Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,"

Transkript

1 - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato Revidert Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad forebygge mot uheldige konsekvenser Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i all planlegging Dette understrekes i plan og bygningslovens 4-3, hvor det bla står Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som feks at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling Det kan også oppstå som en følge av arealbruken, feks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes Innspill til arealplan-leggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan-og tilsynsmyndigheter Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for planarbeidet Metode Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (rev jan 2010) Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen) Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen og kun unntaksvis kommentert Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: - Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede - ynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse - Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) - Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse - 0 ikke tilstede i planområdet 3, Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2 Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3 Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4 Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift

2 2 Konsekvens: 1 Ubetydelighet 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig ynlighet: 4 Svært sannsynlig 3 ynlig 2 Lite sannsynlig 1 Usannsynlig Hendelser i røde felt: nødvendig Hendelser i gule felt: vurderes ut fra kostnad i fht nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Hendelse / Situasjon Naturrelatert risiko Er planområdet utsatt for naturrelatert risiko som: Ras/skred (stein, jord, leire, snø) Flom Radon/stråling Vind Ja 2 1 Nedbør (flom, overvann, snø over tid) Tørke (mht husdyr, jordbruk) Endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, bygninger som gir ugunstige vind- forhold) Kons Ja Grunnundersøkelser, evt pæling av nybygg til fjell Grunnforhold Ja Kalking av grunnen og pæling av nybygg til fjell

3 Virksomhetsrelatert risiko Er det i planområdet fare pga virksomhetsrelatert risiko som: Industrianlegg (brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp / forurensninger) Lagringsplasser for farlige stoffer (industri, bensinstasjoner) Veitrafikk/transportnett 3 Kons Økt trafikkmengde/transport Ja Fortau Trafikkulykker / trafikksikkerhet Ja 2 3 mangler Utkjørselsproblematikk Trafostasjoner Elektromagnetisk felt fra kraftledninger Elektrisitet / ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde Nærhet til jernbane for vannledningsbrudd Ja Flytte ledningen Dambrudd Fly / helikopterulykke pga beliggenhet i ut- eller innflygingstrasé Forurenset grunn / avfallsdeponi fra tidligere virksomhet Transport av farlig gods (spesielle traséer) Evt forurensede masser skiftes ut (jfr reguleringsbestemmelsene) Beredskapsrelatert risiko Kons Er området utsatt for risiko knyttet til beredskap og infrastruktur: Utrykningstid for brannvesen Slukkevannskapasitet /vanntrykk Manglende avløpskapasitet /sårbart vassdrag Manglende alternativ vegforbindelse Ja Kommunal infrastruktur Kons Vil planen utgjøre en risiko for eksisterende infrastruktur som: Vannledninger Ja 3 1 : Ledninger flyttes Spillvannsledninger Ja 3 1 : Ledninger flyttes Overvannsledninger Veier Gangveier / fortau

4 Støy og forurensing 4 Kons Forurensing av grunn Forurensing av drikkevannskilde Sårbare objekter Vil planforslaget påvirke sårbare objekter i nærområdet som: Barnehage Skole Helse- og omsorgsinstitusjoner Andre viktige offentlige bygg (brann- og Kons Kan tiltaket medføre: Luftbåren støy Vibrasjoner Forurensing av luft Ja 1 2 Støy- og luktfritt nytt avløpsanlegg politistasjon, tinghus, rådhus, etc) Barns leke- og oppholdsarealer Ja Akebakke/plass for uorganisert lek/ uteopphold søkes erstattet med ny Kulturminner /kulturmiljøer Arkeologiske registreringer er gjennomført Kulturlandskap Viktige naturområder (biomangfold) Viktige friluftsområder Ja 2 2 Se Barns leke Viktige oppholdsområder og trekkveien for vilt Drikkevannskilder Vernede vassdrag (innenfor 100 m sonen) Andre viktige vassdrag / sjøer Ja 1 1 Vegetasjonssonen opprettholdes Øvrig sårbar infrastruktur Miljøoppfølgingsprogram Vil det bli krevd miljøoppfølgingsprogram: For bygge- og anleggsfasen For driftsfasen Ja

5 Kommentar/utredning til de identifiserte Hendelser/Situasjoner 5 1 Ras/Skred og 2 Grunnforhold Det er dokumentert ustabile masser i området Under detaljplanlegging - og leggingen av nye vann- og avløpsledninger i grunnen i Eikelveien, er det tilført kalk i grunnen for å stabilisere denne Det samme må gjøres på barnehagetomta dersom grunnforholdene viser seg å være like utfordrende Kommunen har sendt ut tilbudsforespørsel på arbeidene med grunnundersøkelser på barnehagetomta Disse undersøkelsene skal gjennomføres i løpet av våren 2013 Tomta har helning ned mot Østensjøbekken, og dersom det skulle oppstå utglidninger på bakgrunn av at leira i området blir kvikk, kan det føre til ras ned mot bekkedraget og videre sørover Dersom det viser seg nødvendig etter gjennomførte grunnundersøkelser, må det gjennomføres andre tiltak i tillegg til salting/kalking av grunnen (f eks pæling av bygnigner) 3 Trafikkulykker/trafikksikkerhet/økt trafikkmengde Behovet for tiltak i og ved utkjøringen fra Eikeliveien er omtalt i plandokumentene Dette er også et forhold beboerne i området er svært opptatt av, og det knyttes mye forventing til det offentliges ivaretakelse av trafikkmengde og sikkerhet Hovedtiltaket er tilrettelegging av fortau i Eikeliveien og Vegvesenets vurdering av tiltak for å utbedre forholdene i krysset Vegvesenet har i sin merknad til planforslaget uttalt det ikke er aktuelt med fysiske tiltak i krysset I møter er det imidlertid uttalt at det kan være aktuelt å legge opp til kun utkjøring til høyre fra Eikeliveien Dette vil ikke forbedre muligheten for utkjøring fra Eikeliveien, men vil sannsynligvis forbedre trafikkflyten på stedet i stort og dermed også trafikksikkerheten 5 Manglende alternativ vegforbindelse Denne problemstillingen er også tatt opp i merknadene Området er delvis avskåret fra å utvide dagens utkjørselsmulighet, ved at den gamle jernbanetraseen går mellom byggefeltet og Åsveien i vest Infrastrukturen internt i boligområdet er etablert rundt denne situasjonen og det vil ikke være aktuelt å se på nye adkomstmuligheter med mindre det skal legges opp til svært omfattende omgjøringer Det er nevnt i saksfremstillingen ved første gangs behandling at det kan bli aktuelt å vurdere en noe utvidet bruk av Skråveien når det på senere tidspunkt skal utarbeides detaljplan for Eikeli Vest Det er svært liten sannsynlighet for at dette blir en aktuell vegforbindelse 6 Barne leke- og uteoppholdsarealer/akebakke Skråningen hvor barnehagebygget er tenkt plassert blir ifølge beboerne benyttet til akebakke i dag (dyrket mark) Det er gjort telefonisk henvendelse til grunneier for å se på muligheten for å la en slik akebakke etablere på sydsiden av barnehagetomta Det er ifølge merknader ikke like gode forhold til aking på det andre arealet Høydekurvene på kartet tilsier at terrenget sør for barnehagetomta er noe slakere Topografien for området totalt tilsier at arealene generelt ikke er særlig egnet til aking, men det bør være mulighet for å legge opp til denne type aktivitet et annet sted i området, for eksempel sør for barnehagen eller i skråningen i vest, på den andre siden av bekkedraget

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE)

Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) : DETALJREGULERING FOR GBNR. 4/83 4/216 M.FL. (COOP HERRE) Utarbeidet av : Tiltakshaver: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 4 1

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for S4- Skovly Utarbeidet av : Tiltakshaver: HaraldKværnerEiendomAS Forslagsstiller/Konsulent: Plan1 AS Dato: 28.02.2014,revidert03.06.14 Risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer