MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2014 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Lise Jaastad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud Medlem STU Kim Kristiansen Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 13/14 VS 14/14 VS 15/14 VS 16/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Budsjett for PHS Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS OS 13/14 Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 OS 14/14 OS 15/14 Forslag - nye prinsipper FOU-tid Muntlig orientering - prossesen og arbeidet med strukturendringer i sektoren. Side2

3 VS13/14Godkjenningavinnkalling VS14/14Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 15/ Arkivreferanse: 2014/2337/ Sak: Budsjett for PHS Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar: 1) Forslag til foreløpig budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet budsjettramme på kr ) Forslag til foreløpig budsjett for eksternt finansiert virksomhet ved PHS med en ramme på kr , i tråd med vedlegg 3) Forslag til foreløpig budsjett for større investeringer med en ramme på totalt kr , i tråd med vedlegg Jarle Jørgensen kontorsjef Side4

5 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Budsjett for PHS Jarle Jørgensen, Frode Thomassen Vedlegg 1 Investeringsbudsjett PHS Budsjett, eksternt finansiert virksomhet PHS Bakgrunn Vi viser til budsjettbrev nr. 2 av , med foreløpige budsjettrammer for Universitetet i Nordland. Profesjonshøgskolen er tildelt en foreløpig ramme på kr Dette er en økning på ca. 4,8 mill. kr. i forhold til Av dette utgjør kompensasjon for lønns- og prisvekst og endring i stipendiatfinansiering kr. 3,6 mill. Finansiering av nye studieplasser (fra 2011) utgjør kr. 0,8 mill., og skal dekke økte kostnader i 2015 for de aktuelle studieplassene. Selv med kr. 3,4 mill. i uttelling fra produksjonskomponenten gjør «Budsjettilpasning» og rammekutt knyttet til «Avbyråkratisering og effektivisering» gjør at det kun er ca. 0,4 mill. kr. i reell styrking av budsjettet sammenlignet med Drøfting Når det gjelder inntektssiden i budsjettet så har denne økt fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av økt studiepoengproduksjon i Det er imidlertid sterkt urovekkende at produksjonen igjen har falt i 2014, noe som vil gi en klar reduksjon i uttelling i produksjonskomponenten i Fakultetet har i hovedsak to muligheter til å øke inntektsrammen, den ene vil være en økning i studiepoengproduksjonen. Dette kan skje gjennom en økning i studentantall, fortrinnsvis innenfor allerede eksisterende studietilbud. Fakultetet har vært tilbakeholdne med oppstart av nye omfattende studietilbud som ikke har vært finansiert gjennom tildeling av nye studieplasser. Økt studiepoengproduksjon kan også skje gjennom økt gjennomstrømming, noe fakultetet vil ha ytterligere fokus på i Den andre muligheten til å styrke inntektssiden i budsjettet er å øke eksternt finansiert virksomhet (EFV), forutsatt at inntjeningen i denne er så lønnsom at det gir et reelt overskudd. Fakultetet mener at dagens EFV gir et reelt økonomisk bidrag til fakultetet, og vil fortsette arbeidet med å styrke denne delen av virksomheten. Det forventes en økning i EFV fra 2014 til Fakultetet fikk i 2014 styrket budsjettrammen ut over det den vedtatte budsjettmodellen ga grunnlag for. Dette gjorde det noe eklere å komme i mål med budsjettet for Det siste året har imidlertid førstestillingsandelen ved fakultetet økt ytterligere, samtidig som studentantallet ved tradisjonelt kostbare studier har økt (masterstudier, PPU, bachelor i Side5

6 sykepleie). Dette har gjort det svært utfordrende å komme i mål med budsjettforslaget for I hovedsak skyldes dette økte personalkostnader. Det kan nevnes at det i 2014 ble tilsatt to nye professorer ved SPK. I tillegg vil det fra 1. januar 2015 bli tilsatt to nye professorer i helsefag, samtidig som ytterligere to professorer går over fra prosjektfinansierte til ordinært finansierte stillinger ved PHS. I samme periode går to professorer av med pensjon, men det planlegges rekruttering i den ene av disse stillingene fra 1. august. Den sterkt økende andelen av professorer og førstestillinger ved PHS er svært positivt med bakgrunn i at fakultetet har hatt langt lavere førstestillingsandel en de øvrige fakultetene, men skaper samtidig store økonomiske utfordringer for fakultetet. Et utvalg nedsatt av dekan har de siste ukene jobbet for å fremme forslag til nye retningslinjer for FoU-tid ved PHS. Dersom utvalgets innstilling tas til følge, vil det totalt sett innebære en netto reduksjon i grunntildeling, men samtidig vil det kunne bli tildelt utvidet FoU-tid for ansatte med stor FoU-produksjon eller som aktivt deltar i FoU-prosjekter. Innstillingen er med andre ord en dreining mot mer incentiv- og resultatbaserte prinsipper for FoU-tildeling. Samlet tildelt FoU-tid ved fakultetet er langt høyere enn for få år siden, som følge av at en høyere andel av personalet nå er tilsatt i førstestillinger. Målet med forslaget til nye FoU-prinsipper er at det skal stimulere til økning i FoU-virksomheten og at denne i større grad må finansieres gjennom eksterne prosjekter, samtidig som det tar konsekvensen av at fakultetet ikke fullt ut har økonomi til å opprettholde FoU-tildeling etter dagens prinsipper. Konsekvenser Forslaget til budsjett for 2015 vil få konsekvenser for fakultetets studieprogram for 2015/2016. I forbindelse med opptak til masterutdanningene i spesialsykepleie ble det vedtatt å ikke ta opp til pediatri (barnesykepleie) på grunn av for få søkere. Det ble videre besluttet å ikke ta opp til kreftsykepleie på grunn av langtidssykemelding hos fagansvarlig ved PHS (den eneste som var kvalifisert for å lede dette tilbudet ved PHS). Det ble forsøkt å rekruttere vikar vår/sommer 2014 uten at dette lyktes. Neste samordnede opptak til spesialutdanningene vil være høsten I ettertid har det vært jobbet iherdig fra både sykehus- og kommuner i Nordland for at UiN skal komme i gang et tilbud i kreftsykepleie så raskt som mulig. Behovet for spesialsykepleiere innenfor fagområdet er stort, og sykehus og kommuner rapporterer nå om at over 30 kandidater vil få stipend og er klare til å gå i gang med utdanningen. Med bakgrunn i dette, i tillegg til det faktum at fakultetet over tid har hatt problemer med å innfri KDs produksjonskrav for spesialutdanningene, finner fakultetet det vanskelig å ikke gjøre et nytt forsøk på å komme i gang med studiet. Oppstart vil kunne skje i februar 2015, dersom det lykkes å rekruttere fagansvarlig. Studiet vil gjennomføres etter gammel studiemodell (ikke masterstudium). Fakultetet har beregnet kostnaden for videreutdanning i kreftsykepleie til nærmere kr ,- i Side6

7 Dette fører igjen til at det blir problematisk å gjennomføre deler av det øvrige studieprogrammet som er vedtatt for 2015/2016. Fakultetet vil gå inn for en utsettelse av opptak til Master i folkehelse. Dette er i henhold til studieporteføljevedtaket planlagt igangsatt høsten Fagpersonell som var tiltenkt en rolle i studietilbudet kan omdisponeres til andre studietilbud, og det vil ikke oppstå overtallighetsproblematikk som følge av dette. I tillegg til dette vil det være nødvendig å foreta ytterligere tilpasninger fra og med høstsemesteret Det vil anslagsvis være nødvendig å redusere kostnadssiden i budsjettet med ca. 1 mill. kr. Det meste av dette vil måtte gjennomføres fra og med 2. halvår 2015, i og med at studieprogram for 2014/15 går i henhold til plan. Det er vanskelig å se for seg ytterligere kostnadsreduksjon for bachelorstudier, da det allerede er foretatt store tilpasninger i disse de siste årene. Etter fakultetets syn må reduksjonen skje innenfor de mest kostnadskrevende studietilbudene. Fakultetet vil derfor foreta en gjennomgang av aller mastergradstilbud ved fakultetet og vurdere antall studier, opptaksmål, opptakshyppighet, muligheter for samkjøring etc. En reduksjon her vil gi kunne gi de nødvendige besparelser, uten at det i for stor grad rammer inntektssiden gjennom lavere studiepoengproduksjon. Utfordringen er at deler av masterutdanningene anses å være av strategisk betydning, for eksempel master i borderologi i samarbeid med Det humanistiske universitetet i Murmansk (MGGU) og samarbeidet med høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna om «Fleksibel master i klinisk sykepleie». Den eksterne finansieringen av disse faller bort i løpet av 2015, og fakultetet imøteser en dialog med universitetsledelsen om framtidig finansiering av disse tilbudene. De siste tilpasningene i budsjett for 2015 for å komme i balanse er i hovedsak lagt inn som ledighet i stillinger i 2. halvår. Hvordan denne reduksjonen skal tas ut i praksis vil fakultetet måtte ta stilling til i løpet i løpet av 2-3 måneder. En videreføring aktiviteten i studieåret 2014/15 vil ikke fullt ut la seg gjennomføre innenfor budsjettforslaget for Fakultetet har ikke budsjettert med merkostnader til gjennomføring av 5-årig lærerutdanning, og forutsetter at det kommer egen tildeling som finansierer dette tiltaket. Fra fakultetets side er det kalkulert med en merkostnad på ca. kr. 1 mill. knyttet til dette tilbudet i Foreløpig fordeling av budsjett: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring kr Endring % Sykepleie og Helsefag ,6 Lærerutdanning/idrett ,2 Stipendiater ,9 Praktisk kunnskap ,1 Side7

8 Administrasjon PHS ,4 Totalt ,8 Tildelt ramme Oppsummering 4) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet budsjettramme på kr ) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr , i tråd med vedlegg. 6) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for større investeringer på totalt kr , i tråd med vedlegg. Side8

9 Investeringsbudsjett PHS 2015 LUKK Ny tredemølle idrett Undervisningsutstyr idrett Kostnad Kommentar 2 trampetter (turn), stolper til volleyball, utstyr styrkerom SH ALS simulator Simulator for førstehjelp Sim man 3G Simulator til bruk i "Master i spesialsykepleie", eneste simuleringsdukke som kan brukes til respiratorsimulering Dekontaminator, Mo i Rana "Vaskemaskin" for sterilisering av utstyr Rescue Anne Bodø og Lofoten Simulator til praksissal Lofoten og Bodø Treningsstarter Stokmarknes Hjertestart-simulator til bruk på praksissal Diverse utstyr til praksisal Bodø Supplering av utstyr Øvrig Utstyr til fleksible utdanningstilbud Bærbare PC-er, headset, webkamera, diverse programvare Simuleringsrom nød-kirurgi Forutsatt at dette ikke belastes investeringsbudsjett 2014 Totalt PHS Side9

10 Budsjett eksternt finansiert virksomhet PHS, 2015 Navn/Status IDnummer Prosjektleder Lønn 2015 Drift Indirekte kostnader Totalt Herav ompostering lønn Kommentar NUV - Fleksibel RLE Kåre Fuglseth Professor II i lulesamisk Kevin Johansen KS - Samarbeid om etisk kompetanseheving Gøril Ursin Å hoppe etter Fredericia - RFF Nord Norge Cathrine Moe Hamsun i Nordland Frode Thomassen Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepl.utd Grethe Dillern Nordlandsløftet Jarle Jørgensen Development of materials for safe storage Ana Borissova Kvalitative gode tjenestetilbud i åpen omsorg Solrun Holm Videreutdanning for ledere i barnehagen-fmn May Liss Tobiassen Gode skoleeiere for Nord-Norge Gisle Johnsen Cross-Border Studies Jan Selmer Methi Entreprenøriell valgfagskompetanse Lofoten Ove Pedersen BUA 1 - utdanning for assistenter i barneh May Liss Tobiassen Kunst og håndverk KFK 2014/ Ellen McGuirk Matematikk 2 KFK 2014/ Per Ravna UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Wenche Rønning SEVU PPT - pulje 2 Gisle Johnsen Regning som grunnl. ferdigh. KFK 2014/ Tone Bulien ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanni ng Anne Grethe Baustad Utsatt inntil videre Ble ikke igangsatt H14 pga dårlig søkning Veiledning av nyutdannede 2014/15 Astrid Svendsen Side10

11 UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Nye prosjekter i Hovedsaklig eksternt innleid personell (ikke lagt inn kostnad i ordinært budsjett) Sum Side11

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 16/ Arkivreferanse: 2011/2380/011.4 Sak: Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden: Møte 1: Tirsdag 03. februar Budsjett Prognose 2016 Møte 2: Torsdag 26. mars Årsrapport 2014 Møte 3: Onsdag 27. mai Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2015/2016 Møte 4: Onsdag 16. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Torsdag 29. oktober Budsjett Rapportering Handlingsplan 2016 Arne Fjalstad dekan Side12

13 Side13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 13/ Arkivreferanse: 2012/246/011.4 Sak: Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar sak om arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015, til orientering. Arne Fjalstad dekan Side14

15 UNIVERSITETET I NORDLAND, PROFESJONSHØGSKOLEN 3 Side15

16 Prinsipperog retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner og tjenestelister ved Profesjonshøgskolen / UiN (gjeldende fra 1. januar 2015) 8049 Bodø 4 Side16

17 1.0 Bakgrunn Dokumentet er utviklet med bakgrunn i hovedtariffavtalen, hovedavtalen, ferieloven og arbeidsmiljøloven,personalpolitiske styringsdokumenter på institusjonsnivå, samt eksisterende prinsipper og retningslinjer ved fakultetet. Dekan har overordnet ansvar for at det ved fakultetet foreligger individuelle, tilgjengelige arbeidsplaner for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger for hvert semester. Dekan kan delegere arbeidsoppgaver og deler av ansvaret til andre, for eksempel fakultetsdirektør og/eller visedekaner. 2.0 Arbeidsvilkår, arbeidstid og ferier 2.1 Arbeidstid Arbeidstid etter Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven er det antall timer en ansatt står til disposisjon for universitetet. Regelverket om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen berører ikke spørsmålet om hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres innenfor arbeidstiden. Universitetet kan som arbeidsgiver drøfte med de ansatte (ved deres tillitsvalgte) prinsipper for fordeling av arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden. Dette er ikke en forhandlingssak Den alminnelige arbeidstiden i staten er 37,5 timer pr uke. Spisepausen kommer i tillegg for de ansatte i faglige stillinger. Arbeidstiden skali den utstrekning det ermulig, legges i tidsrommet mellom 07:00 og17:00 og fordeles på 5 dager pr uke, jf Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 7. Det forutsettes at alle arbeidsoppgaver utføres innenfor denne arbeidstiden. Denenkelte tilsatte skal gi beskjed til nærmeste faglige leder, aktuelle studenter (via Fronter), sentralbord og andre berørte når han / hun er på reise eller arbeider utenfor arbeidsstedet. Ved sykdom gis beskjed til nærmeste leder Normer for antall timer for ansatte Ut fra gjeldende avtaler, må følgende normer legges til grunn foroppsett av arbeidsplanene: (1) For tilsatte under 60 år er 100 % årsverk 1687,5 timer For tilsatte over 60 år er 100 % årsverk For tilsatte over 62 år er 100 % årsverk 1650,0 timer ( 1 ekstra ferieuke) 1590,0 timer ( + 8 dager ekstra) 1 For arbeidstakereover 62 år er det i tariffoppgjøret2008 gitt8 dager (60 timer) fri med lønn somet seniortiltak. I prinsippenehar vi lagt til grunnat dissetas som redusertarbeidstid i arbeidsplanen. 5 Side17

18 2.2 Forskjøvet arbeidstid I noen tilfeller kan det være nødvendig med kvelds- og lørdagsundervisning. I slike tilfeller kommer Hovedtariffavtalens bestemmelser om forskjøvet arbeidstid til anvendelse. Vi viser til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 7 nr 2 og Statens Personalhåndbok pkt nr 2. Det kan i enkelt tilfeller være nødvendig med forskyvning av deler av årsverk til faglige ansatte mellom vår- og høstsemester. Dette avtales i tilfelle mellom den ansatte og studieleder i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsplan. Ved uenighet drøftes den enkeltesarbeidsplan mellom arbeidsgiver, arbeidstaker ogtillitsvalgt. 2.3 Registrering av arbeidstid Fra gjelder arbeidstidskapittelet (kap. 10)i arbeidsmiljøloven for alle våre ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. For alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal det etter arbeidsmiljølovens 10-7 foreligge en tilgjengelig oversikt over hvor mye den enkelte arbeider/har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig bl.a.for arbeidsgiver, Arbeidstilsynet, Riksrevisjonen (ved forespørsel) ogtillitsvalgte. Arbeidsgiver, formelt vil det si dekan, har ansvar for at oversikt over den enkeltes arbeidstid til enhver tid foreligger. Fakultetet vil praktisere tidsregistrering av den fagansattes arbeidstid på den måten som institusjonsnivået til enhver tid bestemmer. 2.4 Overtid Overtidsarbeid skal være pålagt ogavtalt med nærmeste leder, og skal også være kontrollerbart. 2 Avtale om overtid skal være inngått i forkant av utførelse av arbeid og det skal leveres timeliste der overtidsarbeidet fremgår. 2.5 Ferie Ferieloven legges til grunn for tjenestetidsprinsippene. Etter ferielovens 6 skal arbeidsgiver i god tid før ferien (fortrinnsvis innen hvert år) drøfte fastsettingen av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven 7-9.Etter ferielovens 6 bestemmer arbeidstakere over 60 år selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakeren har krav på at hovedferien gis som sammenhengende 3 ukers ferie i perioden Arbeidstakeren kan også kreve at restferie gis samlet innenfor ferieåret, jf. overordnede prinsipper kan det kun overføres 10dagerferie årlig. KD legger til grunn at universitetet fastsetter at ferien skal avvikles når den ansatte ikke har undervisning og virksomheten ellerstillater det. 2 jf Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 13 Overtid, og kommentarene i Statens Personalhåndbok pkt Side18

19 2.6 Bistillinger og sensoroppdrag Hovedtariffavtalen har bestemmelser om adgangen til å påta seg denne type arbeid. Hovedtariffavtalens pkt Ekstraverv, lyder: Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. KD forutsetter at vi fortsatt vanligvis gir våre ansatte adgang til å påta seg eksternt ekstraarbeid, og inneha ekstern bistilling/bierverv inntil 20 % innenfor ordinær arbeidstid, når dette arbeidet er til gagn for utførelsen av arbeidet for universitetet. KD forutsetter at arbeidet i ordinær stilling tas igjen til andre tider, eller at det avtales redusert arbeidstid og avkorting avlønn. KD forutsetter videre at universitetets ansatte fortsatt får anledning til å påta seg å være tilkalt sensor ved annen institusjon, dette med anledning til å utføre dette arbeidet i arbeidstiden i den utstrekning dette er nødvendig, mot at arbeidet i hovedstillingen tas igjen til andre tider, alternativt at det avtales redusert arbeidstid og avkorting av lønn. Universitetet i Nordland (Høgskolen i Bodø) har fastsatt lokale retningslinjer for sidegjøremål. Ansatte ved UiN som har sidegjøremål som erunderlagt meldeplikt eller som krever arbeidsgivers samtykke, skal melde fra om dette via et eget meldeskjema. Meldeskjema sendes til dekan eller fakultetsdirektør (jf. Compendia), eller til personalavdelingen. Meldeskjema og retningslinjene for sidegjøremål finnes på nettsidene til Universitetet i Nordland. (www.uin.no), men følger også med dette notatet som vedlegg 1 og vedlegg Livsløpspolitikk Fakultetet følger målog tiltak som er definert i personalpolitisk plan for Universitetet i Nordland. 5 Side19

20 3.1 Fordeling av arbeidsoppgaver innenfor normalarbeidsplikten Det utarbeides individuelle arbeidsplaner for alle faglig ansatte ved fakultetet. Arbeidsplanen skal på et overordnet nivå tilkjennegi fordelingen av oppgaver innenfor arbeidsplikten for det respektive studieår. Arbeidet fordeler seg mellom: Undervisning (0 90 % av årsverket) FoU arbeid (10 50 % av årsverket) 3.1 Forskning og utviklingsoppgaver (FoU) Dekanenhar i vedtak av8. september 2014 nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til nye prinsipper for fordeling av FoU-tid. Arbeidsgruppen er gitt følgende mandat: Gruppen skal gå gjennom prinsippene for fordeling av FoU-tid til de faglig tilsatte ved Profesjonshøgskolen, vurdere om de eksisterende prinsippene bør endres og komme med forslag til nye prinsipper. Gruppens forslag til FoU-tildeling vil danne grunnlaget drøfting av arbeidstidsprinsippene mellom fakultetsledelsen og de tillitsvalgte fra og medhøsten Gruppen kan samtidig vurdere andre incitament-ordninger som man mener vil øke forskningsaktiviteten. Det må framgå hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få. De nye prinsippene vil gjøres gjeldene for studieåret 2015/16. Frem til de nye prinsippene er etablert vil følgende gjelde for fordeling av FoU-tid: Ved PHS brukes en flat tildeling av FoU-tid ut i fra dokumentert FoU-kompetanse; professorer 50%, førsteamanuenser og dosenter 40% og førstelektorer 30%. For universitetslektorgruppen, som ikke har fått opprykk ut i fra dokumentert FoU-kompetanse, tildeles en basis på 10%. Ut over det tildeles ekstra FoU-tid på bakgrunn av individuelle søknader til ansatte som er i et kvalifiseringsløp. Ansatte som ikke kan vise til en tilfredsstillende FoU-produksjon over tid, vil kunne få redusert sin årlige FoU-tid. 3.2 Undervisning Faktorerforberegning av emneressurs 25 timer per studiepoeng - (normalklasse 30 studenter) + 2 timer per student > 30 studenter når 5-10 studiepoeng + 5 timer per student > 30 studenter når > studiepoeng På emner med lavere opptak enn 25 studenter (unntaksvis), og som eksempelvis innen spesialsykepleie eller spesielle emner innen praktiske og estetiske fag tildeles emneressurs i dialogmed studieleder og visedekan. For bachelor sykepleie brukes følgende omregningsmetode: Beregningsgrunnlag Fra 1 januar 2015 Heltid Bodø Faktor 3 Minus20% Heltid Rana Faktor 1,4 Minus10% Nett/deltid Faktor 1,5 Minus10% Dersom mindre frafall medfører uforutsatt økning i belastning, tas dette opp med visedekan for ny vurdering. 6 Side20

21 3.2.2 Faktorersom grunnlag for utarbeidelseav arbeidsplan ved undervisning Teoriundervisning Faktor 3 1 Seminar Faktor 1,5 2 Nettbasert undervisning (15-20 min undervisning = 1 time) Første gangs laging faktor 4 Arbeidpraksissal Faktor 2 Gjenbruk m endring faktor 2 Gjenbruk uten endring faktor 1 Oppfølging i praktiske studier LUKK Oppfølging i praktiske studier SH 15% avemneressursen 1,5 t pr student pr uke Sensur Eksamen/sensur Konstruksjon avoppgave m/sensorveiledning Skriftlig skoleeksamen 4 t varighet Skriftlig skoleeksamen 5 t varighet Skriftlig skoleeksamen 6 t varighet oppgaver x 15 t 3 t. grunntid + oppgaver x 0,6 t 3 t. grunntid + oppgaver x 0,8 t 3 t. grunntid + oppgaver x 1 t Hjemmeeksamen individuell / gruppe 3 t. grunntid + oppgaver x 1 t På besvarelser inntil 10 sider/ca 3500 ord Ved bruk avkarakter bestått/ikke bestått godtgjøres 2/3 1 Profesjonshøgskolen bruker faktor 3 på normal teoriundervisning. Dette må ses i sammenheng med profesjonsfagenes egenart, samlet emneressursog behovet for å gi studentene tilstrekkelig undervisning. 2 Profesjonshøgskolen bruker faktor 1,5 på seminar undervisning. Forskjellen fra andre fakultet må ses i sammenheng med profesjonsfagenes egenart, samlet emneressurs og behovet for å gi studentene tilstrekkelig undervisning. 7 Side21

22 Klagesensor 8 timer Bacheloroppgave inkl sensur 2 skriver sammen 16 t pr oppgave, 2 skriver sammen Masteroppgave innkl sensur 2 skriver sammen PhD Oppgave 30 stp: 55timer (35 t ved 1 student) Oppgave 45 stp: 80 timer (50 t ved 1 student) Oppgave 60 stp: 90timer (60 t ved 1 student) Hovedveileder 200t pr. oppgave Biveileder 80t proppgave Andre oppgaver timer Møter LUKK 30timer SH 50 timer (ansatte ved Mo og LOVE + 5 timer) 3 Nyansatt Første år 100 Fadder nyansatt 15 Utarbeidelse av 180 stp 260 nye studieplaner 120 stp stp stp stp 50 Reisetid Beregnesutfrareiseregulativet i staten. Reisetid studentoppfølging i praktiske studier Samling- og spesialrom 60 km = 1 time Reise campustom Saltstraumen 1t/stud x 3møter x 0,75 = 2,25 Heimkunnskap 50 Drama/Dans 50 Informatikk 50 Idrett 50 Musikk 50 Forming 250 Samling- og spesialromnaturfag 250 Sykepleierlaboratorium (Bodø) Det gis ulikt antall timer til LUKK og SH, noe som skyldes at SH har 2 årlige fagråd. Timene til møter forutsetter deltakelse til fagråd. Dersom ansatte på SH ikke deltar på fagråd reduseres timetallet til 30 tilsvarende LUKK for den enkelte ansatte. 8 Side22

23 Verneombud Tillitsvalgt Medlem internasjonalt utvalg Utvalgoppnevnt av dekan Deltakelse i nasjonale utvalg Internasjonalt arbeid Sykepleierlaboratorium (Mo og Stokmarknes) 50 Sykepleielaboratorium (spesialspl) timer til fordeling på fakultetet 40 timer + 2 timer per medlem 20 Dekanentildeler etter vurdering avarbeidets omfang Visedekanen tildeler et ter vurdering avarbeidets omfang 300 timer som fordeles av visedekan Studieprogramkoordinator - leder for flerårige program (ikke personalansvar): Bachelor barnehagelærerutdanning på Stokmarknes (200 timer) LUKK (musikk, samt studietilbud dans og drama (70 t) Bachelor i engelsk 70 t Programkoordinator master 25 timer per semester Studieprogramkoordinators oppgaver og ansvar: sikre og utvikle kvalitet på programmet ivareta og sikre utvikling og evaluering av emne- og studieplan på programmet oppfølging av studenter og deres utdanningsplaner arbeide for kvalitet i praksisstudiene Studieprogramkoordinator Master i spes. Sykepleie (tidligere ABIOK) Studieprogramkoordinator har følgende oppgaver knyttet til videreutdanningene i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie: planlegge, innkalle og lede fellesmøter koordinering av timeplan rombestilling/avbestilling Nordlandssykehuset (møterom auditoriet og klasserom) og rombestilling høgskolen i Bodø administrere lærerrom på Fronter representere å møter Det gis 40 timer pr. semester til studieprogramkoordinator. Studieleder er nærmeste overordnede. Seksjonsledelse En seksjonsleder har følgende ansvarsoppgaver: 9 Side23

24 1. Bidra i arbeidet med den enkeltes arbeidsplan (levere innstilling til studielederne) 2. Sikre/følge opp og ta kontakt med timelærere (og andre som vi må engasjere) etter bestilling fra studieleder. 3. Koordinere/bidra til eventuell faglig samlinger/virksomhet i sin seksjon. For seksjonsledelse gis 10 timer pr. medlem (som har % stilling) i seksjonene. Kullkoordinator Kullkoordinator utpekes av studieleder. Kullkoordinator skal ivareta koordinering på årsenheten / kullet, og være i et nært samarbeide med studieleder/seksjonsleder. Ansvar/arbeidsoppgaver: Koordinere timeplan / bestille rom for de ulike emner på trinnet. Innkalle til, og koordinere, møter for emneansvarlige/ fagpersoner tilknyttet semesteret (for eksempel arbeidsdeling, fagdiskusjoner, endringer av innhold og pensum, se totaliteten i studieprogrammet) Medansvar for oppfølging av studenter med spesielle behov i samråd med studieleder Spesielt ansvar for oppfølging av studenter som kommer etter studiestart (1. semester) Ansvar for midt- og sluttsemesterevalueringene 10 Side24

25 SH Kullkoordinator følger kullet fra semester fra semester 6. semester På videreutdanningene gis følgende koordineringsressurs: Heltidsstudier 60 stp 80 timer per studieår Deltidsstudier 30 stp 50 t Deltidsstudier mindre enn 30 stp 30 t Ressurs kullkoordinator campusbaser bachelor i sykepleie 1. semester 2. semester 3.semester 4. semester 5.semester 6.semester Ny Rana Ny Bodø Ressurs kullkoordinator nett- og praksisbasert bachelor i sykepleie 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem Nettbasert Side25

26 LUKK: Det gis en ressurs på 70 timer til hver kullkoordinator/klasseleder per studieår på BLU/GLU Emneansvar Emneansvarlig utpekes av studieleder. Emneansvarlig får en ressurs, som tas fra den totale ressursen på emnet, til følgende oppgaver: Ansvar for emnerevisjon i henhold til retningslinjer og tidsfrister avtale omfang av ekstern innleie med studieleder planlegge gjennomføringen av emnet ansvar for løpende vurdering av læringsutbytte, faglig innhold og pensum ansvar for utarbeidelse / bestilling av kompendier avtale med / koordinere interne og eksterne forelesere ansvar for at eksamen gjennomføres (både ordinær og utsatt) levere oversikt over disponering av den totale emneressursen til studieleder studentrettet aktivitet knyttet til emnet møteaktivitet knyttet til emnet i tillegg gjelder for emneansvar i praktiske emner: koordinere og avtale hospiterings og observasjonspraksis (operasjonsavdeling, mottagelsen, dagkirurgi, poliklinikker) kalle inn til møter for lærere som ivaretar veiledning i emnet delta i praksisråd Emneansvar praksis SH 9 timer pr praksisperiode 12 Side26

27 SH: Nettkoordinator Funksjonen som nettkoordinator bør innehas av en 1.stilling, med erfaring med nettstudier, og som er involvert i forskning på nettstudier. Det tildeles 200 timer pr år Sammen med videdekan og studielederne være pådriver i utvikling av nettbaserte studietilbud Delta i videreutviklingen av nettstudiet i bachelor i sykepleie Delta i utvikling av Frontersider for alle studiene Delta i utvikling av nye nettbaserte studier Inneha en støttefunksjon overfor enmeansvarlige når det gjelder organisering og tilpasning til nettpedagogikk av emnene, både på samling og Fronter. Samarbeide med SEVU når det gjelder planlegging og gjennomføring av kompetanseplan for personalet. Ansvar for evaluering av nettstudiene i samarbeid med SEVU Ansvar for eventuelle omstruktureringer og korrigeringer på nettet i tråd med fagpersonalets og studentenes evalueringer Rapportering og dokumentasjon av erfaringer fra nettstudiene Lede utvikling av kommunikasjonsmodeller med studentene LUKK Nettkoordinator Nettkoordinator utpekes av studieleder. Nettkoordinator skal ivareta koordinering på kullet, og være i et nært samarbeid med studieleder, praksisleder/praksiskoordinator og de øvrige faglærerne på kullet. Ansvar/arbeidsoppgaver: Koordinere timeplan/bestille rom for de ulike emnene på trinnet Ansvar for tilrettelegging og planlegging av samlinger. Innkalle til, og koordinere møter for emneansvarlige/faglærere tilknyttet kullet. Ansvar i forhold til årsplanlegging, arbeidsdeling og fagdiskusjoner, samt det å se totaliteten i studieprogrammet Ansvar for midtsemester- og sluttsemesterevalueringer Studentenes primærkontakt i forbindelse med bruk av digitale læringsressurser, læringsplattform (Fronter), samt ved tilrettelegging avoppgaver ogeksamen Ansvar for oppfølging av studenter med spesielle behov i samråd med studieleder Ansvar for oppfølging av studenter som kommer etter studiestart i 1. semester Faglærernes primærkontakt for bruk av Fronter Deltakelse på ledermøter/koordinatormøter Samarbeid med praksisleder og praksiskoordinator i forhold til praksisrelatert arbeid Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle nettstøttede studieprogrammer (eksempelvis gjennom samarbeid med SEVU og forskningsgrupper) Medansvar i forhold til tilrettelegging av kompetanseheving/kurs 13 Side27

28 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 14/ Arkivreferanse: 2012/246/011.4 Sak: Forslag - nye prinsipper FOU-tid Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar saken «Forslag nye prinsipper FOU-tid» til orientering. Arne Fjalstad dekan Vedlegg: Forslag nye prinsipper FOU-tid Side28

29 Nye prinsipper for fordeling av FoU-tid ved Profesjonshøgskolen Det vises til dekanvedtak av 8. september hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet for å fremme forslag til nye prinsipper for fordeling av FoU-tid ved Profesjonshøgskolen. Følgende personer har inngått i arbeidsgruppen: 1 Leder: prodekan for forskning: Kåre Fuglseth leder for senter for praktisk kunnskap: James McGuirk Representant for fagforeningene: Per Jarle Bekken, Forskerforbundet Representant fra LUKK: Ann Gøril Hugaas Representant fra SH: Ingjerd Gaare Kymre Sekretær for arbeidet: Frode Thomassen Mandat fra dekanen Gruppen skal gå gjennom prinsippene for fordeling av FoU-tid til de faglig tilsatte ved Profesjonshøgskolen, vurdere om de eksisterende prinsippene bør endres og komme med forslag til nye prinsipper. Gruppens forslag til FoU-tildeling vil danne grunnlaget drøfting av arbeidstidsprinsippene mellom fakultetsledelsen og de tillitsvalgte fra og med høsten Gruppen kan samtidig vurdere andre incitament-ordninger som man mener vil øke forskningsaktiviteten. Det må framgå hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få. Bakgrunn og nærmere om dagens ordning I dag gjennomføres det ved fakultetet en flat tildeling av FoU-tid ut i fra dokumentert FoU-kompetanse; Professorer 50% Førsteamanuenser og dosenter 40% Førstelektorer 30% Universitetslektor 10% Ut over det tildeles ekstra FoU-tid på bakgrunn av individuelle søknader til ansatte som er i et kvalifiseringsløp. Ansatte som ikke kan vise til en tilfredsstillende FoU-produksjon over tid, kan risikere å få redusert sin FoU-tid. Det stilles ikke eksplisitte krav til størrelsen på den enkeltes forskningsproduksjon, og det er FoU-utvalget som gjør en skjønnsmessig vurdering. Det er visedekanene som med bakgrunn i innspill fra FoU-utvalget avgjør om den enkelte skal fratas FoU-tid i sin årlige arbeidsplan. Dette har i svært begrenset utstrekning blitt effektuert. Begrunnelse for dagens ordning En hovedbegrunnelse bak dagens fordelingsprinsipper har vært et ønske om forutsigbarhet i arbeidsoppgavene, og prosentsatsene representerer en vurdering av forskningskompetanse som stillingsinnehavere har i de forskjellige stillingskategoriene. I denne sammenheng er det lagt større vekt på F-forskning enn U-utviklingsarbeid. Derfor tildeles det 10% større andel forskningstid til ansatte med doktorgrad enn ansatte som har fått sine opprykk med et bredere vurderingsgrunnlag. En annen begrunnelse for dagens ordning har vært å unngå ordninger som medfører et stort byråkrati for vurdering av individuell tildeling av FoU-tid og et nitid tellekantsystem som utløser tid til mindre forskningsrelaterte oppgaver, som tid til å skrive søknader på eksterne forskningsmidler og deltakelse i forskningsrelaterte utvalg og kurser. En tredje begrunnelse har vært at tildelingskriteriene har vært viktige for rekruttering av tilsatte med forskningskompetanse. I ansettelser av professorer og førsteamanuenser, som er svært viktig for fakultetet i arbeidet med å transformere oss fra en høgskole til et universitet, har dette stadig vært trukket fram som en viktig begrunnelse for å ta en stilling hos oss. Side29

30 2 Behov for revisjon eller endring av dagens ordning Det vil være viktig for Universitetet i Nordland å øke forskningsproduksjonen, samt styrke den ekstern finansierte virksomheten. Sammenlignet med andre universiteter ligger institusjonen lavt. Ser man isolert på fakultetet har det vært en økning i forskningsproduksjonen, men likevel vurderes denne for lav og da særlig i forhold til de ressurser som fakultetet bruker på forsknings- og utviklingsarbeid. DAGENS ORDNING: Stillingskategori Antall 100% stillinger ved PHS FoUandel Stillinger avsatt til FoU Lønnstrinn Årslønn Årslønn inkl. sosiale kostnader Kostnad FoU-tid Professor 12,0 0,5 6, Dosent 3,0 0,4 1, Førsteamanuensis 29,3 0,4 11, Førstelektor 11,0 0,3 3, Universitetslektor 50,0 0,1 5, Høgskolelærer 5,0 0,1 0, , Tabellen ovenfor synliggjør det faktum at fakultetets kostnader knyttet til tildelt FoU-tid utgjorde 22,9 mill. kroner i Det er slik at vi i sektoren har et resultatbasert finansieringssystem. Her er det utviklet noen resultatbaserte forskningsinsentiver (RBO) som er ment å stimulere til mer og bedre forskning. Rammetildelingen (eksempelvis i 2015-budsjettet) er beregnet på grunnlag av institusjonenes rapporterte resultater i I det videre følger en oversikt over indikatorer, vekter og satser for RBO i 2015-budsjettet. Ettersom rammen som omfordeles ligger fast, og de rapporterte resultatene endres fra år til år, satsene variere noe over tid. Forskningsindikator Vekt Satser for 2015 (i kroner) Doktorgradskandidater, kandidater for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 0, per kandidat Midler fra EUs rammeprogrammer for forskning 0, per kroner Midler fra Forskningsrådet og Regionale forskningsfond 0, per kroner Publiseringspoeng 0, per publiseringspoeng Publiseringspoeng beregnes ut fra publiseringsform, kvalitetsnivå og forfatterandeler. Institusjonene skal rapportere data om vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i antologier, samt vitenskapelige artikler i tidsskrift og serier. De enkelte publikasjonene må tilfredsstille Universitets- og høgskolerådets definisjon av vitenskapelig publisering, og publikasjonskanalene må være godkjent. Side30

31 Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike publikasjonsformene vektes i to kvalitetsnivåer, samt uttellingen for den enkelte publikasjonsform innenfor de to nivåene i statsbudsjettet for Publiseringsindikator Vit publikasjoner Vekt nivå 1 Vekt nivå 2 Uttelling i nivå 1 Uttelling i nivå 2 Artikler i vitenskapelige tidsskrift Artikler i antologier 0, Monografier Finansieringen av forskningsinnsatsen i sektoren må nødvendigvis ses i sammenheng med grunntildelingen i statsbudsjettet, og at denne delen av aktiviteten er en del av vårt samfunnsoppdrag. Vitenskapelig publisering UiN - Antall publikasjonspoeng totalt0f 1 Resultat Mål ,4 130, FBA 17,8 36,0 36,8 25,4 38,0 40,0 FSV 33,6 45,7 76,9 36,3 70,0 70,0 HHB 63,1 48,6 32,9 24,0 50,0 50,0 PHS 28,9 27,4 39,0 44,3 45,0 50,0 UiN - Antall publikasjonspoeng nivå 2 17,1 62,8 32,7 37, FBA 4,1 16,3 10,7 9,5 10,0 i.o FSV 1,5 21,5 13,3 10,2 22,0 i.o HHB 11,1 18,8 7,0 8,1 20,0 i.o PHS 0,4 6,2 1,7 9,6 5,0 i.o UiN - Antall publikasjonspoeng per UFF, totalt1f 2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,7 FBA 0,4 0,9 1,1 0,7 0,9 i.o FSV 0,5 0,6 1,1 0,5 0,9 i.o HHB 1,0 0,7 0,5 0,3 1,0 i.o PHS 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 i.o UiN - Antall publikasjonspoeng per førstestilling, totalt2f 3 0,9 0,9 1,2 0,8 1,3 1,2 FBA 0,6 1,2 1,5 1,0 1,2 i.o FSV 0,7 0,9 1,7 0,8 1,1 i.o HHB 1,6 1,3 0,9 0,6 1,5 i.o PHS 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 i.o I 2013 hadde fakultetet en forskningsproduksjon i form av 44,3 publiseringspoeng. Jf. modellen ovenfor gav dette en verdi på 44,3 publiseringspoeng x ,- kroner = ,- kroner. I tillegg vil elementer som prosjekter i regi av EU, NFR, Regionale forskningsfond, uteksaminerte stipendiater m.m ha innvirkning. Når det gjelder inntektsrammen for fakultetet justeres den da bl.a. i forhold til variasjoner i 1 Det er registrert 0,7 publikasjonspoeng på sentraladministrasjonen 2 Beregning jf. NOKUT-portalen. Ant publikasjonspoeng i kalenderåret dividert på UFF-årsverk 1.10 (all finansiering). UFF = alle stillingskoder i UN1, UN2 og UN3 unntatt spesialistkandidat 3 Beregning jf. NOKUT-portalen. Antall publikasjonspoeng i kalenderåret dividert på førstestillingsårsverk 1.10 (all finansiering). Førstestillinger = årsverk i stillingskoder som definert i dbh, Side31

32 forskningsaktiviteten det enkelte år. EU og NFR prosjekter har eksempelvis en særlig god finansiering i form av uttelling på statsbudsjettet. Fakultetet har et sterkt behov for å øke den eksterne finansieringen. 4 Andel førstestillinger av totalt antall UFF (Kilde: R&P 2012/13) UiN - Andel førstestillingskompetanse av UFF (%) 59,20 % 60,60 % 60,20 % 64,3 % 63,00 % 67 % FBA 93,30 % 93,60 % 96,10 % 91,9 % 96,10 % 96,10 % FSV 80,60 % 77,60 % 75,70 % 80,4 % 80,00 % 82,00 % HHB 78,60 % 76,30 % 74,70 % 74,1 % 75,00 % 75,00 % PHS 32,70 % 38,10 % 39,70 % 46,7 % 43,00 % 48,00 % *Tallkilde: , NOKUT indikatoren Andel førstestillingskompetente årsverk Mål Fakultetet har over tid arbeidet med å øke andelen med førstestillinger. En slik kompetanse er viktig både for å kunne drive forskningsbasert undervisning, sikre kvalitet og ikke minst for å kunne ha kompetente, solid forskningsmiljø. For fakultetet representerer dette samtidig en utfordring, da kompetanseløftet innebærer at en større andel av fakultetets samlede ressurs tildeles FoU, som da ikke kompenseres gjennom finansieringsmodellen og fakultetets inntektsramme. Dette parallelt med nødvendighetene av opprettholde/styrke studiepoengs produksjonen bidrar til at fakultets begrensede økonomiske handlingsrom gradvis «spises opp». Utfordringen må også ses i sammenheng med at fakultetet til tross for en økning i tildelt FoU-tid ikke har klart å øke den eksterne finansieringen. Det er åpenbart slik at denne må styrkes for fremtiden. Ekstern finansiering Resultat Mål UiN Andel inntekter fra BOA (% av totale 4 inntekter) 3F 10,0 % 14,2 % 11,7 % 10,55% 13,0 % 13,0 % FBA 31,2 % 27,4 % 30,0 % 20,89 % 32,0 % 30,0 % FSV 24,1 % 18,0 % 15,3 % 16,22 % 20,0 % 20,0 % HHB 30,0 % 34,9 % 24,7 % 23,02 % 33,0 % 30,0 % PHS 13,1 % 10,1 % 7,8 % 8,75 % 13,0 % 12,0 % 5 UiN Tildeling fra NFR (1 000 kr)4f FBA FSV HHB PHS Fellesadm i.o UiN Tildeling fra EU (1 000 kr) FBA FSV HHB PHS Det vil være helt avgjørende for fakultetet å kunne styrke den ekstern finansierte virksomheten. De nye prinsippene for tildeling av FoU-tid må innrettes på en slik måte at det stimuleres til en økt inntektsside for fakultetet. 4 Her er definert alt vi kaller for prosjekt (alt i prosjektserie ) inkl EU og NFR 5 Tall hentet fra uttelling i finansieringsmodellen, eks fra orientering om forslag til statsbudsjett Side32

33 Arbeidsgruppen har gjennom drøftinger skapt en felles enighet om et prinsipielle utgangspunkt for forslaget til nytt system for tildeling av FoU-tid ved PHS. 5 Prinsipielle avklaringer i utvalget som forslaget til nye tidellingskriterier bygger på: Systemet legges om slik at en får uttelling både for forsknings- og utviklingsarbeid og formidling (jf. vedlegg 2) Tildeling av FoU-tid skal bygge på et incentivsystem som bidrar til økt forskningsproduksjon og mer ekstern finansiert aktivitet. Systemet for tildeling av FoU-tid skal stille krav om jevnlig forskningsproduksjon. Professor og dosent sidestilles når det gjelder grunntildeling av FoU-tid Førsteamanuenser og førstelektorer sidestilles når det gjelder grunntildeling av FoU-tid. Det gis ikke FoU-tid til midlertidig ansatte som er ansatt for ett år eller mindre. Alle ansatte som skal tildeles FoU-tid må tilhøre en forskningsgruppe (med forskningsgruppeleder) som er etablert gjennom vedtak i fakultetets FoU-utvalg. Arbeidsgruppen har gjennom drøfting kommet til at en vil anbefale å ikke gjøre større justeringer av grunntildelingen knyttet til stillingskategori, men i sterkere grad vektlegge krav og forventninger i den FoUtid som følger av stillingskategori. Dette innebærer i praksis at manglende FoU-produksjon, søknadsarbeid, innhenting av ekstern finansierte prosjekter m.m vil medføre reduksjon i FoU-tid til den enkelte over tid. Kravene bør etter gruppens vurdering være differensiert i forhold til stillingskategori. Forslag til modell for tildeling av FoU-tid Det er slik at fakultetet må endre grunntildeling knyttet til stillingskategori for å skape nødvendig fleksibilitet og økonomisk handlingsrom. Det vurderes av arbeidsgruppen som ikke tilrådelige å gjøre endringer i fakultetets ordning med at det for alle faglige ligger 10% ressurs til faglig oppdatering, som det da ikke kreves rapportering for. Denne 10% er inkludert i de prosentsatser som er gjengitt nedenfor. Stillingskategori Grunntildeling 5F6 7 FoU6F Undervisning FoU-tillegg7F8 - Ekstern finansiert FoU eller undervisning Potensiell FoU-tid Professor 45% 55 % 80% Dosent 45% 55 % 80% Førsteamanuensis 30% 70 % 60% Førstelektor 30% 70 % 60% Universitetslektor 10% 90 % 30% 6 Grunntildelingen følger stillingskategori, men forutsetter og krever jevnlig forskningsproduksjon. Kravet vil være et visst antall formidlings- og publiseringspoeng (se vedlegg 2 og 3) over en treårs periode, og med statusrapport hvert tredje år. FoU-produksjon utover minimumsnivå kan ikke overføres til neste periode. 7 Ved ikke oppnådd minimumsproduksjon etter 3 år må den faglige (uavhengig av stillingskategori) søke om FoU-tid utover 10% i kommende periode. 8 Hovedregelen for alle ansatte vil være grunntildelingen av FoU-tid knyttet til stillingskategori. De som ikke innfrir krav/forutsetning vil få redusert FoU-tid ved utløp av tre-årsperioden. Systemet som her foreslås åpner opp for muligheten til mer FoU-tid (potensiell FoU-tid) enn hva stillingskategori skulle tilsi: FoU-tillegg i form av tilleggstid kan gis på 2 måter: 1) Prosjekter, forskning og utviklingsarbeid som det er skaffet ekstern finansiering til 2) Ved søknad til FoU-utvalget knyttet til kompetanseheving, søknadsarbeid m.m. FoU-utvalget innstiller til visedekan. Side33

34 Den nye grunntildelingen vil gi samlet reduksjon på ca. 2,8 mill. kroner, men samtidig er det et mål om at den enkelte faglig kan øke sin individuelle forskningstid gjennom eksternfinansierte aktivitet og prosjekt. Budsjettsimulering FoU-tid PHS Stilling Antall 100% FoU-andel Stillinger (FoU) Lønnstrinn Årslønn inkl. sos kost KostFoU-tid 6 Professor 12,0 0,45 4, Dosent 3,0 0,45 1, Førsteaman 29,3 0,3 8, Førstelektor 11,0 0,3 3, Unilektor 50,0 0,1 5, Høgsærer 5,0 0,1 0, , Det foreslås at det nye systemet innføres fra 1. august 2015, og legges til grunn for fastsettelse av individuelle arbeidsplaner for studieåret 2015/16. Systemet vil måtte inneholde mulighetene for justeringer av den enkeltes FoU-tid i forbindelse med budsjettarbeidet det enkelte år. Forslag til innføring av ytterligere incitamenter for mer og bedre forskning ved fakultetet - Arbeidsgruppen foreslår at hver forskningsgruppeledere gis årlig mellom timer (avhengig av størrelse og aktivitet) til administrering og koordinering av forskningsgruppeaktivitet. Samlet skal ikke antall timer overstige 750 timer til forskningsgruppeledelse på fakultetet. Dette for å sikre fremdrift og substans i arbeidet. Det forutsettes at alle forskningsgrupper i løpet av tre-års perioden (1. januar januar 2018) har fremmet søknader om NFR- og/eller EU-prosjekt. - Forskningsgruppeledere/professorene har et felles ansvar for å sikre søknader om eksterne prosjekter og eksterne midler. Dekan/visedekan har ansvar for å etablere en møteplass for denne gruppen som jevnlig møtes (hver annen måned) med målsetting om flere og bedre søknader, samt mer ekstern finansiert virksomhet. - Arbeidsgruppen mener at mest mulig av den samlede reduksjonen i FoU-tid bør føres tilbake som incitamenter for mer og bedre forskning. Minimum bør det for budsjettåret 2015 avsettes ressurs tilsvarende 1 mill. kroner som kan brukes til positive incitamenter for å øke forskningsaktiviteten og søknader om større forsknings- og utviklingsprosjekter. Arbeidsgruppen foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som innen 1. februar 2015 fremmer forslag til system og aktiviteter i en slik ordning. - Fakultetet prioriterer tilstrekkelig administrative ressurs for å sikre oppbygging, oppfølging og kvalitet i forskningsaktivitetene ved fakultetet. Side34

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037 Dato: 11.06.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 11. juni 2015 kl. 8.00-11.15 i p32, N100.037

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet angitt i kursiv skrift

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Kriterier for tildeling av FoU- tid FoU- tiden skal resultere i tellende publikasjoner. (Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning.

Merk at kommentarer som kommer inn etter oppgitt frist for tilbakemelding, ikke vil bli tatt til etterretning. UNDERVISNINGSREGNSKAPET VED IF Undervisningsregnskapet brukes for å ivareta forskningstid for den enkelte, for å oppnå en rettferdig fordeling mellom de ansatte og for å dimensjonere undervisningen i fagene.

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer