PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS"

Transkript

1 Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 2 (16) PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsnr.: A Oppdragsnavn: Detaljregulering for Skotbu holdeplass Dokument nr.: - Filnavn: _ROS-analyse Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Hanne Mo Østgren Jørgen Biørn Buff Ulrika Jensen Risiko- og sårbarhetsanalyse ihht. PBL 4-3. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 3 (16) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Metode Beskrivelse av analyseobjektet/planområdet ANALYSE AV RISIKO Identifiserte farer og uønskede hendelser EVALUERING AV RISIKO Vurdering av het og konsekvens Risikomatrise Risikoreduserende tiltak Evaluering KONKLUSJON KILDER VEDLEGG... 9 Ramboll

4 4 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet forslag til detaljregulering for Skotbu holdeplass. Risiko- og sårbarhetsanalysen er et vedlegg til detaljreguleringen og skal identifisere uønskede hendelser og farer som kan få betydning for om planområdet er egnet til utbygging. 1.2 Metode Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, samt Ski kommunens sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med spesialkompetanse. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som en desk study. Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: - Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) - Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011) - Rundskriv T-5/97- Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet Veiledning til teknisk forskrift PBL - tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap - Sjekkliste Ski kommune ROS- analysen er bygd opp på følgende måte: 1) Beskrivelse av analyseobjektet 2) Gjennomgang av sjekkliste 3) Kartlegging/identifikasjon av aktuelle hendelser (Vedlegg) 4) Analyse av risiko 5) Evaluering av risiko 6) Konklusjon ROS- analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til detaljregulering kan godkjennes av Ski kommune. Analysen kan også gi grunnlag for utforming av reguleringsbestemmelser og hensynssoner. 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet/planområdet Planområdet ligger på Skotbu og er på totalt ca 15,5 daa og omfatter et ca 220 m langt området, langs sporene, vest for Skotbuveien og eksisterende Skotbu holdeplass. ROS- analysen omfatter alle arealene innenfor foreslått planavgrensning og tilgrensende områder dersom områdeeksterne hendelser kan få konsekvenser som påvirker planområdet. Planområdet omfatter følgende eiendommer: GNR/BNR 52/19: Sporområdet Rambøll

5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 5 (16) GNR./BNR. 55/1: Dyrket mark GNR./BNR. 55/19: Boligeiendom Bilde 1: Planområdet sett fra eksisterende Skotbu holdeplass 2. ANALYSE AV RISIKO 2.1 Identifiserte farer og uønskede hendelser Som vedlegg til denne ROS- analysen følger en grovmasket og generell sjekkliste for identifikasjon av risiko- og sårbarhetsforhold. Sjekklisten er ikke uttømmende, men er benyttet som et hjelpemiddel for å identifisere farer og uønskede hendelser på et overordnet nivå. Sjekklisten er utarbeidet av Ski kommune. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert i dette kapittelet. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet, noen av hendelsene er allikevel kommentert på grunnlag av hetsgrad og relevans. Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagt sjekkliste: Grunnforhold (Geologisk ustabilitet) Trafikkulykker / trafikksikkerhet Elektrisitet / ledningsbrudd / elektrisitetsforsyningsområde Nærhet til jernbane Risiko på eksisterende infrastruktur (vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger) Veier Faren for radon / stråling og elektromagnetisk felt fra kraftledninger er ikke tatt med siden planområdet ikke skal benyttes til boliger / næring eller varig opphold. Ramboll

6 6 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Geologisk ustabilitet Det er utført grunnundersøkelser i planområdet. Grunnundersøkelsene viser at planområdet består av sensitiv leire (kvikkleire). For å unngå store setninger er det derfor nødvendig å bruke lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegg samt masseutskifte med lette masser under fylling dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Det vil bli nødvendig å skifte ut masser i en dybde på ca 1 m under plattform / fylling. Trafikkulykker /trafikksikkerhet Skotbuveien krysser sporene rett øst for planområdet. Planovergangen er sikret med bom. Dagens situasjon opprettholdes, med unntak av at holdeplassen flyttes vest for Skotbuveien, i stedet for øst som den ligger i dag. Sikringen er i hht Jernbanetilsynets regelverk og er ikke planlagt endret. Trafikksikkerheten endres ikke og planforslaget ansees ikke å representere en økning av risiko. Elektrisitet / ledningsbrudd / elektrisitetsforsyningsområde Planområdet har høyspentkabler i luftstrekk langs eksisterende banetrasé. Høyspentkablene er sikret med klatrevern og har god avstand til eksisterende bebyggelse. Tiltaket vil ikke medføre endringer som krever ytterligere sikkerhetstiltak. Ved anleggsgjennomføring må Jernbaneverkets sikkerhetsprosedyrer følges. Bortfall av elektrisitet kan føre til driftsstans mht. belysning på plattform og andre systemer med betydning for driften, men planforslaget ansees ikke å representere en økning av risiko. Nærhet til jernbane Planområdet omfatter ny Skotbu holdeplass med gangatkomst, bane, høyspent og tilhørende teknisk anlegg. Hendelser på jernbane kan få konsekvenser for Skotbu. Ved gjennomføring av planforslaget vil det etableres ny plattform med lengde 220 m. Plattformforlengelsen representerer en tilpasning til NSBs togsett og forbedrer sikkerheten ved av- og påstigning. Siktlinjer og skinnegang blir ikke berørt av plattformforlengelsen. Da planforslaget vil bidra til oppfyllelse av Jernbanetilsynets regelverk ansees ikke hendelser på jernbane å representere en økning. Risikoen for hendelser på jernbane ansees derfor å være neglisjerbar. Risiko på eksisterende infrastruktur (vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger) Hovedvannledning / hovedvannforsyning til hele bygda ligger langs / krysser planområdet. I tillegg ligger hovedavløpsledning fra Skotbu vest til kloakkrenseanlegget langs planområdet. En overvannsledning ligger også langs planområdet. Planområde består av sensitiv leire og er utsatt for setninger. For å unngå store setninger og skader på ledninger er det derfor nødvendig å brukes lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegg samt masseutskifte med lette masser under fylling dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Veier Som nevnt over krysser Skotbuveien øst for planområdet. Planovergangen over Skotbuveien er sikret med bom. Tiltaket vil ikke medføre endringer som krever ytterligere sikkerhetstiltak. 3. EVALUERING AV RISIKO 3.1 Vurdering av het og konsekvens Denne ROS- analysen har vurdert het og konsekvens etter rangeringen vist under. Vurdering av het for en uønsket hendelse er delt i: Svært (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Rambøll

7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 7 (16) Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Lite (2) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse U (1) ikke tilstede i planområdet Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2. Mindre : Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært : Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift Konsekvens: 1. Ubetydelighet 2. Mindre 3. Alvorlig 4. Svært Sannsynlighet: 4. Svært 3. Sannsynlig 2. Lite 1. U Risikomatrise Risikomatrisen viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten. Som det fremgår av matrisen over er det 27 uønskede hendelser som havner i grønne felt (hvorav 25 ansees som ikke aktuell og 2 uten betydning for planlagt bruk av området), 7 (hvorav 1 ansees som ikke aktuell) hendelser i gule felt og 2 i røde felt. Resterende 15 hendelser er ikke vurdert. o o o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes ut fra kostnad i fht nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres 3.3 Risikoreduserende tiltak For at planforslaget skal gjennomføres, og for at risikonivået skal forholde seg lavere enn det som er beskrevet, anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak hensyntas og innarbeides i forslag til plankart og bestemmelser (kun hendelser i gule og røde felt er tatt med): Hendelse/fare Grunnforhold (Geologisk ustabilitet) Beskrivelse av tiltak Planområde består av sensitiv leire og er utsatt for setninger For å unngå store setninger er det nødvendig å bruke lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegget samt masseutskifte med lette masser under fylling dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Det vil bli Ramboll

8 8 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Trafikkulykker / trafikksikkerhet Elektrisitet / ledningsbrudd / elektrisitetsforsyningsområde Nærhet til jernbane Risiko på eksisterende infrastruktur (vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger) Veier nødvendig å skifte ut masser i en dybde på ca 1 m under plattform / fylling. Tiltak nødvendig. Sikringen av planovergangen i Skotbuveien er i hht Jernbanetilsynets regelverk. Trafikksikkerheten endres ikke og planforslaget ansees ikke å representere en økning av risiko. Tiltak ikke nødvendig. Ingen tiltak nødvendig, subsidiært sikkerhetstiltak i anleggsperioden ihht JBVs interne rutiner / regler. Tiltak ikke nødvendig. Planområde består av sensitiv leire og er utsatt for setninger. For å unngå store setninger og skader på ledninger er det derfor nødvendig bruke lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegget samt masseutskifte med lette masser under fylling dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Det vil bli nødvendig å skifte ut masser i en dybde på ca 1 m under plattform / fylling. Tiltak nødvendig. Tiltak ikke nødvendig. 3.4 Evaluering I tabellen under vises de uønskede hendelsene og hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene eller farene. Tabellen forutsetter at forslaget til risikoreduserende tiltak nevnt i kapittel 3.3 gjennomføres i sin helhet. Tabellen baserer seg på følgende skala: Økt risiko Uendret risiko Redusert risiko Uønsket hendelse Grunnforhold (Geologisk ustabilitet) Trafikkulykker / trafikksikkerhet Elektrisitet / ledningsbrudd / elektrisitetsforsyningsområde Nærhet til jernbane Risiko på eksisterende infrastruktur (vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger) Veier Endring i risiko Uendret Uendret Uendret Redusert risiko Uendret Uendret 4. KONKLUSJON Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som kan inntreffe ved gjennomføring av tiltaket: Grunnforhold (Geologisk ustabilitet) Trafikkulykker / trafikksikkerhet Elektrisitet / ledningsbrudd / elektrisitetsforsyningsområde Nærhet til jernbane Risiko på eksisterende infrastruktur (vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger) Veier Rambøll

9 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 9 (16) Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 2 av de aktuelle hendelsene. Som det fremgår av kapittel 3 - Evaluering av risiko, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko. I kapittel 3.3 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes uendret. På grunnlag av det ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROSanalysen som oppfylt. 5. KILDER Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2008), revidert utgave 2010 Miljøverndepartementet, reguleringsplanveileder, Vedlegg 1 ROS- analyse Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE Atlas, Norges geologiske undersøkelse (NGU) Arealisdata på nett, Aktsomhetskart for Radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Skreddata på nett Norges institutt for skog og landskap, Markslagskart og Temakart Klima- og forurensningsdirektoratet Grunnforurensning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), NINA- data på kart, Forslag til detaljregulering for Skotbu holdeplass, (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt støyberegning), Rambøll Norge AS, VEDLEGG Nedenfor følger sjekkliste (utarbeidet av Ski kommune). Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet. Ramboll

10 10 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Hendelse / Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Naturrelatert risiko Er planområdet utsatt for naturrelatert risiko som: ras/skred (stein, jord, leire, snø) Nei Lite flom Nei Lite Alvorlig Det er ikke registrert skredhendelser i eller i tilknytning til planområdet. Mindre Skotbubekken har liten vannføring radon/stråling Ja Sannsynlig Ubetydelighet Kartdata viser moderat fare for Radon (aktsomhet), planforslaget omfatter ikke formål avsatt til bolig eller næring. vind Nei Lite Ubetydelighet nedbør (flom, overvann, snø over tid) Nei Lite Ubetydelighet tørke (mht. husdyr, jordbruk) Nei U Ubetydelighet endret lokalklima (fjerning av Nei U Ubetydelighet vegetasjonssoner, bygninger som gir ugunstige vindforhold) grunnforhold Ja Sannsynlig Alvorlig Det er utført grunnundersøkelser som viser at grunnen består av sensitiv leire. For å unngå store setninger er det derfor nødvendig å bruke lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegget samt masseutskifte med lette masser under fylling, dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Det vil bli nødvendig å skifte ut masser i en dybde på ca 1 m under plattform / fylling. Rambøll

11 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 11 (16) Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Er det i planområdet fare pga. virksomhetsrelatert risiko som: industrianlegg (brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp / forurensninger) lagringsplasser for farlige stoffer (industri, bensinstasjoner) veitrafikk/transportnett Nei Lite økt trafikkmengde/transport Nei Lite trafikkulykker / trafikksikkerhet Ja Lite Nei Uaktuell Planområdet ligger ikke i nærheten av industriområder. Nei Uaktuell Ubetydelig Skotbuveien krysser sporene rett øst for planområdet. Ubetydelig Planforslaget påvirker ikke trafikkmengden eller transporten i Skotbuveien. Svært Skotbuveien krysser sporene rett øst for planområdet. Planovergangen er sikret med bom. trafostasjoner Nei Uaktuell Det ligger to trafoer sør for planområdet, begge er plassert i master. elektromagnetisk felt fra kraftledninger Ja Sannsynlig Ubetydelig Planområdet omfatter områder avsatt til jernbaneformål med høyspentmaster i luftstrekk. Planområdet skal ikke benyttes til bolig eller opphold. elektrisitet / ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde Ja Lite Alvorlig Planområdet omfatter områder avsatt til jernbaneformål med høyspentmaster i luftstrekk. Bortfall av elektrisitet kan føre til driftsstans mht. belysning på plattform og andre systemer med betydning for driften. Jordkabel krysser nord i området. nærhet til jernbane Ja Lite risiko for vannledningsbrudd Nei Lite Alvorlig Planområdet omfatter områder avsatt til jernbaneformål med høyspentmaster i luftstrekk. Mindre Hovedvannledning krysser planområdet. Ramboll

12 12 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS dambrudd Nei Uaktuell fly / helikopterulykke pga beliggenhet i ut- Nei U Alvorlig eller innflygingstrasé forurenset grunn / avfallsdeponi fra tidligere virksomhet Nei Lite Mindre Pukkfyllingen under eksisterende spor er vis lett påvirket reststoffer fra kreosotsviller. I området hvor ny plattform skal anlegges har det ikke pågått virksomhet som tilsier at det er forurensningsspredning til grunnen. transport av farlig gods (spesielle traséer) Nei Uaktuell Østre linje trafikkeres bare med persontrafikk, ikke gods trafikk. Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Er området utsatt for risiko knyttet til beredskap og infrastruktur: Utrykningstid for brannvesen Nei Lite Mindre Skotbuveien krysser øst for planområdet. Planovergangen over Skotbuveien er sikret med bom. Utrykningskjøretøy kan hindres dersom bommen er nede. Planområdet har ingen bebyggelse, bortsett fra tekniske installasjoner og leskur. Slukkevannskapasitet /vanntrykk Nei U Ubetydelig Hovedvannledning krysser planområdet. Brannkum ligger innenfor planområde. Planområdet har ingen bebyggelse, bortsett fra tekniske installasjoner og leskur. Manglende avløpskapasitet /sårbart vassdrag Nei U Ubetydelig Skotbubekken følger eiendomsgrensen langs sørsiden av planområdet. Bekken mottar drensvann fra omliggende dyrket mark. Bekken er lukket på en strekning på ca 110 m vest i planområdet. For øvrig er bekken åpen. Planområdet skal ikke benyttes til bolig eller opphold. Rambøll

13 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 13 (16) Manglende alternativ vegforbindelse Nei Lite Mindre Planområdet nås fra to retninger Kommunal infrastruktur Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Vil planen utgjøre en risiko for eksisterende infrastruktur som: Vannledninger Ja Lite Spillvannsledninger Ja Lite Overvannsledninger Ja Lite veier Ja Lite Alvorlig Hovedvannledning / hovedvannforsyning til hele bygda ligger langs / krysser planområdet. Planområde består av sensitiv leire og er utsatt for setninger. For å unngå store setninger og skader på vannledninger er det derfor nødvendig å brukes lette masser i fylling i tilknytning til plattformanlegg samt masseutskifte med lette masser under fylling dvs. under plattformområde og fyllingsskråning. Alvorlig Hovedavløpsledning fra Skotbu vest til kloakkrenseanlegget ligger langs planområdet. Se kommentar over til punkt om vannledning. Alvorlig En overvannsledning ligger langs planområdet. Se kommentar over til punkt om vannledning. Alvorlig Skotbuveien krysser øst for planområdet. Planovergangen over Skotbuveien er sikret med bom. gangveier / fortau Nei Uaktuell Det er ikke gangvei / fortau i tilknytning til planområdet. Støy og forurensing Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Kan tiltaket medføre: Luftbåren støy Nei Uaktuell Støy - trafikkstøy Nei U Ubetydelig Tiltaket innebærer ingen trafikkendring i Ramboll

14 14 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Støy jernbanestøy / strukturstøy / vibrasjoner Forurensing av luft Nei U Mindre Forurensing av grunn Nei Lite Skotbuveien. ÅDT i Skotbuveien er 500 kjt/d. Nei U Ubetydelig Beregninger av både støysoner og fasadenivåer (sumstøy jernbane og vegtrafikk) viser at verken i år 2010 eller i år 2020 er det boliger som ligger innenfor gul sone. Støy fra jernbanen utløser derfor ikke tiltaksvurderinger. Det vises til støyrapport. Mindre Pukkfyllingen under eksisterende spor er vis lett påvirket reststoffer fra kreosotsviller. Erfaringsmessig dreier dette seg om lett forurensede masser som kan gjenbrukes internt på Jernbaneverkets område. I området hvor ny plattform skal anlegges har det ikke pågått virksomhet som tilsier at det er forurensningsspredning til grunnen. Forurensing av drikkevannskilde Nei Uaktuell Det ligger ingen drikkevannskilde i nærheten Sårbare objekter Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Vil planforslaget påvirke sårbare objekter i nærområdet som: barnehage Nei Uaktuell skole Nei Uaktuell helse- og omsorgsinstitusjoner Nei Uaktuell andre viktige offentlige bygg (brann- og Nei Uaktuell politistasjon, tinghus, rådhus, etc.) barns leke- og oppholdsarealer Nei Uaktuell kulturminner /kulturmiljøer Nei U Alvorlig Bygningene på Skotbu holdeplass, som grenser til planområdet, regnes som nyre tids kulturminne. Det er utført arkeologisk Rambøll

15 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS 15 (16) kulturlandskap Nei Lite viktige naturområder (biomangfold) Nei Lite Mindre Mindre registrering av planområdet. Det ble ikke gjort funn (kfr. uttalelsen fra Akershus Fylkeskommune). Planområdet ligger inntil bygningene på Skotbu holdeplass regnes som nyre tids kulturminne. Det er ikke registrert sårbare arter verken av planter eller dyr i det planlagte anleggsområdet. Planområdet består av dyrka mark. viktige friluftsområder Nei U Mindre viktige oppholdsområder og trekkveien for Nei U Mindre Planområdet består av dyrka mark. vilt drikkevannskilder Nei Uaktuell Det ligger ingen drikkevannskilder i nærheten vernede vassdrag (innenfor 100 m sonen) Nei U Alvorlig Skotbubekken er ikke et vernet vassdrag andre viktige vassdrag / sjøer Nei U Alvorlig Mossevassdraget ligger nord for planområdet øvrig sårbar infrastruktur Nei Uaktuell Miljøoppfølgingsprogram Vil det bli krevd miljøoppfølgingsprogram: for bygge- og anleggsfasen Ja for driftsfasen Ja Ramboll

16 16 (16) RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS (Ved behov kan skjemaet utvides med relevante temaer knyttet til spesielle tiltak, f. eks. skytebaner, steinbrudd / massetak. Skjemaet er slik sett ikke uttømmende, men må vurderes fra plan til plan.) Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes mot naturmangfoldloven. Rambøll

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for S4- Skovly Utarbeidet av : Tiltakshaver: HaraldKværnerEiendomAS Forslagsstiller/Konsulent: Plan1 AS Dato: 28.02.2014,revidert03.06.14 Risiko-

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer