RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)"

Transkript

1 Stjørdal kommune, etat teknisk drift Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Sutterøya industriområde Utarbeidet av : Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller/Konsulent: Etat teknisk drift Dato: Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 1 av 12 sist rev.

2 Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse 1. INNLEDNING. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i all planlegging. Dette understrekes i plan og bygningslovens 4-3, hvor det bl.a. står: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter 2. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Forslag til områderegulering er utarbeidet av forslagsstiller Stjørdal kommune ved etat teknisk drift. Arkidèco AS har bidratt med studier av gang og sykkelveg - trasèer og forslag til utforming av friområde mot sjø, jfr. rapport utarbeidet for Stjørdal kommune, datert Videre har Rambøl AS utarbeidet skisseprosjekt for kommunalteknisk renseanlegg (SARA) og geotekniske undersøkelser for planområdet. Planarbeidet er utløst av krav om utarbeidelse av områdeplan nedfelt i kommuneplanens arealdel, samt behov for reguleringsendring som følger av politisk vedtak om å flytte avløpsrenseanlegg (SARA) til kommunal tomt på Sutterø. Formålet med planen er å legge til rette for øk utnyttingsgrad og økte byggehøyder samt å innregulere tomt for sentralt avløpsrenseanlegg, Stjørdal. Videre er forholdende for myke trafikanter samt tilgang til sjønære rekreasjonsområder ivaretatt ved innregulering av gang og sykkelveger og friområder. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 2 av 12 sist rev.

3 Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 3 av 12 sist rev.

4 3. METODE Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (rev. jan 2010). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Katgori Forklaring 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Kjenner ingen tilfeller, men kan være tilfelle i tilsvarende områder 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Kjenner ett tilfelle iløpet av en 10-års periode 3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller Skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere varighet 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet Skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 5. Svært sannsynlig/ vedvarende Skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i området Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: Kategori Forklaring 1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 2. Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. 3. Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 4. Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske situasjoner. 5. Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige miljøskader. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 4 av 12 sist rev.

5 Beregning av risiko I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens. Denne summen viser samlet risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12. Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært sannsynelig / kontinuerlig 4. Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig / flere tilfeller 2. Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller 1. Lite sannsynelig / ingen tilfeller 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig / en viss fare 3. Betydelig / kritisk 4. alvorlig / farlig 5. Svært alvorlig / katastrofalt De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller sannsynlighet. For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges. Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 5 av 12 sist rev.

6 4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentarer Tiltak Naturrelatert risiko Er planområdet utsatt for risiko Ja / Nei Farge som: Flom (elv, sidevassdrag, sjø) Ja 1: Lite sannsynlig 3:Betydelig/Kritisk 3:Grønn Området er i utgangspunktet flomutsatt, men heving av byggegrunn til flomsikkert nivå ved oppfylling på 1970-tallet, er et risikoreduserende tiltak som muliggjør utbygging i området. Dette framgår av flomsonekart fra NVE, datert 31 juli 2004, hvor området går klar av og 200 års flom. For 500-års flom er mindre deler av området oversvømt. Vanninntrenging Ja 5: Svært sannsynlig. 3: Mindre alvorlig/en viss fare 8:Gul Det meste av området ligger på flatt utfylt plan på ca 4 meter over havet og begrenses i vest med steinfylling mot sjø. Prøvegravinger fra 1976 viste at grunnvannstanden under terreng ligger på cote Dette medfører vanninntrenging i kjellere. Derfor innføres i planbestemmelsene krav til kjellerløs sone, jfr. NVE sitt flomsonekart av 31 juli Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 6 av 12 sist rev.

7 Havnivåstigning Ja 5: Svært sannsynlig 1: Ubetydelig 1:Grønn Havnivået er prognosert til å stige med ca 5 cm til 2050 og landhevingen til ca 26 cm. Situasjonen endres derfor ikke vesentlig i Grunnforhold/skred, herunder kvikkleireskred, jord og flomskred, snøskred og steinsprang Ja 3: Meget sannsynlig ved tiltak som krever graving/fundamentering, terrengendringer. Lite sannsynlig ved ingen endringer av dagens situasjon, men da reguleringsplaner i området legger til rette for byggetiltak, legges «meget sannsynlig» til grunn. 4:Alvorlig/farlig Behandlingskrevende miljø eller personskader, samt skader på matriell og bygninger. 16:Rød Kvikkleirefunn tilsier at større inngrep i området sørvest for planområdet på eiendom gnr/bnr 82/1 og større inngrep på søndre del av eiendom gnr/bnr 82/113 eller opp på skråningen på eiendom gnr/bnr 82/99 kan utløse skred som kan få utløp inn mot sørvestlige del av planområdet. Det må derfor legges restriksjoner på videre aktivitet slik at tiltak i dette området blir vurdert av geoteknisk sakkyndig. Generelt gjelder føringer for fundamentering ift setninger og massesammensetningen (fyllmasse og opprinnelig masse) Radon Nei Ikke kjente radonforekomster i Skog - og gressbrann Ja 2:Mindre sannsynlig 4:Alvorlig/ farlig 8:Gul området. Området er ikke skog og gresskledd, men det er vegetasjon/skog i randsonen av planområdet. Ifm mulig brannspredning vises det til Teknisk forskrift 11. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 7 av 12 sist rev.

8 Vind og nedbør Nei Ikke spesielt utsatt for vind og nedbør. Virksomhetens art er for øvrig ikke spesielt sårbar for dette. Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Sannsynlighet Konsekven s Risiko Er planområdet i fare pga. risiko som: Ja / Nei Farge Industrianlegg (brann/eksplosjon, Ja 2: Mindre 4: Alvorlig/ 6:Gul kjemikalieutslipp /forurensninger/ Sannsynlig Farlig for lagringsplass for farlige stoffer) person og miljø. Vegtrafikk/Trafikksikkerhet, herunder påkjørsler og møteulykker, transport av farlige gods Ja 3:Sannsynlig 3: Betydelig/ kritisk for enkeltpersoner/ grupper 9:Gul Kommentarer Tiltak Det legges til grunn at teknisk forskrift (TEK) gjelder for byggetiltak; herunder sikkerhet ved brann ( 11) og krav til ytre miljø ( 9). Videre utelukker reguleringsplan arealbruk som åpner for permanent opphold boliger, hybler e.l) og sårbare objekter som skole/barnehage osv.) Reguleringsplanen sikrer vegareal med tilstrekkelig bredde og svingradier for større kjøretøy basert på vegnormalen 017. Det er innført begrensinger på avkjørsler og alle kryss og avkjørsler er innregulert med siktlinjer, som også tar høyde for kryssing med gang og sykkelveg. Gang og sykkelveg er for øvrig adskilt fra kjøreveg med rabatt på de mest trafikkerte (samle -) vegene. Trafo og elektrisitetsforsyning Nei Nærhet til jernbane Nei Ikke jernbane i umiddelbar nærhet Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 8 av 12 sist rev.

9 Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentarer tiltak Er området utsatt for risiko knyttet til Ja / Nei Farge beredskap og infrastruktur: - Utrykningstid for brannvesen/slukkekapasitet/vanntrykk Ja 3:Sannsynlig 4:Alvorlig/ Farlig 12:Gul Gode vegforbindelse ut til hovedvegsystemet og brannstasjon i nærområdet med direkte utkjøring til hovedvegsystemet. Slukkekapasitet og vanntrykk er tilfredsstillende. (100 l/s). Det vises til brannvannsanalyse for Evakuering ved storulykke Manglende alternativ vegforbindelse Ja 2: Mindre sannsynlig 5: Svært alvorlig /katastrofalt 8:Gul forsyningsnettet i området. To kjøreveger til hovedvegsystemet og sjøforbindelse. Gang og sykkelveg langs kanten av planområdet kan fungere som flukt - og tilkjøringsveg (3.5 meter regulert bredde), samt Storvikavegen i syd (via parkeringsplass). Infrastruktur Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentarer tiltak Vil planen utgjøre en risiko for Ja / Nei Farge eksisterende infrastruktur som: Vann og avløpsledninger/overvann/ vannledningsbrudd Ja 2: Mindre sannsynlig- Kjenner tilfeller i nærområdet Veier/Gangveger/Fortau Ja 2: Mindre sannsynlig Telekommunikasjon Ja 1:Lite sannsynlig 3:Kritisk 6.Gul Man har god oversikt over infrastruktur i bakken. Ledningsnettet ligger i hovedsak langs vegsystemet og i randområdene til byggeområdene. 3:Kritisk 6.Gul Utbyggingstiltak vil utløse krav til utforming av vegsystem som planlagt. Sammen med byggegrenser vil dette sikre veger, gangveg og fortau. 3:Mindre 2.Grønn Ingen kommentar. alvorlig Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 9 av 12 sist rev.

10 Støy og forurensing Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar tiltak Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Farge Støy og vibrasjoner Ja 5:Svært sannsynlig 10:Gul Forurensing av luft, grunn, sjø og vassdrag Elektromagnetisk felt fra kraftledninger 2: Mindre alvorlig/en viss fare Ja 3:Sannsynlig 3: Betydelig/ Kritisk for miljø og personer 9:Gul Virksomhetens art tilsier at støy og vibrasjoner kan forekomme. Støyberegninger viser trafikkstøy over grenseverdier for varig opphold. Avbøtende tiltak: Arealbruken utelukker rom for varig opphold og støyfølsomme bruksformål. Vegetasjonsskjermer er innregulert som buffer mot tilgrensende arealer, som hytte og friområder. Støy fa trafikk går ned med skjerming og avstand til støykilden. Virksomhetens art tilsier at det er sannsynlig at luft, grunn, sjø og vassdrag kan bli forurenset. Vernede sjøområder og vassdrag er beskyttet med egne formål (naturområde) og hensynssone som presiserer inngrepsvilkår. Renseanlegget må føre avløpsledninger (etter rensing) forbi vernede naturområder (Vikanbukta) for utslipp i sjø tillates. Det vises til planbestemmelser og utslippstillatelse etter forurensingsloven. Det legges for øvrig til grunn at teknisk forskrift (TEK) gjelder for byggetiltak; herunder 11 (Ytre miljø). Nei Ingen kraftledninger går gjennom området Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 10 av 12 sist rev.

11 Sårbare objekter Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar tiltak Vil planforslaget påvirke sårbare Ja / Nei Farge objekter i nærområdet som: Barnehage, skole, helse og omsorgsinstitusjoner samt andre viktige offentlige bygg Nei Objekter er ikke lokalisert i området på permanent basis. Leke- og oppholdsarealer - viktige friluftsområder Ja Mindre sannsynlig 3:Kritisk 6:Gul Friområder er av satt som egne formål og er avgrenset fra næringsvirksomheten med vegetasjonskjerm/ voll. Disse er innregulert på plankartet. Formålene er beskyttet med bestemmelser. Kulturminner /kulturmiljøer Nei Objekt ikke lokalisert i området /kulturlandskap Jordbruksarealer/jordvern Nei Planområdet er oppfyllt og tatt i bruk som industriområde siden 70-tallet. Viktige naturområder: (biomangfold), sårbar flora og fauna, sjø og vassdrag (herunder drikkevannskilder), vernede områder Ja 4: Meget sannsynlig 4: Alvorlig/farlig for miljø, flora og fauna 16:Rød Virksomhetens art tilsier at det er sannsynlig at naturvernet sjøområde (Vikanbukta) kan berøres. Vernede sjøområder og vassdrag er beskyttet med egne formål (naturområde) og hensynssone som presiserer inngrepsvilkår. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 11 av 12 sist rev.

12 5. SAMLET VURDERING AV RISIKO Samlet risikovurdering viser at forholdet til flom, vanninntrenging, grunnforhold er kritiske forhold, hvor lokalisering av kvikkleire i det sørvestre hjørnet av planområdet er alvorlig. Virksomhetens art medfører økt trafikk som krever trafikksikkerhetstiltak, og medfører endring av luft og støykvalitet som utslipp i sjø. Forurensing i sjø er alvorlig av hensyn til miljøet, da planområdet berører Vikanbukta som er vernet etter lov om naturvern. 6. AVBØTENDE TILTAK Plankart og bestemmelser som sikrer hensynet til områdestabilitet og forsvarlig fundamentering, samt krav om kjellerfrie konstruksjoner. Innføring av restriksjoner på vernede naturområder med tilhørende bestemmelser. Arealbruk som utelukker rom og utearealer varig opphold og støyfølsomme bruksformål. Bruk av vegetasjonsskjermer og voller som skjerming mot omkringliggende arealer. Plankart og bestemmelser som viser trafikksikkerhetstiltak som begrensede utkjøringer, frisiktsoner, skille mellom myke trafikanter og bilister, tilstrekkelig dimensjonerte vegareal med byggegrenser. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 12 av 12 sist rev.

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE)

Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE) Utarbeidet av : Tiltakshaver: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE

OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune Rapporttype ROS-analyse 2012-08-09 OMRÅDEREGULERING ODDESKOGEN TRINN 3 ROS-ANALYSE Ramboll 2 (12) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 8110228 Oppdragsnavn: Ros-analyse Oddeskogen

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE PLANSAK AS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad. Datert 10.12.2013 Revidert 13.01.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer