RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)"

Transkript

1 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for S4- Skovly Utarbeidet av : Tiltakshaver: HaraldKværnerEiendomAS Forslagsstiller/Konsulent: Plan1 AS Dato: ,revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Side1 av 15

2 OmrådeS4/Skovly- tiltakshaversrisiko- og sårbarhetsanalyse 1. I NNLEDNING. Samfunnetpregesi økendegradav risiko og sårbarhet for trusler,særligmiljøtrusler.noenav dissemåvi levemed,menvi kani størregrad forebyggemot uheldigekonsekvenser.utviklingen viserat deter behovfor at detoffentligeinnpasserberedskapsmessige hensyni planleggingenetterplan-og bygningslovensomet sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurder ingerbørinngåsomet sentraltelementi all planlegging. Detteunderstrekesi planog bygningslovens 4-3, hvor detbl.a.står: Vedutarbeidelseav planer for utbyggingskalplanmyndighetenpåseat risiko- og sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet,eller selv foretaslik analyse.analysenskalvisealle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor omarealet er egnettil utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforhold somfølgeav planlagt utbygging. Planmyndighetenharderforenplikt til å påseat risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføresfor et planområde.risiko og sårbarhetkanpådenene sidenknyttesegtil arealetslik deter fra naturensside,somf.eks.at deter utsattfor flom, raseller radonstråling.det kanogsåoppståsomen følgeav arealbruken,f.eks.vedmåtenviktige anlegg plasseresi forhold til hverandre,eller hvordanarealenebrukes.innspill til arealplanleggingenom slike forhold måkommefra derelevanteplan-og tilsynsmyndigheter.analysenvil inngåsomet viktig grunnlagfor planarbeidet. 2. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KvartaletS4- Skovly ligger i Jessheimsentrum,mellom vegenetrondheimsvegen,furusethgata,rådhusvegenog Kjeld Stubsveg.Kvartalet skalplanleggesog tilretteleggessomet sentrumsområdemedforretninger,privat og offentlig tjenesteyting, kontor,hotell, leiligheterog med tilhørendeparkering.planområdetinngåri forslagtil ny Byplanfor Jessheim.I planbeskrivelseninngår ogsåenros-analyseav forslagettil ny Byplan. For nærmeredetaljerom planområdetog planlagtarealbrukvisesdettil planbeskrivelsentil detaljreguleringsplanen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side2 av 15

3 3. M ETODE Analysener basertpåmetodebeskrivelsefra DSB-beskreveti veiledningen«samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartleggingav risiko og sårbarhet»(rev.desember2011).mulige uønskedehendelserer ut fra engenerell/teoretiskvurderingsorterti hendelsersomkanpåvirke planområdetsfunksjon,utformingmm.,og hendelsersomdirektekanpåvirkeomgivelsene(hhv.konsekvenserfor og konsekvenserav planen). Forholdsomer medi sjekklista,menikke er tilstedei planområdeteller i planen,er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurderingav sannsynlighetfor uønskethendelseer delt i: Kategori Forklaring 1. Lite sannsynlig Mindre ennengangi løpetav 50 år 2. Mindre sannsynlig Mellom engangi løpetav 10 år og engangi løpetav 50 år 3. Sannsynlig Mellom engangi løpetav ett år og engangi løpetav 10 år 4. Megetsannsynlig Mer ennengangi løpetav ett år Vurderingav konsekvenserav uønskedehendelserer delt i: Kategori Forklaring 1. Ufarlig Systemetsettesmidlertidig ut av drift. Ingenpersonskader,ingendirekteskaderpå miljøet, kun mindreforsinkelser.ikke behovfor reservesystemer. Tapav økonomiskeverdiereller produksjonstapvil væreomkring En vissfare Systemetsettesmidlertidig ut av drift. Kan føretil få og småpersonskadersamt mindreskaderpåmiljøet, dersomdetikke finnesreservesystemer/alternativer. Tap av økonomiskeverdiereller produksjonstapvil væremellom og Kritisk Driftsstansi flere døgn.hendelsenkanføretil personskadeog evt. omfattende skaderpåmiljøet. Tapav økonomiskeverdiereller produksjonstapvil værepå mellomkr og Farlig Systemetsettesut av drift overlengretid. Andreavhengigesystemerammes midlertidig. Hendelsenkanføretil alvorligeskadde og dødsfall(enperson)samt evt. alvorligeskaderpåmiljøet. Tapav økonomiskeverdiereller produksjonstapvil væremellomkr og Katastrofalt Hoved-og avhengigesystemersettespermanentut av drift. Hendelsenkan føretil flere dødesamtevt. sværtalvorligeog langvarigeskaderpåmiljøet. Tapav økonomiskeverdiereller produksjonstapvil merennkr Risiko- og sårbarhetsanalyse Side3 av 15

4 Beregningav risiko I risikobergningener uønskedehendelserplassertinn i ei matrisesomvisersumav sannsynlighetx konsekvens.dennesummenvisersamlet risikoverdi.eksempel:sannsynlighetsgrad3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi12. Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Rødtfelt indikereruakseptabel risiko. Tiltak måiverksettesfor å reduseredennenedtil gul eller grønn. Gult felt indikererrisiko sombørvurderesmedhensyntil tiltak somredusererisiko. Grøntfelt indikererakseptabelrisiko. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side4 av 15

5 4. I DENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER OmrådeS4- Skovly- tiltakshaversrisiko- og sårbarhetsanalyse Hendelse/ Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak 1. Naturrelatert risiko Er planområdetutsattfor risiko som: Ja/ Nei Ja/ Nei Farge 1.1 Flom: elv, sidevassdrag Nei 1.2 Stormflo Nei 1.3 Havnivåstigning Nei 1.4 Overvann/ vanninntrenging Nei 1.5 Grunnforhold Nei Ja 1 1 Planområdetligger i et områdehvor deter stabile grunnforhold.flat topografi gjør at detikke forekommer skred-eller rasfarepå området.det ble foretatt grundigegrunnundersøkelser pånabotomtai fbm. siste utbyggingav Jessheim Storsenter.Massenebestoav silt, sand,grusog store steinblokker. Det skalforetasnærmere undersøkelser i fbm. utbyggingen. Prosjekteti anleggsperioden følgesoppav geotekniker mht. tillatte graveskråninger osv. 1.6 Radon Ja Nei 1 1 Det foreliggerikke dokumentasjonfra tidligere prosjekteri områdetsomviser radonnivåerover tiltaksgrenser.det skalsettes Risiko- og sårbarhetsanalyse Side5 av 15

6 1.7 Kvikkleireskred Nei Nei 1.8 Jord-og flomskred Nei Nei 1.9 Snøskred Nei Nei 1.10 Steinsprang Nei Nei 1.11 Fjellskred Nei Nei 1.12 Skogbrann Nei Nei 1.13 Gressbrann Nei Nei 1.14 Endretlokalklima (f.eks.fjerning av Nei Nei vegetasjonssoner, bygningersomgir ugunstigevindforhold) 1.15 Påvirkesplanområdetav naturlige Nei Nei OmrådeS4- Skovly- tiltakshaversrisiko- og sårbarhetsanalyse radommålerei eksisterende bygningeri område.planlagt underjordiskventilertp-kjeller vil fjernefarenefor eventuell radonspredningtil overliggendeetasjer.i andre tilfeller elimineresrisiko med å følgekrav i TEK 10. terrengformasjonersomutgjørspesiellfare Spesieltvindutsatt Nei Nei 1.17 Spesieltnedbørutsatt Nei Nei 1.19 Klimaendringer JA JA Håndteringav overvann prosjekteresmed utgangspunkti at detkan kommeklimaendringersom vil føretil 30%økningav nedbørsmengder og styrtregn. Lokalt infiltrasjon av vannog forsinkelseav overvanni form av forrøyningprosjekteresi samarbeidmedkommunenift Risiko- og sårbarhetsanalyse Side6 av 15

7 kapasitetpåhovedledninger for overvann.tekniske installasjoneri kjeller prosjekteresmedhensyntil eventuelloversvømmelseav p-kjeller. Underutbyggingmå klimaendringerivaretasi risikoanalysesomutarbeides for gravearbeider(f. eks. tildekningav bratte skråninger) Risiko- og sårbarhetsanalyse Side7 av 15

8 2. Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Er planområdeti farepga.risiko som: Ja/ Nei Ja/ Nei Farge 2.1 Industrianlegg(brann/eksplosjon, Nei Nei kjemikalieutslipp/ forurensninger) 2.2 Lagringsplasser for farlige stoffer(industri, Nei Nei bensinstasjoner) 2.3 Veitrafikk/ transportnett Ja Nei 1 1 Vurdertseparati trafikkanalyseutarbeidetav COWI AS. 2.4 Påkjørselav myketrafikanter Ja Ja 1 4 Det vil værebehovfor å separereinnkjøringertil P- anleggfra områderbrukt av myketrafikanter. Fartsgrenser i Rådhusvegen og Furusethgatabør reduseres.det skalsettes fokuspåriktig skilting, merkingog universell utformingav utearealer/ vegerrundtog i reguleringsområdet.det reguleres gang/sykkelvegerog fortau langsgatenesomet trafikksikkerhetstiltak. Det vil bli lagt bruforbindelsemellom områdetskovly og JessheimStorsentersomvil bidratil å minske betrakteligantall handelsbesøkende sommå kryssefurusethgata. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side8 av 15

9 2.5 Møteulykker Nei Nei 2.6 Utforkjøring Nei Nei 2.7 Anleggstrafikk Nei Ja 2 2 Anleggstrafikkkani verste fall stoppebiltrafikk på noenvegeri korteperioder. Det er viktig at utførende entreprenørfår ansvarfor skiting, varslingog løpende kommunikasjonmedpoliti, ambulanseog brannvesen. Dettebørværeviktig punkt somplanleggesvia prosjektetsrisikoanalyser. 2.8 Trafostasjoner Nei Ja 2 2 Det måetableresny trafostasjoni området. Arbeiderinnebæreralltid risiko for liv og helseunder anleggsperiode.utførende entreprenørpålegges utarbeidelseav risikoanalysei fbm. disse arbeider. 2.9 Elektromagnetiskfelt fra kraftledninger Nei Nei 2.10 Elektrisitet/ ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde Ja Ja 3 1 Det er ingenstørrefareenn i andreområderpå Jessheim.Ved kortvarige strømbruddivaretas brannsikkerhetog tilførsel av varmemedtekniske backup-systemer Nærhettil jernbane Nei Nei 2.12 Risiko for vannledningsbrudd Ja Nei 1 2 Det foreliggeralltid farefor Risiko- og sårbarhetsanalyse Side9 av 15

10 2.13 Dambrudd Nei Nei 2.14 Avrenningfra fyllplass/ tidligereavfallsdeponi. Nei Nei 2.15 Utslipp til sjøog vassdrag Nei Nei 2.16 Utslipp til grunn Nei Nei 2.17 Transportav farlig gods(spesielletraséer) Nei Nei 2.18 Annet Nei Nei at hovedvannledningsom ligger i vegenblir skadet. Det måtashensyntil dette vedprosjekteringav dybder for fundamenter,slikt at grunnenunderdisseikke blir utvasketvedeventuelt bruddpåvannledning. 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side10 av

11 3. Beredskapsrelatertrisiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak Er områdetutsattfor risiko knyttettil Ja/ Nei Ja/ Nei Farge beredskapog infrastruktur: 3.1 Utrykningstidfor brannvesen Nei Nei 3.2 Slukkevannskapasitet /vanntrykk Ja Ja 2 3 Dettemå avklaresmed kommunenfør utbygging. 3.3 Manglendeavløpskapasitet /sårbartvassdrag Nei Nei 3.4 Manglendealternativvegforbindelse Nei Nei 3.5 Annet Nei Nei 4. Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak Vil planenutgjøreenrisiko for eksisterende Ja/ Nei Ja/ Nei Farge infrastruktursom: 4.1 Vannledninger Nei Ja 2 1 Underanleggsperiodenmå 4.2 Spillvannsledninger Nei Ja 2 1 dettashensyntil sikring av 4.3 Overvannsledninger Nei Ja 2 1 eksisterendeveger,fortau, 4.4 Veier Nei Ja 2 1 kablerog ledningerved 4.5 Gangveier/ fortau Nei Ja 2 1 utgravingfor kjeller somvil 4.6 Telekommunikasjon Nei Ja 2 1 bli liggendei nærhetenav disse. 4.7 Annet Nei Nei 5. Støyog forurensing Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak Kan tiltaket medføre: Ja/ Nei Ja/ Nei Farge 5.1 Luftbårenstøy Ja Ja 3 1 For støyfra anleggsarbeider børdetsetteskrav om nårpå dagenkandissearbeider pågå. Økt støyfra biltrafikk må vurderesi prosjektetved planleggingav leiligheter. 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side11 av

12 5.2 Vibrasjoner Nei Ja 2 1 Vibrasjonerog rystelserfra eventuellspuntingeller sprengingav fjell måutføres medvarsomhetog kontrolleresmed rystelsesmålere. 5.3 Forurensingav luft Nei Nei 5.4 Forurensingav grunn Nei Nei 5.5 Forurensingav sjøog vassdrag Nei Nei 5.6 Forurensingav drikkevannskilde Nei Ja 1 1 Kan oppståsomfølgeav bruddpåledningerog reparasjon.vann-og avløpsenheteni kommunen børharutinerfor befolkningsvarsling. 5.7 Annet Nei Nei 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side12 av

13 6. Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak Vil planforslagetpåvirkesårbareobjekteri Ja/ Nei Ja/ Nei Farge nærområdetsom: 6.1 Barnehage Nei Nei 6.2 Skole Nei Nei 6.3 Helse-og omsorgsinstitusjoner Nei Nei 6.4 Andreviktige offentligebygg(brann-og Nei Ja 1 4 Beskreveti punkt2.4 og 2.7 politistasjon,ambulanse,rådhus,etc.) 6.5 Barnsleke-og oppholdsarealer Nei Nei 6.6 Kulturminner/kulturmiljøer Nei Nei 6.7 Kulturlandskap Nei Nei 6.8 Jordbruksarealer Nei Nei 6.9 Viktige naturområder:(biomangfold) Nei Nei 6.10 Sårbarflora / rødlistearter Nei Nei 6.11 Sårbarfauna/ fisk / rødlistearter Nei Nei 6.12 Viktige friluftsområder Nei Nei 6.13 Viktige oppholdsområderog trekkveienfor Nei Nei vilt 6.15 Drikkevannskilder Nei Nei 6.16 Vernedevassdrag(innenfor100m sonen) Nei Nei 6.17 Andreviktige vassdrag Nei Nei 6.18 Øvrig sårbarinfrastruktur Nei Nei 6.19 Annet Nei Nei 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side13 av

14 5. ANALYSE AV RISIKO Anleggsperiode Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 1.19Klimaendringer 2.10.Elektrisitet/ ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde 5.1 Luftbårenstøy 2. Mindre sannsynlig 4.1Vannledninger 4.2Spillvannsledninger 4.3 Overvannsledninger 4.4Veier 4.5 Gangveier/ fortau 4.6 Telekommunikasjon 5.2Vibrasjoner 1. Lite sannsynlig 1.5 Grunnforhold 5.6Forurensingav drikkevannskilde 2.7 Anleggstrafikk 2.8 Trafostasjoner 2.4 Påkjørselav myke trafikanter 6.4 Andreviktige offentligebygg(brannog politistasjon, ambulanse,rådhus,etc.) 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side14 av

15 Etter gjennomføring Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 3. Sannsynlig 1.19Klimaendringer 2.10.Elektrisitet/ ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde 5.1 Luftbårenstøy 2. Mindre sannsynlig 3.2 Slukkevannskapasitet / vanntrykk 1. Lite sannsynlig 1.6 Radon 2.3Veitrafikk/ transportnett 2.12Risiko for vannledningsbrudd 2.4 Påkjørselav myke trafikanter 6. SAMLET VURDERING AV RISIKO Underanleggsperiodenvil påkjørselav myketrafikanterog uønskedehendelserpåvegersomkanpåvirkeutrykningstidtil brannvesen,ambulans eller politi værestørstefaremomentet. Ettergjennomføringvil påkjørselav myketrafikanter bli størstefaremomentvedtiltaket. Det vil alltid kunneværesituasjonersomkanoppstå hvor somhelstog somikke kanforutseseller forebygges.alle denevnteforholdene/situasjoneneer ivaretatti dengraddeter mulig av alminneligeregler og forskrifter. 7. AVBØTENDE TILTAK Godbelysning,skilting og oppmerkingav arealersom skiller gående,syklendeog kjørende,oversiktlighet,universellutformingav utearealer,redusertfart for biler vil minskefarenfor trafikkulykker der myketrafikkanterer innblandet. Fåbekreftelsepåat kommunenkanleveretilstrekkelig vanntrykktil brannslukking. Goderutinervedanleggsvirksomheten, følgesha-plan, haforutbestemtevarslingsrutiner,godsikring av anleggsområdet og oversiktligskilting. Gjøresegkjent medplasseringav hovedvannledninge r, kraftledningerog trafo i fbm. anleggsfasen. 15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side15 av

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer