Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006"

Transkript

1 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag for oppsett av individuelle arbeidsplaner for det faglige personalet. De skal både sikre at arbeidsplanene er tjenlige redskap for planlegging og ressursfordeling ved institusjonen og ved fakultetene/studieprogrammene. Retningslinjene inneholder presiseringer som virksomheten gjør i henhold til "Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene" (rundskriv F-43/99) som er fremforhandlet mellom staten og organisasjonene - se vedlegg. 2 FORMÅL For fagpersonalet og den enkelte: Sikre at den enkeltes kompetanse blir brukt på den beste måten både i forhold til den enkelte og i forhold til den jobben som skal gjøres Opprettholde og øke faglig kompetanse Gi den enkelte en god oversikt over arbeidsoppgaver innen høgskolens viktigste ansvarsområder Rimelig arbeidsmengde for den enkelte Rettferdig fordeling av oppgaver arbeidstakerne imellom For høgskolen: Bidra til at den enkeltes kompetanse og arbeidskapasitet brukes på en måte som best mulig bidrar til å løse høgskolens oppgaver innenfor tilgjengelig ressursramme Faglig og ressursmessig styringsverktøy Legge til rette for kompetansehevning for fagpersonalet Gi ulike fakultet/ studieprogram oversikt over fordelingen av oppgaver

2 3 ARBEIDSTID Kunsthøgskolen ønsker et levende og sterkt fagmiljø. Dette forutsetter at de ansatte er tilstede på kunsthøgskolen i arbeidstiden. Arbeidet kan etter avtale med dekan legges til andre steder/tider når faglige grunner tilsier det. Særavtalen nevnt i pkt 1 (vedlegg) omhandler blant annet arbeidstid, kjernetid, arbeid andre steder enn ved høgskolen, avtalt ekstraarbeid, ekstern sensorvirksomhet, bistillinger/bierverv og nærmere regler for fravær mv. Dekan har ansvaret for at total timeressurs for den tilsatte ligger innenfor årsverket. 3.1 Beregning av årsverk Med utgangspunkt i årets 52 uker og 5 ukers ferie utgjør arbeidsåret 47 uker. Med fratrekk av ca. 10 bevegelige helligdager pr. år betyr det 225 arbeidsdager a 7,5 timer. Ansatte over 60 år har 6 ukers ferie, dvs. 46 ukers arbeidsår og 220 arbeidsdager. Hovedmålestokken for tidsberegning knyttet til undervisning og annen faglig aktivitet skal være timeressurs. Det betyr at et årsverk utgjør 1.687,5 timer og timer for ansatte over 60 år. Disse timetallene gjelder for ansatte i 100 % stilling, tilsvarende reduksjon for lavere stillingsprosent. Den totale timeressursen for den ansatte skal ligge innenfor det avtalte årsverket. Arbeid utover dette avtales mellom arbeidstaker og dekan. 3.2 Melding om sykefravær Sykefravær skal meldes og dokumenteres etter de vanlige bestemmelsene for slikt fravær, jfr kunsthøgskolens avtale om Inkluderende arbeidsliv.

3 3.3 Ferie Ferie og feriegodtgjørelse skal gjennomføres etter ferielovens bestemmelser for statstjenestemenn. Ferien skal tas ut i perioder når den tilsatte ikke er pålagt konkrete oppgaver, og når virksomheten ellers tillater det det vil si i undervisningsfrie perioder i sommerhalvåret, jul, påske og andre høytider. Den enkelte har ansvar for å føre seg opp på ferieliste i henhold til de retningslinjer som fastsettes. Det vises for øvrig til ferielovens bestemmelser. 4 ARBEIDSOPPGAVER De ulike arbeidsoppgavene for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger som arbeidsplanene skal deles inn i er: - utdanning/undervisning - kompetanseutvikling (faglig/pedagogisk fornying) - FoU - formidling - internasjonalisering/nettverksbygging - administrasjon/verv - udisponert tid Forholdet mellom undervisningsperiodene ved institusjonen og de perioder der det normalt ikke gis noen undervisning kan variere fra semester til semester og fra studieår til studieår. Alle faglig ansatte kan pålegges faglig-administrative oppgaver, faglig utredningsarbeid m.v. innenfor hovedmålene utdanning, FoU, formidling og internasjonalisering/nettverk i den grad det er rom for dette innenfor et normalt arbeidsår og stillingens størrelse. For tilsatte i mindre enn 50% stilling fastsettes fordelingen på ulike arbeidsoppgaver individuelt, men på samme grunnlag og med samme plikter som tilsatte i 100% stilling.

4 4.1 Utdanningsaktiviteter Det er en rekke utdanningsaktiviteter som ikke utløser ekstra timer til forberedelse og etterarbeid. Disse vektes ikke. En rekke utdanningsaktiviteter krever at det avsettes tid til for og etterarbeid. Disse vektes med en omregningsfaktor. Utdanningsaktiviteter uten vekting omfatter blant annet: - opptaksarbeid - eksamensarbeid/sensur - veiledning uten forberedelse - nødvendig deltakelse på andre fagansattes undervisning - ledelse av studiereise - faglig utredningsarbeid - formidlingsoppgaver (ref pkt 4.4) - dokumentasjonsarbeid - omfattende revisjon av studieplaner - utvikling av nye studieplaner - andre undervisningsrelaterte oppgaver etter nærmere vurdering Utdanningsaktiviteter med vekting omfatter blant annet alle former for: - individuell veiledning som krever for- og etterarbeid - undervisning - forelesning Vektingen inkluderer tid til all aktivitet som skal til for å gjennomføre utdanningsaktiviteten, blant annet: - forberedelse - gjennomføring - etterarbeid - vurdering - kvalitetssikring, herunder evaluering og løpende endringsarbeid - vedlikehold av eksisterende kompetanse og faglig ajourføring - administrasjon og møter knyttet til planlegging og gjennomføringen av utdanningsaktivitet

5 Følgende vektingskategorier gjelder: Vekting 1:1,5 Individuell veiledning med forberedelse. Det gis 0,5 time til forberedelse og etterarbeid for hver gjennomført time. Vekting 1:2 Undervisning med normal forberedelse. Det gis 1 time til forberedelse og etterarbeid for hver gjennomført time. Vekting 1:2,5 Undervisning med omfattende forberedelse. Det gis 1,5 time til forberedelse og etterarbeid for hver gjennomført time. Vekting 1:3,5 Undervisning med særlig omfattende forberedelse. Forelesning for større gruppe med normal forberedelse. Det gis 2,5 timer til forberedelse og etterarbeid for hver gjennomført time. Vekting 1:5,0 Forelesning for større grupper med særlig omfattende forberedelse. Det gis 4 timer til forberedelse og etterarbeid for hver gjennomført time. 4.2 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling innebærer heving av kompetanse gjennom kurs, seminarer eller liknende som er faglig relevant. Den ansatte har, etter avtale med dekan, mulighet for å benytte inntil 85 timer per år i 100% stilling, til kompetanseutvikling. Ved redusert stilling beregnes ressursen i

6 forhold til vedkommendes stillingsprosent. 4.3 FoU Med henvisning til høgskolestyrets vedtak i sak 41/05 i møte om FoUstrategi for Kunsthøgskolen i Oslo, skal FoU-arbeidet bidra til faglig utvikling ved KHiO og kan, med referanse til FoU utvalgets mandat, omfatte: 1. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid 2. Forskning FoU-tid Med henvisning til høgskolestyrets vedtak om FoU-strategi for Kunsthøgskolen i Oslo fastsettes følgende normer som retningsgivende for fakultetenes planlegging og fordeling av personalets arbeidstid : Professor- eller førstekompetanse: 30 % FoU-tid. Høgskolelektorkompetanse 20 % FoU-tid. Ordningen gjelder for fast ansatte (inkludert åremålsansatte) med minimum 50 % stilling. Stillinger av mindre omfang enn 50 % skal ikke være tillagt FoUtid. Variasjon fra denne normen skjer gjennom avtale med fakultetsledelsen på bakgrunn av prosjektbeskrivelse eller gjennom søknad til FoU-utvalget. Ansatte lager en individuell plan for sitt FoU-arbeid for kommende år som forelegges dekanen. Den ansatte kan som alternativ til FoU-arbeid, etter avtale med dekanen, disponere denne tidsressursen til undervisning. Vikarer og andre midlertidige tilsatte som er tilsatt inntil 1 år tildeles normalt ikke FoUressurs.

7 FoU-tiden skal normalt organiseres i blokker. Denne organiseringen vil være den organiseringen som gir både den tilsatte og institusjonen den beste utnyttelse av tiden. FoU-tiden skal tas ut som hele uke-, måneds- eller semesterressurser. Perioder uten undervisning, opptaks- og eksamensarbeid, skal fortrinnsvis benyttes til FoU. Annen organisering av FoU tiden skal avtales med og godkjennes av dekan. 4.4 Formidling Med formidling menes bl.a. - kunstnerisk og pedagogisk virksomhet i kunsthøgskolens regi og overfor kunstmiljøet og allmennheten - medansvar for å gjøre høgskolens faglige virksomhet kjent i kunstmiljøet og allmennheten for øvrig Formidling av egne FoU-prosjekter faller inn under FoU-virksomheten. Ressurser til formidling avtales individuelt mellom den enkelte ansatte og dekan. 4.5 Internasjonalisering/nettverksbygging Med nettverk og internasjonalisering menes - utvikling og vedlikehold av internasjonale nettverk - deltakelse i internasjonale nettverk - utveksling med andre relevante institusjoner - samarbeid med andre relevante institusjoner Ressurser til internasjonalisering/nettverksbygging avtales individuelt mellom den enkelte ansatte og dekan. 4.6 Administrasjon/verv Med administrasjon og verv menes

8 - deltakelse i kunsthøgskolens/fakultetets administrative virksomhet - deltakelse i høgskolens styringsorganer - deltakelse i faste og midlertidige utvalg - konkrete oppgaver i henhold til separat beskrivelse - arbeid i tjenestemannsorganisasjonene Ansatte i 50 % stilling og mer får normalt avsatt 60 timer av sitt årsverk til administrasjon/verv. De som har store eller mange av de nevnte oppgavene, kan tildeles større ressurs etter individuell vurdering. Det settes av ressurser til følgende verv: Høgskolestyremedlem : 1 dagsverk pr møte dvs 75 timer Hovedverneombud: 20 % stillingsressurs Verneombud: 10 % stillingsressurs Tillitsvalgt: 50 % stillingsressurs for hele KHiO som fordeles på organisasjonene etter nærmere avtale 4.7 Udisponert tid Det kan være hensiktsmessig at noe av de ansattes timeressurs reserves som udisponert tid, til bruk ved uforutsette oppgaver. Tilsatte med slik ressurs kan i løpet av studieåret pålegges enkelte ad hoc oppgaver, for eksempel uforutsette oppgaver som ikke var med i betraktning da studieåret ble planlagt vikartimer til bruk ved fravær av en viss lengde, men hvor det ikke er rom for tilsetting av vikar Den enkelte tilsatte som har slik ressurs i sin arbeidsplan må eventuelt få noe tids varsel for å kunne planlegge bruk av denne i forhold til sine andre oppgaver.

9 5 UTFORMING AV INDIVIDUELLE ARBEIDSPLANER Den ansatte utarbeider i samarbeid med fakultetets ledelse arbeidsplan for gjeldende periode. Arbeidet vil ta utgangspunkt i de oppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser. Fordeling av oppgavene på fakultetet er en drøftingssak etter hovedavtalens pkt. 12 nr 2. Tilsatte med FoU-tid må innrapportere resultat og status for dette arbeidet. For FoUarbeid i neste periode må den tilsatte utarbeide en individuell FoU-plan. FoU rapport og plan skal godkjennes av dekan. Arbeidsplanen kan danne grunnlaget for del av medarbeidersamtale med dekan/studieleder. Periode Arbeidsplanens periode er normalt fra 1. august til 31. juli. Deltidsansatte Deltidsansatte utgjør en stor andel av KHiOs undervisningspersonale. Høgskolen vil etterstrebe å legge arbeidsplanene til rette slik at tilsatte i deltidsstillinger får reell mulighet til å påta seg andre arbeidsoppgaver i den prosenten som ikke er lønnet av KHiO. For tilsatte i mindre enn 50 % stilling fastsettes fordelingen på ulike arbeidsoppgaver individuelt, men på samme grunnlag og med samme plikter som tilsatte i 100 % stilling. Endring av arbeidsplaner i studieåret Dersom forholdene tilsier det, kan arbeidsplanene endres underveis i planperioden. Hvis pålagte endringer i arbeidsplan medfører mindre ressurser til FoU kan den tilsatte, etter avtale med dekanen, få mulighet til tilsvarende større ressurs til dette i påfølgende studieår.

10 6 DOKUMENTASJON AV GJENNOMFØRTE ARBEIDSPLANER Gjennomførte undervisningsrelaterte oppgaver dokumenteres gjennom arbeidsplaner, samt vurdering og evaluering av undervisningen. Retningslinjer for dokumentasjon av dette er under utarbeidelse. FoU skal dokumenteres med skriftlig rapport fra den enkelte hvert år. Dokumentasjon på gjennomført FoU-arbeid skal i samråd med FoU-leder gjøres tilgjengelig for KHiO og samfunnet forøvrig. Administrasjon dokumenteres bl.a. gjennom møtereferat og protokoller o.a. Rapporteringsmåte for gjennomført kompetanseutvikling avtales med dekanen. VEDLEGG TIL RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSPLANER av Rundskriv F Saksnr. 99/ Viser til rundskriv F-93/92 Universiteter og høgskoler Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene Det ble i forhandlingsmøte 10. mai 1999 oppnådd enighet om revidert Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisningsog forskerstillinger ved universitetene og høgskolene. Avtalen gjelder for stillinger på lønnsplan undervisnings- og

11 forskerstillinger (med unntak av øvingslærer med hovedstilling i skoleverket), og stillinger på lønnsplan tannlege. Det er gjort endringer i bestemmelsene vedrørende timebetalt personale og betaling for avtalt merarbeid. Den nye avtalen gjelder fra 1. august 1999 og lyder: I. Arbeidsvilkår 1. Arbeidsår, arbeidstid og ferier Arbeidsåret tilsvarer arbeidsåret for arbeidstakere i staten, med 37,5 timer netto arbeidstid pr. uke, og ferie og feriegodtgjørelse etter ferielovens bestemmelser slik de praktiseres for andre statstjenestemenn. Det forutsettes at alle arbeidsoppgaver utføres innenfor denne arbeidstiden. Personalet skal være til stede ved virksomheten i arbeidstiden, med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I så tilfelle skal dette gjøres etter samtykke og i samsvar med regler om fravær fastsatt av virksomheten. I den utstrekning det er nødvendig med ekstrabelastninger over kortere perioder, forutsetter partene at man ved den enkelte virksomhet kommer fram til fleksible ordninger som utjevner ekstrabelastningene og gir adgang til avspasering innenfor en frist fastsatt av den myndighet departementet bestemmer. Ferien i henhold til ferielovens 5 punkt 1 tas ut i perioder når den tilsatte ikke har undervisning og når virksomheten ellers tillater det. Fastsetting av tidspunktet for avvikling av ekstra ferie i henhold til ferielovens 5 punkt 2 er etter loven tillagt arbeidstakeren, men bør avvikles slik at undervisningen ikke blir skadelidende. 2.1 Ekstraarbeid/bistillinger/bierverv Hovedarbeidsgiver kan gi tjenestemann adgang til å påta seg ekstraarbeid og inneha bistilling/bierverv innenfor ordinær arbeidstid når dette arbeidet er til gagn for utførelsen av arbeidet for virksomheten. Det er en forutsetning at arbeidet i ordinær stilling tas igjen til andre tider, eller at det avtales redusert arbeidstid og avkorting av lønn.

12 Denne adgangen er begrenset til arbeid som ledd i samarbeidet med andre høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner eller andre samarbeidspartnere. Samlet tidsbruk til slikt arbeid kan ikke overskride 20 % av hel stilling med arbeidstid 37,5 timer netto pr. uke. Disse regler/prinsipper gjelder også i de tilfeller der en tjenestemann har hovedstilling ved et universitet/en høgskole og har bistilling/bierverv ved en forskningsinstitusjon som reelt er randsoneinstitusjon til lærestedet. Det må utarbeides en rammeavtale med bl.a. bestemmelser om omfanget av arbeidet ved hver av institusjonene. 2.2 Ekstern sensorvirksomhet Arbeid som tilkalt sensor ved annen virksomhet kan utføres i arbeidstiden mot at arbeidet i hovedstillingen tas igjen til andre tider. Hovedarbeidsgiver må varsles Jf. Protokolltilførsel nr. 1. II Lønnsvilkår 1. Timebetalt personale Timebetalt personale som bare har undervisningsplikter godtgjøres for undervisning, herunder for- og etterarbeid, pr. klokketime med ordinær timelønn ( 37,5 t/uke) ut fra det lønnstrinn som vedkommende er berettiget til eller ut fra det undervisningsnivå som er påkrevet for undervisningen. Personale som er tilkjent kompetanse, jf. opprykksreglementene i universitets- og høgskolesektoren, skal lønnes i samsvar med denne kompetansen fra det tidspunkt dokumentasjon fremlegges. Vurderingen av den samlede arbeidstid overlates til den enkelte virksomhet. 2. Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer netto pr. uke a) Avtalte ekstratimer utover oppsatt arbeidsplan til undervisning/kurs/oppdrag, herunder for- og etterarbeid som ikke avspaseres, godtgjøres pr. klokketime med ordinær timelønn. Den samlede arbeidstid til undervisning/kurs/oppdrag, herunder for- og etterarbeid, fastsettes av virksomheten i det enkelte tilfelle.

13 b) Annet arbeid utover ordinær arbeidstid, godtgjøres etter følgende regler: Pålagt og registrert administrativ tjeneste utover 37,5 timer pr. uke godtgjøres etter lønnsregulativets fellesbestemmelser. Dersom det er nødvendig å pålegge ekstratimer til undervisning, skal pålagte og registrerte ekstratimer, herunder for- og etterarbeid, godtgjøres etter lønnsregulativets fellesbestemmelser. Godtgjøring etter punkt b) forutsetter at den ordinære arbeidstiden er registrert c) Det samlede antall timer som kan godtgjøres etter pkt. a) og b), begrenses til 300 klokketimer pr. kalenderår. Dersom det ikke er mulig å dekke nødvendig undervisning med eget personale eller ved å engasjere timebetalt personale, kan spørsmål om å godtgjøre ekstratimer for undervisning utover 300 klokketimer pr. år tas opp med den myndighet departementet bestemmer, for inntil ett semester. III Varighet Denne avtalen gjelder fra 1. august 1999 og til 31. juli 2000, og fortsetter deretter å gjelde for ett år om gangen såfremt den ikke sies opp med lovlig varsel. Felles protokolltilførsler: 1. Partene viser til reglene om ekstraerverv i hovedtariffavtalens pkt , avtale av 5. november 1959 mellom Lønns- og prisdepartementet og hovedsammenslutningene og Personal-direktoratets Melding nr. 23/84 av 4. juli 1984 som også gjelder for det personalet denne avtalen omfatter.

14 2. Partene er enige om å la AAD/hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag avgjøre hvordan timelønn skal beregnes. Inntil avklaring foreligger, beregnes timelønn i samsvar med rundskriv F-93/92. Protokolltilførsel fra Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Skolenes Landsforbund: Prinsippene for godtgjøring av ekstraarbeid har ikke vært forhandlingstema ved revisjon av denne særavtalen. Kommentarer til avtalen: Arbeidspliktene til det vitenskapelige personalet/undervisningspersonalet følger av oppgavene til den institusjon hvor de er tilsatt. Arbeidspliktene omfatter i hovedsak forskning, undervisning (inkl. for- og etterarbeid), veiledning, utviklingsarbeid knyttet til undervisning, kunstnerisk kursvirksomhet, formidling og administrasjon, uten at dette tas inn i særskilt instruks. Når det gjelder fordelingene av arbeidspliktene for den enkelte arbeidstaker innenfor ordinær arbeidstid vises det til F-93/92. Det forutsettes at virksomhetene setter opp arbeidsplaner for den enkelte ansatte tilpasset virksomhetens egenart. Arbeidsår, arbeidstid og ferier, særavtalens pkt. I nr 1. Bestemmelsen i pkt I første avsnitt om tilstedeværelse må ses i forbindelse med regler om fravær ved de enkelte virksomheter. Institusjonene forutsettes å ha systemer som gjør at de har oversikt over ferieavvikling, sykdomsfravær osv. samt hvor personalet befinner seg når noen har fått samtykke til å legge arbeidet til andre steder enn institusjonen etter lokalt fastsatte regler om dette. Vi finner grunn til å presisere at den pliktige arbeidstid som tilstedværelsesplikten er knyttet til, utgjør 37 1/2 klokketime pr. uke. Spisepausen kommer i tillegg. Arbeidsgiver ved den enkelte institusjon fastsetter fristen for når ekstrabelastning skal avspaseres. Ekstraarbeid, bistillinger, bierverv, særavtalens pkt I nr. 2

15 I tilknytning til bestemmelsen i pkt I nr. 2.2 er det i protokolltilførsel nr. 1 vist til Hovedtariffavtalens pkt om at arbeidstakere ikke må inneha bistillinger eller bierverv som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre særskilt pålegg eller tillatelse foreligger. Videre gjelder i følge særavtale av 5. november 1959 om statstjenestemennenes adgang til å inneha bistillinger, at arbeid i offentlige eller private bistillinger m.v. i størst mulig utstrekning skal utføres utenfor den fastsatte arbeidstid. I protokolltilførsel nr. 1 er også vist til Personaldirektoratets Melding nr. 23/84 av 4. juli 1984 som gir en mer samlet oppstilling over de regler som ikke gir adgang til å inneha bistillinger eller bierverv i eller utenfor arbeidstiden. Når det gjelder forholdet mellom universitetene/høgskolene og forskningsinstitusjonene som reelt er randsoneinstitusjoner til lærestedet, må det utarbeides rammeavtale som nevnt i pkt. 2.1 siste avsnitt, før det kan gis tillatelse til bistillinger/bierverv. Timebetalt personale, særavtalens pkt.ii nr.1 Alle kodene på lønnsplan og lønnsplan Utdanningsstillinger kan benyttes ved avlønning av timebetalt personale som bare har undervisningsplikter. Timebetalt personale som kan dokumentere tilkjent kompetanse, lønnes etter kompetansen fra det tidspunktet dokumentasjonen fremlegges. Det er avtalt at det timebetalte personalet skal godtgjøres pr. klokketime med ordinær timelønn. Det er uenighet mellom partene om beregningsgrunnlaget når timelønnen skal regnes ut. Det vises til protokolltilførsel nr. 2. Inntil videre skal timelønn beregnes som anvist i F- 93/92, dvs. timelønnen framkommer ved å halvere satsen for 100 % overtid av det aktuelle lønnstrinnet på tabell A. Bestemmelsen gjelder alle former for undervisning, også ved kurs- og oppdragsvirksomhet. Samlet arbeidstid inklusiv nødvendig tid til for- og etterarbeid for hver enkelt arbeidstaker vurderes og avgjøres av virksomheten. Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer netto pr. uke, særavtalens pkt. II, nr. 2 Til pkt. II, nr. 2 a

16 For avtalte ekstratimer utover oppsatt arbeidsplan utbetales ordinær timebetaling. Virksomheter som allerede har innført registrering av arbeidstid kan fortsette med dette. Ved øvrige virksomheter avgjør styret hvordan arbeidsplaner skal utformes. Til pkt. II nr. 2 b Ordinær arbeidstid må være registerert før det kan utbetales overtid etter avtalens pkt. II nr. 2, b. Virksomhetene må ha tilfredsstillende systemer for registrering av arbeidstiden. For pålagt og registrert administrativ overtid gjelder også for undervisningsstillinger bestemmelsen om overtidskompensasjon i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 13. Det skal prinsipalt søkes å få avtalt ekstratimer dersom undervisningen nødvendigvis må skje utover ordinær arbeidstid. Pålegg om ekstratimer blir da først aktuelt når det ikke har vært mulig å få avtale om ekstratimer. Forutsetningen for å gjøre bruk av overtidssatsene for pålagte ekstratimer er da at både tiden til selve undervisningen og tiden til nødvendig for- og etterarbeid blir tilfredsstillende registrert. Til pkt. II nr. 2 c Bestemmelsen i pkt. II nr. 2 gir også anledning til å godtgjøre avtalte eller pålagte ekstratimer til undervisning iinntil ett semester i tillegg til begrensningen på 300 timer i kalenderåret når dette er godkjent. Forutsetning for slik godkjennelse er at det ikke har vært mulig å dekke nødvendig undervisning med virksomhetens eget personale eller ved å engasjere timebetalt personale. Styrene ved de aktuelle virksomhetene fastsetter hvem som har myndighet til å godkjenne at det gis godtgjøring utover 300 timer etter II nr. 2 a og b Med hilsen Ida Børresen e.f. ekspedisjonssjef Jan Levy ekspedisjonssjef

17

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1 F-4073 tillegg nr. 3 vedlegg 4 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1. Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet angitt i kursiv skrift

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATERS ARBEIDSOPPGAVER VED HSL-FAKULTETET Fastsatt av: Fakultetsstyret for HSL-fakultetet Dato: 18.3.2013 Ansvarlig enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - ndervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser

Detaljer

Ny SFS Nettverksmøte Kommunale Bhger

Ny SFS Nettverksmøte Kommunale Bhger Ny SFS 2201 Nettverksmøte Kommunale Bhger 28.11.12 Avtalen i Trondheim Ny ordning omfatter alle førskolelærere og spesialpedagoger i barnehagene Tid til planlegging skal bidra til faglig utvikling, god

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06)

B-05/06: Tariffoppgjøret SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring (B-05/06) Utskriftsdato: 20.12.2017 06:19:00 Status: Gjeldende Dato: 4.7.2006 Utgiver: KS Dokumenttype:

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 er hoved-særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHRs administrasjonsutvalg

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHRs administrasjonsutvalg Konsekvenser for UH-sektoren i forbindelse med bortfall av særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisningsog forskerstillinger Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHRs administrasjonsutvalg Levert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 40-06, 14. september 2006 Sist endret: Universitetsstyret i sak S 59-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Hjemmel: Fastsatt i kraft av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208

1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 1: SGS 1010 (ER TATT UT I PÅVENTE AV B-RUNDSKRIV) 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage Styrer i barnehage Som hovedregel hel stilling All

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune

Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune Partnerskapsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/grunnskole mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 1. Varighet Avtalen gjelder for 6 år, i tidsrommet 1.8.2010-31.7.2016. Avtalen vurderes årlig

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema

HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema HOVEDTARIFFAVTALEN Utvalgte tema Kurs for tillitsvalgte, september 2016 v/tonje Leborg Rådgiver, Norsk Lektorlag Hovedtariffavtalen KS Kap 0 Hovedavtalen del A (Forhandlingsordningen) Kap 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge

Vedtak FST Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge 22.01.15 SFS 2213 Vedtak FST 20.1.2015 Vere aktive og offensive i arbeide med implementering av SFS 2213. I skulering og all anna kontakt med lokale tillitsvalde legge stor vekt på Utdanningsforbundet

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Arbeidstvistloven Tjenestetvistloven Barnehageloven

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/08-2016 Dokument nr.: 16/02231-1 Arkivkode: 512 Dato: 06.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Overtid for undervisningspersonalet KS og

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Fellesskolering i SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 MÅL FOR DAGEN/DISPOSISJON Minne om intensjonene i Hovedavtalen Forstå intensjonene i arbeidstidsavtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/1-2014 Dokument nr.: 14/00376-1 Arkivkode: 0 Dato: 11.11.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Barnehager, skolefritidsordninger, skole og

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 SFS 2213 er den viktigste særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Hoveddelen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10, revidert i sak S 22-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Arkivreferanse: 2009/6820-52 1. Formål 1.1 Universitetet i Tromsø

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole

Arbeidsavtale Saltdal videregående skole Arbeidsavtale 2015-2016 Saltdal videregående skole Hjemmelsgrunnlaget; Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland september 2008

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland september 2008 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland september 2008 SFS 2213 Særavtale for undervisningspersonalet (Arbeidstidsavtalen) Varighet: 2006 2012 Inngått først 2006-2010, prolongert

Detaljer