratisering og effektivisering» gjør at det kun er ca. 0,4 mill. kr. i reell styrking av budsjettet sammenlignet med Drøfting Når det gjelder inntektssiden i budsjettet så har denne økt fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av økt studiepoengproduksjon i Det er imidlertid sterkt urovekkende at produksjonen igjen har falt i 2014, noe som vil gi en klar reduksjon i uttelling i produksjonskomponenten i Fakultetet har i hovedsak to muligheter til å øke inntektsrammen, den ene vil være en økning i studiepoengproduksjonen. Dette kan skje gjennom en økning i studentantall, fortrinnsvis innenfor allerede eksisterende studietilbud. Fakultetet har vært tilbakeholdne med oppstart av nye omfattende studietilbud som ikke har vært finansiert gjennom tildeling av nye studieplasser. Økt studiepoengproduksjon kan også skje gjennom økt gjennomstrømming, noe fakultetet vil ha ytterligere fokus på i Den andre muligheten til å styrke inntektssiden i budsjettet er å øke eksternt finansiert virksomhet (EFV), forutsatt at inntjeningen i denne er så lønnsom at det gir et reelt overskudd. Fakultetet mener at dagens EFV gir et reelt økonomisk bidrag til fakultetet, og vil fortsette arbeidet med å styrke denne delen av virksomheten. Det forventes en økning i EFV fra 2014 til Fakultetet fikk i 2014 styrket budsjettrammen ut over det den vedtatte budsjettmodellen ga grunnlag for. Dette gjorde det noe eklere å komme i mål med budsjettet for Det siste året har imidlertid førstestillingsandelen ved fakultetet økt ytterligere, samtidig som studentantallet ved tradisjonelt kostbare studier har økt (masterstudier, PPU, bachelor i Side5

6 sykepleie). Dette har gjort det svært utfordrende å komme i mål med budsjettforslaget for I hovedsak skyldes dette økte personalkostnader. Det kan nevnes at det i 2014 ble tilsatt to nye professorer ved SPK. I tillegg vil det fra 1. januar 2015 bli tilsatt to nye professorer i helsefag, samtidig som ytterligere to professorer går over fra prosjektfinansierte til ordinært finansierte stillinger ved PHS. I samme periode går to professorer av med pensjon, men det planlegges rekruttering i den ene av disse stillingene fra 1. august. Den sterkt økende andelen av professorer og førstestillinger ved PHS er svært positivt med bakgrunn i at fakultetet har hatt langt lavere førstestillingsandel en de øvrige fakultetene, men skaper samtidig store økonomiske utfordringer for fakultetet. Et utvalg nedsatt av dekan har de siste ukene jobbet for å fremme forslag til nye retningslinjer for FoU-tid ved PHS. Dersom utvalgets innstilling tas til følge, vil det totalt sett innebære en netto reduksjon i grunntildeling, men samtidig vil det kunne bli tildelt utvidet FoU-tid for ansatte med stor FoU-produksjon eller som aktivt deltar i FoU-prosjekter. Innstillingen er med andre ord en dreining mot mer incentiv- og resultatbaserte prinsipper for FoU-tildeling. Samlet tildelt FoU-tid ved fakultetet er langt høyere enn for få år siden, som følge av at en høyere andel av personalet nå er tilsatt i førstestillinger. Målet med forslaget til nye FoU-prinsipper er at det skal stimulere til økning i FoU-virksomheten og at denne i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjekter, samtidig som det tar konsekvensen av at fakultetet ikke fullt ut har økonomi til å opprettholde FoU-tildeling etter dagens prinsipper. Konsekvenser Forslaget til budsjett for 2015 vil få konsekvenser for fakultetets studieprogram for 2015/2016. I forbindelse med opptak til masterutdanningene i spesialsykepleie ble det vedtatt å ikke ta opp til pediatri (barnesykepleie) på grunn av for få søkere. Det ble videre besluttet å ikke ta opp til kreftsykepleie på grunn av langtidssykemelding hos fagansvarlig ved PHS (den eneste som var kvalifisert for å lede dette tilbudet ved PHS). Det ble forsøkt å rekruttere vikar vår/sommer 2014 uten at dette lyktes. Neste samordnede opptak til spesialutdanningene vil være høsten I ettertid har det vært jobbet iherdig fra både sykehus- og kommuner i Nordland for at UiN skal komme i gang et tilbud i kreftsykepleie så raskt som mulig. Behovet for spesialsykepleiere innenfor fagområdet er stort, og sykehus og kommuner rapporterer nå om at over 30 kandidater vil få stipend og er klare til å gå i gang med utdanningen. Med bakgrunn i dette, i tillegg til det faktum at fakultetet over tid har hatt problemer med å innfri KDs produksjonskrav for spesialutdanningene, finner fakultetet det vanskelig å ikke gjøre et nytt forsøk på å komme i gang med studiet. Oppstart vil kunne skje i februar 2015, dersom det lykkes å rekruttere fagansvarlig. Studiet vil gjennomføres etter gammel studiemodell (ikke masterstudium). Fakultetet har beregnet kostnaden for videreutdanning i kreftsykepleie til nærmere kr ,- i Side6

7 Dette fører igjen til at det blir problematisk å gjennomføre deler av det øvrige studieprogrammet som er vedtatt for 2015/2016. Fakultetet vil gå inn for en utsettelse av opptak til Master i folkehelse. Dette er i henhold til studieporteføljevedtaket planlagt igangsatt høsten Fagpersonell som var tiltenkt en rolle i studietilbudet kan omdisponeres til andre studietilbud, og det vil ikke oppstå overtallighetsproblematikk som følge av dette. I tillegg til dette vil det være nødvendig å foreta ytterligere tilpasninger fra og med høstsemesteret Det vil anslagsvis være nødvendig å redusere kostnadssiden i budsjettet med ca. 1 mill. kr. Det meste av dette vil måtte gjennomføres fra og med 2. halvår 2015, i og med at studieprogram for 2014/15 går i henhold til plan. Det er vanskelig å se for seg ytterligere kostnadsreduksjon for bachelorstudier, da det allerede er foretatt store tilpasninger i disse de siste årene. Etter fakultetets syn må reduksjonen skje innenfor de mest kostnadskrevende studietilbudene. Fakultetet vil derfor foreta en gjennomgang av aller mastergradstilbud ved fakultetet og vurdere antall studier, opptaksmål, opptakshyppighet, muligheter for samkjøring etc. En reduksjon her vil gi kunne gi de nødvendige besparelser, uten at det i for stor grad rammer inntektssiden gjennom lavere studiepoengproduksjon. Utfordringen er at deler av masterutdanningene anses å være av strategisk betydning, for eksempel master i borderologi i samarbeid med Det humanistiske universitetet i Murmansk (MGGU) og samarbeidet med høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna om «Fleksibel master i klinisk sykepleie». Den eksterne finansieringen av disse faller bort i løpet av 2015, og fakultetet imøteser en dialog med universitetsledelsen om framtidig finansiering av disse tilbudene. De siste tilpasningene i budsjett for 2015 for å komme i balanse er i hovedsak lagt inn som ledighet i stillinger i 2. halvår. Hvordan denne reduksjonen skal tas ut i praksis vil fakultetet måtte ta stilling til i løpet i løpet av 2-3 måneder. En videreføring aktiviteten i studieåret 2014/15 vil ikke fullt ut la seg gjennomføre innenfor budsjettforslaget for Fakultetet har ikke budsjettert med merkostnader til gjennomføring av 5-årig lærerutdanning, og forutsetter at det kommer egen tildeling som finansierer dette tiltaket. Fra fakultetets side er det kalkulert med en merkostnad på ca. kr. 1 mill. knyttet til dette tilbudet i Foreløpig fordeling av budsjett: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring kr Endring % Sykepleie og Helsefag ,6 Lærerutdanning/idrett ,2 Stipendiater ,9 Praktisk kunnskap ,1 Side7

8 Administrasjon PHS ,4 Totalt ,8 Tildelt ramme Oppsummering 4) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet budsjettramme på kr ) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr , i tråd med vedlegg. 6) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for større investeringer på totalt kr , i tråd med vedlegg. Side8

9 Investeringsbudsjett PHS 2015 LUKK Ny tredemølle idrett Undervisningsutstyr idrett Kostnad Kommentar 2 trampetter (turn), stolper til volleyball, utstyr styrkerom SH ALS simulator Simulator for førstehjelp Sim man 3G Simulator til bruk i "Master i spesialsykepleie", eneste simuleringsdukke som kan brukes til respiratorsimulering Dekontaminator, Mo i Rana "Vaskemaskin" for sterilisering av utstyr Rescue Anne Bodø og Lofoten Simulator til praksissal Lofoten og Bodø Treningsstarter Stokmarknes Hjertestart-simulator til bruk på praksissal Diverse utstyr til praksisal Bodø Supplering av utstyr Øvrig Utstyr til fleksible utdanningstilbud Bærbare PC-er, headset, webkamera, diverse programvare Simuleringsrom nød-kirurgi Forutsatt at dette ikke belastes investeringsbudsjett 2014 Totalt PHS Side9

10 Budsjett eksternt finansiert virksomhet PHS, 2015 Navn/Status IDnummer Prosjektleder Lønn 2015 Drift Indirekte kostnader Totalt Herav ompostering lønn Kommentar NUV - Fleksibel RLE Kåre Fuglseth Professor II i lulesamisk Kevin Johansen KS - Samarbeid om etisk kompetanseheving Gøril Ursin Å hoppe etter Fredericia - RFF Nord Norge Cathrine Moe Hamsun i Nordland Frode Thomassen Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepl.utd Grethe Dillern Nordlandsløftet Jarle Jørgensen Development of materials for safe storage Ana Borissova Kvalitative gode tjenestetilbud i åpen omsorg Solrun Holm Videreutdanning for ledere i barnehagen-fmn May Liss Tobiassen Gode skoleeiere for Nord-Norge Gisle Johnsen Cross-Border Studies Jan Selmer Methi Entreprenøriell valgfagskompetanse Lofoten Ove Pedersen BUA 1 - utdanning for assistenter i barneh May Liss Tobiassen Kunst og håndverk KFK 2014/ Ellen McGuirk Matematikk 2 KFK 2014/ Per Ravna UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Wenche Rønning SEVU PPT - pulje 2 Gisle Johnsen Regning som grunnl. ferdigh. KFK 2014/ Tone Bulien ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanni ng Anne Grethe Baustad Utsatt inntil videre Ble ikke igangsatt H14 pga dårlig søkning Veiledning av nyutdannede 2014/15 Astrid Svendsen Side10

11 UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Nye prosjekter i Hovedsaklig eksternt innleid personell (ikke lagt inn kostnad i ordinært budsjett) Sum Side11

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 16/ Arkivreferanse: 2011/2380/011.4 Sak: Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Tirsdag 03. februar Budsjett Prognose 2016 Møte 2: Torsdag 26. mars Årsrapport 2014 Møte 3: Onsdag 27. mai Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2015/2016 Møte 4: Onsdag 16. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Torsdag 29. oktober Budsjett Rapportering Handlingsplan 2016 Arne Fjalstad dekan Side12

13 Side13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 13/ Arkivreferanse: 2012/246/011.4 Sak: Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar sak om arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015, til orientering. Arne Fjalstad dekan Side14

15 UNIVERSITETET I NORDLAND, PROFESJONSHØGSKOLEN 3 Side15

16 Prinsipperog retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner og tjenestelister ved Profesjonshøgskolen / UiN (gjeldende fra 1. januar 2015) 8049 Bodø 4 Side16

17 1.0 Bakgrunn Dokumentet er utviklet med bakgrunn i hovedtariffavtalen, hovedavtalen, ferieloven og arbeidsmiljøloven,personalpolitiske styringsdokumenter på institusjonsnivå, samt eksisterende prinsipper og retningslinjer ved fakultetet. Dekan har overordnet ansvar for at det ved fakultetet foreligger individuelle, tilgjengelige arbeidsplaner for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger for hvert semester. Dekan kan delegere arbeidsoppgaver og deler av ansvaret til andre, for eksempel fakultetsdirektør og/eller visedekaner. 2.0 Arbeidsvilkår, arbeidstid og ferier 2.1 Arbeidstid Arbeidstid etter Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven er det antall timer en ansatt står til disposisjon for universitetet. Regelverket om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen berører ikke spørsmålet om hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres innenfor arbeidstiden. Universitetet kan som arbeidsgiver drøfte med de ansatte (ved deres tillitsvalgte) prinsipper for fordeling av arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden. Dette er ikke en forhandlingssak Den alminnelige arbeidstiden i staten er 37,5 timer pr uke. Spisepausen kommer i tillegg for de ansatte i faglige stillinger. Arbeidstiden skali den utstrekning det ermulig, legges i tidsrommet mellom 07:00 og17:00 og fordeles på 5 dager pr uke, jf Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 7. Det forutsettes at alle arbeidsoppgaver utføres innenfor denne arbeidstiden. Denenkelte tilsatte skal gi beskjed til nærmeste faglige leder, aktuelle studenter (via Fronter), sentralbord og andre berørte når han / hun er på reise eller arbeider utenfor arbeidsstedet. Ved sykdom gis beskjed til nærmeste leder Normer for antall timer for ansatte Ut fra gjeldende avtaler, må følgende normer legges til grunn foroppsett av arbeidsplanene: (1) For tilsatte under 60 år er 100 % årsverk 1687,5 timer For tilsatte over 60 år er 100 % årsverk For tilsatte over 62 år er 100 % årsverk 1650,0 timer ( 1 ekstra ferieuke) 1590,0 timer ( + 8 dager ekstra) 1 For arbeidstakereover 62 år er det i tariffoppgjøret2008 gitt8 dager (60 timer) fri med lønn somet seniortiltak. I prinsippenehar vi lagt til grunnat dissetas som redusertarbeidstid i arbeidsplanen. 5 Side17

18 2.2 Forskjøvet arbeidstid I noen tilfeller kan det være nødvendig med kvelds- og lørdagsundervisning. I slike tilfeller kommer Hovedtariffavtalens bestemmelser om forskjøvet arbeidstid til anvendelse. Vi viser til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 7 nr 2 og Statens Personalhåndbok pkt nr 2. Det kan i enkelt tilfeller være nødvendig med forskyvning av deler av årsverk til faglige ansatte mellom vår- og høstsemester. Dette avtales i tilfelle mellom den ansatte og studieleder i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsplan. Ved uenighet drøftes den enkeltesarbeidsplan mellom arbeidsgiver, arbeidstaker ogtillitsvalgt. 2.3 Registrering av arbeidstid Fra gjelder arbeidstidskapittelet (kap. 10)i arbeidsmiljøloven for alle våre ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. For alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal det etter arbeidsmiljølovens 10-7 foreligge en tilgjengelig oversikt over hvor mye den enkelte arbeider/har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig bl.a.for arbeidsgiver, Arbeidstilsynet, Riksrevisjonen (ved forespørsel) ogtillitsvalgte. Arbeidsgiver, formelt vil det si dekan, har ansvar for at oversikt over den enkeltes arbeidstid til enhver tid foreligger. Fakultetet vil praktisere tidsregistrering av den fagansattes arbeidstid på den måten som institusjonsnivået til enhver tid bestemmer. 2.4 Overtid Overtidsarbeid skal være pålagt ogavtalt med nærmeste leder, og skal også være kontrollerbart. 2 Avtale om overtid skal være inngått i forkant av utførelse av arbeid og det skal leveres timeliste der overtidsarbeidet fremgår. 2.5 Ferie Ferieloven legges til grunn for tjenestetidsprinsippene. Etter ferielovens 6 skal arbeidsgiver i god tid før ferien (fortrinnsvis innen hvert år) drøfte fastsettingen av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven 7-9.Etter ferielovens 6 bestemmer arbeidstakere over 60 år selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakeren har krav på at hovedferien gis som sammenhengende 3 ukers ferie i perioden Arbeidstakeren kan også kreve at restferie gis samlet innenfor ferieåret, jf. overordnede prinsipper kan det kun overføres 10dagerferie årlig. KD legger til grunn at universitetet fastsetter at ferien skal avvikles når den ansatte ikke har undervisning og virksomheten ellerstillater det. 2 jf Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 13 Overtid, og kommentarene i Statens Personalhåndbok pkt Side18

19 2.6 Bistillinger og sensoroppdrag Hovedtariffavtalen har bestemmelser om adgangen til å påta seg denne type arbeid. Hovedtariffavtalens pkt Ekstraverv, lyder: Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. KD forutsetter at vi fortsatt vanligvis gir våre ansatte adgang til å påta seg eksternt ekstraarbeid, og inneha ekstern bistilling/bierverv inntil 20 % innenfor ordinær arbeidstid, når dette arbeidet er til gagn for utførelsen av arbeidet for universitetet. KD forutsetter at arbeidet i ordinær stilling tas igjen til andre tider, eller at det avtales redusert arbeidstid og avkorting avlønn. KD forutsetter videre at universitetets ansatte fortsatt får anledning til å påta seg å være tilkalt sensor ved annen institusjon, dette med anledning til å utføre dette arbeidet i arbeidstiden i den utstrekning dette er nødvendig, mot at arbeidet i hovedstillingen tas igjen til andre tider, alternativt at det avtales redusert arbeidstid og avkorting av lønn. Universitetet i Nordland (Høgskolen i Bodø) har fastsatt lokale retningslinjer for sidegjøremål. Ansatte ved UiN som har sidegjøremål som erunderlagt meldeplikt eller som krever arbeidsgivers samtykke, skal melde fra om dette via et eget meldeskjema. Meldeskjema sendes til dekan eller fakultetsdirektør (jf. Compendia), eller til personalavdelingen. Meldeskjema og retningslinjene for sidegjøremål finnes på nettsidene til Universitetet i Nordland. (www.uin.no), men følger også med dette notatet som vedlegg 1 og vedlegg Livsløpspolitikk Fakultetet følger målog tiltak som er definert i personalpolitisk plan for Universitetet i Nordland. 5 Side19

20 3.1 Fordeling av arbeidsoppgaver innenfor normalarbeidsplikten Det utarbeides individuelle arbeidsplaner for alle faglig ansatte ved fakultetet. Arbeidsplanen skal på et overordnet nivå tilkjennegi fordelingen av oppgaver innenfor arbeidsplikten for det respektive studieår. Arbeidet fordeler seg mellom: Undervisning (0 90 % av årsverket) FoU arbeid (10 50 % av årsverket) 3.1 Forskning og utviklingsoppgaver (FoU) Dekanenhar i vedtak av8. september 2014 nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til nye prinsipper for fordeling av FoU-tid. Arbeidsgruppen er gitt følgende mandat: Gruppen skal gå gjennom prinsippene for fordeling av FoU-tid til de faglig tilsatte ved Profesjonshøgskolen, vurdere om de eksisterende prinsippene bør endres og komme med forslag til nye prinsipper. Gruppens forslag til FoU-tildeling vil danne grunnlaget drøfting av arbeidstidsprinsippene mellom fakultetsledelsen og de tillitsvalgte fra og medhøsten Gruppen kan samtidig vurdere andre incitament-ordninger som man mener vil øke forskningsaktiviteten. Det må framgå hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få. De nye prinsippene vil gjøres gjeldene for studieåret 2015/16. Frem til de nye prinsippene er etablert vil følgende gjelde for fordeling av FoU-tid: Ved PHS brukes en flat tildeling av FoU-tid ut i fra dokumentert FoU-kompetanse; professorer 50%, førsteamanuenser og dosenter 40% og førstelektorer 30%. For universitetslektorgruppen, som ikke har fått opprykk ut i fra dokumentert FoU-kompetanse, tildeles en basis på 10%. Ut over det tildeles ekstra FoU-tid på bakgrunn av individuelle søknader til ansatte som er i et kvalifiseringsløp. Ansatte som ikke kan vise til en tilfredsstillende FoU-produksjon over tid, vil kunne få redusert sin årlige FoU-tid. 3.2 Undervisning Faktorerforberegning av emneressurs 25 timer per studiepoeng - (normalklasse 30 studenter) + 2 timer per student > 30 studenter når 5-10 studiepoeng + 5 timer per student > 30 studenter når > studiepoeng På emner med lavere opptak enn 25 studenter (unntaksvis), og som eksempelvis innen spesialsykepleie eller spesielle emner innen praktiske og estetiske fag tildeles emneressurs i dialogmed studieleder og visedekan. For bachelor sykepleie brukes følgende omregningsmetode: Beregningsgrunnlag Fra 1 januar 2015 Heltid Bodø Faktor 3 Minus20% Heltid Rana Faktor 1,4 Minus10% Nett/deltid Faktor 1,5 Minus10% Dersom mindre frafall medfører uforutsatt økning i belastning, tas dette opp med visedekan for ny vurdering. 6 Side20

21 3.2.2 Faktorersom grunnlag for utarbeidelseav arbeidsplan ved undervisning Teoriundervisning Faktor 3 1 Seminar Faktor 1,5 2 Nettbasert undervisning (15-20 min undervisning = 1 time) Første gangs laging faktor 4 Arbeidpraksissal Faktor 2 Gjenbruk m endring faktor 2 Gjenbruk uten endring faktor 1 Oppfølging i praktiske studier LUKK Oppfølging i praktiske studier SH 15% avemneressursen 1,5 t pr student pr uke Sensur Eksamen/sensur Konstruksjon avoppgave m/sensorveiledning Skriftlig skoleeksamen 4 t varighet Skriftlig skoleeksamen 5 t varighet Skriftlig skoleeksamen 6 t varighet oppgaver x 15 t 3 t. grunntid + oppgaver x 0,6 t 3 t. grunntid + oppgaver x 0,8 t 3 t. grunntid + oppgaver x 1 t Hjemmeeksamen individuell / gruppe 3 t. grunntid + oppgaver x 1 t På besvarelser inntil 10 sider/ca 3500 ord Ved bruk avkarakter bestått/ikke bestått godtgjøres 2/3 1 Profesjonshøgskolen bruker faktor 3 på normal teoriundervisning. Dette må ses i sammenheng med profesjonsfagenes egenart, samlet emneressursog behovet for å gi studentene tilstrekkelig undervisning. 2 Profesjonshøgskolen bruker faktor 1,5 på seminar undervisning. Forskjellen fra andre fakultet må ses i sammenheng med profesjonsfagenes egenart, samlet emneressurs og behovet for å gi studentene tilstrekkelig undervisning. 7 Side21

22 Klagesensor 8 timer Bacheloroppgave inkl sensur 2 skriver sammen 16 t pr oppgave, 2 skriver sammen Masteroppgave innkl sensur 2 skriver sammen PhD Oppgave 30 stp: 55timer (35 t ved 1 student) Oppgave 45 stp: 80 timer (50 t ved 1 student) Oppgave 60 stp: 90timer (60 t ved 1 student) Hovedveileder 200t pr. oppgave Biveileder 80t proppgave Andre oppgaver timer Møter LUKK 30timer SH 50 timer (ansatte ved Mo og LOVE + 5 timer) 3 Nyansatt Første år 100 Fadder nyansatt 15 Utarbeidelse av 180 stp 260 nye studieplaner 120 stp stp stp stp 50 Reisetid Beregnesutfrareiseregulativet i staten. Reisetid studentoppfølging i praktiske studier Samling- og spesialrom 60 km = 1 time Reise campustom Saltstraumen 1t/stud x 3møter x 0,75 = 2,25 Heimkunnskap 50 Drama/Dans 50 Informatikk 50 Idrett 50 Musikk 50 Forming 250 Samling- og spesialromnaturfag 250 Sykepleierlaboratorium (Bodø) Det gis ulikt antall timer til LUKK og SH, noe som skyldes at SH har 2 årlige fagråd. Timene til møter forutsetter deltakelse til fagråd. Dersom ansatte på SH ikke deltar på fagråd reduseres timetallet til 30 tilsvarende LUKK for den enkelte ansatte. 8 Side22

23 Verneombud Tillitsvalgt Medlem internasjonalt utvalg Utvalgoppnevnt av dekan Deltakelse i nasjonale utvalg Internasjonalt arbeid Sykepleierlaboratorium (Mo og Stokmarknes) 50 Sykepleielaboratorium (spesialspl) timer til fordeling på fakultetet 40 timer + 2 timer per medlem 20 Dekanentildeler etter vurdering avarbeidets omfang Visedekanen tildeler et ter vurdering avarbeidets omfang 300 timer som fordeles av visedekan Studieprogramkoordinator - leder for flerårige program (ikke personalansvar): Bachelor barnehagelærerutdanning på Stokmarknes (200 timer) LUKK (musikk, samt studietilbud dans og drama (70 t) Bachelor i engelsk 70 t Programkoordinator master 25 timer per semester Studieprogramkoordinators oppgaver og ansvar: sikre og utvikle kvalitet på programmet ivareta og sikre utvikling og evaluering av emne- og studieplan på programmet oppfølging av studenter og deres utdanningsplaner arbeide for kvalitet i praksisstudiene Studieprogramkoordinator Master i spes. Sykepleie (tidligere ABIOK) Studieprogramkoordinator har følgende oppgaver knyttet til videreutdanningene i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie: planlegge, innkalle og lede fellesmøter koordinering av timeplan rombestilling/avbestilling Nordlandssykehuset (møterom auditoriet og klasserom) og rombestilling høgskolen i Bodø administrere lærerrom på Fronter representere å møter Det gis 40 timer pr. semester til studieprogramkoordinator. Studieleder er nærmeste overordnede. Seksjonsledelse En seksjonsleder har følgende ansvarsoppgaver: 9 Side23

24 1. Bidra i arbeidet med den enkeltes arbeidsplan (levere innstilling til studielederne) 2. Sikre/følge opp og ta kontakt med timelærere (og andre som vi må engasjere) etter bestilling fra studieleder. 3. Koordinere/bidra til eventuell faglig samlinger/virksomhet i sin seksjon. For seksjonsledelse gis 10 timer pr. medlem (som har % stilling) i seksjonene. Kullkoordinator Kullkoordinator utpekes av studieleder. Kullkoordinator skal ivareta koordinering på årsenheten / kullet, og være i et nært samarbeide med studieleder/seksjonsleder. Ansvar/arbeidsoppgaver: Koordinere timeplan / bestille rom for de ulike emner på trinnet. Innkalle til, og koordinere, møter for emneansvarlige/ fagpersoner tilknyttet semesteret (for eksempel arbeidsdeling, fagdiskusjoner, endringer av innhold og pensum, se totaliteten i studieprogrammet) Medansvar for oppfølging av studenter med spesielle behov i samråd med studieleder Spesielt ansvar for oppfølging av studenter som kommer etter studiestart (1. semester) Ansvar for midt- og sluttsemesterevalueringene 10 Side24

25 SH Kullkoordinator følger kullet fra semester fra semester 6. semester På videreutdanningene gis følgende koordineringsressurs: Heltidsstudier 60 stp 80 timer per studieår Deltidsstudier 30 stp 50 t Deltidsstudier mindre enn 30 stp 30 t Ressurs kullkoordinator campusbaser bachelor i sykepleie 1. semester 2. semester 3.semester 4. semester 5.semester 6.semester Ny Rana Ny Bodø Ressurs kullkoordinator nett- og praksisbasert bachelor i sykepleie 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem Nettbasert Side25

26 LUKK: Det gis en ressurs på 70 timer til hver kullkoordinator/klasseleder per studieår på BLU/GLU Emneansvar Emneansvarlig utpekes av studieleder. Emneansvarlig får en ressurs, som tas fra den totale ressursen på emnet, til følgende oppgaver: Ansvar for emnerevisjon i henhold til retningslinjer og tidsfrister avtale omfang av ekstern innleie med studieleder planlegge gjennomføringen av emnet ansvar for løpende vurdering av læringsutbytte, faglig innhold og pensum ansvar for utarbeidelse / bestilling av kompendier avtale med / koordinere interne og eksterne forelesere ansvar for at eksamen gjennomføres (både ordinær og utsatt) levere oversikt over disponering av den totale emneressursen til studieleder studentrettet aktivitet knyttet til emnet møteaktivitet knyttet til emnet i tillegg gjelder for emneansvar i praktiske emner: koordinere og avtale hospiterings og observasjonspraksis (operasjonsavdeling, mottagelsen, dagkirurgi, poliklinikker) kalle inn til møter for lærere som ivaretar veiledning i emnet delta i praksisråd Emneansvar praksis SH 9 timer pr praksisperiode 12 Side26

27 SH: Nettkoordinator Funksjonen som nettkoordinator bør innehas av en 1.stilling, med erfaring med nettstudier, og som er involvert i forskning på nettstudier. Det tildeles 200 timer pr år Sammen med videdekan og studielederne være pådriver i utvikling av nettbaserte studietilbud Delta i videreutviklingen av nettstudiet i bachelor i sykepleie Delta i utvikling av Frontersider for alle studiene Delta i utvikling av nye nettbaserte studier Inneha en støttefunksjon overfor enmeansvarlige når det gjelder organisering og tilpasning til nettpedagogikk av emnene, både på samling og Fronter. Samarbeide med SEVU når det gjelder planlegging og gjennomføring av kompetanseplan for personalet. Ansvar for evaluering av nettstudiene i samarbeid med SEVU Ansvar for eventuelle omstruktureringer og korrigeringer på nettet i tråd med fagpersonalets og studentenes evalueringer Rapportering og dokumentasjon av erfaringer fra nettstudiene Lede utvikling av kommunikasjonsmodeller med studentene LUKK Nettkoordinator Nettkoordinator utpekes av studieleder. Nettkoordinator skal ivareta koordinering på kullet, og være i et nært samarbeid med studieleder, praksisleder/praksiskoordinator og de øvrige faglærerne på kullet. Ansvar/arbeidsoppgaver: Koordinere timeplan/bestille rom for de ulike emnene på trinnet Ansvar for tilrettelegging og planlegging av samlinger. Innkalle til, og koordinere møter for emneansvarlige/faglærere tilknyttet kullet. Ansvar i forhold til årsplanlegging, arbeidsdeling og fagdiskusjoner, samt det å se totaliteten i studieprogrammet Ansvar for midtsemester- og sluttsemesterevalueringer Studentenes primærkontakt i forbindelse med bruk av digitale læringsressurser, læringsplattform (Fronter), samt ved tilrettelegging avoppgaver ogeksamen Ansvar for oppfølging av studenter med spesielle behov i samråd med studieleder Ansvar for oppfølging av studenter som kommer etter studiestart i 1. semester Faglærernes primærkontakt for bruk av Fronter Deltakelse på ledermøter/koordinatormøter Samarbeid med praksisleder og praksiskoordinator i forhold til praksisrelatert arbeid Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle nettstøttede studieprogrammer (eksempelvis gjennom samarbeid med SEVU og forskningsgrupper) Medansvar i forhold til tilrettelegging av kompetanseheving/kurs 13 Side27

28 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 14/ Arkivreferanse: 2012/246/011.4 Sak: Forslag - nye prinsipper FOU-tid Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar saken «Forslag nye prinsipper FOU-tid» til orientering. Arne Fjalstad dekan Vedlegg: Forslag nye prinsipper FOU-tid Side28

29 Nye prinsipper for fordeling av FoU-tid ved Profesjonshøgskolen Det vises til dekanvedtak av 8. september hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet for å fremme forslag til nye prinsipper for fordeling av FoU-tid ved Profesjonshøgskolen. Følgende personer har inngått i arbeidsgruppen: 1 Leder: prodekan for forskning: Kåre Fuglseth leder for senter for praktisk kunnskap: James McGuirk Representant for fagforeningene: Per Jarle Bekken, Forskerforbundet Representant fra LUKK: Ann Gøril Hugaas Representant fra SH: Ingjerd Gaare Kymre Sekretær for arbeidet: Frode Thomassen Mandat fra dekanen Gruppen skal gå gjennom prinsippene for fordeling av FoU-tid til de faglig tilsatte ved Profesjonshøgskolen, vurdere om de eksisterende prinsippene bør endres og komme med forslag til nye prinsipper. Gruppens forslag til FoU-tildeling vil danne grunnlaget drøfting av arbeidstidsprinsippene mellom fakultetsledelsen og de tillitsvalgte fra og med høsten Gruppen kan samtidig vurdere andre incitament-ordninger som man mener vil øke forskningsaktiviteten. Det må framgå hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få. Bakgrunn og nærmere om dagens ordning I dag gjennomføres det ved fakultetet en flat tildeling av FoU-tid ut i fra dokumentert FoU-kompetanse; Professorer 50% Førsteamanuenser og dosenter 40% Førstelektorer 30% Universitetslektor 10% Ut over det tildeles ekstra FoU-tid på bakgrunn av individuelle søknader til ansatte som er i et kvalifiseringsløp. Ansatte som ikke kan vise til en tilfredsstillende FoU-produksjon over tid, kan risikere å få redusert sin FoU-tid. Det stilles ikke eksplisitte krav til størrelsen på den enkeltes forskningsproduksjon, og det er FoU-utvalget som gjør en skjønnsmessig vurdering. Det er visedekanene som med bakgrunn i innspill fra FoU-utvalget avgjør om den enkelte skal fratas FoU-tid i sin årlige arbeidsplan. Dette har i svært begrenset utstrekning blitt effektuert. Begrunnelse for dagens ordning En hovedbegrunnelse bak dagens fordelingsprinsipper har vært et ønske om forutsigbarhet i arbeidsoppgavene, og prosentsatsene representerer en vurdering av forskningskompetanse som stillingsinnehavere har i de forskjellige stillingskategoriene. I denne sammenheng er det lagt større vekt på F-forskning enn U-utviklingsarbeid. Derfor tildeles det 10% større andel forskningstid til ansatte med doktorgrad enn ansatte som har fått sine opprykk med et bredere vurderingsgrunnlag. En annen begrunnelse for dagens ordning har vært å unngå ordninger som medfører et stort byråkrati for vurdering av individuell tildeling av FoU-tid og et nitid tellekantsystem som utløser tid til mindre forskningsrelaterte oppgaver, som tid til å skrive søknader på eksterne forskningsmidler og deltakelse i forskningsrelaterte utvalg og kurser. En tredje begrunnelse har vært at tildelingskriteriene har vært viktige for rekruttering av tilsatte med forskningskompetanse. I ansettelser av professorer og førsteamanuenser, som er svært viktig for fakultetet i arbeidet med å transformere oss fra en høgskole til et universitet, har dette stadig vært trukket fram som en viktig begrunnelse for å ta en stilling hos oss. Side29

30 2 Behov for revisjon eller endring av dagens ordning Det vil være viktig for Universitetet i Nordland å øke forskningsproduksjonen, samt styrke den ekstern finansierte virksomheten. Sammenlignet med andre universiteter ligger institusjonen lavt. Ser man isolert på fakultetet har det vært en økning i forskningsproduksjonen, men likevel vurderes denne for lav og da særlig i forhold til de ressurser som fakultetet bruker på forsknings- og utviklingsarbeid. DAGENS ORDNING: Stillingskategori Antall 100% stillinger ved PHS FoUandel Stillinger avsatt til FoU Lønnstrinn Årslønn Årslønn inkl. sosiale kostnader Kostnad FoU-tid Professor 12,0 0,5 6, Dosent 3,0 0,4 1, Førsteamanuensis 29,3 0,4 11, Førstelektor 11,0 0,3 3, Universitetslektor 50,0 0,1 5, Høgskolelærer 5,0 0,1 0, , Tabellen ovenfor synliggjør det faktum at fakultetets kostnader knyttet til tildelt FoU-tid utgjorde 22,9 mill. kroner i Det er slik at vi i sektoren har et resultatbasert finansieringssystem. Her er det utviklet noen resultatbaserte forskningsinsentiver (RBO) som er ment å stimulere til mer og bedre forskning. Rammetildelingen (eksempelvis i 2015-budsjettet) er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i I det videre følger en oversikt over indikatorer, vekter og satser for RBO i 2015-budsjettet. Ettersom rammen som omfordeles ligger fast, og de rapporterte resultatene endres fra år til år, satsene variere noe over tid. Forskningsindikator Vekt Satser for 2015 (i kroner) Doktorgradskandidater, kandidater for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 0, per kandidat Midler fra EUs rammeprogrammer for forskning 0, per kroner Midler fra Forskningsrådet og Regionale forskningsfond 0, per kroner Publiseringspoeng 0, per publiseringspoeng Publiseringspoeng beregnes ut fra publiseringsform, kvalitetsnivå og forfatterandeler. Institusjonene skal rapportere data om vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i antologier, samt vitenskapelige artikler i tidsskrift og serier. De enkelte publikasjonene må tilfredsstille Universitets- og høgskolerådets definisjon av vitenskapelig publisering, og publikasjonskanalene må være godkjent. Side30

31 Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike publikasjonsformene vektes i to kvalitetsnivåer, samt uttellingen for den enkelte publikasjonsform innenfor de to nivåene i statsbudsjettet for Publiseringsindikator Vit publikasjoner Vekt nivå 1 Vekt nivå 2 Uttelling i nivå 1 Uttelling i nivå 2 Artikler i vitenskapelige tidsskrift Artikler i antologier 0, Monografier Finansieringen av forskningsinnsatsen i sektoren må nødvendigvis ses i sammenheng med grunntildelingen i statsbudsjettet, og at denne delen av aktiviteten er en del av vårt samfunnsoppdrag. Vitenskapelig publisering UiN - Antall publikasjonspoeng totalt0f 1 Resultat Mål ,4 130, FBA 17,8 36,0 36,8 25,4 38,0 40,0 FSV 33,6 45,7 76,9 36,3 70,0 70,0 HHB 63,1 48,6 32,9 24,0 50,0 50,0 PHS 28,9 27,4 39,0 44,3 45,0 50,0 UiN - Antall publikasjonspoeng nivå 2 17,1 62,8 32,7 37, FBA 4,1 16,3 10,7 9,5 10,0 i.o FSV 1,5 21,5 13,3 10,2 22,0 i.o HHB 11,1 18,8 7,0 8,1 20,0 i.o PHS 0,4 6,2 1,7 9,6 5,0 i.o UiN - Antall publikasjonspoeng per UFF, totalt1f 2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 FBA 0,4 0,9 1,1 0,7 0,9 i.o FSV 0,5 0,6 1,1 0,5 0,9 i.o HHB 1,0 0,7 0,5 0,3 1,0 i.o PHS 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 i.o UiN - Antall publikasjonspoeng per førstestilling, totalt2f 3 0,9 0,9 1,2 0,8 1,3 1,2 FBA 0,6 1,2 1,5 1,0 1,2 i.o FSV 0,7 0,9 1,7 0,8 1,1 i.o HHB 1,6 1,3 0,9 0,6 1,5 i.o PHS 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 i.o I 2013 hadde fakultetet en forskningsproduksjon i form av 44,3 publiseringspoeng. Jf. modellen ovenfor gav dette en verdi på 44,3 publiseringspoeng x ,- kroner = ,- kroner. I tillegg vil elementer som prosjekter i regi av EU, NFR, Regionale forskningsfond, uteksaminerte stipendiater m.m ha innvirkning. Når det gjelder inntektsrammen for fakultetet justeres den da bl.a. i forhold til variasjoner i 1 Det er registrert 0,7 publikasjonspoeng på sentraladministrasjonen 2 Beregning jf. NOKUT-portalen. Ant publikasjonspoeng i kalenderåret dividert på UFF-årsverk 1.10 (all finansiering). UFF = alle stillingskoder i UN1, UN2 og UN3 unntatt spesialistkandidat 3 Beregning jf. NOKUT-portalen. Antall publikasjonspoeng i kalenderåret dividert på førstestillingsårsverk 1.10 (all finansiering). Førstestillinger = årsverk i stillingskoder som definert i dbh, Side31

32 forskningsaktiviteten det enkelte år. EU og NFR prosjekter har eksempelvis en særlig god finansiering i form av uttelling på statsbudsjettet. Fakultetet har et sterkt behov for å øke den eksterne finansieringen. 4 Andel førstestillinger av totalt antall UFF (Kilde: R&P 2012/13) UiN - Andel førstestillingskompetanse av UFF (%) 59,20 % 60,60 % 60,20 % 64,3 % 63,00 % 67 % FBA 93,30 % 93,60 % 96,10 % 91,9 % 96,10 % 96,10 % FSV 80,60 % 77,60 % 75,70 % 80,4 % 80,00 % 82,00 % HHB 78,60 % 76,30 % 74,70 % 74,1 % 75,00 % 75,00 % PHS 32,70 % 38,10 % 39,70 % 46,7 % 43,00 % 48,00 % *Tallkilde: , NOKUT indikatoren Andel førstestillingskompetente årsverk Mål Fakultetet har over tid arbeidet med å øke andelen med førstestillinger. En slik kompetanse er viktig både for å kunne drive forskningsbasert undervisning, sikre kvalitet og ikke minst for å kunne ha kompetente, solid forskningsmiljø. For fakultetet representerer dette samtidig en utfordring, da kompetanseløftet innebærer at en større andel av fakultetets samlede ressurs tildeles FoU, som da ikke kompenseres gjennom finansieringsmodellen og fakultetets inntektsramme. Dette parallelt med nødvendighetene av opprettholde/styrke studiepoengs produksjonen bidrar til at fakultets begrensede økonomiske handlingsrom gradvis «spises opp». Utfordringen må også ses i sammenheng med at fakultetet til tross for en økning i tildelt FoU-tid ikke har klart å øke den eksterne finansieringen. Det er åpenbart slik at denne må styrkes for fremtiden. Ekstern finansiering Resultat Mål UiN Andel inntekter fra BOA (% av totale 4 inntekter) 3F 10,0 % 14,2 % 11,7 % 10,55% 13,0 % 13,0 % FBA 31,2 % 27,4 % 30,0 % 20,89 % 32,0 % 30,0 % FSV 24,1 % 18,0 % 15,3 % 16,22 % 20,0 % 20,0 % HHB 30,0 % 34,9 % 24,7 % 23,02 % 33,0 % 30,0 % PHS 13,1 % 10,1 % 7,8 % 8,75 % 13,0 % 12,0 % 5 UiN Tildeling fra NFR (1 000 kr)4f FBA FSV HHB PHS Fellesadm i.o UiN Tildeling fra EU (1 000 kr) FBA FSV HHB PHS Det vil være helt avgjørende for fakultetet å kunne styrke den ekstern finansierte virksomheten. De nye prinsippene for tildeling av FoU-tid må innrettes på en slik måte at det stimuleres til en økt inntektsside for fakultetet. 4 Her er definert alt vi kaller for prosjekt (alt i prosjektserie ) inkl EU og NFR 5 Tall hentet fra uttelling i finansieringsmodellen, eks fra orientering om forslag til statsbudsjett Side32

33 Arbeidsgruppen har gjennom drøftinger skapt en felles enighet om et prinsipielle utgangspunkt for forslaget til nytt system for tildeling av FoU-tid ved PHS. 5 Prinsipielle avklaringer i utvalget som forslaget til nye tidellingskriterier bygger på: Systemet legges om slik at en får uttelling både for forsknings- og utviklingsarbeid og formidling (jf. vedlegg 2) Tildeling av FoU-tid skal bygge på et incentivsystem som bidrar til økt forskningsproduksjon og mer ekstern finansiert aktivitet. Systemet for tildeling av FoU-tid skal stille krav om jevnlig forskningsproduksjon. Professor og dosent sidestilles når det gjelder grunntildeling av FoU-tid Førsteamanuenser og førstelektorer sidestilles når det gjelder grunntildeling av FoU-tid. Det gis ikke FoU-tid til midlertidig ansatte som er ansatt for ett år eller mindre. Alle ansatte som skal tildeles FoU-tid må tilhøre en forskningsgruppe (med forskningsgruppeleder) som er etablert gjennom vedtak i fakultetets FoU-utvalg. Arbeidsgruppen har gjennom drøfting kommet til at en vil anbefale å ikke gjøre større justeringer av grunntildelingen knyttet til stillingskategori, men i sterkere grad vektlegge krav og forventninger i den FoUtid som følger av stillingskategori. Dette innebærer i praksis at manglende FoU-produksjon, søknadsarbeid, innhenting av ekstern finansierte prosjekter m.m vil medføre reduksjon i FoU-tid til den enkelte over tid. Kravene bør etter gruppens vurdering være differensiert i forhold til stillingskategori. Forslag til modell for tildeling av FoU-tid Det er slik at fakultetet må endre grunntildeling knyttet til stillingskategori for å skape nødvendig fleksibilitet og økonomisk handlingsrom. Det vurderes av arbeidsgruppen som ikke tilrådelige å gjøre endringer i fakultetets ordning med at det for alle faglige ligger 10% ressurs til faglig oppdatering, som det da ikke kreves rapportering for. Denne 10% er inkludert i de prosentsatser som er gjengitt nedenfor. Stillingskategori Grunntildeling 5F6 7 FoU6F Undervisning FoU-tillegg7F8 - Ekstern finansiert FoU eller undervisning Potensiell FoU-tid Professor 45% 55 % 80% Dosent 45% 55 % 80% Førsteamanuensis 30% 70 % 60% Førstelektor 30% 70 % 60% Universitetslektor 10% 90 % 30% 6 Grunntildelingen følger stillingskategori, men forutsetter og krever jevnlig forskningsproduksjon. Kravet vil være et visst antall formidlings- og publiseringspoeng (se vedlegg 2 og 3) over en treårs periode, og med statusrapport hvert tredje år. FoU-produksjon utover minimumsnivå kan ikke overføres til neste periode. 7 Ved ikke oppnådd minimumsproduksjon etter 3 år må den faglige (uavhengig av stillingskategori) søke om FoU-tid utover 10% i kommende periode. 8 Hovedregelen for alle ansatte vil være grunntildelingen av FoU-tid knyttet til stillingskategori. De som ikke innfrir krav/forutsetning vil få redusert FoU-tid ved utløp av tre-årsperioden. Systemet som her foreslås åpner opp for muligheten til mer FoU-tid (potensiell FoU-tid) enn hva stillingskategori skulle tilsi: FoU-tillegg i form av tilleggstid kan gis på 2 måter: 1) Prosjekter, forskning og utviklingsarbeid som det er skaffet ekstern finansiering til 2) Ved søknad til FoU-utvalget knyttet til kompetanseheving, søknadsarbeid m.m. FoU-utvalget innstiller til visedekan. Side33

34 Den nye grunntildelingen vil gi samlet reduksjon på ca. 2,8 mill. kroner, men samtidig er det et mål om at den enkelte faglig kan øke sin individuelle forskningstid gjennom eksternfinansierte aktivitet og prosjekt. Budsjettsimulering FoU-tid PHS Stilling Antall 100% FoU-andel Stillinger (FoU) Lønnstrinn Årslønn inkl. sos kost KostFoU-tid 6 Professor 12,0 0,45 4, Dosent 3,0 0,45 1, Førsteaman 29,3 0,3 8, Førstelektor 11,0 0,3 3, Unilektor 50,0 0,1 5, Høgsærer 5,0 0,1 0, , Det foreslås at det nye systemet innføres fra 1. august 2015, og legges til grunn for fastsettelse av individuelle arbeidsplaner for studieåret 2015/16. Systemet vil måtte inneholde mulighetene for justeringer av den enkeltes FoU-tid i forbindelse med budsjettarbeidet det enkelte år. Forslag til innføring av ytterligere incitamenter for mer og bedre forskning ved fakultetet - Arbeidsgruppen foreslår at hver forskningsgruppeledere gis årlig mellom timer (avhengig av størrelse og aktivitet) til administrering og koordinering av forskningsgruppeaktivitet. Samlet skal ikke antall timer overstige 750 timer til forskningsgruppeledelse på fakultetet. Dette for å sikre fremdrift og substans i arbeidet. Det forutsettes at alle forskningsgrupper i løpet av tre-års perioden (1. januar januar 2018) har fremmet søknader om NFR- og/eller EU-prosjekt. - Forskningsgruppeledere/professorene har et felles ansvar for å sikre søknader om eksterne prosjekter og eksterne midler. Dekan/visedekan har ansvar for å etablere en møteplass for denne gruppen som jevnlig møtes (hver annen måned) med målsetting om flere og bedre søknader, samt mer ekstern finansiert virksomhet. - Arbeidsgruppen mener at mest mulig av den samlede reduksjonen i FoU-tid bør føres tilbake som incitamenter for mer og bedre forskning. Minimum bør det for budsjettåret 2015 avsettes ressurs tilsvarende 1 mill. kroner som kan brukes til positive incitamenter for å øke forskningsaktiviteten og søknader om større forsknings- og utviklingsprosjekter. Arbeidsgruppen foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som innen 1. februar 2015 fremmer forslag til system og aktiviteter i en slik ordning. - Fakultetet prioriterer tilstrekkelig administrative ressurs for å sikre oppbygging, oppfølging og kvalitet i forskningsaktivitetene ved fakultetet. Side34

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger:

Oppsummert er dekanatets forslag, som ble sendt ut på høring, som følger: Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Normer for arbeidstid, undervisning og annet pålagt arbeid Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Arkivsaksnummer: 2012/3560

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal Hovedtemaer Statsbudsjettet 2014 Rammefinansiering Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene RBO 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET Fastsatt av: Fakultetsstyret for HSL-fakultetet Dato: 18.3.2013 Ansvarlig enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND UNIVERSITETET I BERGEN Arkivkode: Fakultetsstyresak: 34 Saksnr.: 2017/7213 Møte: 15. juni 2017 FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Personalmøte GFU. Onsdag Kl P44-V130

Personalmøte GFU. Onsdag Kl P44-V130 Personalmøte GFU Onsdag 10.05.2017 Kl. 8.30-11.00 P44-V130 Digitalisering, internasjonalisering, universitetssatsing og campusutvikling v/rektor Curt Rice Desentralisering av midler til skoleutvikling,

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU 30.08.17 Vibeke Bjarnø Nasjonale og institusjonelle føringer: økt gjennomsnittlig vitenskapelig publisering og forskningsbasert

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer